uit Groot-Brittanje In Zweden is comfort bij woningbouw normale zaak WONINGBOUW OP ANDER NIVEAU Gesprekje Nasser wint invloed in Saoedi-Arabië SPROETJE SPARKS: door ikank gödwir: - viiilstorting, c.v., badkamer, wasmachine Franse prijzen stabieler Optimisme in s over Bourguiba Hammarskjöid sprak met Chroesjtsjew Feisal wordt ma man Schoonheid te koon voor een kwartje! SPORTUITSLAGEN Knaap bekocht roekeloos spel met de dood Londen sluit zich aan bij Westelijke wapenpool Britse weduwe voor rechters IULWEM AVONTUREN KAPITEIN ROB Speurtocht Dinsdag 25 si a sr. J £53 van tet Britse koninklijke paar aan Nederland symbo- :,'A'seerV.?9kere veranderingen in de wereld.'Ér is een tijd geweest, ..datï'Oróot-Briltanje in. -.zijn macht en schittering de kleine zee- ■u rj mogendheid aan de overkant van de Noordzee iet of wat over het hoofd-zag. In het concert der groten stonden de Britten vooraan en deden .de Nederlanders niet mee. Zo was het in de vorige eeuw en ook nog wei 3?ï deze eeuw. Maar er is in betrekkelijk korte tijd veel gewijzigd. De zwaartepunten der politiek hebben zich verplaatst. De Europese landen ontdekken steeds meer, op elkaar te zijn aangewezen om iets in de wereld te blijven betekenen. Groot Brittanje. al heeft liet veel van zijn. uiterlijke Juister hewaard, neemt geen uitzonderingspositie meer in. De hoge gasten brengen in feite de boodschap, dat de Britten door drongen zijn van dc noodzaak der Europese solidariteit. Deze boodschap vait hier in vruchtbare aarde. Nederland als een der delen van de voor haar voltooiing staande tolunie met België en Luxemburg en als krachtig voorstander van een verstandige Europese integratie, verheugt zich zeer en voelt zich ook bemoedigd en vereerd door het bewijs van belangstelling tut een zo vooraanstaand land als Groot Brittanje. Door samenwerking en 3net gemeenschappelijke inspanning kan West-Europa in de veranderde wereld nog een zeer grote plaats innemen. CONSTITUTIONELE vorsten kunnen niet zelfstandig een politiek bepalen, maar zij kunnen wel impulsen geven. De saluutschoten bij LI muiden en al het officiële vertoon van deze dagen zie men als officiële entourage, waarbinnen zich de wil tot begrip en toe nadering openbaart, In Nederland en in Groot-Brittanje bezint men zich in deze dagen op wat de heide landen in verleden aan gemeenschappelijks hebben te zien gegeven en verricht en wat ze in de toekomst gezamenlijk kunnen doen. Hopelijk zal deze bezinning vruchten dragen bij het bouwen van een nieuwe Europese toekomst. In 'n voorstadvan Stockholm is dit nieuwe type huizen te zien. Ze zijn 3 of 4 verdiepingen hoogelke ver dieping bevat 10 apartementen, bestaande vit een kamer, bestemd voor het personeel van een zie kenhuis. De kamers zijn cirkelvor mig om een rond trappenhuis ge bouwd. Alle huizen zullen in ver schillende kleuren worden geverfd. (Van een onzer verslaggevers) STOCKHOLM. „Als niet iedere woning in Zweden, wordt uitgerust met tenminste centrale verwarming, centrale warmwatervoorziening, ijs kast, badkamer, vuilstorting vanaf Iedere verdieping, centrale kamers met was- en droogmachines voor elk blok en minstens dubbele ramen (vaak echter ook ^drie lagen), dan Verreweg het grootste deel van de Zweedse bevolking woont in flats, zou geen enkele bank bereid zijn meestal in - naar Nederlandse begrippen - zeer hoge blokken. ons het geld voor de bouw te lenen". Dat was. een van de eerste (Van een onzer verslaggevers): dmgen, die wij in. Zweden over de STOCKHOLMEr bestaat ook in Zweden tooningnood. De maatstaven woningbouw te horen kregen. Deze om, op een wachtlijst te kunnen komen zijn echter, aanzienlijk lichter dan bijna, ideale toestand kenmerkt de \n ons land. In 3957 stonden in geheel Zweden ongeveer 90.000 mensen sfeer waarin de Zweden het pro- ingeschreven i s belangstellenden voor woningen, voor hun eerste wonin- van de woningbouw aan- £üt betreft dus voornamelijk jonge echtparen, met of zonder kinderen. Vvee medewerkers van de Volkskrant, komen in een gemeenschappe lijke beschouwing over de komende Statenverkiezingen tot de iet of wat paradoxale slotsom, dat de K.V.P. kan winnen ook als ze ver» liest. De redenering is als volgt: in 1954 behaalde de K.V.P. vooral In bet zuiden een hoog stemmenpercentage, dat ze in 1956 bij de Kamer verkiezingen niet kon bandhaven. Zelfs bij enig herstel zullen er in Bra bant en Limburg wel enkele Statenzetels verloren gaanen zelfs bij enig verlies (sedert 1956) moet de P.v.d.A. nog zetelwinst behalen. Zo is het! mogelijk, dat'winst tocb neerkomt op verlies en verlies toch op winst. Wij gunnen deze beschouwing niet volgen op grond van het eenvoudige! ieit, dat blijkens jarenlange ervaring de ontwikkeling der opvattingen in; Nederland-zich bij de Statenverkiezingen op zwakke en bij de Kamer-1 verkiezingen op zeer uitgesproken wijze openbaart. In de methode van de J Volkskrant;zou men de uitslagen met gelijke maten meten, wat alleen maar' o tot misverstand aanleiding kan geven. Het kómt hierop neer, dat de tendens Sereed komen, ook over vijftig of veel meer dan de heïftvan'de woningzoekenden onderdak toil in- de drie van de Statenverkiezingen die van de Kamerverkiezingen on een vrij verre 3aaf r!?g acceptabel moe- grote steden van Zweden: StockholmGotenborg en MalmÖ. „t ZIJ? dergelijke Overigens zijn deze cijfers wat bedriegelijk: talloze mensen komen, in ah5ftin1ningcn^ln ^wee ogGn 6615 twee of drie gemeenten op de wachtlijsten voor en doen dus de woningnood r,P slechts in schijn toenemen. Velen laten zich voor alle zekerheid („je weet n 99- nooit of. ik niet in de toekomst een huis zal willen hebbeninschrijven en nrf In Jff*£1 oia ean groep, die men schat op 20 pet van het totaal heeft inmiddels zelf ah holm Göte^rg en MMmöDat een woning Bevonden eh heeft vergeten dit aan de autoriteiten mede te Vepf VOAt" *n lön/J n-iol ia+c TV. Pm, ,4.., CiCiCJl. Een zekere woningnood dus, maar met vergelijkbaar met de situatie bleem vatten. Alleen het beste is goed ge- Daarnaast bestaat nog een gestadig groeiende wachtlijst, die nii al 350.000 noeg. Men gaat er van. uit, dat alle namen telt, met mensen dié beteraardiger of proter willen wonen. Evenals vandaaS VQor hewonmg het eerstgenoemde getal, moet men hierbij in aanmerking nemen dat afstand volgt. Wij achten het het daarom geenszins onwaarschijnlijk, dat de K-VvP,, evenals vier jaar geleden, bij de Statenverkiezingen weer meer stemmen behaalt dan de P.v.d.A. Dat is dan een ander beeld dan bij de Kamerverkiezingen, maar het zal tocb alleen maar bemoedigend zijn voor de K.V.P. als baar marge of percentage hoger ligt dan in 1954. In het andere geval is er altijd sprake van achteruitgang, ook al is cijfer matig de'uitslag gunstiger dan die van 1956, Daarom is elke zetel verlies réëèl .verlies en elke zetel winst reële winst; in Limburg en Brabant en waar ook elders. Élke poging om het anders te stellen is een vorm van zelf begoocheling. Helemaal dwaas zou het zijn, aan een mogelijk, zeer betrek kelijk, K.V.P.-succes de vrijheid te ontlenen, het landsbestuur meer onder druk te zetten of een regeringsnederlaag in de Tweede Kamer iets vlotter- te riskeren. Wij achten het niet onwaarschijnlijk, dat mr. Van Doom, de K-V.P.-voorzitter, in zijn rede op de te Utrecht gehouden Statendag van zijn partij hiertegen dan ook heeft willen waarschuwen. Advertentie tJM.) Stimulans voor de vrouw/ "X Bij opotheek en drogist PARIJS. Er Is in Frankrijk eeu zekere prysstabilisatfe waar te nemen. De deviezen-positie is vooruitgegaan, maar de handelsba lans is nog steeds niet in evenwicht, De Franse minister van "Finan ciën Pierre Pflimlin vindt, dat de helft vande weg naar het econo mische evenwicht en naar een slui tende handelsbalans is hfg'elegd. Toch meent de Franse regering dat er rekening moet gehouden worden met recessie. Deze medede lingen zijn gedaan op een bijeen komst van de leiders van de vak- centralen en de werkgeversorgani saties. PARIJS. Bourguiba is volgens betrouwbare kringen te Parijs bereid gevonden met Frankrijk te onderhan delen zonder de Algerijnse kwestie ter sprake ie brengen. Dit zon vol gens de Parü'se kringen het resultaat zijn van de bemoeienis van de Britse en Amerikaanse bemiddelaars Beeley en Murphy. veel voor 'n land met iets meer dan 7 miljoen inwoners. Deze woningen waren voor ongeveer 75 pet. flats, Het zijn "voor een groot deel be trekkelijk kleine flats. Er worden aanzienlijk meer twee- én drie-ka merwoningen gebouwd dan grotere. De geringe omvang van het gemid delde Zweedse gezin vormt daar ten dele de verklaring voor. (In Stockholm bestaat het gemiddelde huishouden uit 2,6 personen). Er ia echter in het verleden een groot aantal veel te kleine woningen ge bouwd en dat heeft een onmisken baar slechte invloed gehad op het Zweedse familieleven. De één-ka merwoning als behuizing voor een gezin is nu dan ook geheel ver dwenen; men bouwt' dit type nog slechts voor alleenstaanden. Er bestaat "ook een zekere wo ningnood in dit land. Het jongge huwde paar zal als. regel enkele jaren moeten wachten 'voor 'het een eigen huis kan krijgen; déze wo ningnood is echter' van een andere aard dan de Nederlandse. Zij korrit voornamelijk voort uit een wijdver spreide behoefte aan betere, grotere woningen. De Zweedse autoriteiten komen aan deze vraag tegemoet en voeren, tegelijk met hun niéuw- bouwprogramma, grote werken uit tér opruiming van districten waar van de woningkwaliteit als beneden de maat wordt beschouwd.Dit 'is met als krotopruiming te beschou- Het Franse weekblad „Le Maroc f wen, want krotten in de Neder- dat doorgaans het standpunt van. ge-landse zin van liet woord be- zaghebbende Marokkaanse kringen in2 staan niet in Zweden - Ai in 1874 Parijs weergeeft, schrijft dat de Fran-i kreeg Zweden zijn eerste 'Bouwwet sen voorstellen zullen doen over een die krotvorming tegen ging. Boven- tvoepenvermindering van 45.000 tot! dien is de industrialisatie van een 20.000 man in Marokko in de volgen- X stad als Stockholm nog van zo jon- in ons land. MOSKOU, Dag Hammarskjöid, de secretaris-generaal der Verenigde Naties, heeft maandag ruim-ander half uur van gedachten gewisseld met de Russische partijsecretaris Chroesjtsjew. Na afloop wilde Hammarskjöid geen bijzonderheden- over het ge* sprek mededelen. Het onderhoud werd bijgewoond door de minister van Buitenlandse Zaken, Gromlko. Hammarskjöid, die' zondag voor een bezoek van vier dagen te Mos kou aankwam, wil traenten de weg te effenen voor vorderingen bij de besprekingen over de ontwapening, het' Mïdden-Oosten en andere kwes ties welke in de Verenigde Naties aan de orde zijn. SOMS hoor je wonderlijke ge sprekken om je heen.' Op een cocktailparty werd aan de gastheer. ter ere van ket feit dat hij iels een ajgerond aantal jaren had volgehouden, een eis aangeboden. Het was een in hoge maté'rión 'figu ratieve schepping wat krassen, wat vlekken en een mooie lyst er om. Be .vervaardiger van de ets Meelc aanwezig een ïoelgëscha- pen, enigszins landerig kijkende jon- geman, die dadelijk werd omstuwd door een aantal kunstgevoelige da mes. Terzijde hoorde ik deze öe~ spreksflard: „Schildert u ook?" „Nee mevrouw". - „O nee? Waarom niet?'' Waarop de jongeman mét een lij zige rust het meest steekhoudende argument tegen de schilderkunst formuleerde, dat mij ooit ter ore kwam, door te zeggen: ,*Ach mevrouw, die verf -t js zo'n rotlucht in 'je huis..." kronkel. (Advertentie LM.) x. de drie maanden. Volgens „La Maroc" zou er tussen Frankrijk en Marokko een gemeen-' schappelijk defensieverdrag gesloten worden, dat er in voorziet, dat de Franse troepen ter beschikking ko-< men vart een gemeenschappelijk op- perhevel. (Advertentie l.A?.) Wedstrijd begon twintig minuten te laat. De scheidsrechter werd lezend in de kleedkamer aangetroffen (Zó boeiend is nu PANORAMA!) ge datum dat „verlichte" ideeën Op het gebied van de woningbouw al dadelijk bij het begin van de snelle groei van de stad zijn toege past. Stockholm had omstreeks Eet midden van de vorige eeuw 90.000 inwoners, het heeft er nu als „Groter Stockholm" ongeveer 1.100.000. 35, 18, 18, 20, 21 en. 22 maart.) Tijdelijk aanbod van Castella Alle lezeressen kennen natuurlijk Castella schoonheidszeep.,.. zonder twijfel de fijnste en zachtste schoon heidszeep, waarmee mén zijn huid kan verjongen. Deze prachtige zeep is tijdelijk ver krijgbaar voor.... sléchts 25 cent per stuk! Dat aanbod is geldig voor alle da mes, die twee pakken Castella was middel (blauwe of rode pak) kopen. De i-eden van dit aanbod? Castella wil langs deze weg de kennismaking waskracht is door een nieuwe vin ding verbluffend sterk opgevoerd, het vlekkenverdrijvend vermogen is nog veel intenser geworden, dat het reeds was.: Maak gebruik van dit aanbod,... Castella schoonheidszeep voor slechts 25 cent bij aankoop van twee pakken Castella wasmiddel. Men heeft keus uit een nieuwe witte of een nieuwe groene kleur schoonheidszeep, elk met een eigen, karakteristiek par fum! Wel mag men de dames aanraden, niet te wachten. Alle winkeliers heb ben een bepaald kwantum schoon heidszeep ontvangen, dat tegen 25 cent mag worden afgeleverd. Is dat aantrekkelijk maken met de nieuwe kwantum uitgeput, dan geldt de nor kwaliteit van haar wasmiddelen. De l male prijs weer! BONN De invoer van pluimvee is het vorig jaar in West-Duitsland met 12.000 ton gestegen tot 49.250 ton. De voornaamste importeurs waren i Nederland, Polen en Denemarken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. Gistermiddag is de tienjarige Frits van der Steen van de Lombardkade op bijzonder tragische wijze om het leven, geko men; De knaap was in oen grote kartonnen doos. gekropen en kan telde daarmee voorwaarts de straat op langs de Delftsevaart. De chauf feur van een naderende .vrachtauto meende dat de wind de doos voort bewoog en reed er overheen, Zwaar gewond werd de jongen naar het Kinderziekenhuis vervoerd, waar hij later.ia overleden^ BONN Groot-Brittannië zal zich aansluiten bij de samenwerking tussen West-Dultsland, Frankrijk en Italië om wapens t« ontwikkelen en te vervaardigen, zo wordt van diplo matieke zrjdé vernomen. Dit zou het resultaat zijn van een bespreking tussen de Britse minister van Defensie Duncan Sandys en zijn Westduitse-ambtsgenoot LONDEN, Westelijke kringen maken zich ernstige zorgen, over de politieke ontwikkelingen in Saoédi- Arabië. Kroonprins Feisal, die alge meen als pro-F-gyptiscli bekend staat, heeft van koning Saoed uitgebreide bevoegdheden gekregen. Radio-Cairo noemde het een overwinning voor president Nasser. Dagbladen te Cairo duidden de maatregelenvan Saoed aan als „troonsafstand". Deze bladen spraken de vorige week reeds- van een „pa leiscrisis" in Saoedi-Arabië en schre ven toen,, dat de kroonprins onder huisarrest stond. In officiële kringen te Damascus, de hoofdstad van Syrië, noemde men het besluit van koning Saoed „een. stap in de goede rich ting". Kroonprins Feisal. die reeds pre mier en minister van Buitenlandse Zaken was, heeft nu ook het beheer gekregen over de binnenlandse en financiële aangelegenheden. Dit geeft hem ook het gezag over alle stam men en over de roerige prinsen van de koninklijke familie. Het beheer over de financiën be last hem met de betrekkingen met de grote oliemaatschappijen en met de controle op de openbare uitgaven. Hoewel Saoedi-Arabië honderden miljoenen dollar van. deze maat schappijen voor de exploitatie van de olie ontvangt, is de schatkist leeg. In de laatste drie jaar is er geen serieuze begroting opgesteld. In Washington tracht men de be tekenis van de wijziging zoveel mo gelijk te verkleinen. Deskundigen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben ver klaard. er. niet zeker van te zijn, dat prins Feisal nu meer macht heeft - van moorden beticht - LEEDS. Te Leeds (Engeland) Is het proces begonnen tegen de 66-jarige mevrouw Mary Elizabeth Wilson nit het dorp Windy Nook, die er van wordt beschuldigd twee echtgenoten met fosfor te hebben vermoord. De eerste, de 75-jarige Oliver Leonard stierf innovember 1956, de tweede, de 76-jarige Ernst Wil son. in december van het. vorige jaar. Beiden overleden ongeveer twee weken nadat zij met de be klaagde in het huwelijk waren ge treden. Mevrouw Wilson verklaarde niet schuldig te zijn. Men verwacht dat het proces een. week zal duren. dan vroeger. Zij zijn verder van oor deel. dat prins Feisal een matigende invloed op president Nasser kan uit oefenen. In. Damascus zijn maandag 50 Rus sische deskundigen aangekomen die Syrië zullen helpen bij de uitvoérin» van projecten die.-met .Russische hulp worden opgezet. Iri Cairo arri veerden maandag de eerste Russen, die zullen assisterenbij de uitvoe ring van het iri november gesloten hulpprogram. Irak heeft maandag bij de rege ring van de Libanon een klacht in gediend over een "„kwaadaardige perscampagne" tegen de Iraakse lei ders. Premier SamiSolh van Libanon heeft meegedeeld, dat de 'kwestie met de betrokken journalisten zal worden opgenomen. (Advertentie LM.) voor een goed geschenk Vraag deskundig advies aan de juwelier-kr,Hoger DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE AUiIKHêTZOU zt&Gtn was met GtEJIVtRRASSlHG nttR Tot nou Zeg EEns iets Zullen wediekjiipe. REM EEMSOMDER VRAGEN rtOG niLT.lK WEXT WAT BETERS,ZODAT MIEN AMD ACHTER DOCHT KRIJGT. I VooRirwoPErtDO&ri ISHETnOOlT TE VROEG IKHEQVOOR )OU AL WAT GEKOCHTl 0)A?WATIS HET DAM PATty 3260 Aan boord van de„Neptune" heeft Emmy Robinson een lang gesprek met. Barbara. „Ik wil je niet langer in het onzekere laten, Barbara," zegt mevrouw: Robinson, „wij staan voor eeri^fi- nanclële catastrofe. Mijn enige hcop is gevestigd op het Lutonïum. dat zich op een diepte van hon derd meier moet bevinden. Daar hebben we ech ter nieuwe apparaten voor nodig en dat kost heel- wat Je weet echter, dat Charles mij wil helpen. Hij heeft een erfenis gekregen„Hoor eens, moeder," zegt Barbara, ik begrijp wel, dat we er slecht voor staan, maar ik vertrouw Charles eigenlijk niet. Hij voert iets in zijn schild." „Kom, kom. Barbara,'' antwoordt mevrouw Robinson, „je bent een beetje al te wantrouwend. Ik geloof, dat..Op dat moment wordt er op de deur ge klopt en kapitein Charles Baker komt binnen. „Goed nieuws", zegt hij, „ik. ben er in geslaagd voor Lou Spencer, een -andere baan te vinden; hem-kunnen we dus van de bctaallijst schrappen en dat scheelt weer." Emmy, Robinson kijkt,op gelucht; zjj had Spencer voor een" jaar aange komen. prachtige kleine Marokkaanse kof fer vankarmozijnkleurig fluweel, beslagen met zilveren nagels. Fijn dank je. Een. goéd blad. Maar kun nen ze het geld naar* je overmaken hier?" vroeg de óudè dame slim. „Nee, ik heb; alleen maar een ex tra toewijzing." bekende Julia. „Wel, dat is natuurlijk beter dan niets; veel beter. Maar ik dacht laten ve Feridaix nog maar eens een glaasje sherry in laten schenken," zei Lady Tracy, met de koperen Handbei rinkelend. Opnieuw gleed het mooie Arabische meisje naar of een van de andere lieflijke oud- binnen, streelde haar bejaarde mees- testamentische heldinnen. teres en vulde de glazen. Julia had „Het is mogelijk, mijn lieve we „Colin Monro," mijmerde Lady jje+ gevoel alsof ze meespeelde in hoeven daar hier gelukkig niet al te- Tracy, terwijl ze een slokje van een geheel nieuwe versie van Ara- véel over iri te zitten. Colin!" zei haar sherry nam. „Nee, ik herinner bisehe Nachten terwijl ze met deze Lady Tracy ineens. Colin wie?" me de naam niet. Ik zal erover na- verrukkelijke oude dame in dit An- „Colin Monro. Zijn vader was een denken en misschien navraag doen. «do-Moorse huis zat was het wer- neef van mijn moeder, en ik noem ik vraag namelijk niet altijd, je kelijk oud of een moderne imitatie zijn moeder tante Ellen en be- hoort soms meer zonder dat" vroeg 2e zich af gelegen boven schouw haar als een echte tante. „U kent toevallig niet de eige- de rand van de oceaan ergens tmsen i Ze Hebben een aanbiddelijk land- naars van de Frivolity?" vroeg de Pilaren van Hercules en de Tuin 1 goed in Argyll ik ben er dol- Julia. der Hesperiden graag," zei Julia in een spontane uit- „Ik heb een vaag idee dat hij Hebt u alleen Marokkaanse be- barsting van vertrouwen. „En ze daar wel eens. op kon zijn, maar het dienden?" vroeg ze. i hebben hem daar nu nodig omdat de is niet meer dan ecri gissing. De )fja4 jjje bevallen mij beter. Ab- 'oüde oom die het tot nu toe beheer- boot ligt hier bij tijd en wijle, weet deslem die je binnenliet, is mijn ,de ook een neef van mijn moeder ik." huisbewa-rder en butler en manusje onlangs gestorven is." „Oh, die zijn allemaal veel ouder, Van all«s een prachtkerel; en de i „Ach ja we sterven allen op geloof ik, en de meesten zijn erg kleine Feridah is wat we in vroeger 'zjjn tijd," zei Lady Tracy rustig, rijk; nauwelijks van het postuur van dagen in Engeland iemands karne- had al lang aan de beurt moete" je neef, zou ik zeggen. Maar ik heb nier pleegden te noemen, wat ze ook zijn."-Ze draaide zich naar de tafel hen nooit ontmoet en herinner me is- ze kleedt en "verzorgt me. En ik naast haar stoel en klingelde met hun namen niet Een ervan is van heb" een opmerkelijke kokkin die een kleine koperen handbei die er- adel geloof ik. D/ijn beste kind, wat Fatima heet je moet beslist eens op stond, terwijl' ze zei „Ik vind een karwei voor jou!" van baar kookkunst komen genie dat we maar eens een glas sherry „Ja, nogal en ik moet ge- ten En dan zijn er nog een aantal moesten nemen om ons te helpen bij woon slagen. Maar iets opsporen is vaiJ de meest vreemdsoortige -lap- het bestuderen van dit probleem." altijd een plezierig werk, vindt u lopers die voorgeven ie tuin te wie- Een jong en heel mooi Arabisch niet?" den en de kippen te voeren, maar die meisje, gehuld m sluiers kwam toe- „O ja heel plezierig. Het is erg voornamelijk een percentage van gelopen; ze gleed naar binnen door aardig van je dat je rr mee wilt mijn bonen en eieren inpikken.'' Ze eén van de arcaden, liep geruisloos laten speuren, voor zover me dat lachte w»r haar hoge giechellachje, over de vloer en ging chter Lady mogelijk is vanuit mijn stoel." Het is echter allemaal veel vrediger Tracy's stoel staan; daar boog ze „Oh, alstublieft," zei Julia en gelukkiger dan waar de meesten zich over haar meesteres heen, ter- met gloed. „Vis alle bezinksel uit van miin vrienden aan blootstaan, wijl ze haar schouders streelde met uw reservoir ik ben er zeker van Maar laten we hèt nu weer over jou het gebaar van een toegenegen kind. dat er wel een dode kat by is die hebben mijn beste kind." en zich verder vooroverbuigend een aanwijzin? zal kunnen verschaf- Als ket moet" zei Julia, ,Jk vind vroeg ze tn het Arabisch wat ze fen." Lady Tracy begon te lachen; uw huishouding veel interessanter wenste. Julia kon de woorden niet het was meer een hoog, oud, maar dan mezelf begrijpen, maar de zin ervan was aanstekelijk giechellachje. Toen Lady Tracy klopte vriendelijk op haar duidelijk en duidelyker nog werd ze ineens praktisch. Julia's hand s was de volledige devotie van het „Waar denk je van te leven? Dit We moeten praktisch zijn, kamermeisje voor haar meesteres; kon wél eens veel tijd nemen en met 2e" Ik dacht eraan dat als je ht«r er hing een soort bijbelse schoon- honderd pond begin je niets in deze een "baantje nam je in de. carste heid om het geheel, klein en onbe- stad." Julia vertelde van haar on- plaats geld zou verdienen om, te langrijk als het voorval was. zoals schatbare kranten. kunnen bestaan Zou jé e^n baantje Julia niet eerder in de moderne sa- „Oh, dat is prachtig. Wat ben jij willen aannemen?" menieving aangetroffen had. Ze was verstandig! Ik lees Ebb and O ja natuurlijk, als ik er'eenzoa er nog van onder de bekoring toen Flow het ligt ergens op de kunnen'kriieen Had u ictg op het de, sherry binnen gebracht werd, in-, stoel geloof ik." Julia zocht het voor oog'" geschonken en haar toegereikt door haar. Ze vond het op de zitting van Kün 1e typen?" vroeg Lady Tra- dat mooie wezentje dat er uitzag, een mooie Chippendale armstoel, cv' zoals ze zich voorstelde dat Ruth of waarvan een poot was gebroken en Jephta's dochter er uit had gezien, die nu werd vervangen door een (wordt vervolgd»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1