N' Kortstondige dapperheid Om de democratie ZWITSER VERDIENDE TONNEN AAN VALSE STRADI VARIES VIOLEN Zuidelijk voelen zich bedrogen Meer dan twintig musici OPGEVANGE perspectief voor televisie In Nederland meeste ongevallen met bejaarde voetgangers Geen Amerikaan op receptie in Praag MAN TOT MAN Israel Vijf auteurs Postkantoor aan de zuidpool heeft het druk Film voor Snelle groei Gelukkige 4 Vanavond Werkloosheid in Engéland stijgt f Brandwonden Kloosterbalsem Negen LP s met redevoeringen van Churchill Jongen op race fiets onder vrachtauto Gevecht bij debat in Turkse parlement SPROETJE SPAR door FRANfe^OCW^I --^Speelse Speurtocht AVOf||UBEN VAN KAPITEIN 2 Dinsdag 25 februari 1958 ONLANGS heeft de Tweede Kamer van minister Hofstra gedaan gekregen, dat die twintig militie» belnstingvetlniging liet sehieten. zijnde dit het bedrag, dat andets de gemeenten en, in geringe mate, de provincies ten goede was gekomen, De minister deed het niet graag; een Kamermeerderheid onder" leiding van de bekende dr, Lucas heeft, het hem formeel afgetroggeld. Het gevolg was, dat de siga retten iets goedkoper konden blijven, dan oorspronkelijk de bedoeling was; en men heeft in een. aania! kranten kreten van voldoening kunnen lezen over de dapperen van het Binnenhof, die piet alleen de veeleisende mi nister van Financiën de voet hadden dwars geïet maar bovendien hadden getoond, dat de Kamerjandorie niet alle? slikte. De heer Bruins Slot heeft in Trouw het hclang vaiv.deze maatregel enige malen uiteengezet. Hij vindt, gelijk bekend, de huidige regering eigenlijk onevenredig machtig. De Kamer kan wel wikken, maar het kabinet beschikt omdat de partijen zich te zeer gebonden achten aan de afspraken bij de kabinetsvorming en trouwens veel te bang zijn voor een kabinetscrisis. Deze klacht over het overwicht van de regering klinkt wij stelden het reeds eerder vast- vreemd uit de mond van de woordvoerder ener partij, die van oudsher toch een grote voorliefde had voor sterke regeringen. Doch wij zullen dit punt laten rusten. De heer Bruin? Slot achtte het feit, dat de sigarettenrokers eeri voordeeltje hadden, van ondergeschikt belang. Waar het op aan kwam was. dat de Kamer de moed had getoond, de minister een halt toe te roepen. Dat was een groot ogenblik; zoiets als een mijlpaal. rOG iets anders achtte de heer Bruins Slot klaarblijkelijk van ondergeschikt belang, het feit n.l. dat de gemeenten twintig mij- joen minder kregen. Een groot doei rechtvaardigt nu eenmaal een zekere prijs. Vorige week echter kwam bij de behandeling van de begroting van het Gemeentefonds voor 1958 aan het licht, dal verscheidene van de voormalige dapperen deze prijs te hoog vonden. De gemeenten zitten eigenlijk over de hele linie in nood en ze hadden de twintig miljoenuitnemend kunnen gebruiken. Dé heer Verkerk, fractie? genoot van de heer Bruins Slot. nam het nu eigenlijk de minister kwalijk, dat die de twintig miljoen had willen prijsgeven. Zijn betoog kwam in wezen hierop neer, dat de bewindsman het onaannemelijk had moeten uitspreken inpiaats van de Kamer de keuze te laten. En de heer Lucas gaf te kennen, dat de schade voor dé gemeenten een consequentie van zijn voorstel was, die hij betreurde. Zo verkeerde de moed in. klaaglijkheid. De heer Bruins Slot heeft niets gezegd; niets in de Kamer en niets later in Trouw. Hij had er toch wel een kleinigheid over mogen vertellen. Het hoort bij het verhaal, dat hij eenmaal was begonnen.De- lezers van Trouw zouden het ook niet prettig vmdën, wanneer het feuilleton plotseling ophield. Maar misschien komt het nog. Het is dé minister geweest, die er nog iets op"heeft gevonden door vijftien miljoen uit de reserveaelden van de genieenten beschikbaar te stellen. Zo is de stróp tot een kleiner bedrag teruggebracht. Doch van de moed is geen schone heugenis overgebleven, en ieder moet maar uitmaken cf de schade opweegt-tegen het feit. dat de sigaretten tenslotte een kwart cent goedkoper zijn gebleven dan oorspronkefijk de bedoeling was. ARGENTINIË heeft weer een officieel gekozen president, maar dat betekent in genen dele, dat de democratie nu een definitieve zege heeft gehaald. Men moet niet vergeten.! dat de sociale verheffing in dat land is geschied in felle strijd tegen machten en organen, die officieel als démocratiscli golden; Dit heeft er niet toe meegewerkt, dat de arbeidersbevolking erg geneigd is, de democratie als een zegen te beschouwen. De dictator Peron heeft de economie van het land noga! ïn de war gestuurd, maar dit zegt veel vroegere „verworpenen der aarde" minder dan het feit, dat de dictatuurperiode gunstig is geweest voor hun emancipatie. In Argentinië gelijk in meer Zuid-Amerikaanse landen is de politiek lange tijden de zaak geweest van een kleine groep van burgers en mili tairen. Nu de brede lagen van het volk meedoen is een breuk met voor heen in elk geval onvermijdelijk. Frondizi, die de zege heeft behaald, heeft die mede te danken aan de steun van veej vroegere Peronisten uit de vakbeweging. Hij heeft deze steun niet afgewezen; integendeel, hij heeft er graag gebruik van gemaakt. Over de wijze, waarop hij zijn functie zal uitoefenen, zegt dat natuurlijk weinig. Werving van stemmen is een andere zaak dan regeren. Doch in elk geval is het goed, voor ogen te houden, dat in Argentinië de strijd om de democratie niet is geëindigd met de verdrijving van Peron, Deze strijd is toen pas begonnen. Hopelijk zal de regeringsperiode van Frondizi iets aan de vestiging er van bijdragen. Zeker is het echter, al]enuiiist. BERN. Een 61-Jarïge Zwitserse •vioolhandelaar is maandag voor de rechtbank verschenen onder beschul diging vervalste achttiende eeuwsc violen verkocht te hebben tegen prijzen die liepen, tot ruim J'100.000. Henry Werro, voormalig president van het Zwitserse genootschap van vioolhandelaars werd door de. aan klager ervan beschuldigd, fraudu- cie achttiende eeuwse leus tenminste 23 moderne Ihstru- Antonio Stradivarius Eén van hen betaalde 110.000 gulden voor een viool die hem als een Stra divarius was verkocht. De drie rechters en de acht leden van.de jury hebben besloten de zaak terug te wijzen naar de "rechter van instructie. Ook is. besloten vijl des kundigen aan te wijzen die moeten vioolbouwer Werro werd verleden jaar veroor- vaststellen, of de verkochte violen en andere deeld tot 270 gulden boete wegens al of niet oude meesterinstrumenten inenten verkocht te hebben als oude meestervioolmakers zo goed nage- belediging van Giovanni Iviglia, een zijn. Italiaanse mcesterviolen. bootst waren, bal zelfs deskundigen Italiaans kunsthistoricus en viool- Volgens de openbare aanklager er In lieuen, aldus de openbare aan- deskundige, die net eerste twufel te Het p.oces s bat gevolg vyi een was het merendeel van deze instru- klager. kennen gaf over de echtheid van onderzoek van de It^taanse itaiTier menten van modern maaksel en niet Het bewijs voor de vervalsingen Werros violen. S? «nSSS* -<lit «rmeè? ouds meer waard dan 4000 gulden De ver- werd geleverd door chemische en Er ztjtt 22 in Zwitserland wonende die vermoedde, det er meer oude SKen werden niet ontdekt, om- römgen-analyse in de laboratoria van music,, diezeggen door Werro te ztjn °UCie dat de techniek en de merken van de Zwitserse politie. bedrogen bij de aankoop van violen, meesters ooit hadden gemaakt. (Van onze radlorcdacteur) HET ziet er naar uit, dat de Nederlandse Televisie Stichting op 1 januari 1959 eindelijk de beschikking zal hebben over een derrie studio- De financiële moeilijkheden die er aanvankelijk met betrekking tot de tech nische inrichting van het gebouw „Elthcto" waren, zijn opgelost. oor de programma-staven betekent het beschikbaar komen van de derde studio, die iets kleiner is dan gebouw' „Vitus", dat voor de grote dramatische pro- tlukties wordt gebruikt, en aanzienlijk groter dan „Irene de oudste Bus- sumse studio, een aanzienlijke verruiming van de mogelijkheden- De ivio heeft de regering reeds toestemming gevraagd voor uitbreiding van ac zendtijd tot achttien uren. Waarschijnlijk zal er in 19o9 op alle avonden uitgezonden kunnen worden. Aanvankelijk was bet de bedoeling reens op 1 april van dit jaar over te gaan tot vijf journaal-uitzend Ingen per weck. In verband met de data van indiensttreding van het voor de versterking van de journaal-redactie aangetrokken personeel, zal de verhoging van frequentie van de journaal-uitzendingen enkele maanden moeten worden uitgesteld. GENÉVE. De grootste toene ming van het aantaldodelijk ver ongelukte voetgangers van boven de 65 jaar is volgens een overzicht van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat achttien landen betreft, gecon stateerd in Nederland, waar het. van 40,5 per jaar Der. miljoen inwoners in de periode 1950-1952 steeg tot 95,3 in de periode 1953-'55 een toe neming dus van 139 procent. PRAAG. De Amerikaanse zaak gelastigde William Craford was de énige van de vertegenwoordigers der NAVO-Janden die maandagavond niet aanwezig'was op de officiële receptie te Praag, gehouden tér her denking van het feit, dat de commu nisten tien jaar geleden in Tsjecho- Slowakije aan de macht kxvamen. De Amerikaan bleef weg uit pro test tegen de herhaalde beschuldi gingen van de Tsjechische regering, dat de Amerikanen in 1948 hadden ingegrepen om te verhinderen, dat de communisten aan de macht kwamen. Advertentie l.M „Televisiegisteravond? Totaal vergeten'. Ik zat zó in Panorama te lezen!" (Zó boeiend is nu PANORAMA f) A/flbO ANSTADTheeft gister- lrI avond «oor z'n eerste documen taire oter Israel vijfendertig in plaats van twintig minuten ter be schikking gekregen. Hij had het ver diend. Dit was een bijzonder knap tvSilmpje: tioonrcffelijk camera werk van Wim Bosboom en een uit nemende montage. Het prettige was, dat alles duidelijk door liet oog «an een teluistenran gezien bleek te zijn. Uitgangspunt was de Israëlische mens. over wie Anstadt zelf een sympathiek inleidinkje hield. De verschillende types zagen we in close-up. In deze eerste documen taire ua« een reeks van drie toer den de kijkers ook geconfronteerd met de grote t-erschiZlen tussen bet leven in dc stad (Tel -Amu) en de Jdbboetsjim. We kregen iets te eten over het culturele leven, over het ouderwijs- over de primitieve land bouwmethoden van de. Arabische no maden, over de strijd van de jonge Israelis tegen de woestijn. De com mentaar, door Jan Gerritsen gespro ken, was sober en indringend. Na deze documentaire een teel be langrijke rechtstreekse reportage uit de legerplaats Budel, het opvang centrum voor revatrianten. De taak van Henk ua» Stipriaan als inter viewer teas geen gemakkelijke, daar om valt het hem- niet kwalijk te ne men dat ht'j zelf in de gesprekken het meeste zei. Vooral omdat hij er in slaagde de problemen waarom het gaat, helder samen te patten. Min der enthousiast kunnen we zijn over het amusementsprogramma, even eens uit Budel, waarmee de uitzen ding na een lief /timpje over het jachtige rossenleucn werd besloten. Maar het was prettig t.e constateren, dat de repatrianten in de kantine er van genoten. H. S. IN opdracht van de KRO hebben vorig jaar vijf auteurs een luis terspel in vijf delen geschreven. ..Als je nog vrij bent" is de titel van deze collectieve prestatie. Het eerste deel. waarvan Michel van der Plas de au teur is. zal worden uitgezonden op zondag 2 maart. Hierin wordt de ad vocaat De Vrij aangevallen door zijn sociëteitsvrienden, omdat hij het steeds ongehuwd is. De vrienden slui ten een weddenschap: binnen het jaar zal de vrijgezel getrouwd zijn, Henrïette van Eyck, Jan "Willem Hof stra en Edmond Nicolas hebben res pectievelijk het tweede, het derde en het vierde deel van het luisterspel voor hun rekening genomen. Willy Corsari kreeg de moeilijke opdracht Schubert componeerde dit indruk wekkende werk kort voor zijn vroe ge dood. De mis kenmerkt zich niet door een strenge kerkelijke stijl reden waarom de componist tijdens zijn leven voor zijn kerkmuziek wei nig waardering ondervond maar door een grote rijkdom aan melo dieuze harmoniek. Het werk wordt uitgevoerd door de sopraan Corry Bijster, de alt Aafje Heynis, de tenor Michel Molese, de tenor Cornelis Kalkman en de bas Leo Ketelaars samen met het Groot Omroepkoor en het Omroeporkest onder leiding van Henk Spruit. Hoteldoradio begint weer met het cabaretprogramma „Da's geen kunst", dat voor 'n belangrijk deel in het teken zal staan van het Euro visie-songfestival. .Er worden tips voor aspirant-tekstschrijvers gege ven, gestaafd met voorbeelden van liedjes, die hét. bij het grote publiek altijd „doen". Aan de gast- Jelle de Vries zal worden gevraagd, aan wel ke eisen naar. zijn mening een liedje moet voldoen, om-.'t predicaat „goed" te kunnen verwerven. <H. I - 8.05 u.). ZUIDPOOLEen hoek van de kantine uan het Amerikaanse sta tion aan de zuidpool is ingericht ais postkantoor. 0 --Van dit kantoortje dromen miljoe- om alle verwarring, m de voorgaande t rten mensejl ouer de gehele aardbol delen gesticht, in het sluitdeel op Je urdnt 't bezit ran bet vurig begeerde heffen!" Leon Povel regisseert de serie. LAND beneden de zeespiegel, een door Otto Neyenhof in opdracht van Caltex vervaardigde documen taire. zal dit jaar door tal van com merciële tv-stations in de Verenigde Staten worden uitgezonden. Van Nevenhofs film heeft het predicaat „opvoedkundige film" gekregen en mag derhalve door de commerciële stations zonder kosten worden ver toond. De film is _er een uit een serie, die voor Caltex is gemaakt over elf verschillende landen. DE televisie blijft snel groeien in de Duitse Bondsrepubliek. In januari is het aantal kijkers toege nomen met 10,4 procent. Het aantal geregistreerde toestellen bedraagt thans 1.339.099, Op iedere elf radio toestellen is er nu één televisie-ont vanger in West-Duitsland. De meeste te te visie-toestellen staan, verhou dingsgewijs, in het rayon van de Westdeutsche Rundfunk (Keulen en het Rvhrgebieö)een op de zeven ra dio-toestellen. NEET op zaterdag 22 maart; zoals de omroepster zondagavond j.l. aankondigde, maar op zondag 23 maart zal in Berlijn de finale van de Duitse quiz „Die glücklichen Vier", waarin Nederland vertegen woordigd zal zijn door de familie Grein uit Weert, voor de camera's worden gebracht. De kijkers in Ne derland krijgen dus geen tele-recor- ding te zien maar een rechtstreekse uitzending. Met alle voordelen van dien. het programma van Hilver sum II wordt van 9.40 tot 10,40 Schuberts Mis in Es uitgezonden. Tn A S posfstempcl „Poolstation, Zuidpool'- is de wens van aUe postzegelverza melaars ter wereld. Allerlei mensen schrijven het sta tion om te informeren, hoe de 18 mensen, die er verblijven, het ma ken. Het postkantoortje is waarschijn lijk het primitiefste dat bestaat. De hele uitrusting bestaat uit een met de hand bediende stempelmachine, een badkamer, een weegschaal, een brie venbus, een kast met 50 vakjes en een paar rubberstempels. Directeur en enig personeelslid is de marinesteward Louis B. Dewit. maar het is soms zo druk, dat an deren moeten helpen. De aandrang van de postzegel verzamelaars is zo groot geworden, dat de marine heeft bepaald, dat een verzamelaar niet meer dan vijf brie ven- gestempeld kan krijgen, maar niettemin veroorzaken de postzegel verzamelaars 75 procent van het werk op dit pooipostkantoor. LONDEN.' Het aantal werklozen in Engeland is deze maand met onge veer 28.000 gestegen tot ongeveer 423.000, Dezestijging is volgens de regering niet aan seizoensinvloeden toe te schrijven. Op het ogenblik is 1.9To van de beroepsbevolking werk loos tegen 1,8% in januari. De werkgelegenheid in Engeland is echter nog steeds groter dan. ooit tevoren. Advertentie l.M.) K loostcrba Isem sulver ten gè- neest it ivond. bevordert de f i groei van een nieuiue huid. V "geen goud so goed" J LONDEN Binnenkort zuilen in Engeland negen Iangspeel-platen in de handel worden gebracht met'de belangrijkste redevoeringen van Sir Winston Churchill, -o.a. die hij hield voor het Amerikaanse Congres en bet Canadese parlement De platen zullen ongeveer twintig gulden per stuk kosten. De baten .'gaan naar liefdadigheidsinstellingen die Chur- chilJ zal aanwijzen. (Van onze correspondent) VENLO. De zestienjarige J. van der Put uit Weert reed giste ren met zijn race-fiets, waarop hij aan het trainen was. met grote snel heid tegen de achterzijde van een vrachtauto waarvan de bestuurder langzaam achteruit reed. V, d- P. kon zijn voeten niet snel genoeg uit de klempedalen losmaken en werd liggend achter de auto door de ach terwielen overreden. Hij overleed ter plaatse. ISTANBUL Bij het debat over godsdienstzaken is het in het Turkse parlement maandag tot. een handge meen gekomen. Verscheidene afge vaardigden werden gewond. Het ge vecht begon, toen iemand een te genstander ongodsdienstig noemde. Het is tijdens het driedaagse débat al eens eerder tot een vechtpartij gekomen. (Advertentie. LM.) Drink elke Stimulans voor de vrouw' Bij apofheok ön drogl»t Heerlen is wel een gezellig stadje. Het duurt even eer je er bent, maar dan komt het ook, tilak by het sta tion met open café's op je af. Het wemelt van verleidelijke winkels, die, als de mijnwerkers op de. grote loondag hun premies uitgekeerd krijgen, vaak extra personeel aan nemen om al dat geld te helpen vangen. Want se zitten er niet op, de mijn werkers. Ze laten het welgemoed rollen als ze met hun zwart 'bestoven acteurs ogen in keurig* pakjes bovengronds rondstappen en eens een paar deu ren opendoen. Neen, Heerlen is wel een gezellig stadje. Het strekt zich welvarend uit aan. de voeten van dc torenhoge con structies, die de mijnen de lucht in steken en ziet op naar een vreemde kunstberg van afgewerkte steenkool, die, om geheimzinnige redenen, zo veel eeuwige gloed behelst, dat de Duitsers, die er een loopgraaf in groeven, gauw voor de hitte op de vlucht gingen en de geallieerde vlie gers er, in de oorlog, 's nachts aan konderi zien, waar Duitsland begon en Nederland ophield. Nu is in heel Heerlen Nederland eigenlijk al zowat opgehouden. Ik merkte dat toen ik, by het station, aan een voorbijganger vroeg: „Meneer, toeef u ook de Honig- manstraat?" Want daar moest ik heen. De ntan hield niet op met voorbij gaan en mompelde alleen „Neïn. IVeis ich nicht Ik keek hem na en deed toen een tweede poging, deze keer bij een klein, donker kereltje dat zich lenig voortspoedde. Meneer, de Honigmansfraat. Weet u die?" De man glimlachte «telunllend en barstte toen tn een stroom van Ita liaanse volzinnen uit. toaarbij hij zonder veel moeite alle toepasselijke mimiek leverde. Wat ik begreep, was dat hij niet begreep wat. ik begeerde te weien en daar het me niet tuoar- schijnlijk leek, dat we ooit tot een bruikbaar compromis zouden ko men. maakte ik mij vriendelijk knikkend van hem los. „Ach natuurlijk, die mijnen-zitten vol ouitenlandse arbeidskrachten' dacht ik, toen hij doorgelopen was, „Duitsers. Italianen. Polen, A Is ik een beetje wil, is de volgende^vent die ik aanspreek een Hongaar." En ik besloot geen risico te ne men en met grote zorg te (dezen- Donkere personen liet ik onberoerd en ik wachtte met mijn derde po ging tot ik een man in zijn auto ziia stappen, wiens gelaatstrekken mij de indruk gaven, riai wij samen één vaderland hadden. „Meneer D motor zoemde al, maar ny draaide het raampje neer. .Meneer, is u Hollander?" vroeg ik voorzichtig. De man schudde langzaam het hoofd en reed weg met de fiere wonrder n ..Neen meneer. Ik ben Limburger Want. ols u denkt dat Holland de wereld is, zit u er lelijk naast. KRONKEL (Advertentie l.M.) Geen Aspirfri' zonder BAYERKRUIS DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE tn VÊRTtlMUfcÈllö WAARHfcnttR CaRTéR l6...W60O£n }t6t±n KWAAD... Hij HLSö RROtijt Dt OHO T&trt nttt OA A T, ÖPR>nÓ7 D£ HL Ut. LtnAAF Tt VOORSQWjn... WACHT ÉA/£n DOcT OrH'J D00fóT0M.!6l sen het water en de open loods van waaruit goederen ingeladen werden, een grote holle ruimte die even vuil was als de rest en die vol stond met kratten en balen en, zoals ze opmerkte, tractors, ontelbare trac tors. Plotseling stuitte ze op een hijs kraan. met een controlekamertje, veertig voet boven haar hoofd, waaruit een apegeziebt in blauwe overall nieuwsgierig op haar neer keek; om dit obstakel te vermijden liep ze door de loods waar een vijftal mannen met trage bewegin gen listen op uit hun krachten ge groeide bagagewagentjes laadden: 7 een politieagent op uit een soort weer uit de loods komend, bevond wachthuisje naast de poort die vroeg ze zich recht tegenover de loopplank Ze zetten er haast achter en met Wat Julia wenste. van de Vidago. Deze was haast sur- het bekende negatieve resultaat. Ju- „De Vidago". realistisch, dacht ze; hij bestond uit lia, die de grote en kleine bedragen „Mag ik uw.biljet even zien, alst- een soort 'ladder van zwarte, slijme- op een notitieboekje aantekende, zei u blieft?" Hij onderwierp het aan rige houten treden, had vieze tou- „Dat- was waardeloos." „Waarom een nauwkeurige inspectie en keek wen die als leuning dienden en steeg probeer je niet een vrachtboot?" zei Julia door het raampje nieuwsgie- naar het dek van de Vidago met mevrouw Hathaway. „Ik geloof, dat rig aan; daarna gaf hij de chauffeur een hoek van ongeveer- vijfendertig die allerlei kleine plaatsen aandoen de verlangde aanwijzingen. graden. Julia overzag dit alles vol en als je vast in de. sfeer van een „Rij recht door, zover als je afgrijzen en in plaats van te tracn- bananenboot wilt komen zoals je kunt, en sla dan rechts af. Dan ten naar boven te klimmen, bleef zegt, of wat die boot van Colin dan zje je de boot vanzelf liggen." De ze beneden staan en riep. ook mag zijn, dan moet dat je wa- taxi passeerde het grote hek en Vlak boven haar hoofd werd eeo re zijn." - reed langzaam over de kinderhoofd- patrijspoort opengeduwd, waardoor „Een goed idee," stemde Julia in. ies die glinsterden in de regen; de vervolgens een groot rood hoofd ge- „Heb je last van zeeziekte?" gebouwen vormden een soort ravijn, stoken werd. „Wat wul u? mfor- bracht Edina naar voren. „Vracht- waarvan de bodem haast zo nat was meerde het hoofd, boten zijn vaak heet klein een als een rivierbedding; terzijde wa- „Iemand om mijn bagage aan paar vrienden van mij zijn eens op ren korte brede- inhammen, vol met boord te brengen," zei Julia, zo'n boot naar Griekenland geweest kratten en wijnvaten; nog meer „Tja, ik geloof niet; dat er hier en die was erg petieterig." wijnvaten stonden her en der op de iemand is bijna iedereen is o« Np* Ut hon nooit t-pp^tpW Een bodem van het ravijn zelf Julia wal op," zei het rode hoofd, vrachtboot ïk ?eker het beste maar had noS nooJt in haar leven zoveel „Maar we vertrekken om vier uur. ik denk dat ?k die cemakkeSS va tin gezien. Ten laatste be- Ik' ben" de passagier," zei Julia, ta Londeif aanloop! Zodat beter "dWat W ean kraieptmt<te taxi „We varen pa? morgenmiddag A sioef al naar rechts en stond een niet vanavond, 1 mnrvpn mptepn wei? kan eaan om S1WL aA "aHr «senws -«n Sl-yiia tuet vanavona, annonceerde het vaart achter te zetten Edina* Paar seconden later voor het wa- hoofd; daarna trok het zich terug, aart acnier ie zeuen, _r,ouia, wagr on^evfier een honderdtal de patrijspoort achter zich sluitend. >Taanatoe en!' zou jou Vcf ook "T.Uev^he^^^ maar dol maken afgezien van het i>Dat moet-ie zijn," zei de chauf- ken*Set zeker wat te doen. Om ifeit dat ie baas om je schreeuwt. :r- ,7,r"ï- Ae- Vinrf ie hp+ coeri dat ik van hier f€Ur* de volgende vierentwintig uur m ae 1 Renfrew oobef om een overtocht te Julia keek met nieuwsgierige ogen ze omgeving door te brengen xvas 1 SsSmk» Hrt is Micferi tammer dat naar de boot z°8ls ,ecler dat dt,et .en allesbehalve' plezierig vo.oruit- I weS'mït - het is m t?edfi Mer die naar het schip kijkt waarop hij zicht; aan- de andere kant zou de Glentoran" gaat re,Mn' Zc was'er °p voorbe- taxi haar een klein (ortmn kosten en ik adoreer u- en to reid( hjj fc]ejn zou zjjn< want ze met al die bagage het was on- trnnrncjTTTK twft? wist dat de Vidag° slechts dertien- zinnig de rit nog eens te betalen- rivJUfuaLurv honderd ton mat, maar schrok toen (Mevrouw Hathaway had volkomen Wel dit z'in de London Docks ze zög hoe vuil het scbiP was- AI gelijk toen ze zei dat JuUa er prak- '..5 dj a0.5 faxicStotr een Ktt schilderwerk, dat wit had moe- tische begrippen op na Weid hoe t3ier teren Tulia op d- ooort 'cri zl-,n. was overdekt met een -war- haar geld te soenderen). 2e besloot ÏJ vettige anmTie. of, zat onder het gfoMste deel van hatm bagage vettige smurrie, „ww achter zwart "uitziende gebouwen op- al}dere de onmiddellijk aan boord te laten 1 rlnrt-r ttrttv rf-WTri nar—rt T|W— 3242. Wanneer Emmy Robinson diezelfde avond In haar hut over haar boekhouding zit gebogen, acht kapitein Baker het juiste moment gekomen. Hij gaat haar hut binnen en zegt: „Luis ter eens Eramy, is het nou niet beter er mee op te houden? De onderneming wordt zo toch een complete mislukkinc. Als we nou eens eon betere uitrusting kochten en drie of vier duikers in dienst namen...." „Maar je weet toch wel, dat ik dat niet kan betalen!" zegt Emmy. „Als deze tocht mislukt ben ik al mijn -geld kwijt." „Ik wou, dat je een beetje meer vertrouwen in mij had, Emmy", zegt kapitein Baker, „heus. ik zal je niet in de steek laten en bovendien venvacht ik over een half jaar een erfenis. Dan ben ik een rijk man en in staat om je verder te helpen.", Emmy Robinson staat op en ijsbeert door de. hut. Zou Charles weer met een huwelijksaanzoek ko- men? Maar hij weet toch, dat zij er niets voor voelt om met hem te trouwen? zag er heel onappetijtelijk uit. brengen, op wat voor manier dan „P"n WeeI hif welke loods u moet De chauffeur stapte uit de auto, ook. en keerde terug naar de taxi: filn-'* sIoeg z5Jn kraag °P en begGn haar terwijl ze evenals tevoren door de j koffers los te maken. goederenloods liep; keek ze rond „Nummer negen, zei Julia, na t>o. wacht even." zei Julia. „Ik naar een berrie, vond er e*n een papier te hebben geraadpleegd w£ ze hier niet in die smeerbende duwde die de kade'op-r-toen ze on- dat de scheepvaartmaatschappij haar hebben staan." De kade was min- der de hijskraan doorging werd ze verstrekt had. stens zo vuil ais- het schip, en bo- opnieuw van boven haar höófd toe' „Er hoort hier een politie-agent vendien natter. „Ik zal een steward geroepen, dit keer door de man met te staan," zei de taxichauffeur. of zo zien te vinden mo- het apegezicht in .bet controleka „Toeteren maar," zei Julia. ment alstublieft." En ze liep op het mertje. rezen door een grijs gordijn van re- Toen de man toeterde dook er schip toe over de cementen baan tus- wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1