NADERE BESCHOUWING Planning op lange termijn in de Zweedse woningbouw 1 $mgp f Eerst verkeerswegen clan nieuwe wijken mms OPGEVANGEN VOOR U Lijk verongelukte vlieger gevonden Vliegtuigbotsing in VS eist 18 doden ;iwaren Bei 'RADIO cn TV Geen krotten Karweigeklaard Radi o *wed strij d Ili geloof dat Chroesjtsjew thans alleenheerser SPROETJE SPARKS door FRAfgK OOD^I AVONTUREN VAN KAPITEIN r-^: Speelse Speurtocht Vrijdag 28 maart 1958 HET loont "de moeite, enkele aapeeten van de verkiezingsuitslag nog aan een beschouwing te onderwerpen. Daar is allereerst de vraag of de politieke doorbraak verdere vorderingen heeft gemaakt, dan wel feitelijk tot staan is gekomen. Maar onze meuing zou het zeer onjuist zijn* uit de gegevens een afgrendejlng van de doorbraak al te lezen. Wel kan de K.V.P. op een goede 'verkiezing'terugzien, maar de A.R.P. en C.H.U. hebben gezamenlijk zeven Slatenzetels verloren. Deze zetels zijn dit- maal niét terechtgekomen bij de P.v.d.A.; het is de V.V.D„ die met de winst is gaan strijken. In de vroegere' jaren is het karakter van de V.V.D. als doorbraak-partij (naar rechts) Wel eens onderschat, liet is thans echter overduidelijk aan het jicht getreden. Er i«. blijkens c!e commentaren, vooral in A.R. kring een neiging om hoera te. roepen. Er tekent zich een ommekeer af. verklaart Trouwhet 'begin is er, en de nieuwe ontwikkeling moei nu maar krachtig verder worden bevorderd. Wie óp de feiten lel, begrijpt deze kreten «iet helemaal. Zeven zetels verlies van,de protestantse partijen aan de V.V.D. dat lijkt tui juist geen bemoedigende inzet van een periode, waarin weer sprake zou moeten zijn yah een „duidelijk kiezen voor een eigen christelijke politiek". Wij vrezen, dat'de voldoening over het teruglopen van de P.v.d.A. (niet twee hele StatenzeteJs in elf provincies) de blik van sommige politici van A.R. huize iet of wat minderscherp heeft gemaakt. IS'aar onze mening is er niets, wat er op wijst, dat .de neiging tot een duidelijk kiezen voor een eigen christelijke partij is versterkt. Vergeleken met de laatste. Kamerverkiezingen zijn de protestantse partijen er niet zo slecht afgekomen, tnaur vergeleken bij de Statenverkiezingen van- 1954 (de enig juiste maatstaf) neemt de afbraak verder haar loop. Bij de verkiezingen van woensdag was a) zeer weinig sprake van berouwvolle terugkeer der verloren zonen in de schoot van de christelijke partijen. De hoofdstrekking was van economische aard: ontevredenheid over de lerug- gang en een zich wenden naor de meest consequente oppositiepartij, die tege lijkertijd een doorbraakpartij is. Elke andere uitleg doet. geloven wij. de feiten geweld aan. DE opmars van de V.V.D. naar de derde plaats roépt belangwek kende problemen op: vooral voor de confessionele partijen. Wat moeten zij met de V.V.D.? Er zijn zónder twijfel velen in de A.R.P. die, wat hun economische inzichten betreft, de V.V.D. veel nader staan dan de P.v.d.A.; en ook in- de C.H.U. en K.V.P. ont breken zulke figuren allerminst. De zaak is echter, dat een samengaan van de confessionele partijen met de V.V.D, hun werfkracht vermoedelijk aanmerkelijk zou schaden. Dit nog niet-eens op'grond van de oude tegen stelling tussen „rede" en. „dogma", tussen politieke yrij(zinnig) heid en kerkelijke gebondenheid. Deze controverse is niet. meer van deze tijd, al zou ze zich in sommige kwesties nog kunnen laten gelden. De moeilijkheid ligt elders en wel in het feit dat. hoe het kader van de confessionele par tijen ook mag zijn samengesteld, het kiezerscorps toch voor een groot deel uit arbeiders bestaat. En arbeiders plegen nu eenmaal geen vertrouwen te hebben in de liberalen, die immers zo hardnekkig één bepaalde klasse _blijven vertegenwoordigen. Hierin ligt het risico van een toespitsing van het streven, de socialisten „in bedwang"-ie, houden. De. heer Van Doorn heeft onlangs uiteengezet, dat de K.V.P. dit op een hoogst verdienstelijke wij2e doet, maar het is wei zeker, dat het de heer Bruins Slót en zijn vrienden toch lang niet ver genoeg gaat. De./beer Bruins Slot wenst een emancipatie van het parle ment, een zich vrijmaken door de volksvertegenwoordiging van de „rege ringsdwang". Geen dingen, die men niet wil, aanvaarden omdat de rege ring er aan vast houdt; de kop er voor houden, jandorie, en desnoods een regeringscrisis riskeren. Het lijkt ons toe, dat de jongste verkiezingsuitslag de lust tot schipperen bij de P.v.d.A. niet heeft vergroot en dat men aan die kant geneigd is om te zeggen: als de heer Bruins Slot zijn crisis wil, welnu, dan kan hij die krijgen! Voor de P.v.d.A, kan het geen ramp zijn, wanneer de confessionele partijen zichzelf uitleveren aan de V.V.D.; want daar zou het op heérEonien. ZO staan de zaken, en er is reden om aan te nemen dat de K.V.P. toch niet zo erg belust zal zijn op het volgen van de heer Bruins Slot en de zijnen in het avontuur. Er zit duidelijk een element van wanhoop in dé houding van de A.R. leiders. Zij zien, dat het zo niet gaat,, en. zij zijn meer en meer geneigd om te geloven dat alle andere con stellaties beter zijn dan de huidige. De K.V.P. echter kan zich veroor loven, de dingen rustig te bekijken. De V.V.D. wint, maar niet te haren koste; en zij heeft zich voor het ogenblik de P.v.d.A. weer van het lijf' weten te houden. Onder zulke omstandigheden bega je geenvdomheden, ook al draag je de A.R.P. een beter hart toe dan de P.v.dJi. Al met ar la er"reden genoeg-pm'aan te nemen, ;dat de positie van de P.v.d.A. in de regering niet is verzwakt. Deze partij kan onmogelijk zeer. gebrand zijn op een met alle geweld blijven dragen van de regerings- verantwoórdélijkEeidT eh juist "dit feit moet de K.V.P. tot voorzichtigheid manen. De heer Bruins Slot mag in Trouw wel oproepen tot een duidelijke 1 christelijke politiek, waaronder hij verslaat een duidelijke anti-socialis- tische politièk, doch in de prakrijk is zo'n politiek slechts mogelijk met de steun van de V.V.D.; een handel waarop weinig kiezerszegen kan rusten. Ziedaar, waarom in Den Haag schokkende dingen wel zullen uit-J blijven. V HOORN. Het stoffelijk overschot van reserve tweede luitenant-vlieger< J. C. van Zonhoven, een der beide' gtra al jagervliegers, die op 17 maart hoven het IJsselmeer vermist werden, is vijftien kilometer ten zuidoosten van. Hoorn opgedregd. BRIDGEPORT. Twee militaire transporttoestellen, een Globemaster er. een kleiner tweemotorig vlieg tuig.- zijn na een botsing in de lucht donderdagavond ten noorden van Bridgeport in Texas neerge stort. Er zijn geen overlevenden. (Advertentie LM,) ECHTE medicinale bloed wijn ATLAS Verhoogt Uw weerstand 1 en... de smaok is heerlijk! ALLEEN VERKRIJGBAAR BILDE SLIJTER-WUNHANDEtAAK; .Vóór do haiidol ,TMCOVINOSStb»-d.\W (Van één onzer verslaggevers) STOCKHOLM, Er Is echter nog iets aan dit hele proces voorafge gaan. Een treffend voorbeeld daar van kan. op het ogenblik worden waargenomen in de Stockholmse bui tenwijk Salra. De gemeente Stock holm heeft nog maar zeer weinig bouwgrond tot haar beschikking. An nexatie van omliggende gemeenten is onder de huidige Zweedse wet geving vrijwel onmogelijk. Men is dus nu al bezig aan het bebouwen van alle mogelijke stukjes grond. Er is echter nog één vrij groot terrein over. Dat ligt in Satra. Nu heeft het Stads Planning Bu- reau echter besloten, dat het geen zin heeft ook maar één huis in Satra 1 te bouwen als de ondergrondse spoorlijn daarheen nog niet gereed is. De mensen moeten vervoer heb ben. anders valt er niet te wonen, is de redenering. Men werkt nu dus aan de „Tunnelbana" naar Satra: de ze zal omstreeks 1954 klaar zij». In 19S3 begint men te bouweu in Satra. Een soortgelijke politiek is indertijd gevolgd met de bouw van.de satel lietsteden Blackeberg. Vailing by en Hhsselby. Het peil van de nieuwe Zweedse woningen is. we hebben het eerder betoogd, het hoogste in geheel Euro pa de kwaliteit is meermalen ver geleken met die in de Verenigde Staten. Een geheel ander punt is echter het uiterlijk van de huizen, dat volgens expertsaanzienlijk aantrekkelijker is dan in Amerika. Dank zij een bijzonder intelligent ge bruik van kleuren en verschillende bouwmaterialen, hebben de Zweden hun nieuwe wijken en steden een opmerkelijk levendig aanzien gege ven. De kille, neutrale nieuwigheid die wij hier kennen (en waar ook West-Duitsland zo sterk in is), de moderne monotonie ook, ontbreken. Door het toepassen van talloze va riëteiten in de bouwmethoden (en vooral ook in de hoogte van de ge bouwen) hebben nieuwe buurten al bij hun geboorten een zeker „patina" gekregen, dat tenslotte iedere stad haar schoonheid moet geven. Schrij ver dezes heeft de schoonheid van een centrum als Vallingby nog ner-_ gens in Europa zelfs maar benaderd" gezien. In enkele artikelen hebben w(j nu getracht een kort overzicht te geven van een aantal prijzenswaardige fac toren in de Zweedse woningbouw. Er *(jn ook minder gunstige facetten van die woningbouw aan te wijzen. Wij hebben daar met opzet geen spe ciale nadruk op willen leggen, om dat de fouten van Zweden, voor Ne derland tenslotte niet zo interessant z(jn. Wat voor ons belangrijk Is, kan uitsluitend worden' gevonden In die zaken, die mogelijk in ons land zou den «tin over te nemen. Ter wille van de objectiviteit moe ten wij hier toch echter nog eens vaststellen» dat ook in Zweden de woningbouw niet, zoals vaak wordt gesteld, ideaal is, Daar is in de eerste plaats, de vrijwel absolute afhanke lijkheid van de overheidsfinanciën; de staat speelt bij de financiering van de woningbouw een zodanig in- ijpende rol, dat hij volstrekt, on-;, misbaar is: zowel door zijn, eigen directe subsidies en hypotheken, als door zijn rentebijslag, als door de feitelijke staatsgarantie die de com merciële banken als zekerheid voor hun leningen accepteren. Hoewel er voor wat de woning bouw betreft, bepaald geen bezwaren, zijn tegen een belangrijke invloed van de staat, kan men zich afvragen of in Zweden de staat niet zóver is gegaan dat de gehele woningbouw een schrikbarend conjunctuur-gevoe lige zaak is geworden. Er zijn op het ogenblik aanwijzingen voor een ook in Zweden iets achteruitgaande con junctuur; een verdere achteruitgang en de daaruit resulterende verslech tering van de positie van de staats kas zou de woningbouw wel eens ernstig kunnen gaan belemmeren. Als de staat kostbare garanties wil geven, moet die staat ook kunnen betalen. Nu kan dit nog. Maar als resultaat van dit diep gaande overheidsingrijpen heeft men in Zweden het idee van een woning als aantrekkelijk beleggingsobject Hoog op hei Slockhol-mse eiland Kepmersholme torenen de zeer hoge jlfltoeboiMren, waar zo lang zamerhand vele Zweden hun hart aan uertören. hebben. De bezwarén uit de beginperiode tegen deze hoogbouw zyit nu geheel over wonnen; ten dele ook door het voortreffelijk effect dat hoogbouw heeft op net stadsbeeld. (Advertentie LM.) ubastirve voor het ophangen van zware voorwerpen! V»rpthklr*z vtn 434" grim /I.JO -'. UllAlTINt HOLLAND UIOUSHKNT» UtSTHBlli lift y' L.,5 bijna vergeten. De zweedse woning is niet of nauwelijks rendabel zake lijk gezien. Een I-tweede factor, die niet voor de Zweedse woningbouw pielt, Is ge legen In dé "ondanks de kleine gezinnen wel erg geringe omvang van de woningen. Van de 41,891 In 1956 gebouwde etagewoningen: had 23,8 pet. slechts één kamer, plus keu ken en badkamer, 40,9' pet. twee ka mers, 25,6 pet. drie kamers en 9,7 pot. vier of meer kamers. Van de 15.015 ln dat jaar gebouwde ééngezinswo ningen had ruim 4 pet. twee kamers, 32 pet. drie kamers en 60,9 pet. vier of meer kamers. Daarenboven kan men dan nog wijzen op het ontbreken van een zeker noodzakelijk comfort in een aantal oude huizen zulks vooral in het hoge noorden, waar uiteraard zeer hoge eisen aan comfort (warmte- isolatie bijvoorbeeld) moeten worden gesteld. Omdat de meeste ontbreken de voorzieningen' op betrekkelijk eenvoudige wijze zijn aan te brengen, kan men deze woningen niet het predikaat „krot" geven.. Zij zijn .voor verbetering vatbaar. Tenslotte in daar dan nog het punt van de commercieel opgezette bouw bedrijven, die in hun concurrentie met de coöperaties en de gemeenten vaak een nauwelijks gelijke strijd moeten voeren. Slechts het feit, dat beide groeperingen ook voor een groot Meel gebruik maken van de diensten van de commerciële aan nemers, doet deze aannemers zich verzoenen met het huidige beleid- Hun onderlinge concurrentie is tot] op het uiterste gescherpt. J Samenvattend kan echter wórden i gezegd dat de Zweedse woningbouw-1 politiek, die -in- 1933 als werkver-] sehaffingsobject werd begonnen, een, succes is geworden. In deze drie ar- tikelen hebben wü een aantal pun-' ten vermeid, die voor andere lan-] den— waaronder het onze de moeite van het overwegen waard zijn; het technisch - comfort van de huizen, de rente bijslag, de heilzame invloed van de bouwcoöperaties. de. afwezigheid van „opzetjes", hoog bouw, woningbouw door de toekom stige bewoners zelf, "de praktische iafwezigheid van „onwerkbaar weer", prefabricate, de administratieve procedure en hetuiterlijk van de nieuwe woningen. De Nederlandse woningbouw kan bij een vergelijking met deze on derwerpen en een daaruit voort vloeiende navolging van sommige methoden slechts baat. vinden. (Voor de vorige artikelen in deze serie verwezen wij naar de krant van 15. 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 en 27 maart). fpR zal vandaag een zucht van L/ verlichting door Bussum zijn ge- gaan: het karwei is geklaard. De I maandenlange voorbereidingen zijn tttïet vergeefs geweest. De Neder* nandse televisie heeft zich bij het 'Britse kontnkïyk bezoek op 'n scnit- terende wijze van haar taak gekwe- >ten. Het afscheid mos niet zo opge- 'tvefet als de aankomst dinsdag, «et regende en vuurwerk zo lang we geen kieuren-tv hebben, een t spektakel dat zich «lecftt leent voor 1 „televisionering". Maar het laatste 1 beeld, Koningin. Elizabeth en Prins Philip, Totztuerid aan boord vttn de Britannia, maakte veel goed. De re. portages van dinsdag, vooral die - I's avonds uit liet Concertgebouw, i zullen in ovze herinnering blijven als voortreffelijke televisie-uitzen- i dingen. Men kan zich afvragen of de tele- visie op den duur een bepaalde in- vloed zal hebben op de „regie" van i luisterrijke officiële evenementen als dit staatsiebezoek. Zal het anachro. nïstische element eruit verdwijnen, of zal het grote publiek zo verzot 'blijken te zijn op de praal enschit- tering; dat op. het kijkspel nog meer de nadruk wórdt gelegd dan thans reeds gebeurt? Het is gevaarlijk voorspellingen te doen. Daarom wil len we slechts vaststellen, dat voor ons de gewoon-menselijke trekjes in de reportages de boeiendste waren: Koningin Juliana, die op het balkon van het Amsterdamse Paleis spon taan naar het venster liep, waarach ter Prins Bemhard stond: Van Bei- nuro die zich door het hoge gezel schap dat bij het galaconcert de grote zaal van het Concertgebouw bevolkte niet liet imponeren, maar zich van zijn lessenaar afdraaide en zijn hand pas hief, toen het volko men rustig was in de zaal; mevrouw Drees die zorgvuldig de stofjes van de rug van haar man klopte, ter wijl de minister-president in 'n ge sprek was gewikkeld met de Britse majesteit. H. S. Radio Nederland wereld omroep heeft een opstellen wedstrijd uitgeschreven tussen leer lingen van de Muloschool te Tilburg en de St.-Paulusschool te Paramari bo. Onderwerp voor de Nederlandse jongens en meisjes is „De toekomst van Tilburg". De Surinaamse scho lieren zullen schrijven over „De toe komst van Suriname". Het ligt in de bedoeling ook voor andere scholen dergelijke wedstrijden Uit te schrij- ven. Or dinsdag 1 april eindigt de AVRO-»erie „Ik geloof dat..." waarin tot dusverre op uitnodiging van redacteur J. J. van Herpen 125 Nederlanders een credo hebben uit gesproken. In de laatste vtff minu ten-causerie komt de dichter dr, mr. Herman van den Bergh, privaat-do cent voor Italiaanse cultuurgeschie denis aan de Universiteit van Am sterdam en eindredacteur van de Winkler Prins Encyclopedie, aan het woord. Vervolg ran pag 1 witsj en Malenkow, die aanstuurden op het ontslag van Chroesjtsjew als partijsecretaris. Chroesjtsjew slaagde erin zich van deze tegenstanders te ontdoen. Zij kregen onbelangrijke posten, ver van Moskou. De afloop van de zaak-Zjoekow versterkte de positie van ChroeBj- tsjew nog meer. De beslissendste overwinning behaalde hij echter in februari van dit jaar, toen zijn voor stel tot reorganisatie van de collec tieve boerderijen op een voltallige zitting van het Centrale Comité werd aangenomen. Vanaf dit ogenblik bleek duidelijk, dat Chroesjtsjew in het Centrale Comité over een abso lute meerderheid kon beschikken. De periode van collectief leider schap. op 6 maart 1953 begonnen, is nu voorbij. Door de functies van premier en partijsecretaris aan één persoon te geven, is men in de Sow- jet-TJnie teruggekeerd tot de be proefde methode van machtsconcen tratie. De meeste deskundigen zijn van mening, dat de Russen deze machts concentratie toegestaan hebben op dat Chroesjtsjew op een eventuele topconferentie, waarvan Chroesjtsjew een. vurig voorstander is, met een zo. groot mogelijk gezag de Sowjet-Unie kan vertegenwoordigen. Na zijn benoeming hield Chroesj tsjew een rede van ruim tweeëneen half uur. Hij las een rapport voor over het overbrengen van landbouw werktuigen van de tractorstations naar de collectieve boerderijen. Premier Chroesjtsjew daalde in zijn verslag over het plattelandsleven tot in bijzonderheden af, waarbij hij onder meer aandrong op een grotere produktie van mest, door de vee stapel uit te breiden. Hij Wees de „dogmatici" onder de landbouwdes kundigen terecht en zong uitbundig de lof.van de collectieve boerderijen. In het presidium van.de Opperste Sowjet zijn donderdag 33 leden be noemd. Chroesjtsjew en Boelganin zijn daar niet bij. Het is niét bekend waarom Chroesjtsjew niet herkozen is in dit lichaam. Voor het Westen is de verandering in de Sowjet-Unie niét als een ver rassing gekomen. Chroesjtsjew werd daar al lang als de enige werke lijk belangrijke wpordvoerder be schouwd. zowel op het gebied van- de binnenlandse als de buitenlandse politiek. DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE WAAftHfcH? I£>,DAT IdfltTUirDt&tVAriGL «16 KOM HtLttrtb En op ntri ttR riOftTon.iK JA.lK HtB VtELNE' GtWE&KT OP&fcRt« VttDlEVEtt? KinDfcRtri.VFtAA& BETER «lETi PRO Bfctt TUctn tCHTfcCOWBOY ntnEER&ARTort? GEJAAGD? rilfcTZOVttL BEREN IE VÊRBtRücn J269. Hank beschikt voor zijn filmopnamen over de meest moderne apparatuur. Hl] heeft een csmera, die op eeh drijver is gemonteerd en he( geheel weegt precies zo veel als het water, dat door het toestel wordt verplaatst. Een elektro- motor, die aangedreven wordt door een batterij, stelt hem in staat onder water heel gemakkelijk te manoeuvreren. Ook Donald Power heeft ple zier in het werk en voelt zich in zijn duikkos- tuum al weer geheel in zijn element. Aan boord van de „Sea serpent" wordt ondertussen voort durend scherp uitgekeken, want Hank en Rob vermoeden, dat er vandaag of morgen wel iemand zal opduiken, die belangstelling heeft voor de netten met Lutonium. En ja. op zekere dag ziet de uitkijk in de verte een scheepje naderen. Rob maakt direct alarm. Aan een van de meerkabels is onder water een scheepsbel opgehangen; het geluld verplaatst zich door het water nog veel sterker dan door de lucht en 20 worden Hank en Donald gewaarschuwd, dat er onraad is. Toen richtte ze zich opr beide mannen waren opgestaan en stonden nu bij de lage balustrade terwijl ze neerkeken op de mensenmassa be neden. De één wa3 de roodharige man die ze twee keer had gezien in Furcell's Bar; evenals voorheen droeg hij een witte flanellen broek en een donkerblauwe blazer. Maar de ander? De ander was een stuk jonger, lang van gestalte en had heel donker haar; en Julia, die haar ogen niet kon geloven» meende ineens Co lin Monro te herkennen. Ze tuurde en tuurde door de glinsterende, ver blindende zonneschijn;, de afstand be droeg ongeveer zeventig meter en bovendien was Colin vier jaar jonger geweest toen ze hem voor het laatst had ontmoet en dit was een volwas sen man. Maar. de soepele ongedwon gen gang, de slungelige houding, die zozeer geleek, op die van Edina wa ren precies zoals zij zich die van de charmante jongeman op Glentoran herinnerde; en wat ze op die afstand van zijn gezicht kon 2len was het ge zicht van Colin. Ze sprong op van haar keukenstoel en liep het stoepje af waarbij ze de Amerikanen opzij duwde die luid begonnen te proteste ren niet zonder reden overigens. Want op datzelfde ogenblik ver scheen er een grote, crème-kleurige wagen, die bijna zo lang was als een autobus,, aan het boveneinde van de place 'en bewoog zich langzaam omlaag; do Arabische lijfwacht sprong in de houding en de twee rijen oude mannen: trokken haastig de kappen van hun witte gewaden over hun hoofden en stelden zich cp in eerbiedige houding; de politie joeg de opdringende kinderen weg en deed hun geschreeuw verstommen. Ze salueerden toen de Mendoub. de plaatselijke vertegenwoo vliger van de sultan, die weer Allah's vertegen woordiger is op aarde, voor zover het Marokko, betreft tenminste, voor reed om 2ijn heilige plichten te ver vullen tegenover Allah hierboven. Hulpeloos, woedend, ingesloten door de enthousiaste, Trans-Atlantische toeristen en ondaks haarzelf onder de indruk van de plechtigheid, stond Julia met één oog gericht op de twee mannen op het dak toe te kijken. Er was overigens weinig te zien een aantal bejaarde grijsaards in lange gewaden steeg uit de wagen om on middellijk te worden ingesloten en aan het oog onttrokken door de po litie; hierna schuifelden ze een hob belig zijstraatje in dat naar de mos kee leidde. Tegen de tijd dat ze binnen waren, waren de twee man nen op het dak ook verdwenen, ze hadden de stoelen met zich meege nomen. Zodra ze" er kans toe zag trachtte Julia zich door de menigte van vrouwen en kinderen heen te wringen om de ingang te vinden van het huis op welks dak ze Colin meen de te hebben gezien; maar het duur de even voor ze. haar doel kon be reiken, en toen ze zover was stond ze voor een onoplosbaar probleem. Slechts één van de huizen had een deur die uitkwam op de lager ge legen uithoek van het plein en die' lag aan de zijkant; ze klopte aan en na lang wachten deed een gesluierde Arabische vrouw met schele ogen open. De binnenplaats die door de deuropening te 2ien was. was zo vuil en smerig dat het uitgesloten moest worden geacht dat het huis bewoond werd door de roodharige man met de smetteloos witte broek; en even min slaagde Julia erin een woord te wisselen met de vrouw, die noch op Engelse, noch op Spaanse noch op Franse klanken reageerde. Julia gaf het op. Op enige afstand van Het huis gaf een poort toegang tot een hobbeiig zijstraatje, dat de eigenlij ke uitgang van de Kasbah was; hier beproefde Julia opnieuw haar geluk. Er was een warwinkel van deuren gesloten deuren in blinde muren, niet alleen aan beide zijden van het hoofdstraatje, maar ook in een soort binnenplein dat ervan afleidde ze telde er 0zijn, minst acht. Maar in het onontwarbare aamenstel van ko nijnengangen dat oen oude Moorse stad gewoonlijk ia, was het onmoge lijk vast te stellen welke van de acht de deur was van het huis dat ze zocht. Ze probeerde éi* één op goéd geluk hij werd geopend door weer een andere Arabische vrouw, hoewel dit keer niet scheclogig. en gaf weer toegang tot een andere smerige bin nenplaats, maai' ook deze vrouw ver stond alleen maar Arabisch, De ar me Julia begon zich wanhopig te voe len. Het was verschrikkelijk, te be denken dat Colin misschien met meer dan een paar meter van haar af was en dat ze hem niet kon bereiken. Ze ging weer naar de place, prentte zich de ligging van het huis met de laurierbomen zó goed ze kon in en keerde terug naar het zijstraatje. Een huis op het binnenpleintje dat naar beneden leidde scheen het best met die ligging overeen te komen bo vendien was de deur* gemaakt van helder gevlamd hout en niet bedekt met afbladderende verf, de klopper was netjes zwartgeschilderd; Julia gebruikte deze om hard op de deur te kloppen. De deur werd 'onmiddellijk ge opend; langs de keurig geklede Ara bier met zijn betreste jasje die in de deuropening stond ving 2e een blik of; van een helder binnenplaatsje met witgekalkte muren cn geraniums die in grote aarden vaten groeiden. Dit leek er meer op dacht Julia, en het was met hoop in haar hart dat ze de elegante bediende aansprak. Het is altijd de vraag in Marokko, en vooral in Tanger, waaróp bedien den reageren, op Spaans of op Fran* voor deze gelegenheid liet Julia haar keuze vallen op Frans, „Is Monsieur thuia?" vroeg ze. „Ik zal het voor u vragen,- Made moiselle," gaf de Arabier beleefd ien antwoord; hij sprak uitstekend Frans. „Zou Ik Mademoiselle's visi tekaartje mogen hebben?" Nu behoren visitekaartjes tot die dingen die in Engeland praktisch verdwenen zijn sinds de tweede we reldoorlog. toen ze alleen maar met spGciale vergunningen gekocht kon den worden door diplomaten en olfi-. cicle figuren Julia die zonder dezs dingen was opgevoed, had er geen. Ze zei dit, maar gaf haar mumi; da bediende maakte een elegante bui ging terwijl hij de naam zorgvuldig herhaalde blijkbaar goed geïn strueerd, dacht ze. En toen gebeurde er iets nog vreemder*» Het schoot haar te bittnen. dat ze net zo goed di rect naar Colin kon vragen en ze zei op rustige toon ,&n effect, de persoon die ik graag zou spreken ia Monsieur Monro. Ik meen dat hu hier verblUft." 'X Toen ze dit zei, deed deze welopge voede Arabische bediende, zonder iets van zijn elegante manieren verliezen e« zonder een woord >e zeggen, de deur heel rustig voor haar neus dicht. Een kort ogenblik stónd Julia op dat beschaduwde maar niettemin he te pleintje volkomen vérslagen. (.wordt vervólgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1