DE DUITSE DERDE WEG De moordenaar speel! klarinet Eindelijk |van die hoest! af! Pech Schipper verdronk in Rijn bij Bonn Grote wohl kuurt z-m Wie heeft gelijk? Contra-gewicht van lift doodt man Rotterdamsche Bank TO pel. dividend Samenzweerders in - Syrië veroordeeld SPROETJE SPARKS i door FRANK SODWiH AVONTUREN VAN KAPITEIN ?:0R I Doiulciflas; 13 februari 1958 Net voor deze belongnjke be?nre!<ir»g 'n pree! van een opkomerce verfcoodlie.c1. 'k nom fwee 'ASPRO'A en wég verkoudbe'O, weg Koofdpi|n''ASPSO'belot direct, (s onschadelijk en irriteert de maog niet! /Zf ll'ASPRO'5 en de pijn verdwijnt! l/vru&SEM in ot nar f^&UCKnOtTWfcl v OMÖtRUSTZijnOittOR. D tflK G A tl tri t fcR5T OPiOÊKÊn,DArtriAL&M WÊlATÉRSAMÊnOflZE vooRRAOtnwtL TERUÖ... J Wat wiLith dienammem rocH.oon }ofc Wa ARon h tB&EH ZE 0n$ VAST&t v oofiDEri? Jfk. HET zijn vooral de zichzelf als meer dan gewoon vredelievend be schouwende mensen, die zo bijzonder instemmen met de suggestie, Duitsland, gelijk dat heet. te neutraliseren. Verondersteld woïdt, dat'de Russen deze oplossing wel willen aanvaarden, in tegen stelling tol andere oplossingen, waarvan ieder weci dat-zij ze onder geen beding aanvaarden; en nietwaar. wat zou liet een grote vooruitgang zijrt. •wanneer West en Oost over liet Duitse probleem tol elkaar kwamen. Duits land ongevaarlijk, de bewapeningen aan beide kanten van de gordel der neutrale bufferstaten vrijwel overbodig, wel zou dan de tijd van ontspan ning en vrede zijn aangebroken. Deze benadering van radicaal-pacïfiriiselie zijde treft tnon huiten de bondsrepubliek meer aan dan er binnen, maar tocb ontbreekt ze daar in genen dele. De belangrijkste vertegenwoordiger van deze richting is de oud-minister Heinemann, die in vroeger lijd tot de C.D.Ü. beeft behoord, maar thans sociaal-democratisch lid is van de Bondsdag. Over Heinemann hebben wij reeds meer dan eenmaal geschreven. Wij zijn eens in de ge legenheid geweest om te constateren, dat bij meer opportunist js dan paci fist. Zijn standpunt komt ongeveer hierop neer, dat een Duitse bewapening op allerlei gronden uit den boze is. .Maar de overtuiging, dat van Rusland geen gevaar dreigt,- hoort niet bij deze gronden. Heinemann echter ts van mening (wij hebbep. het hem persoonlijk boren zeggen), dat in geval van een Russische aanval Amerika en Etigelaud onmiddellijk te hulp schieten. Heinemann, met andere woorden, is niet tegen een Atlantisch verdrag: alleen. Duitsland moét er buiten staan, zij het. dat het er eventueel toch Tan kan profiteren. Het maakt al met al geen goede indruk: en hel lijkt een beetje overdreven (om geen ander woord te gebruiken) om in Heine mann degene te zien. die voor de Europese vraagstukken een prettiger en vriendelijker oplossing weet dan zij. die zoveel waarde hechten aan mili taire .paraatheid. VAN Heinemann'naar de Duitsers van de oude stempel lijkt een hele stap. maar bij een nauwkeurig bekijken van de feiten wordt,duide lijk, dat de afstand toch niet zo groot is. Het is een belangwek kende en niet al te geruststellende vaststelling. Om een aankno pingspunt te vinden, kan het best worden herinnerd aan dé recente aanvallen op Adenauer vooral van de kant van 'de liberaal Dehler. Bij Dehler bleek iets van de boosheid in bepaalde Duitse kringen over de consequent Westelijke koers van de Duitse bondsregering. De indruk wordt gewekt- alsof West-Duitsland door zijn binding aan het Westen de goede kan» lieeft verzuimd om met Rusland-over de hereniging tot overeen- ïtefnrnmg té geraken. Dehler staat geestelijk ver af van Heinemann en van de sociaaj-demo- CTaten. Hij schijnt persoonlijk iets tegen Adenauer te hebben; maar zijn houding wordt toch vooral bepaald door overwegingen en sentimenten, die eerder behoren bij het. keizerlijke Duitsland dan bij de huidige republiek. Zo'n driekwart eeuw geleden was de Duitse politiek niet gericht op het "Westen, Ze was Oostelijk georiënteerd. I-Iet streven was, een zelfstandige en-sterke tussenpositie in të nemen tussen West en Oost, met als uit gangspunt echter dat de. meeste kansen in het-Oosten lagen. .Merkwaardig is, welk een grote echo de aanvallen van Dehler hebben gewekt bij de liberalen van Nóord-Rijnland-We?tfalen.die vorige weck in Dusseldorp een partij-ontmoeting hebben gehouden. Het was hier alle» nationalistische frase en- fanfare. Duitsland, werd gezegd. heeft ïn het Westen niets te zoeken. Het moet de brug rijn. naar het Oosten. Er was zelfs een spreker, die- maar wilde ingaan op het voorstel van Ulbricht,daarin bestaande, dat Wést-Duitsland enOost-Dm'tsland een soort neutrale" statenbond gaan vormen l v Met pacifisme had deze bijeenkomst niets te maken. Het ging er om Duitsland-te. herstellen, jn. zijn oude glorie, zijn oude kracht'en rijn oude1 ideeën. Dit kan moeilijk, de. bedoeling van Heinemann zijn; maar het Tcrandei'i niets aan. het frit, dat men hem ter vergadering in feite ais een 1 bondgenoot-beschouwde van'Dehler.. PÖ riet men opnieuw, dat in de, politiek het aantal wegen betrekke lijk .beperkt is. Vooral de vooruitstrevende non-conformist loopt 2eer f grote kans, terecht te kom-n in het straatje van de tegenstander. Het lijdt geen twijfel of de Duitse pacifisten van het Heineman'n- type-spelen in de kaart van de groeperingen, die de democratische allian tie van het Westen verfoeien. Wie aanvoert, dat in feite deze t**ee stromingen niets met elkaar heb ben te maken, mag bedenken dat er toch één punt van overeenstemming if. n.l. dat in beide gevallen de Duitse gezindheid sterker is dan ce inter nationale of de democratische. Ook Heinemann is in de eerjtc plaat* een Duitser. Bij hem zowel al« bij de lieden van de nude stempel weegt de eenheid des laods zwaarder dan eigenlijk al -iet andere. Wie veel met 'Duitsers spreekt, merkt meer dan een», dat de oude geest nog geenszins is verdwenen. Het zou ook een wonder zijn, wanneer bet andera ware. Het verheugende echter is. dat deze oude geest weinig kan.» heeft gekregen ora zich te uiten; De'Westelijke koer» heeft overweldigende instemming gevonden: en het is. zoals wij het kunnen zien, de enige koers die op de duur dr breuk met het verleden kan bezegelen. Dat de Duitse Derde Weg tot weinig anders dient da-iAoi srim aan de krachten van bet verleden, zullen sommige goedwillende*! slethu ongaarne forge* en. maar is er, niet minder een feit om. BONN. De 27-jarige schipper H. Alrich uit Rotterdam is gisteren in de Rijn verdronken. Hij was bezig zijn schip te meren en was daarvoor in, een roeibootje;gegaan. Het bootje sloeg door de sterke jrtroom om. Zijn echtgenote was ge tuige van- het ongeval. BERLIJN Premier Otto Grote- wohl van Oost-Duvtsiand is woensdag voor een kuur van verscheidene we ken uit Berlijn vertrokken, zo meldt het officiële Oostdüitse persbureau A.D.N". Het persbureau zei ér niet by, waar hij been gaat eii hoelang de kuur zal duren. Grotewohl is per trein vertrokken. Op bet station waren uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Advertentie t M 1 OPGEVANGEN IN EÉN RESTAURANT „Baar zou 'ik.tn'n eten. voor laten staanl" (Zó boeiend is nu PANORAMA (Van een onzer redacteuren) Een v.eulraal Hongarije, los van Rusland, los ton hei nes ten, maar met dat Rusland An met dat westen, evenals 'net zijn buurlanden, vriendschap pelijke betrekking onderkou- •de.rtd en in de grote volkeren- '•gemeenschap DIE economische bijdrage leverend, waartoe bo- demgesteldheid, klimaat en maatschappelijke verhoudin gen het in staat stellen, een Hongarije dat zich bij zijn economische en agrarische po Utlek noch door Russische be langen. noch door het prestige van machtshongerige en cor rupte bonzen of partijdopma's zou laten leiden, zen. Hongarije waar geen sprake zou zijn van even dwaze ah m is dad ige vi assaprocessen, her rol tere a tan. onschuldigere en fanatieke onverdraagzaamheid een Hongarijetuaar men viel de grofste onrechtvaardighe den zon verdedigen met hei ar gument. dat het partijbelang re nu eenmaal vereiste dat is het. wat f-nre Hagy als doel voor ogen staal. Zijn program voor een binnenland se politiek staat, door de felle kri tiek die hij levert op de praktijken van Rakosi's geheime politie, van de partij en van de leidende politici, in volkomen tegenstelling tot datgene. - wat in de woorden van Nagy zelf ..een volkomen gebrek aan recht en orde" heet, lijnrecht tegenover die toestanden, die de minister-president van het uit de opstand van oktober '36 gebot-en coalitie-kabinet schilderde als ,.een hevig contrast lussen woord en daad", toestanden, waarbij, naar hij schreef. de. menselijke persoonlijk heid veronachtzaamdwordt" en die „door het Hongaarse volk worden veroordeeld". Wanneer men de bladzijden leest, die Nagy in zijn boek wijdt aan de mensonterende praktijken zijner po litieke tegenstanders aan het roer van de Hongaarse staat, dan ziet men daar. dat hij in zijn „program"; niet alleen verkondigt, wat hijzelf i zou doen op het moment, dat hij verantwoordelijkheid zou dragen. doch óók zich tot de tolk van alle Hongaren maakt, verklankt, wat de Hongaarse arbeider, rie Hongaarse boer. élkè gewone man én gewone vrouw in Hongarije voelen' en den ken. „Ter verdediging--van- dé Nieuwe Koers" verdedigt niet slechts het kortstondige. liberale, tolerante be leid vanimre Nagy in het jongste verleden <1953—1955 .liet boek ver dedigt tevens het Hongaarse volk tegen de mishandelingen en ver- kraclitingen van de zijde der com munistische dictatuur. Dat hij in het culturele deel van zijn program zich niet volledig voor persvrijheid uitsprak; doch slechts voor „meer" persvrijheid, dat hij hoge functies bekleedde ten tijde van het proces tegen Lazlo Rajk, dat hij in het verleden gezwegen heeft op momenten, dat hij zou hebben moeten spreken, dat ziin dingen, die er niet zoveel toe doen, of niet zo veel meer toe doen. sinds de door sommigen ten onrechte als „week" beschouwde- Imre Nagy metterdaad heeft laten 2ien. dat er bij hem geen sprake was van een „contrast tussen woord en daad", dat het program, gegroeid ïn de praktijk van zijn eer ste premierschap, als „woord" op het papier geworpen in het prille voor jaar en de voorzomer van 1956, hem heilige ernst was en dat hij bereid bleek het in daden om te zetten. Wij hebben dit „program" van Imre Nagy een „testament" ge noemd: een testament, met het oog op de huidige omstandigheden van de samensteller, een testament ook voor het ongelukkige Hongarije. Wij hebben het daarnaast als een ,.ge- *uige" gekarakteriseerd, een belang rijk getuige, wanneer het niet slechts om politieke., fouten en misdaden gaat. doch wanneer ook-de histori sche waarheid in het geding komt. Bij de motivering van zijn „pro gram", bij.de verdediging van zijn beleid, heeft Nagy met niemand en niets ontziende scherpte de wan daden, de verdorvenheid en de beun hazerij van het Rakosi-regime aan de kaak gesteld en daarmee de oor zaken bloot gelegd van de opstand van een kleine anderhalf jaar ge leden. Hij heeft ïn zijn geschrift de J>e binnenhof van een Hnnpa.-usp hoor. derij: rust, stilte, zorgzaamheid en .het scbone spel van licht en schaduw. Het bitste deel .van Hongarije, het deel ■waarvoor Imre Nagy onversaagd en met beslistheid in het-'krijt trad onvermijdelijkheid van deze opstand aangetoond en aldus bij voorbaat reeds de persoonlijke en de poli tieke eer der Hongaarse vrijheids strijders verdedigd tegen vuige ver dachtmakingen en communistische legende-vorming. Zijn boek is daar om niet slechts van politieke, doch ook van onschatbare geschiedkun dige betekenis. En dal lamste niet slechts niet betrekking tot Hongarije er. do Hongaarse opstand, doch ook nog :n onder opzicht. Nagy biivoorbeeld onthult bijzon derheden uit de historie der Russi sche satellietstateii. die het Westen voordien niet beker, d waren en hij Sirïit daarbij dc sluier op. waarach ter het Kremlin bepaalde facetten van zijn politiek verbergt. Zo vertelt hi.: op een gegeven moment, dat de Russische partijchef Chroes.it sjew over do Hongaarse leiders uit de schoei van Ra kost niet minder scherp oordeelde dan hij, Nagy. deed en dat Chroesjtsjew in dat verband van Rn kost er zijn trawanten zei de: „Zij kunnen zich niet schier Bcria ver schuilen. zoals zij trachten te doen." Een opmerking, die pikant is. juist nnidai. zij stamde van de man, die zichzelf achter dc terechtgestelde Bc ria vcr«chooi. t/u*n hij in Belgrado zoete broodjes kwam bakken tij Tito N:n minder belangwekkend, is een citaat van Mikojan. rfie de Hongaarse politiek door een „avonluriersgecst" gekenmerkt achtte, alsmede eer. uit spraak van Kacunowitsi. die <|e eco nomische maatregelen der Honeaarse communisten om precies dezelfde re- don hekelde als Nagv deed. toert hij van ..de waanzin" van het produceren va-i alleen naar kapitaalgoederen sprak. Een woord, dat Nagy natuur lijk dankbaar gebruikt in dar gedeel te van zi.h werk. waarin hij zich verweert tcgi::: de leugen, dal hij de veiligheid var de staat 'en van het Russische blok» in de waagschaal wilde stellen, door rie fabricage van machines at te remmen ten bate van koffiemolens en theepotten, vlees en groente Bij zijn hartstochtelijke verdedi ging van dergelijke evidente belan gen var het Hongaarse volk. en van zijn elementaire rechten, laat Nagy i zich geen ogenblik door dergelijke; leugens afschrikken. Noch dour die' welke over hem werden uitgestort na. ziin eerste nj-nirlerscnap. noch dom- die, welke hij voorziet. „Voor mijn overtuiging en niijr. inzichten," zo J schrijft hij aan liet slot van de in-# leiding, die aan zijn eigenlijk betoog* vooraf gait. ..ben ik bereid domme laster, politieke vervolging, brood- roof en diepe menselijke vernedering te ondergaan, zoals ik die in het ver leden ondergaan heb. Voor fouten die ik begaan heb. ben ik bereid verantwoordelijkheid te dragen. Ik wens niet verantwoordelijk- te zijn voor het opgeven van mijn princi piële overtuiging.". Het klinkt ais een uitdaging- Hot is het credo van een man, die ook met dat fiere woord zijn volk een voorbeeld en een waar schuwing geeft, waarvan men de betekenis niet hoog genoeg kan aan slaan. Advertentie t.Af.) Ik begon al te den ken. dat die hoest nu eenmaal bij mijn gestel hoorde. "Neem toch eens Abdijsiroop", zei een kennis, "die zuivert je luchtwegen - en diar gaat hét. om". En ja hoor, eerder dan Ik dacht was 't afgelopen met die plaag! De 23 genezende bestanddelen lossen hel slijm op en verjagen de ziektekiemen. Ook over sigaretten kan verschil van mening bestaan. Maar hoe komt het toch. dat Cross .Virginia alleen maar rokers heeft die dit merk. jarenlang trouw blijven? - Dat komt, doordat Cross iets geeft, dat andere waarschijnlijk missen. Iets. waardoor ze Cross met plezier b lij v e n roken. Denkt U daar eens over na. En oor deel zelf. Misschien ontdekt dan ook: Wie Cross rookt heeft gelijk! (Zie pagina 3). -. EINDHOVEN De 43-jarige -I. v. Roojj, een employé, van Vroom en Dreesmann, is gisteren tijdens werk zaamheden in de liftkoker van het warenhuis door het neerdalende contra-gewicht van de lift gedood. Zijn gezin bestond uit een vrouw en ze» kinderen. ROTTERDAM. De jaarvergade ring van de Rotterdamsehe Bank N.V-. heeft gisterenmiddag het dividend vastgesteld op 10 pet. De aftredende commissarissen tnr. V. J-, H. van der Meuten en B. E. Ruys werden bij ac clamatie herkozen. TOEN lijn zestien op het Rakin de halte aandeed, klom een man binnen die letterlijk werd omstjncd door acht bijzonder levenslustige jongetjes „Is dat allemaal van jou?" vroeg de conducteur, die oud en-patriarchaal Srenoep teas om dc klanten te tu toyeren. Dé man knikte. Nu telde de conducteur de jonge tjes-nog eens -na en sprak: „Acht stuks. Pappetdepap „Ja. waar het zijn v{er fweefin- yen, hoor", zei de «ader veront schuldigend, „Wij krijgen altijd twee lingen. Dat is nou eenmaal zo bij ons." De jongens die elkaar op de vuist hoekplaatsjes betwistten en voortdu rend overal op en -in - wilden klim men, maakten zoveel r/edruis dat nan. verdere, conversatie'moést. v:or- den afgezien. Monotoon hoorde je de stem, vdh vader: „Niet doen Kees..." „Kom daar af Henk:" „Douw Frits niet, Anton." „Er niet uithangen, Aatje.'" Bij dc volgende halte stapte een man op. die had besloten dat hij een vriendelijke, joviale, door ieder be minde persoonlijkheid was. Hij keek naar dé in twist en sp.il met elkaar verstrengelde jongetjes, liet-een bre de, geheel valse toè'h óp zijn gc- zicht7 los en riep: „Dag fijne knullen fin zich tot de conducteur wen dend; „Ik bert toch to gek met kinderen, hé. Altijd geweest trouwens." „Dan heb je er zelf zeker ook wel een hoop", veronderstelde, deze nuchter De man bewolkte. „Ach nee", sprak hij, „Ik heb geen kinderen. Een hoop pech gehad, zie je.". De rader, haast bedolven onder zijn r-ier tweelingen, zond de matt een sceptische, melancholieke bUk en sprak toen' dé onsterfelijke woor den: „Nou meneer, pech zou ik dat in direct «tcf noemen," KRONKEL (Advertentie LM.) DAMASCUS De krijgsraad van Damascus heeft woensdag vonnissen geveld in het proces tegen deelne mers aan eèn „Amerikaanse samen zwering" tegen Syrië. Een der be klaagden kreeg de doodstraf. Een ander-werd veroordeeld tot levens lange dwangarbeid. Vijf anderen kregen gevangenisstraffen varië rend van vijftien tot anderhalf jaar. Oud-president Sjisjakli en de vroe gere Syrische militaire attaché in Rome. Hoesseini zijn bij verstek tot levenslange dwangarbeid veroor deeld. i GRONINGEN. De raad van be stuur van bet Havenschap Delfzijl is gisteren geïnstalleerd door de comr missaris der Koningin mr, W. A. Of- ferbaus, tijdens de eerste openbare vergadering van de raad in het pro- j vinciebuis. j feuilleton door Cyril al lart ZENtBBbft VArtALl-E50£PR08fctRDOrinf:Mtr con TRACT TtLATtrifÉAÊnEf1...ZE:HA0DÉM HOOIT rtun iin6£KR£GEn..Maariiu..Wel,ik kam jou £n Sproetitnifcf in gevaar brutoeh Z.Ê WILLEM niJM LAnOHE&BtM..Efl WWILHtTMIETVEfi. r KOPfcri' uk 1232. Welnu. bij. ëen van zijn pogingen om nog meer «tenen naar boven té halen, is Donald om het leven gekomen. Men heeft nooit meer iets van hem gehoord en zijn lijk is ook nimmer aan-, gespoeld.„Wij, Barbara en ik; hebben voort durend gedoken, maar wij vonden niets", zegt Hank, „en je begrijpt wel, dat dc stemming aan boord niet al te best was, toen wij eindelijk wel moesten vertrekken". „Heb je naderhand nog iets van de Robinsons gehoord?", vraagt Rob. Hank schudt zijn hoofd. „Alleen ging er een gerucht, dat mrs. Robinson vrijwel haar gehete vermogen had verloren.Of dat waar is, weet ik niet. Of ze- de „Neptune" nog heeft weet' ik ook niet." ..En wat wou je nou bij dat eiland doen?", vraagt Rob. „O, eens kijken of het niet mogelijk is die mineralen toch Ic exploiteren: als die' verhalen van Donald op waarheid berusten en ik twijfel daar niet. aan ligt daar voor miljoenen dollars waarde op de bodem van de zee." Hank weel niet. dat de „Neptune" inderdaad nog altijd eigen dom js'van mrs. Robinson en dat het sqhip zelfs dicht in de buurt is: op de-rede van Tulip- rock! 50 i Niemand wist beter dan Trimble 1 wat deze toespraak hem kostte, maar I Pettigrew had er toch wel een idee van. „Natuurlijk blijf ik met plezier als de chef er geen bezwaar tegen heeft," Jzei hij. „Maar u weet wat ik over de i hulp van een amateur denk, dus u 'bent gewaarschuwd." Hij ging weer zitten, sloeg de whisky af, die Mac William hem onmiddellijk toe wou stoppen en wachtte op de dingen die komen zouden. ,.U hebt dus jets te rapporteren, in specteur," begon MacWilliam offici eel. „Te rapporteren niet direct, me- neer," antwoordde Trimble. „Ik heb nog niets op schrift kunnen stellen, maar het leek mebelangrijk ge noeg ora u zo gauw mogelijk op de hoogte te breiigcu. De officiële rap porten krijgt u nóg." „Het laatste hsfo ik hier," zei MacWilliam, „het behandelt u*v eer ste onderhoud met Ventry." „Preciesmeneer. Toen ik zover was. begon ik het donker in te zien. We hadden alles gedaan wat we konden en ik wist niet meer welke kant ik op moest. Toen ben ik, sa men mei sergeant Ta to. de hele zaak van het begin af aan nog eens door gaan lézen, om te zien of iets me ontgaan was. En zo ben ik tot de ontdekking gekomen, dat de ver klaring van èèn van de getuigen zeer onbevredigend was. Ik bedoel hier meneer Clayton Evans mee." ..Clayton Eva os?" zei MacWil liam. „Dat is heel interessant, me neer Trimble. Gaat u verder alstu blieft." ,.U herinnert zich nog wel do tweede verklaring van deze heer, nietwaar. Daar komt hij er plotse ling mee voor de dag. dat hij als laatste met mevr on w Cartess ge sproken heeft naar alle waarschijn lijkheid. Daar had hij tevoren zelf? niet op gezinspeeld. Zijn excuus was. dat ik cr niet naar had ge vraagd en toen ik tegenwierp, dat het toch belangrijk genoeg was om te %-ertellen, kwam hij mot een heel stel merkwaardige opmerkingen aandragen." „Ja. dat herinner ik me nog goed." „Juist meneer.. Maar toen ik zijn verklaring nog eens overlas, kwam ik op de gedachte, dat hij dan nog wel meer kon weten zonder er over te praten. Ik besloot geen enkel ri sico te lopen en een nauwkeurige ondervraging op te stellen. Het irri teerde hem wel, dat ik opnieuw bij hem aanklopte, maar hij heeft toeh alles beantwoord. Zijn geheugen is blijkbaar goed in orde. Iets belang rijks kwam er echter niet uit. tót ik bij die ruzie was aangelahci. die- tijdens -de repsf.it.ie plaats gevonden had. Zoals u weet, was het resul taat dat die Pool wegliep. Op dat moment zei. meneer Evans etsdat me enorm trof. Het maakte zo'n indruk op me, dat ik het onderhoud beëindigde en regelrecht naar u toe ben gekomen. Ik heb de vragen en antwoorden even opgeschreven, dan kunt u ze nakijken." „Least u ze maar voor," verzocht MacWilliam en Trimble begon: Vraag: Wat deed u toen Zbarlo- rowski vertrokken was? 'Antwoord: Dat heb ik u al ge zegd. Ik gaf Dixon opdracht een andere klarinettist te engageren. .- Vraag: En toen? Antwoord:'Toen drukte ik Lucy Carl ess op 't hart. dat ze. zich niet overstuur moest laten maken door hel gebeurde en ik hielp haar het podium af. Vraag: Ja cm daarna? Antwoord: Ik stuurde de Orkest leden teru» naar hun plaatsen en ging door. Vraag: Met de repetitie, bedoelt Antwoord: Natuurlijk. Vraag: Ging het goed? Antwoord: Het spel was zeer be vredigend. Vraag: Ondanks het feit, dat u een speler te korl kwam? Antwoord: Dat was niet zo. Vraag: Maar u had toen toch mn-H' één klarinettirt inpbats van twee? Antwoord: Ik had helemaal geen klarinettist. Vraag: En ii zei, dat u twee kla rinettisten nodig had? Antwoord: Ja. dat was .-voor -het volledige orkest. Maar wc hadden Handel on Mendelssohn al gedaan. We hoefden alleen riog de symfonie door te nemen. Vraag: Is het dus mogelijk een symfonie te spelen zonder klarinet tisten? Antwoord: Doe niet zo dwaas, pc- heb hot niet over een symfonie, maar over deze speciale symfonie. Vraag; Goed. ik had dus moeten zeggen: is het mogelijk deze speciale, symfonie te spelen zonder klarinetten te gebruiken? Antwoord: Moet ik dat nou nog eens zeggen? Wé speelden Mozart, zijn symfonie nummer 38 in D. Vraag: Dat weet ik. Ik vraag u alleen of u klarinetten gebruikt.,.. Antwoord: Praat u toch niet aldoor over het .-gebruiken" van klarinetten. U doet of het tandenstokers zijn. Dio symfonie is niet geschreven voor klarinetten. Ik dacht dat ieder een dat we] wist, De inspecteur keek op. „En toen, meneer," 'zei hij, „haalde meneer Evans een groot muziekboek tevoor schijn, waar iets-in hei Duits op stond. Ik kon. het niet lezen, maar het was. een bewijs, dat er; geen klarinet nodig is voor diesymfonie. De rest van mijn ondervraging luid de als volgt: Vraag:Was de avond van het concert het volledige orkest op het podium?. Antwoord: Vanzelfsprekend. Vraag: Maar 'de klarinettisten hoefden nog niet le spelen. Antwoord: Nee, alleen in het volkslied, Vraag: "Als dat orgelconcert eerst gespoeld was, zou u ze dan wel no dig gehad hebben? Antwoord: Natuurlijk. Dat staat in hel programma trouwens,". Inspecteur Trimble klapte zijn boekje dicht en stopte het in zijn zak; „En w;it." zei de chef na- een lange pauze, wat zit h,nu precies dwars, meneer Trimble." Trimble keek hem stomverbaasd aani „Begrijpt u dst niet, meneer, vroeg hij, „Hét betekent, dat. ue man waar We naar zoeken... klarinettist misschien helemaal geen klarinettist was. Niemand heelt hem ooit een noot horen spelen. Iedereen kan daar gezeten hebben. We moeten helemaal opnieuw oe- giruien." ..Integendeel," zei MacWilliam onvers trior baar, „tenzij ik me ets vergis, kunnen' we ophouden. Tenzij ik me heel erg vergis, zijrt we klaav. Bent u dat'niet niet mé eens. meneer PettïgJ-ew?" (wordt vervolgd/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1