V' w: HUIS TEN BOSCH GEREED HET BRITSE KONINGSPAAR WAARDIG TE ONTVANGEN OPSBltó MAGGI BLOEDARMOEDE? 2 In schoorsteen been gespalkt Open Muis Studio Arbeider overleden na bedrijfsongeval oor, FRANK GODWIN; AYGNIUPJEN KAPITEIN mm. .Speurtocht Vrijdag 14 mnnrl HllRtflf f JKDfcnKOAtHOWlUDfe WtG! 1 ZltMOPWtMfcELHUIDS fcj-L ^TfcRUG&tKOnfcn WAREN .i inoAARto V oon! KonjonGfcos, HELP E6MS:TDt OPROVIAND. P Klu IZtri AAR HAT ZOUrtijWlLLtn Advertentie LM.) MAGGI kippensoep proeft U de kip! Omdat alleen het beste van de kip gebruikt. ^AN de drie soorten algemene verkiezingen, welke ons staatsrecht kent, plegen die voor de Provinciale Staten het minst in de belang stelling te slaan. Dit hangt rechtstreeks samen met het feit, dat de taken en de arbeid van de provinciale besturen, zeer weinig tot de verbeelding spreken. Dit is vooral het geval in het stedenrijke Westen van oos land. De gewone burgers kunnen de stadsbesturen wel volgen in hun doen en laten,, zoals zij ook de organen van de staat met of zonder voldoening aan het; wërfe vermogen te zien. Maar hun interesse voor en hun verbondenheid met de provincie ds inverreweg de meeste gevallen tamelijk. gering, ai zijn zij veelal wel bereid om aan te nemen, dat die op waterstaatkundig gebied belangrijk werk verricht. Er zijn trouwens verschillen: in die gewesten, waar de steden niet overheersen en de Stoten zich met een aantal culturele taken zien belast, is de belangstelling voor bun werk aanzienlijk groter dan in de provincies, die gezamenlijk de z.g. randstad Holland vormen. Ai met al echter is de positie van de provincies in ons staatsbestel niet overdreven groot. Er komt biji dat veel arbeid van provinciale organen zich niet alleen aan de waarneming, maar ook aan de. controle onttrekt. Het toezicht van Gede puteerden op de gemeentebesturen is een punt, waarover zij de Staten geen verantwoording schuldig zijn en bet ambtelijk contact van de Com missaris der Koningin met de burgemeesters heeft wei eens het karakter van een (voor niemand bewijsbare) inmenging in gemeentelijke zaken. Het. administratieve meer dan het publiekrechtelijke karakter van de provincie vindt zijn oorsprong in het verleden, toen het er om ging, de Staten der gewesten op ondubbelzinnige wijze te beroven van de souve- reiniteit, waarvan zij gedurende de republiek de dragers waren geweest. Johan de Witt stelde vast, dat Nederland niet één republiek was, maar een confederatie van zeven republiekj'cs. Het is onbetwistbaar, dat het particularisme van die republiekjes tot grote misstanden had geleid; maar desondanks blijft het de vraag of het nodig was geweest, met het badwater de zeven kinderen weg te gooien. HET is een-kwestie, die niet zonder actualiteit is in die provincies, waar het regionalisme, dat nuttig verzet tegen de geestelijke nivellering, enig belangwekkend leven in de brouwerij brengt. Misschien, dat daar ook de verkiezingsstrijd tets levendiger is dan in de beide Hollanden en Utrecht. Overigens zal de lauwheid hier zich tocb maar in geringe mate weerspiegelen in de deelneming aan de verkiezir-gen. De Nederlanders zijn plichtsgetrouwe stemmers. Het ligt misschien wei een beetje aan de opkomstplicht (de gemiddelde landgenoot heeft een goed-burgerlijke afkeer van veroordelingen), maar toch niet geheel. .Men vindt het stemmen tevens een gepaste en goede zaak, ook wanneer het gaat om de samenstelling van een half vergeten orgaan als de Provinciale Staten. In de tot nu toe schaarse verkiezingslectuur treft men weer de obligate verwijzing aan naar het belang van de Staten als stemJichamen voor de Eerste Kamer. De herinnering is juist, maar of ze veel indruk maakt? In elk geval is de doordringing van het Nederlandse volk van dit feit proefondervindelijk niet het geëigende middel om de Statenverkiezingen en de Statenvergaderingen te verlevendigen. Naar onze mening is de ver kiezing door de Staten van de Eerste Kamer in haar huidige vorm een staal van zinloos perfectionisme. Niemand zou precies kunnen zeggen, waarom de Staten de Senaat kiezen, want er is geen band of verband tussen provincies en Eerste Kamer; en de waarde van elke stem is wis', kundig nauwkeurig naar het inwonertal berekend. Anders zou de zaak worden, wanneer de Eerste Kamer, met misschien ietwat gewijzigde bevoegdheden, het orgaan der delen werd, zoals ze dat is in Zwitserland en de V.S. en West-Duitsland. Voor zoiets revolutionairs echter lijkt, althans voorlopig, in Nederland de angstvalligheid te groot en de fantasie, te gering. T AN NEER niet weinigen toch met belangstelling uitzien naar de uitslagen der Statenverkiezingen, dan is dat omdat zij er gezind heden en tendenzen in hopen af te lezen. Schrijdt de doorbraak voort of. ia er een neiging tot herstel van de oude verhoudingen? Op dit kernpunt van de politieke ontwikkeling in Nederland kunnen de .Statenverkiezingen een antwoord geven, na twee jaren waarin de stembus niet heeft gesproken. Een beetje voorzichtigheid met het hanteren van de uitslag van deze verkiezingen als barometer is intussen wel op zijn plaats. Wanneer er van verschuivingen sprake ia, plegen die toch bij meer plichtmatige dan bewogen verkiezingen zich niet zo duidelijk te openbaren. Aldus hebben de Statenverkiezingen uit hun aard de neiging, gunstig uit te vallen voor hen, die niet op ommekeren gebrand zijn en ongunstig voor de meer ontraditionele geesten. Wij herinneren ons nog, hoe na de vorige Staten verkiezingen de K.V.P.-hladen tot een terugkomen van de kiezers op de „buitensporigheden" van de Kamerverkiezingen concludeerden, iets wat daarna door de feiten zo duidelijk is gelogenstraft. Een vergelijking met de Kamerverkiezingen is dan ook niet juist. Een barometer zijfi. de Statenverkiezingen, wel, maar slechts als men de huidige stand vergelijkt met die van 1954. f Advertentie LM.) Dit Is de kamer, waarin Prins Philip na de drukke beslommeringen van öft dag, van een heerlijke nachtrust zal kunnen genieten. Het is het slaap vertrek vajj prins Bernhard, In tfe rVasscnaarse vleugel. Het Nederlandse koningspaar zaJ de nacht doorbren gen in de vertrekken, die naast de Oranjezaal voor de prinsessen Bea trix en Irene werden ingericht. (Van eert onzer redacteuren) DEN HAAG. Huis ten Bosch heeft zich opgemaakt om het Britse, koningspaar waardig te ontvangen. Wanneer koningin Elisabeth en prins Philip zijn uitgebreide terreinen zui len betreden, zal niets hen herinne ren aan*de vreselijke toestand waar in de oorlog het ruim drie eeuwen oude paleis achterliet. In 1956 kwam men pereed met de restauratie en de oude glorie isteruggekeerd in het waarlijk „koninklijke middelpunt" van Den Haag. En het hoge bezoek da t het 26maart te wachten stoat zal ongetwijfeld een hoogtepunt zijn in zijn eerbiedwaardige staat van dienst. Een beetje schroomvallig zijn, we door de talrijke voorname vertrek ken gewandeld, die jhr. ir. P. F. O. R, Sickinghe,' de intendant van Huis ten Bosch, ons vol bereidwilligheid liet zien. De romantische namen uit de sprookjeskastelen werden werke lijkheid, De Chinese en de Japanse kamer', de Oranjezaal, de blauwe en de groene salon, de witte eetzaal, stuk voor stuk prachtige vertrekken, vorstelijk gemeubileerd, met aan de wanden talrijke portretten van stad houders en koningen. Een* wonder lijk goed geslaagde combinatie van oud en nieuw, 17e eeuwse meubels en handig verborgen lichtschake laars. We. mochten ook nog even een kijkje nemen in de slaapkamer van prins Philip. Niets was vergeten, op de tafel die voor het grote empire- bed staat, zagen we schrijfpapier, inkt, een potloodlucifers en een as bak. Twee telefoons staan gereed om de prins met alle delen van het paleis te verbinden. „Nee", zei jhr. Sickinghe ons: „we zij niet bang dat ér iets mis gaat. Alles is tot ih.de puntjes voorbereid. Huis ten Bosch is gereed." (Advertentie IM.) [dan ECHTE medicinale bloed wijn,, ATLAS" a Verhoogt Uw weerstand er>dc smaak is heerlijk. .ALL5EN VERKRUGBAAi? Bi) DE 5UJTER.WIJNHANDELAAR ■yA :V': Voor" de WdbiF- M G O VIN OS" Schiedam IJMUIDEN. Donderdagmiddag j hebben ongevallendienst en brand-1 weer van de IJmuidense hoogovens I onder moeilijke omstandigheden een gewone schoorsteenbouwer, de 40- jarige H. WiUemse, uit een benarde positie gered. De man was met enige colega's bezig een bouwschacht in een nieuwe schoorsteen af te breken, waarbij een steunbalk bezweek. Hierdoor brak W, een been. Zfln medearbeiders sloegen alarm en de brandweer bracht een verbandmeester naar de hoogte, die binnen in de schoorsteen het been van. de getroffene onder moeilijke omstandigheden wist'te spalken. Er werd een brancard achter hem aan- gehesen waarop de gewonde werd gelegd. Op deze manier heeft men met touwen de man naar beneden weten te krijgen. Hij is naar het zie kenhuis overgebracht. R.K.-overheid overweegt: Kerkelijke straffèn voor verkeers overtredingen DEVENTER. In kringen van de r.k.-kerkelijke overheid wordt over wogen kerkelijke straffen in te stel len voor ernstige verkeersovertre dingen, zo hebben de paters Krou- wcls en Renerie in twee zogenaamde preekstoelsermoenen in de Schouw burg gezegd. De duizenden doden die in de ver schillende landen aan het verkeer, ten offer vallen dwingen tot ernstige bezinning, In hun gesprek kwamen de paters tot de conclusie, dat het een taak der kerk is de christenen bewust te maken van de grote ver antwoordelijkheid, die elke deel nemer aan het verkeer heeft. DE doqr de AVRO georganiseerde radio-actie „Wie opent de kluis?" Is een succes. Polio-, kan ker- en reumabestrijding zullen er van profiteren. Natuurlek is het succes van een dergelijke actie, die niet uitsluitend op de naastenliefde van de radioluisteraars is afgestemd, nog van andere factoren dan de prijzen alleen afhankelijk, We kun nen ons voorstellen, dat bijvoor beeld de stem van Flip van der Schalie een grote rol speelt. Als animator steekt hjj Johan Bodegra ven naar de kroon. De opzet van de wedstrijd is trouwens heel aar dig. 't Is wel een wat luidruchtig uur, tussen zeven en acht op don derdagavond, maar toch zeker geen onplezierig uur. Gisteravond is mevrouw R. Mos- Staal uit Breda de gelukkige ge worden, Voor de eerste maal had ze ook 'n briefkaartje met een cij fercombinatie ingezonden. Ze schoot meteen in het hart van de roos. Ze kon naar buis gaan met een vloerkleed, een traploper, een par tijtje dekens, een gasfornuis, een wasmachine, een scheerapparaat voor meneer ën nog veel meer nut tige zaken. De hoofdprijs van dc week werd gewonnen door de heer E. Robanus te Den Haag, die ook best tevreden mocht zijn: een pe perdure radio-grammofoon-combina- tie. Er komen steeds meer coll 'Ctie- ve inzendingen van personeelsver enigingen enzovoorts in postbus 1111 te Amsterdam terecht. Grappig is het initiatief van de leerlingen van een U.T.S., die allen voor elk punt dat ze bij al hun proefwer ken benoden het topcijfer 10 blij ven, een cent zullen neertellen. De leraren hebben beloofd dit bedrag te verdubbelen. Bij de inzenders van deze week wordt de miljoenste verwacht. Hem staan als extra-prijzen een reis naar de Hivièra, een filmcamera, een elektrisch scheerapparaat eri. een kostuum te wachten. Als je al niet menslievend was. zou je het nü worden. (Voor de slechte verstaan ders; dit is 'n grapje. Wij hebben alle sympathie voor ..Wie opent de kluis?"). gezegd wil zijn van de interessante documentaire „Diepvries" uit de se rie Disneyland. H, S. Een van de vele fraaie salons In Huls ten Bosch. Het Is dc z,g. blauwe sa lon, Het Engelse Koningspaar zal er het grote schilderij kunnen bewonde ren van Maria II, gemalin van Wil lem III, koningin van Groot- Brittannë. ZIEKIKZEE. De 43-jarige Jac. van Raaij uit Vlissingen is tijdens zijn werk ouder een zware staal constructie bekneld geraakt. De man, die gehuwd was en vader van 2 kin deren, werd. zo ernstig gewond dat hij enkele uren later overleed. WARSCHAU. Een groep Polen van Duitse afeomst is door een rechtbank 'te;: Katowice in Zuid- Polen tot.gevangenisstraffen veroor deeld wegens hét organiseren van een pro-Duitse beweging die streeft naar afscheiding van Silezië van Polen. f?R zulle» gisteravond waorschyn- lijk niet zoveel kijkers voor hun tv-toestellen hebben gezeten als woensdagavond, toen een glansrijke demonstratie werd gegeven vr.n wat het Europees potentieel aan compo nisten en tekstschrijvers vermag te prestere». Toch zijn we voor een rubriek als Studio 8 erkentelijk. Dc televisie zou haar taak verkeerd verstaan, als zij zich uitsluitend op de „meerderheid" van de kijkers richtte. Studio B bevatte ditmaal o.m, een goed geslaagd filmpje over het belangrijkewerk van de stich ting Het Schoolconcerten een in teressant praatje van Peter v. Cam- pen over twee films, die icct niet in de bioscopen vertoond zullen worden. Van Catnpen is tot dusver re de enige iverkelijke ^iïmcriticits in de Nederlandse televisie. Zijn col lega's van andere omroepverenigin gen beperken er zich (helaas) toe, fragmenten uit nieuwe en oudere films zonder meer op 'n presenteer blaadje de kijkers aan te bieden. Van de Amerikaanse Zuidpoolexpe dities zullen de kijkers aan het ein de van dit seizoen veel, zo niet alles weten. Waarmee geen woord kwaads (Advertentie LM.) Wat kunt U doen, hulsmoe ders, als de kosten van bet normale levensonderhoud hetzelfde blijven, maar van U wordt verwacht dat U met een kleiner Inkomen evengoed 'moet rondkomen. Dan is het zaak om. uit te kijken, dan is het „op de dubbeltjes passen geblazen"... maar dan ook spreken onze. aanbiedingen een woordje mee. Want morgen beginnen wij met de Verkoop van een grote partij waterdichte boodschappentassen ;flinke ruime modellen met ronde lederen handvatten... en tn dezelfde partij: handige moderne koffertjes, voor zien van treksluiting en slot. Boodschappentassen en koffertjes, waarvan de nor male prijs 6.75, 7.90 en 9.25 Is, kunt U nu kopen voor nóg géén vier gulden. begint solide boodschappentassen en koffertjes, In effen kleu ren en In ruitdesslns, door elkaar voor één prijs, 3257. Rob kan zijn osen haast niet geloven; hij kijkt uit over een prachtig landschap! De rotsen zijn begroeid roet klimplanten en bloemen, er vliegen vogels heen en weer, er zoemen insec ten... De Tulip-rock is hol! De zon schijnt bijna loodrecht op dit uur van de dag binnen. Kijk, ginds is een meertje. Rob loopt verbijsterd rond: dit had hij nooit durven verwachten... En wat is dat daar in de verte? Een rooksliert! Rob loopt er heen en ziet een smeulend vuurtje. Dat bete kent, dat de rots bewoond moet zijn. en wie zou hier anders kunnen huizen dan de sedert een jaar op zo mysterieuze wijze verdwenen Donald Power? Maar er is niemand te zien. Rob kijkt om zich heen en zoekt de rotsen af. Dan zet hij de handen aan zijn mond en roept een paar maal luid; „Donald! Donald Power!!" DAGELIJKS. FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE in bepaalde kringen voor'een van haar meest geslaagde kledingstuk ken gold, wat Edina ook mocht zeg gen van- de lengte, ervan,- cn van avond. zou ze misschien haar mooiste kleding nodig hebben; Toen ze -langs de villa gingen om Lynch op te pik ken wist ze dat ze juist had gedaan: zijn blik toen hij naar haar keek wa3 een van die onwillekeurige huldebe tuigingen die meer waard zijn dan wat voor woorden ook. Niettemin gebruikte hij ook woorden. „Mijn hemel, Julia,maakt ze gè- 22 „Heb je dat gedaan? Nee, Ali heeft ^°oh hoteldebotel! Heb je enig idee - 1 - dat vast en zeker niet gek gevonden h9.e, i£001 -JezeH kunt maken als je 1 „Ja, Inderdaad. integendeel, het zal een grote indruk WJ^t' „Dat is een ander gevolg van de op hem gemaakt hebben. Ze vinden Ze wierp hem een kushandje toe. .moeilijkheden. Hij placht zich onbe- de Christenen hier geweldig ongods- Zo ongeveer, m'n beste Paddy rispelijk te schereo, vooral op vrfjda- dlenstis - er. er een te rieir bidden a, gen, als hij naar de Moskee __ging. voor de tombe van een christelijke "P.3* ^0Cht ik al. Een hartverste Vandaag ts het yrttdag - en leuk: nu maraboe zal hem ongetwijfeld goed- keISe voor w,e weggaan7 ,eens naar hem. vedaan hebben' „O nee ik moet mijn positieven onSLtigNSargwttah^tZhlti5S Na lm>ch "werd Lynch wegge- houdtn scheren van Mohammed te maken Tulla ^at C Overweg vroeg Julia: „Wat voor met de nieuwe Sultan?" za} 1U ^r^e.n op Waran" functie bekleedt die meneer Bmgham u In, t da tussen stenen bakken vol roze ge- lUcmnliik m rteRanoup Rpsrié Turaue? ,-MeeP' barstte Paddy Lynch uit raniums. zich koesterend in de war- vittel me dat cei „In de Moskee bidden ze voor de Sul- me zon of bladerend in de boeken on e?n hed hóge Ik neloof wel tan als hun Imam. een soort Hoge- VM haar gastheer - ze wijdde ook daï°f| |em aardia Lit tdnden en d«ïen*tó zTe7kernf„raS waarta zï £ïïg5 «:d»chten fan de taatiek t\E Sn vroSw is heePchariant'' degeen cue ze et kennen en waarin ze het best kon -volgen op de cocktail- Waarom is hii bli' een Turkse geloven afgezet en nemand anders party in het huis van iemand die aan mj een ru ervoor in de plaats gesteld. Het de Banque Begié Turque verbonden n.o k een lane verhaaL De Bux- komt op hetzelfde neer als wanneer was. Het was dom van haar niet ge- toSs waLn zo 21^1? aangezocht te aan Booms Katholieken zou vra- vraagd te hebben hoe hoog die Bing- zjch ujer te ves!igen en sloegen het gen-te bidden voor de zahetad van ham op de ladder stond, maar ze wis 5?'beerho met wtSrom Daarop een nieuwe Paus. aangestelddom'de 2t> geïnteresseerd geweest in All en Sronè de Soïe Heefé Tiuque in Russen, terwijl de echte Heilige Va- Mohammed en de hele Marokkaanse SderXad niet der ergens m ballingschap zit!" kwestie, dat ze dit punt voorbijge- SyK Sbracht- het was heel han- dan eedSS'" Fransc'n zien had. Maar goed, onderweg was dig van hen bekeken dat ze Bingham L! T- v genoeg Ze was achteraf blu ^trokken om de Engelse zijde van „Oh, die ouwe kerel was hopeloos! dat ze, toen Paddy haar gevraagd de zaken te behandelen wilde geen decreet ondertekenen, had wat ze in Marokko kwam doen, En wat zijn 'z'n collega's? zelfs niet als het hervormingen be- niet ronduit gezegd had dat ze op Turken9" trof, die het volk zelf wenste; alles zoek was naar Colin Monroe het oh Fransen en alle mogelijke hield hij tegen. De Fransen konden had op de punt van haar tong gele- andere nationaliteiten. Er is een heel nauwelijks iets doen —het was met gen om het te zeggen. Maar ze zou interessante Armeen bij daar moet recht een impasse. Maar het ge- misschien meer bereiken bij een vol- ie zeker kennis mee maken." neesmiddel is erger, dan de.kwaal - komen onbekende, wanneer er het Hoe heet hijmaKe"* momenteel willen een massa Arabie- een' en ander gedronken was, vooral 'jPonbukian" ren helemaal geen hervormingen als dé man een buitenstaander was. Terwijl ze een lange boulevard over meer, als ze komen van de zijde van Bingham was waarschijnlijk een En- gleden. 2ei Julia als terloops:' de Fransen. Nationalisme en tradi- gelsman of een Ier maar waarom „Ben je hier wel eens tegen mijn tionalisme vechten het ene ogenblik werkte hij dan bij de Banque Regié neef Colin Monroe opgelopen?" zij aan zij en het volgende ogenblik Turque? in ieder geval zou hij ze- Monroe? Nee dat geloof ik niet bevechten ze elkaar! Maar je moet ker al zijn collega's uitgenodigd heb- Wat voert hn uit?" niet aan het geloof van een Moslem ben. „Niets bijzonders voor zover Ik komen en dat is het wat de Ad- Dit was inderdaad het geval, zoals weet Hij vaart een beetje rond om minïstratie heeft gedaan. God zij hun zou blijken na een haastig bezoek de verschillende havens, geloof ik genadig." Hij zuchtte diep, aan de Vidago,. waar ze in de loods- sinaasappelen of zoiets." Wat Paddy Lynch zei over het ge- hut een nogal spectaculaire, diep uit- „Oh een van die amateur-smokke- loof van de Moslems deed Julia den- gesneden cocktaüjurk uitzocht in laars;"' zei Lynch, een beetje minach- ken aan de nieuwsgierige blik waar- zwart en goud, en zwarte Franse san- tend.' Julia werd getrofien door het mee Ali haar opgenomen had nadat dalen met'banden van goudborduur- feit dat hij evenals' Reeder onpnddel- ze gebeden had bij het Foucauld- sel. Zé overwoog ook een hoed op te lijk .tot dezelfde conclusie - kwam. monument en ze vertelde hear gast- doen. maar zag er ten slotte toch heer van het kleine voorval. maar van aï ze wist dat haar haar (wordt vervolgd'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1