LOS VAN AMERIKA? Terug Van jaarbeursdemonstratie naar Wereldvisie Italianen naar de Himalaja Twintig jaar cel voor acht moorden Assuradeuren over „eigen risico" bij W. A. -verzeker in g MULO A en B resa-hilversum In blijde Verwachting BEBiaaaiESiBBEBassBg Sumerische tombe bij Bagdad ondekt SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN Buck Watdoê vK Speelse Speurtocht Saterdag S maart Ï958 1 ONDERLIJK is de zwerftocht der ideeën. Ze zijn als wolken of als geologische Jagen, de ideeën; ze verdwijnen alleen maar schijnbaar. Op de me.e6t verrassende plaatsen en ogenblikken blijken ze weer op te duiken; veranderd, vervormd, maar'in sommige kenmerkende eigenschappen toch wezcnsgelijk. Neem nu de idee van de voortreffelijkheid der Britse afzondering, bekend onder de naam splendid isolation. Deze idee was. zinvol in dagen, dat een sterke zeemacht in staat was, alom'de macht van Albion te doen voelen zowel als het eigen eiland te vrijwaren van vijandelijke aanvallen. Maar de ontwikkeling van de luchtmacht heeft dc idee sterk ondermijnd en de geleide projectielen moeten er, sou men zeggen, wei ongeveer de doodsteek aan hebben ge- geven. - De meeste..Britten begrijpen dat ook wel: zulks te eerder, omdat de laatste oorlog in sterke mate de proef op de som heeft geleverd. Het standhouden van de Britten, in 1940.en 1941 blijft een opmerkelijke presta tie, maar doorslaggevend is tenslotte geweest het meedoen van de Ver enigde Staten nadat ook m dat land de splendid isolation-idèe door de feiten was achterhaald. Nadien heeft deze schone afzondering, naar 't leek, alleen nog maar een'plaats gehad in het museum der geschiedenis. Men kan niet meer zonder elkaar. De een kan niet meer hopen, gevrijwaard te blijven van het onheil, dat over de ander losbarst. De vrijheid is alleen veilig door een eendrachtig samengaan. Dat was dc nieuwe, idee, bevorderd en aangemoedigd vooral door. de genen, die in dé grote strijd nog meer bezorgd waren geweest over de geest dan over de lichamen. Het grote woordbëter geen leven dan één in knechting en geestelijke krenking, is veel gesproken in de. dagen, dat een wrede dictatuur nog de overhand had in een groot'deel van het kern gebied der Westelijke cultuur. En toen de vijand was verslagen, was er een grote dankbaarheid jegens elkaar voor de opofferingen, die men. zich bad willén getroosten voor de gemeenschappelijke zaak; lERWIJL de voorwaarden voor „één wereld" helaas oog onvervuld "bleken, openbaarde de Westelijke solidariteit zich verder in de Marshallsteun eh in de Noord-Atlanlische Verdragsorganisatie. De Marshall steun was 'sociaal hulpbetoon van de sterke jegens de. zwakke; de NAVO was de uitdrukking in militaire zin van het één voor allen, allen voor één. Haar betekenis ontleende de NAVO vooral aan het feit, dat de oorlog wel gewonnen was maar het totalitarisme in al zijn vormen geenszins verdwenen. Men wilde geen herhaling van dc tragedie' van 1939 en de volgende jaren. Het leek het definitieve einde van de splendid isolatïon-gedachtc. Wel zijn er in Groot-Brittannië nog mensen van de oude stempel,' die op de geschiedenis willen terugkomen, maar hun getal is niet groot en! liun invloed is gering. Maar zie. terwijl de idee in de oude vorm haaf levenskracht heeft verloren, breekt zij in een andere vorm weer krachtig door en wel in een geprikkeld en emotioneel verzet tegen de Amerikaan se invloed. De solidariteit wordt uitgelegd ais een Amerikaans streven, 'Groot-Brittannië te maken tot zijn eerste verdedigingslinie. Degenen, die zo redeneren, zijn niet de verstokte negentiende-eeuwers maar degenen, die zich om de een of andere reden linkse-socialisten noemen. Er zit hier van alles achter, maar hoofdzaak is toch wel de opvatting, dat de Britten verstandiger'en belangrijker zijn dan de Amerikanen, .deze iet of wat primitieve lieden, die het leiderschap, dat hun te kwader ure in handen, is gevallen, met verkeerde middelen tot gelding pogen te bren gen. Móeten de Britten zich hierin schikken? Neen, duizendmaal neen! Laten zij zich verre houden van het volk, dat naar de wijze van ^e Wild West-reyolverhelden zich tegen de mededinger poogt te handhaven met middelen, 'ontleend aan een dwaas geloof in het vecht van de sterkste. Het is de hoogste tijd, dat in de plaats van het Amerikaanse onverstand de wijsheid en de-ervaring van de Britten treedt BEVAN, nu een der meest solidaire leden van het bestuur van de Labourpartij, heeft in de dagen, dat hij de leider der rebellen was, het zijne bijgedragen aan de verguizing van de Verenigde Staten, Zo heeft bij mede de wind gezaaid, die nu anderen tot een storm pogen aan te wakkeren. Geeri Amerikaanse raket-bases in Engeland, geen deelneming aan de bewapeningswedloop tussen Amerika en Rusland. Laten'cleze landen hun eigen dingen doen. De Britten' moeten een zelf- standige politiek voeren. Het geval doet volkomen onwerkelijk aan. Het is een verloochening van de eendracht nadat die Groot Brittanje en het hele Westen heeft gered, én juist nu ze mèer dan ooit nodig is; zonder er iets tegenover te stellen. Het pacifisme, dat men er in zou willen vinden, is van.'dezelfde soort als dat in de dertiger jaren van Neville Chamberlain: het zelfstandig en in blindheid zijn gang gaan, terwijl de gevaren zich ophopen. Er is geen land in het Westen, dat-kan hopen, voor zichzelf een oplossing van de moeilijk heden te vinden, terwijl boven de buurlanden het zwerk blijft dreigem Helaas zit er in het optreden van de Britse groep, die zichzelf „Victory for Socialism" heeftgedoopt, weinig om geestdriftig over te zijn; berus ten als zij doet meer op oude insulaire overschatting dan op verantwoorde- ïijksheids.aevoel voor een benauwde en benarde wereld. Wij moeten het dan ook i ouden op de solidariteit der vrije volken, inclusief het Amerikaan se, en in (voortdurend en redelijk) overleg stellen van de daden, die deze solidariteit vereist- In een van de Eindhovense prosram- ma's interviewde Sjoerd de Vrü een Brabantse valkenier. De havik, die mee sekomen was naar de studio, vond hei gesprek blijkbaar weinig Interes sant en nestelde zich op de camera. X.ot verrassing van Erik de Vries, j? zoon Jan ais Yank and Doodle, volg- beuren dat een portier de omroeper L noon net van dcrl waren er die meenden een film op zaterdagavond de toegang tot de alle mensen, die t© zien. Cm hun te overtuigen draaide studio ontzegde. Die studio wag im- vnn 1938 tot 1951 Beb Schaefer op een gegeven ogen- oiers gevestigd in dat streng be-! van ivjo tot ljol bJjk WP voor haar staand tele- waakte heiligdom, het Natuurkundig betrokken 2tjji ge- foontceriel het nummer van het cta- Laboratorium. Wat had een omroe- inepst biï Plvlinï' blissement. waar de pers bijeen was. per. die tot de technische noch tot p J J, en vroeg een van de heren aan de de wetenschappelijke staf behoorde. bxpenmemele l e- telefoon. Het bewijs van de recht- daar te zoeken? Pas als Knol de por- levisie: „In die tijd streekse uitzending was hiermee on- tier in wanhoop het lilmprogram- i ji w wn weerlegbaar geleverd. ma had al begonnen moeten zijn Kon alles Willem Voor het publiek bleef de televisie vroeg, de voorzitter van de Raad van van Vlerken, de die eerste jaren een wonder. Er wa- Bestuur te bellen, werd hij eindelijk torh-nivnhp leider nog geen toestellen in.de.handel, vertrouwd. tecrniiscne leider, tjnJtele honderden Philipsem- Alles kon in die tijd. Een portier' lüorat nog geest- pfoyés slechts stonden de ontvangers kon het tijdig beginnen van een uit-, driftia als hij «er- van het eerste type dat in serie, werd zending verhinderen, een program- j j geproduceerd, de zogenaamde Jion- maleider en een regisseur konden telt lioe voor ae debokjes". Verder waren er in Eind- een technisch leider er toe bewegen, eerste buiten-uit- hoven en in andere Brabantse plaat- zijn hele apparatuur op grote vracht- sen wat radiohandelaren,die ont- auto's te laden en naar een voetbal- zendingen de appa- vangers jn hun etalages hadden veld te brengen. „Niet mogelijk" ratuur in de StU- staan. De belangstelling hiervoor was kwam in het woordenboek van de din's radicaal lüerd i" Helmand zo groot, dat de politie pioniers niet voor: Tien-Nul voor de 3 at o s raaicaai wera pgs meoest -koTBen pm het Televisie schreef een krant de vol- I geslooptt\reriQ.7iu verkeer te regelen. gende maandag boven het verslag f inas pt dip tpeiP-n van de wedstrijd Eindhoven—PSV. ■i pRED KNOL. de mannelijke* colle- Een mooiere beloning konden de een'Oj twee uur, k ga van Beb Schaefer, heeft het In mensen van Philips' Experimentele ee?i hele nacht des- 1948 meegemaakt dat hij samen met Televisie zich niet voorstellen. Voor nrtfidc nvpnnerh nr, e®n P3ar Brabantse moekes op de hen gold toen al het onlangs door nooas, overwerk op bUs ^tond. te wachten. Hij merkte Erik de Vries geformuleerde uit zag. Natuurlijk dat de twee het over hem hadden, gangspunt. dat het de taak van de toas de opzet van het Eindhovense experiment geen louter De ene schudde al maar vanmee, de televisieisI beelden uit;te zenden die r j. i i ander kmkte steeds van ja. Het was technisch van een zo goed mogelijke ideele, rnagr de mensen die er aan mee werkten waren toch al- deze laatste, die tenslotte aan Knolkwaliteit zün.maar dat het uitzen denidealisten. Ze zullen best begrepen hebben, dat'het er Phi- vroeg: Zijde gij 't nou of zijde gij 't den van technisch goede beelden tips om te doen was, de mogelijkheden van een televisie-omSïïgjStfSSSSS S^lSBrSSStS roep'te demonstreren, opdat Philips, als die televisie-omroep met.een oprecht:.Wat zijde gij dan er eenmaal zou zijn maar heel veel ontvangers zou kunnen .nl- Ka» t -» t n t i i t t Hoewel net Linanovense team van verkopenMaar ze hebben allemaal gewerktalsoj ate ,om- bureaucratische hindernissen weinig roep" er al was, alsof er in plaats van enkele honderden te- la!it hecft ondervonden, kon het ge- gen het einde van de experimentele uitzendingen enkele dui zenden honderdduizenden kijkers waren O'a de volledige Tour de Ftance- r<oeg figureerdé In 1948 voor de tele- vlsto-cjuners's. ER is in de Eindhovense studio drie jaar lang met ^ononderbroken MILAAN De Italiaanse Alpinls- tenclub heeft bekend gemaakt, dat op 30 april een uit acht leden be staande expeditie uit Genua zal ver trekken naar de Himalaja om de 7.980 meter hoge Gasherbrum te be klimmen. De Italianen zijn van plan zes maanden te nemen voor de bestijging van de Gasherbrum waarvan de top tot dusver nog nimmer werd be reikt. TURIJN De 39-jarige vishan-' delaar Giuseppe Faletto Is in Turijn! veroordeeld tot 20 jaar gevangenis-, straf, omdat hij in 1944 en 1945 acht moorden gepleegd heeft In de om geving van Turijn- Hij stond voorts terecht voor de politieke moord op Enrico Codeca, die directeur was van één van de Fiatfabrieken. Wegens gebrek aan bewijs werd Faletto echter in deze zaak vrijgesproken. Mdwerfentfe f.M OP DE DEUR VAN OUD KASTEEL „Slotgeest spookt heden niet." (Zó boeiend is nu PANORAMAI) 1 "Willem van Vlerken en Erik de Vries waren al langer dan tien jaar UJ_ iti_v met liet nieuwe medium vertrouwd, geestdrift gewerkt. In een eensge- Van de voorooilogse apparatuur was zindheid, die niet door ruilen ge- weinig meer over. Een van de twee schraagd behoefde te worden. De deraonstratJekaravaneii was in 1939, staf, met als belangrijkste medewer- bij het Dombardement op Warschau, kers behalve regisseur De Vries en volkomen vermeld. Bh een brand die technisch leider Van Vlerken de het Fhilipsbedrijf in; 1942 teisterde, programmaleider Piet Beishuizen, in ging wat er van de andere karavaan terviewer Sjoerd de Vrij en camera- restte m vlammen op. Maar samen man (later opnameleider) Jan Caste- ,met or. Bart van dor Poli. wiens HJns. was waarschijnlijk nauwelijks medewerker hij was, heeit V oir Vier- groter dan nu de televisiesectie van ken in de bezettingstijd gewerkt aan 5e kleinste omroepvereniging is. Men de.verdere onhvikkelmg van de te- deed alles zelf. zag niet tegen een levisietechniek. Zonder dat de Duit- moeilijkheid meer of minder op en sers er iets van te weten Kwamen. slaagde er in iedere week drie Eindhoven was dus klaar toen op avondprogramma's uit te zenden. Het 18 maart 1948 omroepster Beb Schae- waren programma's die niet alleen fer in het beeld kwam en met schuin gezienkónden, maar ook gezien voor zich het in de kunstmatige móchten worden. In de vrasgge- wtnd van een fan wapperende Fhi- sprekken zoveel mogelijk afgestemd ups-vlaggetje, voor de eerste maal op dC actualiteit, verder met een gro- aankondigde: „Goeden avond, dames te verscheidenheid op bet gebied van P11. oet'en. Hier is Philips Expenmen- cultuur en verstrooiing. Toneel, mu- teie Televisie met.de eerste uitzen- Ziek, cabaret, variété. Befaamde ac- Dal ?fi T3irel ov®r zeaasrg teurs speelden scènes uit beroemde PAB 3 en PAG 3...... stukken:'Ank van der Moer en Guus In Valkensivaard, op 10 km afstand Oster (Tramlijn Begeerte), Annie van de zender de t-v.-toren op het van Ees en Cor van der Lugt Mei- Nat. Lab. staat er nog altijd keken serfc (Boefje); Het optreden van Ro- teden van de directie van het bedrijf sa Spier werd een groot succes. Erik en van het hoofdbestuur van de de Vries experimenteerde met een P.T.T.. makkelijk achterover leu- ballctuitzending en waagde zich. de tiend naar het programma. Of n,is- beperkingen van de kleine, drie scè- schien toch wel in de eerste plaats nes bevattende studio ten spij't, na naar de kwaliteit van het beeld, ongeveereen jaar aan zijn eerste Want technici kijken anders dan le- volledige dramatische produktie: Fé- ken. Toch zullen die rustig kijkende guy's „Een engeltje van niks", ge- heren wel iets hebben beseft van de speeid door eindexaminandi van de spanning, die in de studio hing. Toneelschool. Mét Kitty Janssen in, de hoofdrol. i Kees Pruis ett zijn zoon Jan werkten i als „Yank and Doodle" mee aan het Onder de journalisten die op uit-, eerste programma van Philips' Expe- nodigmg van Philips het eerste pro-i rimcntele Televisie in 1938. gramma, met o.a. Keis Pruis en zijn' DEN HAA.G De mededeling van de minister van Justitie, prof. dr. I. Samkalden, dat er in. de wet op de verplichte WA-verzekering voor motorvoertuigen geen ruimte be staat voor "het verplicht eigen risico van de verzekerde ook tegenover het slachtoffer heeft aanleiding gegeven tot teleurstelling voor de assuradeuren. De automobiel-verzekeraars me nen dat de invoering van het ver plicht eigen risico! gunstig werkt op de verkeersveiligheid. Bovendien, aldus de assuradeuren^ heeft dit er toe geleid dat de premieverhogingen tot een minimum konden worden beperkt. iAdvenentip i.M.j Verkort Mulo voor P. T. T. en N. S. Do korist» on voordeÓgsfe opleiding: (Bekende Schriftelijke Cursus) lArtverienMe l.M Zo beet hei Doktersboek mei Alle raad voor Moeder en Baby. Gratls.bij.de' Babyderm Super-Babyset, waarin poeder - zall. - olie - 2eep - shampoo, f 5.90 Weten Is gerust zijn.' BAGDAD Een groep Duitse archeologen heeft in Warka, ten zuiden van Bagdad, een koninklijke graftombe uit het Sumerisch tijd perk ontdekt. In de graftombe werd een volle dig stoffelijk overschot aangetroffen dat een louden kroon droeg. De graftombe dateert van ongeveer 200 jaar v. Chr. DEN HAAG Op 10 maart a.s. zullen in Den Haag handelsbespre kingen beginnen tussen een gemeen schappelijke Nederlands/Belgisch/ Luxemburgse delegatie en een Zuid sla vische delegatie. i Tn mijn vakantie, die nu helaas weer op is, was.ik nog even &U Willem Elsschot in Antwerpen. Ik had verontrustende verhalen over zijn gezondheidstoestand ge hoord, maar toen ik zijn huis op belde, fetoam hij zelf aan het toe stel en verklaarde achteloosdat het allemaal wel mee viel. .JMoraen. ga ik naar een dokter in Parijs'\ zei hij en op zijn gewone, spottende, toon voegde hi? er aan toe: „Ik ben van plan heel £ü?opa af te reizen, ert alle doktoren van enige reputatie te bezoeken". Een uurtje later zat en wij tn zyn huiskamer bij een glas aangename wijn dat hij mij met jeestelijke om zichtigheidhad ingeschonken, over „Lijmen" te praten. Het is niet ge makkelijk1 hem tot zo'n gesprek te brengen. Een auteur die zelj zijn werk - analyseert vergelijkt hij met „een dokter die zijn eigen bulk on. derzoektf'. Maar toen ik hem vroeg, mij nur eens precies te vertellen, waar in Rijmen" de waarheid op houdt ende. fantasie begon, ging i hij er toch wel op ih. Ik schrijf het, in deze boekenweek, maar even on 'voor rnyn mede—Ehschottianen, die tegenwoordig gelukkig talrijk zijn. i De anderen lezen dit stukje trou- i uiens ai niet verder. Boorman en mevrouw Lauwerens- sen hebben bestaan en het Wèreid- tijdschrift is ook uit Elsschots (za- i kenjleven gegrepen. Maar hij heeft •zijn dolle avonturen met deze ad vertentiefuik" geretoucheerd en tot een verhaal gerangschikt. „De grote transactie van honderd duizend exemplaren sloot Boorman niet af dat deed ik'.', zegt hij, „Maar niet bij mevrouw Lauwereys- sen, doch by een moeder-overste, die een groot aantal internaten beheer de. Ik schreef een studie over haar arbeid en kwam die voorlezen. Toen ik gereed was viel er een korte stilte. Het vrouwtje bleek tot tra nen bewogen en bestelde er meteen honderdduizend. Dat was. geweldig; ■meer dan tienduizend hadden we er nooit geplaatst. Later kreeg ze 'spijt en zond advocaten, die door ons ■werden afgehandeld, zoals in het boek staat. Daarna werd prompt betaald. Een moeder.overste komt natuurtyk niet voor het gerecht. Mevrouw Lduwereyssen brachtten we veel minder exemplaren en het innen van de termijnen, die zij sckuldig was, heb ik niet volgehou den. Dat was moreel toch te moei lijk." Als we verder praten over zijn werk blijkt mij, dat hij na „Het dwaallicht", zijn laatst gepubliceer de novelle. aan een nieuw boek be gon. dat hy échter niet voltooide. Het is, als „De Leeuwentemmer", geschreven in de vorm van een brief aan zijn zoondie zich zo u;il het verhaal kort voor de oorlog inZwitserland ophoudt en naar België komen wil. om zijn mi. litaire dienstplicht te vervullen. De vader schrijft hem dat hij vooral wegblijven moet; Laat ze maar vech. ten. Het gaat je niet aanHet kost je alleen maar je huid. ,,'t Is heel venijnig geschreven", zegt Elsschot. „Maar ik neb het niet afgekregen". Om zijn venijnigheid te staven, haalt hij Celine's „Reis naar het eind van de nachtaan. „Hoe kwam die man 'in de oorlog? Hij liep met een pint op. achter ae muziek aan. Zo gaat 't immers?" Via de pint komen wij op zijn stamcafé. Hij legt me uit. waar bet is en spreekt lyrisch over het bier, dat,, ze. er, ^schenken: .„O. ihafif ats ik ddir aan ga..." Ik vraag hem wat hem verdér nog in dat café aantrekt en hij legt me uit dat het wordt gefrequenteerd door veel maatschap pelijk uitgestoten mensen. „Er tegenover is een warenhuis en de bedienden komen er wel hun brood opeten. Dan krijgen ze een bord en een mes. zonder, da t daar voor iets berekend wordt". Ziin stemzoeven nog vol grim- mtgheid, is nu bynu naief. „Hy be mint. als een moeder en stelt vast als een deurwaarder", heeft een cri ticus eens over hem gezegd. Of hy ate pittige uitspraak zélf gelezen heeftlijkt mij een open vraag. Want wat dat betreft is hij onbereken baar. Als ik hem vertel dat in het Vlaams letterkundig museum te Antwerpen een complete Engelse vertaling van „Kaas" in manuscript bewaard wordt, kijkt hij daarvan op. En toen Teirlinck en Walschap eens naar zijn huis togen om hem om zichtig te vragen of hij redacteur van net Nieuu: Vlaams Tijdschrift zou willen worden, antwoordde hij: .Maar ik dacht dat ik allang in die redactie zat". KRONKEL. DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE ZULLtn MIKSDOÊri nAArtJEVRItHDtü LOS, SpROLTjÊ.tKMOUDlfc sckurkEu in Dt gatem IK LOCHT)OU cri TOtM ORtP&M Z6 at JfJ flIÊR 7 „PZtMifcT MOOR TtVÊRTROUWtH 8252. De oplossing van het raadsel ligt voor de hand: mrs. Robinson is met de „Neptune" terug gekeerd en heeft naar het Lutonium laten duiken. Maar waarom heeft zij dan een deel van de vangst achter gelaten? De ..Neptune" kan gemakkelijk een 25 tot 30 ton vracht laden cn zo'n hoeveel heid duik je nog in geen jaar op... „Wat doen we met dat riet?" vraagt Rob; „Niets." zegt Hank, „als mrs. Robinson dit hééft laten opduiken is het haar eigendom en ik denk er niet aan om er iets van mee te nemen. Maar ik vermoed, dat op grotere diepte nog wel meer mineraal zit en we kunnen proberen dat te pakken te krijgen. Maar dan hebben we wel schijnwerpers nodig, want op die diepte zie je niets meer." De vol gende dag steken beiden zich weer in hun duiker pakken. maar nu voorzien van krachtige schijn werpers op hun duikkappen. een morsig houten dienblad met ho ge randen droeg, waarom een thee pot, een paar koppen met stukjes eruit en een kan met van die ver schrikkelijke gecondenseerde melk stonden Reeder schonk een kop in en zei de matroos die aan de roer ganger te brengen; daarna bood hij Julia er een aan. „Nee, dank u, liever géén thee dan met die ondrinkbare melk hoe ie dereen het hier naar binnen kan krij gen is mij een raadsel. Maar gaat.uw gang; ik heb mijn thermosfles met Nescafé beneden." Reeder lachte en schonk zichzelf een kop van het ondrinkbare brouw sel in. Terwijl hij er kleine teugjes van nam kwam hij tot Julia's ver- „Hefc moet beslist een fantas- 17 motorjacht?" 1 Ta Token dat de ztrideliik* wa- „Gedeeltelijk Zeil en gedeeltelijk teren' beginnen. Prachtig," zei Ree- ^^fripp^p^ dpr Hii IcppW haar even schern aan idee hoe groot hfit is. Het is gek- ;,U 'bent een goéd opmerker." ke^'de^iasSn'varx wondering terug op het onderwerp -WW een bee e - in ieite y™™™- de Van Edina_ bealist e6„ faMas ;heel erg vaag. Dank u" - toen hij g» S tisch meisje zijn dat ze zo'n groot m. haar een sigaret aanbood en er zelf "J. r naam geregistreerd komen heeft. Hoe oud zei u dat-ze >ook een opstak. „Houdt u van de was?". zuidelijke wateren?" vroeg ze toen Reeüer scheen een ogenblik te aar- „Dat zei ik niet. Maar ze is vijfen- Reeder, gewoonlijk kortaf en op een zelen, en zei toen „Waarom moet twintig jaar." afstand, scheen vanavond in een toe- u het vinden? Het gaat mij niet aan „Enorm", zei Reeder. „En op 't igankelijker stemming. natuurlijk." ogenblik heeft ze de leiding van de „Ja, ik ben er graag dat wil zeg- Julia verried nu aan deze stugge, boerderij?" !gen, de subtropische; ik haat de tro- nogal humeurige man de. reden van „Eigenlijk zijn het drie boerderlj- pen. Dat is ook de reden waarom ik haar speurtocht tenslotte had ze en; ze leidt die alle drie, en de.hout- me bij deze route houd Spaanse alle hulp nodig die ze op kon trom- molen en de kalkmolen en 'na- havens, Marokkaanse havens!" melen en het ongevraagde getuig-tuurlijk heeft ze ook de supervisie Toen hij van 2ijn voorkeur voor schrift van de kapitein deed haar over de andere acht boerderijen, deze route sprak, herinnerde Julia Reeder beschouwen als een vertrou- zorgt voor hekken en omheiningen. zich wat kapitein Blyth over hem ge- wenswaardig persoon. In haar: sle- enzovoort; en de heuvelschapen ook zegd had tijdens een van hun avond- pende zinnen verhaalde ze de hele natuurlijk. Ze kunnen er gewoonweg praatjes, dat Reeder „één van de be- historie; de dood van oom John en de geen rentmeester op na houden, met kwaamste officieren bij de koopvaar- eruit voortvloeiende crisis op Glen- die zware belastingen. Wie kan dat dij" was. Hij kon zijn kapiteinsbre- toran; tante 'Ellen's vertwijfeling, wel?" vet in de laatste acht jaar al honderd Edina's .-gefrustreerdheid dat ze ih Schapen, hè? Wat voor soort? maal gehaald hebben, maar hij wilde Argyll moest blijven en haar verlan- Zwartkoppen op de heuvels, vermoed er niet voor opgaan. Ik begrijp die gen om terug te keren naar haar ik?" kerel niet Met zo'n kop en die erva- goedbetaalde baan tenslotte, Co- „Ja, en wat kruisingen op de lagere ring „Waarom prefereert u de lin's zogenaamde sinaasappelhandel gronden. Lammeren".. Spaanse en Marokkaanse havens?" en het treurige feit dat hy in negen „Houden ze die de "winter over? vroeg ze. maanden niet geschreven had, „Nee,dat loont de moeite nieh „Om de zon —"en de meisjes! Al- Reeder luisterde zwijgend toe: ein- Maar hoe dat zo. weet u iets van het les wat zwart haar heeft maakt me delijk sprak hij, „Natuurlijk verko. boerenbedrijf In de Highlands af?" wild!" zei Reeder openhartig. „Blond pen ze helemaal geen sinaasappels „Nee, niet daar, maar ik ben groot- haar kan ik niet zien is dat niet dit ziet u toch wel in, niet?" gebracht op een landgoed in North- gek?" „Nee, ik zie niets speciaals in. Wat umberland" Het viel Julia onmiddel- Julia begon te lachen. Maar plotse- zouden ze anders moeten doën?" lijk op dat hij het woord „landgoed ling kreeg ze een idee. „Komt u „Smokkelen natuurlijk." gebruikte in plaats van boerderij, veel te weten over andere schepen in „Smokkelen!" zei Julia vol „Mijn hemel!" vervolgde Reeder al die havens? jachten en zo?" verbazing, terwijl ze haar fijnge- „Wat een karwei voor een meisje! „ü^at bedoelt u met „en zo" je vormde wenkbrauwen omhoog trok. Daar moet een schip besturen 'kin- krijgt wel eens iets over sommige „Wat smokkelen in hemelsnaam?" derspel bij zijn." jachten te horen natuurlijk. Hebt u „Vrijwel zeker valuta uit Tanger; „Dat ben ik volkomen met u eens. een speciaal jacht op het oog7" waarschijnlijk horloges en camera's Het leven aan boord is nog zo kwaad „Nee, maar ik ben op zoek naar uit Gibraltar. Er zitten geen invoer- niet als je het eten wegdenkt", zei een." rechten daar op horloges en camera's; Julia. „Hoe heet het?" ze kosten ongeveer een derde van Reeder begon weer te lachen, har- „Het waanzinnige van het geval is wat ze elders kosten, Of Amerikaanse telijk dit keer. dat ik zelfs dat niet weet" zei Julia sigaretten." „Wel. ik wens u veel geluk by uw nog trager dan gewoonlijk. Terwijl Julia in alle stilte voor het speurtocht", zei hij: „In ieder geval „Dan zie ik niet hoe u het zou kun- radarapparaat stond en deze nieuwe gaat u die maken in enkele van de nen vinden, tenzij u de naam van de zienswijze trachtte te verwerken, plezierigste steden ter wereld, Tanger éigenaar weet. Wat voor een soort kwam een matroos met opgerolde wordt dus uw startpunt. Kent u het. jacht is het? een zeiljacht of een mouwen de kaartenkamer binnen die (wordt vervolgd1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1