stroom van o BS 1 wMsssmsmsmssmm SuggeÊlies9 nu prijzen dalen: Onrust in Roemenië Allerlei Plïfïl©s handen Geheime zender: Receptenboek zen in grote I pensions hoger Heftige strijd in Algerië Prins Bernhard heeft griep Jongetje verdronken in Den Bosch SPROETJE SPARK DAfi&?poE!wi)nAn„ AVONTUREN VAN KAPITEIN Speelse Speurtocht Donderdag 20 maart 19"j0 p-AAR verluidt, Etaat de regering op bet punt, bet Hele Noorden {Friesland, Groningen en Drente) j-ot ontwikkelingsgebied te ver klaren, In de-praktijk betekent dat, dat aan een gebied van meer dan een kwart van het hele Nederlandse territorium aanzienlijke faciliteiten zullen worden verleend ten behoeve van de aanleg en ver betering van verkeerswegen en voor allerlei moderne voorzieningen. Het gaat er ora, industrie aan te trekken en aldus een bestaansmiddel toe te voegen aan de landbouw, die sinds onheuglijke tijden in deze streken goeddeels;het rijk alleen heeft gehad. Als de regering een zodanige vergaande maatregel treft, zal de uitvoe- rlng er van wel geschieden in verstandig overleg en zonder, vertoon van al te uitbundige royaliteit. Alaar bet i$ duidelijk genoeg, dat er iets moet gebeuren, omdat op het ogenblik de harmonie der landsdelen op onmis kenbare wijze ia verstoord. De trek naar het Westen en het centrum uit de agrarische gebieden is al lang niet meer een gebeuren, dat zich voltrekt, zonder dat het het eigen regionale leven beroert. De migratie heeft een haast uitdagend karakter gekregen, omdat ze in vele gevallenzich uitstrekt over mensen, die het niet aan werk ontbreekt en die in hun eigen omgeving 2eer moeilijk kunnen worden gemist. De verkleining van de afstanden vergemakkelijkt de vergelijking met de toestanden elders. Men ziet in de ..achtergebleven" gebieden nu, hoe slecht men behuisd ia en hóe weinig moderne gemakken men geniet. Nu staat daar ongetwijfeld weleens wat anders tegenover, maar voor velen is de keuze toch niet zo moeilijk: en ef is keuzei De grotere.eisen, die aan Het leven worden gesteld, zijn vervulbaar; zij het echter veelal ,njet.pp.het platteland. Zo is er sprake van een verschraling en verslapping van bet regionale leven.. De reactie daartegen blijft gelukkig niet uit, maar het is onvermijdelijk, dat ze rich ook uit in verwijten en eisen aan dc centrale overheid, die al te lang de voorkeur heeft gegeven aai» de weg van de minste weerstand. I EN ministerdeputatie is in het Noorden geweest, Kamerleden hebben er een,rondreis gemaakt en deze week is de Koningin-er op bezoek, i Ondertussen ia in een speciaal congres van de P.v.d.A.. verreweg de grootste partij in dit gebied, een indrukwekkende reeks van wensen en grieven geuit. Het staat trouwens we! vast, dat in bijeenkomsten van andere partijen hetzelfde zou geschieden. Er is een communis opinio, dat bet zo niet langer gaat. En deze Noordelijke communis opinio is een merk waardige aanvulling van de in de dichtbevolkte landsdelen, toenemende overtuiging, dat het er al te,druk en al te vol wordt. -; De taak van. de regering is intussen niet zo gemakkelijk, omdat zij de samenstelling van de industriële kaart van Nederland wel kan beïnvloeden maar niet kan voorschrijven. £r is naar. onze mening echter wel kritiek op haar plaats wegens de trage en late wijze, waarop de regering zoiets als eenlandelijk economisch plan doet opstellen; Een" verdeling van werk. en welvaart en dus van mensen is geen zaak. die geheel aanhet toeval mag: worden overgelaten in het diohtst bevolkte land van de wereld. Een beroep op het verleden of op wat zuiver, economisch bekeken wenselijk zou zijn, gaat al lang niet meer op. De noodzaak, de meer afgelegen delen van het land bewoonbaarder te maken, doet zich van alle kanten gevoelen. Het is een zaak van volkswelzijn, Waarbij de economie middel is en geen doel. Een landelijk economisch plan, gebouwd op de wenselijkheid van een grotere spreiding van de bevolking, kan ook aan het licht brengen dat er nog wel meer gebieden rijn dan het Noordén, waar de kwalen heersen, die daar tot zoveel ontevredenheid" en ongenoegen leiden. Een planmatig.beleid, waaraan Nederland .in verband met zijn nog voortdurende toeneming der bevolking niet ontkomt, zal er naar moeten streven, zich vrij te maken 1 van het gevaar van overrompeling en. incidentele maatregelen. Het tekent de huidige toestand, dat sommige hoge functionarissen eigenlijk overvallen zijn door de toestanden en het ongenoegen in het Noorden. Zij wisten het niet! De kleinheid van Nederland heeft vele bezwaren, en het is daarom redelijk, dat het vuile profijt wordt getrokken van het voordeel, daarin bestaande, dat men in staat is het land te kennen. EI (Advertentie l,M.) (Van een onzer redactéuren) De laatste maanden zijn, als gevolg van een aantal factoren, de bouwprijzen van woningen in Nederland met 10 a 15 pet. gedaald. Dit is dus het momen! om een bouwbeleid uit te stip pelen voor de toekomst, waar bij de prijzen althans op dit gedaalde niveau kunnen wor den gehandhaafd. .Uit de tien tallen gesprekken, diewij met bouwdeskundigen hebben ge voerd, hebben, wij een aantal suggesties gedestilleerd, die van belang zouden kimnen zijn voor een dergelijke prijsstabi- lisatie:, In: de eerste plaats is daar het r punt van de continuïteit. Teveel wordt de woningbouw geremd door het huidige bestel van kleine op drachten voor kleine aantallen wo-, ningen. Telkens tussen die opdrach ten door vallen voor de aannemer, voor zijn personeel en voor zijn kostbare materieel pauzes, volstrekt onproduktieve pauzes, die voor een gemiddeid bedrijf al ieder jaar totaal ongeveer vier tot zes weken zonder produktie betekenen. Hier gaat dus een enorme hoeveelheid produktie- capaciteit verloren. -Toegegeven, er SSffifê heev Neerland iMUkW. rtó zelfs nog meer woningen tegelijk, heeft iedere provincie, iedete ge- Deze zijn uitgegeven in de grote ste- 'P^v. en vaak ook ieder srchttec- den van West-Nederland en hier en rijn eigen lijst met voor daar in de provincie vooral in het w®araaA v°fsens hen een Zuiden woning moet voldoen. Deze lijstjes tonen een eindeloze verscheidenheid. {uitgedrukt in SmHAMEA G ruw of schraal GELEI ESSa Tegen systeembouw kan geen enkel redelijk argument warden aange voerd. Dit is een voorbeeld uit Rijs- Wijk van beton-systeembouw. Links de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid, Ir. H. B. J. Witte, die ook niet ontevreden lijkt. ceerde en du getal (uit i prijzen van 1953) in 1956 was geste- gen tot i 8.00 a 8.30. het gemiddeld •y-'-Jk aantal geproduceerde woningen per arbeider per jaar tussen 1951 en 1950 ''"i bijna voortdurend daalde vla de vol-, ZfM gende lijn: .1.35. 1.27. 1.25, 1.14, 3-10. Uit de vergelijking van deze twee cijferreeksen blijkt, dat een va?,'c gehoorde beschuldiging, dot de indi viduele prestatie van dc bouwvak arbeiders gedurende de hoogconjunc- tuur daalde, in feite niet zo'n belang- rijk euvei constateerde a)s men wel dacht. Veeleer moest men de schuld A5 zoeken bij de organisatie van de woningbouw. M Er staat nog een suggestie tegen- 4& over het voorstel om het aantal m tegelijk in aanbouw zijnde woningen te verminderen. Dat is deze: ver- meerder bet aantal arbeiders in -de 'Êm woningbouw. Van de ongeveer SS?» 240,000 als bouwvakarbeider inge schreven Nederlanders, zijn er circa; 170.000 -werkelijk als zodanig te be-, schouwen, "Van hen werker er 75.000 in de woningbouw, 50.000 in de utili teitsbouw (kantoren, fabrieken, zie kenhuizen enz.), 25.000 in de wegen- bouw en ongeveer 25.000 in onder- 1 houdswerken, kleine verbouwingen en dergelijke. Bij dit laatste getal, komt dan nog een tienduizendtal! kleine, in eigen beheer werkende aannemers zonder personeel, en; zeker 10.000 schilders (niet in de bo- venstaande 170.000 opgenomen) v <Jxei uitsluitend *nhet onderhoud en de kleine verbouwingen werken. Een groot deel yan de laatste groep na, zeggen sommigen, zóu veel beter in de woning bouw kunnen gaan werken. Talloze verbouwingen vooral (winkels bijvoorbeeld) zijn w lüiieu een emaeiuze verscneiaenneia. ikujacw «ij wvw.»; --j" «.nli-ii ii -u echter nog een andere zij maken de continubouw in meer ter van.de Partij van de Arbeid, ir. «eenszinS zo drineend nood- i I? f^'n^'Cpitraden. dan één gemeente tegelijk vrijwel H. Vos dat ans land. te veel wo- UjiWffWflkkaw oewel nuttig, hebben deze contrac- onmogelijk, en hebben een' soortge- ningen'tegelijk in aanbouw heeft en zakelijk als de bei an gil ebb en- .4? ,frjfn daar het nadeel vertoond, effect op de systeembouw. Zij dat daardoor de arbeidsmarkt, zowel JJ1 dar zij ae betroKken aannemers in houden- het bouwproces dus op en als het mechanische bouwproduktie- ae sfeer van een zekere zelfgenoeg- maken het duurder aDParaat. zo versnlinterd worden, dat WENEN. In Wenen Is een uit zending van een illegale Roemeense zender opgevangen, die door „natio nale officieren" werd verzorgden waarin gezegd werd, dat Boeklest „onrustig" I9 als gevolg van levcns- middelensc baars te. In Boekarest en ook in andere steden de radio noemde Focsani, Bacau en Jassy zou het. tot de monstraties zijn gekomen, nadat dui zenden mensen urenlang bij slagers en hakkerswinkels in de rij hadden gestaan en tenslotte toch met lege handen naai huis moesten. De radio verklaarde, dat partij secretaris Gheorghiu Dej, een dele gatie naar Moskou had gezonden om economische hulp te vragen,, doch dat de delegatie was terugge komen met de boodschap dat de Roemenen „hun boeren meer moes ten inschakelen" Sedertdien trek ken „vliegende brigades" door het land-om de laatste reserves van de boeren in beslag te neroen. (Advertentie l.M.) Luister van 21maart «F elke mor gen om vijf over half tien naar Radio Luxemburg 208 Meter (K e/a 1439), Annemaria verklapt U elke dag heerlijk nieuws dat ae hoorde v*tihaar, vakman-slager. „volksvijand no. 1" zien,, dan moeten daarvan ook de conse quenties worden aanvaard. Dan moet. een hoeveelheid BRUSSEL De publieke opinie in België is nogal in beroering ge bracht door het feit dat twee van de aan hartkwalen lijdende Belgen, die door toedoen van koning Leopold en 'zijn echtgenote naar Amerika zijn vervoerd om daar behandeld te worden, na de operatie aldaar over leden zijn. In het parlement is door een lid van de C.VP.-oppositie ge protesteerd tegen de publiciteit rond de reis van de zieken. - (Advertentie ÏM.) Drie gevangenen uit huir van bewaring ontsnapt. - Bewakers zaten te lezen.." (Zó boeiend is nu PANORAMA!) Papierwinkel Een tweede belangrijke suggestie: maak de bouwvoorschriften voor ge- (Van onze correspondent) ARNHEM. Minister Witte (We deropbouw en Volkshuisvesting) heeft een verhoging van vijftien pro cent toegestaan op het ondernemers- loon van pensionexploitanten, die méér dan vijf. kamers verburen. Dit heeft de heer H. Smit, voorzitter van de Ned. bond voor pension*, rust huis- en kamerverhuurders, de Pe- ruka-federatie, bekend gemaakt op het tiende congres dat woensdag in Musis Sacrum werd gehouden. ALGIERS. De strijd In Algerië Is de laatste dagen weer in felheid toegenomen. Volgens het Franse le ger zijn er In vier dagen tüis 845 rebellen "buiten gevecht gesteld en 100 gevangen gemaakt. Dit cyfer Is hoger dan van de voorgaande we ken. „Le Monde" heeft gisteren het i rapport gepubliceerd van twee bij eenkomsten van hoogleraren over 't Algerijnse probleem. De betrokken hoogleraren komen tot de conclusie dat, hoewel de gewone man vast houdt "aan het denkbeeld dat Alge rië Frans moet blijven, het oro- bleem alleen kan worden opgelost door het verlenen van onafhanke lijkheid. --- -zekere zelfgenoeg- maken het duurder. apparaat zo versplinterd worden, dat zeggen deze deskundigen, zaamheid brachten, m deze sfeer werd Hierop aansluitend komt men tot niet economisch en snel gebouwd de woningnood Werkelijk als S u nauwelijks sneller en econo- de volgende gedachte: vereenvoudig kan worden. --- mucher gebouwd dan anders, - de administratieve procedure, die In het vierde kwartaal van 1955 1 r nog fT f20 contracten lijkt nodig is voordat een woning of een waren 96.635 woningen in aanbouw; i daarom een stelsel, waarin een con- blok woningen kan worden gebouwd, er; kwamen in dat kwartaal '20.698 'tinue slroorn van opdrachten, van Het administratieve apparaat in. Ne- woningen gereed. In het vierde kwar- rt^ere co"tracte" wordt gegeven derland is veel te omslachtig, veelte taal van 1956 waren 116.137 wonin» continu, zoiang net. werk efficiënt langzaam en naar de mening van gen in aanbouw, er kwamen er 22.060 zonder strikte noodzaak weff- uitgevoerd. Dit is dus tot op Velen ook te gecentraliseerd om gereed, Voor het derde kwartaal van T üi grote hoogte een kwestie van de vi0t te kunnen werken. Ook dit is 1957 waren deze cijfers: -121^81 en Vloeiend arbeidspotentieel 011 organisatie van het bouw- zonder twijfel een vertragende en 21.124. Inmiddels is het aantal in aan- geld in de woningbouw WOr- bearyf, van overheidsorganisatie en dus kostenverhogende factor, bouw zijnde woningen iets gedaald. j0„ nQ-ArnQn{«3/.rri -coördinatie. De vierde suggestie brengt ons in Hier kan men dan. ook nog bij aan- aen geconcentreerd, lot nog toe is deze gedachte ech-^ het directe financiële'vlak van' de voeren, dat terwijl In 195 Z de gemid- (Vftnr in S Prakhjk ,ge- woningbouw terug. Vaak is beweerd delde Nederlandse bouwvakarbeider ce£je verwfizenwrff naar de krant^fan bracht m een van de eerste artike- onlangs nog door de vice-voorzit- voor 7:10 a 7.50 per uur produ- is is en 19 maart) len van deze serie hebben wij laten1 zien, dat op het moment van de wo ningtelling van 1956 de 85 gemeenten in ons land met meer dan 20.000 in woners tezamen 62,6 pet van de wo ningnood voor hun rekening nemen. Het is dus zaak om zich bij de be strijding van de woningnood in de allereerste plaats op deze gemeenten te concentreren.-Nu Js vaak betoogd, dat continu-contracten óf de conti nue stroom van opdrachten slechts mogelijk zijn voor grote gemeenten en voor grote aannemers. Dit is ech ter een fictie.. Gemeenten met meer dan 20.000 inwoners kunnen altijd óf zelf een systeem van contracten (van toepas selijke omvang) opbouwen, óf in sa menwerking met nabije gemeenten van soortgelijke grootte tezamen een dergelijk stelsel in overleg met een aannemer ontwikkelen. In net zuiden des lands is 'dit laatste hier en daar al gebeurd. Het ging, vooral door de moeilijke administratieve proce dure van het zeer sterk gecentrali seerde woningbouwbeleid, niet ge- i makkelijk. Maar het kén. Bij dit begrip continubouw willen jwij nadrukkelijk stellen, dat er geen .enkel redelijk bezwaar valt aan te voeren tegen systeembouw. Integen-; deeL Systeembouw kan Nederland in niet onaanzienlijke mate helpen bij de bestrijding van het huidige,1 schreeuwende woningtekort. Goede systeembouw kan veel sneller ge schieden dan de traditionele bouw. Hij kan ook vaak met ongeschoolde, goedkopere arbeidskrachten worden uitgevoerd. Dit is voor het stabilise ren van de prijzen van het hoogste belang. 's-GRAVENHAGE. Z.KH. prins Bernhard moet wegens een lichte griep enkele dagen het bed honden. Hij heeft dientengevolge zijn afspraken voor de eerstvolgende dagen moeten afzeggen. DEN BOSCH. Woensdagmiddag is het 9-jarige jongetje J. Baks in een bouwput verdronken. Het jon getje was op een balk gaan staan, om het als vlot te gebruiken. Advertentie l,M.) Wëerjhujü fltt. lR WA2> ALLfctn MftAREÊII WILDÉ: &ÊÊR.frl Ctn VflLDEMAM EJlTWtE nOORDtnAARtkDlEOOfl joEtnnijwiiDtn vermoor den U&VtHtlPlEbN wildeman..Éen&etR.. EN MOOBDt. NAARS! ^tNWAREn Duit mtr riÊMZIJM M00lTtR0Efl6 BAMGVOORl WAfzou IK BEn bujdatjülue WÊERVÊILlGTHUlGZim. IK WAS BAN DAT ER IETS ZOU OE&EUREn,. vRtScUjft BAMS? DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE r-ELEV/SIE heeit toch ook wel voordelenvind ik. Hier is er een. Een maft die zich onlangs een toe stel had aangeschaft, liet alle vriend jes waarmee ztfn zoontje op -straat placht te spelen, naar de kinderpro gramma's kijken. Het wis een .heit invasie in de huiskamer, maar zijn welwillendheid leverde hem het rendement ener grote büurtpopvla- riteit op. Toen op een dap het autopedje van zijn kind, dat voor de deur gepar keerd was, verdwenen bleek te. zijn- nam de vader een vindingrijk initia tie/. Hij loot op zijn vingers.vér- zamelde al zijn teïeufsi eklantjes om zich heen en stelde hen op de hoogte van de vermissing. Net a\3 in Kiist- ners .JSmil en zijn detectives" ging de schare jonoetjes onnertcyZd op speurtocht en nop diezelfde dao wis- ten zij aan de politie te melden aan wie twee vuilnismannen het auto ped je voor vijf gulden hadden ver kocht.- Knap werk', dat voor de betrokken reinigingsmanneneen beetje sip af liep op de yerdacfrtenbank. van de politierechter, die ze. vijftig gulden boete en veertien dagen voorwaar delijk gaf, opgeluisterd door een he vige schrobbering die ten doel had duidelijk te maken dat je, als je bij de gemeente werkt, jehanden nog meer thuis moet houden .dan. wan neer je niet het voorrecht hebt daar te zijn aangesteld: Ja, maar dat aufopedje standvlak bij een hoop afval", zei de ene ver dachte, waarschijnlijk óm te stipule ren dat het in zijn beroep moeilijk- is te onderscheiden waar het vuilnis ophoudt en het voorwerp begint I „Man, lok me nou niet uit je als nog gevangenisstraf te geven", riep de politierechter driftig. „Gemeente- personeel moet eerlijk zijn. Ik kom op voor de belastingbetaler. Ga maar naar het Hof, dan krijg je meer De engelenbak achter in de zaal, gaf op gedempte toon blijk van ge mengde gevoelens, maar er werd al weer geheld voor het volgende be drijf. Voor de oorlog gtng er een mopje: „Wie op Gcering schiet krijgt dertig jaar, wie op Goebbels schiet krijgt levenslang en op Hitler mag niet geschoten worden'. Welnu als je gewoon jat is dat mis, als je bij de gemeente jat is dat erg en in de haven mag niet gejat worden. Je krijgt er namelijk altijd ongezien gevangenisstraf voor. Een man 'die een schuit koffiebonen -naar een veem moest varen, had er vier kilo van achterovergedrukt. „On-gebrande", zei hij, op een toon of dat heel wat scheelde. „Goed, maar die heb je toch ge stolen." r ,^.part gezet", sprak hij. tJa zeg, je hebt wel landen waar ze dat tegenwoordig „in beheer ge- nomen" noemen", riep de politie rechter. „Maar uitj hier, houden het maar op diefstal en je krijgt er veer tien dagen voor." I „Dat vind Ik wel .een beetje be zwaarlijk", zei de man. Het under statement lag hem, maar hielp hem niet, zodat hy knorrig plaats maakte voar een moeder van zeven kinde ren, die nu al voor, de derde keer de gasmeter had geleegd.' De politie rechter wierp zich bijna kermend aan haar borst. „Maar lieve mens, nou heb je ze ven kinderen en de oudste is tien en dan zit je zonder centen en dan pa je die gasmeter maar weerte, lijf', sprak hij bewogen. ,Maar denk nou toch ook eens aan mij. Je brengt me toch in -moeilijkhedenIk kan je toch niet in de bak stoppen met al die kinderen? Ik zal je nog één keer veertien dagen voorwaardelijk ge ven, maar als .je nou tueer zonder centen Zié en 'je ziet die gasmeter hangen, blijf er dan af. Alsjeblieft Denk dan aan mij. En aan meneer de officier. En aan het gebouw hier, met die kleine ruitjes, enfin aan de hele rommel En zeg dan tegen je zelf: nee, van de gasmeter blijf ik af. Zal je het daen?" Ze beloofde het ontroerd. Als u het mij vraagt, houdt ze haar belofte. Want ze leek me veel te goedhartig om, een politierechter willens en wetens in moeilijkheden te brengen.,. KRONKEL 3262. Langzaam komt Donalds geheugen terug en hakkelend vertelt hij. boe hij bier terecht is gekomen. Toen hij bij rijn laatste duik ln ce grot terecht was gekomen, bemerkte hij tot zijn fohrlk, dat zijn luchtvoorraad bijna op was cn dat hij niet terug kon. „Ik heb mij in leven gehouden met vogeleieren- en bessen; soms kon ik een kreeft vangen of een schildpad. Water is hier ge noeg, want het regent vrij veel." „En heb je nooit geprobeerd tegen de rotsen op te klimmen?" vraagt Rob, „Jawel." vertelt Donald, „,maar het is een heel moeilijke klimpartij en de afdaling aan de andere kant Is onmogelijk. Bovendien ligt Tulip-rock ver buiten de scheepvaartroutes. Ik had alle hoop opgegeven, dat ik ooit nog eens gered zou worden. En nu zijn jullie gekomen. Ik begrijp het nog altijd niet goed." je scheel aan één oog, met het andere knipoogde hij nu naar Julia, terwijl het duidelijk was dat hij vroeg wie zij was Furcell schudde weer zijn hoofd en zei iets dat de kleine seheelogige representant van-de on derwereld de bar uitjoeg.- (Julia was er onmiddellijk van overtuigd dat dit. kleine miserabele wezen tot de onderwereld van Tanger behoorde, waaruit die dan ook mocht be staan, en dat Purcell, als Koning Da vids vrouw, hem in zijn hart veraf schuwde). - 27- Julia het bestelde bracht sprak hij onberispelijk Engels, maar na dit ge- Haar interesse was yrfdoende op Maar toen ze probeerde door de daan te hebben hield hij zich weer 8£we£L de hoon Medma naar de Socco Chico te gaan rustig bezig met zijn flessen, terwijl zien om te biy.v«n ztUen in werd de hemelse verrukking een hij geen poging deed. de conversatie 0J? m.eer' ze ilet zich "°S eens m- beetje teveel van het goede. De oude gaande te houden volgenB.de gewoon- schenken ea toen PureeU haar een Moorse stad in Tanger bestaat uit te van zijn, beroep Dit trof haar- en nieuw 6ias bracht merkte ze op aat een netwerk van steile, hobbelige inderdaad hing er om de hele- man ®en ,mooit\ °ag wasgeweest -r straatjes, zo nauw, dat één enkel ezel- een rustige waardigheid, gepaard hlJ stemde met een bijna vorsceujKe tje de dichte stroom van voetgangers gaand aan een intelligent voorkomen, "vriendelijkheid met haar in en öruk- de open winkels indrijft om zich in dat imponeerde. Zou dit PureeU zelf te de ho°P dat ze rich amuseerde veiligheid te stellen; zelfs zonder zijn? vroeg ze zich af. als het alleen Tanger Julia zei dat ze dit deed. dat er een ezeltje voorbij kwam was maar een barman waa, was het een Maar JuiF °P öat moment wem ae het moeilijk zich een weg te banen ongewoon type. deur opnieuw geopend en kwam een door de mensenmassa's Arabieren groepje van vijf of zes mannen bui en Joden, mannen en vrouwen en Haar vraag werd beantwoord door van verschillende leeftijd: ze de geuren waren ongewoon en sterk; het binnenkomen van een kleine spraken allen Engels en droegen kos- verder waren er zoveel bochten en Arabier met fez, blauwe „zak"-broek tuums van Engelse snit; twee.of drie krommingen .dat ze zich in gevaar en purperen jasje, die een mand vol zagen er erg verwijfd uit Het was voelde.-hopeloos te verdwalen. Ze flessen droeg en in het Arabisch met duidelijk dat ze habitués waren -~ baande zich weer een weg de heuvel de grijsogige' man sprak; hij werd ze hesen zich op krukken langs de op en slaagde erin de weg terug te onmiddellijk aan het wassen en gla- bar en. vroegen om „hetzelfde als al- vmden naar de grote open markt die zen oppoetsen gezet en uit de houding tüd, Purcell." Vooral één. onder hen er onmiddellijk boven lag, de Grand van hen beide werd duidelijk dat de bad een aardig voorkomen vond Ju- Socco; hier nam ze een taxi. die de halfbloed de baas was. Julia bekeek lis hij was lang van gestalte, onmogelijke steile en nauwe straatjes hem met nieuwe interesse. Hij zag er met vlammend rood haar en zag er van de Moorse winkelwijk vermeed ongetwijfeld uit als iemand die alles allerminst verwijfd uit, hij droeg en ten slotte 'n kalme, nauwe mod er- weten kon en nooit zou vertellen wat een donkerblauwe blazer over een ne straat inreed, waar op een klein hij wist, dacht ze, terwijl ze zich witte flanellen broek en zette zijn bescheiden uithangbord stond te le- Reeders woorden herinnerde. Een zonnebril af nadat hij op de kruk bad zen: „Purceli's Bar". paar minuten later werd haar ver- plaats genomen. Ze luisterde enige Het bleek een tamelijk kleine gele- hoeden met betrekking tot zijn iden- tijd naar de conversatie van deze genheid te zijn, een smaile pijpenla tifceit opnieuw bevestigd. De met g*oep allen inwoners van Tanj?c,r' met een baar aan de ene zijde, die Hwuseline bespannen deur naar de na&r ze opmaakte, daar ze uttsJui- doorliep naar een grote ruimte, bei- ftraat werd weer geopend om een tend over hun tuinen praatten: _üe de met kleine glas bedekte tafels en «leme tamelijk sjofel geklede man schade die de tulpen geleden hadden moderne leren stoelen het geheel binnen te laten, bij wie op de een of door de storm van onlangs en waar- was even rustig als de straat en even andere manier het woord „onderwe- °m narcissen zo prachtig bloeiden bescheiden als het uithangbord; ze reld" met grote letters over zijn hele tn Tetuan, dat maar vijftig mijl weg verwonderde er zich over daar ze iets lichaam geschreven stond; hij leunde lag, en „absoluut niet" in Tanger. ze veel meer exotisch had verwacht. over de bar en begroette de man er- had een.vage hoop dat de Montheiths Het was nog vroeg in de avond; ze achter met de woorden, „Luister genoemd zouden worden, want uit de nam plaats in de pijpenla tegenover eens. Purcell, ouwe jongen" daar- blikken, op te maken, die discreet ui de bar, bestelde iets en zat toen ze- na vlel ril" oog op Julia en liet hij haar richting werden gewoTpen, con- dig aan haar glas te nippen terwijl ze 2iJn 8tem zakken, zodat de rest van cludeerde ze dat het gemakkelijk fcou baar omgeving opnam. De man die het gesprek voor haar verloren ging. ziln een kennismaking aan te knopen haar bediende was gekleed in een al- Jub® was in haar Bchik dit was maar niets gebeurde. Maar goea. ledaags donker kostuum, maar zijn het aP°rt type dat ze verwacht had deze mensen konden een andermaal gezicht was verre van alledaags; er in Purceli's Bar te vinden. Maar hij van pas komen je kon hooit we- zat ongetwijfeld negerbloed in de werd bepaald niet als een welkome ten. Ze was tevreden over naar brede mond en liet volle gezicht, gast behandeld. avond, toen ze even later weggang maar zijn haar was bruin en onge- Purcell luisterde onverschiliig toe met een W001'd van dank tot Purcell. kruid, zijn huid van een Europese en schudde meer dan eens zijn hoofd. vaalheid, rijn ogen grijs. Toen hij De nieuw-aangekomene zag een tik- (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1