I V; Buitenlandse hulp verlicht defensie s Generaliseren misleidend in repa triëringsprobleem Taal Verdtaêt STREVEN NAAR ONHERKENBAARHEID NEDERLANDERS IN VERSTROOIING. (V) Opvangwerk „leefde' voor ons volk nog te ..Hel" rapport Miisverstanden Groeperingen weinig Een ..breuk" Eisenhower tot Congres: Sociale status Drs. V an dér Beugel naar Scandinavië VOOR EEN SNEL EN GEZOND ONTBIJT! SPROETJE: SPARK Kefairver vraagt om maatregelen tegen monopolies SCHRIK IN DE TREIN Speurtocht AVONTUREN VAN d KAPITEIN N Nederland zijn de commnnjsien eigenlijk nooit een belangrijke groe pering geweest. Na de bevrijding keelt het er even op geleken, dat de CM'.N. een. groter deel van liet volk achter zich zou krijgen dan in de vyntoorJogse jaren, rouar geleidelijk i- aan her lichl gekomen, dar hier meer van een tijdelijke bevlieging dan van een blijvend verschijnsel sprake was. Al re zeer zijn de geest en methoden van deze partij in slri.id met de Nederlandse tradities. Het is bergafwaarts gegaan, jaren aaneen, en waarschijn!ijk gaat liet nog bergafwaarts, al zou het kunnen zijn dat het afbraakproces thans welhaast tot staan kom*, op wat al? de ..harde kern" kan worden aangeduid. In West-Du it.»)and is de oommimMivhe partij verboden; en er zijn ook in on? land wrl een? striemen opgegaan die vroegen om een zodanige maatregel. IV regering heelt, echter weerstand geboden aan deze aandraai, en deswege uit het parlement nauwelijks kritiek ondervonden. De ptak* tijk heeft uitgewezen, dar liet argument van het gevaar, dat de demnciaric loopt door haat- belagers de vrije hand te geven, volledig wordt ontzenuwd door het feit, dat ren goed functionerende democratie voor de communis ten veel dodelijker is dan de communisten dat 2ijn vóór de democratie. Het is een stelling, die. voor landen als Frankrijk en Italië n,et geheel schijnt op te gaan; maar de vraag kan worden gesteld, in hoeverre de democratic in die landen gezond in a g lieten. En bet slaat, geloven wij. wel zo dat daar, waar de democratie niet zo ge2or?d is, het verbod van de communistische partijen de zaak eerder erger maakt dan beier. Dat in "West-Duitsland, waar de parlementaire democratie goede vorderingen maakt, geen,onvermengde vreugde bestaat over het verbod van de com munistische partij, is wel bekend; cn het wekt geei» verbazing. Een her kenbare vijand kan worden bestreden.'Tegen een onherkenhare valt heel wat moeilijker op te treden. Illegale verenigingen en. ondergrondse activi teiten. horen bij elkaar; daarentegen zijn de mogelijkheden van achterbaks gedoe van legale verenigingen zeer beperkt. ZOU de Communistische partij in ons land maar niet liever verboden willen zijn? Soms wekt ze inderdaad deze indruk. Ze moet het voor namelijk van de propaganda hebben, en ze ondervindt dagelijks de moeilijkheden van het propaganda voeren tegen de achtergrond van een voortdurende ineensehrompeling. Teruglopend ledental, teruglopend aantal lezers van De Waarheid, teruglopende kiezersschare, hoe kan men voortgaan met te pretenderen, te spreken namens de grote massa van het ..werkende volk"? De partijleiding ervaart ook de nadelen van de voort durende herkenning van communisten in acties, die uitsluitend in het be- lang van de vrede heten te worden ondernomen. Er vliegen wel eens men sen inT maar hoe langer hoe minder. Bij allerlei wilde stakingen kunnen de communistische voormannen meteen worden aangewezen. Zoiets is hele maal niet prettig. Men moet deze dingen in het oog houden otn iets te begrijpen van wat de leiding der C.P.N. op bet ogenblik in het schild voert tegen de E.V.C. Misschien zou inplaats van partijleiding beter kunnen worden gele- zen: Paul de Groot, maar dat ware een te Nederlandse opvatting van een in feite geheel on-Nederlands geval. De zaak is nu eenmaal, dat in de communistische partijen wel wordt gediscussieerd, maar'eigenlijk al leen maar over besluiten die aj zijn genomen door de almachtige secre taris. Nu beweren wij niet, dat de heer De Groot geen medestanders heeft; en het staat «el vast, da', et menser. zijn die. noe hun persoonlijke me ning ook mag zijn, door dik en dun met hem meegaat:. Maar het verzet is niettemin zeer groot. 'Raar het on> gaat is, dat de E.V.C. of verdwijnt of beter dan tot dus ver in haar daden kan schuilgaan achter anderen. Niet dat wij da', zo zeker weten: maar het lijkt een redelijke veronderstelling. Bij allerlei on regelmatige gebeurteni«seti wordt immer* gezegd: de E.V.C. zit er achter! Gewoonlijk is dat ook wel juist, en in de praktijk blijkt hiervan meer snti-propaganda dan propaganda uit te gaan. (Vart een onster redacteuren) Twee opmerkingen, met welker strekking onze eigen ervaringen in de contacten met gerepatrieerde» uit Indonesië gelieél in over- oensternming Zfln, dringen zich bij lezing van 't rapport der drie onderzoeks-instititten voor al aan de aandacht op: ten eerste de klacht over de geringe mate, waarin de Nederlandse 1 /'Hét ïn deze serie meermal* .Benoemde rapport „De repatrië- I 'Hnp nit Indonesië; een ondersoek imar de integratie van cle perepa- riéerden uit Indonesië in de Ne- derlandse samenleving" is thans 1 bij de Staatsdrukkerij oersche- n en - ook via de boekhandel verkrijgbaar gesteld. Prijs .5-90- gemeenschap zich betrokken toont bij de hulp aan de teruggekeerden; in de tweede plaats de telkens weer in 't rapport voorko mende waarschuwing tegen generaliseringen betreffende (vermeende) geaardheid ew eigenschappen van „dc Indische Nederlan der". (Advertentie LM.) Belangrijk voor 't slagen der in tegratie .van de aerepatrieerden in hun nieuwe omgéving is inderdaad het wegnemen van misverstanden en generaliseringen in de Neder landse publieke opinie, welke men nog slag op slag Jcan. ontmoeten waarmee overigens niet is gezegd, dat dit euvel niet tevens hier én daar in de kring der- teruggekeer den zélf. optreedt. Over *t .algemeen realiseert mén zich in ons land té wéinig. dat- in feite eeri. complete gemeenschap bezig is. zich uit In donesië 'naar Nederland' te ver plaatsen of terug te verplaatsen: een samenleving, waarin alle denk bare variaties van beschavingspeil, milieu-achtergronden, scholing, so ciale positie en werkkring voor kwamen, zo goed als in de onze on waarin bovendien raciale mengin gen en klimatologische factoren de complexiteit van 't beeld nog heb ben vergroot. Globaal genomen valt er een onder scheiding te rr.aken tusker, een aantal groepen: 1. zij. die In Indonesié fei telijk immigrant geweest zi;n: dus de in Nederland ol een ander blank ge nomen tegen een aantal beweringen var. De Groot. Het hoofdbestuur. d«t kfied geborenen, die girds ginger*, wer- Men kan zeggen, dat tie betekenis van de eerste repatriëringsgoïf (tot aan 't grote publick geheel is voorbijgegaan; ook in officiële en semi-overheidskrlng trouwens heeft men zich pas omstreeks 1950 gerea liseerd, dat men met definitieve terugkeer in Nederland op grote schaal tc maken had en van dat tijdstip af is een omvangrijk en veelzijdig op vang- en hulpvarlentngsappariiat tot ontwikkeling gebracht. Ook sinds dien echter hebben feitelijk de hulpverlenende instanties by voortduring de steun van 't Nederlandse volk als zodanig gemist. Hierbjj denke men niet allereerst aan materiële^ steun, welke op beparV tijdstippen niet on bevredigend is gegeven fgctulge bijv.' de bedragen, binnengekomen op de bekende postgiro 777 van Rode Kruis en C.C.K.F. te Den Haag). Van een werkelijk mee-beleven in brede kring, van een welbewuste morele steun der Nederlandse gemeenschap in haar geheel, waardoor de hulpverlenende organisaties zich „gedragen" konden gevoelen, is echter tot op dit ogen blik beslist te weinig gebleken. rANDAAK, dat de idee, om dan maar liever het N.V.V. ie infil? treren, nog zo gek niet is, In Duitsland met zijn ene algemene vak verbond schijnt "het middel niet kwaad Ie' werken. Dat Paul de Groot zoveel vei zet ondervindt, lijkt een gevolg van het feit. dat <ie communisten faun eigen stijl le weinig kennen. De E.V.C. heeft in een heftige circulaire aan de onderbonden en afdelingen thans stelling ge- dit onmogelijk werd gemaakt,) het geen bï.i velen 't geval was korter of langer voor men tot vertrek uit Indonesië besloot, ïn hoofdzaak kan men dan vijf groepen samenvatten: 1. topfunctiona rissen (leiders van grote bedrijven; overheids-diensthoofden, opperoffteie- ren. professoren e.d.); 2. hoofden \an kleinere bedrijven ot bedrijfsonderde len, regionale ovérheids-diensthoofden, intellectuele vrije beroepen, gezagvoer ders scheepvaart enz.; 3. middengroep fmiddelb.ambtenaren of ondernemings- krachten. middelb. en lager onderwijs personeel, enz.); zij die onderge schikte functies hebben bekleed in overheidsdienst, handei oi bedrijf (Advertentie IM-) SAN FRANCISCO deze min of meer opstandige handeling heeft verricht, verliest echter vol ledig uir het oog, dat het in het communi«ti«che milieu nu eenmaal meer op het d«el dan op de argumenten aankomt. De C.P.N. is niet verboden, en ieder kent ze daardoor; de E.V.C. i> «iet verboden, en ze is daarnonr gedwongen in het openbaar te opereren. Men is thans getuige van een merkwaardige poging, bij de wilde acties de aanstichter,, in de anonym it rit te brengen cn op deze wijze rr« voor deel te verwerven, dat het gemis aan illegaliteit op al te voelbare wijze aan dc communistische vakccn'.rale heeft ontzegd. De bezwaren er tegen ge tuigen slechts van bet klaarblijkelijke onvermogen bij een aantal prominen ten. de consequentie* te aanv.iardo* van hun eigen systeem. Men is com munist of men is het niet. Voor de tegen4under? is elhs te meer hei be- wijs geleverd der juistheid van bet standpunt, liet recht vai: vejenijzing en vergadering doelbewust ook van toepassing te doen ziin voor de com- iriun.V.en en hun organisatie?. minder tijdelijk in Indorses;® gevestig de Europeanen; regelmatig ir. ïurop." f; ..met verlof* gekomen-, zeil ers/n"'™: ouders geboren m Indonesië, of com- I bi rat. es van dat '..utcl «n een aticir land. 2. :ic permanent u: Indonesië verbuvende Europeaan, die Nederland nooit tevoren bezocht; zeil feu ouders: in Indonesië geboren, al dan niet n'.c: raciale menging; 4. zij die behoorden tot de onderste categorieën van de top laag, omdat zij: daarin volgens juri- diseiie normen werden opgenomen, doch van origine Aziatisch „geljjkge- stelden*'. Europees gehuwde Indonesi sche of Chinese vrouwe»I. (commiezen, klerken e.d.); 5. lagere hulpkrachten in kantoren en bedrijven, schepelingen, chauffeurs e.d. Veel houvast voor beoordeling van de integratiekansen en de hou- ditig-, welke de gerepatrieerde je gens zjjn nieuwe omstandigheden vermoedelijk zal aannemen, bieden déze indelingen echter niet- Zeer zeker is het niét zo (wat vele Ne derlanders geneigd zijn aan te ne men), dat de sterk „Europees ge oriënteerde" uit Nederland of uit onvermengd NedcrLatidse ouders geboortigexi, óók de beste kansen maken cm spoedig, weer in onze samenleving te worden ingepast cn dat die mogelijkheden zouden af nemen In overeenstemming met de graad van raciale menging of be lang van vroeger beklede positie. Reeds eerder stipten wij aan. dat juist in de categorie 3 de „klei ne man" dus met meestal sterk uit gesproken Indonesische achtergrond de welbewuste* wil om zich in ons land een plaats te veroveren, veelal sterk aanwezig is, zodat juist hief vele geslaagde gevallen, wor den aangetroffen. Anderzijds blijkt soms de teruggekeerd^ „totok" de breuk, welke de repatriëring in zijn carrière en sociale status veroor zaakte, zeer moeilijk te verwerken: de weerstand tegen aanvaarden vart een (veel) lager getaxeerde werk kring ia dikwyls groot en andere psychologische factoren houden de integratie tegen. Over enkele psychische trekken, bij de beoordeling van gedraging en mogelijkheden der gerepatrieer- den van belang-, nog een en ander in ons slotartikel. iiaat eten we vandaag Een dagelijkse puzzle: Natuurlijk Eenkaasgerecht I' (een originele en so lekkere 'oplossing van 'i Uw probleem!) GEBAKKEN KAASP1.AKKEN Pt' ptrioon. ?j eren bth in San De belegen kaa* ut plakken van een cm dikte «ntiden. Deze door een vrii dik papie van bloem en water balen, daarna door paneermeel wentelen en - in de koekepan vlug aan weerszijden bruin bakken. Op een verwarmde schotel schikken en zo warm mogelijk opdienen, Doe nog.: meer met kaas WASHINGTON. President Eisen hower heeft het Amerikaanse Con gres een bedrag van 3.942.100,000 dol lar voor hulpverlening aan het bui tenland gevraagd. Hij heeft hieraan de waarschuwing, verbonden, dat' in dien het Congres op dit bedritg zou besnoeien; 'de., belastingen, voor. de Aziatische Verdragsorganisatie en andere belangrijke landen in het Verre Oosten dienen volgens Eisen hower 1.800.000; dollar te ontvangen, o.a, voor de aanschaf: vande ;mo- dernste wapens." Van een andere post van 835 mil-,-! 5 v a'. op fi.A.i. o,-nicest? lb lie" me oistaren door re* des. 'wivulipc kennis listen -neenemer, aoch reeds na een hnli '.«r haourié tk mij ecu weg naar de net- een versterk; r)it»der?épn*(f,'». 'leirfsffenoc!. U-'cn: in de pe*troom- HjnOc wewld d.:r automobielen >>t"i ik. als gebureu voefflwiper, een out- eas'f. Ik onderscheid grote auto's en kleine, groene blauwe en gele mooie en lelijke, krappe bakjes ovi handelsreizigers in tc blikken ei volautomatische drooinslepën icaar ze eigenlijk een in cellofaan verpakte Ja«e Mansfield bij cadeau woes;en peren. Moe* het fijr.e van de auto snap ik niet. En dan loop je cp zo'n R.AJ. rond als een volstrekte non voieur. Want alles wat je hoort, interpre- teer je verkeerd. Als mijn deskundige vtend ge. waagt van ..smoorklep en spruitstuk loopt hef ira*er me in de mond. om- dar het ?ne aan lekker eten doet denken, liet begrip „achterwielop hanging" waarmee hij goochelt geeft mij barbaarse associaties en de .JPor- schc trommels" die hij achteloos aanstipt hoor ik alleen maar roffe len in eer. Pruisisch muziekkorps. „Zie je. de siunrr er snelling is ver vangen dooAeen pookje op ae grond. Slim hè?" zegt hij. „Ja. reuze slim", antwoord ik. Maar eerlijk gezegd klinkt het me niet in de oren c!.t een uooruitganB. Als bij even tater over verstop ping der krukasneren" spreekr denk ik aan mijn huisdokter en de „ve rende pennendie hij als een nieuw tje annonceert zijn, dacht ik, cl ra re n in gebruik bij sommige mikip.r polemisch peaarde collega's. Toen i'ij zei: ..Kijk. hier is een tireerilin- der ïuchfpekoetde fcopklepmnrh tr.e met bovenliggende nokker.as". heb ik mij j:onrzichtip van hem losge maakt en mijn heil gezocht in een niet ver van de R.A.1. gelegen kroegje, om me u*at te restaureren. Er stonden, een paar sfeoipe, door .het buitenleven gelooide mannen aan de tapkest die. naar snoedig bleek, keurmeesters waren van paar den. -Vc mijn vernederende ervarin gen met de techniek vond tk bef opbeurend deze. dicht bij de natuur leverde eenrottdigen te ontmoeten, want :ii zouden mi? niet sarren met smoorkieppc", nokkenassen en Por sche frommels. ..Die Mauri Es van Gen eind". ?ei de een. „Een mooie hengst, hoor. Re- peïmefig gebouu'd, met type en lan ge lijnen, kor# in de rug. best ge spierde lendenpartij en 'een schitte rende schouder, grof en po^d ge spierd met weinig gorniUiur, een paard met. soort, hoor, goed bewaard ■nopr rijn leeftijd ',Ja. maar niet. onberispelijk in de aangen". rond de order. ..Even hoog tn het km** en wat onafaazerkt in dc benen. Maar öoedsoorrio en vol doende diep alleen, weinig ruime voeten." .Jdc.ar een best, massief koffer" rond de eerste. „Met veel natuur en sterk verbeterd in de voorstand." Ik bedoel je vindt bijna geen vaklui rite verstaanbaar prater.. KRONKEL NIEUW DELHI. - Prenviet- Nehroe van India heeft in bet parlement meegedeeld, dat er de afgelopen acht maanden in Kasjmir zes personen om het leven zijn gekomen en ze ventien gewond tengevolge van bomontploffingen. DEN HAAG In de Tweede Ka mer heeft minister AJgera meege deeld. dat het Koninklijk Besluit tot onteigening van gronden bij het dorpje Rijk voor de uitbreiding van Schiphol vermoedelijk in mei zal verschijnen. Daarnaast en ten dele door dc zo juist genoemde categorieën heen lopende, kan men natuurlijk eon (eveneens vrij grove) onderschei ding van de repatrianten opstellen op grond van de werkkring en de daarmede verbonden sociale status, welke zij vóór hun Uitwijking heb ben bekleed (of althans vóór hun die zijn heerlijk! JrfeX ',K5k v3r£ Vouden Jfc deltehifawnW, tette- SUS DEN HAAG- De staatssecreta ris vanBuitenlandse Zaken drs. E. H. van der Beugel» vertrekt vrijdag naar Kopenhagen en Oslo, waar hij, besprekingen zal voeren over onder ïijke landen het communisme een andere de vrijhandelszone.. lichtingen ger aanzienlijk zouden moeten den uitgebreid. Van de 3,9 miljard zijn 2$ mil jard voor militaire- en 1,3 miljard voor economische hulp bestemd. Grote verminderingen van deze uit gaven. aldus de president, zouden tenslotte leiden tot „een belegerd Amerika, waar de vrijheden beperkt zullen- zijn door de stijgende defen- siekosten en dat vrijwel alleen zou staan in een wereld, die overheerst wordt door het internationale com munisme." Volgens Eisenhower zijn de leiders van het communistische blok er zich scherp van bewust, dat de economi sche behoeften van vele onafhanke- Advertentie LM.) grain gaar in het pak! noruAR JêMOEI DtOODLtUUlZfcnAAR GEflCfl HtB&ttiïHIjREefTJULLIE PROVIAtiO weGGtHAAUJÉrtH'J höET wertrt waar Carter WC nOETEfl tEft VAL VOOR M fcf-l OPZ £:T T fcti, 5 P RO&fJ t ÖfctiThtt LOKAA& EERLIJK WAARÜK ZA& Dt WILOEWftfl &ij OtöROfl Mij HAD LAh&E VERWARDE KARtft En BlOTE VOETen tn JKGElOOf waardevolle kans bieden, de politie ke richting te beïnvloeden, waarin deze landen zich bewegen. Het is de taak van de Verenigde Staten deze landen ervan te overtuigen, dat het niet noodzakelijk is de vrijheid op te offeren voor brood. Dc NAVO-landen, de landen van het Bagdad-pact, van de Zuid-Oost- tionalistisch China, Vietnam en Tur kije. Landen als Marokko en Libye ont vangen. in totaal 212 miljoen dollar voor de handhaving van de politieke en economische stabiliteit. Voor eco nomische ontwikkeling is 625 mil joen dollar bestemd voor technische samenwerking 142 miljoen dollar, voor technische samenwerking via de V.N. 20 miljoen dollar. Aan een noodfonds, bestemd om onvoorziene crises te bestrijden zal 200 ritiljoen dollar worden gegeven. Tenslotte zijn 106.600.000 dollar bestemd voor het Kindernoodfonds der V.N., het vreedzaam gebruik van atoomener gie en adcninistratiex'e kosten de economische hulp. WASHINGTON Senator Kern ver, voorzitter van de anti-trust- en monopoliecommissie van de Ameri kaanse Senaat, heeft er bij het dé- partemem van justitie op aange- oror.gen. maatregelen tc nemen te- öcn de grote maatschappijen in d® Verenigde Stater, teneinde de con currentie te bevorderen. Ke fa over *e: cat de concentratie- beweging van maatschappijen in de VercnigcRc Stau-n een zodanige omvang heeft ncreikt, dat de enige oplossing zal liggen of m dc- ontbin ding van de grote maatschappen of in he; vinden van andere rr.idöeien voor het tot ontwikkeling brengen anvan nieuwe ondernemingen in de be- tredende industrieën. f A dnertemie l.M „Wat! Is dit Amsterdam? I Eri ik moest er in Hilversum al uit f*' (Zó boeiend is nu PANORAMA DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN'BRIDGE „Je kunt beter gaan rusten, moe der, het is al lang je tijd," zei Edi- na, nadat mevrouw .Monro het groot hoven. Je zult vanavond niets waard zfón als je niet gerust hebt." En Mevrouw Hathaway merkte lich telijk verbaasd op. dat Edina's alge hele zelfvertrouwen geen afkeurens waardige indruk maakte; het werd op een volkomen objectieve manier geconstateerd. „Ja, z'ei ze, na even gezwegen te hebben. „Ik zie wel in dat je bier niet vastgehouden moet worden. Maar heb je enig idee hoe we Colin te pakken kunnen krijgen?" „Nee dat is het juist. Dje ver velénde jongen! Weet u iets> me* vrouw Hathaway?". „Wel, ik heb ér over nagedacht vanaf het ogenblik dat je moeder me er vertelde wat zij ervan weet wat niet veel is overigens." zei me- v« vrouw Hathaway. „En ik krijg de indruk dat er met het hele geval wanten." zei. hij, „voegde z glimlachend aan toe. „Welja, ik weet inderdaad „wanten"," zei Edina op opgewek- iliutufv Ucll Cl lllcc JJt;i ste deel van wat ?.e 'reeds"tijdens m'n^lust en^rrén'leWn ^ts vreemds aan de hand is.' de lunch tegen haar gast had ge- Waar ik miiifimWini ...Tets vreemds of-iets dat niet m zegd in de brede had gerecapitu- heb ten kost/vln ^n haak is?" Aweet dat i* d?or Overigens geloof ik niJt dat we het "WeI- aUebei misschien- In iedct iaat bent maar nu ga je naar ons kunnen permitteren" geval, met schrijven bereik je mets, en. Je mil vanaunnB nmit «raarii „Wat bedoel je'" daar zijn laatst bekende adres ne- AVel, dit landgoed biedt maar een 5^isL„^ tf^daar - .:rijgt ■ertikt om te antwoorden. Jk met een soort vriendelijke vastbe- bestaan voor t\vee"personenQ°enC<in t'es plaatsen heeft geen -- - radenheid joeg ze haar moeder de Londen verdien ik ?iift,?en honderd hiJ 6t do krant "ia in handcn kamer uit. terwnl te baar haarjionuera „„„.s. rt».a7V pond per jaar. Vandaag d óf het - - geloof dat iemand hem in den lijve kamer uit," terwijl ze haai* haar ponQ boek en bnl in de handen duwde. geef ft, "Zi^2icfU k",T€^We p^aten.C zei ?ei Edina met een grijns. tnoei gaan zoeken." het. meisje zelfvoldaan, terwijl ze T. Dit keer was het Edina dié ver- naar het vuur liep om ér no6 een per achrita opkeek. Ze sperde haar srii- paar houtblokken op te leggen. „Het 'aar'Mevrouw Hathaway was er- ze 0Ken wud ooen is hee| lief van u dat u over bent geschrokken. Ze wist dat Edina riDat is een idee. Maar ik zie gekomen," zei ze. „Di'e arme moe- iL had bebaald m Ox- nog njet hoe die iemand tewerk der van mij is er erg aan tre."t „€ÊI\. b"aö.tJ« moet gaan. bedoelt, gewoon op „Dat -is te begrijpen," zei me- h5d. reis gaan er, informeren t»' al dte vrouw Hatnaway. ..Maar één ding. L^.oorgestf\tct haar jonge film-scenario-havens?" vertel me eens Êdina, denk jé vrie^m een dergelijk hoog salaris ja gn de h0lJf moe' ergens ge- dat Colin in staat is het landgoed te verdienen „Wat voer je registreerd staan hoe" heet ie beheren, zelfs als jullie hem tërüg dan Ult? V!"<lp5' 8 Q 8 g belangsiellend. weer, tussen twee haakjes? „O, ik werk op een advertentiebu- ..Zelfs dat heeft die naarling ons reau we maken die moderne, kort- nooit verteld," barstte Edina uit. maar-krachtige advertenties. Met al „Werkelijk je krijgt er iets van." zijn dikdoenerigheid is het werkelijk ..Wel, een reden temeer voor een wel interessant, en mt we een vaste onderzoek ter plaatse," zei me" voet. beginnen te krijgen bij de tele- vrouw Hathaway. „Een drie-, ë>- i5ie,.zal het nog interessanteréwor- viertal Engelse' jongemannen; die r?e*e,r ,beta?ld-" „Beter voor de ku?t rondkruisen en sinaas- Ik dank u!appelen verkopen of bananen 3238. Wanneer de kapitein zijn hut heeft ver- laten, gaat Lou naar het matrozen verblijf- Hij niet gebeurd, neemt de gin mee, De twee matrozen een van i waren er Iro hen is tevens machinodrijvcr ontvangen, hem. hartelijk, „De kapitein trakteert, jongens.' zegt v-,.. .1»:— rlo matrö- zen, ..en de kapitein trakteert! Nou. dat is in lang vroeger was hjj veel royaler. Toen ..aren er trouwens wel vier matrozen aan boord èn nog een kok." Lp" brengt hot-gesprek handig op de kapitein, Vaart die al lang op dit schip? Lou. .ibst'is gezellig, duiker," zeggen de matro- f O ja, al jaren. Robinson zelf heeft hem destijds nog aangenomen. En hij gaat zeker niet naar andere baan omkijken. Waarom niét? Ha ha.-weet de duiker dat nog niet? Nou. kapitein Baker heeft een oogje op mis Robinson. Is dat echt waar? Ja zeker: hij. wil met haar trouwen cn geef hem je lof gezonj ongelijk, want het is een knappe weduwe!. zouden kunnen'- krijgen? ik geloof zeker dat hij het klaar zal spelen. Hij heeft het er in Cambridge niet' slecht afgebracht, en evenmin in Cirencester. Hij is beslist niet dom: het eiiige is. dat hij van een veranderingetje jxraat - hij kan zia, blijkbaar nï«t Jen. tot een ding tegelijk bepalen. betaald? Ik dank u!' appelen verkopen of bananen of „Hier zou hij zich wel uitslui- ..Toch is het zo. ïn juni krijg ik wat ze dan ook'mogen verkopen tend tor móeten bepalen." zei me- opslag cn ga ik naarboven tot twee —zelf geloof ik niet zo érg in dje' vrouw Hathaway. .Hand is iets dat duizend pond. tenzij mijn komst hier sinaasappelen moet toch niet al je met. zomaar aan z'n lot over kunt een spaak in het wiel steekt." zei te moeilijk op té sporen zijn," i Edina. ,.Ze hebben mé drie maanden ..V/eet u, ik geloof dat u dasf indéri „Misschien dat hij het nu zou verlof gegeven toen ik zei dat ik daad iets aan hebt geboord." zei kunnen, Hierblijven had geen zin, het nodig had,'zonder een woord Edina, „maar wie zou het moeten toen oom John op eerr bijna vol- te zeggen, zodat ik wel geloof dat doen* U"'" maakte wijze het beheer voerde, en het nodig js. Maar ik wil zo'Vlug ,Ik" Nee ik ben niet geschikt om het nog graag deed op de koop toe." mogetijk terug, opsiag of geen op- op consulaten rond te hangen óf ba- Mevrouw Hathaway verzonk m slag: binnenkort komen er'een paar venin«esters bij hun revers te grij- gepems. lastige dingen binnen waarin ik me pen, óf wat het dan ook mag 2>i» „Je zou die taak zelf niet op je specialiseer en ik wil niet dat dat je moet doen om een jacht op willen nemen. Edina;'vroeg ze ten- iemand anders ze in handen krijgt te sporen het zou iemand moc- slnUe. ..Robertson hoeft dc hele weg en er met de'pet. naar gooit -- 'en ten'rijn die torg' en ondernemend ■an de pier 1ot aan mijn chefs voelen erevenmin voor," huis toe: „Juffrouw Edina weet van voegde ze eraan toe. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1