BOTERTJE TOT DEN BOOM Ook leesbibliotheek wil boekenheidenen bekeren Venkatk oor mAmm&m CEiefat'iïie „4 Dr. Kortenhorstgeen kloof tussen Kamer en kiezers ttifoitKfeefy fit/ f Beten bestrijding van pijtien en griep! Congres Public Relations Albert Kuyle overleden Britse vinding: melk jaar vers 'dejjixe' Socialistische verliezen in Denemarken Duitse Bondis- omroep TV -filmprijs Luisterspel voor kinderen Johnny R&x Vansvond - Speelse Speurtocht SPROETJE SPARKS Wo«ns3ag 5 maart T9o8 misschien is het vertelde een ËftGENh lazen wij een stukje van een dame: Nederlanders, eet thans kool, want anders blijven de tuinders er mee zitten; n dat mogen j we hen niet aandoen! Het is natuurlijk bijzonder sympathiek, maar het ir duidelijk genoeg, dat sympathie een geheel onvoldoende basis is voor iemands bestaan. Elke producent moet er van uitgaan, dat hij er is voor de verbruikers en niet andersom. O' deze gconds'ag zijn natuur» lijk wei variaties en verzachtingen mogelijk; maar aan het feit, dat de klanten hoe dan ook het laatste woord hebben, valt weinig te veranderen. Dat heeft minister Vondeling moeten overwegen bij het bepalen van zijn zuivelbeleid. De melk is nog altijd een gewild artikel in Nederland, maar het melkvet staat niet meer 20 bijzonder in de gunst. Niet dat zijn plaats relatief, dus tussen de andere vetten, zozeer is gedaald; maar in het al gemeen worden de vetten als voedingsmiddelen minder hoog gewaardeerd dan voorheen, en de boter heeft dan zijn hoge prijs tegen. De daling van de rangorde der vetten is een internationaal verschijnsel. De grote zuivel- overschotten van de V.S. berusten niet in de laatste plaats op veranderin gen in het menu, dat van zijn vroegere vei-overdaad is ontdaan. En al mag het mode-element ia de slanke lijn niet over het hoofd worden gezien, blijvend zal toch wel zijn het medisch-wetenschappelijk bezwaar tegen de vethoeveelheden, die voorheen als noodzakelijk w Jen beschouwd. Botertje tot den boom is niet meer de id aal toes tand. In kringen van de veehouderij is er met klem op aangedrongen, de consuinptiemelk minder sterk af te romen dan thans geschiedt. Gezegd •werd, dat men een natuurprodukt geen geweld raag aandoen en dat de voedingswaarde van volle melk groter is dan van het huidige twee-en-een- half-proeent-artikel en dat buitenlanders onze melk zo slecht vinden; maar in feite ging het minder om de klanten dan om de boer, voor wie het economisch van aanzienlijk belang zou zijn wanneer hij vele kilo's moei lijk verkoopbare boter in de melk zou kunnen laten. Voorwaarde was na tuurlijk, dat de tneik (vrij veel) in prijs zou stijgen. WELNU, de minister heeft niet de vrijheid gevonden om te zeg gen: laat het vet maar compleet in de melk, want anders blij* ven de boeren met de boter zitten. Hij had er rekening mee te houden, dat de huidige consumptiemelk wat prijs en wat samen- stelling betreft past in zekere opvattingen van respectievelijk de overheid en de voedingsspecialisten. Wei heeft hij bepaald dat, wie ouderwetse volle melk wil hebben, die kan krijgen. Maar dat betekent een verhoging van de prijs met, tien cent per liter. Met de verkoop zal het dan ook niet zo vlot i veel.1 lopen en de boeren zullen waarschijnlijk zeggen, dat dj er niet mee zijn geholpen. En daarmee geven zijzelf ook te kennen (wat ieder natuurlijk wel wi«t) dat het hun niet allereerst gaat om hun liefde voor het onvervalste na tuurprodukt of om de voedingswaarde of om het besparen van teleurstel lingen aan vreemdelingen, die anders hadden verwacht in een land, dat zo overvloeit van melk en honig; het gaat hun om henzelf. Dat is natuurlijk volstrekt geen schande; maar het is wel een eenzijdige benadering van het ._H probleem, en daar kon de minister toch moeilijk aan meedoen. Consumptie- J breide geioof. dat je in"de leesbi- dat er* nog beiceringsarbefd valt te dwang is uit den boze. Wij herinneren ons uit de moeilijke jaren voor de oorlog een boereneis aan de minister om het kleuren van de margarine voor te schrijven. Margarine-eters zouden dan rood of blauw smeersel op bun brood krijgen; het leek vies en het onthulde tegelijkertijd voor ande ren hun schamelheid. Maar ook dat is niet doorgegaan. De producenten moeten zich in grote lijnen schikken naar de om standigheden. De steun aan de landbouw zou wel een geheel verkeerd ef fect hebben, wanneer hij deze grondvoorwaarde geweld aandeed. Men moet niemand verplichten, meer en ander en duurder vet te eten dan hij ver kiest, Natuurlijk mag ook een zo belangrijke volksgroep als de boeren niet onbeschermd worden prijsgegeven aan de grillen van de conjunctuur, maar dat is een geheel ander hoofdstuk. De landbouwsteun vindt in Ne derland weinig bestrijding, maar de zin van elke steun is toch steeds, dat ze de overgang vergemakkelijkt naar een toestand, waarhij die steun niet meer of althans in mindere mate nodig is. Advertentie LM.) Vier werWijfc betrouwbare helpen e/Jca,/ en.... doen middelen /onderen! r^FN 1nnnptip knmf dp win- bliotheek alleen een paar dubbel- verrichten, blijkt alweer uit de na- de waterstokers Jn Rotterdam naast 1 hl 1 u 1 ^7 tjes vuistgevechten voor de zondag speunngen van het CBS. Bijna een petroleum en vuuraanmakers ook j teel bix.nen en loopt cioor halen, De best gelezen auteurs derde deel van het Nederlandse nog vijftig beduimelde boeken had-J naar de schemerige alkoof met van de bibliotheek zyn A. M. de volk leest nooit een boek. den staan, dig ze uitleenden voor J „.«7 Jong, Anne de Vries, Pearl Buck. „We staan met onze propaganda een paar cent. Zonbedrijf is geen de hoge wanden i?oi Doeken, Cronin en Den Doolaard. „De Ban- nog maar aan het begin", zegt de leesbibliotheek en de winkels w»ar j „Een pikant boek voor mijn diet van Powder Valley", De Trom heer G. M. van den Berg, propa- die merkwaardige gekleurde tijd- mopder" ?prtt hti e>n lent het des Duivels" en „De man met het gandist van de Alg. Ned. Bond van schriftjes verkocht worden zyn het moeaer, „egt tuj en tegz net Buffelmasker" hebben een veel Leesbibliotheekhouders, „En we ook niet. We hebben de laatste ja- geld Op de toonbank, „Dat IS kleinere lezerskring dan u we] zou moeten werken naar twee kanten, ren terrein gewonnen. De leeswe- Pietje," zegt de juffrouw ter denken. toelichting en ze pakt een boek dJsf het heel m- van Cronin uit het rek. ,sF.crders. „Mijnheer". Ket publiek willen we verteiien, ken zijn geslaagd en we zijn blij, dat in onze bibliotheken goede hoe- dat we tot een samenwerking met ken zyn. nieuwe boeken en veel de vereniging tot behartiging van boeken- Onze leden en hen waar- de belangen des boekhandels zijn ge- deze heeft moeder nog niet ge- het we faftisSh tl Komen. Tenslotte willen ook wij de der „Dat boek „Rode Rozen lezen, Courths-Mahler heb ik wel Dit kleine gesprekje, dat we on- keer opnieuw moeten kopen. Ze Langs m een leesbibliotheek afluis- vonder, het zo mooi, dat ze steeds terden. bleek een heel rijtje harak- weei* stalen. Eén keer heb ik er de teristieken voor het leesbibliotheek- pohti*» bij gehaald. Ze deden huis wezen m Nederland te bevatten zoekiiigfin en ze hebben het onder Ten eerste: het publiek bestaat de matras gevonden". Maar als voor de meerderheid uit vrouwen men deze oude leesbibliotheekhou- Ten tweede: de lezers maken z:ch der vraagt, of hij zo omstreeks de met erg druk om bet genre, maar Eerste "Wereldoorlog alleen Courths- kyken voornamelijk naar het goed Mahlers uitleende, dan schudt hij vertelde verhaal en ten derde: de zeer beslist het hoofd en hij schetst ïuffrou achter de toonbank be- een beeld, dat niet zo heel veel ver- grypt de klanten ogenblikkelijk en schilt met dat van nu. Florence geeft ze een goed boek mee naar Barcley en Maria Corelll waren de huis sterren vau toen. samen met ge- Nederland telt ongeveer 1500 win* noemde Hedwig. De detectives kelbiblïotheken en daar gaan weke- schreef Ivens, een groot man in die üjks duizenden grijze en bruine jaren, maar nu langzamerhand ver- kaften over de toonbank. Het Cen- geten, omdat zijn tempo voor deze traal Bureau voor de Statistiek tijd een beetje traag is- Detectives heeft natuurlijk uitgerekend hoe- en Cowboys vormen misschien wel het meest karakteristieke deel van Het gemiddelde_ Nederlandse gezin de leesbibliotheek, omdat ze in leent per jaar 25 boeken. Daarvan openbare leeszalen plegen te ont worden er twaalfuit een winkel- breken, maar ze zijn niet het meest- bibliotheek gehaaid. Van die 25 zyn gelezen werk. Iedere leesbibliotheek- er 2 populair-wetenschappelijk, 5 houder kan vertellen, dat een goed zijn detectives. 10 andere romans en geschreven verhaal, dat niet al te 8 jeugdboeken. diep zoekt, gretig aftrek vindt. Dat Iis dan ook precies, wat de biblio- NTERESSANTE cijfers, want ze Iheekhouder graag wil brengen. Ook logenstraffen het nog veel ver- hij wil boekenheidenen bekeren en Op grond van oddekkingen van geleer den uil de gehele vereld, was liet mogelijk de werking van b<t sinds tienlallen jaren meett gebruikte m'ddei te venterken dear toevoeging van nieiwe geneesmiddelen. De 4 middelen in ién labiel helpen ook dan, wanneer and in? middelen iafen» mv Tegen pijnen «n S«ep. GescMl «gr de geroeligrte wgnl die wordt tituhirirtd doer hit keiUnddetl Onfjisi. NEW YORK, Het Amerikaans» vakverbond AFL-CIO heeft een staking afgekondigd voor het per- Courths-Mahler heb 6ik wel tien Het is nog niet zo lang geleden, dat menséh brengen tot het boek",soneel van de damesconfectieindus- {Van een 0112e verslaggevers) ROTTERDAM Dr. L. G. Kor tenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer, ziet geen kloof tussen de kiezers en gekozenen. Op enkele VAN een Nederlander in Zuid-Frankrijk, een daarheen geëmigreerde j punten zou misschien wat meer be- WÜ brlScbriivin« de ^langstelling, f j toch"feiten °te ovïr, zyn kinderen op schooi genoten wegens het merkwaardige feit, dat 1 waaruit een verheugend medeleven ze voor htm twaalfuurtje een fles melk hij zich hadden. Men drinkt blijkt, in deze streek, lichtte hij toe, geen melk maar Jandwijn; en men betwij- I Dr. Kortenhorst verklaarde dit gis- fclt of de melk de mensen ten goede komt. Het is een tn vat ting, die hier termiddag in bet Groothandels ge- enig- verbazing ban wekken, maar die het nnt heeft dat ze onthult, dat de handhaving van de melk als volksdrank niet zo it boven alles vaststL^n- j tions. de zaak is. Hy wees daarbij op het resultaat hnÜ! Xh.T,' Sh°-tt en s-°.cdkrp Wirn in in TOidoende JStrflaTSf'feTÏ'ïehoSen6 hoeveelheden beschikbaar zijn. Daann ligt een stuk garantie voor de vee- iDe partij h'eeft 300.000 lijsten met houders. Natuurlijk is deze niet voldoende; maar de buitenlandse afzet vragen over politieke kwesties rond- van de zuivelpxodukten kan de minister nu eenmaal niet garanderen. De i gestuurd aan leden en, niet-leden. minister wil de stijging ven cl= pmdektie den oftk niet aanmoedigenvan- 311^X0 m° et wJrXnom^rll- daar dat hij de garantie voor de veehoudets af/onderlijk beperkt voor de- ment en kiezer zo dicht mogelyk by zelfde hoeveelheid melk als zij vorig jaar hebben afgeleverd, 1 elkaar te brengen. Hij zag op dat Voor wie dit goed begrijpt is het een aanwijzing om de bakens eniger- I mate te verzetten. Wij weten te weinig van de landbouw om te kunnen Ij/jen bleek vijfentwintig procent zeggen hoe dat zou moeten geschieden; maar de landbouwvoorlichting zal i organisaties en daarnaast ook voor op dit punt toch wel enige adviezen kunnen geven. In elk geval zou het l verkeerd zijn, een eenzijdig zich instellen op de zuivel te bevorderen, ter wijl de verzadiging daarmee steeds duidelijker aan de dag treedt. BILTHOVEN. Dinsdagavond Is In zijn woonplaats BUÜioven op 31- jarige leeftyd overleden de schrij ver Albert Kuyle (Louis Maria AI- U&rtus Kuitenbrouwer). Kuyle is oprichter en leider ge weest van de uitgeverij „De Ge meenschap". Tegelijkertijd was hij redacteur van het tijdschrift „De Gemeenschap" der katholieke jfnge- ren. Voorts is hij een der oprich ters geweest van „De Nieuwe Ge meenschap". Tijdens de tweede wereldoorlog heoft Kuyle nauwe relaties onder houden met de beweging „Zwart Front" (later „Nationaal Front") van Arnold Meijer. LONDEN. De Britten hebben een methode ontwikkeld om room en melk langer goed te houden door deze piodukten te behandelen met ultrasonische golven en ze daar na snel te bevriezen. De room krijgt daardoor een. houd baarheid van zes maanden en de melk een houdbaarheid van een jaar. De aldus verkregen room en melk zal waarschijnlijk spoedig in Enge land verkocht kunnen worden. P-ELGRADo. In. Montenegro is eun vrachtauto met twaalf landar beiders in een ravijn gestort Negen mennen kwamen om het leven. (Advertentie LM.) CREAM CRACKERS mee het geheel eigen karakter. Per groot pak 80 et. Los 28 et per 100 gr. Ook zoudoos. de voorltchtingsmedja en voor het onderwijs. Verder mogen we niet vergeten, zei dr. Kortenhorst, dat we het in Nederland over de politieke hoofd zaken in de loop der jaren wel eens zijn geworden, en ons systeem is nu eenmaal een ander dan dat van de Angelsaksische lauden. Hij persoon lijk was niet van mening, dat het districtenstelsel bepaalde voordelen zou bieden boven het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. Tevoren had dr. J. C. C. Rupp, directeur van. de Stichting Instituut Vormingswerk voor het Bedrijfs leven een inleiding gehouden over de problematiek van het leiderschap in de tegenwoordige tijd. Naar zyn mening zal het leiderschap slechts kunnen bestaan als daar een levens beschouwing aan ten grondslag ligt. KOPENHAGEN Bij de dinsdag gehouden gemeenteraadsverkiezin gen in Denemarken hebben de socia listen zware verliezen geleden, ter wijl de conservatieve en niet-socialls- tïsche partijen in de meeste plaatsen de socialistische en communistische verliezen geabsorbeerd hebben. De teruggang bij de communisten was bijzonder groot en m verschei dene gemeenten werden de commu nisten uit het gemeentebestuur weg gestemd. Politieke waarnemers schrijven het verlies van de socialisten toe aan stijgende ontevredenheid met het be lastingbeleid van de socialistische meerderheidsregering. Hoewel de socialisten in de mees te gemeenteraden hun meerderheid behouden hebben, moesten zij toch in verschelden ene plaatsen de leiding aan de gecombineerde oppositie van conservatieven, agrariërs, liberalen en eenheidsbelas tmgpartij laten. DE Duitse bondsregering is van plan, enkele bondszenders voor radio en televisie In gebruik te ne men. De via deze zenders uit te ren den programma's zouden die van de thans bestaande radio- en tv-organi- satie door „concurrentie" tot grotere krachtsinspanning moeten stimule ren. Gerhard Schroeder, de minis ter van Binnenlandse Zaken, heeft er, toen hij dit plan. in de Bondsdag be kend mankte, op gezinspeeld dat de kosten van-de Bondszenders wellicht zouden worden bestreden door ad- \erteerders in de gelegenheid te stellen zendtyd te kopen. Tot dusverre worden de Duitse programma's verzorgd door de re gionale („landelijke") omroep-in- stanties en gefinancierd uit de op brengst van door de PTT geheven luister- en. kykgelclen. Enkele „om roepen", o.a. die van Beieren en Hessen, hebben tussen zeven en half acht 's avonds al op beperkte schaal reclame toegelaten, m hun uitzen dingen, Het toezicht op de omroepen wordt uitgeoefend door commissies, waarvan de leden door de politieke partijen en uit- verscheidene bevol kingsgroepen. worden gekozen. Minister Schroeder verklaarde, dat de plannen van de Bondsregering nog van voorlopige aard zfjn. De bedoe ling ervan is, het monopolie van de regionale zenders te doorbreken. De Bondsomroep zou georganiseeid moeten worden naar het voorbeeld van de BBC. Het is in dit verband pikant op te merken, dat ook de be- iangnjkse regionale omroepen, de Paauw en Ane van Nierop, De uit- Norddeutsche Rundfunk en de West- deutsche Rundfur naar BBC-pa- troon zyn georganiseerd. De socialisten hebben zich tegen dï plannen van de regering uitge sproken. Zy vrezen, dat machtige economische belangengroepen door middel van de commerciële stations politiek zouden gaan bedrijven. Een woordvoerder van de regering heeft hiertegen in gebracht, dat dit door het treffen van dwingende voor schriften onmogelijk zou worden ge maakt. HTeR gelegenheid van het elfde A filmfestival in Cannes heeft de Union Européene de Radiodiffusion (U.E.R.) te Genève een speciale prijs beschikbaar gesteld voor de beste, speciaal voor de televisie door een particuliere producent vervaardigde iilm. De naam van de prijs: Grand Prix Eurovision 1958 du film de télé- vision. HET Nationaal Instituut voor Ra dio Omroep in België en de Ne derlandse Radio Unie schryven dit jaar een wedstrijd uit voor het schrijven van eon luisterspel voor kinderen. Manuscripten moeten uiterlijk 1 juli ingestuurd zijn. Ze worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Annie M. G. Schmidt en met als leden Marcel Coole, Frans Roggen. Frits van Tichelen, mej. Leni Verstegen, Wim slag wordt omstreeks half oktober bekend gemaakt. Er worden prijzen uitgeloofd van f 1000, 500 en 250. JOHNNY HAY, de populaire Ame rikaanse zanger met z.'n ontroe rend h ril-geluid, zal niet op 8 en 8 maart, zoals aanvankelijk de bedoe ling was, maar op 22 en 23 maart naar Nederland komen. Op de 22ste maart zal de AVRO een exclusief ontreden van de heer Ray op de band vastleggen. Het wordt uitge zonden in Hateldoradio van dinsdag 25 maart. IN het programma van Hilversum II vanavond van 9 uur tot 9.50 een concert door het Omroep Ka merorkest onder leiding van Mau- lts van den Berg. Jos "Verkoeyen. is solist in het Concert voor viool en ensemble van Tartim. Verder vermeldt het (Italiaanse) program ma het Concerto grosso in c van Geminiani en de Serenata van Ca- sella. Via Hilversum I kunt u van 11.15 tot H.30 nog eens horen, hoé Blng Crosby vijfentwintig jaar geleden zong. De Home Service van de BBC herdenkt van 9 uur tot 9.15 de Stich ter van de beroemde promenade concerten (Proms) Sir Henry Wood met een Henry Wood Birthday Con cert. Het BBC-Symfonie-orkest voert onder leiding van sir Malcolm Sar gent Edgar Elgars Music from the Wand of Youth uit en daarna, met Max Rostal als solist, het Concert voor viool en orkest van Sjosta- kowitsj. Hoofdschotel van het door de KRO verzorgde televisie-programma is „De appels /an Eva", een thril ler in drie bedrijven, door dr, Allan Berthal. in de vertaling van Hans Nesna. Luc van Gent voert de regie. ALPHEN a/d RIJN. Het drie jarig jongetje Chïisje Veerman is dinsdagmiddag bij het onvoorzichtig oversteken van de Conradstraat aan gereden door een auto. Het kind is in het ziekenhuis te Leiden over leden. (Advertentie f.M.) Net voor deze belangrijke bespreking..'n pracht von een opkomende verkoudheid Ik npm twee 'A5PRO's en wèg verkoudheid, wég hoofdpiin''ASPRO'helpt ^§^3 direct, is onschadelijk en irriteert ASPSO*5 en de piin verdwijnt! DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE Y* Vooruit Hm trap C DE DEUR ftt Eli hAnotrt OMHOOG OVERROMPEL ZE.! risico nemen dat de Lynches niet weg waren. Ze had Paddy zAlf ook willen schryven, maar ze had niet genoeg postzegels om de brief per luchtpost te verzenden en de kapi tein en waarschijnlijk alle anderen waren of op de brug of stonden te roepen en aan de bel te trekken, terwijl de Vidago, neus voorwaarts, zijn weg zocht door de ongelofelijk nauwe sluizen en kanalen, soms zachtjes stotend tegen de stenen ka demuren, op weg naar de open ri vier. Na een sjaal om haar hoofd gebonden te hebben, begaf Julia zich op het dek en zag het gedoe een ogenblik aan. Dekjongens ren- aan, 19Hank heeft destijds een hele serie foto's gemaakt van de grillige rotsformaties en aan de hand daarvan kan hij nu precies vaststellen, waar de „Neptune" heeft gelegen. En ze beslui ten. om direct een onderzoek in de diepte in te stellen. De luchtflessen van het Cousteauduik- apparaat worden met behulp van een compressor schuwt Hank Rob voor de vele spleten en spelon. gevuld: een secuur werk, want de veiligheid van ken in de rotswand. „Ik laat die mineralen maar de duiker hangt er in belangrijke mate van af. aan jou over." zegt Rob. „want ik heb van die Rob en Hank zullen beiden, gaan duiken, maar dingen toch geen verstand. Maar misschien kan voor zy zich in het water laien zakken, waar- ik een. paar visjes vangen voor het diner." over en verdween door een deur. Teruggekeerd, zei hij. „U zou er Ze had geen geluk. Toen ze door goed aan doen een glas whiskey te ri„n af w, aan stoot trossen van de regen naar de rode kiosk ge- drinken, wanneer u tenminste niet hennentouw over de railin« slinge- beend was. een klein verlaten mo- verkouden wilt worden". I-cAd vvanneer cen 35 onvfr- riument voor wie weet wat voor vu- „Maar kan ik een brief aan land mndetnk «scheen- booalamnen flits- rige of wanhopige laatste gesprek- krijgen?» vroeg Julia, toen hij £n bove/^ ue2'ie? h«1»amuntstUJi m 5e S haar een V01 glas inschonk- was bezaaid met alle soorten afval; had laten Slydei jcreeg ze geen ge- „Natuurlijk wel de loods kan gestalten in oliejassen bewogen hoor uit Geoffrey s flat. Julia zei ^em meenemen als we hem afzet- rond op het natte cement dat in opnieuw „verdomme en probeerde f.eni) verder de rivier op; niets is deze vreemde wereld land voorstel- i ij rü «.-na een gemakkelijker", zei Vrolijke Blyth, de en riepen in alle richtingen deelde de portier van ae club haar op vrolijke toon. een keer brulde een van hen om mee dat de heer Consett met aan- ,>o_ prachtig. Hoe laat 2al dat „de sleutels" en een aantal sleutels wezig was. Ze zijn?" vastgebonden aan een stuk hout hÖwe°tan rtaa m brat dat nam "Even na middernacht. Neemt u vloog door de lucht, naar hem toe. hokje van glas en hout. aal^Mar „u «lt soda." pit kleine voorval intrigeerdeJu- man oude tabakslucht rook en te bedenken waar ze het verder nog De vriendelijke kleine man in ^vcr^het" geheel3 genomen tamelijk kon proberen, maar er schoot haar stilte zegenend, zat Julia warm en eentonifr _5 ?e gin| t'erus naar haar geen enkel goed idee te binnen. Ju- tevreden in zijn hut tot een blonde SS klffne hut krloo in bed lia hield er een theorie op na, waar- sluikharige jongeman binnenkwam eme nu 1 oop aan 2e zich streng hield en die die aankondigde dat de Vidago meermalen resultaat op had gele- op punt van vertrek stond. Kapi- _,Aulia êfno°£ va" haar reis op ae verd, namelijk dat er in ieder kri- tein Blyth negeerde deze medede- vidago. Het oversteken van de Gon tiek moment altijd wel een oplos- ling totdat hij een nogal vormelijke van Biskaye in januari wordt ge~ sing te vinden is als je je kalmte introductie tot stand nad gebracht: woonlyk met beschouwd als een pie- maar weet te bewaren en bedenkt „Mejuffrouw Probyn, dit is onze zier reisje, maar het weer was met wat het is daarom liet ze zich tweede stuurman, meneer Freeman, uitzonderlijk slecht en het Kleine kalmeren en begon hard te denken. Freeman, dit is onze passagier, me- vaartuig lag vast op het water, ter- daar in die telefooncel bij de poort juffrouw Probyn". Waarna hij op W1R «et gemakkelijk de hoge stort- van de London Docks; maar dit z'n gemak naar zyn binnenste hut ze^en nam die sidderende klappen keer schoot haar niets tebinnen, be- liep om er weer uit te komen met wouden hebben uitgedeeld aan grom halve dat ze een sterke aandrang een ollejas aan en een zwaar met oceaanstomers Een kleine yracnj> kreeg om weg te gaan en aan de goud t streste pet op zijn hoofd; Ju- dacht Julia, heeft in alle op- vnendeiyke vaderfiguur van kapitein lia's regenmantel droeg hij over zichten gro*e voordelen vergeieKen Blyth te vragen wat 2e in hemels- zijn arm. btl de zeereuzen waarmee ze tot nu naam moest doen om op dit late „Ah, dank u. Maar aan wie moet toe haar oceaanreizen had gemaakt, avonduur een boodschap de wal op ik nu mijn brief geven?" vroeg Ju- Persoonlijke verhoudingen, zo die te krijgen. Julia wist toen nog met lia. er waren, waren onopgesmukt; men dat de kapitein van de Vidago „Leg die maar op myn bureau ontmoette de officieren in ieder ge- algemeen bekend stond onder de ik zal de deur open laten en oplet- val bij elke maaltijd en bon ten- naam van „Vrolijke Blyth"; maar ten dat hij meegaat." minste gewoon praten zoals mense- in dit moment van vertwijfeling Zo langzamerhand was Julia daar lijke wezens dat onder het eten plc- voelde ze een grote behoefte aan nu wel zeker van. Ze ging naar gen te doen wat gelukkigerwijze zijn opgewekte vriendelijkheid, en na haar hut en schreef Geoffrey een geheel afwezig was, was de gefor- door plassen en over natte keien krabbeltje, waarin ze hem vertelde ceerde en pseudo hartelijkheid, die teruggelopen te zijn en uitgegleden dat ze Casablanca zouden aandoen hoogtij vierde op grote passagiers- op de gladde loopplank, klopte ze en dat hij daarom haast moest ma- boten met hun béte georganiseerde stoutmoedig aan zyn deur. ken met zijn onderzoek bij de Bank dekspelletjes en avondlol. Ze bracht „Lieve help, wat bent u nat ge- van Engeland en de brief per lucht- een groot deel van haar tijd door worden", zei hij, toen ze binnentrad post verzenden. Toen bedacht ze in- m haar hut daar behalve in de op zijn „Ja, binnen"'. „Hebt u kun- eens: naar wie moest hij schrij- sombere kleine eetsalon nergens nen telefoneren?" ven? 'Poste Restante? Een ruime plaats was om te zitten of an de ,Nee, Ik zit er zwaar mee in. Er ervaring in het moeizaam loskrijgen hut van de loods naast de hare, zal wel geen redelijke mogelijkheid van brieven in Frankrijk en het die ze gebruikte als studeerkamer zijn een brief de wal op te krijgen, Iberisch schiereiland had Julia voor- en waar ze dapper wegtikte aan nu?" zichtig gemaakt; ze kwam tot de haar artikel voor Ebb and Flow „Doe die natte jas uit Ik 2al 'm conclusie dat Geoffrey's brief beter „Wandelingen aan de Havenkant", drogen in myn badkamer", zei de naar Paddy Lynch kon worden ge- kapitem; hy nam de jas van haar zonden ze moest dan maar het (wordt vervolgd1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1