D Lof van de amateur ft Verontrustend toekomstbeeld Staking in Amerikaanse confectie Staking dreigt mWestfalen RECHTBANK VERSLAG Fietser overreden in Groningen Tweejarig kind door trein overreden Mr. D. A. Delprat lid van Eerste Kamer Prins Bernhard terug uit Tanganyika Scheepsschroef voor Expo '58 doifellR ANK -GODWl SPROETJE- SPARK AVONTUREN VAN KAPITEIN - - Speelse Speurtocht 2 Dinsrla°Il maart 193H E grote veranderingen in de wereld, die zich in deze tijden af spelen, drukken zich ook uit in de statistiek der bevolkingen. Het staat wel vast, dat iit tanden sta China en India al gedurende vele eeuwen aanmerkelijk meer mensen hebben gewoond dan in de Westelijke landen; maar de bevolkingscijfers moeten vrij stabiel zijn ge weest. rerhtslreeks verband als ze hielden mei de produktie aan voedings middelen. In gomtige perioden plachten er wel beduidende bevolkings- toenemingen voor te komen, maai latei brarhten misoogst, overstroming, epidemie en oorlog weer smartelijke correrties aan. Tot in deze eeuw heeft men dit ruwe mechanisme duidelijk zien werken. Schattingen om trent de gemiddelde leeftijd in India zijn lang beneden de twintig jaar ge- bleven. Tegenover de sterk aan de plaats gebonden agrarische besrhavingen van Azië spreidde Europa een mercantiele beweeglijkheid ten toon. die een symptoom was van een andere geaardheid: een verzet tegen ot althans een trotseren van de ongunsl der natuurlijke omstandigheden. Het was deze ge aardheid. en meer in het bijzonder de daaruit voortkomende vindingriik heid, welke het Westen een dominerende positie gaf in de hete bereikbare wereld. De geestelijke kwaliteit van de Westelijke beschaving in vergelij king met de culturen van Azië is misschien wel eens overschat, maar on betwistbaar was de Westelijke voorsprong in praktisch-wetenschappeÜjke zir Deze positie: het beweeglijke, op wetenschappelijk gebied gestadig vor derend en met moderne strijdmiddelen uitgeruste Westen tegenover een sta tisch en in zijn rampen berustend Azië is lang onaangetast gebleven. In de vorige eeuw js waarschijnlijk de bevolking van Europa meer toegenomen dan die van Azië, zij het overigens, zonder ook maar i""* de verte er mee op geliike voet te geraken. De grote verandering is gekomen in deze eeuw door twee oorzaken: de inwendige verzwakking van het Westen en het im porteren in de Aziatische gebieden van een aantal voortbrengselen van de Europese geest. Dit laatste leidde daar niet alleen tot een nieuw soort na tionalisme, maar ook tot een zich eigen maken van wetenschappen, waar van het Westen tot dusver het feitelijk monopolie had gehad. VEEL meer geloven wij dan in ang&v voor de atoombomzoeke mende oorzaak vau het cultuurpessimisme in onze landen in hel verloren gaan van de Europese exclusiviteit. De Europeanen zijn niet meer, wat ze zijn geweest. De eigenschappen, waarmee zij in vroeger tijden verre en grote volken overvleugelden, zijn thans min of meer gemeengoed geworden. Nu g^an de bevolkingsaantallen spreken; de veelheid neemt de plaats in van de gekwalificeerd heid. Het is misschien wat overdreven, maar het is wel de tendens van deze tijd. En dan zien wij, dat de Zuidoost-Aziatische bevolkingen met Europese middelen de rampen gaan bestrijden en met Europese middelen hun eco nomie gaan verbeteren. De schaal, waarop het geschiedt, is nog beperkt maar de resultaten beginnen zich toch reeds af te tekenen in een in leven blijven van ongeteiden, die onder vroegere omstandigheden ziekte of na tuurramp niet hadden overleefd. Er is daarin veel, waarover naar Euro pese maatstaven voldoening op haar plaat1- is. De moeilijkheid is echter, dat deze geïmporteerde maatstaven voorshands moeilijk daarginds in het beeld det beschaving passen. Zo zet een ontwikkeling in. waarvan het be gin wel valt waar te nemen, maar het einde zich niet laat voorspellen. De Britse econoom Malthas heeft in bet begin van de vorige eeuw zijn beroemde studie gepubliceerd, waarin hij bij een toeneming van de be staansmiddelen volgens een rekenkundige reeks {2-f-24-2 enz.) een be. volkingsvermeerdering volgens een meetkundige reeks (2X2X2 enz.) voor spelde. hetgeen zou betekenen, dat het gros Man de bevolking toch aan de rand van het bestaansminimum zou blijven leven. Malthus heeft ongelijk gekregen doordat in Europa geleidelijk een geboortebeperking zich deed gelden. Op dit ogenblik is in West-Europa de bevolking nog niet gesta biliseerd. maar het gaat die kant toch uit. IN Azië liggen de dingen anders, Europese techniek en wetenschap doen er wel hun intrede, maar de geestesgesteldheid, waarop ze wor den geënt, is vaak geenszins geschikt om ze op harmonische wijze te verwerken. Zo valt te vrezen, dat in India de wet van Malthus een alarmerende actualiteit krijgt. De economische commissie van de V.N. voor Azië heeft, verklaard dat, wanneer de bevolkingstoeneming in het hui dige tempo voortgaat, van een verbetering van het levenspeil binnen afzien bare tijd geen sprake kan zijn. Men vatte dit niet te licht op, daar gezonde internationale verhoudingen ondenkbaar zijn, wanneer enorme bevolkingen op de grens van de honger blijven leven. Men moet daarbij steeds voor ogen houden, dat deze bevolkingen een krachtige stem in het kapittel hebben onder de nieuwe omstandigheden. En wie mocht zeggen, dat het vreeedzame India toch nooit een gevaar kan worden, die wende dan'zijn blik maar op het geenszins vreedzame China, dat in soortgelijke omstandigheden verkeert, met dien verstande nog, dat de machthebbers te. Peking uit prestigeoverwegingen een stijging van de bevolking met nog enige honderden miljoenen eerder zullen aanmoedigen dan tegengaan. Vrijwel alle buitenlanders, die Peking bezoeken, vertellen dit verhaal. Zo is het toekomstbeeld, uit het rapport van de V.N.-comrmssïe op rijst, nogal verontrustend; vooral voor het kleine Europa dat in toenemen-* de mate zal krijger, te horen, dat het boven sujn stand leeft. jV het motto er staat, merk ik dat het niet ori- I gineel is. Een van de hoofdstukken van het boekje „Wat weet ik van televisie?" dat Sjoerd de Vrij en Martin Deelen in 1949 publiceerden, heet precies zo. Het motto is trouwens ook een tikje ge vaarlijk. En dan denk ik niet alleen aan Wim Kan, die in zijn jongste programma grapjast dat de pro- gramma's van de VLA..R.A. niet goed kunnen zijn, omdat het programma's van amateurs zijnmaar wel aan de omstandigheid dat ons veel verguisde ImaaT nog altijd meer geprezen zuilensysteem de amateurs in het Nederlandse radiobestel vaak op sleutelposities heeft gebracht Hetzelfde amateu-^ risme, dat de technische ontwikkeling stimuleert, kan aan de programmabouw veel afbreuk doen. Maar dit is een hoofdstuk apart, al is het in dit verband aardig een recente uitlating van een voor- aansta and televisieman te noteren: dat Nederland een pracht van een kans heeft, om Eurovisie ten voorbeeld te strekken. Want als er in ons op ver deeldheid, of laat ons zeggen verscheidenheid ge baseerd televisiebestel al samenwerking mogelijk blijkt, dan woef het voor de Eurovisiélanden^en peuleschilletje zijn, deze samenwerking op te brengen. De tof van de amateur wordt te visie-centrum waren er plaatsen, weinig gezongen. H.et waren de ama- waar er maar niets op de buis wilde teurs. die bij het grote publiek geest- komen. Tot diepe teleurstelling van drift voor de klankradio hebben ge- de amateurs, die vaak maanden had- wekt. Technici met eigen zenders, den gewerkt aan hun ontvanger. Eén schooljongens met zelf gebouwde van die teleurgestelde!!, Charles W, krlstal-ontvangertjes. Het waren Manders, een vlerkante vijftiger uit amateurs, die pionierden op het ge- het kleine dorp St. Antonis, tussen bied van de televisie. F. Kerkhof, Helmond en Grave, heeft ons vorige die al In 192? 'n zender bouwde en week over z'n strijd om tot een beeld die in 1936. met z'n Eindhovense te komen verteld. Niet tot een rede huiskamer als studio, geregeld op lijk beeld, maar heel gewoon tot een zondagmorgen programma's met een beeld. beeld van dertig lijnen ging uitzen- Sint Antonis, een onschuldig den Zijn taak werd na de oorlog plaatsje dat aan z'n motorcrosses een overgenomen door z'n collega-tech- zekere vermaardheid dankt, ligt nicus C G. J. Sanders, die geen pro- veertig kilometer van Eindhoven, gramma's maar enkele eenvoudige binnen de aktie-radius van de zen- beelden uitzond. Die door z'n mede- der dus. Aan z'n ontvanger had de amateurs op hun primitieve beeld- radiohandelaar Manders een dik half buisjes echter even dankbaar wer- jaar gewerkt. Hij was geen beginne- den ontvangen. ling in het vak, was er van overtuigd Aan Kerkhof en Sanders is het te^ dat alles in elkaar zat zoals het in danken dat, toen Philips' Experimen-* elkaar moest zitten. Ook de antenne tele Televisie haar uitzendingen be- was in orde. Maar er was geen beeld gon, niet alleen op fabrieksklare ont- op de kleine kathodestraalbuis (dia vangers maar ook op honderden zelf meter vijf centimeter! te krijgen, ïebouwde anparatcn werd gekeken, geen geluid ui* de kleine luidspre- Door amateurs, die geestdriftig op- ker. Vrienden van de VERON in belden na de uitzending of teleur- Eindhoven testten het toestel. Ook gesteld. Zoals de in het Nat. Lab. zij constateerden, dat er niets aan nog altijd legendarische meneer uit mankeerde. Groningen, die elke avond weer Manders is er niet de man naar, kwam vertellen dat hij het beeld op om het na de eerste teleurstelling z'n kop had ontvangen. op te geven. Hij zocht naar 'n oor- Er waren er bij die amateurs en- zaak: en kreeg 'n ingeving: Sinttun- kelen, die in hun rapporten nuttige nis, zoals de bewoners hun dorpje aanwijzingen gaven, waarvan dank- noemen, ligt weliswaar in het vlak- baar gebruik werd gemaakt. Als u ke land, vlak tegen de Peel aan, nu nog hun apparaatjes uit die tijd maar er zou toch wel eens een ob- ziet, kunt u zich niet voorstellen dat stakel tussen zender en ontvanger ze de moed konden opbrengen er kunnen zijn. De Topografische uren naar te turen. Het ging hun dan Dienst in Tilburg bevestigde het ver-' ook niet om het programma, maar moeden: tussen Eindhoven en Man- om de beeldkwaliteit. Velen van hen ders' dorp ligt een tien meter hoge behielpen" zich. omdat ze niet de be- schikking hadden over kathode- straalbuizen, met in de oorlog uit neergeschoten vliegtuigen „georga niseerde" radarbuizen. grote afstand van Eindhoven werden de beelden soms goed ontvangen. Maar dichter bh' het tele- (Van onze correspondent) BONN. In de metaalindustrie in Noordrflnwestfalen dreigt «n staking van meer dan 180.000 arbei ders uit te breken. De onderhande lingen zijn vastgelopen. De werkge vers z|jn niet bereid enige loonsver hoging toe te staan. De vakbond der metaalbewerkers heeft de hou ding van de werkgevers „een pro vocatie" genoemd. De werkgevers zijn bang dat een loonsverhoging in de metaalindus trie onmiddellijk tot looneisen in. de mijnbouw aanleiding zou geven. Dat zou dan weer tot verhoging van de kolenprijzen leiden waardoor de prijzen omhoog zouden gaan. Bo vendien menen de werkgevers dat de lichtelijk teruglopende conjunc tuur in de staalindustrie een goede reden is om de ontwikkeling af te wachten. De mogelijkheden van het televisie toneel werden al spoedig ontdekt. Grote produktiei waren In de vrij kleine Eindhovense studio's vrijwel onmogelijk, maar scènes uit toneel stukken werden veelvuldig voor do camera's gebracht. Hier ziet u AnnJe van Ees ea Cor van der Lngt Melsert in hoe kan hot anders? Brasses „Boefje". Omdat Charles Manders het in z'n eigenzinnig hoofd had gezet, dat hij het Eindhovense beeld moést ont vangen, zocht hij het hogerop. Me- trok zouden meneer pastoor en zijn vicaris direct naar boven komen. NADAT-IE z'n ontvanger voor zichtig op de zoldervloer had gezet, legde Manders een snoer voor de stroom van de kerk naar de klok- kezolder. De antenne stak hij uit één van de galmgaten. En zowaar, nauwelijks was dit gebeurd, of het beeld en het geluid waxen er. „T Is toch vrééd.zei de ?2-jarige pastoor, toen-ie, nog na-hijgend van de klim, voor het beeldbuisje kniel de. Wat voor programma hij op die novemberavond van 1948 heeft ge zien, weet Charles Manders niet meer. Hem was het immers slechts om een beeld te doen. En dat beeld kreeg hij. Een uitnemend beeld zelfs! In de huiskamer van de gastvrije radiobandelaar staat nu een fraaie superontvanger. Hij zelf heeft niet zo veel tijd om te kijken, maar z'n schoonvader, die even verderop woont, kent het Nederlandse en het Duitse programma-blad uit z'n horfd. Hij Slaat geen uitzending over. De televisie heeft deze energieke Brabander geen windeieren gelegd. Z'n zaak, met 'n grote showroom en 'n ultramoderne grammofoonplaten- bar, is gevestigd in _een dorpje van misschien duizend inwoners. Maar wie voor die zaak staat ziet dat het een bloeiende nering is. Manders zelf vertelt glunderend over de cultuur kring, die hij mee heeft helpen op richten: op vrijdagavond is hefc hier bar druk, dan hebben we koopavond, ze komen uit de hele streek, en het wordt met trots gezegd we i helpen de mensen hier nu al aan de. Kleine Nachtmuziek en aan 't stukje Grieg. Waaruit blijkt, dat de tele visie ook haar steentje bijdraagt aan de cultuurspreiding. Want zonder die televisie had Manders het zeker ook ver, maar waarschijnlijk niet zó ver geschopt. Is het niet typerend, dat in deze dorpswinkel in eén week drie groot beeldontvangers zijn verkocht? Is het ook niet typerend, dat in deze Nederlandse winkel het programma van de Duitse televisie, verstrekt door Philips, in de uitstalkast hangt? Hoewel de familie Manders zelf bij voorkeur naar Nederlandse pro gramma's kijkt en graag bereid is over enkele van die programma's neer pastoor had er geen enkel be- met de bezoeker uit het westen een „heuveF'rug. Toen de radiohandelaar Charles W. Manders op da zolder van do kerk toren tn St. Antonis het eerste beeld ontving op zijn zelf gebouwde, primitieve ontvanger met 'n beeld buis van vfjf centimeter; luidde hij de klok. Meneer pastoor en de vIRarls klommen de trappen op, om het won der te aanschouwen. (Advertentie 1.M.J „U bent de kassier en u heeft helemaal niets van die overval gemerkt?" „Nee, meneer de presidentik zat te lezenl (Zó boeiend is nu PANORAMA zwaar tegen, dat hij met z'n appa raat naar de klokkenzolder van de kerktoren klom. Maar hij moest wel beloven dat hij, zodra er iets te zien zou zijn, een seintje zou geven. Nee, hij hoefde niet naar beneden te ko men. Als hij even aan het klokkezeel hartig (maar toch hartelijk) woordje te spreken. Want wie televisie heeft, praat over televisie. En omdat er steeds meer mensen komen, die televisie hebben, wordt er steeds meer over televisie gepraat. (Van onze correspondent) NEW YORK. Ongeveer 160.000 arbeiders in de damesconfectie- industrie in Amerika z(jn ïn staking gegaan. Daarmede is tegelijkertijd één der grootste takken van nijver heid in New York lamgelegd. De stemming is voorbeeldig. Het moment van de sb>l«og_mïaucn in de drukste vo.»oereidingstijd voor het nieuwe seizoen is strategisch ge kozen, Toch is de leiding er pas nj lange aarzeling toe overgegaan. Sinds 1933 heelt het damesconfec tiebedrijf hier geen arbeidsconflict gekend. Deze rustperiode van een kwart eeuw was te opvallender om dat er juist in dit bedrijf tussen 1909 en 1933 niet minder dan tien sta kingen hadden plaats gevonden waarvan sommige aanleiding hadden gegeven tot de verbitterste en met de felste middelen uitgevochten bot singen tussen werkgevers en werk nemers in. de bewogen geschiedenis van de New Yorkse vakbeweging. Sindsdien heeft de bond van ar beiders in de damesconfectïe-indus- trie zich onder de bekwame leiding van David Dubïnsky ontwikkeld tot één der sterkste vakverenigingen, die meer dan enig andere gewerkt heeft voor de algemene ontwikke ling van zijn leden. Met een bezit van over de 33 miljoen dollar voelt de bond zich sterk genoeg om lang durig voet bij stuk te houden. De bond vraagt een loonsverhoging, uit breiding van de doorbetaalde va kantiedagen van 6 op 8 en de vor ming van een speciaal fonds voor de uitbetaling van een week loon per dienstjaar voor elke arbeider die op straat komt te staan tengevolge van de stopzetting van een bedrijf. De werkgevers hebben zich tot nu toe slechts bereid verklaard tot een geringe loonsverhoging. GRONINGEN. Op de Steentü- brug is gistermiddag een wielrijder verongelukt De man, de gepensio neerde brigadier van politie GV. d. Sluis werd gegrepen door een militaire vrachtauto en op slag ge dood. ZETTEN De trein, die maandag avond om acht minuten over zes uit Nijmegen vertrok in de richting Gel- dermalsen heeft bij de onbewaakte overweg in Herveld een tweejarig kindje van de familie Summeren aan gereden en gedood. Het kindje, dat In de wachtpost bij de onbewaakte overweg woonde, was met de moeder" aan de ene kant van de spoorlijn, terwijl vader aan de andere kant van de spoorlijn met hout bezig was. Plotseling liep het bij moeder weg naar vader toe. DEN HAAG. Mr. N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello, die in de vacature van proi. mr. G. de Grooth (WD) benoemd was tot lid van de Eerste Kamer heeft niet de benoeming aanvaard. De voorzitter van het centraal stembureau heeft daarom benoemd mr. D, A. Delprat, Voorzitter van de Kamer van Koop handel te Amsterdam en oud-dlrec- teur van de maatschappij „Neder land". Deze zal de benoeming wel aanvaarden. (Advertentie LM.) Geen Aspirin zonder BAYERKRUIS Vraag alleen DEN HAAG. Gisteren is prins Bernhard, in gezelschap van. prof. dr. J. F. Nu boer en zijn adjudant It-kol. C. C. Geertsema, terugge keerd van zijn verblijf in Tanganyi ka waar hij na het einde van zijn officiële bezoek aan Liberia, heeft vertoefd. (Advertentie t.M.) Drink elke Stimulans voor de vrouwy Bij apotheek en dtogbt BRUSSEL -—Een schroef van 27 ton is maandag aangekomen in het Nederlandse paviljoen van de Brus selse wereldtentoonstelling om daar te dienen als voorbeeld voor de ak- tiviteiten in de Nederlandse scheeps bouw. De grote schroef, die werd ge goten door Lips te Drunen, zal later worden gemonteerd in een 35.000 tons tanker die bestemd is voor de Cal- t ex-m a atscha pp ij. ZüRICH. De Zwitserse commu nistische partij heeft het afgelopen weekeinde bij gemeenteraadsverkie zingen in Zürich, vergeleken met 1954, driekwart van haar aanhang verloren. De partij kreeg 1.239 stem- 1 men tegen 4.104 in. 1954- DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE VOORUIT PROBEfcR GEtri öRAPPtn hALtn Hljn WA&fcMMAAfBIJ JACHTMUlA.HllJt) LtinötPWAhOMOUDEn TtRWlJUK ZEHAAPDÉ GEVAfl&fcWl&RIID we zijn zo TtRu&^onoEns. rikt PlfcZlfcR ZODRA DlÊiCHURKZfl ACKTtRDt TflAUtf) ZITTEn IK HOOP DAT DAT GAUW 15 00tt)0£! 3254. Nog een p^r^forse slagen met armen en rotswand.... Ondertussen maken benen en Rob en 1 komen aan de oppervlak te. Maar waar zijn ze hier? Ze staan in een enor me grot, die in verbinding moet staan met de buitenlucht. Kijk, bijna recht boven hen is een opening. Ze zien de blauwe tropenlucht. En felle zonnestralen vallen door de vele soleten in de de matrozen van nSea serpent", die in de roeiboot wachten op het moment, dat Hank en Rob weer boven komen, zich danig ongerust; ze hebben al geruime tijd geen luchtbellen meer waargenomen. Ze zullen toch niet beiden omgekomen zijn? Hank en Rob zijn zich er met van bewust, dat zij de twee mo trozen de angst op het lijf hebben gejaagd: de grot, die zij ontdekt hebben, is zo fascinerend, dat zij er bepaald meer van moeten weten. En dan doet Rob opeens een wonderlijke ontdekking, „Hank!" roept hij. „kijk eens, wat daar ligt!'" „Juffrouw Pxobyn, dit Geoffrey was natuurlijk een volsla gen idioot wanneer hij meende^dat ze niet zou proberen Paddy Lynch zo. ver te krijgen dat hij voor haar uit vond wat hij uit kon vinden; hij was de Bank van Engeland niet, en zij evenmin haar opdracht was Colm te vinden. Maar die hele kwes tie over de Bank van Engeland was hoogst eigenaardig. Wat Colins hui dige bezigheid ook mocht zijn, het was waarschijnlijk nie. smokkelen Reeder moest daar mis in zijn daar deze de officiële goedkeuring i... j - had; iemand op de bank moest be- lomaaf nf"If,., hoorlijk op de hoogte zijn, dat ze lemaal officiële nonsens' Geoflïey jn zó'n positie konden „Oh, dank u wel. Hoe is die geko men, meneer Bond?" agent, meneer Bond;'meneer Bond, naït^-Jr Plaatsen dat hij haar/in een >ersoon- dït is onze passagiere, mejuffrouw Er toP-S- een hint kon geven dat Co- Probyn. Meneer Bond heeft een brief mand tpe JSK^JhS 110 waarschijnlijk- niet direct naar voor u, juffrouw «robyn," en de Andrews had weten tos to krifi huis zOU komen- Wat kan het ZÜQ? agent, na haar de hand te hebben ge- gen van de chef-steward —ze had er bïik werpend op haar horloge, drukt gaf Julia een brief in Geoffrey bSoef?e aan i^ in rika^ te from- ^sloot *e da* in ieder geval be- Consetts vertrouwde handschrift een- me]en en weg te g0Qiet) toen 2e ter stappen kon ondernemen om in voudig geadresseerd aan_..Mej Julia opmei-ket" dat er n?g een veltotje to contact te treden met Paddy, zelfs Probyn, M.S. Vidago, Casablanca envelon zat' dit was ceschreven in zou ze uiteindelijk besluiten een Tot haar verwondering was er geen GeoffSv?Sdschrïft zekere terughoudendheid in acht te postzegel of poststempel op. „Oh, darling, jij weet wel waar ik Aemen; ook P°est ze b') de kapitein aan dacht die laatste avond aan Z1?,n uitJe binden hoelang ze in „ca- j ou! Ik wou dat je niet weg was ge- sa zouden blijven liggen. „Hij werd persoonlijk afgegeven gaan. Londen is werkelijk uitgestor- Op dit ogenblik werd er aan haar aan ons kantoor ~- door een bankbe- ven zonder jouw mooie, blanke, dwa- deur geklopt en trad Andrews binnen, diende, geloof ik. ze gezichtje. Ea hoe dan ook, zelfs zoals hij dikwijls dc d zonder op Julia nam hem mee naar haar hut wanneer je je neef of achterneef, of haar toestemming te wachten, en scheurde hem open. Evenals Casa- wat hij dan ook is, zou vinden, waag „Er is een auto voor u gekomen, blanca was de brief helemaal met ik. het te betwijfelen of hij zo vlug juffrouw," zei hij. wat ze_verwachtte. In de eerste plaats naar huis komt als jij of zijn familie „Wat voor een auto?" was hij in machineschrift geschreven, het wel zou willen Edina zal waar- „Dat zou ik u niet kunnen 2eggen. Consett begon met te verklaren dat schijnlijk haar voortreffelijke salaris Er werd me alleen maar gezegd u te om zeker te zijn dat dc brief haar zou zoveel groter dan het mijne, een vertellen dat er een auto op u staat bereiken hij hem m een andere enve- ogenblik langer moeten opofferen! te wachten aan de kade." lop naar de Banque Anglo-Marocame Maar wat je ook doet, stook in geen „Dank je, Andrews. Ik kom over t.a.v. de neer Lynch had gezonden geval je Ierse bankvriendje op om te vijf minuten." v/dilo dalekln hif'in0?™0 ?a?" «nti,wro!ten Ut ™eek je het Ze stapte een ogenblik naar buiten yiaago was .»dan kan hij m con- hele geval met rust te laten, tenmin- op het dek om te voelen hoe warm tact treden met de agenten en hem ste wat de bank-affaire betreft.» het was Het wasVo* «een tien uur su'nSge^en"'™rT ',n«' vom,heS T stanaige jongen, was J una s goed- chief! zei Julia vol verontwaardi- begon al aardig warm te worden-te- keurend commentaar. Maar voor oe gmg. Arme Geoffrey hij tad so de gen de middag ta de stad rou liet rest van de brief had ze helemaal schrik te pakken dat hij helemaal of- waarschijnlijk heet zijn Ze verwis geen goedkeuring - ze ias verder ficieel werd. „Verstrekken!" mompel- selde haar wollen truitje voor een nSt v'oorhoofd en st,Jgende de ze verontwaardigd, terwijl ze blouse, haar bruine schoenen voor ergenis. 2'eer naar dl ®e*yPte brjef keek- groene sandalen, waarvan de kleur „ik heo geïnformeerd bij de instan- Daarna las ze het P.S, nog eens over. overeenkwam met die van haar tie waarover ik sprak." schreef Con- By elkaar genomen, deden de twee breedgerande vilten hoed de meest sett, „maar ik geloof dat je beter he- brieven haar onraad ruiken. Als nuttige van haar reisgezellen die de lemaal van je onderzoek af kunt zien. Geoffrey niet, evenals Reeders vriend Golf overgestoken was opgerold to Zoals je weet is het aan banken niet to. de bar in Tanger, sabe todo, wist een groene kegel tussen haar kousen; toegestaan bijzonderheden over de hij in ieder geval heel wat meer dan na haar lichte tweejas over haar arm conto's van cliënten aan derden te hij wenste los te laten, zelfs tegen- geworpen te hebben ging ze het dek verstrekken het is 'n soort ambts- over haar. Nu ontwikkelen intelli- op op zoek naar kapitein Blyth. Ze geheim; en hoewel de Bank van En- gente jonge vrouwen zoals Julia dik- vond hem, nog steeds in gesprek met geland praktisch gesproken een lege- "wijls een speciale ofwel een soort de agent, leunend over de reling ter- ringsinstantie is sinds zij werd gena- irrationele meedogenlooshei- tegen- wijl hij toezicht hield op het lossen tionahseerd, is deze regel ook op haar over jonge mannen die hun zelfver- van de auto's en de tractors van toepassing. Het spijt me heel erg kozen slaven zijn, maar waarop ze „Oh, mijn beste kapitein, iemand dat ik het voorgesteld heb het was oog niet werkelijk verliefd zijn; ze heeft een wagen gestuurd om me te dom van me. Mijn enige excuus is dat was onredelijk geërgerd over Consett halen, Dat betekent waarschijnlijk ik op dat moment aan iets geheel an- om zijn officiële voorzichtigheid en gastvrijheid daarom wou ik u vra- ders dacht." De brief eindigde heel onbuigzaamheid. Ze zat in haar be- gen hoelang we hier blijven liggen formeel: haaghjke kleine hut, waar ze zich zo „Wel we varen m ieder geval met ..Je toegenegen aan was gaan hechten en dacht na af voor morgen." Geoffrey Consett." onder het roken van een sigaret (wordt vervolgd'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1