B en W: Begroting 1958 is reëel opgesteld Bep Bakliuys keuvelt over zijn bonte voetballoopbaan Plannen gereed voor werkverschaffing Van Gent kampioen tweede klas libre Jubilaris A. Meijer in T goud gezet Actie en spanning in „De miljoenenroof Tot vermaak en lering van de Hermes-aanhang A. A. FISSER Hoofdbestuur KNHB i Biljart uitslagen volk-bekek Gemeentelijke autonomie in gevaar? Beter geen voorspellingen Burgerlijke stand BILJARTEN Damwand ging over de grens 40 jaar bij notaris Blaisse Lectuur-inzamel in g Rode Kruis Prins Wan gekozen tot president van zeer ech t-eon f eren t i e MONOPOLE VERTOONT 'Dinsdag 25 Februari 1958 3 „Is de begroting van de gemeente Schiedam voor 1958 wel reëel, nu zij weer sluit met een nadelig saldo?" Zo hebben, een of meer leden van de gemeenteraad zich afgevraagd bij de be handeling van die begroting in de raadssecties, waarvan hel scctieversïag nu is verschenen. Blijkbaar dachten zij aan het feit dat de begroting voor 1957 evenmin sloot, niet ruim 1 miljoen. Maar toen Gedeputeerde Staten dit tekort niet wilden bijpassen werd het tekort, zij het met wat kunst en vliegwerk tot 409.000,teruggebracht. „DU tekort ïs Inderdaad reëel," heeft het college van B, en W. in het tegelijkertijd verschenen antwoord op het sectieverslag, verklaard. De ramingen rijn nu zo nauwkeurig mogelijk gedaan op basis van de thans bekende gegevens en rekening houdende met de omstandigheden. De begroting 1957 was overigens ook wel reëel maar door zich later voor doende omstandigheden, zoals hogere inkomsten en vooral door de beste- dings- en ïnvestcrlngsbeperklng kon het tekort worden teruggebracht. Zo zeggen B. en W. gemeenten, zoals die in 1956 op gang gebracht is, daar zit kennelijk nog niet veel schot in deze bestuurlijke samenwerking. Want in het antwoord wijzen B. en W, slechts op enkele bijeenkomsten en sectie-vergaderin gen en rapporten. Ook op een andere samenwerking tussen gemeenten, zo als tussen Rotterdam en Rozenburg voor „Europoort" en van Vla.-rdin- gen. Maassluis en Maasland voor 'n i streekplan, maar voor Schiedam is er kennelijk nog niets uit de bus ge- komen. Blijkens dit sectie verslag hebben de raadsleden over een 160-tal onder werpen vragen gesteld of opmerkin gen gemaakt en B. en W. hebben er min of meer uitvoerig antwoord op gegeven. Aangezien ze meest van be- leidstechnische aard zijn, heeft't wei nig zijn om die „waslijst" van vragen weer te geven. Maar enkele nieuw tjes uit het verslag willen we de le zer toch niet onthouden Overigens hebben de raadsleden veel waardering voor het algemene beleid van het college in de buiten gewoon moei'ijke jaren. Zij zijn het er ook mee eens dat Schiedam de onvermijdelijke bijdrage levert in de bestedingsbeperking. IVIaar op de ver wachting van enkele leden dat, nu de financiële hemel weer wat op klaart, de bestedingsb 'perking voor de volgende begroting weer zal ver dwijnen en dat de inkomsten uit het gemeente-fonds en uit de Rijks-bij drage weer zul 1 en stijgen, zetten B, en W. direct de domper. „Beter geen voorspellingen hierover", menen zjj, al zijn B .en W. ook wel van mening dat bestedings- en investerings-be perking van tijdelijke aard zijn. Dat de gemeentelijke kapitalen voorziening bij de Bank voor Neder landse Gemeenten gecentraliseerd i: zit veie raadsleden niet plezier it Moet dit voortgaan ook wanneer de kapitaalsmarkt verruimd is? Dit is een beknotting van de gemeentelijke autonomie, waartegen zij wensen te protesteren, „al wordt dit eentonig". Ook B. en W. zijn er kennelijk niet zo gerust op. Australië houdt altijd gevaar in voor de gemeentelij ke autonomie, maar wanneer de ge meente, door welke omstandigheden dan ook, in financiële moeilijkheden raakt, kan bemoeiing en leiding van de regering niet uitblijven. Zo blijft waakzaamheid steeds geboden. Maar al spelen de financiële aan gelegenheden een grote rol in het gemeentelijke leven, er blijven toch nog vele andere terreinen van ge meentelijke bemoeiing over. BOUWRIJPE PLANNEN Ook de gestegen werkloosheid heeft de aandacht van de raadsleden. Indien het Rijk kapitaal ter be schikking zou stellen voor het uit voeren van werken zuiks ter be striding van de werkloosheid, heeft de gemeente dan wel „bouwrijpe" plannen gereed liggen? Ja zeker, ve.rklarer B. en W., zowel voor „ge wone" uitvoering als voor uitvoering in D.A.C.W,-verband. Dit zjj.i dan: de Poldervaartbrug met aansluitende wegen, de Noord- vestbrug, de Vijfsluizenbrug, asfalte ring Lange Nieuwstraat, graven van vijvers en singels in Nieuwland en Kethel, aanleg van twee sportvelden, het woonwagenkamp, de gr oengordel langs de spoorbaan naar Delft. SAMENWERKING Wat betreft de inter-gemeentelïjke samenwerking van de 27 Waterweg- Het is nog niet te zeggen wat er met de ongebruikte (verzakte) fun dering van de Torenflat aan het eind van de Troelstralaan zal gebeuren. De aangelegenheid Is nog in studie. De toei omstige vor. van het Sta tionsplein is nog niet bepaald. Deze is sterk afhankelijk van de vraag of er een nieuw en groot station zal ko men tussen Kethel en Schiedam. Be sprekingen hierover met de Neder landse Spoorwegen zijn nog gaande; binnenkort zijn echter wel medede lingen hierover te verwachten. Over verdere opvoering van het aantal busdiensten van lijn 40 en uitbreiding van het aantal haltes zal overleg worden gepleegd met de R.E.T. Ook over verlegging v~i het eindpunt van de lijn in Tuindorp naar de verbindingsweg Meeuwensin- gel-Schiedamseweg. Uitbreiding van het aantal abri's of wachthuisjes, o.a. bij de Iepenlaan komt B, en W. wen selijk voor, maar. het is een vrij kost bare grap; het zal nog bekeken wor den. KOSTBARE AULA Voor de bouw van een nieuwe au la bij de algemene begraafplaats ïs het schctsplan gereed en ook een maquette. Maar het wordt betwijfeld, zo melden B. en W. laconiek, dat dit plan ook uitgevoerd zal worden. Het Is n.l, nogal kostbaar; versobe ring van het plan is wel wenseiük. Het ruwe braakliggende terrein tussen de beide Hogenban wegen is Rotterdams gebied, Schiedam heeft nu weer gevraagd om dit terrein eens op te knappen. Rotterdam heeft dit toegezegd, maar dat is al zo vaak gebeurd. Verwacht mag worden dat nog in de loop van 1958 en publieke tele fooncel in de Gorzen zal worden aangebracht. Het geldt overigens een proef. Het heeft lang geduurd voor dat het zover zal komen, maar de PTT heeft met een groot tekort aan telefooncellen te kampen. Verder is het niet te verwachten dat er een bU-kantoor van de PTT in Nieuw land zal komen; wel is er kans op de vestiging van een postagentschap in dat stadsdeel. Bellen bjj ongeval; GG. en G,D„ Tuiniaan 80. telefoon 69290. PoiiUe-alarmnumrner 64666 Apothekers nachtdienst; Rembraudt- apotheek, Rembranötlaan o. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven. Ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 4.3ö uur en iedere avond (behalve woensd&e en zaterdag van 7 tot 8.30 uur- Zondags geslote» U.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend iedere dag ibehaive maandag) van 9.30 tot 4 30 uur en Iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 7 tot 830 uur. Zondags gesloten dtedeljjk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 5 uur; zondagen van 12 tot 5 uur BIOSCOPEN Passage; 2 en 8.15 uur: „Zondige vrouwen". Monopole, 2, 7 en 1 nenroof". uur; „De miijoe- DIVERSEN Musis Sacrum, S uur; Hermes DVS, Sportavond. Museum-Aula, 8 uur: Museum-vrien den. Lezing. Volksgebouw, S uur: Vrouwenbond P.v.d.A, Lezing. Irene, 8 uur: Ring Hervormde Vrou wengroep. Lezing/film. Geboren: Johannes H.. zoon van C. van Oostende en C. M. A. Brok- ling; Eduard M., zoon van A, M. Pak en W. de Zanger' Maria C., dochter van N. A. van Leeuwen en M. A. Ydema: Hermanus J.. zoon van P, J. van Hagen en J. M. Kooijman; Mar Sportminnend Schiedam heeft maandagavond in Musis Sacrum een interessante avond bijgewoond. Op initiatief van Hermes DVS en met medewerking van Het Rotterdamsch Parool/De Schiedammer heeft de be kende oud-international Bep Bak- huys maandag In Musis Sacrum ge sproken voor leden van de Schie- damse voetbalclubs en hij heeft dit gloedvol en met verve gedaan. De beroemde goalgettcr werd door dc vertegenwoordiger van ons dagblad, de heer A. van lïéusden ingeleid. „Wij prijzen ons gelukkig een bij drage aan het Schiedamse sportle ven te kunnen leveren, Bakhuijs is een medewerker, die met zijn rijke ervaring en enorme feeling voor de sport nog veel leerzaams kan bie den." De heer Van Heusden was het niet eens met de heer B. Stouthan del, voorzitter van de contactcommis sie van HDVS, die de avond ge opend had en teleurgesteld was over de opkomst. Spreker had bewonde ring voor de velen, die ondanks het slechte weer toch nog waren geko men. Gezellig gezeten op de tafels, die voor het forum op het podium wa ren opgesteld, heeft Bakhuys over de voetbalsport gebabbeld. Het werd n* ivtar- eer?. interessant betoog, want Bak- garetha"" J., dochter van'A. Nieuw*-S in <*e„3u{s7 land en F. J. Meerburg: Dirk. zoon jt0 l1 br™6en door allerlei van D A. van Zetten en J. M. Lem- men: Margaretha. dochter van J. J. Werner en M. Vredenbregt. Overleden: E. J. den Boogerf, 58 jaar, echtg. van P, A. Post; J. Bak ker. 62 jaar; C. M. Markx. 70 jaar. De vereniging De Vrienden van Bartje houdt donderdagavond in ge- bomv Irene een contactavond, waar van de opbrengst ten goede kómt aan het Christelijk Instituut voor Blin den en Slechtzienden „Bartimeus" te Zeist. Op het programma staat o.a. de vertoning van de film„De glazen berg". De avond begint om half acht. De Bellcvue-speler Var» Geut heeft uiteindelijk het districts-kampioen- schap 2e klas libre biljarten gewon nen. Pas op de laatste speelavond is ie beslissing gevallen. Er waren nog twee candldaten; Van Gent, die zijn laatste partij tegen Van Duinkerken moest opnemen, en De Koning, die tegen Bredius moest uitkomen. De Koning heeft wel niet direct een slechte partij gespeeld hoewel aanvankelijk Bredius ook niet goed in zijn spel kon komen. Bredius liep wat uit en in de 21e beurt was de stand 72191 in het voordeel van Bredius. De Koning maakte slechts kleine beurten terwijl Bredius zijn voorsprong vergrootte zodat de stand na series van 11 en 26 voor Bredius 13983 was geworden. Het werd voor De Koning hopeloos en in de 30e beurt maakte Bredius zijn ISO caramboles voL De Koning had het niet verder gebracht dan 93, Het verliezen van De Koning bete kende reeds voor Van Gent het be geerde kampioenschap. Van Gent had in zijn 29e beurt pas Op de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Honkbalbond, die zaterdag in Kras- napolsky in Amsterdam werd gehou den, Is de heer A. A. Fïsser, lid van de Schiedamse voetbal- en hankbal- vereniging „Schiedam" tot lid van het hoofdbestuur van de KNHB ge kozen, in de plaats van d- heer Tau, die als commissaris voor het hoofd bestuur heeft bedankt. De heer Fisser was op initiatief van Sparta door tal van verenigingen can. didaat gesteld. Nu binnenkort de Eu ropese honkbalkampioenschappen in Nederland worden gehouden, krijgt de organisator Fisser een belangrijke taak in het toporgaan van de honk balbond. De heer Fisser heeft als organisa tor van grote honkbaltournooien zijn sporen al verdiend. Tevens heeft hij bij Schiedam meer verdiensten op zijn naam staan. Het feit, dat de heer A. A. Fisser in het hoofdbestuur van de KNHB is gekozen, betekent overigens niet dat de heer Fisser zijn activiteiten ten b3te van het Schie damse honkbal gaat staken. Van „Schiedam" zijn meer bekwa me functionarissen in allerlei col leges gekozen. Wij noemen slechts Chr. van Dijk, die bondsconsul en commissielid van de KNVB is, de he ren J. F. Ebben en H. M. Zonne veld, die lid van de districtscommis sie van de KNHB ijzn. 79 caramboles tegen Van Duinker ken 107. Hierna hep Van Gent wel wat in en kreeg hij zelfs nog een winstkans, doch in zijn laatste acht beurten, (nadat zijn kampioenschap bekend was) poedelde hij zelfs nog 6 maal. Van Duinkerken won met een verschil van 17 caramboles. Van Gent had hierna heel veel handen te drukken en zal in Den Haag moeten uitkomen voor het ge westelijk kampioenschap. De heer M. Oostveen heeft namens de spelers de heer Van Gent geluk gewenst met het behaalde kampioen schap en hem succes toegewenst met de komende wedstrijden om het ge westelijk kampioenschap. De uitslagen van de laatste par tijen zijn: De Koning Bredius 150 150 93 150 30 30 17 26 3.27 5.00 Van Rees Rijnderhof 150 Ï50 150 89 33 33 34 21 4.28 2.69 Van Straelen 150 W. Heinsbroek 150 250 129 35 35 16 23 4.2S 3-40 v. Duikeren Van Gent 150 250 150 133 39 39 24 17 3.14 3,41 Bredius v, Straelen 150 150 143 150 30 30 19 24 4.75 5.00 grappige anecdotes uit zijn loopbaan te vertellen. Ze vertelde hij het ver haal van een wedstrijd in de stro mende regen, waarbij op een gegeven moment de achterspeler Harry Denis ••gen de doelverdediger Evert Mul mopperde: „Jij hebt lekker praten, .haat droog onder de lat". „W kunnen we beter over praten dan over de glorietijd van het Nederlands elftal?" zei Bakhuijs en hij deed dat ian ook met kennelijk pleizier. E< n van zijn leukste wedstrijden was de eerste interland in Milaan tegen Ita lië in 1928. Beste wedstrijd De beste wedstrijd, die het beroem de team uit die dagen speelde, was de match in Dublin tegen Ierland, die door de Nederlanders gewonnen werd met 5—3. Bakhuijs is niet al leen een vlot verteller, maar hij weet ook steeds de grappige ervaringen door zijn leerzaam betoog te weven. Over Leo HaiJe, de „Leeuw van Mi laan", vertelde hij dat deze meende dat het stoppen van strafschoppen In interlands gewoon was. Over zijn voetbalperiode in Indo nesië was hij zeker te spreken want daar heeft hij het doelpunten maken geleerd. De Indonesiërs waren ge wend de bal zo lang mogelijk in be zit te houden, het „pingelen" vonden ze prachtig. Bakhuijs heeft daar ge bruik van gemaakt. „Als de keeper stond te pitten in de zon schoten we van verre". In de eerste yijf wedstrij den maakten hij met een andere voorhoedespeler zeventig doelpunten. Dat de sport niet alleen een zonzijde heeft leerde Bakhuijs de Schiedam mers door het memoreren van 2ijn rentree in Nederland toen hij in Rot terdam op het terrein van Sparta werd gehoond. „Hetzelfde publiek juichte echter mij later op hetzelfde veld weer toe toen ik in conditie was". De grootste kracht van een sportteam ligt in de goede geest. Als de stemming er niet is dan komen er geen goede resultaen, Bakhuijs noemde frappante voorbeelden uit zijn succesvolle voetbalcar. iere. Na zijn causerie heeft Bakhuijs nog een groot aantal vragen beanfc- v oord. De tweede helft van de avond was voor een sportforum bestaande uli de heren Siem Heiden, de sehaatscrack; Adri van Male, de doelman van Fey- enoord en 't Nederlands elftal; Bak huijs; Jan van Schijndel en Aad van Diest. Het forum heeft onder voor zitterschap van Aad Stouthandel een serie vragen beantwoord. Uiter aard besloeg het merendeel van de gestelde vragen de voetbalsport en het bleek wel dat alle aanwezigen overtuigd zjjn van het komende lull time-prof voetbal, „We zullen dan echter met een vliegtuig boven het veld moeten wor den afgezet" meende Van Diest. „Want hoe moet het met onze tijds besteding?" Het sportforum was van mening dat er niet voldoende kapi taal aanwezig zou zijn. Siem Heiden besprak uitgebreid het falen van zijn ontdekking Kees Broekman en daarna toonde hij zich by een volgende vraag beslist afwij zend over de deelnam? aan de Elf stedentocht. Schaatsen in het Fries» gebeuren noemde de meervoudige kampioen „gekkenwerk" en geen sportgebeuren. Hij betreurde het dat zo weinigen zich voorbereiden *>p de ze monstertocht en dan later blij vend ongemak blijven ondervinden. Loet Stouthandel dankte aan het slot van deze geslaagde en bijzonder gezellige avond de leden van het sportforum en hij verraste ieder van de deskundigen met een specifiek Schiedams geschenk. WN.ck-S' Nu öe nieuwe Opstandingskerk in Nieuwland gereed is gekomen en ook de bijkomende werken voltooid zijn. is gebleken dat de houten damwand die op de grens van het terrein van de kerk en van 'het gemeentelijke plantsoentje ernaast zou zijn gesla gen, dank zij een foutieve tekening van het bouwbedrijf in de gemeen tegrond terecht is gekomen. Op 75 centimeter buiten de grens geheid. De Kerkmeesters van de Hervorm de Kerk zijn echter bereid de strook - grond, totaal llm2 aan te kopen voor A- van Kt tenA. Marks ƒ25. per m2, zodat ook deze „on wettige occupatie" opgelost is. De heer A, Meijer herdacht giste ren het feit, dat h|j veertig jaar gele den in dienst trad bij het notariskan toor Blaisse. Nadat deze hoogtij-dag 's morgens reeds in de kring van het personeel was gevierd en waarbij no taris A. S. H. A. Blaisse de jubilaris een platenspeler had aangeboden, ter wijl het personeel voor een kleine verzameling grammofoonplaten had gezorgd, verschenen 's middags op de druk bezochte receptie ook burge meester air. J. W. Peek en de ge meentesecretaris mr, N. J. Post. Tot grote verrassing van de heer A. Meijer reikte de burgemeester hem aan het slot van een korte toe spraak de gouden medaille, verbon den aan de Orde van Oranje Nassau, uit. „Deze hoogste onderscheiding die aan u kan worden uitgereikt," zo zei de burgemeester, „moge dienen als blijk .van waardering voor uw dien sten, niet alleen voor dit kantoor, maar ook in ruimer verband voor de maatschappij, die in hoge mate ge diend is door een goede functionering van het notarieel apparaat en het recht als zodanig." Veertig jaar geleden begonnen ala jongste klerk bij dc vader van nota ris Blaisse, de heer H. B. E. Blaisse, heeft de heer A. Meijer zich in de loop der jaren weten op te merken tot een positie op het notaris kantoor, die gelijk te stellen is met die van candidaat-notaris, waar bij hij als het ware de rechter hand werd van zijn chef. Gedurende deze tijd verwierf de heer Meijer het vertrouwen en respekt van collega's Zijn mouw was de eerste, die P. van Gent ktearo gelukwensen met het be helen van kampioen schap Ze klas libre biljarten. En dat terwijl hij zijn partij tegen Van Duikeren verloorI en publiek en wist zich telkens weer aan te passen aan de gewijzigde om standigheden en de veranderde voor schriften. Voor al dit work in dienst van de gemeenschap vormde de uitgereikte onderscheiding een waardige bekro ning. Vele vooraanstaande Schiedammers hebben de jubilaris hierna nog hun gelukwensen aangeboden, die verge zeld gingen van prachtige geschen ken en bloemstukken. Het vierde Toonkunst abonne- ments-concert wordt op donderdag 13 maart jn het Schiedamse Passage - theater gegeven door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Eduard Klipse. Solist is Herman Krebbers, viool. De uit te voeren werken zijn: Ouverture Obéron van Von Weber, Vioolconcert van Brahms, ,.De zwaan van Tuonela" j heeft een uitnodiging om Spanje te van Sibelius en Till Eulenspiegel van bezoeken aanvaard. Dit is door de Richard Strauss. j ambassadeur van de Verenigde Ara- Het vijfde en laatste Toonkunst- bische Republiek te Madrid mee- concert heeft plaats op 24 april. I gedeeld. De afd. Schiedam van het Neder- landschc Roode Kruis heeft verleden jaar ingezameld 2.138 kg. tijdschrif ten (in 1957 1.387 kg.) en 59 boeken (in 1956 46 ex.), welke hoofdzakelijk afkomstig waren uit de lectuurhuis* jes. De opbrengst van de oioscocp- collcctc xn december j.l. bedroeg in het Passage-theater ƒ363.9.5 en in hut Monopole-theatcr 138.74. Bij de ïec- tuurin2amcling cn de bioscoop-col !cc. Se in 1957 is derhalve in onze stad geen slecht figuur geslagen. Indien de Schiedammers medewerken, zul- len de cijfers voor 1958 nog aanzien lijk hoger zijn. GENEVE Prins Wan van Thai land is gekozen lot ..-esident van de wereldconferentie te. formule ring van het zeerecht. Op de openingszitting waren on geveer 80 landen vertegenwoordigd. Ket is de eerste soortgelijke confe rentie sedert die van 1930 in Den Haag, waar men geen overeenstem ming bereikte. De conferentie, die negen weken zal duren, zal in hoofdzaak gaan over een voorgestelde conventie ter regeling van het internationale recht in territoriale wateren en op de vrije zee. MADRID. President Nasser Yoordraclitsavond van Vrouwenbond N.V.V. Tijdens een bijeenkomst van de Vrouwenbond-N.V.V. op dinsdag 4 maart in het Volksgebouw zal de heer A. Bakker het boek „Hout" van A. Viksten bespreken en ook uit dit werk voordragen. De uitslagen van de huishoudelij ke wintercompet'tie bij de Schaak club Schiedam van afgelopen week zijn: Hoofdgroep H. PlankenA. de Bruyn 01 A. Nooi'degraafG. v. de Berg 1—0 0—1 a.p. O—l A. LeerentveldJoh. de Boer G, Groen jr.J. Penning Groep 1 HoegeeChr. Siagmoolen jr 01 C. VrijlandJ. Bronneman Groep 2 •T. C. RoozenP. Paulus W. Vijfwinkel—H. Boele C. MeijerJ. Tulling H. GroenA_ Scheefe 0—I 0—1 0—1 0—1 1—0 Het forum dat op de sport avond van Hermes-DVS de vragen, heeft beantwoord; van links naar rechts Jan van Schijndel (captain SVV), Aad van Diest {captain Hermes), A. van Male f oud-keeper van Feijenoord en oud-internatio nal), A. Stouthandel (voorzit ter van Hermes), voorzitter van het forum, Bep Bakhuys (u allen bekend) en Siem Heiden (meervoudig schaats kampioen). (Advertentie l.M.) In „De Miljoenenroof" Is vooral bet camera-werk opvallend goed. Tot de laatste minuut blijft in deze gang ster-film de spanning voelbaar en kunnen we de uitvoering van een zogenaamde „perfecte misdaad" op de voet volgen. Op meesterlijke wjj- ze wordt het verhaal verteld van de F. GouKa 140 106 34 16 3.12 J. de Koning 150 150 34 17 4.41 A. Vos PO 90 32 16 2.90 W. de Jong 00 23 31 5 0.93 A. Vos ao 49 IS 9 2,57 W. Hovener CO 60 19 13 3.16 C. Scheve fiO 54 49 7 1.10 H. Knipscheer 45 45 49 5 0.92 Sluis a—R-ES a W. v. d. Steen 150 136 45 23 3.02 J. de Grijs 140 140 45 13 3.11 P. v. Buuren 90 30 33 16 2.37 G. Frederiks 90 so 38 8 2.10 T. V. Duikeren 70 66 54 8 1.26 W_ Bakker 70 70 54 7 1.29 T.- van Duikeren 70 70 38 12 1.80 J. Frederiks 50 31 33 4 0.81 Poule 2: DKC bEntre Nous F. v. d. Laar 130 130 35 17 3.71 A. Weelnad 130 100 35 22 2.05 G. Michels 100 92 34 ia 2.70 G. Sthellebeek 90 90 34 6 1.24 H. van Wolde 80 SO 29 12 2.89 A. Verdam 70 36 29 6 124 J. Prein 50 50 33 6 1.51 A. Bleeksloot 50 40 33 3 1.21 RES b—Sluis b Verbrugge 130 320 37 28 3.51 W. Heinsbroek 150 aa 37 9 2.37 H. Kempers 00 53 38 7 1.39 W. Dröge 60 60 38 5 1.57 E. Edelcnbos 60 60 34 12 1.76 A. Tjaden 50 29 34 3 0.85 Poule 3: HES c~-Karseboom M. Lejjte 120 120 26 19 4.60 tv. Hendriks MO 86 26 15 3.30 J. de Groot UO 110 58 7 1.89 J. v. d. Glesen 90 87 57 9 1.50 FL Kempers 60 60 37 10 1.62 T. Krommenhoek 50 30 37 6 1.05 Hl, Kempers 60 53 6(1 4 0.88 3. Mandemnker 60 39 60 6 1.33 OM VRIJE Poule i: Hellen e— Cotifiance j. 6—2 W, Pe eter se 150 150 •18 14 3.12 H. van Rees 150 99 48 9 2.06 J. van Tieien no 110 32 16 3.43 J. Vink 100 56 32 5 1.78 70 32 32 4 1.00; zijn vrouw, die op haar beurt weer het één en ander doorvertelt aan haar minnaar. Ondanks deze complicaties schijnt alles toch nog te lukken, maar dan is het de moeilijkheid om de buit in veiligheid te brengen. Het is maar een kleinigheidje ais de koffer metiC. bendeleider Johnny Clay die met zijn bankbiljetten op een vliegveld van medewerkers een plan in elkaar zet i een bagage-truck valt, maar het beto om een renbaan te beroven van hel i kent het einde van het geloof in een moote bedrag van twee miljoen dol lar. Alles klopt tot in de kleinste bijzonderheden e» er kan nicls mis gaan. Maar het lr*/en hangt af van klei- nigheden en het was niet te voorzien, j Jay C. Flippen ais zijn onck. dat één van dc leden van de bende ten. Marie Windsor is de losiipp: iets van het plan zou vertellen aanechtgenote van één van hen. volmaakte misdaad. Inöeze film vul actie en spanning worden de hoofdrollen vertolkt donr Sterling Haydcn als de bendeleider en Coleen Gray, Vin cc Ed J. Buitelaar MolenOyk 45 31 38 5 0.81 J, 45 4a 3a 6 1.84 Poule 2: IIVO a— r. uetor a 6—2 H. Zeobregts 130 130 4! 14 3.17 J Bakker 130 99 41 20 2.41 i v. d. Brugge 90 90 24 11 3.75 A. de Wit SO 70 24 U 2.91 J. Drop 80 67 32 5 2.09 j C. Van Dljk 60 60 32 10 l.H'd j J. Visser 45 45 28 6 1.60 J. v. d. End 50 43 23 9 1.53 Poule 3: LEV—OB K. b 8—0 H. v. d. Does 13U 130 47 39 2.75 J '■■.in Dorsser 120 12« 14 zlsó 1 J. v. d. Have 9i> !)0 40 14 2.25 i Vjl n Heiningcr VO 45 40 32 c. Sehepcn m (50 47 6 1.26 Ikuvan 70 62 47 8 1.32 j Schepen 00 60 28 10 2.14 P. van Opstal 50 31 28 7 1.32 I stoffers T'"gr-4 f 6w Weet U dat ruim '/3 van alle dames-bovenkieding zelf wordt gemaakt? Hoort U ook bij dat derde deel, en heeft U ook de on dervinding dan „zelfgemaakt het eerst verdiend Is"? Voor hen hebben wij onze hele parterre-verkoopruimte omgetoverd in één groot stoffenparadij's. Honderden soorteh stoffen voor modieuze japonnen en blouses, rokken en strand kleding van vooraanstaande binnen- en buitenlandse fa brikanten. En bovendien een aanbieding van de nieuwste Italiaanse import-stoffen. meter ESSfi Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze CotonneHi, 80 cm breed, in tientallen modieuze dessins en kleuren, zeergeschikt voor moderne zomerjaponnen en blouses, als speciale Show aanbieding, voor bijna de halve prijs. .'s-f i. i Op Woemc/og en dortdertfeg- middag om 2-3- en 4 uur houden wij m Martin's Lunchroom Si nee.» weg een modejhow van VOORjAARSSTOFFEN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2