39ct. t SAMSON Voor verkeersproblemen nog geen oplossingen slank worden Damclub „Schiedam begint het toernooi i SAMSON Gusto's muziekkorps geïnspireerd in een jazz-ouverture «MM. Advies verkeerscommissie niet altijd opgevolgd half zware shag' „De vrienden van Bartje namen contact op B. Jurgens overleden Goede vangst van politie DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters Knipperbollen voldoen nog niet Cabaret-avond van de Vara Excelsior-kantine gereed Bijeenkomst S.G.P. Om het stedelijk kampioenschap AGENDA Burgerlijke stand De lekkerste die er is! •ii Nl«uneijer - li HM.Ï WA»ev Opgeborgen fietsen Voetgangster viel en kreeg hoofdwond Wie heeft iets verloren? Zonnestraal houdt collecte T3S23 Nu kunt" U gemakkelijk weer geslaagd Dit zijn aardige, moderne fauteuiltjes! Avonturen Kapitein Rob aas}r. Vrij clap 28 februari 1958 De niet geheel bevredigende verkeers-voorzieningen in de Burg. Knap. partlaan, o.a. met de verkeerslichten by het St. Jacobs Gasthuis, hebben, blijkens het sectie-verslag, enkele raadsleden opmerkingen daarover ont lokt. Zo wordt geconstateerd dat niet altijd voldoende aandacht wordt ge schonken aan de adviezen van de verkeers-commissie. Er was afwijzend geadviseerd tegen het plaatsen van de verkeerslichten; toch zijn ze er gekomen. Hel heeft 20.000 gekost eri de lichten zün nu al buiten gebruik. ZU veroorzaakten reeds een ongeval mfet dodelijke afloop en een aantal ongevallen met zware materiële schade. Dit is al een voldoende motief om de lichten weg te nemen. Zo menen de raadsleden. B. en W. kunnen hier tegen alleen aanvoeren dat de bedoelde lichten nog wel gebruikt worden, zy het dan alleen in de spitsuren. De VARA Afd. Schiedam geeft op donderdag 27 maart in het Passage theater onder de titel „Als de haan kraait..." een cabaretvoorstelling, waaraan een aantal bekende radio. artiesten meewerken zoals confe rencier André Carrcll. de zangers Christine van Spierenburg en Bert Robbe, de parodist Roland "VYagter jr., cabaretière Cora Viile. pianist Co van der Heide-Wijma, 'de Chi co's, het Rivers-trio en Rif Gerardi met partner in zijn balanceer.num- mer. Kaarten zijn verkrijgbaar by alle bestuurders en de bodes. Verder houdt de afd. Schiedam van de VARA op maandag 17 maart de jaarvergadering, in het Volks gebouw. Op de agenda staat een be stuursverkiezing en de kandidaat stelling voor verschillende raden. Nadat vorige week de rvarmwater- installatie in het clubgebouw van Excelsior *20 is gereed gekomen is nu ook de verlichting van het „home" van de zwartwitten geïnstalleerd. De installatie werkt eveneens op pro- paangas, dat door middel van gas flessen wordt verkregen. In de kan tine van de deiae klasser kunnen nu ook op de donkere avonder clubby- eenkomsten en spelletjes e.d. worden gehouden. Warmwaterinstallatie voor de douches en de gasverlichting zijn in enkele maanden door de leden van Excelsior '20 te voorschijn ge roepen na een bliksemactie. De heer A, Vlasblom uit Delft zal woensdag 5 maart om 8 uur in het Gereformeerde Jeugdhuis, Lan ge Haven 97 (ingang Vismarkt) voor de leden van de Staatkundig GereforT meerde kiesvereniging „Groen van Prinsterer" spreken over „Waarom S.G.P.?" Deze bijeenkomst is ook voor niet-leden toegankelijk. f Advertentie LM.) Ook het aanbrengen van. natrium verlichting in de B.K.-laan zoals ge adviseerd, is niet geschiedt. „Dit kost te al een mensenleven!" verklaarden de raadsleden. Maar daartegen pro testeren b, en w. toch, want het wij ten van het dodelijke ongeluk aan de verlichting komt het college on verantwoord toe. Overigens zijn b. en w. van mening dat de verlichting in de B.K.-laan wel degelijk aan re delijke eisen voldoet. En uit het feit dat wel eens van de adviezen van de verkeers-commissie wordt afge weken. mag niet worden afgeleid dat er in 't algemeen weinig aandacht aan deze adviezen wordt gegeven. Knipperbollen Het systeem van de knipperbol len voldoet nog niet aan de ver wachtingen, is de mening van b, en s w. Het samenspel tussen voetgan- t zo troosten b. en w. en zo hebben zij gers en automobilisten is tot nog toe 1 al vaker opgemerkt. niet ideaal gebleken. Maar men wil de ontwikkeling afwachten voor an dere maatregelen te nemen. Nu de B.K.-laan, evenals een stuk van de Vlaardingerdijk, het Rubens plein, een stuk Nieuwe Haven en de Rotterdamsedijk tot voorrangsweg is verklaard, kunnen de onwettige •stopborden in de zijstraten van de B.K.-Iaan wel verdwijnen. Parkeerruimte Het steeds moeilijker wordende park eer-probleem heeft, als elk jaar het geval is, weer de aandacht van de raadsleden. Het parkeren van auto's langs de openbare weg neemt steeds toe, omdat het merendeel van het stijgende aantal autobezitters niet over garage-ruimte beschikt. B. en w. verklaren dat er al verschillende voorstellen zijn om tot een uitbrei ding van dc parkeer-ruimte te ko men, maar dat men nog geen defini tief plan heeft, die aan de moeilijk heden tegemoet komt. Zelf in het landelijke Kethel zit men met het parkeerprobleem. Er was al een plan, maar dit is afgestuit op de hoge kosten, terwijl door de enigszins afzijdige ligging van het gekozen terrein gevreesd werd dat de belangstelling er voor toch niet groot zou zijn. Het feit dat de concessie van de R.E.T. in 1959 afloopt, zou een gele genheid kunnen zijn om het interne stadsverkeersvraagstuk aan een on derzoek te onderwerpen. maar jn verband met de bestedings-bepcr- king zijn de besprekingen met de R.E.T. gestagneerd. Het gemeente-bestuur zal er ech ter aandacht aan besteden. Dit geldt dan ook voor het Koemarktplein waar het eindpunt van dc tram een ernstige verkeers-obstakel vormt. Als het plein voor het toekomstige stad huis ontwikkeld wordt, vinden de moeilijkheden vanzelf een oplossing, Is het nu beslist nodig dat door de verminderde inkom sten zonder extraatjes door overwerk e.d. de huismoe ders weer met vooroorlogse zorgen worden belast? Moeten zij speciaal de dupe zijn van bestedingsbeperking, neergaande economie of hoe U het noemen wilt? Neen, onze klanten gaan lagere, aanmerkelijk lagere prijzen betalen, want „a!- /één voor onze klanten" koch ten wij bij de industrie hele magazijnvoorraden, alles wat er lag, voor prijzen die pas sen in de nieuwe situatie. Morgen verkopen wij 8000 tafelkleedjes, 50 x 50 cm, gezellige kleine kleedjes voor de keukentafel, op de slaap kamer, op de bloementafels, of als een Zwitsers dekservet, kortom voor tientallen doel einden te gebruiken. Morgen koopt U deze tafel kleedjes, een prachtkwali- teit in moderne ruiten, die normaal voor 1.20 worden verkocht, voor nog géén veertig cent. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze tafelkleedjes in drie ver schillende moderne kleuren, 50 x 50 cm, van Per eftCnt niet meer d«n 6 jtufci. Bellen by ongeval: G G. cn G.D.. Tuinlaao 80 telefoon 69290. i PoUtie-alarmniimmer 64666 Apothekers nachtdienst; Rembra.idi- apotbeek Rembrandtlaan 5 I Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek Lange Haven. Ge opend iedere werkdag ibehalve maandag) van 9.30 tot'4.30 uur en iedere avond ibebalve woensdag en zaterdag van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R.K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geooend iedere dag (bex<«i*ve maandag) var» 9.30 tot 4 30 uur en iedere avond behalve woens dag en zaterdag) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 5 uur; zondagen van 12 tot 5 uur BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur; „De Ontem- baren". Mono pole, 2. 7 en 9 uur: „De man in de regenjas". DIVERSEN Musis Sacrum, 2-30. 7.1.5 en 0.15 uur: Margiet Modeshow. GEBOREN; Fijgje, d. v. p. Hagens en J. Ooms; Aalbert. z. v. A. Ver sluis en M. Zolt; Erik, z. v. c. van der Gaag en J. van der Zou wen; Ronald, z. v. J, van Niefcn en V. A. J. Löhe; Maria L. G., d. v. P, J. Ham en W- F. M. van Mil; Anna L> M., d. v. L. W. J. de Leede en A, C. T. Arkesteijn; Edith, d. v. M. G. Dorré en L. M, Brehm: Cornells J. M, z. v. A. C. de Vette en C. A. M. van Velzen. Geboren: Peter J. z.v. J. T. van den Bos en J. A. M. Walkenbach; Ronald J. z-v- E. van den Berg en J. M. van Daalen; Johanna C. d.v. J. J. van Dongen en N. S, v. Roon. Gehuwd:. J. W. Heinsbroek 23 jr en P. M. de Kaper 24 jr; J. E. M. Korver 24 jr en H. J. Fredriks 21 jr; A. Sluijter 21 jr en J. Douma 38 jr; L. J. Kerkhof 29 jr en M. H. Lansbergen 22 jr; V. Verwijs 23 jr en C. Penning 24 jr; A, Wigmans 1 22 jr en G. C. Rigters 19 jr; L. I Verheij 24 jr en A. C. T. Wattman 20 jr; A. Zuidgeest 30 jr en M. van der Ree 22 jr; H. Liebeek 23 jr en H. Verauijn 22 jr; C. Tevtero, 23 jr en C. W. Baak 20 jr: B. T. J. Bruinshorst 22 jr en R. Blanken 20 jr. Ondertrouwd: J. Beisser 21 jr en I. M- Lapré; P. den Breeijen 34 jr en M. L. F. Grandia. 22 jr; A. A. Bluekens 24 jr en C. J, Knol; G. Fïllekes 24 jr en M. Hoekstra 25 jr; J. de Graaff 23 jr en H. C. den Hollander 20 jr; D. van Gulik 30 jr en C. Engel 29 jr; J. Mensinga 41 jr en D. v. Balveren, 28 jr; C. A. Olst- hoorn 25 jr en H. M. Vaarting 22 jr; J. van Onlangs 25 jr en E. J. den Hollander 17 jr; J. H. Suisse 22 jr en A. Sagel 22 jr; W. Vorstenbos 32 jr en M. AnveUnk 24 jr. Overleden: B. Jurgens 89 jr; N. Borsje 67 jr wed. van J. C. Colle- wijn: h. van Woerkom 67 jr. wed. (Advertentie IM.) |i|§gg|g| in handige plastic verpakking De nieuwe dirigent van Gusto's i Rueile, Het forse koper dat bij Gusto Muziekvereniging, de heer B. Boer- I te snel detoneert ontplooide zich hier man heeft durf en fantasie en gezien en de melodische lijnen van hoorn de verrichtingen van het harmonieor- of trombone werden nu karakteris- kest op het 49ste jaarfeest in het Pas- j tieke akkoorden. Het publiek dankte sage theater geloven wjj dat Gusto's I uitbundig. orkest een goede toekomst tegemoet gaat. Weliswaar waren in het pro gramma een aantal traditionele mu ziekstukken opgenomen, die het min der goeddeden, maar de uitvoering van de jazz-ouverture „Chicago" was zo geïnspireerd dat van een groot succes gesproken mag worden. In dit werk een compositie van. --i.--.v_:7--.Z"li-zz -y- v- variaties op een bekend thema - fcntousdbe toctevoor de m- wordt weliswaar veel gevergd van het muzikaal vermogen van de ama Begonnen was met „Imperial Echoes", een gloedvolle mars van Ar nold Safroni. In de eveneens uitbun dig gedragen finale kreeg het goede tamboerskorps van zeven tamboers en vier maatvaste meisjes een kans. Het is moeilijk met een tamboers korps in een zaal te musiceren, maar in deze finale had het korps een ge- van G. J, van der Meer, teurs, maar zij krijgen daarentegen gelegenheid in een uiterste individu aliteit hun bijdrage te leveren aan een levenslustige scala van klank en ritme vol originele melodieën. Geen strak musiceren, maar enthousiast ensemblewerk en dit met zoveel al lure dat de jazz-ouverture een gave symfonische vertolking kreeg. Alle musici leverden een pittige bijdrage aan deze compositie en dat in zulk een sympathieke contrast werking dat het een genoegen was naar deze vertolking te luisteren. Zo spelen de -„Army-bands" van klasse i dit. Amerikaanse werk van Fernartd termezzi en de begeleiding. „Sïnfonie concen tante" is zoals een werk van G. Boedijn voor har monieorkest hoort te zijn. Geheel voor het harmonieorkest geschreven, maar de houtblazers kwamen tot weinig zuiverheid en het koper over heerste in forse klankvorming. Dat was in mindere mate het geval by „Nabucco" van Verdi en Die Czar das Fürstin. Gave vertolkingen maar zonder geestdrift uitgevoerd. De be- werker Mellema had van de melodie van Die Czardas Fürstin niet veel overgelaten. Ter attentie van de dochter van de heer L. Smit, directeur van de beken-, de scheepswerf werd het lied" gespeeld. Deze dame, die dit werk heeft gecomponeerd ten heeft opgedragen aan de zeven' scheeps werven die gezamenlijk de Indus triële Handcis Combinatie vórmen, was persoonlijk aanwezig. De heer Boerman heeft sedert juni 1957 de leiding bij Gusto's muziek vereniging. Ongetwijfeld heeft hij bij dit concert de mogelijkheden van het orkest gezien zodat meer resultaten kunnen worden verwacht. De avond werd geopend door de voorzitter de heer G. Veldhuizen, die een speciaal welkom had voor rnej. Smit ej de vertegenwoordigers van de directie van Gusto. Hij bracht dank aan de jongens van de leerschool op de eerste rij. die de muziekstandaards hebben gefabri ceerd. Volgend jaar viert het orkest het vijftigjarig bestaan en dan hoopt men de oude instrumenten (sommige zijn dan ook vijftig jaar oud) voor nieuwe te kunnen ruilen. Het beken de cabaretgezelschap van Frans du Mée met de revue ..Frans du Mee geeft lachcorvee' heeft de volle zaal na de pauze vermaakt- Gisteravond is, hoog in het Volks gebouw, het dam-toernooi aangevan gen dat door de Damclub" Schiedam voor de tiende maal na de oorlog Is georganiseerd met als inzet het kam pioenschap van Schiedam. De belang stelling voor dit jaarlijks terugke rende evenement is stijgende; waren er vorig jaar vijftien deelnemers, dit maal hebhen twintig dammers zich opgegeven. Verheugend vindt het bestuur het ook dat meer z.g. „thuis-daramers", dus niet bij een vereniging aangeslo tenen, zich hebben opgegeven. Deze vijf ongeorganiseerden spelen in een eigen groep, maar dingen wel mee naar het kampioenschap. Dat is eer lijk want er zijn sterke spelers on der deze thuis-dammers. De vijftien andere deelnemers, clubleden, zijn verdeeld over de drie andere groe pen. De twee best-geplaatsten in el ke groep gaan over naar de finales, die direct na de voorrondes worden verspeeld. Gedamd wordt op donder dagen 6, 13, 20 en 27 maart en op 3 april. Het was de voorzitter van de Dam club „Schiedam" de heer C. W. Sleeuwenhoek, die met een „eerste zet" gisteravond het toernooi open de. Tevoren heeft hij de spelers wel kom geheten, in het bijzonder de gas ten. de thuis-dammers. Hij hoopte voor de wedstrijden op een harde doch sportieve strijd. Verder hoopte hij dat er geen spelers zouden zijn, die zich halverwege zouden terug trekken. want dat geeft de wedstrijd leider, de heer J. Westerveld, maar zeel veel zorgen. Hierna viel er een stilte ïn het zaaltje en begon het spel met de plat te schijven. Uitslagen Gisteravond, op de eerste wed strijddag, werden de volgende par tijen gespeeld: D. v. d. Spek - D. Mast 02; J. C. Onink - A. v. d. Moer 0—2: J. de Wilde - G. de Zwart 2—0; J. van Tilborg - A. Risseetiw 2—0; A. W. Blokland - A. v. Otterloo 11; J. van Walsum - H. Semeyn 2—0: C. Meerendonk - Zonneveld 2—0; A. J. Blokland - Struik 0—2. Zaterdag kunnen de eigenaars van fietsen, die door de politie zijn meegepakt op het hoofdbureau een kijkje komen nemen. Herkent men zijn karretje werkelijk, dan mag het mee naar huis. Om voortaan wet op slot neergezet te worden. Bij het binnengaan van een siga renwinkel op de hoek van de Boer- haavelaan en de Swammerdamsin- gel is de 28-jarige mevrouw A. J.- D. gistermiddag omstreeks half zes zo ongelukkig gevallen, dat zij met e«n ernstige wond aan haar achter hoofd door de G.G. en G.D. naar het Gemeenteziekenhuis moest wor den gebracht. Na daar te zijn be handeld kon zij naar kuis worden vervoerd. De heer C. W. 5 leeuwenhoek, i voorzitter vare de Damclub j 1 „Schiedam* (staande) doet de eerste zet en opent 20 het toer- j nooi om het stedelijk kampioen- 1 schap. Dat was in de partij van j 1 J. de Wilde linkstegen G. de j Zwart. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9- 12.30 uur en 2-6 uur: damestasje met inhoud; paraplu. Te bevragen aan de politiepost te Kethel: reservewiel van auto; 1 p. rode wantjes. Te bevragen by de vinders: blauw wollen want, J. Mooy, Em- maflat 14; gebr, blauw-grijze met rode want (L>, C, Coseris, Nassau- laan 15b; linker glacé herenhand schoen, Zoetmulder, West Franke- landsestraat 88d; Cyperse poes, die- renasyl, Sint Anna zusterstraat; plas tic koppelslang, J. v. d. Heiden, Groen elaan 66; auto buitenband. Voor de contactavond van „De mooie muziekfilm. In het voorpro- Vrienden van Bartje", die donder- gramma draaide een kleurenfilm dag in Irene gehouden werd. be-„Schotse weefgetouwen" waarin ge- stond weinig belangstelling. Dat was 1 toond werd hoe de Schotten aan hun jammer want deze organisatie, die j prachtige weefsels Komen. Het gehele het werk voor het blindeninstituut kleur- en fabricageproces van ruwe Opijnen, Hagastraat 62; roeiboot, „Bartimeus" in Zeist steunt, heeft wol tot fraaie stof was in deze rol- I Olsthoom, Joppelaan 9 Kethel; kin voor een goed programma gezorgd. I prent opgenomen. i dertmitje, mevr, Selier, Populieren Vermoedelijk echter hebben de mees- I De heer A. den Boer heeft enkele I 50 Kethel; 1. blauwe halsdoek, v. te Schiedammers de hoofdfilm „De korte stukjes gedeclameerd. Zo droeg 1 Wijck, Amalia van^Solmsstraat 22a; Glazen berg", die reeds eerder in hij een gedicht „'ie* luikje" voor en Schiedam is geweest, reeds gezien. I als proza Hengelaars ei. Recht van Zeventig belangstellenden hebben j de journalist A. C. de_ Gooyer donderdagavond genoten van deze Markante persoonlijkheid in het muziekleven ïn Schiedam is In de leeftijd van byna 90 jaar overleden de heer Ber- nardus Jurgens, die voor zyn pen sionering veertig jaar lang een func tie heeft bekleed bij de Havendienst Schiedam, laatstelijk als adjunct- havenmeestsr. Bij de oude Schiedammers zal hij echter waarschijnlijk beter bekend zijn wegens de grote rol, die hij lange jHien heeft gespeeld in het muziek- j leven hier ter stede. Zelf amateur zijnde, heeft hij de leiding gehad van een groot aantal muziekgezel schappen, die onder zijn directie bloeiperioden hebben gekend, maar waarvan het merendeel thans niet meer bestaat. Zo was de heer Jurgens veertig jaar lang de dirigent van het Lu therse kerkkoor en van het muziek gezelschap Poiihymnia; vijfentwintig jaar heeft hij de mannenzangvereru- ging „Zang en Vriendschap" geleid en vijfenveertig jaar lang het ge mengde zangkoor „Excelsior" in Overschie. Bovendien is hij jarenlang eerste violist geweest in het nu verdwenen symphonieorkest „Ludwig van Beet hoven". De laatste jaren echter had deze markante persoonlijkheid zich terug getrokken uit het openbare leven. Het NVV-TBC-fonds houdt op za terdag 8 maart een collecte ten bate van de algemene gezondheidszorg. Zij die zich wilen opgeven als col lectant. kunnen zich wenden tot de bekende adressen. Voor de straat- en het komische werkje „Het gebit". De voorzitter W. C. Mudden betreur de het in zijn openingswoord dat de belangstelling 20 gering was. Hij deelde mee dat de Schïedam- se afdeling een grote actie op touw gaat zetten, die twee maanden zal duren. Huis aan huis zullen in Schie- dam folders worden verspreid en de ze folders zullen, door vrijwillige me dewerkers weer worden opgehaald. De heer Mudden vroeg de aanwezi gen deze actie ten bate van de blin den te willen steunen. rode wollen shawl, D. Desmaieu, Jae, v, Lennepstraat 21; blauw wol- len muts, A. v. d. Heuvel, B.K. laan 102; oliejas, v. d. Hof. Strijensestraat 3&; bedrag aan geld, Boomsluiter, p/a Groenelaan 105; armband, S. Maagdenberg, Molensïngei 57 Ke thel; bedrag aan geld, v. Wamelen, Dr. Schaepmansingel 12: herenbor- loge. Lea van Eijs, Prof, Kamer- lit:gh Onneslaan 81; dasspeld. A. Lowis. Nic. Beetsstraat 20b; kinder portemonnee met inhoud, van Erk, Rotterdamsedijk 36b; paraplu met hoes, C. L, Speelmeijer, Cartesius- straat l&b; aktentas met inhoud. Dorsman, Singel 232; herenporte- -j monnee met inhoud, Bergejjk, J. A Aan de Nederlandse Economi. Alb Thijmstraat 53a; (na 17 uur»; collecte kunnen de bussen worden sche Hogeschool te Rotterdam slaag- bril, mevr. v. Huls, Marconistraat afgehaald in het Volksgebouw, vrij. de voor het doctoraal examen in de 79; sleutels in sleutelzakje, A. Meul- dagavond om acht uur en eventueeleconomische wetenschappen de heer dijk. Newtonstraat 19b;- bloknote, H. de gehele zaterdag. j c. A. Tettelaax te Schiedam. I vati Kappel, Populierenlaan 24. Reelcs inbraken bekend De twee iubrekers, die vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag werden gearresteerd in de suikerwerkfabriek Arb3 fn de Ro zenburgerstraat, hebben bekend, nog een tiental andere inbraken op hun kerfstok te hebben. By de N.V. Schiedamse Scheeps werf aan de Schiekade, stalen zij in mei van het vorig jaar een be drag van f 561,43. In september braken beiden in bij een winkel in de Groenelaan, waar de buit acht gulden bedroeg. Een bedrag van. f 310,stalen zij in december bii de N.V. Th. van de Berg aan de Admiraal de Buy ter- straat, terwijl zij in dezelfde maand vergeefs inbraken bij de N.V. Boel- süms en Beker. Het nieuwe jaar zette in met een. inbraak bij de Gasfabrieken, waar f 20.— werd verdiend. Februari leverd*. een tocht naar de N.V. Tb. van de Berg en naar de Gulf-Oil niets op, maar b:j de Hadef bedroeg de vangst f 7,—. Het jachtgebied werd een maal ook uitgebreid tot Rotterdam, maar ook daar had men geen suc ces. Bij de Arba was de politie aan de beurt. DJAKARTA Militairen hebben donderdagavond een kordon gelegd om de Capitol-bioscoop en het res taurant In het centrum nadat een handgranaat was geworpen toen in het restaurant tientallen mensen wachtten op de tweede filmvoorstel ling. Ofschoon de veiligheïdspen reeds eruit was getrokken, ontplofte de granaat niet. „Zwaan kleef aan" voor de NVY-jeugd De NW-Bestu order sbond, afd. Schiedam organism! voor de kin deren van 6—12 jaar. wier ouders lid zijn van één der aangesloten vak organisaties, een kinderbijeenkomst op woensdagmiddag 19 maart om 2 en 4 uur in het Volksgebouw. Vertoond zal worden de aardige kinderfilm „Zwaan kleef aan". Toe gangskaarten zijn verkrijgbaar bij de boden en bij onderstaande adres sen: Mevr. Brand, Gordonstraat 31b; mevr. Vermey, Cort. v, d. Linden- laan 2; mevr. Ossewaarde, Voorne- schestraat 39a; mevr. Wie Iho uwer, Lorentzlaan 36b. Aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam is onze stadgenoot, de heer C. A. Tettelaar geslaagd voor het doctoraal examen economie. Grote vorderingen tn de pharmaceutl- #ch# wetenschap Slank worden 1» na geen probleem meer. Graeinl werkt *eker, doordat het de oor- jaak van dikte be- »trijdt. Z>oor het vol komen veilige: car- boxy - methyl - cellu lose kan ledereen i Grade! gebruiken an I tr bint btj vinden. ATTENTIE: Breng géén verandering in Uw maaltUdon, Drink tijdens Uw kuur met Gracial elnig moge lijk. Reed» na het eerste fles je eult U ïich prettiger voelen en reed» frappant* resultaten ilea. Tob niet Inngerl Haal GraeUM Word weer slank! doosje 1.98 bij Uw apotheker en dregltf Zij worden geleverd In blonk beuken met donkere armleuningen en gestoffeerd met diverse aantrekkelijke kleurencombinaties wollen épinglé_ Wegens de welkome ontvangst van deze aanbieding by onze ge- r achte clientele handhaven wij tot en met aanstaande zaterdag X K onze succ e s-aart b i e d i rt g: gtufepry» j fwa— Lange Haven 95 - Telefoon 68611 Filiaal: Groenelaan 109 De boekjes met de kosten nog steeds slechts 75 ct p. deel Bestel bij de bezorger of boekhandelaar Diversen Welke weg gaat Het Roze- kruisers Genootschap? Wij. dingsdienst zondag 2 maart 30.30 uur in Wijkcentrum Nicmviand, Dr. Wiboutpïein 129 (buslijn 39 en 40). Onthoudt één ding: Voor uw pantalons „De Broekenko ning", Hoogstraat 86.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2