(C^riötug in JEbolt Hernieuwde samenwerking De matigheidsapostel De moordenaar spseil Mannet lm 11 ai ia Landarbeiders zijn ook Christenmensen 2 Griep?Chefarine„4" doet wonderen CStefaïine4 Gemiddeld duizend nieuwe tv-toestellen per dag Levenspeil in KSj 2x zo hoog als in Europa Turkse premier optimistisch over Cyprus Frar treiler vermist SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Secretaresse Bussum-Londen Sullemans Andes Israel Vanavond Zeeland voelt zich achter gesteld Roofoverval op oude kleer maker Hevige explosie in Nijmegen OPMERKINGEN VAN LEZERS Woensdag 29 januari 19S8 DE officiële mededeling omtrent de Hervatting van de samenwerking der drie grote vakcentrales sluit aan op wat bekend en trouwens in de praktijk al gebleken was. Een in zichzelf verdeelde vakbe weging is geen begerenswaardige zaak; dat i* in de jaren van „getrennt marscbieren" in Nederland wel gebleken. Twee verschijnselen deden zich daarbij voor: weinig heilzame onderlinge concurrentie en een si even weinig heilzaam- betrekken van de vakcentrales in de partij politiek. Verwantschap tossen vakcentrales en politieke partijen in Neder- land heeft altijd nel bestaan, maar de vakbeweging op zichzelf heeft een andere en betere taak' dan het fungeren als hulptroep van een staatkundige organisatie. Wie op de hoogte is van de geschiedenis der vakbeweging üi Nederland, fcent ook nog wel de tijd. dat de confessionele organisaties mede dienden om Je „rode** bonden in hun acties tegen te werken. Uit deze fase hebben de protestantse en rooms-katholiede vakbonden zich ai lang geëmancipeerd, jnaar het heeft vooral in de tijd. die aan de verkiezingen ^an 1956 vooi af ging. even de schijn gehad, aUof oude toestanden, zij het in wat andere en zwakkere vormen, waren teruggekeerd. Het moet voor alle drie de verbonden een opluchting zijn, nu veer in onderling overleg een lijn te kunnen trekken, welke die van de vakbeweging gemeenschappelijk is. De herstelde samenwerking heeft de vakbeweging haar functie en haar betekenis, die gedurende enige jaren twijfelachtig waren geweest, terugge geven. Er zijn ei. die de macht van de vakbeweging onevenredig groot ach ten; maar zij verzuimen er hij te bedenken, dat uit de gang van zaken in Nederland sedert de bevrijding gebleken is, dat het verantwoorde lijkheidsbesef van de vakbeweging m overeenstemming is met deze macht. Het lijdt geen twijfel, dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de wijze, waarop het besef van verantwoordelijkheid tot gelding kwam, en bet in een sfeer van vertrouwen gevoerd onderling overleg van de vak centrales. Het bewijs hiervan levert de nu geëindigde periode, waarin dit onderling overleg ontbrak. ER zal een zekere neiging zijn. die periode maar zo snel mogelijk te vergeten. Helemaal is dat echter niet mogelijk- Want de samen werking is wel hersteld (met aU teken daarvan een program ter verbetering van de werkgelegenheid) xnaar de Raad van de Vak centrales is niet herleefd. Het gemis van een zeker overkoepelend orgaan maakt ook, dat plaatselijk de toestand ongeregeld is en blijft. Het is een punt, dat wel even de aandacht verdient. De hele loop der 'dingen wijst op een helder inricht aan de top van de vakverbonden, dat samenwerking noodzakelijk is op straffe van de meest heilloze verwarring. Itlaar dat neemt niet weg. dat de oorzaken van het uiteengaan indertijd niet rijn verdwenen. Het Episcopaat heeft «iet-officieel wel aan een verzoening villen meewerken, maar van het mandement openlijk niets terug willen nemen; en het C.N.V. heeft zich niet kunnen opwerken tot een formele amende honorable terzake van de termen, waartoe vooral zijn voorzitter zich indertijd heeft laten verleiden. Zo heeft de nieuwe vorm van het over leg veel meer dan de oude het karakter van een losse belangengemeenschap. Wij merken dit op, omdat het beeld niet schoner mag lijken dan het is. Het lijdt geen twijfel of in de meeste grote plaatsen zal ook op lager niveau wel weer worden samengewerkt. Maar twijfelachtig wordt het sa mengaan Jaar, waar de rooms-katholieke organisaties een sterke overmacht hebben en een gemeenschappelijk optrekken v n de drie vakcentrales de Indruk zou kunnen wekken, dat de tegenstellingen minder groot zijn dan aanhoudend wordt verklaard, dat ze zijn. Het is, om een voorbeeld te noemen, nauwelijks aannemelijk, dat de mijnwerkersbond van Dohmen gaat samenwerken met de beide andere organisaties. Dohmen is nok meer dan een vakbondsleider; hij is de verpersoonlijking van de Limburgse apartheid, die zo nodig de hele K.A.B. aan de laars lapt. 1"! R moet minder wodka worden gedronken, heeft Chroesjtsjew ver- 4 klaard. Bij al zijn functies beeft de Russische partijsecretaris dus j ook nog die van matigheidsapostel op zich genomen. Voor wie wj] opmerken d'* Chroesjtsjew, die zo gaarne met zijn woorden dondert. 1.1 ti I» - raouwwern.tuigen ie Kunnen Kopen, tot nu toe op het stuk van het ongeconsumeerd laten van w-odka met met f }^et Z1jn dingen. die bewijzen r j dat de landhervormingen in econo misch en menselijk opzicht kunnen slagen Verloopt dan alles- even glad en gemakkelijk'.' nee. Er is kritiek, soms zelfs een groeiend onbehagen. De grond is in zeer kleine percelen verdeeld, veel - en veel kleiner dan in. onze JSuider- rïng, veel wanhoop, wordt weggedronken. Iets soortgelijks dus als in het J zeepolders. Dat was begrijpelijk. Men Nederland van de tweede helft der vorige eeuw. I moest zoveel mogelijk mensen hel» -s -r, 1 1 I Pe» het ook verstandig? Grotere Ook in Polen schijnt liet gebruik van wodka het laatste jaar sterk te ziih I percelen kunnen economischer be- loegenomèn. Degenen, die in de gelegenheid rijn geweest, eens in dit land bouwd worden, ïond te kijken, leggen een rechtstreeks verband tuisen dit verschijnsel en de f ^.Pf 1 t j r- it 1 I men verwijt tje regering Italianen, teleurstelling over de gang van zaken sinds. het Ujdsop, dat O-omulka de T geven de voorkeur aan het abstrac- Russen van rich afschudde. Zo weinig is er veranderd; en zoveel had men 1 te woordje .staat" dat sij te wei- er van gehoopt! Er is in deze landen wel wat meer nodig dan de ver-1 n.lg„?n t.e ,veel Maar de tegen ïnaning van een niet-gekozea leider om het kalmpj'es' aan te doen met tverkefukheid^is Sr00t 20 m het tot rich nemen van alcoholica, Dat ,.te weinig" slaat meer op de toekomst dan op het verleden. In de afgelopen jaren is er titanenarbeid verricht, iedereen is daar wel van overtuigd. Maar in 1950 loopt het huidige tienjarenplan af Er moet dan geld op tafel komen maar de landhervormingen leggen een zware last op de belastingbetaler. Er moet opnieuw worden ingegrepen in het maatschappelijke leven maar net als in andere landen vinden velen, dat „er al genoeg gedaan wordt". Zal er voldoende bereidheid zijn even S^K Toch geloof ik niet, dat deze kri- In zijn in 1946 verschenen boek tiek helemaal gerechtvaardigd is. De schreef Carlo Levi: „De jaargetijden samenleving in Zuid-Itallë was zo gaan over het zwoegen der boeren verstard dat men wel van bovenaf heen, nu zoals drie duizend jaren moest ingrijpen om er veranderin- voor Christus. Geen enkele mense gen in aan te brengen. Ook de bur- lijke of goddelijke boodschap heeft gerij kon het niet. Wie geld wilde zich tot deze hardnekkige armoede verdienen, ging naar Rome of naar gewend. WJj zijn geen christenmeil- het industriële noorden. De rest sen, zeggen ze. Wij zijn geen mensen, bleef, vegeterend op de armoede der wij worden met als mensen be boeren. schouwd maar als beesten, en mm- Tegenover de mislukkingen staat der nog dan beesten, als in de lucht bovendien zoveel dat geslaagd is. Er zwevende vuiltjes", waait eert nieuwe wind over Zuid- De boodschap i* gekomen. Italië. De bewoners beseffen dat ze Eindelijk. moeten samenwerken, dat ze zich ff. WIGSOLD moeten aanpassen aan de twintigste eeuw. dat ze moeten leren- (Slot) (Advertentie uvt.) Vi#r w*rfc«tyfc 5»)rOu-wb»f" middtf+n helpen «Kitr en.... doen wendereni Elk latlol CKelar?n#,,4" bevat 4 genees middelen, dl# in da gehele wereld beroemd zijn geworden an millioenen manten 4) heel brachten. De vier middelen tezamen werken nig beter en helpen ook dan» wanneer andere middelen falen» HJMIt i" QrHp.GtitilIrtvMr dt ••«14n far Vd Wt«id#»| „Hebt u onze nieuwe school s?™*n ®£l, d* ^as nieuw aangelegde dorpen in Zuid-ïu- al gezien? IS het eerste wat ae Ite, Het een symuooi van de nieuwe bewoners van het nieuwe dorp Lïberta in Luctmië aan de be- doen zoekers vragen. De school is volutie, die zich nu in het zuiden hun trotsEn terecht. Het is van itaHë yoltrekt, «n kunstmatige - n revolutie blijft. met alleen een mooi gebouw, Dat gevaar is met denkbeeldig. het is bovendien hun school. Het is geen uitzondering, dat een be- 7.o hphhon or iw hn« v-riKt> f»rï wone.r Van nieuwe dorpen of van 'ieDOeTl fr in u3a de nieuwe boerderijen by zjjn oude aan gewerkt, ze hebber produktiegewoonten blijft - een niemand uitqezonderd ge- beetje van dit en een beetje van dat t j T.J.- om zyn eigen gezin aan voedsel te spaard om de mnchtmg te ver- helpen. Maar Zmd-Italiê zal nooit beteren en ze komen er dik- welvarend worden wanneer de be- wijU bijeen. De school is het 'eren v°°r de ma*"i£t te centrum. De spreuk „Kennis is In La Martella staat «en prachtige mac/it'^ mag het bij ons niet zoa2s meti er in Ne" 9 deriand zelden of nooit een ziet. meer ^.o doen, in Zuia-Italiè ts Maar de bewoners zelf hebben .er' hij nog gloednieuw. weer een van de ouderwetse, afschu- welyke Maria-portretten neergezet. Elke keet komt men ui de pas ont- Er is een Mariabeeld m de kerk. 1 gonnen gebieden hartverwarmende maar het is te modem. De school is1 staaltjes van gemeenschapszin tegen, hun school maar de kerk?... Een bevolking, die samen een school helpt meebouwen. Vrouwen, die bij elkaar komen om wat voor de jeugd te doen. Jongeren die in hun vrije tijd eon voetbalveld aanleggen. Boe ren, die vrijwillig een. klein deel van de opbrengst afstaan om samen land bouwwerktuigen te kunnen kopen. daden heeft gebliksemd (want zoveel is toch wel van hem bekend), moge J dienen, dat bet in de communistische wereld niet ongewoon is. dat de j leiders verbazend goed weten wat goed is voor anderen dan zijzelf. Het staat wel vast, dat in de Sowjet-Unie veel wordt gedronken- Xu is j drankgebruik op zeer grote schaal nooit een toevallig verschijnsel. Het 1 houdt altijd en overal verband met een zekere geestelijke ontwrichting. 3 Kenners van Rusland zeggen dan ook. dat daar vee] onlust, veel verhitte- PARIJS. De levensstandaard 1* Jn Europa nog steeds niet half zo hoog als in dé Verenigde Sta ten. Dit hiykt uit een vergelijkende studie van de directeur voor econo mie en statistiek van de Organisa tie voor Europese Economischè Sa menwerking (O.E.E.S.]. Milten Gïl- bert. Economische kracht en het ge-1 bruik van de hulpbronnen in West-, Europa m ajn geheel worden in de, studie voor het eerst met de Aiue- rikaanse vergeleken op basis van de werkelijke koopkracht, in plaats 1 van de officiële wisselkoersen. Voedsel is in Europa betrekkelijk goedkoper, evenals woningen (be halve m Belgie). openbaar vervoer,,,- -- ontspanning en opvoeding. In de J krachtig in te grijpen al.<* tn 1950? Verenigde Staten daarentegen. zijnJ De andere aanmerkingen zijn aat de prijzen voor tabak, kleding,\c* t* veel wordt gedaan - te veel brandstof, licht en water, huishou- f door de staat wel te verstaan. Men delïjko goederen en vervoersuitrus- J hoort z« vooral onder sociale wer- tmg lager dan ut Europa, Schoenen i ker«. Zij vmden, dat er te veel van en alcoholische dranken zijn in bovenaf wordt opgelegd. De mensen i Europa en Amerika bijna even j zelf worden er te weinig bij betrok. I duur. J ken. Het gevaar ontstaat, dat de re- ANKARA Premier Menderes van Turkfje heeft de Turken op Cyprus gevrkagd het resultaat van de Brits-Turkse besprekingen over Cyprus met geduld en vertrouwen af te wachten. De besprekingen die in Ankara, worden gevoerd verlopen niet op een wijze, die on gerustheid behoeft t« wekken, aldu# Men de res. Britse autoriteiten hebben dinsdag besloten het uitgaansverbod op Cy prus met mgang van woensdagoch tend by het aanbreken van. de dag m te trekken, nadat leiders van de Turkse gemeenschap op het eiland hadden verzekerd, dat de Turken geen nieuwe ongeregeldheden zuïlen veroorzaken. ROTTERDAM. De Franse trei ler „La petite Creole" wordt sedert 21 januari vermist. Het schip, dat negen man aan boord heeft, is op die dag voor het laatst gezien ia het St. Georges Kanaal, varend fa zul- delij'ke richting. WASHINGTON Amerik* heeft besloten het nieuw® bewind in Vene. zuela t« erkennen, zo wordt offi cieel meegedeeld. LAAT H1} MIJ 0 GAH 0 GAAM «AAR MljVUI&TtRTMjWEL Dt PouTi t v*e£f mei tyti> DAT BfcMnifrSAnp t£rtriirt6ffc KRALJÉrtUfiTflÉ Jmèr ft£T£R VRJJLATtrt VOOR WttT DAT)C HI£R 21T, Künt fttTtR Toegeven >m D£ POuTlfcHItR I5r, flOOIT ALLEEN OP de dar vin gister®!*, zijn bij de P.T.T. L800 nieuwe t.v.-toëeteUett retegistreerd. E«it week geleden werd de 250.000ste toe- sielbezitter gefêteerd. Vandaag be draagt 't aantal toestellen rond 258.000. Dat Is een aanwas van meer dan dui- PJI5PJ zend apparaten per dag. Rekent o maar e«n« uit. hoe dat moet ais het fa dit tempo door gaat.In ieder geval zouden we het halfmll- Joen toestellen aeg maar twee- miljoen kijkers dit Jaar nog op onze slofjes kunnen halen. HOE groot de invloed van d<? te levisie nu ai is, heeft een. van dc vrouwelijke passagiers, die vorige week zondag met de Sibajak in Rot terdam aankwamen, ervaren. U her innert zich haar waarschijnlijk nog wel van de reportage: mevrouw Me- GiÜavry uit Djakarta, die in Indo nesië secretaresse was en in haar nieuwe vaderland het liefst naar de provincie Brabant zou willen, omdat ze had gehoord dat de mensen daar ro gezellig waren "Welnu, mevrouw McGilIavry had dezelfde avond al een aanbod van een grote firma in Breda, om als directiesecretaresse in dienst te treden. TT kunt zich wel voorstellen, dat ze een dankbare brief aan de N.T.S. gezonden heeft. PRO-omroepster Vertt Dixon zal V op zaterdag 8 februari voor de eerxte maal in, de geschiedenis van onze televisie een Nederlands pro gramma ook in het Engels aankon digen. De BBC neemt die avond om P.15 uur een deel over van het door de VPRO uitgezonden internationaal, amusements-programme,. Dit ~Ön re- ptssenr Jack Dixon. dienen week in. Engeland is geweest, en zijd Britse collega Francis Essex (producer van het EuTovisie~scha,kelprogramma op Oudejaarsavondovereen gekomen Aan het VPRO-programma werken o.a, het Surinaamse damesorkest „Los Barritos de Cumtin". de bongo- speïers Roel Burnet en Frank Smit de miraculeuze Ltmbo-dancers o-l-v Francis Charles en de Eu,gel$-Chi- nese „top-star" Chin Y-u. bekend «if de musical „South Pacific" mee. De shoto wordt ingeleid door Posey Pool. Het gedeelte dat de BBC over neemt zal 'n onderdeel vormen van Essex* Light Entertainment Show „The World our Stage". Frans du mée «n zijn •dit**- note zullen dinsdagavond 4 fe bruari in Hotcldoradio een nieuw radio-echtpaar „creëren": de heet en mevrouw Chriatoffeltje Sulle mans. Als het nummer „inslaat", zal het misschien een serietje worden. ..Maar vooral niet elke -week", zegt Du Mée, „daar is geen beginnen aan. Ik verbeeld me niet dat lk 't beter kan dan ra'n collega'*. Waar we ge brek aan hebben, dat zijn goei» tekstschrijvers. Ik schrijf de teksten voor Sullemans zelf. Ik vind de eer ste wél aardig, maar u moet zelf maar eens luisteren...." VOOR een prettige afwisseling in de dinsdagse filmtraditie heeft, gisteravond de AVRO gezorgd door prof. dr. C. G. Egeler en dr. T. de Booy uit te nodigen de films van. hun tweede Andes-expeditle te ko men inleiden. Hoewel op het tele visie-beeld van de nuances van de kleurenfilms veel verloren ging, ble ken niettemin vooral de opnamen van de bergtochten boeiend, om niet te zeggen adembenemend. Boven dien toonden prof Egeler en dr. De Booy zach vlotte, prettige causeurs. T SRAEL i» de laatste maanden wei A in trek bjj onse radio- en tele- visiemensen. Mllo Anstadt Is er nu al weer ruim een week met came raman Bosboom om opnamen te ma ken voor enkele t.v.-docUmeotaires waarvan de eerste zal worden uit gezonden op maxndag 24 februari. Gisteren is Jan van Herpen, hoofd van de afdeling Gesproken Woord van de AVRO per vliegtuig naar Tel Ariv vertrokken. HU zal veer tien dagen in de jonge staat blijven en daar geluids) opnamen maken, die h|j wil verwerken tot een serie radio-dccmnentalres, die in april zal worden uitgezonden. IN het programma van Hilversum H concerteert van 8.20 tot 9.10 uur het Concertgebouworkest oi.v. An tal Doratï. - Uitgevoerd worden Mozarts Haffner-Symfonie en het Vfooleoncert ia e van Mendelssohn met' Tossy Spïvakovsky als aohst. Het hoorspel, dat u om 9 uur via de ander® zender kunt beluisteren, heet „Mijn vader en eik", een film bewerking door regisseur S. de Vries Jr. In ..Miranda", het door Walter van der Kamp geregisseerde blij spel van Peter Blackmore dat de televisie om 8.25 uur gaat uitzen den, speelt Kitty Janssen de titel rol. Maandagmiddag 3 februari van 12.15-13 00 uur zal een. directe tv- reportage worden uitgezonden uit de Ridderzaal in Den Haag van de on dertekening der Benelux-verdragen door de drie minister-presidenten en de drie ministers van Buitenlandse Zaken van de betrokken landen- De tv-reportage zal worden ge re. layeerd door de Vlaams# an Waalse tv in België. MIDDELBURG. In de Provin ciale Staten van Zeeland Is door di verse aprekers met grote eenstem migheid vastgesteld, dat de toewijzing van slechts 500 woningwetwoningen aan dexe provincie voor het jaar 3958 een rem betekent *u dat Zeeland door de centrale overheid wordt ach tergesteld. In een door alle fractie-voorzitter* ondertekende en door de Staten aan vaarde motie van de PvdA, wordt ge steld, dat de rijksoverheid onvoldoen de rekening houdt met Ze elands mo. gelijkheden en.dat'daardoor een na- tionaal-juiste spreiding van bevol king en industrie in ons land wordt belemmerd, met als gevolg, een toe neming van de structurele werkloos heid in Zeeland, die nu reeds zoda nige omvang gaat aannemen, dat rij aan de overheid de plicht oplegt ty- dig maatregelen te uemen. AMSTERDAM Dinsdag om streeks het middagaar l eeft *eu 24- jarifte schilder de 73-jarige kleerma ker P. H. L., wonende ln do Wouw straat te Amsterdam met een stuk (jze- zodanig op het hoofd geslagen, dat de oude man xnet bloedende won. den in het O.L.V. Gasthuis moest worden opgenomen. De kleermaker kon de naam van rijn aanrander aan de politie opgeven, omdat het een klant van hem wag. Ongeveer om twaalf uur vervoegde de schilder zich aan de' woning van de kleermaker; hij Zei de een lap stof t« willen kopen. Op een moment, dat de kleermaker met zijn rug naar de schilder toezat, gaf deze hem vermoedelijk met een stuk ijzer enige slagen op het hoofd. Daar de kleermaker luidkeels cm hulp riep sloeg de jon gem ar op de vlucht De politie neemt aan -dat het hier een poging tot beroving betreft. De schilder- heeft men nog nist te - pakken kunnen krijgen. NUMEGEN Gisteren vond te» huize van de familii G. in de Israël- een hevige ou»„loffing plaat*. Mevrouw G. had voor het aanleggen van de vulkachel petroleum gebruikt en deze rijkelijk ovér het hout uit gegoten. Enige uren later wilde zii d« ka chel aansteken. Maar toen hadden zich ln de kachel gassen ontwikkeld, die zich door de kamer hadden ver spreid. De ramen sprongen uit de sponningen en een binnenmuur werd geheel ontzet. De kleren van mevr. G. vlogen in brand. (Advertentie LM.) MJfc neem een abonnement voor het leven F' (zó boeiend Panorama!) ft* ii i I te U 11 door. C ui 1 SI a re 3? Sergeant Tata voelde niet* voor deze nodeloze inspanning en rijn hu meur ging er niet op vooruit, toen de inspecteur hem onderweg ook nog een kruisverhoor afnam over ZOU werkzaamheden. „Heb je nog uitgezocht welk» bus Ventry die avond van het concert heeft genomen?" vroeg hij. „Jawel meneer," zei Tate weinig toeschietelijk, „U krijgt mijn rap- dus al heel lang geleden aangewend „Maar mm.' protMtaerda da iSawekSf om „tl fwcldetalijk. „U kriisrt mijn rap- inapactaur. „fa uw voriaa yarjslarici fea ta iicmen voor wat het i«. Prak- ?2£LP£?tVtï'tvXn!"0 S"" at»t. dat a haar het laaft Keuen ?isch, menKn kijfam aal- A. .taak onder „Best mogelyk. Maar ik heb daar- Lacy voor hat laatst geiien had. s J na nog met haar gepraat an uj met ga( ,jc u volkomen accuraat ant- me maa m'J- woord. Deae keer wilde u weten wie - - bu, „Wanneerbat laatst met haar had gesproken *SÏ52.;; rVS^. „Toen Uc naar het podium ging ook dat heb ik naar mijn beate bu« )4 «>n»rdle"n, hc. om het concert te openen," weten beantwoord. Al» tl nog racer ~J» Ventrr moest mteraard, een .Bedoelt u, meneer, dat u door vragen bedenkt zal ik hetzelfde v»n de twee hebben om van zijn de deur van haar kamer met haar doen. En het heeft geen nut" ver- huis naar heC stadhuis te komen, «prak?" volgde hij, toen Trimble zijn mond P« sergeant was vast besloten zo „Ja. Zoal* u weet, komt de ar- oPen deed om iet* te zeggen, „het nun mogelijk mededeelzaam te zyn tiwtenkamer op de gang uit, die acb- heeft geen nut me erop te wijzen, *n Trimble moest hem, tot zijn ^er- Viriel me maar wat je bereikt hebt," zei hy onverstoorbaar. „La»t 321», I, Terwijl Billy op het strand bezig reddingspogingen van Hank te vern; was om lioderen. boord van dit «chip heerst een opgewekte stem ming: die redding is dus gelukt en de reis kan worden voortgezet. De Tareia'* zijn doornat en ze «erst maar eens kleren moeten faabben de overige leden van de bemanning van worden voortg da Servidora" de watervoorraad aangevuld. Het Hank zegt, dat achl'h gaat daarna snel onder uil: da achtarvol- i santrakken. Helaas hebhan ie mats van hun ba gfag van de „Sca sarpant" wordt ingaacti Aarv I gage kunnan radden. En wat ut ar dan in dia koffer, die Mario stevig onder zijn arm klemt? O, iets andersmaar géén kleren. Hank zal de Tarcia's naar hun hut brengen, maar vraagt ze wel een beetje *til te zbn. want de schipper is ziek en moet vooral rust hebben.... ter het toneel loopt en ligt zij naast dat een inlichting belangrijk kan zijn opnieuw een vraag stellen, de repetibekamer, die ik in gebruik en nodig I* voor het onderzoek, „Nou," zei hij, „wat was het re- had. Toen ik op we* naar het po- want voor mij i* het hele onderzoek «ultaat?" dium was, deed ik naar deur een onbelangrijk en onnodig." „Ongeveer wat u verwachtte. Bus klein stukje open en zei: Voej je Trimble probeerde zijn «tem in 14 kunnen we wel uitschakelen- De je goed, Lu cv? En rij antwoordde: bedwang te houden toen hij zeir conducteur kent Ventry heel goed Ja, dank Je, je bent een lieverd. Of .Het is me niet duidelijk wat 11 «1 hij was er zeker van, dat hy zoiets m ieder geval. Daarna trok daarmee bedoelt, meneer." hem die avond niet op de bus had ik de deur weer dicht en gmg ik „Heel eenvoudig. Of u de faoorde- gezien." "ef; naar vindt of niet, maakt geen cent „Zo," zei de inspecteur ongedul- „Uweet xektr, dat het haar «tem verschU. Het tri ge zekere is, dat dig, „maar bus 8 dan?" w«* op een volgend vioolconcert iemand „Dat is niet zo eenvoudi/ meneer. „O absoluut zeker, zei Evans anders dan Lucy Carles* zal moeten Er rijden er namelijk twe«t. De en« met grote beslistheid. spelen. En al uw ondervragingen en conducteur zei, dat hij er zeker van „Dst hebt u me nooit verteld, uw hele onderzoek veranderen daar was nergens t» hebben gestopt, ten- zei Trimbie verwijtend, aan." minste niet tussen de Telegraalheu: „Helemaal waar. gaf Evans t0e. Dat was dat. vel en het centrum. Hij zei dat hy „Aan de andére kant staat, dat u Er bleef niet veel meer te zeggen vol was. Ik heb hem er op gewe- het me ook nooit gevraagd hebt. over. zen dat hy toch had moeten stop- „Misschien niet m zoveel woor- Zbartorowski met Sefton met pen. vol of met, maar goed, dat den. wl5rP TrimbJe tegen. „Maar Dixon en Pettlgrew ook niet. De in- ia zijn verhaal." moet toen Begrepen nebDen. dat apecteur «telde, met een soort grim- Tate stond stil om zijn neus te 1 1 belangrijk was. mige voldoening, vaat dat de man snuiten. Trimble voelde, dat hij tuet j v ans schudde lsng»aam zyn ma*- die by, ondanks aDe tegenwerpingen opzet zijn verhaal zo langdradig mo- sieve kop, van de chef, als het meest voor gelijk maakte. „Ik ben. God zij dank, niet wat de hand liggende personage had be- „De andere conducteur wm «ea men gewoonlijk een praktisch man schouwd, nog niet van zijn lijstje van die rare meisje*." vervolgd» noemt," merkte hü op. „En ik zal was geschrapt. De enig andere kan- hij- ^Zodra ik haar zag, wi«t 1* ook nooit beweren, dat ik praktl- dtdaat die klarinet speelde, waf al dat ze nergens op gelet zou he&- sche mensen begrijp. Zij hechten Clarkson. ben. Natuurlijk liet ik haar toen de waarde aan dingen, waar ik niets Clarkson woonde in eéri «haat foto van Ventry rien en ze was oe- m zie en ze vinden belangrijk w*t met kleine, maar pretentieuze hul- reid te zweren, dat ze hem ruet Ken- mij geen bliksem interesseert. Daar- zen en werkte, zonder veel enthou- de en nooit ontmoet had, noch die naast negeren ze alles wat mtf es- sia«me, op een kantoor in Mark- avond, noch een andere keer, sentïeel lijkt. Het moeilijkste is voor hampton als chef van de verkoop, neem echter niet aan, dat haar ver- roU, alï ik met ze te maken heb, Trimble had een afspraak met hem klaring veel zegt. Op z'n hoogst zou dat ik nooit van tevoren het flauw- gemaakt voor ze* uur die avond en Ik het een negatief bewijs wi-uen ste Idee heb wat se belangrijk zul- besloot een beetje lichaamsbe- noemen." len vinden en wat met. Dc heb me weging te nemen en te gaan lopen. (wordt vervolgd*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1