OP ZWERFTOCHT TE VEEL HAAST! Een kijkgat in ijzeren gordijn Prinsesseverjaardag in radio en T V PU De moordenaar speelt klarinet imi mn mn in» Modder Nationaal 1 RADIO ÊNT.V. AFGELUISTERD Koude verdreef heimwee van emigrante r Huurcompensatie voor zeelieden oorlogsslachtoffers Bonn verhoogt uitgaven voor defensie Eskimo'kinclers Dit weekend Nationaal II 58.000 PRAKTUKEXAMEN RESA-HILVERSUM - SPROETJE SPAROS door FRANK GODWIN il£l ,512 2 Zaterdag 1 februari IQr»ï> PER ON heelt meegedeeld, naar Europa te gaan om wat rust te nemen. Kust waarvan? Misschien van het praten met belangstel- Jende journalisten, misschien van hel confereren met samenzweer ders. Het /iet ex voor Peron niet goed uit. Toen hij uit Argentinië werd verjaagd, kon hij enige hoop koesteren op een glorieuze terugkeer na verloop van enkele jaren. Want het aantal zijner aanhangers tvas niet gering, en de mesland de? lands van dien aard. dat de ontevredenheid er veel voed?eJ \otid. Er leek niet zoveel voor nodig, ie eniger tijd het wan kele evenwicht in de kring dergenen, die de macht van hem hadden over genomen. te versloren. Er kwam bij, dat politiek in Zuid-Amerika proef ond ervindclijk »r« hoge mate beheerst placht te worden door het rad der fortuin. Zo had Peron inderdaad redeu om aan te nemen, dat voor hem weer betere tijden zouden aanbreken. "Ze zijn niet aangebroken en het is de vraag of ze zullen aanbreken. In Argentinië worden binnenkort verkiezingen gehouden, waarbij het de Pero nisten niet verboden is mn mee tc doen. Maar dit gezelschap levert een schouwspel van de grootst mogelijke verdeeldheid op. Ër zijn nog we! lie den, die bij Peron zweren ais bij een halfgod, maar anderen twijfelen en zien de mogelijkheid onder het oog van een Peronisme zonder Peron. Zij zijn Argentijnen en wensen zich niet va?i te klampen aan een hersenschim, Draait het rad der fortuin nog of beginnen geleidelijk meer stabiele en regelmatige krachten zich te doen gelden? De Zuid-Amerikaanse republieken, die nu ongeveer anderhalve eeuw oud zijn, zijn lang het operatieterrein geweest van politieke gelukszoekers. Maar in de schijnbare chaos i<= toch wel een groei naar meer stabiliteit waar te nemen. De critische zin is toegenomen en er is zoiets ontslaan als politieke moraal. Zo op het oog is Peron niet meer geweest dan één van de vele dictatoren in Latijns Amerika, maar zijn optreden en bet verzet tegen zijn optreden droegen duidelijk het stempel van een veranderde tijd. Peron was „niet timer de schiel grage, gewelddadige, condottiere. Hij was een zeer bewust hantcerder van aan Europa ontleende totalitaire methoden. En eer der dan de welgesteiden en de kerk zocht bij de arbeiders aan zich te binden. MEN kan Peron en zijn vrouw Evita de eer niet onthouden, dat zij door hun gedragingen de Argentijnen voor de noodzaak hebben gesteld, te denken in andere categorieën dan ze tot dusver ge wend waren geweest. De arbeiders zijn gaan meetellen, maar dat op zichzelf opmerkelijke feit is toch minder belangrijk dan het onderscheid, dat de dictator heeft leren maken tus«en knechting en vrijheid. Dit onder scheid was op het papier der kranten en der boeken al lang uiteengezet; Peron echter d«ed het voelen in de politieke en de maatschappelijke praktijk. Peron was "en verlate Mussoüni, met heel diens krampachtige en effect volle schijn-ideologie. Zoiets kan eigenlijk alleen maar een eindpunt zijn. De opstand tegen Peron bad ook weinig van een ordinair complet. Het was een soort verbond als dat in 1944 tegen Hitler: van mensen wel, rr."«r daar achter de overtuiging meer dan de eerzucht. In Argentinië slaagde wat in Duitsland was mislukt. Na zijn afzetting is Peron naar het buitenland gevlucht, geslagen, maar niet verslagen. Hij had vrienden: dictatoren, die nog aan het bewind waren en graag aan het bewind wilden blijven en uit dien hoofde de val van collega's ongaarne zagen. Ir» Caracas zetelde Jimenez, een wonderlijke en vrij duistere figuur, die de democratie als het ergste beschouwde wat er op aarde te vinden is. Peron kon in de Venezolaanse hoofdstad organiseren, wat bij wilde, en het staat wel vast, dat hij de hand heeft gehad in de terreurdaden, die Argentinië de laatste tijd enige malen hebben opge schrikt. Uw, j erop als naam van de instantie, die 12 het duister van. een por- daar gevestigd is. Het comité is een tiektrap aan de Heilbron- voorpost van de N.T.S., de Russische nerslrasse in West-Berli3n oKÏÏ-" kamt een man te voorschijn, lichtingen-organisaties van oost en E,n beiL-eginglnos lichaam ligt '$3& Ï3E awars over Zijn schouders. Hij plaats ter wereld, waar de veeh- loopt gejaagd en let niet op of ter® y&D de koude oorlog sver de J, v t j gesloten grenzen heen by elkaar zijn last tegen een muur of de achter de gordijnen kunnen kijken. trapleuning stoot. Achter hem In dat spel is de N T.S. een van de lopen een'vronw en een man. SSiScht Iemanddie in het schemer gehaat en gevreesd worden. Dr. nrnnnl mnt Pr non dp hand it Alexander Trusebnowrtsch, de leider vra«Ql vmt er aan ae liana is, van vluchtelingenwerk van de legt de man met een NT.S. m Berlyn, werd zo belang- qebaar het zwijgen «jk geacht dat de Russische M.W.D, m er een geruchtmakende wild-west op. „we moeien ontvoering voor over had om hem in naar 'n eerste hulp- handen te krijgen. „We nemen aan oost" mamnelt hii da* h'i dood is'" zeSëen de onder pvsi, mompen nij. een gebeime öaam tn Berlijn wer- Luncjs ae stoeprand kende Russen uit de N.T.S. Zij heb- staat een zwarte waqen met bon pa het spoor van de ontvoerde j .„j- j r\~ een jaar achter het ijzeren gorann dt aaiende "motor gereed. De gevolgd te hebben, geen enkele aan- beiousteloze wordt er in ge- wijzing meer. vraagi wc werken Want in de pamfletten, die Z>i. Trusciinowitech vlak voor zijn out» dwa-d dp heaplpidpr<i tfa-nnp-n Russ®" ontvoeren niet moer zo bij duizenden de grens overgaan, staat voering in het huis aan de Hohenxoj- tTJt' L ILllT™ spectaculair Dat gaat gepaard met biJ het adres van het vluchtelingen- jemdamm in gebrek een ge- in en ae lvagen raast weg. teveel publiciteit en kost hun teveel comité te lezen, dat het een verbin- vlurhte Russische officier De Rus Is Twee uur later, om elf uur goodwill. Maar het huis aan de ding met de N.T.S. tot stand kan 0 h t aniform va* hct Rode avond* vindt 'cJp Duitse -nn- Hohenzollerndamm wordt scherp in brengen. Hoewel de invloed van de n°B in hct v*n hct Botic avonas Vinat ae uuxtse po bet oog gehouden. Durtsers uit oost N.T.S onder het Russische volk niet Leger. litie in het huis sporen van een en west kunnen tenslotte vrij in hun nauwkeurig te meten is, staat vast, t0en dienst in het Duitse leger, dat heftige worsteling en bloed- uitgestrekte gevangenis heen en weer dat de organisatie tot in de verste tegen Rusland optrok en deserteer- - - - lopen van sector naar sector, under uithoeken bekend is. Een pröpagan- den daar om het werk te beginnen, die stille dreiging werkt men achter dasysteem met ballonnen en raket- waarvoor zij van te vorex. zorgvul- de met grendels gesloten deuren in ten brengt materiaal tot ver over het drg waren opgeleid. Na de oorlog alle rust verder. Oeralgebergte. Door heel Rusland zijn daar honderden Oostduitsers als was dat met het geval, dan zou moeten nog de contacten bestaan, die medewerkers bijgekomen. En ze bei- het geen merkbaar verschil uitma- N.T.S.-Ieden in de oorlog legden, len nog dagelijks aan naast het meta- ken, want de uitgeweken Russen be- Duizend gevluchte Russen namen 3en bord aan de Hohenzollerndamm. strijden net communisme fanatiek en ■spatten op het behang. Dr. Alexander Truschnowitsch werd zo op 13 april 1954 door de Russen uit de west-sector van Ber lijn ontvoerd. In de dagen, die daar op volgden, schreven de westelijke commandanten opgewonden brieven roekeloos. De N.TS. werd al in 1930 opgericht door jonge emigranten, die het regiem ontvlucht waren Zij wil den en willen nog een nieuwe de mocratische orde in Rusland vesti gen er> denken dit op het juiste ogen blik door een revolutie te berei ken Hun nieuwe democratische orde hebben zij als het solidarisme ten doop gehouden Zij stellen daarmee. - uvwh* uitrit jcjij s.c.iwi naar nun ambtgenoot m het oosten. jn hun propaganda tegenover het Die gaf nooit antwoord. De Oost- du itse bladen maakten kort melding communisme een staat, waarin plaats - is voor samenwerking, naastenlief-» van bat feit dat een van de leiden- de en volkomen vrijheid van gods-/-ƒET „iYationaal Programma" van ae persoonlij kneden van de „in Ame- gjerst Achter de gegrendelde deur}-1-* gisteravond was beter dan we rikaonse opdracht werkende spiona- v5n het huis aan de Hoheozollern-1 t'an-.nationale programma's" in onze ge-organisatie N.T.S. or. Truschno- damm, waar eens dr. Truschnowitsch Iradio, die juist omdat-ie geen „na- witsch. zren vrijwillig ter beschik- leiding had. ligt de eerste voor- J rionale omroep" is so typisch „nati- king van de Oosiduttse regering had post van deze in Rusland onder- anaal" (lees Nederlands) heet te zijn, gesteld, nadat hij met de N.T.S. had grondse en in het westen boven- J gemend zijn. Er was zo waar een gebroken. grondse beweging. J concertje ran eigentijdse Neder- Naast de deur van een huis aan De grendels worden er terugge- landse serieuze muziek in opgeno- de Hohenzollerndamm is nu een me- schoven voor Russische 'en Oost-imew (20 hele minuten...) en het talen bord aan de muur bevestigd duitse vluchtelingen, voor medewer-1gevarieerde programma, dat zussen met „Dr. Truschnowitsch Komitee" kers en agenten, die in het oosten S S.05 en 9.45 werd uitgezonden mocht zoiken; rust om na te denken, omdat de kans op daden voorlopig is ver keken. Misschien gaat hij naar Spanje, misschien naar Portugal; maar veel verder dan het Iberisch schiereiland zai hij wei niet komen. Keert hij ooit naar Argentinië terug? Is de tijd der Zuid-Amerikaanse dictatoren voorbij? Er doet zich wel een kentering voor daar in het Zuidelijk dee! van de Nieuwe Wereld; en het is maar te hopen, dat de machtige Ver enigde Staten deze zullen bevorderen door een politiek, welke meer Iet op de vrijheid van de Zuid-Amerikanen dan op de profijten van grote petro leum-, mijnbouw- en cultuurmaatschappijen. HET Utrechtse rapport over het gebeurde te Putten is zonder twij fel belangwekkend en leerrijk. En tbch had het naar onze mening voorlopig beter in portefeuille kunnen blijven. Dit minder, om dat het nog wel enkele vragen openlaat, dan op grond van het feit, dat hier de universiteit verklaart, dat de universiteit onschuldig is. De samenstellers van het rapport en degenen, van wie de inlichtingen zijn verkregen, zijn zonder twijfel bekwaam en gewetensvol; maar dat ver andert niets aan het karakter van het stuk als pleidooi in eigen zaak. Deze afzonderlijke publicatie loopt vooruit op het resultaat van een onderzoek, waarin mede de juf-titie en de geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid zijn betrokken. Zotéts kunnen ook hooggeleerde deskundigen maar beter nalaten; vooral, wanneer ze, in zekere zin, ook verdachten en in elk geval direct belanghebbenden zijn, In een zaak als deze is objectiviteit een eerste vereiste, en mag daarom liet oordeel van de bevoegde buitenstaander niet worden gemist. Het is betreurenswaardig, dat men zich dit bij de Utrechtse universiteit onvoldoende bewust is geweest. Adnprtevne t M J Maar nu is Jimcnea verdreven, en Peron heeft we] reden om wat rust te 1J f®1o<?>? Zee'werktV: Sonneveid, Lt« Dorana, Paul God win, Andrea Domburg en Guus Os- ter, om enkele na men te noemen. Jammer dat de studentikoze her sengymnastiek verzandde in het te moeilijke vta- penmaterioal. Vragen, die zelfs aspïranulustorisi on beantwoord moeten laten (en men kon het hun niet kwalijk nemen, omdat er zoveel onbelangrijke vra gen bfc waren) zullen voor de luis- teraars_ iveimg aantrekkelijk zijn. Dit blijft bU dergelijke spelletjes de grote moeilijkheid: de vragen zo te maken, dat ze niet te kinderachtig fJSL ert i0cfl 'n \redelijke kans op 2uxste beantwoording bieden. f Advertentie t M DE SUPERIEURE ONAFBRANDBARE LAX WORDT TIJDENS OS GEHEIB LEVENSDUUR VAN UW HAARD VOORTAAN TEN VOILE GEGARANDEERD Mijn hele gezin schreeuwt letterlijk elke week om Panorama!'* (zó boeiend is nu Panorama DEN HAAG, -7 Mist. sneeuw en kou verdreven bij mevrouw Saart uit Hoorn 't heimwee naar haar ge boorteland, dat haar, nadat zij vijf ja ren ia Australië, had doorgebracht deed besluiten naar Nederland terug te keren. Vier weken bleken hiervoor voldoende te zijn. Vandaag keert me vrouw Baart met haar vier kinderen per „Sibajak" naar Australië terug. Aldus deelt het Australische migra tiekantoor mede. Het NedexTandse klimaat kon haar allerminst bekoren. Zij zal zich nu weer bij haar echtgenoot en gehuw de zoon in Deuchar in Queensland voegen. DEN HAAG Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp inge diend tot verhoging van de buiten gewone pensioenen zeelieden oor logsslachtoffers met een huurcom pensatie van 3 7». De maximum- verhoging zal ƒ208 per jaar bedra gen. Met de uitvoering van de wet zou een bedrag van ƒ80.000 per jaar gemoeid zijn. BONN. Het Westduifcse kabinet heeft oen. hogere begroting voor het belastingjaar 1958/59 goedgekeurd. De uitgaven worden geraamd op 39.2 miljard of 1.8 miljard meer dan het lopende jaar, dat echter naar verwacht wordt afgesloten zal worden met een voordelig saldo van ongeveer drie miljard mark. De defensie-uitgaven zijn ver hoogd van negen tot tien miljard. Voor de bevordering van het we tenschappelijk speurwerk is 80 in- plaats van 72 miljoen mark uitge trokken en ook zal meer geld uit gegeven worden voor steun aan de landbouw en voor de aanleg van wegen. Op de begroting is geen post uit getrokken voor een bijdrage in de legeringskosten yap buitenlandse troepen in Duitsland. De belastin gen eullen met 1.890 miljoen mark verminderd worden. VAASSEN Wegens gebrek aan werkzaamheden, tengevolge van de bestedingsbeperking, is aan 40 van de ongeveer duizend arbeiders van de N.V. Industrie te Vaassen ont slag aangezegd. Er is nog niet be kend gemaakt wanneer dit zal in- cyfers en één oplossing met de eer ste vijf cijfers goed. Voorls waren, er vijftien inzendingen met de eerste 4 en 233 inzendingen met de eerste drie cijfers goed. De inzender van de volledig juiste combinatie en de zes winnaars van de hoofdprijzen zullen worden uitgenodigd bij de volgende uitzending, op donderdag (1 februari, in de studio aanwezig te zijn. Dan worden de namen bekend gemaakt en horen de luisteraars, wie de topprijs krijgt. J N samenwerking met Unesco stelt Jan Dassen, regisseur van de tv-jeugd program ma's van de VARA, een reeks uitzendingen samen, waar in de Nederlandse jeugd kan zien, hoe kinderen m andere delen van de wereld leven. Op woensdagmid dag 5 februari zullen enkele Eskimo- kinderen, die Jan Dassen in Kopen hagen, waar ze met vakantie waren, ontmoette, voor de camera's komen. Zij gaan venellen over het leven in Groenland. VANAVOND in het tv-program ma. dat wordt verzorgd door de VARA, eerst de vijfde aflevering van het muzikale blijspel „Pension Hommeles"; daarna de quiz „Weet wel wat je waagt". Géén filmver zoekprogramma, want Piet te Nuyl is eergisteren al naar San Remo vertrokken. Uit die Italiaanse bad plaats komt om 10 uur een recht streekse reportage van het daar ge houden Song Festival, waarbü de heer Te Nuyl voornoemd de com mentaar zal leveren. Morgenavond kunnen de Neder landse kijkers weer getuigen zijn van wedstrijden om de Europese kampioenschappen Kunstrijden op de Schaats te Bratislawa. In het programma van Hilversum I voert het Nederlands Instrumen taal Ensemble ..Sonata da Camera" (Willem Noske, Piet Nijland. Ca rel van Leeuwen Boomkamp en Hans Schouwman) om 3.30 trio- en kwar tetsonates uit de I7e en 18e eeuw uit. Via de andere zender concer teert om 2 uur het Concertgebouw- orkest o.l-v. Carlo Maria Giulini. juiste cijfercombinatie was: j Uitgevoerd worden Turchi's „Picco- 796124835. Er kwam één oplossing jlo concerto notturno" en De Falla's binnen met alle negen cijfers goed, j balletsuite „EI sombrero dentres pi- één oplossing met de eerste zes cos", TJ OBWEL het geen slecht idee was *Aom de TV-documentaire ter her denking van de watersnood op de avond van de verjaardag van onze Kroonprinses uit te zenden, was het, nationale tv-programma als geheel toch wel erg magertjes. Het NTS- journaa] stelde ons ditmaal teleur door zich voor wat het bezoek van Prinses Beatrix aan de West be treft te beperken tot een paar niet zo heel belangwekkende vraagge- sprekjes, Waren er geen documen taires over Suriname en de Neder landse Antillen te vinden geweest? y OOR de eerste wedstrijd 'n d® door de AVRO georganiseerde actie „Wie opent de kluis?" zijn on geveer 58.000 inzendingen ontvangen. LJET proces dat Amerikaanse fiim- sterren een poos geleden woer den tegen hel schandaalblad „Con fidential heeft bepaald niet ge holpen. Hat laatste nummer bevat een in Cannes genomen foto van Gary Cooper in vrolijk gezelschap enigszins doe* 'tg achter glazen en flessen gezeten. Een Franse jonge dame eveneens goed geluimd heeft haar arm Om zijn hals ge slagen. De redactie van „Confiden tial" schrijft onder dit plaatje een uilain gesteld briefje aan de vrouw van Gary Cooper dat stinkt van in sinuaties en van nijd. Wie de moeite neemt het hele nummer door te lezen, bemerkt dat 1 er 'n doelbewust systeem zit tn deze 'modderjournalistiek. Men gaat uit \van de maar al te juiste gedachte, dat sterren door de massa niet al leen worden bemind, doch ook ge- 1 haat. De kleine man heeft Gary Cooper nu al zoveel jaren moeten bewonderen, dat het hem oprecht genoegen doet. als de onwankelbare held, ter afwisseling nu eens een hak wordt gezet. Op hetzelfde leed vermaak is een langbijzonder boos aardig artikel gebaseerd over Mi chael Wilding, groot harten breker op het witte doek, maar zo sug gereert de schrijver in het ge wone leven, een gefrustreerde suk kel. Uitvoerig wordt dan uit de doeken gedaan, hoe Wilding een blauwtje liep bij een, blijkens de bijgevoegde foto's, niet weg te cij feren dame, die haar eigen mait toch aardiger vond dan hem. Voorts mogen icy ons verkneuke len in de tegenslag van Dana An drews, die een mooie juffrouw meenam naar zijn hotel en uierd gestoord door het onverwacht be zoek van nóg twee 771001e ju ff rou wen en in de geldnood van ex- koning Peter van Joego Slavië, die maar niet mag beschikken over de twee miljoen dollar welke koning Alexander 25 jaar geleden in Zwit serland vetUp stelde, omdat hij het nummer van de geheime bankre kening, waarop het bedrag is gestort, niet produceren kan. Maar Confidentialonttroont niet alleen helden. Het blad creërt ook nieuwe. En wat voor nieuwe.' De gangster Lucky Luciano had het zo bont aemaak-t in Amerika, dat de politie hem terugstuurde naar :ijn geboortestad Napels. Daar is :en medewerker van het blad hem gaan opzoeken. In een rijk geïllus treerd intervieuw wordt de uitge woede boef ons verkocht als een goedig kerstmannetjeaan taie grof onrecht is geschied. Er staat een foto bjj van het huis waar Luciano woont, met als onderschrift: „Let op het wasgoed op het balkon" We mo gen namelijk vooral niet denken dat hij flink wat van de gestolen duiten mee naar Italië genomen heeft, want indien er ruimte bleef voor die veronderstellingzou ome afgunst hem weer ongeschikt maken om als held te dienen. Blijkens het inter view, lijkt de heer Luciano een beetje op Boor man, die, toen hij oud werd, aan de armen begon te geven. Al hangt het wasgoed dan ook op zijn balkon hfj heeft toch het geld geschokt dat nodig was om de kerk van San Sebastiano te restaureren. De pastoor van die kerk. Don Cicco, verklaart dan ook,Jk weet niet wat hij vroeger heeft gedaan, maar nu is hij een goed mens". En de huishoud ster van de priester, een krom oud wijfje, voor de kerk gefotografeerd, heeft volgens het onderschrift gul gemummeld: „Hij is een heilige". Ontroerend, niet waar? Hetsombere hoofd van de'gang ster in ruste kijkt u, naast al dit schoons een beetje wantrouwig aan, of hij denkt: Zouden ze het slik ken?" En in goed vertrouwen dat het wel lukken zal, dient hij de mo rele roeping van Confidential door bezorgdte verklaren, dat de jeugdcriminaliteit in Amerika uit sluitend. en alleen te wijten is aan de film en aan de televisie die hel den maken van gangsters. En dat alles voor 25 dollarcenten! 't Is voor niks, KRONKEL. BOGOTA De gouverneur van Toüma in Columbiê heeft vrijdag bekend gemaakt, dat 39 personen zijn om genomen bij gewelddaden in zijn departement. Advertentie iM) Boskh, Ned, Fr, Duits, Eng. en Spaant De Icorttte en voordeligste cploldins s fBekende Sührlitolljko Cursus) TtttR MOÉT HIÊR l&MA«D wohui.Daar ibAtonb SPORtrl LElDEfl flAAR voedsel: nOGALDOfl. KÊRHiÊR.In zitmanArio 8222, Hank acht nu de tijd gekomen om Rob te waarschuwen. De laatste houdt zich nog altijd schuil voor de Tarcia's, maar hij heeft z'n tijd goed benut. Rob hoeft n.L radiocontact gezocht met een patrouillevaartuig, dat nu op volle kracht varend onder weg is naar de „Sea serpent". „Ik hoop, dat ze niet te lang weg blijven", zegt Hank somber, „want ik vertrouw die streken van Billy hele maal niet" Rob gaat aan dek. Hé, wat hangt daar aan het uiteinde van de giek? Het lijkt wel een anker. Jack probeert opgewonden Hank en Rob iets uit te leggen, maar beiden begrijpen niet, wat de jongen bedoelt, „Kijk eens." roept Rob uit, „zie je die fok? Die heeft hij aan flarden ge zeild. Billy zet alles er op om ons in te halen. Als die patrouilleboot nou maar in zicht kwam.." alleen om me te zeggen, dat u niets te ver teilen hebt. En in ieder geval heb ik nog een paar rapporten, die ik bij u achter wil laten. Maar daar kunnen we later nog wel over pra ten. Op 't ogenblik wil ik liever luis teren." „Ik weet niet wat u. verwacht," „Dat is heel vriendelijk van u," ?ei Pettigrew, „maar als het een zei hij. keurige oplossing van deze moord En in ieder geval was het hem „Helemaal niet. Een doodgewone is, komt u bedrogen uit, U hebt gelukt, Tate te imponeren, een voor- rechtvaardigheid." De man scheen gevraagd mijn ogen en oren deel, waar niemand gering over ZiCh bijzonder onbehaaglijk te voe- °Pen te houden en dat heb ik ge- 40 moest denken. HOOFDSTUK 15 Pettigrew stort zijn hart uit. „Nog een glas whisky, chef," zei Pettigrew. Het was geen vraag, maar de constatering van een feit. De chef zou nog een glas whisky nemen en het zou even snel ver- len by ieder vertoon varx dankbaar- daan. Ik heb echter niets nieuws heid. ontdekt, op een kleinigheid na, Pettigrew gooide het over een an- waar ik mets van maken kan. IK der boeg. „Nou," zei hij, „dan neem Seef het u maar voor w at het ik ook nog maar een glaasje." waard is. Mevrouw Basset had vol- De chef ontdooide onmiddellijk, komen gelijk, toen ze zei, dat haar „Dat vind ik een prettig gehoor," horloge absoluut betrouwbaar is. Ik zei hij verheugd. „Op uw gezond- heb dat nagegaan en gecontroleerd heid!" door een mooi staaltje detechve- -«u™. Tijdens het diner waren er geen werk-." dwijnen exx even weinig invloed op z®kcn besproken. MacWilltanx had „Hm," zei de chef en schonk zich de consument hebben, als de twee een prettige gast getoond met nog eens in. vorige en de twee, die zeker nog interesse op velerlei gebied en een „Dat is het begin en het einde zouden volgen eer de avond voor- VSP, converseren, die het van mjjn bijdragen in deze zaak," bij was. Dit vlas het tweede bezoek 1 ,Yan Eteanor direct bad gesto- vervolgde Pettigrew. „En nu mijn van MacWilliam sinds die ontmoe- l®n; Jw:®arde ^w.ef mannen zich ajgemene mdruk. Ik geloof, dat dit ting op de club en Pettigrew be- een zorgvuldig beraamde misdaad gon zxcb af te vragen hoe hy met Kleine hokje, dat Pettigiev, de wijd- was die gepjeegd js om zeer ywin- zyn magere whiskyvoorraad uit fa ™*f» van1 „studeervertrek" had Se redeneT Als ik dat juist zie, moest komen als het onderzoek nog 201i^e "ÏOord °P Dtwy Car- j maar één persoon die een ,v« zou auren. h* Wgtgt Arfjlijk mot.d kin Sben en die gedankt," zei de chef. Hij be- Hij een slokje uit ziin Sas" in sta-at 1S tot zo'n zorgvuldige be diende zich royaal en nam een fer- cfak een siearet on reito aihakïe-' rekemng. Niettemin wijzen de feiten met slok. „Ik heb twee flessen voor „1- en klonte do ku^/ln ^Hn ,uil' dat dle persoon het niet gedaan je in de hal gezet," zei hij toen. ftoel op. Toen hii eSellik rustm 14011 hebben- Bea ik duidclyk? „Wwwwat!" zei Pettigrew zwak- 7a^ w;s{ hij met zijn figuur geen „Volkomen," zei de chef ernstig. ïes' raad en ging belangstellend in de ..Kxjk, als de man die ik .bedoel, „Ja, ik begrijp niet," zei Mac- elektrische staven zitten kijken, die bet eenvoudig niet gedaan kén heb- Wilüam. terwyl hij nadenkend naar het kleine vertrek verwarmden. hen, dan zitten we met een waan- het glas in zijn hand staarde, „Het is jammer," zei MacWiliiara zinnige hoeveelheid toevallige om- .waarom het tegenwoordig, nu alles onverwachts, „dat het geen ouder- «tandigheden en met meer met een gerantsoeneerd is, normaal is dat de wetse open haard is," logisch geheel. De enige oplossing gasten puntjes thee en suiker en een „Hè?" is in dat geval, dat de moordenaar paar nare klontjes margarine voor „Tja," legde de chef uit. „daar medeplichtige heeft gehad. En hun gastvrouw meebrengen en kon je lekker mee bezig zijn. Je waarom een brein dat zo goed func- waarom het als vanzelfsprekend kon er in poken, je kon er kolen tioneert het risico neemt iemand wordt aangenomen, dat ze voorzien op doen. Je kon er met een tang anders het vuile werk te laten doen, worden van dranken die nog schaar- in knoeien of het uitgebreid ver- wat altijd onveilig is, begrijp ik mst ser en, als ik 't zeggen mag, aan- vloeken omdat het rookte. Maar Nog minder begrijp ik hoe iemand zienlijk duurder zijn. Ik geef niet het was in ieder geval iets, waar- er toe gebracht kan worden ais vee} om thee en suiker gebruik ik mee je eon kwaad moment kon uit- medeplichtige op te treden m eeö bijna helemaal niet, maar ik drink stellen." zaak die geen voordeel afwerpt, een behoorlijke hoeveelheid whisky Pettigrew grinnikte. „Ik heb u on- Hiermee zitten we dus. We zouden op een avond. Ik herhaal dus, dat der valse voorwendsels uitgenodigd" het kunnen noemen: het brein er twee flessen in de hal staan." zei hij. de handen." Pettigrew opende zijn mond om te „Ik heb meer de indruk, dat ik „Die handen hebben dan wel iets protesteren, maar hij deed het bij mezelf uitgenodigd heb." te doen gehad" merkte de chef op, nader inzien liever niet. Er was „Goed. ik heb u dan laten ko- „veel kandidaten zijn daar ook niet iets in de stem van de chef, waar- men onder valse voorwendsels." voor dunkt me" uit duidelijk bleek, dat px'oteslen „Misschien. Maar ik neem toch geen indruk zouden maken. met aan, dat u al die drukte maakt (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1