3 Sowjet-leiders proberen evolutie te beheersen TIEN JAAR NA GANDHI j !)s moordenaar speelt Manset Banaan w Westen kan proces in Rusland versnellen „Avondje uit" in huiskamer Rust .-en IttfetitiöeebfZf NIEUWE CONCESSIES AAN BOEREN Israël klaagt bij Veiligheidraad 'tn vec- ABDIJSIROOP^ Turkse pers uit I kritiek op Brits optreden for M. Meermin RADIO EN T V. Al 50.000 Ondioline Eurovisie Vanavond Duitse radio brengt hoorspel over Anne Frank Na een paar dagen.... mmm SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN KAPITEIN hiJ ,vU l0Ch °V" dïnt"' 2000 "An ut T*)onderr?ast 30 januari 1958 TIEN jaar is hei geleden, dat Gandhi slachtoffer werd van hetzelfde.! geweld, dat hij altijd had bestreden. Een fanaticus uit zijn eigen j land schoot hem neer. l)<* motteven van de man doen nauwelijks I ter zake: geschiedkundig staat wel \ast. dat Gandhi stierf op het ogenblik, aat hij. zijn functie had vervuld. India dankt ontzaglijk veel aan i hem en zal hem stellij* herdenker. De betekenis van hef feit. dat in deze grote cn volkrijke staat de vader de« vaderlands eer ma» i«. die zijn doel heeft bereikt met geweldloosheid veeleer da» met geweld, mag niet worden onderschat. Het dmkt zijn stempel op India cn 2al het blijven doen. ook al zijn de nieuwe leider? buiten staat. Gandhi's voorbeeld in alle opzichten te volgen. India heeft een leger: en dit leger zal in actie komen, wanneer j het nodig is. i De literatuur over Gandhi i? buitengewoon rijk: maar het trekt de aan- dacht, dat er de laatste tien jaar niet *ee! geschriften zijn bijgekomen. Vrijwel alle beschrijvingen van Gan.ikiVdaden en GandhiV geest rijn ontstaan j in de tijd. dat hij in zijn nirrkwaaioige activiteiten fco» worden gadegesla* j gen. In zijn jaren leverde hij, naar het leek. het bewijs, hoe ondenkbaar i veel kon worden bereikt door andere middelen d3n die van het ge wc ld. j ..TT t- ti- - r Hij bevocht de vrijheid van India met de middelen van de geerf: een VY7 Kadat^ de Hon.^aaibe Chroecjtsjew worden. In het prestatie, die diepe indruk maakte in een wereld, die het zo anders was I W communistische Rusland js net gebruikelijk, dat niet de gewend. Het was inderdaad een verheffende ervaring om met eigen ogen minister-president maar de eerste secretaris van de partij de te zien, dat de geest Merker was dan het geweer. opperste macht uitoefent. Zo is het lang onder Stalin geweest. Sincs zijn dood en eigenlijk al eerder is de schone overtuiging, die tot c!e oorlog toe. en nu heeft, na menige worsteling en menige Gandhi ook buiten zijn land wj«t »e wekken, niet onaangetast gebleven. intrige ook Chroesjtsjew het zover gebracht. Voor wie het ge- Gandhi streed tegen de Britten; en wie nu het verhaal nog eens weer 2ag veroveren wil, is het partijsecretariaat blijkbaar de beste overleest, krijgt toch ook wel waardering voor de Britten. Het it overdreven strategische positie om te zeggen, tiat alle Britten rich in Voor-Azië altijd netjes hebben gedragen; maar in het algemeen kan worde» gezegd, dat Gandhi waardige tegenstanders had. en dar zijn methoden ook alleen maar konden slagen omdat deze tegenstanders zich aan recht en wet gebonden wisten. De gevallen, waarin hun optreden niet door de beugel kon. zijn de uitzonde ringen. welke de regel bevestigen. E wereld heeft na het hoogtepunt van Gandhi's werkzaamheid j kennis gemaakt met de methoden van HitJer-Duitsland en van Japan. Ze heeft ook een duidelijker beeld gekregen van de wijze, waarop de Russische machthebbers hun geza£ instandhouden. Dit alles is niet geschikt om de legende van de ongekende, ia onbegrensde, macht van de geweldloosheid in stand te houden. Geestelijke weerstaud houdt gegarandeerd op te bestaan, wanneer de lichamen, waar de geest in woont, bij miljoenen hun einde vinden in de gaskamers en de concentratie kampen. De ervaring heeft trouwens wel bewezen, dat er tmg andere middelen zijn dan de terdoodbrenging om zekere vormen van (geweldloos) verzet uit te roeien. Gandhi's methoden, met andere woorden, kunnen maar weinig succes hebben daar, waar een technisch perfecte en immorele dictatiWT heerst. Er mag aan worden toegevoegd, dat lo* hiervan wel twijfel mogelijk i» aan de waarde va» sommige middelen, die Gandhi toepaste. Wij hebben zijn feitelijke hongerstakingen noo;t ecn erg fri8 geval gevonden. Ex zit iets in van morele chantage. Gandhi w« een figuur van ongewoon formaat, masr niet al zijn daden waren «ven vervaarlijk. Er zat af en toe ook een stuk sluwheid en opportunisme in; en haast altijd waren ze ecn speculatie op de fatsoenlijkheid van de tegenstander. Het getuigt van zijn politiek inzicht, dat de speculatie veelal slaagde; maar meer dan ooit mag worden beseft, hoezeer dat de tegenstander sierde. In onze dagen leert de tragedie van het Hongaarse volk, hoezeer het ©ok anders ka». Alle morele gevoelens en alle geestelijke wapens zijn krachteloos gemaakt door het geweld van de kanonnen «n het dwangjuk der niets ontziende dictatuur. Dood. deportatie en concentratiekamp rijn de middelen, waarmee alle vormen van non-coöperatie de kop worden ingedrukt. Het is bedroevend en nogal ontmoedigend, maar hét zou struis- vogdpolitiek rijov het niet te willen zien. Daardoor kreeg het een voorsprong op Amerika. De methode i* xnder- daad doeltreffender. j Toch gaat het niet overal goed. Als er werkelijk een Egyptlsch-Sy- I ii;che eenheid, ouder Nassers opper- j gezag en'met een versmolten diplo- matie byeonkomt. dan zijn de, een ogenblik gevreesde communistische vooruitzichten in Syrië vervlogen. Want Nasser .vervolgt in zijn land de communisten. Rusland heeft hem dat nooit fewalijk genomen. Het heeft Egypte op andere manier nodig-. Maar ook verder kan het nooit zeker zijn van Nasser, als deze el ders even voordelig terecht kan. Kadar heeft zijn opvolger en de Stalinisme, opgeluchtover de intel- orgahisatie van de regering zélf be-leciuele dooi schreef, bleek hij wat paaïd. Het lijkt er niet op of de pre- voorbarig geweest Maar het proces, tuier en.de nieuwe vice-premiers de Sa®t zijn gang en is merkbaar niet te. mannen zijn om hem wag te werken, stuiten. HET bovenstaande is natuurlijk in genen dele een pleidooi voor hei geweld. Het is alleen maar een pleidooi voor het fattoen, en een waarschuwing. Haf de middelen, die Candhi zo veelvuldig en met zoveel succes aanwendde, in ruimer verband alleen maar onder bepaalde omstandigheden als deugdelijk kunnen gelden. Voor d« wereld gaat bet er op bet ogenblik om, hoe het fatsoen, de behoorlijkheid, de erkenning van menselijke rechten, rich zullen handhaven tegen het met alle nieuwe middelen der techniek uitgeruste totalitarisme. Gandhi's voorbeeld biedt weinig uilkomst en uitzicht; het is een besef, dat wel tamelijk algemeen is. Ook de regering van India riet het in. Niet, dat het ons van het lijf houden van de moderne dictatoren een laak is van geweld alleen. Innerlijke kracht en overtuiging rijn het eer*»' nodige. Maar daarnaast is het moeilijk om in te zien hoe de vrijheid gehandhaafd kan worden zonder dat de duistere machten ovenuigd zijn van het ririco. dat zij zouden lopen wanneer zij er zich aan wilden ver grijpen. Vf ie post hum* hulde wil hetnigen aan Gandhi, kan dat doen. maar niet zonder de erkenning, dat zijn wereld een andere wa* dan die. waarin wij thans leven. fArtoertenrto lJlj Voor zo'n rauwe boost neem ik altijd ABDIJSIROOP; dan ben ik er het vlugst van af. want die ver zacht en geneest. JERUZALEM. De Israëlische regering heeft haar afvaardiging bïj de Verenigde Naties opgedragen Ue Veiligheidtraad op de hoogte te brengen van de „verslechtering van de toestand aan de Syrisch- Israëlisch» grens". Id dit gebied hebben zich sedert eind november tien incidenten voorgedaan, waarbij drie Israëliërs zijn gedood en zeven gewond. Israël wenst vooral de aandacht te vestigen op het incident van i woensdag bij de nederzetting Dan. len gebruiken bij hardrij-wedstrijden I scheiden* uren twee Israëliërs ge- yoor- scholieren, dood en ze$ gewond werden. OHIBIRQ (Japan) Een 23-jarige onderwijzer, Mibuo Suzuki, is om 't leven gekomen toen hij op het ijs ten val kwam waardoor circa 50 klein kaliber patronen, in rijn zak tot ont ploffing .kwamen. Daarom riet de regeringsyerahdering in Hongarije er nog. niet uit.als een terugwijken van het regime, 'dat Ka- dar op last van Moskóu ingevoerd heeft. pp een concessie van het regime van Chroesjtsjev.-in Rusland lijkt veeleer het nieuwe besluit waarbij de tractorstations waarvan de col lectieve boerderijen groepsgewijze hun trekkracht geleend kregen, wor den opgeheven. Het ïs:wel een tref fende concessie van Chrcesjtsjew zelf. Zjjn eerste, onuitvoerbaar ge bleken -plan is geweestbet land- bouwbedrijf al§ èen industrie te'or-. ganiseren, De boeren zouden in grote flatge bouwen gelijk in industriecentra worden gehuisvest en vandaar zou den 2ij_ dagelijks naar hunwerk gaan. Dit plan had op een ramp voor de volksvoeding moeten uitlopen. Chroesjts.iÊw was toen blijkbaar nog niet machtig genoeg om het te kun nen doorzetten. Later heeft hij dat wel gekund met zijn door vele deskundigen haast even noodlottig geachte plan van de ontginning voor de graanbouw van Kazachstan,.'waarbij de West-Russi sche akkerbouw ten 'gunste van liet telen van veevoeder overhoop werd gehaald. Twee jaar is het goedge- gaan door uitzonderlijk gunstige kli matologische omstandigheden. Dit jaar echter is gebeurd waarvoor de deskundigen hadden gewaarschuwd; een. noodlottige, maar verre van ón gewone droogte is ingetreden. Nti zal Rusland voor zijn broodgebruik zijn voorraden, moeten, aantasten Is de opheffing van de tractorsta tions. die ook tevens politieke centra waren voor het communistische re- gime een nieuwe afgedwongen con- cessie aan de boer? Er zijn altijd grenzen geweest aan de willekeur van Moskou tegenover de- landbou wer.. Tientallen, van jaren lang, tot op dit ogenblik toe, heeft de volks voeding er onder-.geleden, dat Mos kou in de regel achter, da feiten aan liep. Maar Chroesjlsjew heeft tot nog toe zijn bewezen fouten en. rijn ge vaarlijke avonturen zoals de de centralisatie van de industrie, waar bij reeds .misrekeningen gebleken zijn in steeds versterkte machts positie overleefd. Maar als het erop aankomt, durft hij om te zwaaien, daarbij steeds het oog houdende op mededingers, die op een zwak ogen blik van hem loeren, In 1957 hebben dezen zich vergist, EEN regime, stug en meedogen loos zijn wil doorzettend en mis» tan den handhavend al* dat van Stalin, zou nu niet meer mogelijk zijn in Rusland. Dit is de prijs, die Men koes te re daarvan niet te onge duldige verwachtingen. Steeds zijn er mensen geweest in Rusland, en in de laatste jaren zyn zij steeds tal rijker en openhartiger tegenover ANKARA. De Turkse pei» beeft felle kritiek geleverd op de Britten wegens hun optreden tegen Turkse demonstranten op Cyprus in de afgelopen dagen. Verschei dene bladen vergeleken de toestand op het eiland met die in Boedapest, Gisteren was het rustig in Nico sia. Duizenden Turken betreuren de dood van drie Turkse schooljongens, die zijn omgekomen bij de ongere geldheden. Van vele gebouwen hin gen vlaggen halfstok. De rouwstoet .werd gevolgd door honderden kransdragers. Daarachter trok een lange stoet van Turkse Cyprioten met spandoeken waarop leuzen waren vermeld voor een verdeling van Cyprus in een Turks en een Grieks gedeelte. - door v. Blankenstein PETER Blackmore's heerlijke blij- spelletje ..Miranda" heeft gister. rubrieken ..Familie-favorieten", „Paerlez moi d'amour" en „Koek en vreemdelingen geworden, die een open oog hadden voor de misstanden en de druk waaronder het Russische volk leeft. Dit echter betekent nog niet. dat zij daaruit de consequenties zouden willen trekken, die voor ons voor de hand schijnen te liggen. Zü zijn bereid veel te dragen en te ver dragen, mits de grootheid van Rus land gediend wordt. De spoetniks hebben onder hen stellig niet minder effect gehad dan in de buitenwereld. Maar desniettemin, een evolutie is gaande, als een langzaam chemisch proces, zo langzaam misschien dat de tegenwoordige heersers - en ook de profiteurs - de ontwikkeling j met goed inzicht zeer wel kunnen bijhouden. Maar'de uitbreiding van de intellectuele bevolking, en ook. van de culturele betrekkingen met de buitenwereld, moet het proces spoedig versnellen, Het zou defaitisme rijn te geloven, dat Russische geestelijke penetratie in. het Westen, gevaarlijker zou rijn. dan de omgekeerde penetratie. Het tegendeel is véél waarschijnlijker. Dit-te meer na hét koude stortbad der vrije wereld, dat de gebeurtenis sen in Hongarije hebben gevormd. Nu moet men zich afvragen: Js al het geschrijf van. Boelganin niet af- gedwongen door de noodzakelijkheid de ontwikkeling voor te blijven? Het geschrijf is nog in de oude stijl. Maar hoe kam men van deze mensen anders verwachten? Het antwoord op oe vraag naar een „topconferentie", zoals bet "Westen dit gegeven heeft, is logisch. Het kon niet anders Rui den. Maar men is er-daarmede niet af. Men moet de ogen open houden en zeer letten op het manoeuvreren der Russen. Niet in den zin van op passen voor slimmigheden.1 Dat is, niet moeilijk. Maar met het doel hun positieve wegen te wijzen als zij die zoeken. Eerf elementair begin, was reeds het verwijzen naar diplo matieke besprekingen ter voorberei ding van een nuttige conferentie. Nog rijn rij niet zover, maar het kan spoedig anders worden als al lerlei inwendige druk voortduurt. HET Westen heeft daarbij veel te ieren. Veel Russische gucceaeen in Arië en Afrika zijn mog-lijk ge worden door het fantasieloze puur op defensie gerichte beleid van het spelletje „Miranda" heeft gister, avond in de bekwame régie van Waiter van der Kamp een allerple zierigste televisie-voorstelling gekre gen. Ik moet hier onmiddellijk bij aantekenen. dat dit «iet minder dan oan de regte, aan de voortreffelijke spelpreslalies is te danken. Het is een voorrecht, dat de beetdrndio een. beroep kan doen op 'n acteurals Kees Brusse, een van onze: intelli gentste toneelspelers, die bovendien' voor alle moderne mass-media, voor radio, evengoed ais voor film '.en tele visie. bijzondere „feeling"': heeft, tl ij maakte van dr. Faul Marten, de geneesheer die •door het ijskoude, dartele, knappe nteemmfietjé Mi randa is gered en haar daarom een vakantie in Londen aanbiedt een pracht van 'n 'rol. Mieke Verstraete rms zijn slimme, jaloerse maar toch ook tolerante echtgenoteHet zilte seevrouwtje zelf werd door Kitty Janssendie we ie weinig op het beeldscherm zienallerohdrmantst gespeeld. Ook de andere rollen wa ren goed bezet. Een extra-aanteke ning voor de energieke verpleegster van Annie Leenders. Ook öt dank zij de decors van. Peter Zieart teas het echt „een avondje uit in. de huis- fcamer". H S. \JANAVOND otn vijf over zeven V begint de AVRO met dö actie ..Wie opent de kluis". Voor bet eer- ste programma waren, dinsdagmid dag al meer dan 50.000 oplossingen binnen gekomen. Als de belangstel ling zich in dezelfde richting, blijft ontwikkelen, zullen hetNationaal Rheuma Fonds, het Koningin. WH- helmïna Fonds (kankerbestrijding} en het Prinses Beatrix Fonds (petio- bestrijding) een mooie versterking van hun kassen krijgen. Nu al kondigt de AVRO aan, dat- het éonderdagavondprogramma, „Ga er eens even voor zitten", dat der tien weken uit de ether verdwijnt, op J5 mei zal terugkeren. Met de k tislawa. DE „ondioline" is een nieuw mu ziekinstrument. Nou ja, „instru ment" - het gaat om een elektro nisch apparaat, waarmee de klank van ongeveer vijftig instrumenten benaderd kan worden. Een viool even goed als een piccolo, een kla rinet even goed als een tokkelin- strument. In het NCRV-programma van woensdag .5 februari zal de Amsterdamse organist Bernard Drukker onder het pseudoniem John Lister. de verschillende mogelijkhe den van de „ondioline" laten horen. Hel gebeurt, jammer genoeg, niet in ecn avondprogramma maar tijdens de lunchpauze. De ondioline is en kele Jaren geleden geconstrueerd door de Franse ingenieur Jenny. DE NTS relayeert zondagavond van 9 uur tot 3.30 een repor tage van de Europese kampioen schappen kunstrijden op de schaats uit Bratislava. Maandagavond van 10.30 tot 10.45 is er een filmoverzicht van de Wereldkampioenschappen Bobslede te Garmisch-Fartenkir- ehen. Volgende week zaterdag van 1,15 tot 245 wordt een rechtstreekse reportage op het "beeldscherm ge bracht van de wereldkampioen schappen ski in de Oostenrijkse win tersportplaats Bad-Gastein. van Hilversum IN het programm; 1 spreekt om 9.15 Pierre H. Dubois over de produktiefste en wellicht ook meest gelezen romanschrijver van deze tijd. de Belgische Fransman Georges Simenon. Om 9.35 concer teert het ;i Italiaans strijkeiisemble ,-Societa Corelti", dat composities van Ccrelli, Boecherim en Strawinaky uitvoert. „w. Het televisie-programma begint al V S^fie van Anne - Frank door d« om zeven uur met. ecn reportage j schrijver Ernst SehnabeL De uitzen- van de Europese kampioenschappe* dmg zal door de andere Westduits* kunstrijden op de schaats: te Brs- j stations en Westberlijn worden over- genomen. Ko van Dijk zegt tegen me: - „Sfel je voor ik moet van ds dokter morgen een eindje om!" Hij kijkt ontsteld, of hij veroor deeld is tot de voettocht naar komt. Sterk vermagerd zit hij, met ten ka merjas aan, in zijn huiskamer en verzekert me: „Ik heb een humeur om op t* schieten". Want hij moet rust houden en dal is voor iemand niet zoveel vitaliteit bepaald niet pemakkeltfk. Het on- pelufc dot hij 1 januari kreeg rukte hem. uit ecn druk, uitermate actie/ bestaan en dwong hem tot de lijdt- lijkt rol van patiënt en dat is misschien wel de enige rol, die hij bepaald niet speten kan. „In het ziekenhuis kreeg ik oldoor injecties", vertelt hij. ,JJat ging zo. Ze kwamen, by je, met een..." En hij geeft zo'n suggestieve bt- schryoinp van de pevoeiens, die zich van een mens meester maken als h\j langre naalden in zijn tichaam voelt binnendringen, dat ik al oatitv eert beetje iptt begin- weg te trekken en zeg: „Goed, goed, maar je bent nu uit het ziekenhuis tver. En wat dot Je nou hier thuis?" „Rusten, he", antwoordt h%J tan denknarsend. „En daar moet tie lol 1 maart mee voortgaan". De allang weer naar trerk hunke rende acteur in de patiënt wordt in deze dagen van gedwongen ledig gang enigszins getroost door een grote collega: Laurence Olivier. Toen Ko ran Dijk aan het eind van december vijf en twintig jaar can het toneel teas, schonken vrienden hem een album met lanpspeelplcten van Oiivteris beroemde Richard lil". Dat cadeau komt hem nu büronder goed van pas, mant hij zit uren ójj zijn grammofoon met ae tekst op de knie te luisteren en de creatie te ontleden, zoels alleen een vakman het kan. JZal ik je nu ook eens iets leuks vertellen van dat onpeiuk van me?" zegt hy. Ik ben nieuwsgierig wat dat kan rijn. „Van allerlei mensen, die ik hele maal niet ken, heb ik de meeat har telijke brieven gekregen", vervolgt hij. En hij haalt ze te voorschijn, 't Ie een indrukwekkende stapel. Prent briefkaarten van radioluisteraars en eleuisiefeykers, die hem van harte wterscha-p" wensen. Lange epistels van onbekende schouwburgbezoe kers, die hem troostrijk toespreken en op het hart binden, dat hl?' vooral moet doen tcat de dokter zegtEn natuurlijk de,., onder deze omstan digheden onvermijdelijke, ontboeze mingen van mensen, die ook Op een. riéltbed liggen en op, men zou haast zeggen collegiale toon, een. exposé geven van hun mankementen. „Die post heeft me écht goed ge daan", zeg Ko van Dijk. Eh ik zet dat dan maar in de krant voor ieder die het aangaat. j KRONKEL HAMBURG De Westduitse 201* der NDR (Norddeutscher Ruodfuak) zal zondag 9 maart een hoorspel uit- zenden, dat is gebaseerd "op «en bio- fAdvertentie tM.) het regime in toenemende mate be-Westen. Dulles is daarvan de hooe- —ia— - >n -nar W aKhtmt ha.: - talen moet - en naar het «chijnt be talen wil voor rijn wonderlijke tech nische ontwikkeling. Toen Ehren- burg, op zijn tijd de heraut van het Adoertentt» I M zijn Uw handen weer gaaf, glad en. zacht bijgebruik van Boldoot'i Handgelei-crème. Bevat glycerine, lanoline en azuleen, gewonnen uit kamille-bloesem. Koop vandaag nog een tube, 1,25. U doet er weken mee! ste uitdrukking. Dit lokte uit tot ergerlijke misstanden. Een blik in Russische richting, mits het niet vérder ging, kon politiek en. econo misch politiek zelf» tegen het" be lang in van Amerika'» vertrouwdste, vrienden voor het ondernemende „vrije" land opleveren wat het wenste. "Waarom zou men vertrouw de vrienden ontzien^ die toch niet overlopen? Ging echter het onder nemende land wat ver, dan was het uit met de hulp. Moskou daartegen over schroomde niet. in. groot ver toon van liberaliteit, ook stevig „ka pitalistisch" georganiseerde landen zijn. goede gaven aan te bieden. Ycnmorgtn doelif oog-, wordt geert bloltf» om vandaag". Maartwee 'ASPRQ'* «n wèg w®»' mijn reumatische pijn, 'ASPRO' wedft jnel vardwijnU armstoel was ingenomen door «en mollige vrouw, die nerveu* met haar hand zat te tikken en In de andere gemakkelijke stoel zat een knappe blonde vrouw met een. uit drukking van verveling eo weerzin op haar mooi, maar hard gezicht, „Dit is m'n vrouw," zeiClarksorn op de blonde wijzend. ..En dit zijn Tom en Maureen, vrienden van URïHJl &Pf>OlTJttri&UCH tHHlTfACttTMU/SOP oonjoe CAprtó rtACMTtrt wqrot btzi vwstHOwtn metti h(jt piepmnèTOOi, rapt WEET DORBT CARTtft HttfiUiKKOCLBROtl WATER ItwterMTmtR LUKT JE KRAl TOCH 38 foto liet zien tenminste." „De man vergist zich natuurlijk." TOe „JU mag het dan negatief noe- zei Trimble snel, Tate mocht nooit .Avangenaam," barstten Tom meo. sergeant," zei Trim We, weten hoe dit nieuws hem in d« Maureen tegelijk los. De echtgepo- J „maar het betekent, dat Ventry war bracht en de sergeant had ge- ^vveeg. Dat ze genoeg zou kun- I nooit zal kunnen bewijzen dat hij iukkig niet dat vervloekte vermo- nen zeggen. bleek uit de blik werkelijk de bus genomen heeft die gen om een mens z'n gedachten te ^te ze haar man toewierp, avond. En ik ben er van het begin raden, zoals de chef, „Iemand iden- Trimble boog ernstig in de ver af aan zeker van geweest, dat hi) tificereo van een foto ij heel on- schillende richtingen. „Prettig ken- loog." betrouwbaar." nis met ti te maken," zei hij. Hier- Jawel meneer." zei Tate kleur- tijaw*el meneer." Tate was on- na wendde hij zich tot zijn. gastheer loos. Toen voegde- hij er aan toe: yerstoorbaarder dan ooit „Hij was en-vervolgde: „Dan zou ik nu graag ,JIr zijn natuurlijk vee] manieren ,ncjcrs erg overtuigd van z'n zaak." een'paar dingen mét u bespreken, om te liegen." „Maar hij moet wel ongelijk heb- meneer Clarkson. Hebt u misschien „Wat bedoel je daarmee, vroeg b*n!" Ondanks zijn pogingen was er een kamer, waar-de sergeant de inspecteur. toch een wanhopige klank in Trim-' ik...." Tate voelde «r kennelijk weinig hle's stem. „Bus 5A! Die komt hele- „O nee!" onderbrak Clarkson voor verklaringen uit te delen. Hl] ma3i 't -noorden!" hem. .Dat doen we met. inspec- zweeg een hele tijd. „Nou meneer,' zei hij ten slotte, „toen Ik toch met het onderzoek bezig waus, leek bet me wel verstandig nog op een an dere bus te informeren." „O ja? Waarom heb je dat ge daan? Ik dacht, dat we het er over «ens waren, dat alleen num mer 8 ep nummer 14 in aanmer king kwamen." „Jawel meneer." „Waarom verknoei je dan tijd met andere bussen' M30. Hank m«ft d* Tarda*» Wat droge kléren i onenigheid tussen hen en de schipper Is uitga- I Bóvériaié» is zijn aanwezigheid aan dek nu ver- vap ham zelf en vraagt hun dan hij doet net, 1 broken. Zou d* „Sea serpent" hen nu niet naar eist. want de wind i« aangewakkerd en de zeilen - --rtite'heèl ïineVaam Noa stecd* praténd liethii' de dat if kwam «Sof hy van niets weet! - hoe rij toch op die Amerika kunnen brengen? O. natuurlijk niet voor j moeten worden gereefd. Je hebt kant.' zegt} -.Bus SA. /.el Trie l/csfSn tweemannen eSkamèr binden die fkbii merel/1 „Juist meneer. Daar komt er net teuri.Ziet u, Tom en Maureen zijn «en aan." mijn alibi" „Zie je wel!" Trimble wees er op- „Uw wat?" vroeg de inspecteur» gewonden naar. „Hoe kan Ventry oprecht verrast, die nou genomen hebben.?" „M'n alibi. En het alibi van m n „Inderdaad meneer. Daar dacht vrouw' ook, hoewel ik niet weet of ik ook aan toen ik zei, dat er veel zij meetelt bij de wet.„ ik bedoel... manieren zijn om ie liegen." met het ondertekenen van een testa- .Natuurlijk liegt Ventry! Maar 't ment is daar iets mee, herinner ik ii waanzin te denken, dat hij..." me... U komt toch voor die moord. Abrupt zweeg hij. Tegen al wijn hè?" principes in was hij aan 't rede- „Ja," verzekerde Trimble, „daar r-.--;--- twisten met een mindere. „Ik zal komen we voor." Hij ving een blik „Voor t geval dat hu me. bij zijn ze]f wel eens mot die conducteur pra- van sergeant Tate op toen hij dat eigen buis de bus had genomen, me- tan," zei hij toen op de vermoeide zei en voor het eerst was er iet» neer. Dat bedoelde ik toen )k zei. toon van een hooggeplaatst persoon, van een wederzijds begrip en een dat er veel manieren znn om te he- de fouten van zijn minderen uit wederzijds plezier tussen hen. gen-"' de weg moet mimen. „Misschien kunt u ons precie» „Hm." bromde Trimble. „Zoek „Heel goed, meneer," zei de aer- vertellen wat u bedoelt" voegde hij dan maar uit welke bussen om die geant mak. er aan. toe. Hij trok een stoel bij tijd allemaal in het centrum aan- De rest van de weg werd In stilte en de sergeant ging naast Tom op kwaftien en ondervraag de condue- afgelegd. de bank zitten. teurs. Kwaad kan 't niet. Joffery „Goedenavond, heren." Clarkson „Klik. het zit zo." babbelde CUrk- kao je heipen." ontving de detective» met een op- ion. „Ik heb veel belangstelling „Jef/ery heb ik niet nodig." De gewekte glimlach. „Neem me niet voor misdaden. Dat heeft, geloof ik, gelijkmatige stem van Tate klonk kwalijk, dat ik ueven heb laten teder intelligent mens, maar ik heb even nijdig. „Om u de waarheid te wachten. Ik kon me niet voorstellen, wel een bijzondere interesse. Nou, zeggen, is het onderzoek al afgelo- dat u er was toen ik de bel hoor- toen ik dus hoorde over dat Myste- pen. Het »ta«t in mijn rapport." de. Ik wachtte eigenlijk op het ge- rie van de Klarinettist, ging ik m« Weer zweeg hij. luid van een auto. Ik kon me niet er in verdiepen. Ja. ik noem het ge- Trimble vertikte het opnieuw voorstellen dat 11 lopend zou komen, val maar zo. U. praat er misschien mei vragen aar» te komen. „Goed, 't Is me wat' Een fijn idee, dat andera over, rnaar ik vind 'i een dan lees ik "t wel," zei hy en liet u zo zuinig bent op het geld van heel toepasselijke naam. Goed, het het onderwerp verder varen. Lang de belastingbetaler». Laat me uw was een publiek geheim, dat ik in hield hij het echter niet uit, wat hoeden en jassen aanpakken, dan bet orkcat klarinet had moeten ape- Tate heel duidelijk voorzien had. kunnen we naar binnen gaan. De- len. 'dat ik klarinet gespeeld zou 1 - »- jrvaT)a nje^. 20 ¥öar laan. Toen ik dus hoorde, tf me kwam ondervragen dechfc bèl* vader, V* den- beruchte klarinet- Heb ik gelijk?" itmg. Eén (wordt „|k wacht," zei hij hees, „Wat tectivej houden toch alleen op de hebben. Ju-ju 't resultaat van je onderzoek?" film hun hoeden op in huis, he?" had gedi „Bus SA," zei Tate 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1