H roevige mislukking Eisenhower wellicht voor Russische televisie Èmv» Uitwisseling tussen twee landen begint Praten Gaitskell wijst Brits rapport -scherp af Enquete PTT over de jaargratificatie ARGENTIJNEN MORGEN NAAR DE STEMBUS STEM UIT DE, TELEFOON SPROETJE SPARKS Hommeles^droog Gewoon, doen Songfestival Post voor Vreden a D Dit weekeinde Prachf handen Tul"95ct Hameo-Ceiei MULO A en 8 RESA-HILVERSUM Speelse Speurtocht ~f Advertentie I M Oe SUPERIEURE ONAF8RAND8ARE LAK WOSDT TIJDENS DE GEHELE LEVENSDUUR VAN LfW HAARD VOORTAAN TEN VOLLE GEGARANDEERD WEiyrurt DfcöuuRT vaii Ofc s CjROT.VOORZ.lCriliC.' fV AAfinu' Htj zoudaknoon gedaam HtB&tH ALStn ttn HAMS WA& Otw tfeit DAT CARïER OrtVtRs. WACHtTÊRUGttWAn'. Omdat hij z'jn pro. VIA ri D Csfcï>t OUfcTr HtfcFI. Waarom zou ot HUJictMAARlrtÊ/ ten.WAARMeriÊER CARTfcRIS? V 3240,De:vólge'nde dag gaat Lou opnieuw dui ken. 's Nachts beeft kapitein Baker het nylon net neergelaten en het hangt nu keurig op zijn plaats langs de rotsen. Op het plateau vindt. Lou een grote hoeveelheid van het kostbare mineraal, en het kort hem niet veel moeite bet los te maken. KI verluidt nu iorh in Parijs, dat de regering-Gaillard niet lang meer zal aanblijven, Typerend voor de eenzijdig-juridische zin .van de fransen is. dat ondertussen de besprekingen over de ver andering van dr grondwet, waardoor men aan het euvel van de al te veelvuldige rrgerinp^i-rise? enigermate een einde poogt tc maken, onver stoord verder gaan. Men werkt vlijtig aan fraaie en uitgewogen wetten en vergeet van hor weinig betekenis die zijn in een wereld, welke op voor ieder waarneembare wijze in opstand is tegen de oude orde. De talrijke kabinet^eiisrs zijn giv.n gevolg van fouten in de wetten, zij zijn ren ge volg van fouten bii de mensen. Geen wetten vermogen tets daar, waar dc gezindheid tekortschiet. Om hef eens anders te r.e»«cn. wanneer de regering GailUtd thans ge vaar loopt, dan i? dat niet het gevolg van verkeerde parlementaire spel- regels, maat van hel onbetwistbare feit, dat ze is vastgelopen. F.p het zou de dtvaashoid ten lop zifn. de impasse kunstmatig le verlengen door dc Nationale Vergadering een wegsturen van het kabinet te bemoeilijken of onmogelijk tc maken. Het is natuurlijk verre van ons. dc betekenis van staatsregelingen en goede wetten te onderschatten: maar dc geschiedenis levert voorbeelden genoeg v,an slecht beduur m«t goede wetten en goed hestmir met onvoldoende of onvolledige wetten. De Nederlandse gouden eeuw berustte fUuti*»echtelijk op een juridisch xo ongelukkig stuk als do Unie van Utrecht. De Britten doen het tot op de huidige dag helemaal zonder geschreven «taal?!egeling. Wanneer Frankrijk al «inds geruime tijd vele fouten vertoont, dan ligt dat geenszins aan de grondwet ataai aan de notie, die onwillig is otn te erkennen, dat het land niet meer is wat het i? geweest, en ook de wereld niet meer is. xval ze is geweest. In de Algerijnse kwestie houden de Fran sen krampachtig vast aar. hel legaliteitsbeginsel: het land ts ten onrechte in opstand, want de wet .zegt. dat het een deel is van de republiek. Na tuurlijk staat achter dat beginsel het nationalistisch sentiment, de weige ring om in te zien dot Frankrijk iets andets is dan het beeld van macht en glorie, dat uil de geschiedenis oprijst. k E; politiek van 'hét kahinet-Gaillard in Noord* Air Uur is een droe vige mislukking géworden. Het is trouwens onbillijk. GailJard te zien als; symbool van de mislukking. Deze betrekkelijk jonge man is volstrekt geen scherpslijper. Zijn fout is geweest, da: hij dc moed en de fantasie heeft getuist die nodig zijn om een ui:weg te vinden in de Algerijnse impasse. Hij heeft zonder geestdrifi. maar ook verzet, geva ren op het kompas van L-icoïte en Fineati en het Franse opperbevel. Voor de luchtaanval op Sakicl heelt bij de verantwoordelijkheid op zich geno men: zij het dan ook met een bezwaard haft. Nu komen van alle kanten dt- moeilijkheden op hern at. Tunis wil de Kransen kwijt en neemt de no dige maatregelen. De bondgenoten geven blijk, zo niet verder te willen. En te New York dreigt erti aileron prettigste behandeling van dc zaak voor dc Veiligheidsraad. ÜVonderlijk- is ook ditmaal weer het gemis aan inzicht hij de Fransen in hun eigen zwakheid. Kr was waarlijk niet veel fantasie nodig geweest om de gevolgen te berekenen van het bom harder en van een Tuncsisch dorp. Er was waai lijk niet teel kennis van zaken nodig geweest om te. weten, d3t het geduld van de bondgenoten al lang op een feitelijk to zware proef was gesteld. En toch ziet men. dat pas nu en slechts zeer langzaam het besef doorbreekt, dat iets meer is vernield dan rie schamele woningen van een Tunesiseh woestijndorp. Het typerende misverstand in Frankrijk is telkens opnieuw, dat bond genootschappen worden opgevat als verlengstukken van de eigen buiten landse politiek. De Fransen vinden het eigenlijk maar m3iig in orde. dat zij niet de steun van alle andere Westelijke landen hebben in hun strijd in Algorië. Maar in elk geval lijkt het hun een redelijke gedachte, dat de bondgenoten hen moreel door dik cn dun steunen. Het feit. dat dit niet het geval is. is voor hen een onaangename verrassing. In hun eenzij digheid vragen zij zich at. waarvoor het dan eigenlijk dient, zich mei vrienden te omringen. Zij zouden zich het liefst van de anderen willen afzonderen en hun gang gaan in een eigen sluk wereld. Maar zij moeten ervaren, dat dat nu eenmaal onmogelijk is. 1EDAAR de reden, waarom de regering-Gaillard in gevaar ver keert. Ze is buiten staat voort te gaan op dc weg, die ze altijd ais dé enige en de beste heeft aangeprezen. Misschien'zijn er wel Franse generaal?, die bereid zijn, Tunesië er nog als oorlogster- rei» bjj'te nemenmaar de regering te Parijs beseft zeer wel, aan de grens van de mogelijkheden tc zijn aangeland. Tunesië is. in tegenstelling tot Algèric, ren souvercin land. Voor souvereine landen waakt de Veilig heidsraad: maar belangrijker :s nog, dat de regering van Tunesië, hoezeer zij zich thans tegen Frankrijk kant, het Westen vriendschappelijk ge zind is. L Dc regertng-Gaillard heeft, voort bon wende op het beleid van de vorige kabinetten, getracht Algerië te behouden. Het resultaat is geweest, dat niet alleen nog altijd een leger van meer dati 400.000 man in dat gebied nodig is, hiaat dat Tunesië a!$ Franse voorpost verloren is gegaan. Ziehier de mislukking, cn de noodzaak tevens voor een nieuwe regering, het roer otn te gooien. Want het gaat er nu otn. Noord-Afrika voor het Westen ie be houden; bet Westen, waartoe Frankrijk behoort, en niet andersom. NEW YORK. De-nièmve Sow jet-ambassadeur in Washington, Mikhail Mensjikoxv, die opvalt door zijn innemende manier van optreden en de vele bezoeken die bij bü hoge Amerikaanse autoriteiten afsteekt, heeft aan Margaret Higgins, een journaliste van de „NeW York Herald Tribune" een interview toegestaan; waarbij voor liet eerst gcén tolk of de "gebruike lijke Russische getuige aamvezïg was. De ambassadeur zei. dat de Soivjet-Ume bereid is de onlangs gesloten „overeenkomsten in beginsel*1 voor culturele uitwisseling .met de V.S. uit te breiden. Hij sloot de mogelijkheid "iet uit, dat belangrijke Amerikanen, ook president Eisenhower, voor de Russische televisie-zouden kunne» ver schijnen. Ook verklaarde Mensjikow. dat de Sowjets een luchtdlenst met straal vliegtuigen op New York willen ope nen; De Russische Toe-114 kan zon der tussenlanding van Moskou naar New York vliegen. Mensjikow verklaarde, dat partij secretaris Chrocsjtsjew- geen. abso luut heerser is in dé Spwjet-Ume, zoals men -in Amerika veelal denkt. Chroesjtsjew moet over zijn plannen overleg plegen met zijn collega's, die hun toestemming moeten geven, zei ■hü. Vrijdag is in New York békend ge maakt,:;-dat de komende zomer de: eerste uitwisseling van Amerikaan se en Russische Studenten' zal 'plaats vinden. Veertig Amerikaanse stüden-: ten gaan naar Rusland in ruil voor twintig jonge Russen, die voor vijf óf zeg. weken naar Amerika komen. De studenten' zullen, in' eikaars lan den universiteiten, studententehuizen studentenbijeenkomsten, musea?- ker ken, concerten, sportwedstrijden, boerderijen, fabrieken en dergelijke bezoeken. Zij zullen zoveel moge-lijk inhet gezinsleven worden opgeno men. Radio-Moskou heeft bekend ge-, maakt, dat enkele van, Ruslanós. meest belovende jongere tennisspe lers -dit seizoen aan „grote Ameri kaanse temiistournooien" zullen deel nemen.' Ér werd niet gezegd welke tour- 'nooién. Wel hebben de Russen reeds eerder aarigekondigd.'.dat zij dit jtfar aan 'de tournooièn in Wimbledon en Parijs zullen deelnemen. In Moskou heeft Alexei Maresjew, voorzitter van rie Russische oorlogs veteranen-commissie. medegedeeld, dat waarschijnlijkeen groep Russi sche veteranen uit de Tweede We reldoorlog een bezoek aan de V.S. zal brengen om daar .de dertiende verjaardag te vieren van de ontmoe ting van de Amerikaanse en Russi sche troepen aan de Elbe op 26 april- 1945. BERN De Zwitsette PTT heeft reeds eeti codenummer 900 vastgesteld voor de automatische re gistratie van gesprekken met de buitenatmosfeer. Er is nog geen ta rief vastgesteld. „Géén drie wijzen" LONDEN. Gelijk te verwachten was heeftoppositieleider Gaitskell zich terstond zéér kritisch en scherp afwijzend uitgelaten over hef - eerste rapport der z.g.n. Cohen-commissie over prijzen, productiviteit en in komens. Gisteravond in Southampton,spre kende, zei Gaitskell. dat hy niet zo zeker was of de gangbare term van „drie wijze manhen" in de toekomst zo vaak in verband met het Cohen- rapport gebruikt zou worden. Im mers, wat men ook van het rapport mocht vinden, mén kon moeilijk zeg gen dat het een kern van politieke en economische wijsheid bevatte. Wat de drie wijzen hebben gedaan is een politiek pamflet te produceren. Wat lij in dit document verkondigd hebben heeft hoegenaamd geen.'ge zag. aldus Gaitskell. AMSTERDAM De. centrale PTT- directie laat onderzoeken of het ge ven van jaarlijkse gratificaties meer nadelen oplevert dan voordelen. De PTT heeft voor zyn personeel een regeling, die het verlenen van een jaarlijkse gratificatie beperkt tot tien procent van het personeel. Aan de hand van. een beoordeling van de directe chef kan aan de uitblinkers een gratificatie worden gegeven on geveer gelijk aan' één weekloon. De PTT-leiding'wil'nuweten, of het voet de rust onder het personeel wel bevorderlijk is een dergelijke regeling te laten voortbestaan. Een enquête 2a] voor dit doei worden ingesteld door de psychologische 1 dienst'van de PTT. BUENOS AIRES De Argentijnen gaan morgen voor het eerst na vele jaren in vrije pfesidents-verkiezlngen naar de stembus. De twee voor naamste kandidaten zijn de con servatief Rlcardo Balbïn en de link se Frondizi. Baibin heeft de steun van de tegenwoordige voorlopige regering die in de plaats van Juan Peron is gekomen. Frondizi kan rekenen op een onoverzichtelijke front van link. se elementen, communisten. Peronis ten en gewézen fascisten. Hij: is de kandidaat van vele groepen van arbeiders. De communisten hadden eerst een eigen kandidaat gesteld, maar hebben dezeten gunste van Frondizi teruggetrokken. (Advertentie l.M „Natuurlijk weer.geen gehoor! Die zit zeker weer Panorama te lezen V* - (Zó,boeiend is nu PANORAMA!) GLSTERAf/DDAG in het Amster damse- Minerva-paviLjóen. Een urij kleine zaal, teonrin de stoelen op een heel eigenaardige tnanier zijn opgesteld..In een van cle hoeken, eert groepje mensen, de .meesten jong. Een uitgelaten meisje, .dat een iets minder .uitgelaten meisje voortdu rend flétterlykj in. de haren sit. Een lang heer in wijnrode - trui, die met een potlood notities rnaakp en dan een van de jonge mensen - een ge baar voor doet; een plaats op een van de stoelen aanwijst.-Op .het'po dium, aande andere kant van de zaal, eëh, iets minder lang heer 'in 'n groen geruit overhemd achter rie uleugeï. Op een tafeltje liggen een paar tekeningen: een zolderkamer tje, een zit-slaapkamer, een platte- grond. Ze dragen h'èt' sternpelvan de NTS en de signatuur van: décor- ontmerper Fakke Duetz. Een vriendelijke "jongeman. Jan Venema, regie-assistent van de VARA, legt ons uit dat de door de stoelen gevormde figuren correspon deren met de lijnen op' de platte grond van de tv-studio: „hier de gang, daar de trap, de keuken, de kamer van de baron, het zolderka mertje van Donald"; Ma'ar de uitzen ding van-„Pension -Hqmmeles" is toch pas volgende''week', zult ge zég- gen. Inderdaad,. Aaniideze: uitzending gaat echter anderhalve week repe teren vooraf: Voor regisseur Erik de- Vries veel meer dan -anderhalve week. Eerst zijn er de besprekingen met tekstschrijfster Annie M, G. Schmidt, componist Cor Lemaire dn Wim lbo. Dan is er de produktiever- gadering in Bussüm, waar-met de technische staf en met decorontwer per Fokke Duetz over, etc „aankle ding" van het programma wordt ge sproken, overde mogelijkhedenom het niet zo kleine pension'met z'n vele kamers en -gangen, 'zo goed mogelijk onder te brengen In de vrij kleine studio. Als dat is gebeurd gaat de regisseur thuis spelen met poppetjes. Hij kijkt, waai: hij de ac teurs en de actrices het beste kan laten .lopen en staan. \V7 oensdag zijn de „droge" repe- W tities voorde zesdeafleve ring van „Hommeles" begonnen. Cor Lemaire repeteert de liedjes, Erik de Vries repeteert de scènes. Hij kan op 'n stukje tekst van één mi nuut rustig een uur bezig zijn. De bezoeker merkt, dat voo-r: hem en de spelers dit zaaltje vol stoelen de studio al is. .Dat. zij-: zich- precies kunnen voorstellen, waar ze zijn. Ze kloppen op onzichtbare - deuren, wassen aan een onzichtbaar, aan recht onzichtbare pannen af, "klim- men Onzichtbare trappen op. Erik da ries is een streng regisseur, die weet wat hij wil maar cüè ook: be reid is alle suggesties, of ze hu van de baron (Walter Kous) dan wel van depensionhoudster AMieke Verstraete) kómen, serieus in over weging té -nemen, „Denk eraan", waai'sc'nuwt hij steeds, „niets mag overdréven worden. Vooral geen opgelegde komische effecten., Alles zo gewoon 'mogelijk houden"; Natuurlijk hebben we wél zo on geveer begrepen; waar het in de volgende aflevering van Hommeles óm gaat,Natuurlijk vertellen we u dit'. ïiog niet. - Anders zou de pret'er .afTzijn. ..^eK^m^gt-iU. weten. -dat alle leden,yap, de,.yj:ast'". tijdens die', droge repetities al. blijk .gevèn. ont zaglijk vóel plezJ'ér In 'dit muzikale .blijspel te-hebben. O ja, dat Mimi Kok, Maya_ Bou rns in de baren zit, is geen tijdver drijf maar voorschrift van Annie Schmidt. OLF van der Linde» zal tijdens de finale van het Eurovisie Song Festival op 12 maart zijn dlri- geerstaf enkele malen aan bulten- 7?£NjVY Vreden krijgt sinds don- derdagavond, toen debekroning van zijn. „Heel de wereldbekend werd gemaakt, heel veel Hartelijke telefoontjes en brieven. Een van de eerste pelukicewsen aie de compo- ïiist-tekst dichter bereikte was het telegram van zijn collega Guus/aii- .sen, ujiniiaarvan het Eurovisie- Songfestival 1957 in. Frankfort, en onder de Nederlandse deelnemers van dit jaar nunimer twee. im 5/. IN Jjétlzó juist verschenen, jaar-. verslag'Van 'de VARA:'oyer 1957 wordt medegedeeld, dat 'de'' techni sche vleugel van de nieuwe studio in de loop van 1958 .voor een deel in gebruik, kan worden genomen. Omdat niet alleen de VARA, maar heel .dé binnenlandse omroep een nijpende behoefte aan studioruimte heeft., hoopt mén dat de .2de bouw fase zonder, onderbreking op 'de eerste zal kunnen aansluiten. In het verslag wordt gereleveerd, hoe voor de programmaleiding een zeer on- S....... plezierige situatie ontstond, toen i pudden ,m. het seizoen een aantal landse--collega s ocerdragen. Als de yoor de'VAKA werkende artiesten dóór de AVRO werd gecontracteerd. Dit is dan ..Herman Felder- hofdc bekende NCRV-rèpbr- ter die op 1 maart zijn zilve ren radio-jubileumviert. We hébben al .over hem geschre ven; we vonden dat u Heth ook eens moest zien. Men meent .de hierdoor ontstane •e 1 .moeilijkheden aardig te boven te zijn, gekomen, .Het ledental is in.de loop van het verslagjaar gegroeid van ruifn 420.000 tot ruim 456,000. Ten' aanzien van de televisie wordt vastgesteld, 'dat de te beperkte op zet, waarmea in 1851 een aanvang werd 'gemaakt, zichnog steeds wreekt. Studioruimte en technische hulpmiddelen zijn nog te gering: de Fransman Andrè Claveau „Dors, mon amonr" zingt, het, liedje waar mee zijn land deelneemt aan eindstrijd, zalFrank Pourcei het orkest lelden.. De Zwitserse dirigent- componist Paul Burckhard dirigeert niet alleen zün eigen compositie „Giorgio, Giorgio", die wordt ge. zongen door Lys Assla; maar ook de Oostenrijkse inzending- „Dje gan- ze Weit braucht Liebe". Als. hetj Metropole-orkest de Deense Raquel•- ïlastenni begeleidt bij „I tore a leaf I - but of my diary" zal het worden DAGELIJKS-FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE gedirigeerd door Kal Mortensen. In middels i3 bekend geworden, dat Se lange Berry met „Un grand, amour" Luxemburg zal vertegen woordigen. Voor Zweden treedt de populaire Alice Babs op. bedragen' zijn te laag; een "deel van het land is.-nog steeds niet/voor tdevisic bcreikböar. VANAVOND op televisie een revué-operette: „lm weïssen RÖssl" van Hans Muller met zang- teksten van Robert Gilbert en mu ziek van Ralph Benatzky, Robert Stoïz, Robert Gilbert en. Bruno Granïchstaedten.. Uitvoering door het Stadttheater Reydt in het Bosse Casino. Morgenavond een telerecording van de Duitse quiz „Die glückli- chen Vier" (8.15—10 uur). Morgenmiddag in het programma van Hilversum I een concert door het Concertgebouworkest onder lei- ding. van Eduard van Beinum. 1 Het programma vermeldt onder andere Drie ballades van Frangois Villar, op muziek gezet door Claude Debussy. Soliste is.de mezzosopraan Nan Merriman, die zich ook laat ho. ren in Debussy's „Le jet d'eau". Na de pauze de Vierde Symfonie van "- 'r- (Advertentie l.M.) Het Ij de Hemernells die 'r'm doet Tertuü! Fti. in de trein zat te wach ten, tot- het moment van vertrek aangebroken zou zijn, kreeg ik fje- zelschap van een moeder met een baby op de arm un een jongetje van -een jaar of Pier, dat met inspanning ■«an al zijn krachten de koffer droeg. Op het perron stond grootmama, die, toen het raampje was tieergedraaid) tsjilpenrie tederheidsgeluiden tegen de baby begon te maken. „Pietje Pietje Pietjeriep ze, „Ktfk eens naar;oma?" Maar het ingebakerde wumn -was nog te gering om het te beseffen, „En wat is Japie van oma?'' zong de oude vrouw, haar affecties ver plaatsend naar haar tweede klein kindL .JZeker weer een lief/ie", zei rie jongen koel, De trein was zo f^nge^oeUg, zich juist op dit moment in beweging te zetten, „Wuif nou! \yuiven .naar - oma!" beral de moeder,- - Toen we het station Uit waren trad een kolonel binnen en hing, in de belendende coupé zijn jas op. .Het jongetje bekeek hem aandachtig met grote, klare ogen, „Mammie", zei hij, wijzend, Js dat nou een hoge nueter?" Als een goed krijgsman vertoonde de kolonel geen enkele ontroering en verdween statig in de restauratie-- wagen. „Dat moet je niet zeggen",- zei de moeder, toen hij weg was.- ,Jfn pappie zegt het altijd'!,- sprak de jongen. Ja, maar niet ais zo'n: meneer er by is", schipperde ze. We reden verder. De baby had de cadans -uan. de trein* innerlijk verwerkt tot een gevoel uan onlust en bepon een beetje te tjengelen. Terwijl de moeder het tróostwerk aanvatte, zei Japie: „Zeg mam, mag ik er no« uol- gende keer eens bij zijn als Piet gemelkt wordt?" De moeder wierp een schichtige blik in mijn richting en onthield ztch fan commentaar. „Hier, ga maar plaatjes kijken", zei ze afleidend en schoof hem een tijdschrift toe. Hij keek even naar de voorpagina en verviel toen in een. troebel gepeinswaaruit tenslot te deze, wat. triest, uitgesproken conclusie opwelde: „Mam, alle jongens op 't schooltje kunnen scheel kijken, behalve ik", ,JNou; je leert het misschien nog teel", troosttte ze. De. baby was weer stil. - Japie ook, want hij had het tijdschrift opengeslagen en blader de er in. Etndelyk uroeg hij: „Wat is dat?" „Dat is een -landkaart", antwoord de de moederZie je Noord- Amerika. En Zuid-Atnerika." „Hoort dat bij elkaar?" vroeg hij. Ze schudde uan neen Gelukkig -maar; 'hè mam", vond hij, Anders was kèt zo'n gek land om te zien." En. opeens, zonder overgang, op zo'n toon van: o ja,dat moet ik je altijd nog even vragen: ,JEeg, zit er eigenlijk bloed onder de stoepen?"-r - "'.(Nee. Waarom?".; ,N_qu, al3 je'vall. krijgt Je het dl- .tyd 'aan ijer knie",'.zei hij. ,j£yk nou maar plaatjes", sprak ie moeder, vermoeid. Hi? teas ér net in'.verdiept' to en de schuifdeur openging. De kolonel keerde terug en ging naast zijn jas zitten. Var. de móéder .maakte zich een zekere spanning meester want de jóngen had zijn 'blik apniéuw aan hel uniform vastgehecht.Einde-* lijk. ook de.kolonel begon teke nen van onrust te 'vertonen zei hij trouwhartig: ,flau hy er by is'.zeggen we niks, hè mam?" KRONKEL voor de programma's beschikbare Johannes Brahms. (2,30—4.30 uur). (Advertentie tM.y Vedtort Mulo voor P. T. T.' «n .HS. D» kortite #n voewdeflgjto ppintdlng; (Bekende Schriftelijk# Cursus) kleine houweel kan Mj het gemakkelfjk; los ken, ahi fa* tenminste ..gisteravond1 met heeft Jd e etgeiogd had,.;.1™ ie^een nf^llïïï maken. Hij zorgt er wel voor om een paar kleine overdreven, toen hij het» vertelde dat net mine stukken bij zich te houden, want zo heeft hij raai daar benéden voor het grijpen ligt.... immers afgesproken met de kapitein. Charles I vrienden noemden bét duivenogen, haar vijanden vergeleken j ze met koeienogen). Haar haarkleur was dónkerblond van een zeer bijzondere tint; ze droeg bet vanuit haar wel gevormde voorhoofd strak naar- achter gekamd, waar het, op een deplorable lengte halverwege haar schouders 1 hing; om te eindigen in golvende krullen als vloeibare stroop. Om deze exotische verschij ning te completeren was ze prach tig gekleed en had volmaakt ge vormde benen. Onder; de .lunch be- studeerde: Edina haar .gefascineerd. - - Gewoonlijk sprak ze heel langzaam, draaide zich om. om mevr. Hatha- zonder nü direct te zeuren, en haar T„ t way .met nog'meer warmte te kus-t diepe stem was even'leegaan ex- ..Ja. als je het verstandig doet sen, „Wat fijn u weer. eens te zien. pressie als haar 'gezicht. Behalve ten minste.. Julia weet heel goed En tante Ellen, kan mijn chauffeur dat haar blondheid deze merkwaar- waaraan ze het moer uitgeven, zei iets te eten krijgen?". diee bronskleur bezat als van een hievigiw Sjtljaway. «e keerde zich „Natuurlijk," zei, .Edina, ant- leluwin, was ze. vond Edina. het, tot Eaina, terwyi een klein Khm- woordend voor haar moeder. „Kom 'oertype van een domme blondine. -, jlachje om haar lippen speelde, maar mee en mompel een.paar van De andere uitzondering ,wat. dit „Schroef je vooroordeel op tot ze je Spaanse woorden tegen, onze kok- type betrof wat het feit dat ze hele- fcomt je bent zelf veel - te ver- kjn, ze zal dan vóór altijd je slaaf maal niet zo dom was als ze er mt- standig om het feit dat ik Julia zjjn» zae. dit bleek duidelijk tijdens het graag mag^ van. ongunstige invloed „Maar.. Edina" protesteerde discussiëren over' haar ..missie, dat op joUw_iheriing te doen zijn, zei mevrouw Monro; maar zonder óm- plaats had. na de lunch, toen me- ze en Edina, bij wie dit inderdaad wegén.leidde haar dochter- de. gast vróuw Monro weer door haar doch- het geval was liet haar vage geyoe- naar de hal en'verder, door dé met ter weg was gezonden om. te gaan lens van vijandschap tot bedaren laken gevoerde deur naar het ach- rusten. Mevrouw Hathaway en komen. tergedeélte van het huls. Metnau- Edina behoef den de noodzaak van „Ik zie nog steeds niet tn hoe welijkg verholen plezier sprak Julia Colinsterugkeer niet te onderstre- Julia hem zou moeten vinden, Ma- ernstig in elegant Castiliaans tot pen, daar mevrouw .Monro zich ry," zei mevrouw Monro. Olympia, wier hooghartige gelaats- met dit aspect van dé. zaak. tijdens „Niemand vindt iets zonder er- trekken zich ontspanden bij het ;ho- de lunch'en in feite, totdat-ze zich naar te zoeken, Ellen," antwoordde ren van de vertrouwde klanken en teruggetrokken had reeds uiterst uit- mevrouw- Hathaway. „Vind je het toen haar gevraagd werd iets te be- voerig had beziggehouden; ze bepaal- goed dat ik nu naar bed ga? Ik heb relden voor de chauffeur, uitte ze den zich tot bet weinige'dat ze wis er wel behoefte aan na die reis." buigend en glimlachend haar verlan-- teh óver de booj of het jacht, de Julia Probyn arriveerde de vol- gen alles te mogen doen wat in vrienden, de sinaasappel- of.bana- gende dag, niet tegen theetijd, maar. haar vermogen lag. nenhandel, en de havens die hij voor terwijl ze aan het lunchen waren „Le agradeco mu cho, ama- zover bekend de laatste driejaar het knarsen vah wielen op het grint bi ld ad," zei 'Julia,terwijl ze aan had gedaan. Julia luisterde buiten de eetkamerramen kondigde haar diep in de ogen keek, en meestentijds zwijgend toe ten slot- de nadering aan van een reusachtige keerde terug naar de eetkamer, na .te zei. ze: „Als ik het goed begre- Chrysler,bestuurd door een goed- haar chauffeur meegedeeld te heb- pen heb, hebben jullie, geen enkele uitziende chauffeur. .„Ik zal wel ben dat hij in de hal moest wach- aanwijzing waar hij nu Is." gaan, Forbès,zei Edina tegen de ten tot Forbes hem zou roepen. „En .„Nee, geen enkele." oude butler, die naar gewoonte op niet-roken," voegde ze er terloops .„Dëtective-je .spelen!" zei Juna zijndolmakende trage manier met aan toe, hiermee de stilzwijgende verrukt, terwijl zich. éindelijk een borden aan, hét rondstoetelen was; goedkeuring van Edina. veroverend, glimp van interesse op haar gezlcnt „dek'voor nog iemand'bi},"'en Julia was lang van gestalte en be- vertoonde. „Je reinste detective-je weg was ze.Een ogenblik later zat een, gevuld maar gracieus fi- spelen.' Niets liever dan dat! Ja; pa- keerde ze terug met haar jonge fa- guur; haar zachte' ovale gezicht tuurlijk zal ik gaan; dan kan ik me- milielid was gewoonlijk weinig expressief: teen die afschuwelijke winter hier „Lieve tante Ellen, neem me niet dit viel minder op vanwege haar ontvluchten. En Colin was vroeger kwalijk dat ik zo vroeg ben," zei volmaakte, ietwat gebronsde ge- 'zo'n schat vaneen jongen net Julia, ter.wijl .ze haar tante met ge- laatskleur, waar een lichte blos zal heerlijk zijn hem te vinden. negenheidkuste. Ik heb gister- doorheenkwam als van een: bijna dat zal ik." avond de' vliegtuigmaatschappij op- rijpe abrikoos, de fijne horizontale „Hoe denk je te beginnen? vroeg gebeld cn 'er was ec» plaats open lijn van haar mond en bovenal mevrouw Hathaway, in het eerste vliegtuig van iemand haar grote grijsblauwe ogen, die op „Is er. een kaart bij de hand- die afgezegd bad; -wat 'een gèluk de een of andere manier allerlei zei Julia. „Ik ben niet. goed op oe niet?1 verder vroeg ik hun in verrukkelijke uitdrukkingen sehe- hoogte waar al die plaatsen hggen Renfrew een auto'in gereedheid te nen te beloven, hoewel volkomen en hoe ik er moet komen, brengen en hier ben ik dan." Ze buiten haar eigen wil om. (Haar (wordt verv Zatfida» 22 februari 1958

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1