De Nederl. Consumentenbond presenteert zich aan ÖDI gaat het veertig jarig bestaan vieren Schijnwerpers op de Schiedamse Sport De middenstanders staan afwijzend niet ut n Schoolkinderen speelden toneel voor hun ouders Korte maar nevige brand in fabriek Van Volksonderwijs Kethel is ledental sterk gedaald Koeriersters Onder geringe belangstelling N ederlaagserie t Centrum Vespa-club in Schiedam Ph. van de Most overleden 64.65.0 Jaarvergadering NW-Vrouwen VoJkstuindcrs vergaderden Burgerlijke stand Schiedam trok ter slembus SCHIEDAM KAMERS met PENSION Woensdag 26 maart 1958 3 Zoals we. onlangs reeds uitvoerig schreven bestaan er plannen om in Schiedam te komen tot de oprichting van een plaatselijke afdeling van de Nederlandse Consumentenbond. Met de geboorte van deze afdeling is het echter niet voorspoedig gegaan, want voor de eerste propaganda-byeen- komst die door deze Bond gister avond in de Amstelbron is gehou den, bestond maar een zeer geringe belangstelling. Dit is wel te betreu ren want de Consumentenbond, als bewakers van de belangen van het kopende publiek, verdient zeker wel de waardering. Nu heeft in deze kleine kring van belangstellende toehoorders öe heer W. Dirkson, afdelings-bestuurder uil Rotterdam; nogmaals het doel en streven van de Ned. Consumenten bond uiteengezet. Maar het 'forum, dat aanwezig was om op deskundige wijze antwoord te geven op eventu eel te stellen vragen, is, gezien de kleine opkomst, niet in actie geweest. De Bond, zo stelde de heer Dirkson hét uitdrukkelijk keert zich niet te gen individuele,, fabrikanten of win- keiiers, maar wils juist' het kwaad dieper, bij de wortel, aanpakken. Het kwaad n.'l. dat de prijzen die de- klant moet betalen te vaak nog on nodig hoog zijn als gevolg van on derlinge afspraken tussen fabrikan- ten en grossiers en detaillisten. De zelf vastgestelde winstmarches wor den vaak te hoog genomen met voor bij zien van de belangen van de consument, de vergeten derde groep. Ook hetf eit dat er vaak tussenhan delaars ingeschakeld zijn. die alle maal hun procenten moeten heb ben, kunnen de eindprijzen onnodig -opschroeven.'Spreker gaf hierbij ver schillende treffende voorbeelden. Voorlichting Een ander verschijnsel waar de' Consumentenbond tegen opkomt is het .feit dat vaak artikelen op/.de markt verschijnen, die niet'lenvolle ■Kritiek werd verder geleverd op de reclame, die het product duur maken en de 'clant geen voordeel brengt; op de reparatie van instru menten als radioX wasmachines, enz, waar totaal geen controle op bestaat en zo meer. Toch eens Nu bevond zich onder het gehoor ook een verfegenwoordirer van de Schiedamse Middenstands Centrale en het kon niet uitblijven dat deze in dispuut trad met de vertegenwoordi gers yan de Consumentenbond. Op vallend was daarbij, dat deze midden stander het in vele opzichten eens kon zjjn met het streven van de Con sumentenbond; s.a. bü de strijd te- £e? ,üe kartel-afspraken, waardoor ook de winkelier aan handen en \'oe- ten gebonden raakt en die dus ook vcor hem ongewenst rijn. Verder achtte hij een eerlijke verhouding tussen winkelier en klant, zoals de Consumentenbond voorstaat, ook voor de winkelier van belang. Zijn grootste bezwaar was échter, onder meer, dat door acties van de Bond In de algemeenheid, de bonafide win kelier door het onnadenkende pu bliek wel eens onverdiend ge brandmerkt zou kunnen worden als prijs-opdrijver. De bijeenkomst werd geopend door ae heer J. A. Nijssen die voorlopig als contactpersoon voor de Consu mentenbond in Schiedam zal optre den.' Öp het kruispunt BroersveldHe renpad is gisteren de 52-iarige brom fietser J: v. d,. S. aangereden door een auto; bestuurd door L. v. G, uit Rotterdam. De bromfietser had geen voorrang verleend.- Hij kreeg een ge broken .linkerheupbeen. Door de GG fR 9-R i? hij naar het Gemeentezie kenhuis gebracht, waar. hij is opge nomen. Het rechterportier van de auto werd ingedeukt; de bromfiets is licht beschadigd. G.D.. (Advertentie l.M.) Bellen btf ongeval^ G.G. TumJaan 80. telefoon. 69290. Poiitie-alarmnummer 64666. Apotheker* nachtdienst: Aootheek fa. Van Westendorp, Singel 81 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek! Lange riaven. Ge- openc leüeie werkdag ibenaw* maandag) van 9 30 tot 4 31) uu« en iedere a«mid ibehalve woen-vJi,i en zaterdag van 7 tot 8.30 uur). Zonoae;- ^-sloten RK. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. Geopend tedere dag «beheiv* maandag) vao 30 tot 4 30 i/ui j eo tedere avond «behalve tvoena- dag en zaterdag) van 7 tot 3 30 uur. Zondags gesloten Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 5 uur: zondagen I 12 tot 5 uui Start-tentoonstel- ling t.m. 13 april Werken van Gerrit Benner Lm. 21 april. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „Voor wie de klok luidt". Monopole. 2, 7 en 9 uur: „Aasgieren van hel Westen"- DIVERSEN I Musi* Sacrum, uur. Katholieke Kring. Le2ing over Ruimte vaart. Ver, Lokaal N. H. Kerk «Kethel) 8 uur Ledenvergadering „Ani mo." Geref. Jeugdhuis, 8 uur: Bespre king Geref. Geloofsleer. Schiedam bakermat van het korfbal A 1 1 1 Deze jeugdige leeftijd heeft voor de vJUClfiT* Cl 3 Tl lihr oude club vele,voordelen, want ODI uail V|±xx heeft het niet'gemakkelijk. Met zijn ■jy* «-| n i j nauwelijks zestig leden hebben de ft I nAn r\ vier twaalftallen steeds onvoldoende lUcliDUllU. dames-leden enbij dejunioren De bakermat van het korfbal ligt moest het A-tearii- uit de competitie in Schiedam. De KNKB heeft tal worden genomen omdat er geen meis van jubilarissen uit Schiedam be- jes voor waren,* zqdat er nu slechts trokken. Daarom Is het zo vreemd zes meisjes voor: het. B-team zijn- dat in wezen zo weinigen in Schie- Op 12 april. wordt op de Boshoek De biljartvereniging ,,'t Centrum" gaat het twintigjarig bestaan vieren. Ter gelegenheid hiervan heeft het bestuur een nederlaagtoernooi uit geschreven, waarvoor,' gezien het aantal deelnemende verenigingen, «het zjjn er dertien) veel belangstel ling bestaat. Van de Schiedamse verenigingen hebben ingeschreven: Confiance, RES, de Unie, de Beijer, Het Zui den, Eritre. Nous,, de Sluis. De Kar- sehoóm, Rembrandt eii'DKC. Voorts hebben nog ingeschreven; Het. Oos ten èn Het Raadhuis uit Vlaai'dirigen cn Luctor ct Emergo uit Maassluis. De laatste vereniging opende gis- korfbalclub In Nederland is. De CKB leden, hun pen gescherpt voor het Ware wetenschap spreekt de taal der stilte Chemici atialysricn en synthetiseren, technici omwikkelen, pharma- c<'!»aeti r" bioloRcn txpciuiiciitrrcri. kleurdcskundigen onderzoeken klcijrsrollcn, vakkundige arbeiders produceren. Duizenden mensen werken ccmlraclitig samen om cic mensheid nog sneller cn nog beter van ziekten te genezen.. Uit de natuurlijke schallen yan de aarde, .worden onmisbare chemische c» phatniaceuiischc. producten vervaardigd. De wereld herkent.ze aan het Bay tx-k ruls," het merk dat in zoveel gezinnen cn aaii zovele zieken hoop bracht en dat mensen weer gelukkig en gezond maakte. Onder, de-talloze geneesmiddelen, die de naam .Bayer drager et* die dagelijks over de gehele wereld met succes worden, gebruikt, neemt Aspirin* ccn belangrijke plaats in. Wanneer a hoofdpijn hebtverkouden of grieperig bent, vertaal u dan op Aspirin'., hel middel dal een maximum 'aan pijnstillende, hei!Same werking bic dl Hel Baycrkruis op ieder tablet ir een garantie, vtmr echtheid, Zuiver- hetd en constante samenstelling Geen 'Asfnna zonder-öaycr-kruis. dam het korfbal beoefenen. Ook In de Christelijke sector neemt Schie dam bij het korfbal een vooraan staande plaats In. Zo jubileert ODI op 11 april, en het blijkt dat deze vereniging de oudste Christelijke beantwoorden ian de omschrijving teravond als eerste de strijd tegen is op 22 maart 1920 opgericht.en ODI van de reclame's. Hiertegen tracht Centrum. De uitslagen van de ge- i reeds op 11 april 1918. Dat is overigens niets bijzonders. van de reclame's. Hiertegen tracht. de Bond op te ^treden door in het j speelde partijep zijn als volgt: eigen orgaan, de Consumentengids, -A trereeeld liisten t*> nnhlirwnn van «■laiiJOlZ nU:. geregeld; lijsten, te publiceren van gelijksoortigeartikelen', waarbij een vergelijking wordt getrokken tussen hetgeen men voor ceh eenheid v. Luijk 49 jiei«ecu wieu vuur een eenneia v H Rr-ro fih geld terugkrijgt in. goederen-waarde. K 1.28 1.42 37 ,6 1.32 37 10 1,29 88 88 99 96 29 32 3.82 4.17 0.90 1.36 Het.publiek kan zo zelf beslissen, wel- j Fortuin ke merken de beste .waar" leveren. i Baks Dao is er nog de -voorlichting aan het publiek. Om maar-een voor-v. Poften 50 beeld te noemen:, de.1 textiel. Dé i Klarholz 50 koper is tegenwoordig "niet meer in staat om te beoordelen, Jijde ontzag-1 -1L— gelijk grote verscheidenheid van mer- ken, soorten eh kwaiiteiten in de tex-1 Adyertencie l.M.) tiel. wat. goed en wat minder goed is. i- m B A A Irt deze verscheidenheid )vil de Bond WALDn-RLiAnnnni nu wat verduidelijkende .órdening W W niUaUOUUU scheppen.'MDe*' heër Dirkson''consta teerde hierbij dat de. kritische instel ling van bet publiek tegenwoordig sterk verminderd is: men koopt te gemakkelijk zonder kennis van za ken.'. want' een van de oprichters ODI was de actieve heer A. Boven berg, die racer dan vijfentwintig jaar secretaris van de Christelijke Korf- balbond is geweest en eerst onlangs is afgetreden. Dé heer A. Bovenberg is erelid van het veertigjarige ODI, dat cp 11 april in Musis Sacrum het jubileum viert met tal van geestver wanten, léden en oud-leden, functio narissen. een reünie gehouden, dan zullen le den cn oud-leden onderlinge wed strijden houden. Natuurlijk heeft ODI een rijke historie,.maar het jon ge bestuur weet er niet veel van. Daarom hebben velen. o.a. veel oud jubileumorgaan dat in zesendertig pagina's dnik verschijnt en dat his torie cn toekomst van ODI tot onder- werp zal hebben. Bayer's-werelds geneesmiddelenbron Gtrkptnetrd ftartltlsmnl J? NA HBSS DAT door zijn bliksem- Db uitslagen van de gisteravond ge speelde voorwedstrijden van.', het drie- bandentoernooi, ora heUBIiekëndaal Bil- maar SW beslist wel een fusie vr.n i- actie voor'de bouw van een club- de hand wijst. De stromingen voor na Is volgt fgeva'ai-digde^'cn 'de" bel df'SmTilvê I 'vïinSd dS?SS%^"«Mdd?Sn teSÏÏÏÏS g»!^c «In Vespaclu^.Schie-1 Club's 2U" g - reeds'een vaantal clubs, die sparen! Devredactïe van het', cluborgaan ocn«n«rs telijke sportverenigingen. Overigens is het oude ODI. j dam" besioten. De secretaris van dé! jong. want er zijn slechts twee leden. Je hStf vSï^ë/een'ïn-tote t «^ïw^tabi^Kww" djt"'d"e'-1 vanSVV zal op originele wijze aan- j ij. V.-j. ne-LBlt VUWW-.. - - «uiucr 7nm(sr h#»i cnnrtpnirinipv Gropn- dacht schenken aan dit actuele pro oud-burgem. Diepenveen DEVENTER Zaterdagmiddag overleed in bet St. Josephzieken- huis te Deventer op 62-jarIge leef tijd de heer Ph. van de Most, die 13 april 1957 zijn ambt van bur gemeester ,-van Diepenveen heelt neergelegd, na een 11-jarige dienst tijd als zodanig; Sinds'enige' maanden was de heer Van der Most voor een medischs behandeling' weer in Nederland. De héér Van der Most werd in 1895 te Schiedam geboren. In 'de- jaren .1914- 3918: was. hij .reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht, waarna zijn benoeming tot inspecteurvan de Gemeentepolitie :te Amsterdam volg de,- Hij. wérd hoofdinspecteur- en in de tweede wereldoorlog .adjunct- hoofdvan. :de- - luchtbeschërmings- dienst.';:/ De"; begrafenis zal op verzoek van de overledene in alle stilte geschie- den; 1 Lezing over Ruimtevaart voor de ICath. Kring ■Wij" brengen/ riogmaals ih herin nering dat vanavond voor de leden van de Katholieke Kring' in Musis Sacrum mr, E. Franquinet een wel zeer - actuele lezing zal houden, ge- illustreérd met lichtbeelden in kleu-1 ren, over „Ruimtevaart". Hierbij zui- j len worden, belicht de problemen van j de kunstmaneri, de ruimte-raketten j eh het jntèrplahetaire verkeer. j. die boven dertig jaar zijn. Dat is de verteld over Öe voordelen yan -een bekendeKlo Bos, die reeds 27 corapc- dergelijke vereniging; waarna 17. be- tities op zijn naam heeft staan en zitter? van een. Véspascóoter lid van nog steeds een ónvtervangbare kracht de Schiedamse afdeling' wérden:* is en M. Soetërs. Het bestuur haalt; Het bestuur is als volgt-aamenge net de gemiddelde, leeftijd van vijf- steld;voorzitter G. van - der -Kroef; 1 entwintig -jaar. Bij de Pr. Ma.rijkesc.ho6l j secretaris Y/V van Dijk/ Boerhaave- i laan 7A en penningmeester P. Kreu- i ger. Tot slot van de avond heeft de j heer Laane ccn aantal kleurenfilms geschreven. ze ïomer in het sportcomplex Groen oord zal worden geplaatst, maar.!.bleein. Inbet nummer dat binnen-; HBSS en HermesDYS wüleii snel kort uit komt hebben: 'n aantal stad- I Vermeuleu de eersten zijn. HDVS vooral /heeftgenoten, die. ia- staat worden geacht Knijpers haast, want op i met zal bij de nieu- een goede visie.óp de mogelijke, fusie j we velden een gebouw moeten wor-tc hebben, hun mening over dit pro- ^Kgenneijer dengezet, dat meer dan vijftigdui- bleem weergegeven, zend", gulden zal kosten. Er zal nu 1 een.lening, via obligaties worden uït- ,35 33 81 .4 35 35- 81 b gedraaid over. tochten met Vespa's naar binnen- en buitenland. Zondag doet Schiedam aan de ccr- .!i wordt deelgeno men aan de rally van de V<-»x.c yb ..Breda". Deze organisatie bïiift be perkt tot bezitters van een Vespa- scooter. Hét nieuwe bestuur heeft het plart om ook tn Schiedam een rally te organiseren. Dc Jonge Bijöe 1 bv. Rembrandt, 'voor - poule 2: 25 25 60 2 0.416 25 12 60 2 0200 25 22 66 - 2 0.333 25 25 66 3 0J78. erd gespeeld i>ij de by Dat een clubgebouw' een onmis-, baar goed is bewijzen de gezellige clubavonden, die de vindingrijke Hermesmensen uitschrijven. Zo was de schaakwedstrijd van dc heer F. A. Dame tegen een vijftiental voetbal lers, cie min of meer het schaken meester zijn, een groot succes. De simuliaanpartijen duurden soms en kele uren, maar aan het eind van de avond hadden dertien blauwwitten hun koning moeten strijken.' Remise bevocht H. van der Steen en slechts de oud-midhalfspclcr van het eerste jan Stahlie slaagde er in het be- I stuiusiid Dame schaakmat te zetten. ZONDAG GAAT Schiedam met Nico Huct. de vroegere crack van De jaarvergadering van de Vrou- Excelsior '20 het veld in. De achter- Door gasontploffing 1 1 J bv "d I-eend In poule 3 RES: Van Wijk - BleeksJoot Van Wijk Zegers- Zegers Slootweg Simóris Kerklaan 25 25 '75 2 25 17 75 3 25 14 60 3 25 25: 60 4 25 25 58 3 25 18 58 3 25 22 86 0.333 0.22S 0.233 0^16 0.431 0,327 0.280 0,255 champ 25 Schellebcek 25 .eenderts -25 Weeland 25 De Grijs 25 Schewe .25 wenbond N.V.V Schiedam is onrler stan<^ van Schiedam op dc leiders - wordt steeds kleiner, met spanning wachtendej ubilarisse n af wat de Een aardige scène uit het kluchtige spel „De boze heks" dat gisteravond door de leer lingen van de Pr. Marijke- schoo] ;'voor de ouders is op gevoerd. leiding vart mevrouw A. Brand Dijkhoffs dinsdagavond in het Volks gebouw vlot verlopen. Tot nieuwe ponningmeesteres werd benoemd mejuffrouw L. Meerkerk. Tevens werden in het bestuur gekozen de dames Chaigneau en Van Witsen. Van mevrouw Vermey. die is afge- treden, werd afscheid genomsn en haar werd dank gezegd voor het vele werk dat zij had gedaan, terwijl haar tevens een kleine attentie werd aan- geboden. Het andere aftredende be- stuurslid mevrouw Houtzager ver- i blijft in het Gemeenteziekenhuis. Zij. i zal later de erkentelijkheid van de I vrouwenbond ontvangen. I Jaarverslagen en andere punten van de agenda werden vlot goedge keurd. Na de pauze hebben de da- mes met veel voldoening en waarde- .1 ring naar deprachtigs.; dia's,- die. De leerlingen van de hoogste kies- stadgenoot C. van der Hoek van zijn ,n „4-, -ï n P-iticM jVfc.,1, n/vl J sen van de Prinses Marijkeschool hebben gisteravond in gehouw Irene hun ouders enkele prettige uren be zorgd met de opvoering van een leuk toneelspelletje en het zingen van een paar liedjes. Het hoofd van de school, de heer S, Kuiper,opende de ouderavond met ccn kort woord er» dirigeerde daarna de jongens en meisjes van de zesde klas bij het zingen van een tweetal prachtige liedjes, ,,'t Is mid dernacht" en-..Avond". Bij het toneelspel deden kinderen van de vierde, vijfde en zesde klas mee. Opgevoerd werd het kluchtige spel „De boze heks", waarin verteld wordt var> een prinsje dat zoek raakt en dan uit de omgeving van zijn pa leis terecht komt bij elfen, kabouters en natuurlijk ook een heks. Als de ouders evenveel plezier heb ben gehad van het spel als dat ken nelijk het geval was met de leerlin gen, dan heeft mevr. W. Sieégers, de onderwijzeres die de regie had, alle eer gehad van haar werk. De goed gevulde zaal heeft de toneelspelers en de zangers met een hartelijk 'applaus beloond. reis naar Italië, heeft vertoond. eindrace hun. brengen, zal. Zij: hopen echter dat de, 'belangrijke derby SchiedamSVDPW. een ander karak ter zal 'dragen, dan, de match tegen Hoek van Holland, want toen moest een politieagent; in de kleedkamers worden, geposteerd om. aan .de drei ging van de Hoekers tegenover de scheidsrechter het hoofd te bieden. Nieuwe juniovsecretaris van Ur- sus: J, van der Pol, Rijnstraat 19. Schiedam. BIJ HERMESDVS en SVV zijn de ■tongen in' beroering óver het voor stel van de heer'Martehs om té ko men tot de fusie van een aantal clubs uit het semi-professionaiisme. Uiter aard hebben de twee Schiedamse clubs ook geantwoord op de enquete,' die de sectië' betaald voetbal heeft gehouden en gebleken is dat HDVS niet afwijzend staat tegenover fusie, Na contributieverhoging In dc fabriek van de N.V. Noor- der Chroom Holland Metaal op de Westerkade heeft gistermiddag om streeks half één een korte maar he vige brand gewoed, die verschillen- f de machines en een voorraad pers- pexplaten heeft vernield. De brand ontstond op de eerste etage, waar thinnerdampen tot ontploffing kvva- men bij een gasvlammetje van een j geiser !n dezelfde ruimte, i - - In de fabriek worden namelijkgisteravond in het Gehouw kunstharsplaten gewassen met thin- i Christelijk Sociale Belangen' Sl haaï ncr. een zeer vluchtig verdunnings- tweeëntwintigste jaarvergadering ge De Schiedamse Volkstuindersvere- niging „Klein Bahherspolder" heeft - - voor middel. Toen de bedrijfsleider, de heer W. houden, waarop besloten is, geen contribatle-verhogïng in te stellen, C. H. uit Rotterdam tussen de mid-i maar de mogeiykheid te openen, om vrijwillige bijdrage te storten. de verhoging dag vanuit de kantine op de begane grond terugging naar' zijn kantoor Volgend jaar pas wordt op de eerste verdieping, sloeg hem i van kracht, bij. het",openen van de deur een he-j Reglementair traden secretaris" J. vige steekvlam in het gezicht. HijL. Plüyra, tweede voorzitter N. van kreeg brandwonden en is later'doorWeert en tweede secretaris J. Kapel Dit is een aanblik op Schiedam/zoals maar wemigen het zuHcn Het gaat ook spoedig verdwijnen. Het is hetjergeten kro tenbuur c I hij de Vellevestslngel, tussen het terrein )^n Hcrmes-DVS (rethts «U" de tribunes nog even zichtbaar) cn links) hei nleu^® Phorell wj 1 Cartonna ge-fabriek De vele auto's die men op de voorgrond.ziet horen oy de autosloperij van dc heer Clemens, welk f e„p kaI den, overgebracht wordt naar de, Schie. Het b« dit bcdrtjf beh d 1 vitale huis is reeds afgebroken, de resten ziet men hnks op de ourgronü. j GEBOREN: Hendrik J„ zoon van C. H, van der Most en J. Kooren- gevel: Elisabeth H„ dochter van A. Flik en ,H. C. M. Smidh: Johannes L., zoon van A, van der Slot en F. A. van der Wal: Gerhardina dochter van K. den .Uijï eii' W. Fels; Gerard H,. zoon van H. M. Strijbos en L. van der Meijden; Paul, zoon van. B. J. de Vries en A J. de Zanger. OVERLEDEN: H. W. Messing, 80 jaar: M. Pappers. 38 jaar, echtg. van; positieve waarde van de openbare G. van der Steen; J. Roodbol. 83 ir; schoof dat ze opvoedt tot gemeen- N. O. Wilbelmsen, 69 jaar. schapszin. Bovendien is in de wet Aan de geheel gevulde bovenzaal van bet wijkcentrum in Nieuwland was het niet te zien-dat het leden tal van Volksonderwijs tn Kethel is verminderd; maar de heer D. van, Bentveld noemde deze achteruitgang in zijn propagandaspeech op de pro- paganda-feestavond .„schrikbarend". Dc afdeling Kethel had 130 leden todat de contributie werd ver hoogd van twee gulden naar! drie gulden twintig cents per jaar. Nu heeft.Kethel 79 leden. Spreker hoop te dat *>r weer spoedig meer dan hon- derd leden zouden zijn. Momenteel telt/ Volksonderwijs 157.000 leden. De laatste tijd tonen heel wat 'afdelingen activiteiten, en daaruit kon de heer -Bentveld de gevolgtrekking maken dat V.O. op 31 mei de 160.000 leden zal zijn ge passeerd. Het is' helaas zo dat veel ouders niet beseffen dat het ernstige gevolgen kan hebben als hun kinde ren warden opgevoed in. een geest, die ze thuis niet ervaren, aldus de heer Bentveld, die fel de. lauwheid van deze ouders hekelde. „In het gewone leven hebben we ook geen afzonderingen. Het is de gewaarborgd dat op de openbare school wordt opgevoed tot alle chris telijke eu'; maatschappelijke deugden. Er kan dus>géen/bezwaar zijn tegen het bezoeken' van een openbare school. Het is de onderwijzers ver boden iets tc doen dat strijdig is met welk godsdienstig, dénken ook. De openbare school is het instituut waar ieder kind veilig is. Nederland is verzuild", zei de heer Bentveld, „maar de openbare school kent geen schotjes." Spreker wilde geen kri tiek leveren op de bijzondere scho len, maar hij hekelde wel de metho den, die soms gebruikt worden. Spreker releveerde het vele werk dat hoofdbestuurder Van Tuil moest doen om: deze verspillingén trachten te keren. Hij vroeg de aanwezigen met woord en daad Volksonderwijs te willen steunen. De bijeenkomst was geopend door voorzitter V/. Rip, die een speciaal welkom, had voor het bestuur van, de afdeling Schiedam. Met veel ge noegen hebben de aanwezigen daar na gekeken naar de goede opvoe ring van het Schiedamse Onderwij zers Toneelgezelschap van „Als., een man geen hobby -heeft..." van Eric Hudson. de G.G, en G.D; naar het Gemeente ziekenhuis gebracht. Direct had /hij alarm geslagen en kort daarna kwam de brandweer onder leiding van ir. S.! Mnesker. Na een; uur. blussen was men de brand meester. Dc.Arbeids inspectie stelt een onderzoek in. De schade 13 nog niet bekend, Heel rustig en nat ongeïnteresseerd Vandaagis Schiedam rustig cn, wat ongeïnteresseerd ter stembus; getrokken. Dat laatste'is eigenlijk niet zo verwonderlijk, gezien het feit, dat de kiesverenigingen opval- j lend' weinig aandacht hebben be- steed aan de verkiezing van de Provinciale Staten, een lichaam, dut.] Immers zo weinig spreekt tot het publiek. i. De „loop naar dc stembussen" gaf t het. gewone beeld. De werkers ston- dor. om acht uur al voor de deu- reu om al vast te atêmmen vóór zij naar herwerk gingen; daarna ging.j hot rustiger. Meest huisvróuwen en i bejaarden die opkwamen, daarna! can <>pleving tijdens het schaftuur, i terwijl ook veten de avonduren zul- len benutten voor'het uitbrengen! van hun stem. Wie wel blij waren met de ver kiezingen, dat waren de schoolkin deren, die vrijaf hebben gekregen, omdat hun lokaal in gebruikwas genomen voor stembureau. Ditis hier en daar nog het geval geweest, hoeweler naar gestreefd wordt, het onderwijs zo min mogelijk belem meringen in de weg te leggen. Ove rigens is het aantal stembureaus met twee uitgebreid tot totaal 50.. Nummer 49 was gevestigd in de openbare B.L.O.-school irt Nietiw- land en. nummer 50 in de nieuwe kleuterschool aan de Burg. Van iïaarenlaan—hoek Schiedamsewég af, maar zij werden herkozen. aangeboden vóór twee heren» op goede stand, in beschaafd milieu Telefoon 67648, na vijf uur Rolfilms verbeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films, Foto K, van Vuu- ren; Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, tele foon 66720. In spoedgeval' desgewenst in 1uur klaar. Te hoop otoijjob. Te koop in prima staat,""als nieuw, mooi -zwart bont- jasje, tegen halve kostprijs. Te zien, liefst vóór twee uur v. Swindehstraat' 29 B. Personoel goor. Eportfondsenbad Schiedam vraagt badjuffrouw voor schoonmaak-werkzaaxnheden en toezicht op: de kleedzalem Volledige dienst,/ eventueel gedeeltelijk in avonduren. Aanmelden donderdag van 15—17 uur. én van 19.30 tot 20 uur of na telefonische af spraak. 69600...-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2