GMBREK AAN EEN BASIS O TRAPEZIUM HEMD-enZAKJAPON N: DE VIJFDE MEI im a 0 De moordenaar spoil klarinet driehoek zonder punten logische voortzetting van de Groot succes voor Yves Saint Laurent Vijfhonderdste van Jan Corduwener Leraar overleden tijdens de les „Straatschenderijen" in Bulgarije Volledige steun van Praag aait Djakarta RADIO EN T.V. Het Vtlfon zie je er p-een barst van KLM handhaaft dividend van 7 procent Sportman van het jaar Harderwijk ziet goede daad goed beloond Brits dagblad hekelt politie van Essex Schoon gebaar Sabotage oorzaak treinramp in India Sonata cla Camera hoofdpijn 1-SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN,. AVONTUREN; VAN KAPITEIN ROB Vrijdag 31 januari 1958 NDERH AN DELEN over geschilpunten is in liet algemeen vatuur- I lijk veel verstandiger dan ruziemaken zonder praten ol de wens er over te praten, ledereen weet dat: cn ze komt het dat degenen, die het raiddel van overleg aanprijzen» wanneer de verhoudingen ergens nier deugen, zich licht in de reep verheugen, wijze en redelijke lieden tc zijn. .Mee&tal klopt het ook wel, maar altijd klopt het niet. Neville Chamberlain trok naar Duitsland om met Hitier te praten, en dezelfde Chamberlain trok, vergezeld vati D&Jsdier. naar Münehen oin het verdrag te tekenen, dat bet resultaat was van de onderhandelingen maar niemand heeft ooit reden gehad zich er over te verheugen, over het oierleg en over de vrucht er van. Neen, wij zullen het ditmaal niet hebben over de wenselijkheid, al dan I piet met de Russen ie onderhandelen. Tien kent op dit punt once mening: j de wereld is gebaat noch bij een golf van lichtvaardige hoop, noch hij j een offensief van bedrieglijke propaganda. Praten is goed, maar dan slechts, nadat eerst in vertrouwelijke sfeer een basis van overeenstemming is gevonden, zoals elke discussie immers slechts zin heeft, wanneer men r het in de grond van de zaak eens is. Maar nogmaals, het gaat nier over jRusland. Het gaat o\er Indonesië. De boten met geëvacueerd en komen nu geregeld aan; er is groot leed. er ia aanzienlijke schade; verdient het geen aanbeveling, dat Nederland het initiatief neemt ora eens tc praten met de Indonesiërs? Er zir in deze suggestie iets. dat lijkt op het ei van Columbus. Men zou haast geneigd zijn om te vragen waarom men er niet eerder op is geko men. Nu mag er echter op worden gewezen, dat Nederland en Indonesië al heel vaak hebben onderhandeld, maar dat het resultaat van dit over leg 3I tc vaak een dode letter is gebleken. De minister-president heeft hierop woensdag in het parlement nog de aandacht gevestigd. Afgezien van dit feit is er op het ogenblik de moeilijkheid, dat niet valt te zien. waarover eigenlijk 2ou moeten worden onderhandeld. Wat thans geschiedt j aan^zijn^zyde^EeTr'ideine^TeYe'lon' is. dat de regering te Djakarta definitief een "ind poogt te maken aan de I gen, met een heel smal gezicht en economische positie, die Nederlandse bedrijven nog hadden in de repu- een bril op <n, wanneer men hem bliek, en zich daarnevens van alle Nederlanders poogt te ontdoen. En i st.aan. leek het haast onge- daar onderhandelen een zaak is van geven en nemen, raag men zich afvra- gen wat Nederland, dat immers wordt uitgeschakeld, nog te bieden zou hebben. Van onze vioderedactrice) PARIJSDonderdes 30 jan^uri 193$ is de prote dap yeweest ooor de jeugdige opvolger van Dior, Yuer Matthieu Saint Laur&nt, voor het hele Jrais Dior, financier Soussac inbegrepenen Voor de Parijse haute couture. Saint Laurent is gehttldigd als een koning. Morgens, aan het eind van ryn apentnffSsboic, moest hij zelfs op het balkon verschijnen om de foe- jutcMnsrett in ontvangst te nemen. En 's middags, lux de tweede shorn, was de sfeer at niet minder opgewondenVan alle kanten werd Yves ge/oio- grafeerd en gefilmdMen liep elkaar onder de voet, om hem de hand te drukken en tc complimenteren. De amper 22-jarige stond sprake loos in een hoek van de salon, met de formidabele madame Raymonde 'lEDW-GUlNEA! horen wij roepen. Het lijkt geen frisse handel op dit ogenblik en bovendien moer wot den gevreesd, dat het een punt is, te beschouwen meer als stok om de Nederlandse hond te slaan dan ak kernoorzaak van de huidige moeilijk heden. Wat sich afspeelt, is het toegeven van de Indonesische regering aan een druk, die geheel los ran de kwestie-Nieuw-Guinea al jaren op haar werd uit geoefend. Er is gezegd, dat wanneer Nederland ten opzichte van Nieuw-Gui. nea een wat realistischer politiek had gevoerd, de tegenkrachten meer kans hadden gemaakt. Wij bezitten noch de grote kennis, noch de doordringende wijsheid om dit precie* te kunnen beoordelen; maar wij vinden wel. dat de redenering uitgaat van een haast koloniale opvatting omtrent Neder lands verantwoordelijkheid ook na de overdracht van de souvereiniteit. Men begrijpt» ons goed: wij verdedigen in genen dele door dik en dun de Nieuw-Guinea-politiek van de Nederlandse regering, en wij zouden een regeling, welke een vorm van gemeenschappelijk beheer voor dit verre eiland voorzag van harte toejuichen. Maar vermoedelijk is de Indonesische regering daarvan nog meer afkerig dan van Nederlands beheer, zodat het een illusie is om te geloven, dat op deze wijze ook maar iets ten goede zou vallen te veranderen. Zelfs met volledige overdracht van Nieuw-Guinea, die eigenlijk niemand verantwoord vindt zou. geloven wij, weinig anders worden bereikt, dan dat de communisten zich aangemoedigd vinden; de zelfde cnmrauuisten, die de stokebranden zijn in de anti-Nederlandse campagne. Onderhandelingen tussen staten behoren steeds te geschieden op de voet van volledige gelijkwaardigheid, hetgeen betekent, dat de onderhan delaars in staat worden geacht, het eigen helang te zien en te dienen, afgezien er van. dat ze het moeten willen en kunnen honoreren. Op het ogenblik, nu alle afspraken ineenstorten, nadat ze al lang niet waren nage leefd, is. nogmaals, de basis voor een gesprek niet zo goed meer zichtbaar- Er is eigenlijk geen geschil, er is alleen een reeks van goeddeel* weder rechtelijke daden. Wij propageren geen trotse en boze weigering van onderhandelen. Wij stemmen echter in met degenen, die vertwijfeld vra gen wat en ra et wie er nog te onderhandelen valt. DE_ regering wil dus een vijfjaarlijkse feestdag, een soort lustrum viering. Het is een compromis; maar dateert deze uitvinding eigenlijk al niet van 1955? Het precedent is er toen in elk geval geweesL en men weet hoe gevaarlijk een precedent is in een ge ordend en van juristen welvoorzien land. Natuurlijk kan een jurist nog opmerken, dat uit het precedent ook de instemming van de regering met een tienjaarlijkse viering zou kunnen worden afgeleid. Er valt niets tegen in te brengen; en men ziet dus, hoe royaal de regering is geweest. Wij-vinden het natuurlijk geen oplossing, en het zou ons hijzonder aan genaam zijn, wanneer het Nederlandse volk ieder jaar met duidelijke negatie van de wensen der regering blijk gaf de vijfde mei als feestdag bij uitnemendheid te beschouwen- Als dit gebeurde, moest de regering wel volgen. ~al het gebeuren? Wij vloeien niet over van hoop en verwachting, maar zullen de kleine kans, dio er toch wel is, gaarne helpen verwezen lijken. DEN" HAAG. In het christelijk lyceum te Dordrecht is de leraar Duits, dr. B. M. Blok tijdens de les onwel geworden en ter plaatse over leden. Dr. Blok, die tal van jaren leraar Duits is geweest aan het christelijk lyceum te Arnhem, was na zijn pensionering in augustus 1956 els zodanig nog werkzaam aan de christelijke lycea tc Almelo en te Dordrecht en aan de christelijke HBS te Aalten, waar hij dinsdag nog les beeft gegeven. ooflijk. dat dit jongetje werkelijk in staat was geweest, om de taak van Dior als mode-ontwerper over te nemen. Maar de collectie, die zo juist was getoond, had het overtui gende bewijs daarvan geleverd. Hier was een volkomen nieuwe lijn. die in niets geleek op wat de rest van de couture heeft gebracht. Het was wel de allermerkwaardigste show, die wij in ons leven hebben meege maakt. Het leek namelijk, en het klinkt ons zelf wat overdreven in de oren. of Dior er nog was. Want het was geheel in zijn geest. Alle allure die bij een show van Dior hoort, was behouden gebleven. De lelietjes van dalen, zijn lievelings bloem, die Saint Laurent in zijn knoopsgat droeg, waarmee de toi letten van de niannecpiins waren versierd cn waarvan de geur lucht zweefde, waren een stjl, maar welsprekend, eerbetoon aan de gro te overleden couturier. En men zou gemakkelijk hebben kunnen gelo ven dat de collectie door hem was ontworpen. Een echte hemdiapon of een robe sac was hier niet meer te bekennen. Het silhouet is totaal veranderd. Het heelt de vorm van een trapezium, een driehoek zonder punten dus, waarbij de schouders de bovenkant en de rokzoom de onderkant vor men. De schouders zijn smal en dit effect wordt versterkt doordat de mouwen heel vaak ingezet zijn met een punt. die ongeveer halverwege de schoudet eindigt. De rok, die kort is maar niet meer boven de knie, is meestal niet meer recht en nauw, maar even uitlopend, als een nauwe klokrok Het zuiverst wordt dit sil houet. gerealiseerd bij een kleding stuk, aat „blouse" wordt genoemd., Nu betekent „blouse" in het Frans werkjas. De blouses van Saint Lau rent zcu men het best kunnen ver gelijken met de moderne korte en losse peignoir, maar dan in veredel- (Advertentie BELGRADO De Bulgaarse po litie heeft in de afgelopen dagen in verscheidene Bulgaarse steden groot- scbeepse razzia's gehouden om een einde te maken aan wat officieel „straatschenderijen" heten. Talrijke opgeschoten jongens en meisjes die zich als hun Westerse leeftijdsgenoten kleden zijn aange- houden en worden nog vastgehouden aldus de berichten van reizigers uit Sofia, die donderdag in Belgrado aankwamen. de vorm. Zij is smal in de schouder®! en loopt tamelijk; wijd tut, maar niet overdreven. De rug heeft een mooie, even bollende lijn. die soms itgaai van wat losse plooien in de nek. Aan de voorkant is de blouse, die een eenvoudige ronde hals heeft en pun tig ingezette mouwen, heel vaag ge tailleerd, zodat zij langs het lichaam valt. Er waren sportieve blouses voor overdag, die het karakter hebben van een robe-manteau, en zeer ge klede voor cocktail- en avond. Het is een eenvoudige, haast elementaire japon, maar prachtig zuiver van lijn en een wonder van kleermakers kunst. Een zeer grote rol spelen in deze collectie de tailleurs en deux-pièces, een genre, dat in elkaar overgaat. Heel veel japonnen zijn tweedelig. Zij bestaar, wel uit een rechte of even klokkende rok, die al boven de taille begint. Daar hoort een heel kort hesje bij, recht en plat. of wel een trope?.5um-vormig kort jasje. Een groot deel van de japonnen en ensembles waren op deze formule gebaseerd. Knopen, opgezette pads, kleine strïkjes braken de strenge lijn van deze modellen. Soms ging het jasje uit en kwam een blouse te zien die even recht, kort en plat (haast schoolmeisjesachtig) was als het jasje of zeer vrouwelijk gedra peerd. Dat bij deze elementaire modellen de buste plat is, spreekt haast van zelf. De collectie werd gekenmerkt door een strakke, zuivere en consequent volgehouden lijn, maar dat betekent allerminst, dat de variatie ontbrak. Diep-uitgesneden mantelpakken niet afstaande kragen revers lieten iets zien van de ijle, mousseline blouses, die er onder werden ge dragen. Sommige modellen waren 1 meisjesachtic tl hun eenvoud: een heel wijd uitstaande plooirok met een koit jasje, lieve manteltjes in de beste Engelse kostschoolstijl. Maar allerminst kinderlijk waren de ro yale, weinig verhullende décolletés van de diner-japonnen, die een tra ditie van het huis Dior zijn en waar bij veel snoeren geslepen kralen werder. gedragen. Geen lailie, wel taille? De vraag wotdt door Samt Laurent niet be antwoord. Er waren heel wat sim pele chemisiers met een stevige cein tuur en een uitbollende rok die won derlijk genoeg hier helemaal niet ouderwets aandeden. Maar er was ook een zekere neiging te bespeuren om de taille te verhogen, naar de buste toe. waarvandaan de stof dan in een geraffineerde ronde lijn tra pezium-vannig naar beneaen viel. i DJAKARTA. De Indonesische cn de Ts.iechoslowaakse minister president, Djoeanda en.Siroky. heb ben woensdagavond te'Djakarta een gemeenschappelijke verklaring uit gegeven, waarin de volledige steun van Tsjecho-Slowakye aan de Indo nesische aanspraken op Nederlands Njeuw-Guinea wordt bevestigd. Ook verklaren de twee premiers, dat hun landert dc onafhankelijkheidsstrijd van landen overal ter wereld steu nen. Het feit, dat Jan Corduwener <46) met 500 verschillende opnamen voor grammofoonplaten onbetwist Nederlands recordhouder is op dit gebied, heeft gisteren een Over drukke door honderden bezochte receptie In het Hilversumse Hof van Holland teweeggebracht. De heer C, Solleveld, directeur van de N.V. Phonogram, zei dat Jan Corduwener in de Ij. 12 jaar dat hij nu platen maakt „echt een van ons" gewor den is. Hoewel de „jubilaris" zich altijd een man van de klok had getoond, ont- ondanks een kostbaar polshorloge. Nico Boer, hoofd van het pro grammabureau, juist terug uit Ita lië. bracht namens collega Van Wood een barometer in de vorm van een gitaar mee. Er was voorts een op de band op genomen gelukwens van Max Tak uit New York. onder wiens leiding Jan Corduwener destijds enkele ja ren in 't Amsterdamse Tuschinsky- orkest heeft gespeeld. Ceremonie-meester Rolf ten Kate las eau brief voor van mevrouw Sepha van Beinum-Jansen, die, me de namens haar beroemde echtge noot de dirigent, de musicus even eens van harte gelukwenste. Jan Corduwener ontving destijds van haar zijn eerste vioollessen, na als jeugdig mondorgelvirtuoos ontdekt te zijn door een buurman. Dan waren er o.a. telegrafische felicitaties van Leslie (Poryy and Bess) Scott uit New York, niet wie Jan Corduwener een van de mooi ste opnamen van alle 500 maakte, van Ted Heath en van Geraldo. Rolf ten Kate riep vervolgens nog herinneringen op aan de eerste van Corduweners plaatopnamen: met de aanwezige Frans van Scbaik. voorts met Lou Bandy, met Kees Pruis als zeer geslaagd voor beeld uit het heden met Rita Reys. Er was ook nog toekomst: de eer ste plaat van een nieuw dansorkest o.l.v. Jan Corduwener. die ten ge- j hore xverd gebracht en de jubilaris I werd aangeboden. Een originele bc- zetting; o.a. trombones, harp, elek- trische gitaar, bas, vibrafoon, Ham- mondorgel. Dit nieuwe ensemble zal ook via de VARA-microfOon te be- luisteren zijn. NEW DELHI De treinramp op Het allerlaatste woord was voor de de lijn Bombay-Calcutta, die inheer Corduwener zelf. die allen har- november van het vorig jaar ge- f beurde is veroorzaakt door sabotage. - aldus een mededeling van een door; de regering van India ingestelde commissie van onderzoek. 7'.— .7:; DEN HAAG Op grand van de resultaten over 1957 beeft de rand van commissarissen van de KX.M. zijn goedkeuring gehecht aan het voornemen vau de directie, om aan de begin mei te houden algemene vergadering van aandeejbonders voor te stellen het dividend over het boek jaar 1957 te bepalen op 7 procent. Op 31 oktober 1957 werd reeds een interim-dividend van 3 procent gede clareerd, zodat het slotdividend over 1957 bij aanneming van het voorstel van de directie 4 procent zal bedra gen. Over het boekjaar 1956 werd eveneens 7 procent uitgekeerd. telijk dank zegde, in het by zonder mej. Geveke, die het idee voor dit feest had gehad en ook opname leider Jos. Ditmars, die verreweg de meeste van de 500 opnamen „aan de knoppen" had meebeleefd. De Utrechtse judo-er Anton Gee„ sink, Europees kampioen in alle ge wichten en nummer drie bij de we. rel&kampioenschappen, is donder dagavond door de AVRO tot de sportman van 1957 uitgeroepen. Op de tweede plaats komt Jan Derksen: 3. Arte van Vliet: 4. Abe Lentra: 5. Ada de Haan; 6. Klaas Boot; 7. Leo Horn; 8. Faas Wilkes; 9. Wim Toutenhoofcl (zweefvliegen); 10. A. R. Nottelman (pikeur). Voor de eerste maal werd ook een sportstad gekozen. De keus viel op Eindhoven. Ziehier twee spiksplinternieuwe 1 creatïi s van de Parijse schoenen- 1 mode. Ontworpen door Roger Vivier voor Dior Delman. Het linkermuiltje, vervaardigd van goudbrocaatheet „Toreador"; het rechter, van goudleer ge- maakt, draagt de naam van „Gouden bloem". HARDERWIJK. Tijdens de gisteren gehouden raadsvergadering van de gemeente norderwyk, heeft de burgemeester, de h*er G. J, Nu- man. meegedeeld* dat de gemeente een dankbetuiging heeft gehad van de minister van maatschappelijk; werk, mej. dr. M. A„ M. Klompé, en van de commissaris van de ko ningin in de provincie Gelderland voor de synipatieke geste 24 huizen voor geiepatrieerden ter beschik king te stellen. Het zijn woningen van een complex van 139 zogenaam de Oostenrijkse huizen, die over veertien dagen gereed komen. Van dc bank van Nederlandse Gemeenten te 's-Gravcnhage ontving men voorts bericht, dat een geld gever als blijk van waardering voor dit gebaar 400.000 aan Harderwijk wil lenen voor de woningbouw. Moord op Mary Kriek LONDEN. Het Engelse dagblad j „Daily Sketch" heeft donderdag in een groot opgemaakt voorpagina-ar- j tike! de vraag gesteld, waarom de De KRO-omroeper Bert Radersma j politie van Essex tot nog toe Piet de kon gisteren via Hilversum II de hulp van Scotland Yard heeft inge- NCRV dank brengen voor haar wel- 1 roepen voor de oplossing van de willende houding om een KRO- I moord op het Nederlandse meisje schoolradioprogramma te laten, „uit lopen". Dit programma had enige startiTsQeüjjkhcden en daardoor kwam de KRO in NCRV-tijd, maar, dank zij de NCRV-houding hoefde men het niet plotseling af te bre ken. Vier Nederlandse kunstenaars: de violisten Willem Noske en Piet Ny- land en gambist en cellist Carel v. Leeuwen Boomkamp en de cemba list Hans Schouwman, die reeds veel gezamenlijk optraden hebben sinds kort een nieuw kwartet gevormd on der de naam ..Sonata da Camera". Dit ensemble zal, als enige op dit gebied zich uitsluitend wijden aan trio- en kwartet-sonates uit de 17e en 18e eeuw. een literatuur, die in onze dagen m tegenstelling tot het strijkkwartet vrijwel wordt verwaarloosd. ,;Sonata da camera" zal geduren de de komende maanden, een cyclus van 7 uitzendingen geven via de AVRO, Tijdens deze cyclus zal een eerste uitvoering in de moderne tijd worden gegeven van tot voor kort onbekend© werken, onder meer van Corelli. Hierna volgen o.m. concer ten in. Londen en Parijs en opnamen voor de Duits® radio. Mary Kriek, wier lijk nu büna een maand geleden in een greppel te Colchester werd gevonden. De politie van Essex heeft sedert dien 25,000 personen ondervraagd, 400 personen In wijde omgeving van de vindplaats hebben verklaringen afgelegd en bijna 5000 huizen, win kels en kantoren zijn doorzocht. Het dagblad vraagt: „Hoeveel we ken zal het nog duren voor de po litie van Essex tot de slotsom komt - waartoe zij al veel eerder had behoren te geraken - dat deze op gave te zwaar voor haar is? De knapste koppen op het stuk van crimineel opsporingswerk zitten slechts een telefoontje verwijderd en nog wil de politie van Essex de lin ger niet in de draaischijf stoken". i Aanerleiuie 1 M I die nlel wijken wil 'AKKERTJES' helpen direct Bij deze ramp kwamen 9 mensen om het leven en werden er 46 ge wond. U -S •f—jm y .1 r 1 1 mw -1 buck ik&a Her 6P0OR VOlGtri VAn DlbriArt Dit 0M5 VOtD^EL HtCfrOLbTO n£E JUBUJFTWéR tfi Ai.&iKW£T BirtNttt HALf UUR TERUG fttJHGCttlfcï Jfc Dlf GfcVrttft IK0PH6T GÉLUJD APGAAh ZtrtfcR OMWMR TtVtRDrtALEM ErtHlÊR tiWATIfcfcTÊM, CARTtR.AlGjtHOfl&ÊRGt IIOtG HtBT HOMJÈ Wfcl TQt AnD£R£6tDACHlfchl 3221, Biliy is bereid risico's fe nemen: ondanks de harde wind mindert hij geen zril en met kra kende masten stuift de „Servidora" over de goï- ven. In de nacht loopt hij aardig op de „Sea ser pent" in. Wanneer de nieuwe dag aanbreekt krijgt hij het andere schip in het zicht. Hij heeft zijn verdere plannen al klaar, want hu.wil het schip, waar nu de juwelen aan boord zijn, enteren op de wijze, die in de Chinese zee veel wordt ge bruikt en die nimmer faalt. Maar aan boord van de „Sea serpent" heeft men. de achtervolger ook I in de gaten gekregen. Het is Jack, de geredde ma troos van de „Servidora", die het eerst zijn oude schip herkent en alarm maakt. Hank trekt een bezorgd gezicht. Drommels, de moeilijkheden zou den nu wel eens pas kunnen, beginnen! »Nee." „Zou ik hem even mogen snert. „Natuurlijk kerel. Ik zal hem op snorren. Een ogenblik." Zodra Ciarkson de kamer uit was vuuide hij een vraag op mevrouw af. Tijdens bet lange verhaal had hij over allerlei na zitten denken, ook over de praatjes die de ronde en ik werken bij dezelfde zaak. deden met betrekking tot Ventry en „Om kwart voor zes zijn we sa- mevrouw Ciarkson. De bus 5A „Volkomen," zei Trimble nadruk- men naar zijn huis gegaan, hier kwam langs het huis van de Clark- kelijk. vlak om de hoek. Maureen was er so"*.... De blonde Violet was te laat „Wat heb ik je gezegd?" Ciarkson al, maar Violet (dat is m'n vrouw) b, Tom en Maureen gekomen... Al keek triomfantelijk naar zijn vrouw kwam pas een tijd. later. Tussen ies warrelde door ziin. hoofd en hij die een nog zuurder gezicht trok haakjes, waar zat jij eigenlijk. We vraagde maar meteen de sprong m dan ze al had. „Maar ik ben die hadden afgesproken dat je om zes het duister. klarinettist niet en ik ben die avond uur zou komen." „Vertelt me eens," zei hij vlug, zelfs niet in het stadhuis geweest. Voor *t eerst deed mevrouw ..hebt u meneer Ventry nog gezien Als ik niet goed genoeg oen om te ciarkson haar mond open. „Dat de avond van het concert?" spelen, zoals Bill Ventry me vertel- doet er niet toe," zei ze. „Schiet Ze antwoordde onmiddellijk. „Wat de, dan zal ik barsten ais ik m n op. De inspecteur heeft haast." weet u van hem en mij af?" goeie geld uit ga geven om te luis- „Best," antwoordde haar echtge- „Daar gaat het met om. U moet teren. Z° gek ben ik met op mu- noot met «en onverwacht harde mijn vraag beantwoorden. Hebt u ztek. Ik speel klarinet omdat een klank in zijn stem. „Maar 't is niet hem gezien?" mens oen hobby moet hebben, dat de eerste keer. dat je geen behoor- Mevrouw Ciarkson luisterde even Is alles. In dit geval had ik na- ijjke verklaring van je doen en la- naar dc voetstappen van haar man tuurlyk spyt als haren op mjjn ten geeft. Dat wou ik je dan toch wel in de kamer boven. ..Nee," zei ze hoofd dat ik er niet heen was ge- evei3 neggen," Hij wendde zich weer toen verbitterd. „Ik heb die school gaan. Ik vergeef t mezelf nooit dat tot Trimble. „We hebben een paar er niet gezien, maar ik kan u wel ik die moord heb gemist, maar dat glaasjes gedronken tot zü op kwam vertellen waar hij was. Thuis niet moet ik gewoon nemen. Ik heb er dagen en daarna hebben we mei in ieder geval. Hij is de hele tijd wel over nagedacht, dat spreekt 7,>n vieren gegeten. De rest van de bij..." vanzelf... avond hebben we gepokerd en om Ze zweeg toen Ciarkson binnen Hij boog 2ich vertrouwelijk voor- elf uur zijn we naar huis gegaan." kwam met een nogal stoffig fou- over. „En als u het mij vraagt, „De volle waarheid," zei Tom, die moet u eens wat meer aandacht aan die verwaande vlerk, die Clayton Evans besteder.. Ik zie hem er best Maureen, voor aan, dat hij een vrouw af maakt. omdat ze op de repetitie een fout heeft gemaakt. Hij is gewoon gek. die vent. Met z'n mu2iek dan. Tk ben zelf een redelijk liefhebber, maar redelijk, begrijpt u. Daarom zal ik ook in het orkest. Als hij me een...". „U zou 't over uw alibi hebben, meneer Ciarkson." herinnerde Trimble hem vriendelijk. demicos had zitten luisteren. ,De volle waarheid." echo'de „Hartelijk bedankt." zei Trimble. „U hebt heel duidelijk verteld, me neer Ciarkson. Daar hebt u ons een grote dienst mee bewezen." „Heel blij, dat ik heb kunnen hei- wilt u hem „Alstublieft," zei hij, bekijken?'' „Nee," zei Trimble, „u hoeft hem er niet Uit te halen. Ik wLde alleen zeker van zijn, dat u hem nog had." „Ik geloof niet, dat ik er nog ooit op zal spelen," zei Ciarkson. „Ver dikkeme. als ik er genoegen mee pen, beste kerel. Hebt u Tom en had gen urnen tweede te zijn, zou ik Maureen verder nog nodig? Ze moe- een echte moord hebben meege- ten weg namelijk...." maakt. Wat een Jam Idee, hè?" „Maureen heeft iets lekkers in de „Als u hem wilt verkopen, weet oven," legde Tom uit, jk wel iemand," zei de inspecteur. Trimble had voor zijn hele ver- „Maar kom, ik houd u niet langer VI JJOll ÏUVi" „ij II „CiC V«7l- „v„„ v, dfiTe Ieven genoeg van het echtpaar op. Goedenavond en wel bedankt" ikke- je afgedwaald, ren f gedwaald. Mï Slechte mme- gezien en verzekerde hen nadrqkke- Toen Ciarkson hen voorging hoor. Goed dan, mn alibi, ora dat hun aanwezigheid niet lan- de deur, keek Trimble om na, n,-t ti» innk«n' \i?i» Tim rt© nt»l© *r.A. naar ar de 1 T„a^eni g?r noodzakelijk was." Voor "ze wég- ontrouwe echtgénote^en maakte" een avond met Tom en Maureen hier sa- gmgen, maakte hij hen gelukkig schrijvende beweging met zijn hand. men geweest. door htm namen en adressen zorg- Ze knikte, dat ze het begrepen „De hele avond?" vroeg Trimble vuldig te noteren cn ernstig te zeg- had. plechtig- gen, dat ze met niemand over de „We zulten nus 5A maar1 nomen. ,,Dc hele avond. Wacht eens even znak moesten spreken. sergeant," zei de Inspecteur toen dan zal ik het precies vertollen, ïk „Nog èên drag, meneer Ciarkson." ze goed en wel buiten stonden. Hü weet hoe jullie gesteld zijn op klei- zei hij toen het alibi weg was, „15 voelde zich veel beter dan m het mgheden. En dat vind ik helemaal uw klarinet bij de hand?" begin van de avond. Hij had er nu niet erg. Datis jullie vak. Ieder- „Ja, Ik heb in maanden niet ge- weliswaar helemaal geen flauw idee een die een studie van deze dingen speeld. Hij ligt boven." meer van waar dit alles toe zou l«i- i heeft gemaakt, weet hoe belangrijk ..U hebt hem aan niemand uitga- den. maar hij was er zeker van op J kleinigheden kunnen zijn. Kijk, Tom leend?" de goede weg te zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1