r Douslas- passagiers door oog van naald ra: De moordenaar speelt klarinet was vooral dik in Zuid-Limburg Bemanning „Waterman"' heeft, voor evacué's. gewerkt als paarden Porder wint liet in quiz van experimenteel poëet Vliegtuig op Schiphol veron Schip bracht een groot aantal patiënten naar ons land RADiO EN T.V. .Music" Porder 'Rusland Hommeles Vanavond Ook Spierpijn IU*J Parlementvan Canada ontbonden Ongevallen door j slecht, zicht Nu definitief geen vervolging in zaak ..Wymenga" Geheim Russisch- Pools overleg in Moskou Granaat 13 jaar op zolder van een school Weekendshow Schilder als een man van 't vak: Cetalac! SPROETJE - SPA door FRANK GODWM AVON V KAPI (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, ..Als men in Nederland wist, wat de bemanning van j dit schip gedaan heeft voor duizenden landgenoten, die op stel en sprong uit Indonesië moesten evacueren, zou het op de kade zwart gestaan hebbenT van journalisten, fotografen, radio- en televigiemensen. Want van alle i evacuatleschepen, heeft dit schip tot dusver de meest waardevolle bijdrage geleverd aan de evacuatie van Nederlanders uit Indonesië." Dit was üe mening van .een functionaris vain de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd by aankomst van de „"Waterman", die aaterdagavond met 836 Indische Neder- ïandërs te Rotterdam arriveerde. Slechts een kleine groep mensen doktoren, ambtenaren van het mi- i nisterie van Maatschappelijk Werk tn vertegenwoordigers van de Lloyd stond op de kade, toen het schip •tegen zeven uur afmeerde. En ter wijl de gezagvoerder, kapitein B. Blok in zijn hut aan de vertegen woordiger van zijn maatschappij vertelde over de drie pendeldiensten, die het schip in december tussen In donesië en Singapore had gemaakt cm in de kortst mogelijke tijd 2278 landgenoten te kunnen evacueren. meestal moest-...de bemanning in de .Indonesische havens hulpbehoeven de en zieke landgenoten zelf aan boord dragen waren verplegers van het Boo de Kruis druk in de weer. om de 48 zieken, allen t,b.- patiënten, naar de ambulance- auto^ op de wal over te brengen. Toen de „Waterman" tenslotte op *20 'december rechtstreeks van Dja- 'karta'naar-Rotterdam vertrok, had men. een deel van het sedlip voor dézet.b.-paliënten moeten vrijma ken, omdat het hospitaal aan boord -slechts over 22 bedden beschikte. De verzorging van deze zieken, berustte tfaanriaw 3 februari 1958 ROTTERDAM. Met de 804 geëvacueerde» van de „Wa terman" zijn thans, sinds half december, 12000 landgenoten per schip en vliegtuig uit In donesië in Nederland aange komen. Voor l april verwacht men er nog 12000. Bet ministe rie van Maatschappelijk Werk beschikt over voldoende ac comodate om deze mensen on derdak te kunnen verlenen. Het aantal particulieren, dat genegen is evacuees in hun woning op te nemen, bedraagt thans 1330. V - A AN Theo Eerdmaus' qtiir ,.V/cet de vfcr ■t* t voorgaande afleveringen. wel' wat je waagt" loerkte znter- Pe acenetjes waren te kort; bet be- dapauond de heer Simon Vinkenoog. Jaardc e' ht0a.ar wandelde te ste ler terkttndige te Amsterdammee. reotiep-kluchtig ««or de gangen en In materieel opricht is zijn Optreden de kamers van »ct pension. De voor. peen succes gemorden. War ik jam- 1ï®f,f5f,,jkti"cdi^ lin,ndcn Jde telfur- rriVT voor hem vondwant in het i«- tx.eiUn«. 0!C.1. *°9d. mlken. leidende' praatje had hij luch wel j Irvk gegoocheld met letter-cowbinn- tics. Sommige mensen .erJiyncn r;-'- tear, geërgerd te hebben aan Vinken» oog. Ik kan me dat-' nauwelijks voorstellenHet hoort hu eenmaal by Vrv pose van „experimenteel" om aansiootpe- vende dingen te 'zeggen. Maar hij blij/t daarbij zo'n ontwapenend verlegen lieve jongen en zó jong iwor z'n dertig jaren, dat stelling niet geheel goed: Maar ik wil liïer direct bij aante kenen. dat ook ditmaal ..Homme les" zich gunstig onderscheidde .van het doorsnee-amusement (waarmee natuurlijk niet bet Doorsnee-radio- nmusement met 'n hoofdletter wordt bedoeld). Kleine inzinkingen zyn in 'n dergelijke serie onvermijdelijk. Zolang ze klein blijven, zullen ze zonder veel moeite weer ongedaan kunnen worden gemaakt. ■n tó towwer z'n dertig jaren, dat j DjjzonDER prottia was -ister- 1, Pnkketer.de opmerkingen voor D ÏTOOd weK Alp* de "ff,. mj met irritant kunnen z«n. In. ons radia-arodramma ..Vit de iphtrtffi-, bij «n speciaal medisch team. dat I in Australië aan booi-d was gekomen, Het was een trieste aanblik om een aantal t.b.-patiënlen, dat tot lopen j in staat bleek, gehuld in dekens en ondersteund door verplegers van het i "Roode Kruis, van böord te zien strompelen. Nog diezelfde avond zijn j de zieken met 17 ambulance-auto's j near vijftien sanatoria in ons land vervoerd. j In verband met hei late uur kre- i' gen slechts de passagiers die eigen huisvesting hadden, toestemming om zaterdagavond *an boord te gaan. i Het waren er precies 74. De overige 730 werden zondagmorgen ontscheept en met 19 autobussen naar 89 con- j tractpensions in G2 gemeenten van j ons land gebracht. Tijdens de over- schrokken. Gebroken propellers, een ver- meld landingsgestel, motoren, waar ac olie uitdroop, een ge- scheurde huid, zó kwam dé Ame rikaanse Douglas „Blue Jacket" lol stilstand op de hoofdlandinps- 1 baan' van Schiphol, die volkomen werd geblokkeerd. Doch de pas- sagiers kwamen met de schrik j vrij of waren, nauwelijks plaatsen gescheurd en de - bladen T van de propellers sloegen tegen de grond, krulden om en knapten af. Overal langs de baan vond men brokstukken van het vliegtuig terug i en een brede, ruwe. donker gekleur- de streep vormde het spoor, dat de machine had achtergelaten. Het toestel kwam uit New York en had in Londen een tussenlanding gemaakt. Het arriveerde omstreeks drie uur boven Nederland ei? kreeg, 'ondanks dat het zicht er-vrij slecht; anuTnnA> r» j was. permissie om op Schiphol tc j SCHIPHOL Zatodaemdtat om lan<ta£ daar het zicht nog wel aan: kwart over drie zijn de hemanntas de minimumeisen voldeed, en twaalf passagiers van een i«n- brave landje zijn we doorgaans té bang voor kunstenaars, die met de maatschappij en baar tradities in on min leven, en dal openlijk denon- slreren. Het teas echt 'n goed idee, om Simon- t:oor „Weet wel waf je waagt* uit te nodigen en het toas prettig te constateren dat hij en Theo (onder de moederlijke biifcfcen van Maud) volkomen aan elkaar ge waagd bleken te zijn. Jammer dat de kruik ran zijn gespecialiseerde kennis niet zolang te water" ging, spoedig barstte en blurb" deert*,. t AoverUtvtie M i Omdat de gezagvoerder alle con- tocht is voor 50.000 aan warme vliegtuig van de Ran, American Air- j j.aC{en j,ad uFleeschakeld kleding aan de repatrianten uitge- j ways bij de landing op de hoofdbaan'eCn radioverbinding meer met de reikt, want de meesten waren in tro-van bemphoi als daor een wonder verkeerstoren. Twee' baanwaarne- penkleding aan boord gekotnen. aa2., d«°d ontsnapt, toen de reus- mers van de meteorologische dienst Vol lof waren de repatrianten achtlge_ Douglas-niachlne waarmee mejdden echter wat-er gebeurd was, i over de bemanning. „Die mensen 1 reisden, de Super clipper „Blue waarop brandweerauto's uitrukten,1 hebben als paarden gewerkt," ver- JacKet «oor liet landingsgestel zak-2onder ^at de koningin, de prinses-1 telde mm ons. Vf en nacht waren j ™!51i 1™ belanestcllcndcn. die prinses i Jacket" door liet landingsgestel zak- nacht'waren j dat dienteugevolge weer uaar aüii cii ucjnii U1C ze voor ons in de weer en. de mees- ^}Paj^J ?,.f'^1-ÏÏhL nwfwS Beatrix uitgeleide deden ook maar Sïomën wl Slaap - k0rt 7"" Sffir bdë lïïlKm'ML- .SfS3 .Dal kan wel eens ttwrV of païaS'rs'v" j'^A^ISkaan- luidde het commentaar van een contacl_,afSinnt is hrt tr dan- passagiers van tie arr.eriKaan- -o.. i f"e vomacien aisiooi. is net w aan se rnachine. Amerikanen cn Duitsers. ken. dat er geen brand uitbrak. onder wic vier kinderen. waren zich Het vliegtuig werd zwaar bescha-nauwelijks bewust van wat er ge- digd. X>e machtige romp. weid ver- beurde. De gezagvoerder hield net bogen, de huid werd op enkele toestel volkomen onder controle en •niemand werd .uit zijn stoel ge- VOEP5EI- DlRÊC OPLOSBA*»1 radio-programma „Uit de schuifia'' waarin ditmaal onder 'het motto „Music, music, music" de muziek zelf werd bezongen. De Haas heeft 'n groot talent voor het samenstel len van dergelijke uitzendingen, voor het zoeken van liedjes en me lodietjes die men met een geyoel van blijde herkenning nóg eens hoort. "Het is toch eigenlijk jam mer. dat we de knappe levenslied jes van Anna de Wijs-Moutón te genwoordig nog maar zo weinig h0. ren. Over muziek gesproken: het blijkt nog altijd moeilijk in gespro ken woord-uitzendingen grammo foonplaten 20 in le lassen, dat er géén hinderlijk verschil in geluids niveau ontslaat. Luister énd haar „Paul Vlaanderen" (kunt u hét ook niet laten?) moest ik gisteren naar nvn toestel hollen om de volume knop naar links te draaien, toen ene heer Pete Roberts een liedje ging zingen. Zoiets kón voorkomen worden. Het is de taak van de ffiari. die de knoppen ih de regie-kam,T bedient. II. S, IN dezelfde quiz-uitzending werd 'n groot succes behaald door de heer Bijl uit I.Tmuidcn. die bet merkwaardig beroep van ..porder" uitoefent. In z'n vrije tijd wijdt hij zich aan de journalistiek. Wat me een pikante combinatie lijkt. De heer Bijl beantwoordde niet alleen alle vragen over de geschiedenis van het Nederlands elftal feilloos; bij gaf bovendien het goede ant woord op de pot vraag door zonder inspanning de namen van twee am- inspanning de namen van twee i Tdertig tv-zenderS in gebruik wor- ambassadeurs van het konink- j den genomen. Een ervan wordt ge- rijk der Nederlanden te noemen, j bonwd binnen de Poolcirkel, In die het ambt van minister van Bui- Workuta. Nog deze maand wordt.do tenlandse Zaken hebben bekleed. Bijna zeshonderd gulden rijker kon de heer Bijl naar IJmuiden terug keren. XS do Soivjet-Unie zullen,dit jaar di HET vijfde hoofdstuk van „Hom meles" was minder briljant dan der matrozen. „Vooral toen wij tus sen Djakarta en Singapore aan het per.delen waren, hebben wij heel wat extra werk verzet. Want elke keer als wjj onze passagiers te Sin- ga>.„.hadden afgeleverd, moest het schip van onderen tot boven worden rcI ©ongemaakt. En dat was op deze thuisreis precies vier .keer." j' Het had hem echter goedgedaan. dat de consul-generaal tc Singapore. de heer J. Middelburg, via rte scheepsradio van de „Waterman" de bemanning hart toegesproken en baar namen? de Nederlandse rege ring had bedankt voor alles wat zij voor de geévacuéerden had gedaan i zender Stalingrad in bertryf gesteld. Itet eerste programma zal zijn gc- wijd aan de vijftiende verjaardag van Hitler's nederlaag bij deze stad. Vijf jaar geleden waren er drie te stations in Rusland. Thans .zijn het er Sit. Omstreeks 1980 zullen het er 100 a 120 zijn. Van de landen achter i het IJzeren Gordijn is na Oost- Duitsland, Polen, Tsjechoslowakije- en Hongarije (dat n<»£ slechts expe rimenteert)nu ook. Bulgarije met 1 het uitzenden van tv-programma's begonnen. f ArtiïCrtentW M en rheuraatieche pÖDen.: wrijft U weg met (Van onze correspondent) LEEUWARDEN Het gerechtshof heeft bericht geen termen aanwezig te achten voor het instellen van een vervolging tegen de directeur van het instituut „Wymenga". Nadat de destijds zestienjarige A- de H. door deze directeur zou zijn mishandeld hebben zijn ouders een l aanklacht ingediend bij de officier mening 1 DEN ItAAC. De mist, die in de loop van zondag door een zuidwestc- i lijke wind verdreven werd al girjg dat niet bijzonder hard is zaterdag in verscheidene delen van ons land en in onze 'directe omge- ie Sittard overleden, 'ving nog zéér dicht geweest. Voor T N liet door de NCRV verzorgde tv-programma vanavond om 9 uur een eenakter van de Amerikaan Thornton Vilder, die hier evenals onregelmatig. Tegen halt vijiin ..Ons Stadje" an ,Mrt"<te Hakken was de mist verdwenen. Mèar I o™' do sloot experimenteert met toen had hij al een botsing veroor-1 de toneolspel-kunst. Ook tal .ft de zaakt op de wég tussen Heerlen en auto naar Trenton en Cambden Geleen. waarbij drie vrachtauto's, worden nagenoeg geen decors en re- een autobus, een personenauto en RbJsi®ten gebruikt, wordt eet st een ëen motor van de Wegenwacht bé-.i ,t,eel'N'an. l'e i'epettt1e_.,vertoond en trokken waren en twee ménsen j d? regisseur (Ton Lutz) zelf zwaar en zeven mensen licht werden t enkele malen in het beeld; gewond. De chauffeur van een dev j ^ViaHilverSumlI-om 10 uur een vrachtauto's, S. H. Brouns uit Heer- klankbeela over Israel. „Toe Biesch- Icrheide. Ss later in het ziekenhuis 1 het nieuwe jaar der bo- Uèt'was e'èn-trieste aanblik.om een öantat zieken;, dat tot lopen in staat bleek j gehuld indekerts en on der- rteünd door perplegers t)an het Roode Kruis van- boord. te. "ien gaan- OTTAWA. Premier John Die fenbstker van Canada heeft mecge-i jje irde achteréenvolgehde daz be deeld, dat er op 31 maart algemene Jemmeröe liïj in aanzienlijke mate verkiezingen worden gehouden. Deze het verkeer cn 'ook toen weer was ^Jn nodig, zei hij. omdat de positie 1 hü de directé oorzaak van ccii aan val) zijn minderheidsregering onmo- i tal ongelukken, gelijk Js geworden. Hij verklaarde daarop hét parle-De scheepvaart in de monding van MOSKOU. De Poolse minister i ment voor ontbonden. Zijn mede- ^.eser e11 Elbe'en in het kanaal van van Buitenlandse Zaken, Adam deling wérd door alle partijen toege- Kiel. werd door de-nevel volkomen Kapacki en z(jn Russische ambtge- juicht. stilgelegd. De luchthaven Hamburg noot Gromyko hebben gedurende vijf j De samenstelling van de aftreden-was. evenals 'donderdag en vrijdag, dag-cn in Moskou geheime besprekin- I de Kamer is als volgt: 113 conserva- gesloten. gen gevoerd met als voornaamste tieven, 106 liberalen, 25 socialisten.1 Binnen onze landsgrenzen was de agendapunt het Rapacki-plan voor i ig leden van de sociale kredietpartij mist vooral in Limburg bijzonder een atoombomvriie zone in Midden-1 en 2 onafhankelijk en. 1 dik. Omstreeks 11 uur 's morgens Europa. De conservatieven kwamen in junikwam hij opzetten en tegen 3 uur De besprekingen werden zaterdag van het vorig jaar aan het bewind, 's middags was het zicht zo slecht beëindigd. Deze zone zou naar de dat 22 jaar achtereen in handen van geworden, dat velen zich niet herin- mening van Gromyko en Rapaclcide liberalen was geweest. Zij kre-neren konden ooit zulk een dikke van. Justitie "in Leeuwarden. Toen'Oost- en West-Du itsiand. Polen en; gen echter geen absolute meerder- mist te hebben meegemaakt De zy mededeling hadden ontvangen Tsjechoslowak ij e moeten omvatten. hcid. Diefenbaker, de leider der con- auiobuslijn Sittard-^Steijn moest lij- dat deze de klacht had geseponeerd Rr werd voorts gezegd; dat Polen servaticven. hoopt die in maart weldelljk worden stilgelegd, omdat men heeft hun raadsman bij appèl-request i volkomen achter de Russische voor-te krijgen. Ongeveer 9 miljoen stem- rijden niet meer verantwoord acht- r het hof verzocht alsnog een vervol. stellen inzake de ontwapening en gerechtigden zullen dan moeten kic- te. Het treinverkeer was zeer 11944. ging te gelaste». Hierop is Hu dus het houden van een topconferentie j zen tussen Diefenbaker en Lester; afwijzend beschikt. met het "Westen staat. iPearson, de leider van de liberalen.] MAASTRICHT. Zaterdagmid- de gemeentepolitie te Maastricht een Amerikaanse handgranaat in veilige bewaring genomen, welke ongeveer dertien jaar achter een balk op de zolderverdieping van een jongens school te Maastricht verborgen lag. De granaat moet zich op deze CEES dé Lange en Johnny Kraay. kamp zulle» niét meewerken aan de tv-show van de AVRO op "zaterdag 15 februari. De heer De i Lange heeft Zelf verzocht,'to mogen stoppen met z'n nieuwe rubriek „Te- gen de lamp gelopen'*. Aan Johnny j Kraaykamp is voorlopig, op zijn „-.-WW j vémiek, rust gegund. In de ko- dag heeft de opruimingsdienst van i mende weekend-show. zullen nu be- j.i.i.hr-lvr> Mips IbiUrrlan met haar OU12 hr-lvc Mies Bonman met haar quiz ea Ray McKinley met het orkest van Glenn Miller, do 75-jarige acteur Si cm Nieuw enhuyzen en zijn echt- ge note Connie optreden, "Verder kunnen we meedelen, dat de Iv-seciie van de AVRO haar di- plaats bevonden hebben sinds Ame- i reetie heeft verzocht of Karei Prior rikaanse militairen in deze school VCl01 het seizoen 19:j8-39 eens in gelegerd waren, aan het einde ven de maand een tv-amusementspro- gramma mag samenstellen. Advertentie LM.) PLASTICVERF VAN C6TA-BÉVER Giiilfefon; door Gyril fooa opf?o£7j£ Mftdumen smakt ten Goeoot.. meurt srttnntntitER. OfcltfcN NV WILPfcriAn M23," Ook'"de:" „Sêa serpent", zet alle zeilen b!j,.1 hij de val van het grootzeil schieten en tegelijker- snelt weliswaar toe om het anker los te maken, maar de „Servidpra" is al veel te dicht bij om tijd gooit hij de schoot los. De giek zwaait over J maar Billy schreeuwt hem toe. met zijn karabijn betachlpnog tckunnen ontlopen- Langzaam komt het achterschip van de „Soa serpent" en valt op J in do aanslag: „Weg daar. jij, of ik schiet!" Ja. Billy lahgszij en' nu Wijkt ook, waarvoor hij dat de verschansing. En meteen haakt het anker ach- j hij heeft een voortreffelijke zeeroversopleiding anker nodig heeft. Wanneer de „Servidora" de Iter een nagelbank. Nu kan Rob nooit meer ont- gehad, „Sea serpent" op enkele meters is genaderd, laat j komen!.Een matroos van de „Sea serpent"] 41 „Ja. Ik geloof dat ik alles we! gelezen heb." „Precies. Dat zou het gcmakkelij- „David Coppcrfield?" ker moeten maken. Maar het blijft „Dat vind ik zijn beste boek." een probleem hoe we iets tegen het „Hoera! Dan laten we David Cop- brein kunnen beginnen, zonder dat perfield niet meer los. Hij is de de handen bekennen." kern van de zaak, naar mijn'me- Hij werd rich er plotseling: van be wust, dat zijn glas leeg was en Pet- tigrew nam onmiddellijk maatrege len deze onprettige situatie te ver helpen. „Ik heb u beloofd," zei de chef, „de rapporten en verklaringen die er nog binnengekomen zijn, te laten zien. U vindt ze vast wel interes sant." Hij hooide een aantal papieren te? voorschijn en Pettigrew las ze aan dachtig door. Toen hij bij het laatste blaadje was, had zijn gezicht een diep teleurgestelde uitdrukking. Hij begon weer van voren af aan en zei ijCKUii weet va,» v«/icu ai uo« „Aan dat probleem zijn we nog mng. Lucy Carless, God hebbe haai midi": „Waarom hebt u me dat niet toe." zei MacWiliiam. „Het in- ziel, hield met van Dickens. Nee, mel zien.?" teresseert me alleen wie de man dat is fout. Ze had een afschuw Heel eenvoudig" -antwoordde is, die v met hot brein betitelt." van Dickens en n vond David Cop- MScWiiliam Het was duidelijk Pettigrew zei niets. Hij zag er on- pet-field het ergste van allemaal. U da(. u iets 'OD uw jja<j en jjj gelukkig en onzeker uit. „Het is niet geloolt het misschien niet, maar •w;jrje u afleiden.' fo dat ik werkelijk iets weet," zei het is de waarheid en ze meende TL, -A GLi i hij ten slotte. „Daarom had ik het het beslist." „Afleiden! Dat is helemaal mooil over valse voorwendsels. Het is „Een - ogenblik," interrumpeerde Als u me deze rapporten had jai-en maar een indruk, een intuïtie. Er de chef, „wanneer heeft zij u dat zien, stond ik nu niet voor gek. u kan wel niets van overblijven bij verteld?"' weet net zo goed als ik. dat ze een ..idder onderzoek." „Neem me niet kwalijk," zei Pet- IUe1:? van ri'.eoae overlaten. ,Gaat u maar verder," zei de tigrew. „Ik zei, dat ik bij het be- „Nu overdrijft u toch." De chef chef "en het ongedüïd~ op zijn ge- gin zou beginnen maar ik" had zo'n kunt uiteen- zicht was vermengd met een uit- haast bij David Copperfield te ko- SiVe mer ëndeistknen" drukking van welwillende vriende- men, dat ik het voorgaande over- -zct^"6 met onüeiateunen. ;p ttiffrew „Ik weet wel dat_ik er om heen P" IS chef. Laat het een les voor u zun nooit meer eert amateur om huip g 'vtfgo, achter de rug van w ker ben. Die hypothetische mede- JJ t^en^SraS «rappte. S'paa voelde ik nie elien- ^"twijfel Sard0OTZ°terk naar het PMand' Toen het verhaal dig omdat ik iemand moest beschul- iacneujk, rK iwyiei aaaraoor sierK -t digen en nu.... la" u segt Alles ha ngt at van 2en któh ;..Hu JbW «.W» omdat !S maVllt moefSken'^L5'taï )»«0b puntte. Er'tid auk? «S '«H of d,trtkt het 'O hebbed net maai uit moet manen, zei mj je over jn de itrant; .een week of onderbrak MacWiliiam hem. plotseling boos, ..want ik heb te fwe°vc/J3ena5 c™ weBS veci jurys meegemaakt. „U begrijpt'dus waar ik heen wilr de enige gcaonde uitleg die er bc- „Een minuut geleden zei u nog. dat Jaaaa ik be»rijp uitstékend stlUJL en don laat je hem vallen ais het. moeilijk zou zijn iets tegen het waar u' heen wilt, maar" ik moet hat een hete aardapi-Wl." brem te beginnen.' wel voov mezGlf uitwerken. Het dekt -Re laat hem al)ecu vallen, omoa. berst me vee 1 le 'logisch. Een inderdaad ongeveer alle feiten. Niet het onmogelijk blijkt te zun. politieman kan blijkbaar geen ge- helemaal, maar bijna. En, .wat U „Als dé enige gezonde uitleg on- wone gevoelens hebber». Ik zal eer- ook al naar voren hebt gebracht, mogelijk blijkt te zijn. is er iets lijk zijn. Tegen u en tegen mezelf, als uw theorie juist is, kunnen de mis met de gezondheid of het ,'s Ik zal u gewoon vertellen wat ik feiten gemakkelijk gecontroleerd niet zo onmogelijk als wc denken, gezien en gehoord heb van het be- worden." Hij zuchtte. „Ik weet niet zei de chef vol vertrouwen. „Ik bllW gin af aan. Ik zal proberen mijn wat ik met Trimble aan moet," er bij, dat uw. uitleg me bevalt. Ik verhaal niet te kleuren. Als u tot ging hij verder, „het breekt mijn ben van plan de feiten te verifiëren dezelfde conclusie komt als ik. moet hart als'het géval buiten hem om en daarna zullen wé wel eens zien het recht zijn loop maar hebben, tot klaarheid komt." waar het onmogelijke blijft. En nu Dan za] ik. net als Pontius Pila- Pettigrew kreeg een akelig gevoel moet ik gaar). Welterusten, meneer tus, mijn handen wassen. Tussen in zijn maag. Pettigrew. Hét is een heel interes- haakjes.... wilt u...?"- „Gelooft u dan, dat bet raadsel santé avond geweest. Tofc spoedig „Graag," zét MacWiliiam, „dat hiermee opgelost is?" vroeg hij. ziens." is een goed idee." „Nee, dat niet," zei de chef op- „Laat ik hiermee beginnen," zei gewekt. „Dat duurt nog wel evert, - „Ik vind die. chef een erg aardigs Pettigrew. toen ze enige tijd later zelfs als Uw aantrekkelijke uiteen- man. Frank," zei Éleanor toen hy het gesprek weer opvatten, „kent zetting waarheid blijkt te zijn. Er wegwas. „Maar is hij geschikt voor u Dickens?" is gelukkig nog hoop voor Trimble." zijn werk?" (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1