Vele Zweden bouwen (onder toezicht) hun eigen woning m a assf Aanval op Padang spoedig verwacht -Huizenbouw in een zeer welvarend land- „Onwerkbaar weer begint bij 20 gr C Bertram H Grote razzia in Parijs op Algerijnen Eerste schepen KPM vrijdag uit Indonesië Natsir bereidde aanslag voor op Soekarno Zaak majoor K. houdt voorrang STADS N I E.juymEW2 Voorbeeld ABDljSiaOOPj SPROETJE SPARK ioor FRANK GODWI "•^Speelse Speurtocht 2 DoivTerrlas 27 maar! 19^8 DJAKARTA/PADANG. gen de regering1 wordt aangewak- Temidden van steeds talrijker j kerd- wordende geruchten over een spoedige -aanval van marine, leger en luchtmacht op Pa dang bleven de zenders de tegen-regering woensdag de hele dag uit de lucht. Volgens onbevestigde berichten zouden de regeringstroepen het knoop punt van wegen Taloek op ruim 100 kilometer var» Pa kanbaroe hebben veroverd. Van Taloek uit zouden zij op rukken naar Padang en Boekit- tingi. In hun opmars zouden de rege ringstroepen woensdag Soengeidareh op 120 kilometer ten oosten van Pa dang bezet hebben. In deze stad be sloten de revolutionaire leiders begin januari een tegen-regering uit te roepen. Soengeidareh ligt aan een van de verbindingswegen, die voor de tegen-regering van groot belang zijn. De minister van Binnenlandse Za ken van de tegen-regering, kolonel Djambek, verklaarde gisteren, dat de revolutionaire strijdkrachten zich zonder verzet hebben teruggetrok ken uit de dun-bevolkte moerassige gebieden van Riau. Als de troepen van de centrale regering verder zou den moeten oprukken naar het wes ten. zou er echter vermoedelijk zwaar gevochten worden, zo voorspelde Djarabek. Volgens de bevelhebbers van de invasietroepen, die Pakanbaroe en omgeving bezet houden, zou Djakar ta sinds net begin van de actie twee derde deel van Midden-Sumatra on der controle hebben gekregen. Inmiddels heeft de regering in Djakarta vandaag bekend gemaakt, dat geheel Oost-Sumatra van rebel len gezuiverd is. Luitenant-kolonel Hasan Kasim, chef Staf voor het militaire gebied van Djakarta, schat te. dat de opstandige majoor Naing- golan na zijn verdrijving uit Medan nog maar enkele honderden mannen over heeft. De toestand in Medan schijnt rustig. De Malayan Airways heeft haar geregelde dienst tussen Medan en Singapore hervat. Volgens de bevelhebber van "de troepen in Pakanbaroe, Uuitenant- kolonel Karoedin Nasoetion, zouden onbekende vliegtuigen opnieuw wa pens hebben uitgeworpen voor de opstandelingen. In Singapore schijnt de handel in militaire surplusgoede- ren op het ogenblik bijzonder welig te bloeien. Volgens onbevestigde be richten zijn de meeste wapens, die de opstandelingen ontvangen, afkom stig van Formosa en de Philippijnen. De legerwoordvoerder, luitenant kolonel Pimgadie, verbood woensdag de uitgifte, verspreiding en verkoop van het Amerikaanse weekblad „Time" in Indonesië tot nader order op grond van vijandige artike len, waardoor de samenzwering te- Indonesische dagbladen: DJAKARTA. Regeringsgezinde dagbladen In Djakarta hebben van daag met vette koppen Mohammad Natsir de voorzitter van de Isla- mietische Masjoemi-partii. ervan beschuldigd aan een Indonesische student ondracht te hebben gege ven president Soekarno tijdens diens jongste bezoek aan Pakistan te vermoorden. Volgens st linkse dagblad „Pe- muda" zal Natsir spoedig worden gedagvaard. Hü verblijft op het ogenblik bii familie in Padang en schijnt voorlopig niet van plan te zijn naar Djakarta terug te keren Van regeringsziide weigerde men commentaar op deze berichten te leveren. DJAKARTA. Een woordvoerder van het ministerie van Scheepvaart heeft meegedeeld, dat de 36 KPM- schepen, die de Indonesische rege ring aan de maatschappij heeft te ruggegeven, vrijdag zullen beginnen de Indonesische wateren te veriaten. Volgens de woordvoerder leggen drie van de schepen in de haven van Menado en één in de haven van Pa dang. Het is niet bekend, of de tegen-re gering de vier schepen zal laten gaan, De kantoren en haveninstallaties van de KPM blijven zoals bekend nog onder beheer van de Indonesi sche iegering. PARIJS. Duizenden Franse po litiemannen maken jacht op Algerij nen in achterbuurten en voorsteden van Parijs. Gisteren tussen vier en zes uur in de ochtend bcgouneu zü hotels en logementen van Algerijnse arbeiders te doorzoeken. Duizenden Algerijnen werden onderzocht op wapens en vlugschriften. Honderden zün, voor een nader onderzoek naar ten ondervragingscentrum gebracht. Het Franse ministerie wan Binnen landse Zaken verklaarde, dat de ope ratie tot doel had moordenaars, geld- inzamelaars en agenten^ te arreste ren. Er zijn 38 arrestaties verricht, waartoe vanuit Algerië opdracht was gegeven. De politie heeft mas sa's documenten en vlugschriften in beslag genomen. Een groep vertalers is bezig deze uit het Arabisch te ver talen. Gisteren zijn 31 personen gewond toen een terrorist een granaat wierp naar de prefect van Oost-Algerië. Jean Chapel. De prefect zelf werd niet gewond. DEN HAAG. Minister Samkal- den gelooft niet, dat het de behan deling vaa de rechtszaak tegen ma joor K. ten goede zou komen, als een strafrechterlijke beoordeling van de feiten, waarvan de heren D. en Van. B. verdacht worden, daaraan zou vooraf gaan. Dit deelt de mi- uistea mee In antwoord op vragen Van bet Tweede Kamerlid VanRijc- ktvorseL Msjoor K. is in deze zaken de centrale figuur, zo meent de minis ter: het misdrijf waarvan hij worat vernacht heeft ook een ernstiger ka rakter dan dat van de andere he ren. Bovendien, zo wordt in het ant woord opgemerkt, moet de militaire rechter de aspecten van de zaken tegen D. en Van B., die van belang zijn voor de zaak-K., toch zelfstan dig onderzoeken en afwegen. De meineedklacht, die namens ma joor K. tegen de beide anderen is ingediend biedt, naar het inzicht van de minister, met voldoende grond voor een redelijk vermoeden, dat D. en Van B. zich hieraan m- deroaad hebben schuldig gemaakt. MOSKOU Rusland heeft in het Europese deel van de Sowjet-Umc een enkelvoudige raket afgeschoten, die een hoogte van 473 km heeft bereikt. De raket met bijbehorende instrumenten woog 1,520 kg. Zij keerde naar de aarde terug op een tevoren in gereedheid gebrachte plaats. (Advertentie 1 Af De heer P., die onlangs door de GGD uit de stijfbevroren badkuip werd gehaktheeft toegegeven al lezend ieder begrip voor de tijd te hebben verloren. (Zó boeiend is nu PANORAMA l) voorafgaande gegevens wél geble- In Kiruria, een mijnstadje in het op- ken, vrij duur in Zweden. Daarbij perste noorden van Zweden, vriest moet echter in aanmerking worden het zeker zes maanden per jaar. Het genomen, dat het een land is met een is er dan ook zeer koud. Maar zo zeer hoge levensstandaard. Het heeft lang het nog geen twintig graden niet van de oorlog geleden. Integen- Celsius vriestwerkt men door. ,An- deel. De woningnood komt voorna- ders zou er Kier nooit ge boute d ie Ge melijk voort uit een sterke behoefte den", is daar de motivering van. aan „beter", en bovendien uit een =- massale migratie van het platteland geleid tot een veel geringer houtge- naar de steden.-In de provincie is de bruik in Zweedse woningen dan men woningnood aanzienlijk geringer dan van een land als Zweden zou ver- i in de enkele grote steden van het wachten en in de tweede plaats tot een land. En daar is het dan ook, dat op stérke concentratie op prefabrïcage. g het ogenblik met ook in Zweden De amateur-bouwers van eigen wo- een iets achteruitlopende conjunc- nïngen gebruiken, zoals eerder ver- tuur een zeer geringe werkloos- meld, bijna uitsluitend geprefabri- i heid bestaat onder bouwvakarbei- ceerde onderdelen, maar ook onge- I ders. In Stockholm, Göteborg erv veer tien pet van de etagewoningen I Malmö is dit niet het geval. werd in 1957 voor een groot deel uit I Vele van deze arbeiders trekken pasklare elementen opgetrokken. I echter naar de steden en helpen daar Men stelt zich in Zweden voor dit de woningnood zowel bestrijden als percentage ieder jaar verder en snel- i bevorderen door hun aanwezig- Ier te doen groeien. - heid. Er worden, vooral in deze ste- ..Het is de enige oplossing om uit rlAr» "7PAT hnffp Innpn verdiend in de de woningnood te Komen, zei ons Elk van de drie stadjes is er volle- h0u'wniiverhlid Uurlonen (onder een functionaris van de Bostadssty- dig op berekend, dat de. bewoners er ^entot veertien too- relsen, een soort directoraat-generaal Het gezin betaalt 's winters 246 allf s va° gadmg vinden zonder nen A Kroon is 0.75) zijn normaal, voor de woningbouw en een onder- Kronen 184) aan huur per maand het winkelcentrum van Stockholm inkomen neemt echter tot onge- deel van het Zweedse ministerie van (inclusief verwarming), 's zomers P0?*?. hebben- Er word!: t)u ook twee-derde af bij werkloosheid sociale zaken. „Wij bouwen m het 200 Kronen 150). Over het gehele mdustne naar VaUmgby en Hasselby door onwerkbaar weer. huidige bestel ongeveer het maxi- jaar gezien betekent dit. dat 17 pet aangetrokkeni om het nsico te ver- maal mogelijke. Alleen mdustriahsa- van het inkomen van de heer Natan nujden, dat de meuwbouwdistncten Men zou vertóoeden, dat er m eg tie en dU5 pre[abricage kunnen de aan huur wordt besteed. Dat men »ch tot ..slaapsteden" zouden out- land Zweden zeer veel onwerk- woningproduktie opvoeren. Gelukkig daarbij centrale warmwatervoorzie- wikkelen Daar in Zweden de toe- baar we« .voorkomt waair weger doen de beide WOnmgbouwcoopera- ning heeft - evenals de verwarming stemming tot industrie-vestiging m landse ^tsteven zou dat wk z^er tJes z€er veel reSearchwerk op dit voor Blackeberg, Hasselby en Val- hoge mate afhankelijk is van ae zo zijn. Maar in.Zw«denw«rlet men b5ed Ook beseffen, dat bi] lingby van één punt uit geleverd, woningsituatie in de plaats waar {behalv^ bisneeuw^rmen) ^door de huidjge hogG en n?g steeds sty- - vuilstorting. ijskast en binnen., men een fabriek wil beginnen, is dit tot de dan dg lonen prefabncage de totale zowel als buitenshuis speciaal inge- aantrekken naar de nieuwe steden 20 graden Conder nul. Tot tien gra bouwkosten min of meer stabiel kan richte i speelruimte voor de JdndeL, problem gebleken Ir®.m nen onderbmijn- (Van een onzer verslaggevers) 1 STOCKHOLM. In Blaeke- berg, een voorstad van Stock- m holm, hadden wij een gesprek j met mevrouw Natan, Zij woont j met haar man en twee kleine kinderen in een drie-kamer- flat, gebouwd door de over- heid. Zij heeft behalve die drie h kamers nog een zeer grote C keuken en een kleine bad kamer. van dit "blok, wordt als normaal be- elk van deze plaatsen al enkele grote seld_met schouwd bearyven gevestigd en als het pro- de soort cement. „We neopen nee ----- i i-iwinters ten slotte allemaal koud, r>De huren van nieuwe hui- Van^Eiackeberj» is men in twintin jecTïeh'eefklaaï"is met de bbuw 's winters ten slotte allemaal koud," zen jijn de grens van 20 pet. van ntacKeeert, is men in ™mug werd ons ter verklaring van dit al- J j;.!., „„jj les verteld. „Er worden goede voor- van net mKOmen Qicnt g minuten per Tunnelbana (de onder" werd in 1951 begonnen l'Sm vanadeSSSL- °&»n ook"éen-gerinsweningen derd" ™°6enntn, g.6™ feV?' grondse heelt haar station, evenals m deze sateU,etsteden. Voor net lego En als nl) vorst zou hQger WQrdeI1 Dat ls j,et ab- ^tveden gebeurtl^door' fete^eS K| SSffMl "took- solute voornemen van de rege- der het winkelcentrum vaif Blaeke- zelf gebouwd. Met behulp van gepre- rinS' Ee" huurverhoging van SSnB^M»n"SÏ fSSSTS^fëS? "S boun. vooroorlogse huizen wordt lopen Er wonen in eïk van deze coöperatie beschikbaar gestelde es- d» vorig laar mm lilKronen overwogen, maar IS hier poll- SÏÏS, '«LS^bleTm ffoT SStóS M5fgWb« "ot iUWftlek moeiip verkoopbaa^ - gelost door hoogbouA E^iin iafe negen maanden gebouwd, u. bu^khdn. net als tn Nederland, met- PlE kram been n gemeld dat de lekenaar Bertram A Th U'eihs, plotseling en nog geen veertig jcor 1 oud, is overleden Hij '«as aocent in de calUgtafie dan de Haagse Aca- demie voor beeldende kwinten, doch verwierf onder zijn voor naam Berl- renn internationale faam als cano nist, illustrator en omslagontwerper. Men kent zyn door grafische pointes gedragen grappen die hij bundelde in ,JBijna zonder woorden" en de meesterlijke Aier-verbeeldingen waarmee hij de versjes nam Trijntje Fop verluchtte. Persoonlijk heb ik aan zijn grote kwaliteiten veel te danken gehad want hij heeft ver scheidene boeken van mij verzorgd. Zijn vermogen-om eenvoudige titels te vertalen in voorstellingen die stnfc voor stuk brilliante vondsten waren was onbegrensd. Zijn vier stralende katten buiten op het bun deltje „Poespas", het zoetemet de dttiue! tennissende engeltje op .JPing Pongof de in avondtoilet geklede heer die het begrip „Spijbelen" uit drukt door met een mooi, wit paard de zee in te wandelen het waren allemaal heerlijke voorbeelden van een humoristische inventie en een beeldend vermogen die in Nederland hun weerga niet pinden, Bertram Weihs was een school- boekjesvoorbeeld van het mensen type, dat zo nu en dan in humor ont stijgt aan een habituele somberheid. Hij kon de ziel zijn van een feest, maar dat was niet meer dan een tijdelijke verlossing uit een bestaan, waarin hij zich neerslachtig op een zaamheid scheen toe te leggen. Zijn atelier, in een der naarste wijken van Den Haag, mas een groot, kil bijna opzettelijk ongezellig werk- hok. Daar zwoegde hij aan veel binnen- en buitenlandse, opdrachten, want hoewel hij mappen vol voor treffelijk „vrij" werk uit zijn jeugd had staan, beperkte hij zich later, geïrriteerd door de pathetiek van het opzettelijk „kunst" maken, met een zekere angstvalligheid tot de be grenzing van de opdracht. Lang be hield hij het aangenaam vermogen al dat drukke werk. op zij te schui ven voor een persoonlijk grapje. Toen ik eens een tekst verzuimde te zenden, stuurde hü mij een uit acht aquarellen bestaand boekje dat mij in stripvorm aan myn toezeg ging herinnerde. Het was prachtig, ik heb hel zuinig bewaard. Hij moet er uren ann bezig zijn geu:eest, maar soms had hij dat over voor een lach. Dylan Thomas heeft het in een zijner brieven over„the deadly hu mor", die zijn werk telkens weer be sluipt. Bertrams humor had een ba sis von. mistroostige ironie die zij het met bloedend hart ontluisteren moet. Deze, door W. J. Rozendaal vertelde anecdote typeert hem. Toen Bertram, nog leerling toas op de Academie, nam het vak compo sitieleer een belangrijke plaats in. Eensop een ochtend tuees de docent de klas op de betekenis van een recht, omhoog stijgende lijn die bonen aangeland plotseling ver moeid ombuigt om in de richting van het uitgangspunt terug te val len. Zonder dat het concreet ver klaard werd, wist iedereen de be doeling: de fontein was het symbool van de menselijke levensloop, zyn kracht, zijn ontgoocheling en zijn einde. De klas was duidelijk onder de indruk, totdat Bertram zijn stem verhief en opmerkte dat een para- pluic eigenlijk dezelfde lijn heeft. KRONKEL Advertentie t M.) Zo'n scherpe hoest maakt U doodmoe en ondermijnt Uw gestel. U bent er het vlugst van af met blokken van twee of drie verdiepin gen, maar er zijn ook woongebou wen van tien, twaalf en veertien eta ges. „In het begin wilden gezinnen met kleine kinderen met zo hoog wonen,*' vertelde ons een expert op dit ge bied. „Maar nu ze er wonen, willen ze niet meer weg. De moeilijkheid werk i» dan uiteraard al verricht; de toekomstige eigenaars besteden al Er ts in de Zweedse steden dus een hun weekends en de zeer lange klem tekort op de arbeidsmarkt zomeravonden aan de bouw. waar?" besloot onze zegsman. --r -- (Voor de vorige artikelen ui deze voor de bouw. Er bestaat vooral ge- serie verwijzen wil naar de krant brek aan timmerlieden en betontim- van 15, 18. 19, 2ö, 21, 22, 23 en 26 meriui. Dit heeft in de eerste plaats maart). LONDEN. De opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in. Europa generaal Laurls Norstad. heeft verklaard zich te kunnen ver enigen met het Westduitse verzoek om gelelde anti tank raketten te mo gen vervaardigen. De familie Akumlin (vader: lager j van het speleri van de kinderen is ambtenaar) woont in Hasselby opgelost door een controle bij toer- zo'n eigengebouwd huis. Het heeft beurt door alle moeders. En daar 35.000 Kronen gekost (ruim 26 000).# staan twee belangrijke voordelen Daarvan heeft de heer Akumlin 35001 tegenover: je bent veel vrijer als je Kronen zelf op tafel moeten leggen; I boog woont (niemand kan naar bin- voor het overige gedeelte heeft hij I nen kijken) en het Uitzicht is vaak alle voordelen van de staatsfmancie- i bijzort-sr mooi. Om dat laatste te ring ondervonden. Bovendien heeft f accentueren, hebben we de hoge ge- hij nog 4000 Kionen als subsidie van bouwen bij voorkeur op de annwezi- de staat gekregen. S ge heuveltjes gezet," Wonen is dus, dat is uit de enkele# DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE pnmBH Ditto fl ARVfcy BA RTOfl Hijttonr Bijon5 wtRKEM. H»J OP ten f-ARfiGtYfERKT WAtVRtenp HlJZIfcTfcR V t£L T£ BtttK UIT VOOR Eert cowöoy. h ARVty WEET VcELL VArT PAARucri h'j HEEFTOP EtM EARrt UT HtT VtE5T£n CjEWERKT. HALLO ncrttcR SARTON 33 ders dan van Lady Tracy kon zijn haar huis was een miradoro op zich- HOOFDSTUK 6. zelf. Terugkerend naar de place, keek Julia ging de volgende dag met de ze om rich heen. Het plein liep glooi- brieven van Lady Tracy en Geoffrey end de heuvel af in twee richtingen, Consett niet naar Madame La Besse, zoals ze zich had voorgenomen. Morgens, toen ze verslag uit zodat de gebouwen aan haar linker hand lager lagen dan die aan haar rechterhand; ze toonde.i meestal uit bracht van haar reis aan mevrouw sluitend hun egale, witgekalkte mu- Hathaway toonde een blik op de ka- ren die slechts onderbroken werden lender haar dat het vrijdag was, en door één enkele deur. waarboven een se besloot Geoffrey's au vies op te vol.. blauw- en wit-geémailleerd nummer gen en de Mendoub te gaan zien die bordje uit de toon viel. zijn wekelijkse bezoek bracht aan Op at lager gelegen deel was de moskee. Op aanraden van de p a- reeds een heterogene massa samen- tron van de ville deed ze geen po- gestroomd; Julia liep er op haar ge- ging de weg te vinden in de Kasbah; mak naar toe over de hete stenen, de moskee staat boven op het puntje uitkijkend naar een gunstig punt van de oude citadel en te voet is het vanwaar ze alles wat er gebeurde ,een dmattende klïjnpartij over kon gadeslaan en waar ze zo moge- smalle, hobbelige straatjes en lange lijk kon zitten. Aan beide dingen 'stenen trappen bovendien, zei Sig- werd voldaan, merkte ze-op. door nor Huerta, zou ze zeker verdwalen, een kleme, stenen trap die naar een Daarom nam ze een taxi, die na al gebouw leidde voorzien van tralie- klimmend door de-hoger gelegen mo- vensters; na het stoepje opgeklom- derne stadswijk gereden te zijn in men te zijn leunde ze tegen de balus- het zuiden de muur van de citadel trade. Bijna onmiddellijk daarop passeerde en zich heenwrang door trad iemand in groen uniform op nauwe straatjes om haar af te zetten haar toe, gevolgd door een Arabier aan het bovenste eind van een onre- die een keukenstoel droeg; hij liet de geïmatig gevormde place, die zacht jes glooide; in de buurt van het la- stoel neerzetten op de bovenste tree en nodigde Julia beleefd buigend in JUS gjuujue, lu ue uuuii v«u net ««- cii nuuiguc o llliq uucciu uuigciiu uj ger gelegen gedeelte stond de mos- het Frans uit erop plaats te nemen. kee. Maar, zei de taxichauffeur, die De man scheen te hoog geplaatst gedurende de hele weg met Julia een orr een fooi te geven daarom gaf levendige conversatie had gevoerd in Julia een geldstukje aan de Arabier; het Spaans, de signorita zou beter daarna stak ze een sigaret op en in- eerst naar de miradoro kunnen gaan stalleerde zich om op haar gemak de die vlak bij was en genieten van het bedoening gade te slaan, uitzicht over de oceaan de Men- Er was genoeg te zien. Vlak te- doub was altijd te laat en ze was gen over haar op het lagergelegen aan de vroego kant deel van de place die aan dat ein- Julia volgde zijn raad op en ging de nog verder de heuvel afliep en naar het smalle terras, waarvan de een soort rechthoekige inham vorm- borstwering letterlijk boven de rot sen hing; *J" zachtjes d stond de lijfwacht van de Men- onder haar murmelde doub reeds aangetreden: een rij Moor zee, blauw als de hemel se ruiters op prachtige Barbarijse De „Sea serpent" ligt nog altijd voor an ker bij Tulip-rock, want Hank wil van de gele genheid gebruik tnaken orn nu ook hier enkele onöerwateropnamen te maken. Donald Power, die inmiddels van alle doorgestane emoties nage noeg is hersteld, wil hem hierbij graag helpen en samen zijn ze elke dag druk in de weer. Onder tussen nadert de „Golondrma" het eiland. Schip per Pablo kijkt wantrouwend naar al die rotsen. Hoe moet hij daar veilig tussen door laveren? Maar Lou Spencer verzekert hem dat hy de om geving op zijn duimpje kent en het schip veilig langs alle gevaarlijke klippen zal loodsen. In Gardens, aan boord van de „Neptune" acht ka pitein Charles Baker dc tijd gekomen om naar Nassau te gaan, teneinde daar zelf de verkoop i van het erts ter hand te nemen. Hij vertelt Emmy Robinson, dat hij een telegram heeft gekregen i met het verzoek onmiddellijk naar New York te komen. „Ik vermoed, dat dit in verband staat met i de erfenis, die mij te wachten staat", voegt hij er lachend aan toe. onder de hete zon, aan de gele voet paardjes; de mannen droegen ver van de rotsen. De kust van Spanje schillende wapens in gordels gesto- wac van een nog dieper blauw, zoals ken of heengeslagen over hun wilde ee*. gentiaan dieper is dan een ver- gewaden en torsten lange staven met geet-mij-Dietje ze zag de wazige vanen in top; de kleine paardjes za- vormen van Gibraltar en Trafalgar ten onder de franje, zoals Geoffrey maar waar ze meer belang in stel- haar al gezegd had kwastjes hin de was. dat zc in staat was, aan haar gen aan zadels, aan teugels en waar linkerhand op de rotsrand, een roze gekalkt huis te ontwaren dat niet an- een kwastje verder maar aan kon hangen alle geverfd m heldere kleuren waaronder rood domineerde. De wacht was kleiner dan ze had verwacht: niet meer dan vijftien man bij elkaar; maar deze vormde abso luut niet de hele show. Er waren ook twee rijen bejaarde mannen, ge kleed in smetteloze, crème-kleurige gewaden, met capuchons of kappen, die naar achter geworpen waren om kastanjebruine kalotjes te laten zien, waaromheen weer sneeuwwitte tul banden gewonden waren; ze stonden aan weerszijden van de geplaveide weg die de keien "an de place van boven tot beneden in tweeën sneed en praatten wat onder elkaar daarachter heerste een gewriemel van vreemd uitgedoste mensen en kinderen, die schreeuwden en in het rond liepen, waarbij ze voortdurend achteruitgeduwd en lot de orde ge roepen werden door verscheidene ^po litieagenten en de man in groen uni form die haar de stoel had aangebo den. In het begin was het allemaal amusant genoeg, maar na enige tijd begon ze er toch genoeg van te krij gen. Een half uur ging -oorbij, drie kwartier, en nog steeds geen Men doub. Er arriveerden een paar Ame rikanen onder de hoede van twee drukdoenerige Arabische gidsen, die ook een staanplaats zochten op de treden "an de stoep waardoor het er onaangenaam vol werd; ze hadden camera's bij zich, die ze /oor hun ogen hielden om de lijfwacht van de Mendoub te fotograferen, maar toen ze hetzelfde wilden doen met de oude mannen in witte burnous werden ze daarvan weerhouden door de man in groen uniform. Ze mopperden daarover na en over het feit dat de vliegtuigen die hen in Marokko en Spanje vervoerden nooit op tjjd wa ren. het was heel heet; .ulïa begon zich te vervelen. En toen gebeurde er iets! Op .iet platte dak van één van de Arabische huizen, grenzend aan de inham op het lager gedeelte van het plein, verschenen twee mannen, met canvasstoelen die ze opzetten in de kleine strook schaduw van trwee in tonnen groeiende laurierbomen. Daar na verdwenen ze om even later terug te keren, ieder met een groot cock tailglas in hun hand, De huizen bene den de inham lagen zoveel onder de noordelijke zijde van de place dat hun daken vrijwel op één niveau la gen met de plaats waar Julia stond en ze kon dus duidelijk zien wat er op het dak gebeurde; gedurende eni ge ogenblikken keek ze zonder be paalde bedoeling naar de twee man nen terwijl ze hun de ligstoelen waar in ze nu plaats hadden genomen, de schaduw van de laurierbomen en bovenal hun cocktails benijdde. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1