DE VRIJHANDELSZONE De eerste steen staat van wonin on w MHHH Bouwcoöperaties spelen machtige rol voor een Westeu ropese wapenj Emigratie naar Australië in 1959 gróter Duurtetoeslag door Eerste Kamer aanvaard Mooi (rv-eomcert Organisatie Concurrentie Onder k Melkwoud In èëm wéék" beroemde geneesmiddelen in 1 tablet doen wonderen ■„Hommeles" weer bij VPIIO "Vanavond Verkiezingen en tv Hl PUfr 1/eLPO.N SPROETJE SPARKS Joor FRANK GODWIN r Speelse Speurtocht Woensdag 26 maart 19o8 DE Organisatie voor Europese Economische Samenwerking heeft belangrijke resultaten' béreikty en het zou te betreuren zijn dat die door "de totstandkoming van een Euromarkt zonder vrijhandelszone vooreen deel ongedaan wejrden gemaakt. De buiten, de-Euromarkt staande Wes^Eiiropese landen zouden op zo'n vrijhandelszone grote prijs stellen; in fiet Euromarkt gebied :zijn: er echter nog al wat weerstanden, vooral van-de traditioneel protectionistische staten Frankrijk en Italië. Wanneer, de Fransen zeggen, dat een Vrijhandelszone niet de gèlegenheid mag bieden, aan andere Janden. wel de voordelen te genieten van de Euro markt raaar de nadelen er van te omgaan, is dat natuurlijk wel juist. Men mag echter - niet, uit het ;oog verliezen,, dat: het voornaamste tlóel van de Euromarkt niet is, anderen op,eeo afstand te hóuden: het voornaamste doe) is, de eigen economieën samen'te smelten: met alle mogelijkheden van interne expansie, die een land als Amerika met ongeveer hetzelfde bevol kingscijfer als kléin Europa zo duidelijk'demonstreert. NATUUKLUK betekent dit. niet, dat - een. vrijhandelszone geen waarborgen zou moeten bieden voor eerlijke concurrentie en geen evenwicht van rechten, die men verleent, en rechten, die men verwerft. En het spreekt vanzelf, dat dc landen van de vrijhandels zone geen tussenschakel mogen zijn voor de invoer zonder rechten of tegen verminderde rechten van goederen van vreemde oorsprong, waarvoor ecu aanzienlijk buitentarief geldt. Het ligt echter op de weg van Nederland om te bevorderen, dat dc onderhandelingen, die thans gaande zijn. niet verdrinken in dc Franse zucht tot eindeloze detaillering, die eigenlijk voortkomt uit vrees en onwil. Het is belangrijk, met de andere Europese landen tot overeenstemming te peraken. Wat dc Euromarkt ook beoogt, niet om de onderlinge tolgrenzen at te schaffen teneinde ze in een groter verband weer te doen herleven en zelfs verscherpen. De heer De Loor, burgemeester van Delft en lid van de Eerste Kamer,-heeft in een congres voor morele herbewapening in de V.S. verklaard, zich medeschuldig te voelen aan de weinig gun stige toestanden in Indonesië; en op zijn beurt heeft een deel nemer uit Indonesië zijn schuld beieden aan de niet in alle opzichten goede wijze, waarop de Nederlanders in zijn land zijn behandeld. Het geval, is in enkele kranten 'nogal aangedikt, omdat men er een verloochening in zag door de heer De Loor van zijn vaderland niet alleen maar ook van de onge- ielden, die of al. verdreven zijn uit Indonesië of op het punt staan, ver- dreven te worden. En. het Tweede Kamerlid, de heer Beernink, heeft het zelfs nodig gevonden, er vragen over te stellen aan de regering- Naar onze mening ïs bet totaal onnodig, zich op te winden over de woor den van de heer De Loor. De bijeenkomsten van de beweging voor moreie herbewapening bieden nu eenmaal het schouwspel van (veelal 'vooraan staande) mensen, die schuld belijden. En het belijden van schuld door een Christen is, als wij ons niet vergissen, volstrekt geen ongewone zaak. Wel iet of wat ongewoon is misschien de demonstratieve en vlotte wijze waarop het onder auspiciën van dc morele herbewapening veelal geschiedt. Ons persoonlijk bevangt soms twijfel aan de., waarde van al deze getuige nissen, die in hun beschaafdheid en gladheid het in gehalte wel eens zou den kunnen afleggen bij de rauwe bekentenissen bij het Leger des Heils. Dat verandert echter niets aart het'feit, dat verklaringen, welke in de bijeenkomsten van de morele herbewapening worden afgelegd, een zuiver persoonlijk-karakter hebben. Dit had de beer Beernink toch moeten weten. De heer De Loor heeft daarginds niet gesproken als burgemeester of als lid van enige Kamerfractie, hij heeft gesproken als mens die weet, af en toe te falen, en als Christen, die behoefte gevoelt, dit openlijk toe te geven. Wie er politieke gevolgtrekkingen uit maakt, snapt er. niets van. En de heer Beer nink met zijn vragen-maakt in de gegeven omstandigheden sterk de indruk, zichzelf zo zonder zonden te wanen dat hij het recht heeft, de eerste steen te 'werpen;y BONN. De ministers van De fensie van West-Duitsïand en Enge land z(jn het er over eens geworden, dat de verscheidene Europese plan nen voor de gezamenlijke ontwikke ling en vervaardiging van wapens gebundeld moeten worden. Deze overeenstemming werd be kendgemaakt in een communiqué aan het slot van een tweedaags be zoek aan Bonn van de Britse minis ter van Defensie, Sandys, voor be sprekingen met zijn Duitse ambt genoot Strauss, Het is debedoeling, dat op de komende conferentie van NAVO- rninïsters van Defensie, de volgende maand in Parijs, met de betrokken lénden hieroverzal worden gespro ken. Deze landen, zijn, behalve de Bondsrepubliek en Engeland, Neder land, Frankrijk, .België. Italië en Luxemburg. Op. het ogenblik heeft Engeland bilaterale overeenkomsten met West- Duitsland, Italië en Frankrijk, ter wijl deze drie landen samen een afzonderlijke groep gevormd hebben. Het idee is hen allen tezamen te brengen in één organisatie binnen het kader van de "Westeuropese Unie, waarvan het lidmaatschap open staat voor andere leden. CANBERRA In 1959 zullen meer emigranten uit Nederland naar Aus tralië gaan dan in de laatste drie jaren, zo heeft de Nederlandse plaats, vervangende commissaris voor de emigratie, mr. 3. A, V. 3VL van Gre- venstein, te Canberra tegenover ver slaggevers verklaard. Hij verwachtte dat er in het ko mende jaar negen- tot tienduizend Nederlanders zullen emigreren en zei dat dc werkgelegenheid in Australië groter is dan in Nederland. Mr. Van Grevenstein was van oor deel, dat de emigranten zich uitste kend bij de omstandigheden in. het nieuwe land aanpassen. DEN HAAG De Eerste Kamer heeft zich zonder discussie verenigd met het Wetsontwerp Duurtetoeslag 1958. Werknemers met een dagloon tot ƒ16,— zullen gedurende dit jaar een duurtetoeslag ontvangen van ƒ0,10 per kind per dag. Degenen die kinderbijslag genieten volgens andere kinderbijslagwetten en kleine zelf standigen, die krachtens de Noodwet kinderbijslag ontvangen, krijgen een gelijke uitkering.- i.>-—,'.6 -V >V pV. V .j :"v (Van één onzer verslaggevers) Verreweg hetgrootste deel van de Zweedse be volking woont in flats, meestal in naar Ne derlandse begrippen zeer hoge blokken. concurrentie-verhoudingen, ook een kiezers;, en wie kan - nu al zeggen, nadeel aan deze opbouw van het of de coöperaties ook na een stop- bouwwezen, verbonden. Namelijk zetten van hun „privileges" nog dat en de coöperaties zullen de dezelfde belangrijke invloed zou- eersten zün om dit feit toe te ge- den kunnen uitoefenen als nu? En, ven - zij door de (socialistische welke cohsequenties zou een den- minderheids-) regering van Zwe- gelijke „revolutie" hébben voor'de den. onder meer door het boven, totale Zweedse woningbouw? beschreven hypötheekbeleid bevoor- Deze moeilijk te beantwoorden deeld worden hoven het particu- vragen worden in Zweden, nog al liere bedrijfsleven. Uiteraard zijn eens gesteld. De coöperaties zijn ooir in Zweden regeringswisseün- echter zeker van hun zaak, zo zei De coöperaties zijn dus misschien afhankelijk van de gunst van de (Voor de vorige artikelen in. serie, verwijzen wij naarde krant-van 15,' 18, 19, .20, 21. 22 én 25 'maart). geeft.de staat zelf een hypotheek over de volle, resterende 30 pet. STOCKHOLM. In Zweden is van de bouwkosten, bouwcoöpera- de woningbouw gebaseerd op een ties krijgen 25.pet. van de staat en «en mogéh!k"en de^meninTvan'de Sin* an« van. rite riirte planning op zeer lange termijn. bouwondernemers 15 pet. Daarbij huidige oppositie over de woning- mea ons van ;zijde. Voor de Nederlander is het daaroij komt dan nog een huurbïjslag voor bouwcoöperaties is lang niet zo interessant te ontdekken, dat de de uiteindelijke bewoner, indien de gunstig als die van de regering, planning van de woningbouw in overheid dit gezien zijn inko- - leite „terug" werkt, In. pns - land men redelijk vindt. (Bij dit wordt een nieuwe wijk, of een laatste punt dient men echter in tuinstad of iets dergelijks,degelijk overweging te nemen, dat het opgezet en uitgewerkt en dan be- Zweedse belastingsysteem geen gint men aan de lange weg .om kinderaftrek kent), alle benodigde officiële goedkeu- Hierboven vindt de Nederlandse ringen te verkrijgen. Als deze na lezer de hier te lande veel minder één of anderhalf jaar zijn verkre- bekende instelling „bouwcoöpera- gen, dan begint de bouw geheelties" genoemd- Deze zijn bijzonder afhankelijk dus van de snelheid van belangrijk in Zweden. Er zijn er de administratieve procedure. In twee; de Hyregasternas Sparkasse Zweden bepaalt men vóór alles de och Byggnadsföreningarsde (HSB) datum waarop met de bouw moet en de door de vakverenigingen worden begonnen. Rekening hou- van bouwarbeiders bestuurde Riks- dend mei de vaststaande gegevensbyggen. Tezamen bouwden deze over' de financiële mogelijkheden twee zeer grote lichamen in 1956 voor het komende jaar en met de meer-dan 25 pet. van het totaal aan ervaringen betreffende het verloop woningen in Zweden. Zoals alle van de arbeidsmarkt, wordt een coöperaties in Zweden zijn Riks begindatum voor de bouw vastge- byggen en de HSB zeer machtig, steld. Deze datum is voor alle be- HSB treedt op als spaarbank en trokkenen volstrekt bindend. Had als opdrachtgever, namens haar le men dit anders geregeld, dan zou- den, aan meestal particuliere aan- den alle aannemers in Zweden in nemers. De organisatie heeft echter april bü het begin van de zo- ook de beschikking over enige fa- mer beginnen te bouwen en de brieken van bouwmaterialen; deze arbeidsmarkt volledig uit haar zün opgezet als naamloze vennoot-t V avond de -rechtstreekse televisie- evenwicht brengen. schappen en alle aandelen, zijn iu f reportage van het gala-concert door Men weet in Zweden ongeveer handen van de coöperatie. het Concertgebouworkest. De NTS hoe lang de werkzaamheden van De H.S-B. vormt een imposant J heeft hiermee een uiterst belangrij- de ambtenaren duren (ongeveer 6 voorbeeld /an zelfbeheersing. Del ice daad voor Nederlands culturele maanden). Daarvan worden, onge- leiding heeft verscheidene malen, f export ©erricht. Het siagen van de veervi'f maanden in beslag geno- om h.S.E.'s invloed te vergroten f uitzending is ih de eerste plaats te men door het controlewerk van de vooral haar concurrentie-positie J danken aan de bijzonder knappe re- Stedelijke en de provinciale over- tegenover de particuliere onderne-1 gie van Gijs Stappershoef, die in het heid, de laatste goedkeuring van tner te verstevigen, méér fabrieken kiezen van de beelden de muziek het directoraat-generaal voor de willen kopsn. of vestigen. Men heeft f passage voor passage ^volgde. Terecht woningbouw neemt ongeveer een hier* echter van afgezien om iede-Iyierd het accént niet gelégd op de maand in beslag. Zes maanden vöor re-schijn van monopolie-vorming te I Koninklijke bezoekers rnaar op het de vastgestelde bouwdatum begint vermijden. Wél zijn enkele malen» orkest dat we -in een prachtig beetd- dus de-procedure. Na enkele maan- leveranciers. van: H.S.B-,, wier- jbe- J ritme 'zagen musiceren: De over- den is de stedelijke overheid klaar, drijfsorganisatiedoor .decoöperatie f zichtssfiotsrz-aTT het podium -waren zij geeft de papieren door. maar slecht werd geacht, „tijdelijk" aan-1 imposant dc close-ups werden ir tegelijkertijd geeft zu alvast; toe- gekocht. Men verwierf zich, niet I geen gntiel geval te lang aangehou- stemming om met de gronawerK- zonder moeite, een aantal .aandelen den. 't Is eigenlijk betreurensiooar- zaainheden te beginnen. Daarna gaat jti deze fabrieken, nam de leiding diadat we op 'n dergelijke uitzen- j TOORTREFFELIJK was gister- 1 -- -- - - w »digdat we op 'n dergelijke alles verder denormale gang, ie- over, verbeterde het bedrijf en alsl,^na hebben moeten wachten tot dit derepn weet exact waar mi aan toe aan sll« naar tevroétenViPiri was 1 staatsie bezoek. De serieuze muziek dereen weet exact waar hij aan toe dan alles naar tevredenheid wa: is en op de juiste dag begmt- de geregeld in de organisatie, deet bouw. men ,het .weer van de hand, wordt door de televisie schromelijk uencaarloosd. Ten-, onrechte, dunkt ons. Want ook een concertuitzending k&rï boeiende televisie zijn, In -pe- dagogisch opzicht .vooral liggen hier eïif' De Zweedse woningbouw is ge- heel ander» georganiseerd dan de Het is duidelijk welk een ver- onze. In de eerste plaats vervult gaande invloed een coöperatie met de overheid een nog belangrijker dergelijke mogelijkheden moet be-. rol op dit ^ebied 'dan in Neder- ritten. Daarbij komt dan nog het!actualiteit nauwelijks meer op de land- vrïiwef alle woningbouw (te- feit. dat Biksbyggen (in tegenstel-i klankradio behoeft'achter te liggen, genwoordig meer dan 90 pet.) wordt hng tot H.S.B.) wel als aannemer Het actieve NTS-journaal zorgde er op een. of andere manier' door de optreedt en hiermede is de seher- J voor, dat van de belangrijkste ge- staat gefinancierd of gesubsidieerd, pe, maar hoogst gezonde concurren-J beurtenissen van- gistermiddag; voor De procedure voor de financiering tie verklaard, die on de Zweedse I en na de kwalitatief .goede telerecor- verloopt als volgt: wie een door woningbouwmarkt heerst. On alle ding van de ocbterid-repbrtages, filrn- de overheid goedgekeurd - bouw- terreinen speelt een loffelijk ge- «>*--- plan heeft', kan met deze goedkeu- organiseerd coöperatie wezen mee en ring in de hand zonder veel moei- dit heeft het bedrijfsleven gedreven te een tweetal hypotheken 'verkrij- tot een uiterste concentratie op de gen van een normale Zweedse han- prijsvorming, grote mogelijkheden.. Uit de overige uitzendingen bleek, j dat de beeldradio op het stuk van flitsen uitgezonden*konden: wm-den.' OP vrijdagavond TT april, van 8.30 tot 8.55 uur, zal de "V.P.R.O. een herhaling geven van.'.Onder het Melkwoud", het prachtige- stemmen- spei van Dylan Thomas,dat in fe bruari door leden van de Nederland se Comedie in de vertaling van Hugo Claus vogt de microfoons werd ge speeld. Coos Mulder, de. regisseuze van de. V.P.R.O-;zal opzondag 30 maart om 5 uur. een korte beschou wing wijden aan Ttet stuk; aan .zijn auteur, en aan de reacties .van de; luisteraars -op, .de;.,eerste juitzeqdjng. VIVIAN MILROr, bestuurslid van de t Advertentie i.M.) Bij pij», gri«p o) „landerig gnoet lorgt «n enkel tablet dat weer met pleiief Uw werk V«nl kunt ging van technici heeft" een resolutie aangenomen.waarin er op wordt aangedrongen de Amerikaanse pro gramma's voortaan te beperken tot tien procent van de totale zendtijd. VOOR. de tweede maal in dit sei zoen zal de VPRO een afleve ring van de jpuzïkale tv-komedie „Pension^ Hommeles", geproduceerd door het; viérmansdhap Annie M. G. Schmidt,Wim lbo, Cor Lemaire et% Erik de Vries, onder zijn volledige verantwoordelijkheid opnemen in een door hem verzorgd tv-program- ma. Het gebeurt :öp zaterdag 26 april. De VPRO gaathierbij uit van het lofwaardige helaas nog niet tot alle omroepverenigingen doorge- diongen standpunt dat de conti nuïteit-van de reeks in het belang van- de kijkers moet worden, ge handhaafd. - HET tijdschema van de. diverse onderdelen: :van het Britse staatsiebezoek .hebben radio en te levisie uiteraard niet zelf in da hand. Daardoor jrroet vaak tot het laatste ogenblik worden geïmprovi seerd. Vast staat nu al. dat de uit zending op televisie van Bernard Shaws ..Caesar en Cleopatra" dooi de toneelgroep „Theater"om haïf joegen .in plaats van n acht uur zal beginnen. Het fiJ~ioverzidht van het koninklijk bezoek begint waar schijnlijk om acht uur in plaats van om half acht. Naar/ het zich laat aanzien zuilen kie verkiezings uitslagen op televisie eerst om elf uur, in plaats van om half elf wor den uitgezonden. Het uitslagenpro gramma wordt voortgezet tot de einduitslag bekend is. In het programma van Hilver sum I van 7.10 tot 7.30 „Pesach, feest van lente en bevrijding": Is- rsulische liederen, gezongen door de mezzosopraan Frances de Bossy en dc 'pianiste Gad Roether. De ver bindende teksten worden gesproken door Paul Deen. de Britse vereniging van film., en televisietechnici, heeft laatst ultge- rekend, dat in de Engelse t.v.-pro- gramma's In één week achttien, per- j sonen werden vermoord, 23 mensen met botte voorwerpen, werden aan- gevallen en elf mannen eén trap in j de maagstreek kregen. Negentig pro- cent van de slachtoffers waren Ame- rikanen. Als pikante bijzonderheid j kan hierby nog svorden aangetekend, dat dc door Mülroy verrichte telling uitsluitend beirekking heèft op tus sen 5 en.G uur, in het „kïnderuurtje", uitgezonden programma's. „Het zal misschien moeilijk zijn," aldusMilroy.. „iets te ondernemen tegen de. misdadigheid onder de jeugd. In ieder geval: kunnen wc.iets doen tegen de invoer op 'grote schaal van Amerikaanse films"'. De vereni- Debeide radiozenders zijn tot morgenochtend twee: uur in de lucht "voor de bekendmaking van de verkiezingsuitslagen; Alsde einduitslag, eerder bekend is, zui- i.Ien de utzendingeiv.,ook eerder wórden beëindigd. In het programma yan Hilver sum I wordt om 8.15 uur begonnen met het uïtsiagenprogramma. De VARA verbindt de luisteraars dan met. de Koopmansbeurs te Amsterdam, waar. de voorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer Evert Vermeer, de binnen komende resultaten van commen taar zalvoorzien. De NCRV begint in het pro gramma i'an Hilversum II om 9 uur met haar uitslagendienst, die ook al in Amsterdam zijn tenten heeft opgeslagen. In het televisie-programma worden van half elf tot één uur in samenwerking met het ANP de verkiezingsuitslagen bekend gemaakt en door enkele journa- listen besproken. (Advertentie l.M delsbank. Óver dit geld moet op het" ogenblik een rente betaald worden van 5,35 pet. Een gelukkig gevolg van dit al les is. dat ondernemersafspraken i zoals de Nederlandse „opzetjes" in Deze twee hypotheken betreffen de Zweedse woningbouwaaoheme- 70 pet. van fïe totale hypotheek- rij niet bestaan aannemers, die waarde van het bouwproject. De opzetbedragen op hun inschrijf prijs i bouwer weet échter, dat hij'bij vol- zouden zetten, zouden vrijwel on-. tooiing van 'de bouw een rentebij- v'ermijdeUjut hoger inschrijven dan! slag krijgt van de staat, teneinde de coöperatie en het werk dus niet' I het verschil tussen bovengenoemde gegund krijgen. De coöperaties heb- 5.35 pet. en de door' de staat voor ben ook op het gebied van de stan- woningbouw vastgestelde rente van daardisering voortreffelijk werk f 3.5 pet te overbruggen. Voor ge- gedaan. meentelijke woningbouwprojecten Er is echter, uit een oogpunt van DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE Patty. pro &Tj£.,K0n ÉtttÓfcVfellHItR. LtG DAM tEMiritl wtLhELtTT£Rn>jrt CAD£AUTlt ötOlflt DATTy rlÉÊ .WACJiT )fc 6£URT DAAR AP. Allés .Waar ot aa neRSZ»J",0E:SL0TEl1 DE. TEL£fO0ri6,DÉ ALARMmSTALlATIfc... ALLts! WAT r.OETÉM WEALLcMAAL WET&n OVER nORTOM'6 Pard,Hamlet 3267 De volgende morgen vertrekt de „La Go- londrina" naar Tuiip-rock. Lou Spencer heeft te voren afscheid genomen van mevrouw Robinson en haar verteld, dat hij een nieuwe baan heeft gevonden. Nu staat hij in de stuui*hut vap de oude visserssehujt. waarover Pablo hot bevel voert. Erg hard gaat het niet. want het schip haalt nau welijks een vaart van zes knopen. Over een week of drie hoopt Pablo met de buit in Nassau te arriveren. Maar ondertussen hebben Rob, Hank en Donald ook nief stil gezeten Langs de steile rotswand hebben ze nog twee netten gevonden, geheel gevuld met het kostbare mineraal Zij heb ben er geen idee van. wie hier eigenlijk aan het werk is geweest en met welke bedoelingen die netten hier zijn achtergelaten. Aanvankelijk lag het in hun bedoeling de, netten aan boord van de „Sea serpent"' fe brengen. maar bij- nader inzien lijkt dit' toch een beetje; riskant, want natuurlijk zal er vandaag bf morgen wel iemand komen om het gesteente te halen. Daarom hebben zij de net ten voorlopig goed verstopt in een der vele grot ten van het eiland. vrij goed - machine bij me:" „Steno?" „Nee," zei Julia „Geen steno.'" „Heb ik een alibi nodig?" vroeg Julia, nogal geschrokken zowel door de gedachte als door het woord zelf en dat uit de mond van Lady Tracy. „Kan ik nier niet gewoon, zijn, zoals iedere andere toerist?'! „Ik geloof dat het altijd goed is een. alibi te hebben," zei de vin dingrijke oude dame. „Maar het t is vooral nuttig wanneer iemand in lichtingen aan het inwinnen is. Je hebt dat reeds gedaan bij de le gatie, bij de havenmeester je bent op zoek naar een vermiste jonge man op een mysterieus, jacht, /aar- van je de naam niet eens kent. Neem van mij aan dat al ;de geïnteresseer de kringen in deze kleine plaats dit fascinerende feit ree/.i druk aan vol afkeer 2 klasse gaat het gemakkelijker af ge duldig en vriendelijk te zijn dan die ik heb mijn type- kleine meisjes die steno doen maar die zo weinig interesses er naast E-eBk waarschijnlijk het bediscussiëren sfin." ,vwll ^llvl wel," zei Julia. „Wat is hefc werk „Het is ui;:t in" mijn gedachten op- „Nu goed, dat zal wel niét hin- waar uw moeilijke vriendin zich mee gekomen," ei Julia. deren. Je zou je het voornaamste bezig houdt, Lady Tracy?" .Nu je k mt er verzekerd van zijn. kunnen herinneren en aantekenin- „Wel, mijn beste, ik geloof dat En het een knappe jongedame gen maken en zb en als je schrij- het archeologie is," zei Lady Tracy, die het onderzoek verricht! Dat ver bent, weet ik zeker dat je zelf met een geamuseerde blik in haar is een enorme sensatie, zeL heel goede brieven kunt opstellen." ogen. Lady Tracy wat praktisch neerkwam „Hebt u soms een secretaresse no- „Nee maar is het soms Madame op een brede grijnslach op haar wp- dig?" vroeg Julia hoopvol. La Besse?" ze, oude gezicht; dit deed Julia in de „Nee, beste kind; ik heb maar een: fIja. Ken je haar dan?" lach schieten, hele kleine correspondentie bijna „Nee, maar Geoffrey heeft me „Wat zyn die „geïnteresseerde al mijn vrienden en vriendinnen z(jn over haar verteld; om eerlijk te zijn kringen" zoals u ze noemt?" vroeg dood. Maar vertel me eens - welke heeft hij me ook een brief mee ge- het meisje. talen spreek je en schrijf je?" geven voor haar." „Oh, Interpol, als ze smokkek „Werkelijk vlot Frans en Spaans „Ach, ja ik herinner mij nu dat €n de Zone-Politio en verschil- Italiaans alleen middelmatig." hij er erg in geïnteresseerd was; hij lende andere autoriteiten," zei Lady „Uitstekend. Laat me eens wat bracht een groot deel van zijn tijd Tracyluchtig. Toen kwam buigend Frans en Spaans horen." bij de uitgravingen door met de ar- Abdeslem binnen om zijn meesteres Julia die er vertegm onder werd. Clémentine Wd. zoveel to beter: iels to vragen; Lady Tracv zei hem VeiSde ziih cvemvol en vroeg ze was crKJ<1!1 "Pt1 gesteld, zodat je ,e wachten terwijl ze een brieJje hai-Mstv-m, WC Verst i? het Eoaans pi'oen goede entree kunt reirenen schreef aan Madame La Besse; Ju- uaar Ie oüdeSom TOH het huisTn hoewel geen entree, goed of met, ge- jja nam het in ontvangst en vertrok, 3..™ iw het L? Lir nnr woonli)k erg lang bij haar duurt, aanmerkcliik opgelucht. Men zat op- ■snroXmk42 Tanger KbrSt "me stakker,- zei Lady Tr«cy flio- gemerkt hébben dat ze niet heie hadLadv Tracv beeor te lachen sof,sch. ,Ik za! haar zejf opk schrij- maal eerlijk was geweest tegen- K-mte in haar^handen en zei zonder ven en je aanbevelen. Ben je geinte- over haar nieuwe kennis; ze .had één van oefde vragen te beantwoor- re?!Serd archeologie?" - „iels gezegd van de'merkwaardige den in het Enoete v e' U'S '0 bet I»- houding van de Bank van Engeland. lm openhartig maar dat zat me Het .leek het meisje'voorzichtiger .zo Is,het genoeg, prima. Het is niet 'verhinderen haar brieven aan dit niet te doen.,- in iéder ge\'al «iet tets heel ongewoons dat een Engels geleerde genootschappen in foutloos om mee te beginnen* vooral niet om- meisje zo goed Spaans spreekt en Frans uit te tikken, tenzij liet te tech- dat Geoffrey bevriend was met La- het is ;hier onontbeerlijk. Luister nïsch is; maar zelfs dan kan ik haar dy Tracy; ze herinnerde zich-de toe eens mijn beste juffrouw Frobyn. Ik woordenals mesolithisch laten spel- speling van Paddv Lvnch op Geof- merk dat je-goéd .met oude mensen ten." ffeVs leeftijd in verband hiermee, kunt opschieten cn voor het baantje Lady Tracy lachte weer. Daarom had ze dit deel achterwege dsu ik op het. oog heb is dat belang- „Mijn beste kind. ik merk dat je gelaten. Zo zocht haar taxi weer op, rijk. Ik neb een oude vriendin,..een geknipt bent voor dit werk. Ik die balanceerde op de verweerde heel bekwame vrouw maar nogal zal haar nu een briefje schrijven, rand van de rotsen erj'werd over-de nukkig eir erg .afwezig -ze;,werkt dat je tegelijk mét dat vanje gelief- kronkelende straatjes'terug gereden enorm hard m heelt een grote cor- de Geoffrey mee kunt nemen mor- naar haar hotel terwijl ze, zich af- respondentie, grotendeels .in het gen. Ik ben ervan overtuigd dat ze vroeg wat Interpol'Was en welke Frans, en ze heeft dringend een ;se- je zal nemen en ik zal haar zeggen „geïnterneerden" inogelijk 'belang cretaresse nodig.;Ik mag;.er/iheteeh.-dat ze je heel goed moet betalen, kondén stellen in haar zakeri. Ze.had wel aan toévoëgén dat'niemand het Dan kun je min of meer zonder zör- geen idee wat deze speciale geste van erg lang bij haar uithoudt." zei Lady gen leven: en wat belangrijker is, je kwaliteit tegenover Cousett haar Tracy, fijntjes glimlachend: „maar zult een alibi hebben voor je aanwe- zou kosten. ji.j denkt er toch niet aan hier voor- zigheid hier, zoals ze dat geloof ik goed te blijven en iemanvan jouw noemen." (wordt vervolgd»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1