De koloniale hypotheek Integratie' niet gehinderd door rasvooroordelen ■radio opgevangen -M Moeder van 'i „Indische gezin als knelpunt Ceta-Bever NEDERLANDERS IN VERSTROOIING WEER MEER DEVIEZEN EN GOUD Realisering van feiten is nodig Da's geen kunst en yy Maar de vrouiven Tellen maar IBlISIii ïSSSLX p"°'s" l">1 FHoj Aart dief(stal) ims een luchtje Dave Brubeck Dodenherdenking op zaterdag 3 mei Gunstige factoren Vanavond Vijf doden bij brand tijdens carnavalsfeest TV en de kinders beroemde geneesmiddelen in S tablet doen wonderen!. Chefarine ,,4' far! nu zelf van deur tot dak: CETALAC! SPROETJE SPARKS U* door FRANK GODWIN -^Speelse Speurtocht A\|pNTl' i VAN KAPITEIN RGB StATAt Xt tSJTsnUm tam h 2 W 19 februari Tv. FRANKRIJK gaat floor, de Westelijke tolken familie zv>are zorgen te bereiden. Op het ogenblik doen de Britten en Amerikanen grote moeiLc. <lo behandeling vin de Tunesische (en Algerijnse» kwestie in de eiligheidsraad te vermijden oi althans tot een onschuldige aangelegenheid te nuken. Lit de houding van Bourguiba valt op te ma ken, dat liij er enerziid» niet voor voelt. dor»r een op de a pits drijven var» de zaak zijn verhouding^tot het besten ie bederven, maar anderzijds wei gert, cr aan mee tp werken dat de dingen ten«lotte blijven zoals ze ziin. En dit laatste ts het. wat de Flansen wensen. Zij laten niet tornen aan de illt|«ie van het gtote Franse rijk. Zij zetten er desnoods de Westelijke samenwerking voor op het spel. De regering te Parijs "erkent nu wel. dat hri bombardement van Sakiet een onberaden en onverstandige daad wa«, maar in feite eï-t zij het recht op om zulke daden te stellen. De Nationale Vergadering, andeu mtrircU niet zo bang voor een kabinet =crisi-. U op het stuk van Noord-Afrik a solidair tor in het absurde; en van de bond genoten verwacht de France regering eigenlijk dezelfde houding. Men rindt, dat de Westelijke samenwerking weinig, zin heelt, als de Franse belangen niet tegelijk ook ife belangen zijn van het hele Westen. Los van de vraag, Ime de behandeling van de zaak in New York af loopt, wordt het wel tijd om er eens over na te denken, op welke wijze de Westelijke alliantie enigermate kan worden bevrijd van de zware kolo niale hypotheek, welke er op rust. Deze hypotheek blijkt telkens opnieuw eenverzwakkend en ontbindend element; en waarlijk niet alleen in het geval van Frankrijk. Ook Engeland gaat allesbehalve vrij uit, getuige de kwestie-Cyprus» Noord-A frika en Cv pms vallen zeer duidelijk binnen de Westelijke sfeer, hetgeen de leiders van de regeringen of de nationale bewegingen in deze gebieden grif erkennen. Des te verontrustender is het. - - - dat het vinden van oplossingen op welhaast onoverkomelijke moeilijk- Nederlandse gemeenschap zelve op 't binnenstromen dezer ver heden stuit. J 1i*-•j— (Van een onzer redacteuren) Dat een zo veelzijdig en ingrijpend proces als het opnemen van 200.000 nieuwe burgers in onze samenleving, hoe soepel1 en geruisloos ook over 't algemeen verlopen, zich niet zonder I inspanning, zonder teleurstellingen en psychische spanningen heeft voltrokken, is duidelijk. Het thans verschenen rapport j der drie onderzoek-instituten schenkt daaraan dan ook ruime j en gedetailleerde aandacht, althans voor wat betreft de ver- schijnselen, welke zich aan de zijde der gerepatrieerd en heb- ben voorgedaan. De tegenhanger daarvan, de wijze waarop de fel, dat vooral d* psychologische rijde der integratie in belangrijke mate ten gunst* of ongünste kan worden beïnvloed door de vraag, i of de huisvrouw een remmende, dan I wel een stimulerende factor kan vormen In het „Indische" gezin in i Neder'and- Hetgeen nog temeer klemt hij de van nature zo sterk l bindende betekenis van "t „Indische" gezinsverband. EEN nadenken over dit punt doet de vraag rijzen, of de Atlantisch' samenwerking geen herziening behoeft. Er wordt kritiek geoefend op de Verenigde Naties, omdat deze organisatie een samenstel is N van tegengestelde krachten en daardoor gedoemd tot machteloos heid. Men moet er zich echter terdege reken«chap van geren, dat ook de Atlantische samenwerking in genen dele vrij i* van ernstige verschillen van opvatting. Dit geldt inzonderheid voor koloniale vraagstukken. En het gevaar is niet gering dat juist bij de behandeling van deze vraagstukken de voordelen worden verspeeld, die men elders met de samenwerking moeizaam verwerft. De praktifk heeft bewezen, dat dit niet zomaar een veronderstelling is. Het is zijn koloniaal verleden en bovenal de neiging tot handhaving van zijn koloniale verleden, dat het Westen dwarszit in zijn beroep op de krachten van de vrijheid en van de rede. Hier ligt het punt, dat de tegen stander gaarne en bij voortduring aangrijpt om op allerlei plaatsen in de ■wereld voet aan de grond te krijgen; en naar gezegd moet worden, niet zonder succes. Nu is het de Amerikanen wel meer dan eens gelukt om de koloniale landen tot een vrijgevige houding te bewegen. In enkele gevallen echter hebben zaj daarmee over hun doel heengeschoten. omdat bevrijding uit het kolonialisme niet altijd zo regelrecht tot de democratie voerde, als rij in hun optimisme hadden verondersteld. In zoverre is het dan ook wel tot een kentering in hun houding gekomen, dat zij geen de-kolonisatie meer aanmoedigen, waar dit als een communistisch succes zou worden opgevat en uitgelegd. Dit betekent in feite een nadering tot het standpunt van de Europese landen; en daarmee lijkt een uitgangspunt voor een gelijk gerichte politiek binnen het bereik der mogelijkheden te zijn gekomen. OM ons te beperken tot Noord-Afrika en Cyprus: het 2011 een goede oplo«sing zijn. wanneer deze gebieden bun zelfstandigheid en zelfbeschikkingsrecht niet verkregen en uitoefenden binnen het raam van respectievelijk de Franse Unie en het Britse gemene best. maar in het kader van de Atlantische Verdrag$organi?atir. Daar mee waren ze immers tegelijk bevrijd en behouden. Een dusdanige gang van zaken zou ook gunstiger zijn voor de oplossing van de kwestie der minderheden, die nu zoveel moeilijkheden oplevert. Wij ontveinzen ons niet, dat voor een zodanig optreden de N.A.Y.O. niet is ingericht. Deze immers is in hoofdzaak een verdedigingsorganisatie. ook al ontbreken in de tekst van het verdrag de andere punten niet. Maar in elk geval is de N.A.V.Ö. niet een verbond, welks organen het recht zouden hebben, sommige taken over te nemen, die nu bij de afzonderlijke regeringen berusten. Vandaar, dat wij gewaagden van de wenselijkheid ener herziening van de N.A.V.O. in die zin, dat ze wel zelfstandig zal kunnen optreden en binnen duidelijke grenzen dien«t kan doen als een orgaan van gemeen schappelijke verdediging, gemeenschappelijke economische hulpverlening en als instrument tot waarborging van een code van menselijke rechten. Hiermee ware de sleutel gevonden voor de bevrijding uit het siop, waarin Frankrijk en Engeland en met hen de hele Westelijke samenleving steeds dieper komen te verkeren. drevenen heeft gereageerd, viel buiten de feitelijke onderzoeks- opdracht en komt dan ook slechts indirect meestal via het j beeld, dat de gerepatrieerden zich daarvan vormden ter i .prake. j Dat de handelsbanken ruim in hun middelen zitten, blijkt uit de aflos sing van de dure voorschotten van ƒ80 min tot ƒ2? min. De saldo's van banken bedragen 298 min. en in geldmarktkringen leidt men hieruit af dat een verhoging van het ver plichte i kasreservepercentage in de lucht zit. Een verhoging vrijdag van 4 op 5 en misschien op 6 pet wordt waarschijnlijk geacht. Bankbiljetten smn volgens ver wachting afgenomen met 2? min. De schatkist heeft haar saldo verbeterd AMSTERDAM. Nadat vorige ■week de voorraad gond en valuta de ƒ4200 miljoen had overschreden, Is ditmaal door «en stijging van niet Einder dan t' 158 min een liedr-e be- van 5S4 toV/ «5» min. reikt van ƒ436? min. Dit is te danken aan een stijging van de goudvoorraad mefc 42 min tot 303* -3ln en aan •en vooruitgang van te deviezen voorraad met 116 mlr tot f 1329 min. "Vergeleken met de e</*ste week staat van dit jaar zUn goud e.i valuta aamen gestegen met 394 min. "WILLEMSTAD Het voor het eilander,gebied Aruba sedert enige tijd van kracht zijode verbod Op het houden van vergaderingen, is inge trokken. op het rapport wel gemaakt. golf dankzij gunstiger hetgeen drs. J, Kraak daarbij ge zegd heeft, kan men gelukkig vast stellen. dat er In de ontvangende gemeenschap weinig of geen spra ke is geweest van ras-voor oorde len; de Nederlandse gemeenschap Is getrouw aau haar reeds zo veel eeuwen bestaande uyl-tradi lle bereid gebleken, ook de re patriant van gemengden bloede zonder raciale controverse tege moet te treden. Aanstonds kan hier de vraag rij zen (welke 't rapport niet heeft ge steld en feitelijk ook niet stellen, kón), of deze gunstige omstandig heid zich t.a.v. de thans binnen- vloeiende vierde repstriantengolf onverminderd zal kunnen handha ven. Het hemd is nu eenmaal na der dan de rok en 't is niet onver klaarbaar. als de Nederlander, die onder de inmiddels klemmender ge worden omstandigheden in woon- en werksituatie enigszins frequent de uit Indonesië gekomen en ais „concurrent" ontmoet, zich vooral jegens dat deel der repatrianten, dat in wezen ons land als „vreem deling" betreedt en mentaal zowel als uiterlijk zich onderscheidt van de hier geboren Nederlander, tot minder welwillende gevoelens zou laten verleiden. Juist In dit opricht Is het nodig, dat ons Nederlandse publiek del» de feiten, soal# die nu rijn. ten volle realiseert. Ten aanziet» van dit punt vooral riin waakzaamheid en zelfdiscipline geboden, omdat 't ontstaan van raciale ressentimenten een ernstige bedreiging zou kun nen betekenen voor de innerlijke 1 gezondheid van ons volk. zoals wij i die Immer, ook 1. de J-Wi ,l.k ,nr"" voor de wereldoorlog vat hebben riea krijgen. mend uit verschil in levensstijl tus- i sen gastheer en gasten, of uit sub- jee tie ve over- of onderwaardering AL het ver wijderen tan de strip .van bepaalde ervaringen (zo bleek. i> Hi-H.Ho" u« Hoteidöradt© is bijv. de neiging, elkartaers „oor-er aanvankelijk wat geëxperimen- logsbeleverussen te kleineren). teerd met het eerste deel van dri Maar in de meeste gevallen^ Is blokproprarmna. Nu dat eerste dferi de eerlijke vorm van 'n radio-caba- .«•«-- ret, ©wier de weinig pretentieuze Litminst Nederland» gerichte repa.- fitei „Der's geen kunst'\ heeft gekre- F.nkel* opmerkingen riin hier- j men de bezwaren te boven geko- j de eerlijke vtrrm van over b« de mondeling* toelichting men en juist In de categorie der *t - triërenden is de bereidwilligheid j pen Jfl~ Éi»' Asser, die déze"naam tot een „zich Inpassen" sterk aan- voor de tv verzonfc is een van de wezig. tekstschryrere, maar hij bedient zich Gunstig is ten tweede, dat de van een pseudoniem. maakt het aanvankelijk bestaande terughou ding bii Nederlandse werkgevers (met nam" het groot- en kleinbe drijf) goeddeels is overwonnen op grond van de gunstige ervaringen, met gerepatrieerden als werkkrach ten opgedaan. Dit wettigt de ver- WfaEi* k?wJie V***gtnhtid te bewijzen, dat hij als ling ten behoeve van deze vierde -anaer~Tti*t.,''n-h#*fh0iil*n-Ktan, nt»t jaren geleden uit de Verenigde Sta ten bereikten: jongens die, ge ïnspireerd door de helden uit de Westerns, van hoge daken sprongen of elkaar met vuurwapenen te lijf gingen. In de herfst van 't vorige jaar heeft een tienjarig jongetje in Engeland, toen hij probeerde om Robin Hood na te doen, ricfyzelf van het leven beroofd. Dit geval heeft de Britse pennen danig in be weging gebracht. De televisie werd ervan beschuldigd, de kinderen var» hun huiswerk »f te houden; hen aan te moedigen zich tegen hun ouders te verzetten; een nadelige invloed op de moraal van de jeugd en 'n voortreffelijk Frans chanson. Ook Johnny Kraaikamp kreeg de zanger*jnet^n-bescheidenstem niet geringe kwaliteiten heeft, fn her eoede resultaten zal kunnen boe- 1 a* goede resultaten zal kunnen boe ken. Vooral pok ten aanzien van i - - av"vui cj andere seholingsvorrnen aanstonds intensief contact krijgen met Nederlandse samenleving, perspectieven gunstig. ker de ijverigste radio- en- tv-mede- werker onder de Nederlandse toneel. 1 'n goede kans uö» het zzoafcste het i sterkste deel va» Hoteldaradio te worden. Jetty Paerl tiet zich, fliate- f te hebben, enzovoorts, enzovoorts. ren horen, in 'n icat te lang uitgeEen vrouwelijk* psychiater, die sponnen parodie op JT love Paris" j drieduizend jeugdige tv-kijkers heeft - ondervraagd, Is nu tot de gerust stellende conclusie gekomen dat 't zo'r< vaart niet loopt: de televisie speelt jn het gezin, in tegenstelling tot de opvatting van veleo. niet 'n alies beheersende rol. Over één diög Is iedereen het natuurlijk eens: de verantwoordelijkheid berust bij de ouders en de controle die rij uitoefenen over het kijken van hun kroost. Vera Lynn heeft Jn een in terview met de „TV-Mlrror" ver klaard, dat haar U-jarig dochtertje naar de kinderprogramma mag kij ken mits *e eerst haar huiswerk heeft gemaakL. Moeder Lynn meent, dit de samenstellers van deze pro gramma's voldoende verantwoortle- Hjkhetdsbesef hebben. Als haar dochtertje op vrijdag (zaterdag Js er Immers geen school in Engeland» wal later op mag blijven, steJt Ve ra rich echter van te voren wel de gelijk op de hoogte van de inhoud van de programmal, welke die avond worden uitgezonden. \/f EER dan 20.000 tv-kijkers heb* bert de Nederiaiïdse Teieuisie Stichting per brie/lcacrt laten weten, welk liedje naar hun mening in aan merking komt om Nederland op het Eurovisie-Songfestival te ver tegen* woordigen* De leden van de NTS- stof in BuMtim hebben de handen «teer dan vol met het sorteren «aft de inzendingen. De uitslag t?an de nationale finale zat donderdag ow kwart over acht in het tv-program- ffla bekend worden uemaakt. Dan weten we dus, wie ons rand op 13 maart, in Hilversttm zal represente ren en ivat zij (of hij, maar wedden dat het een »zij" wordt) zal zingen. .«-t'Mr v»utr ur iiuuKriuTiuse ioneei. tchzeij iets teveel op de voorgrond. 'riin deM<mr Osters imitaties van bekende artiesten maakten zijn gastoptreden t tot hoogtepunt van 't programma, i Jammer slechts dat hij met het na- doen van Ka Amoldi juist even re ver ging. Jammer ook, dat dit aar- Belangrijk i« tenslotte, dat het dige JDa's geen kunstmoest wor- repport concreet materiaal levert j den ingeleid met een wat smakeloos ter staving van de reeds bestaande s propje. Jammer blijven wij het ten- vermoedens, dat vooral de aanpas- slofte utnden. dat tegelijk met Ht- srng beier ware wellicht te zes- H-Ho" ook Polasch en Pertmaer ?fnj S,st ilUl!ïsn can ee Indisch- niet tlit /foleWorodio tnm ofrivic Nederlandse vrouw ook nu nog een nen. der voornaamste knelpunten ople- i vert in 't integratieproces. De jeugd j Bn-A "R«lrf heeft haar ongedwongen gangma- x*v'*jv JJvi^ kers voor 't contact met de nieuwe j samenlevuag In schoolvriendjes, on- i m EN populaire quis van de derwljzers en buurtgenootjes, de - -L-» Vlaamse televisie is „Honderd man vindt dit via de aanraking met djunend franks of niets", ecu vraag- eollega's in bedrijf of kantoor, en antwoordspel naar het voOr- Maar de moeders onzer ..Indische" beeld van de 64-000-dolïar-questiar». gezinnen, vinden, blijkens de ver- Et hebben zich aj meer strubbeün- gsardc feiten, dit contact slechts gen voorgedaan mot deelnemers aan uiterst moeilijk. deze uitzending. Maar zo'n vaart Het Ml. aunkt o»«. nodlr »Mn. «et! iSjS® H?"i ,s Sgl 1001 1°B i nooit frplDO*n VnHmr-Ji'Ir „.ae ha# i Grief en Tsjajkowski uitvoert. Mor genavond dirigeert de Zwitser Hugo Naech (30» het Radio Philhanuo- nisch Orkest (Hilversum I) en de Noor Gunnar Saevig zal zaterdag avond het Omroeporkest leiden (Hilversum II). Onze landgenoot Frits Knol (assistent-dirigent van het Utrechts Stedelijk Orkest) en cU> Amerikaan G. Johanos zullen in mei als gastdiriaent optreden. ..Dit is uw leven" is vanax weer eens te beluisteren via zender Hilversum L Bert Garth» .1 stelt de vragen; Joop Koopman heeft het programma samengesteld. De Home Service van de BBC zendt om kwart over tien een in terview met premier Harold Mc Miliar» uit »330 m.) - FOGG IA (Italië) De politie had hier geen speurhonden nodig om twee lieden te vinden, die een dief stal hadden gepleegd m een zaak van tabaksartikelen en nouveautés. De heren hadden bij hun werk zaamheden een fles rozenwater on dersteboven gegomd. Ai wat de politie te doen had was, een bezoek brengen aan de inwo ners, die een strafregister rijk waren om de schuldigen als lentebloemen uit een wolk van rozengeur te pluk ken. i' t r -1 \f OLGENBE week woensdagavond i. v - zal de VARA een halfuur uitzen den van 't eerste optreden in Neder- DEN HAAG. De Commissie Twee dingen vooral zijn er, wel ke ons hoop geven, dat men ook met deze vierde golf van repatrian ten zal kunnen slagen :n het berei ken v„n de noodzakelijke maat schappelijke integratie in de Neder landse gemeenschap. In dit opzicht vinden wij de indruk, welke wij ons uit talrijke gesprekken met In dische Nederlanders en met hen» die dagelijks praktisch in de repa- triantenzorg werken, reeds hadden gevormd, door bet nu verschenen raoport bevestigd De eerste gunstige factor is dan de in de overgrote meerderheid, der geoallën steeda weer blijkende naast de gemeenschappen der ge- gelopen. Natuurlijk was het repatrieerden aelf het Nederland. geneer Caers. die alle vragen se particuliere initiatief rich méérd* g^edems van het Bel- dan tot nu toe gaat beraden op de f Is feilloos had beant- vraag. hoe hier hulp kan worden j tenslotte als laatste uit geboden. Want het lijdt *©en twlj-1 2* uYas- .^e^^leven. heet triest, dat hij juist de laatstr land van het befaamde Dave Bru- Nationale Herdenking vestigt er dt beck-Quartet in het Amsterdamse aandacht ©p dr. J- dodenherden- Concertgebouw. Het kwartet wordt jking dit jaar "al plaats hebben op gevormd door Dave Brubeck (37), i zaterdag 3 me» in plaats van zon- piano; Paul Desmond, altsax: Joe j dag 4 mei. Morelio, slagwerk en Norman Bates, bas. PALERMO Vier vrouwen en een vier maanderj oude baby zyn gedood positieve wil "van"de repatriëren- Doen, terwijl 30 personen carnaval den. om te trachten, zich in deze. j vierden.brand uitbrak »n een grote soms voor hen zeer nieuwe en boerderij buiten Palermo, op Sicilië, vreemde Nederlandse gemeenschap. I Er ontstond een paniek, waarbij tal- zo goed mogelijk in te passen. Datrijke vrouwen onder de voet werden gaat lang niet altijd pijnloos; soms gelopen. Veertien personen werden met duidelitke wrijvingen, voortko- gewond, waarvan vier ernstig. vraag verkeerd beantwoordde. Zo boos werd meneer Ca ets op zichzelf X._Q„ en op iedereen in de studio dat 1 I f ^Sor NCRV verzorgde 1 hij rich met beide vuisten op het 7 tv-programma vanavond na de »xk.ihoofd beukte de hem aangebo- documentaire „Dorp m. India' van! den bloemen op de grond gooide en Ie Zweedse cineast Arne Sucksdorff. een tv-bewerking van een toneelstuk van de grote Duitse romanticus Heinrich von. Kleist (1776-1811): „De Gebroken Kruik»'*; Vijf jonge dirigenten, die zich i 'oij de Öirigentencursus-195" van de f Nederlandse Radio Unie hebben on. derscheiden, zijn uitgenodigd gast- direeties te vervullen. Vanavond om 6 uur leidt de 32-jarige Noor Ar- 1 nulv Hegstad het Omroeporkest, dat in het programma van Hilversum een polshorloge, wierp IV alle te le visa elanden duikt van tijd tot tijd bet probleem op van de verderfelijke invloed die de beeldradio op de kindera zon heb ben. I' herinnert rich nog de alar- (AduerXenrie IM.) merende berichten, die on* enkele II werken, van J. Svendseru Edvard M iet# mU U wt m** j)n>rr ik* «tril ttnH DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE f Advertentie LM, PLASTICVSBF ïts nttntflELR.KtjKM nAAR MAAR DiÊBUli. OPfllJMMOOfP DAAR M££FT HIJ ftt ntTÉtnsrttrite.y SitintnitTOPO*. proef, Carter Wt£T PATjtiff Ori^t Macht B£«T miAL0tJ0MGtn6EtM kwaad Dotn .Maar AL6TIJ6ER KWAAD WOBDTWtttjtnOOlT WATtRGtBEURTf /rrraszcrr... AT WAocRnOO HÊf DIÉ^VflLDEDAn"71 HQUJfcritVOQR DtötFU RAAKT *4«.VTVVj- 3237. Afgesproken wordt, dat Lou de volgende dag 'nog een nieuwe poging zal doen: hij is erg vermoeid en iedereen wil trouwens graag vroeg naar bed. Die avond komt kapitein Baker in eijn hut. Hij heeft een fles gin meegebracht. „En?" zegt hi?, ,.wat heb je gezien?" „Nou, er ligt ge noeg," "zegt Lou, „er zijn brokken b\j van wel twintig kilo." „Prima", antwoordt de kapitein, „dan laat ik vannacht het nyion net zakken op het eerste plateau onder het achterschip. Daar doe je dan zoveel mogelijk zware brokken In. Het nel zal m een paar dagen wel vol zijn. maar ik heb er nog meer. Van elke duik neem je zo'n kilo of dri* aan stenen mee aan boord Heb je dst goed begrepen?'' Lou knikt. Wat Baker eigenlijk m zijn schild voert, w«et hij niet, maar de kapi- tein betaalt hem goed ert de rest gaat hem niet aan Toch /Ou hij misschien 2ijn licht eens kun nen gaan opsteken bij de bemanning. Edina Monro zag er inderdaad goed uit; haar In-witte huid had niets ongezonds: zelfs na uren door gebracht te hebben In een gieren de storm was er niet bet kleinst» beetje kleur op te bekennen. „Dank u; ja ik voel me uitste kend.'* zei Edma terwijl ze onder bet praten naar het belletje liep en er na het voedsel op tafel aan een korte inspectie onderworpen te heb ben, op drukte. „Er is meer dan ge noeg." mompelde ze. „God zij ge dankt voor Olimpia." ,Ja. dst af schuwwekkende klimaat is feitelijk ongelooflijk eezond" zei ze tot hun i ken.' zet mevrouw Hathawiy. gaJt „„vm ze een stoel naar zich Mat* tic en» nn& na TtenV f j' toetrok On naast haar plaats nam- rei'JX?«5£5e2. 5» SS L ?p- Vje"'"1 ie „Forbes haal eens een heel warm ben hooSbeje«Tde butler zich teruïge- bord dclc dan eens voor me." 1 on Hier altewf ma^t rïu ha4- zei ze, toen de butler in de deur ver- op_, Jher staat alleen maar „Ceu- O ja. natuurlijk. aJs je het kunt scheen met #en verongelijkte uit- ..Nee - d* U h« entp d.t M &SR -'hl SSttfÜS Uig i dan ook is.". .Forbes is altiid ai een oude eek „Maar kind. wp drinken toch .JEn zegt hij nooit wat de volgen- geweest." zei mevrouw Hathaway. na de lunchl zei mcvT0U de plaats is waar hy naartoe gaat, terwijl zij zich op haar tweede bord AIO"r0/ WB, 4V merk zodat je hem een telegram kunt Vol knoflook stortte. ..Je bent een JtrrT vevraaed zenden?enorme eelukavoeel Éllen om zulk Je €r hjet eens om gevraaga „Nee. Hij ig werkelijk heel on- jekker v-oednel voorgezet te kriigen he^h ^elfs niét voor jo arme vn®"" •ttont." zei mevrouw Monro, terwijl Waarom blijft ze hier In hemels- <Jin rAS ze begon te snuiven en weer near Mam hangen, die kokkin van jou? toch. je bent werkelijk Dar haar zakdoekje zocht. ijc 20U zo menen dat een Spaanse "aars- „In het begin was hij nog wel hier moet doodvriezen." „Ik weet zeker, dat Forbes de attent, nu ik er o\"er nadenk; maar „o, zt vindt het prachtig dat de manier waarop je tegen hem nu i$ hij het al lang niet meer." MaeDonald-kapel vlak naas; de deur spreekt niet prettig vindt," zei w«* Een gong galmde door het huis ten is: ze gaat er iedere morgen naar vrouw Monro vlug van onderwerp teken dat de lunch klaar was; de de mis zonder een dag over te slaan, veranderend. twee dames gingen naar beneden en Ronnn MacDonald praat ook een „Nee, waarom, zou hij ook? Maar kxvsmen langs vensters waartegen beetje Spaans, en daar fs ze opge- hij doet wat ik tegen hem zeg, wat de regen sloeg, opgezwiept door de togen over maar voor m li wil méér is dan bij voor jou doet, wind van een westerstorm. Het vuur hij niets vertalen." zei mevrouw antwoordde haar- dochter rustig in de eetkamer was nog erger dan Monro met wrok in haar stem. „verwende oude rietsnut." dat in de zitkamer boven, en de Er drong eon geluid tot hen door Wathavav kon een klein dove, hoogbejaarde butler die op van honden die vochten en berispt late nter Onderdrukken- ze mocht platvoeten rondschuifride en hun werden in de hal: een ogenblik later onderdrukken, ze mo» een aantal opvallend goede gerech- ging de deur open en trad Edina ,V, B het ten voorzette, droeg op de een of Monro binnen, een lang meisje met „Wel, dat is jc, weet je, zei andere manier bij o,m de sobere hel donkere kortgeknipte haren, meisje, rangemoedlgd do or net s sfeer nog te versterken naar alle grijze ogen, en een in-witte huid Jdoh. „Maar we hoe\..« goa u waarschijnlijkheid zou het geen zin ze droeg crèmekleurige corduroy dank de bladen niet zeix ruiar o hebben, dacht mevrouw Hathaway, slacks en een blauwe zeemaratrui. nen te dragen of af te wassen. hem te vragen het vüur eens op te „Is er iets voor me te eten? Ik feilloze ere me ©ru stoken. moest wel naar huis komen, want volgde op de vol-au- ve „Wat ja dat voor een kok die het ia te nat voor de mannen om Mevrouw Hathaway, ore gewen ie hebt?" vroeg ze, toen «n vlok- verder te gaan," begon ze „O. WAS aan de schapeviees-en-m'ei kige pastel, vol-au-vent ge- mevrouw Hathaway, wat leuk u pudding menu s die gewoonnjx vuld met vlees en toebereid met weer eens te zien. Hebt u een nare boventoon voerden op Giemoran. veel knoflook, volgde op eep heer- reis gehad?" bekiachtjgde m haar lijke ommelet. „Het v/as een beetje ruw toen we ba'a dankgebed aan h&ar scnepp „O, Is het niet erg? Het Is een om Ardlamont Point kwamen, maar voor, de Spaanse kokkin. .Tijdens n Spaanse en je kunt geen woord met daar geef ik niet om," zei mevrouw nuttigen van de koffie, die net me» haar wisselen." zei mevrouw Mon- Hathaway, terwijl ze opstond om d,oor Forbes naar de ro. .Ze blüft er die knoflook maar volgem de gewoonte van haar gene- brengen, kwam bet onflerv e p instoppen en ik kan er niets aan ratie de hand te drukken van het hoe Colin te vinden opnieuw doen omdat re me niet begrijpt." mensje. „Hoe is het met je Edina? sprake, „Ik vind dat ze heel goed kan ko- Je ziet er goed uil."' (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1