FALENDE VERGELIJKING m Brand uitgebroken op Noors schip vol emigranten Kunstgebitten Ben Goerion vóór gesprek met Nasser OPGEVANGEN VOOR U.... Wuiven pjtü SeMtape kleelband l Jeugdige zeelui in Philadelphia dupe van laffe overval .EXTRA PERSBERICHT' Garoeda wil op Europa vliegen "Jolian Maurits van Nassau" terug uit Ned. Nieuw-Guinea Scheepsbotsing bij Antwerpen r Afwisseling Kindcriiedj es Beroepskeuze Geen grapjes - RADIO, '7 en IV, Toon Hermans Vanavond AUTO-ONGELUK EIST DODE Bekend kweker van rozen overleden Eisenhower houdt landbouwwet met veto tegen SeiÉctaw kleefband SPROETJE-SPARKS ^VjTtcloor FRANK GODWIK Speelse Speurtocht 562 lA-mm WONTUREN VAN KAPITEIN ROS 2 Dinsdag 1 april 1958 HET dagblad Trouw, dat daags na de verkiezingen zoiets als een juichtoon deed horen, is er in het verdere verloop van de week met optimistischer op geworden. Het is wel waar, dat het de P;V.d.A. minder goed vergaan is ditmaal, doch de protestantse partijen hebben daarbij alleen maar in zoverre baat gevonden, dat 2e minder zetels hebben verloren dan het geval zou zijn geweest, wanneer de tendens van 1956 ach had voortgezet. Het lijdt geen twijfel of er zijn weer veel kiezers uit de kring, die de A.R.P» en de C.H.U. van oudsher als de hunne beschouwen, afgezwenkt, ditmaal echter vooral naar, de V.V.D. Zo kon de vroeg-donderdagse vreugde van de heer Bruins Slot geen stand houden. Aj spoedig nadat de kreet van' voldoe ning aan zijn geprangde borst was ontsnapt, kwamen de zorgen terug. Aldus geschiedde het, «at aan het zaterdagse artikel niets vrolijks meer was. Als je uit bet „rechtse kamp" (de uitdrukking blijft voor rekening van de heer Bruins Slot) overloopt, ben je in elk geval op de verkeerde weg.^ Naat de P.v.cl.A. of naar de V.V.D., bet principiële zicht op de politieke strijd heb je verloren. En daar kunnen kwade dingen uit voortkomen. Op deze manier zullen er in Nederland net zulke verhoudingen ontstaan als in Frankrijk, waar alle partijen, van socialist tot conservatief, elkaar bestrijden op de basis van de Franse revolutie. Het is een gedachten gang, die wel zowat te volgen is voor iemand, die iets afweet van de geschiedenis van, de Nederlandse anti-revolutio naire partij. De Franse revolutie stelde ten onrechte de volkssouvereini- teit boven de goddelijke souvereiniteitDa Costa heeft het betoogd in zijn geschrift tegen de'geest der eeuw, en de andere voorgangers Hebben het themajnader uitgewerkt. De moeilijkheid is echter steeds geweest, hoe degoddelijke souvereiniteit in de praktijk tot gelding te brengen. Groen van Prinsterer heeft gesteld, dat de vorst de drager er van was; en hier ligt de verklaring zowel van Kuyper's verering voor de autocratische Duitse keizer als van de oude a.r. roep om sterke (koninklijke) kabinetten. DE a.r. opvatting heeft echter veel bestrijding ondervonden. Het beste tegenbetoog ie afkomstig van de hoogleraar Krabbe, die niet alleen het bewijs, dat de vorst de drager was van de souve reiniteit, niet geleverd achtte, maar bovendien de aandacht ves tigde op het zwakke punt, daarin bestaande, dat de anti-revolutionairen de goddelijke c.q. vorstelijke souvereiniteit uitsluitend aanvaardden in het staatsrecht, en in het privaatrecht afwezen. Hij vond dit inconsequent en een duidelijk bewijs, dat de revolutie ook aan de anti-revolutionairen niet ongemerkt was voorbijgegaan. Bijzonder actueel is dit alles niet meer; voor buitenstaanders niet en gewoonlijk evenmin voor de anti-revolutionairen zelf. Dezelfde heer Bruins Slót, die nu weer uiting geeft aan zijn gevoelens van afschuw jegens de Franse revolutie, heeft in de afgelopen periode meer dan één krachtig protest doen horen tegen de methode van de regering, haar standpunt tegenover een onwillige Kamer door te zetten; alsof een over wicht van het kabinet over bet parlement niet steeds een anti-revolutio nair beginselvra» geweest! Een vergelijking van Drees met Kuyper of met Colijn kan hem leren, hoezeer hij in zijn klacht over de gedragingen van de regering stijl en traditie van zijn partij verzaakt. Het zware geschut uit de vorige eeuw is al lang verstomd in de a.r. kring;, de bezettingstijd heeft aan dit proces het zijne bijgedragen. In de praktijk staat de a.r. partij nu ook zeer degelijk op de bodem van de door Krabbe ontwikkelde rechtssouvereiniteït. De democratie van het "Westerse model heeft in de anti-revolutionairen krachtige en onverschrok ken voorvechters gevonden. De meesten van hen hebben stellig Diet beseft, dat zij goeddeels vochten voor dezelfde dingen, die Da Costa met zoveel argumenten en nog meer hartstocht verwierp. Wij willen de heer Brains Slot gaarne de eer geven, dat hij geen slechte voortbouwer is aan datgene, waarvoor de ax. verzetslieden zich hebben geweerd. En het .kan daarom geen verwondering wekken, dat zijn beroep op - de Franse revolutie een nogal gezochte indruk maakt. NATUURLIJK kau men de onbevredigende parlementaire toe- standen in Frankrijk toeschrijven aan de Franse revolutie; want zonder deze revolutie geen volksvertegenwoordiging en zonder een volksvertegenwoordiging geen parlementaire uitwassen. Maar het is volkomendwaas om te beweren, dat het in ons land net zo zal gaan, wanneer de aanhang van de confessionele partijen naar de door braak-partijen deserteert. Er is niet de minste reden om Nederland met Frankrijk te vergelijken. On* parlementaire Ie*- heeft zich waarlijk niet naar Frans model ontwikkeld en neemt «Ac nu geen voorbeeld aan wat zich te Parijs afspeelt. Voor zover hier een voorbeeld beeft gegolden, bevindt zich dat te Tortelen aan de Theems. Het is de moeder der parlementen, i die voor Nederland model heeft gestaan. En juist daar, aan de overkant van de Noordzee, heeft men nooit confessionele partijen gekend. Daar heeft het parlement altijd op een goede en waardigevrijze gefunctioneerd, zonder dat er in de politiek ooit sprake is geweest van een principiële en voor bet wel en wee van de natie beslissende binding tussen godsdienst en partij. Wel is het godsdienstig voelen bepalend geweest voor veler standpunt; doch dat is heel iets anders. Tot degenen die aanvoeren, dat in Groot-Brittanje de dingen toch wel anders liggen dan hier, zeggen wij meteen: akkoord akkoord! Maar ze liggen heel wat minder anders dan in Frankrijk, waarmee de heer Bruins Slot in een onbewaakt ogenblik zijn lezers de schrik op het lijf poogt te jagen. PHILADELPHIA. Drie Neder landse zeelieden van de „Isis" zijn maandagavond door drie mannen van hun portefeuilles beroofd. De 16-jarige Gerard Verlaan kreeg van de aanvallers, die kennelijk ontstemd waren over de geringe buit (drie paspoorten, drie dollars en een pak je sigaretten) een klap met een knuppel en een ijzeren ketting. Veriaan was met de 10-jarige Frans Lassooy, en de 2l»jarige Piet Valentijn, voor het eerst in Ame rika. Zij waren op weg naar een bioscoop. (Advertentie IJVf.) J»', ton verduisterd. Eigenaar eat te lezen. (Zó boeiend is nu PANORAMA!) OSLO De elfhonderd passagiers en bemanningsleden van het in brand geraakte Noorse schip „Skau- bryn"; zijn door het Britse schip „City of Sydney" aan boord geno men, nadat men besloten had, dat de toestand op het schip hopeloos was. De bijna 10.000 ton metende „Skaubryn" moet als verloren wor den beschouwd. De brand is waarschijnlijk in de machinekamer uitgebroken, maar geen onkel station in de omgeving heeft SOS-seinen opgevangen, zodat men vermoedt dat de scheepsradio onklaar is geraakt. De laatst opge geven positie van het schip was op 300 mijl voor de ingang van de golf van Aden. Aan boord van de „Skaubryn", die in 1952 op.een Zweedse werf werd gebouwd, en de laatste tfjd als emi- NEW FORK De premier van Israël, David Ben Goerion, heeft fn een vraaggesprek met een corres- P«i<ndent van het Amerikaanse tljd- sclirir; „Look" verklaard, dat h(j voor besprekingen met president Nasser naar Cairo zou gaan, .ndien deze hem zou uitnodigen. Hij had Nasser nooit als con „Hit- Ier" gezien en geloofde niet. dat de Egyptische president dingen zou deen waaraan Hitier zich schuldig heeft gemaakt. Advertentie l.M roken gemakkelijk ZUIGTABLETTEN toianbarg R[| üpolhokor »n dnjji,f DJAKARTA. De Garoeda ver wacht in 1960 een passagiersdienst op Europa te openen. Volgens dr." Soetoto, de president van de Garoeda vliegen jaarlijks 2000 Europeanen van Indonesië naar Europa, welk aantal een redelijke financiële basis zou vormen voor een dienst op Europa. Dr. Soetoto zei verder dat de uit 32 vliegtuigen bestaande vloot zo spoedig mogelijk met straalvliegtui gen'uitgebreid zal worden. Hij gaf toe. dat de verbreking van het con tract met de KLM geleid heeft tot een inkrimping van net binnenland se net. DEN HELDER. Onder com mando van de luitenant ter zee I H. J. Haakman is het fregat „Jo- han Maurits van Nassau" gisteren uit Nw. Guinea aangekomen. Het schip vertrok op 1 februari 1955 uit Nederland. Het fregat deed in Nieuw Guinea veel kampongs san waarbij in vele gevallen medische hulp aan de Pa poea's werd verleend. Bij een dezer gelegenheden kreeg het schip een totempaal van 150 kilo. die onder de naam „Krelis" als schegbeeld voor op de bak van het schip was aangebracht. Het schip had een bemanning van 141 offi cieren en manschappen en legde een totale afstand van 100.000 mij! af. grantenschip dienst deed, bevonden zich voor het merendeel Duitsers. De „City of Sydney" is 't eigendom van de Ellerman Lines of Liverpool en met 7003 ton. Volgens de laatste berichten is-het niet bekend of er zich persoonlijke ongelukken heb ben voorgedaan. ANTWERPEN Het franse S.S. „Gaillon" 4510 brt van de Compagnie Navigation d'Orient is maandag avond in botsing gekomen met het Engelse s.s. „Beaverlodge" van de Canadian Pacific Line, brt. 9.904, dat op weg wa3 naar Antwerpen. Beide schepen werden met schade boven de waterlijn op sleeptouw ge nomen naar Antwerpen, De aanva ring geschiedde bij Liefdekenshoek in de buurt van Antwerpen. I A AN afiüisseHne to as er ia het -fl doör de NCRV verzorgde televi sie-programma van gisteravond, geen gebrek. De door Peter uan Campert geleide actualiteitenrubriek „Atten tie" is toat de keuze van de onder werpen betreft steeds de moeite waard. De presentatie zou nop iets pittiger kunne» zijn. Dit geldt uooral voor de groepsgesprekken - ditmaal met werklozen en meisjes, die in het buitenland hebben gewerkt - die bij een straffere leiding en een veelvul- diger gebruik van de close-up gebaat zouden zijn. Joop Simons, Nederlands televisie-correspondent in Parys, die onlangs ook al een aardige bijdrage leverde voor de (VARA-) Spie gel der Kunsten, fleurde Attentieop met een leuk filmpje over op de markt inkopen doende en- in een der Pa- rijse parken op de' kinders van hun „madames" passende Nederlandse meisjes. Voor det liefhebbers wel aardig was de reportage van een zwemfeest in het Vlaardingse Kolpa-bad, waar bij een goed gebruik werd gemaakt van de onderwater-camera. Het programma werd besloten met een opvoering van Kaj Munks een- acter „De heren rechters" in de goe de vertaling van Johan Winkler. De beheerste, niet. naar „fraaie effecten" strevende regie van Peter Koen sloot aan bij het karakter van dt£ eenvou dige, diep-menselijke stuk over het proces tegen Jezus. EVENALS vorig jaar heeft de AVRO een aantal componisten uitgenodigd werkjes te schrijven voor kinderkoor. De volgende com ponisten hebben de opdracht aan vaard: Jurriaan Andriessen, Marius Fiothuis. Geza Frid, Jaap Geraedts, Oscar van Hemel. Qtto Ketting, Hs'ns Kox, Hans Osieck. Johannes' Röntgen, Nico Schuyt, Willem Vo gel en Paul van Westering, Voor de beste inzendingen worden drie prij zen beschikbaar gesteld van respec tievelijk ƒ500.-ƒ300,- en ƒ200,-. Ook. componisten, die geen opdracht heb ben ontvangen, kunnen naar deze prijzen meedingen. De koorliedjes moeten geschikt zijn voor kinderen tussen 7 en 10 jaar. Voorkeur ge nieten eenstemmige stukjes, voor zien van een niet te moeilijke piano begeleiding. De teksten mogen gees tig. vrolijk, gevoelig en natuurlijk kinderlijk maar vooral niet kinder achtig zijn. De inzendingen zullen worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Felix de Nobel. Ook dirigenten van kinder koren zullen, in deze jury zitting hebben. NC met de zomer de eindexamens naderen, gaat de VPRO in, zijn Jeugduitzendingen een serie pro gramma's wijden aan beroepskeuze. Het eerste ctnderwerp, dat op woens dag 9 april om half acht wordt be handeld door de Hilversumsie HBS- leraar dr. H. Goedhart, is: „Hoe word Ik leraar?" Enkele studenten en lyeeïsten verlenen bon medewer king: aan het door Slieke van Dil len samengestelde programma. AhLE grappen over de topconfe- Xj-rentie, kernwapens en Britse staatslieden zijn door de prograyn- maleiding vande BBC verboden, omcfat ze souden getuigen van slech te smaak. Het verbod geldt ZOwel voor de radio als voor de televisie. „Er zijn genoeg andere onderwer pen, waarover conferenciers grappen kunnen' maken", heeft een woord voerder van de BBC verklaard. Arme conferenciers... TOON Hermans zal zaterdagavond 12 april zijn ganse .one-man-show' ia het door de AVRO verzorgde tele visie-programma voor de camera's brengen. Hermans zal hiermee zijn eigen record verbeteren; in 1958 is hij op z'n eentje anderhalf uur voor de televisie opgetreden. Zijn nieuwe show. waarvoor de camera's worden opgesteld in het Haagse West-end- Theater, duur twee-en-'n-half uur. IN het programma van Hilversum I geeft het Omroeporkest o.l.v. Henk Soruyt van 9.45 tot 10.35 uur een -concert, dat wordt geopend met Mozarts Ouverture Cosi fan tutte. De Finse bas Kim Borg zingt In dit concert twee concertaria's van Mo zart en. „Don Quiehotte a Dulcinée" van Maurice Ravel. Het programma wordt gecompleteerd met de Pasto rale d'été van Arthur Honegger (da terend uit 1920, en nog invloeden van Debussy en Ravel verradend) en het Capriccio Espagnol van. N. Rimski-Korsakow. DË chef van de Rotterdamse ver keerspolitie, commissaris K. J. Müller, geeft om 8.35 in het program ma van Hilversum II „Tips voor on derweg"; goede raad met het oog op Pasen voor alle weggebruikers, Via dezelfde zender van 9.15 tot 9.45 uur een gedachtenwisseling tussen Albert Westerlinck, Jan Walravens, Pierre H Dubois en Anton, van Duinker ken. die. worden voorgezeten door Maurice Roelants, over de beste Ne derlandse roman van 1957. Dit pro gramma is op 20 maart uitgezonden door het N.I.R. HET filmprogramma van de tele visie wordt verzorgd door de KRO. die zijn keuze heeft laten val len op „De weg naar Damascus", een filmbiografie van Saulus. de Chris tenvervolger, die als Paulus een vu rig verbreider zou worden 'van het geloof, dat hij aanvankelijk met alle middelen trachtte uit te roeien. In deze film. die werd geregisseerd door Max Glass, treden o.a. Michel Simon. Claude Laydu en Line Ron- no op. (Advertentie /.AI J Goed beridit voor de bezitters van D0NTOF1X een nieuw, aangenaam en hygiënisch poeder brengt uit komst voor alle loszittende of losra kende kunstgebitten. Een weinig DEN- TOF1X, morgens op de plaat ge strooid, houdt Uw gebit da gehele dag, onder alle omstandigheden, vast en zeker op lijn plaats. Tevredenheid ge garandeerd. Koopt nog heden een strooibus tn Uw apotheek of drogisten) voor ilecbl» 2,35. WEESPERKARSFEL. De be stuurder van een personenauto, de 42-jarige J. Terpstra uit Amsterdam, is gistermiddag om het leven geko men, toen hij met grote snelheid een bocht nam In de provinciale weg Amsterdam-WecBp-Bussum tus sen Hollands Ankeveen en fort Uitenneer. Zijn wagen slipte en draaidenaar het midden van de rijbaan, op het ogenblik, dat uit de richting Bus- sum een met 65.000 eieren geladen vrachtauto uit Oostzaan naderde. De rechterachterkant van de personen auto botste tegen de voorkant van de vrachtwagen en werd geheel in gedrukt, De heer T. was vrijwel op slag dood. Venray. Maandag is in het zie kenhuis het tienjarig zoontje van de familie Van der Heyden uit Wanssen overleden. Hij werd 'zon dagmiddag in zijn woonplaats ern stig gewond, toen hü met zijn fiets de weg overstak en door een motor rijwiel werd gegrepen. (Van onze correspondent' VENLO De bekende xozenkwe- ker M. P. Leenders uit Steyl-Tegelen is op 75-jarige leeftijd overleden. De heer Leenders kweekte meer dan 150 nieuwe rozenrassen waarmee hij meer dan 500 maal werd bekroond op nationale en internationale ten toonstellingen. (Advertentie LM.) Drink De moderne stimulans voor de hedendaagse vrouw- Bij opotbeek en drogist WASHINGTON President Eisen hower heeft zijn veto uitgesproken over een wetsvoorstel om de rege- ringssuhsidles op Jandbomvproduk- ten voort te zetten op een gelijk peil als vorig jaar. Verwacht wordt, dat dit veto gevolgen zal hebben voor de Congres-verkiezingen in november, vooral fn de landbouwgebieden. Alleen een meerderheid van twee derde in het Congres en in het Huis van Afgevaardigden kan het veto van Eisenhower, die wil voorkomen, dat de voorraden in de pakhuizen nog groter worden, ongedaan maken. Eisenhower beval bovendien een landbouwprogramma aan. dat erin moet voorzien de bevoegdheden van het Congres voor export van de landbouwoverschotten te verlengen. PEN poosje geleden belde ik mijn *-j moeder op. „Hoe gaat t?" vroeg ik. „O, goed", zei ze. Dat zegt ze altijd. Ze tnanJceert wel van alles, maar de medicijnen die de dokter haar geeft, werpt zy al jaren in het privaat „omdat het toch allemaal vuiligheid in je li chaam is", zodat ze een status quo heeft bereikt, die haar blijkbaar bevredigt. „Zeg, nou ik je toch heb ifc ga naar Afrika", zei se. „Voor goed?" vroeg ik. Nee voor 'n paar maanden". „Waarom?" „Nout ik ben daar nog nooit ge weest" antwoordde ze, ..Enmeurotyo Van Driel zegt dat 't een heel mooi land is". „Ja, dan moet je wel gaan", ge» ifc. Ze is vier en zeventig, maar stamt uit een sterk geslacht, Amerika en Azië komen ook nog/tuei aan de beurt, denk ifc. „Breng je me naar de boot?" vroeg ze. Ik deedhetf vorige week. Me vrouw Van Dnel was er ookZe is een jaar jonger, dan -mijn moeder en heeft de reis al een paar keer gemaaktomdat haar kinderen in, Johannesburg wonen. Zo'n boot is wel moot. maar toch een beetje een parodie op de reisaffiches. Goed eetsalon,schrijfkamer, promenade dek, 't is allemaal aanwezig, maar de inbeldebon.se mensen die, op de reclameplaten, het schip zo sierlijk bevolken ontbreken. Er zitten alleen echte mensen met echte gezichten en echte problematieken en dat is andere koffie. Eigenlijk vond tk het wel fijn dat ifc thuis bleef, maar mevrouw van Driel had wel zó weer meegewild. „O, mijn vorige reis was enig!", riep zij stralend uit, toen we bij thee en cake in de salon zaten. ,Jk had zo'n gezellige tafel, met eten. Een meneer uit Kimberley, die trac- teerde telkens op champagne nou, daar slaap je heerlijk op, hoor. En dan was er nog een echtpaar, rijke mensen op leeftijd. Om de een of andere reden hadden ze geen hut samen kunnen krygeru Ze sliepen, elk aparthé. En ze zeiden bijna niks tegen elkaar, zo gekNou, zij zij drong nogalToen hebben we nog'n heel spul methaar gehad, want op een avond, na het diner, ging ze een luchtje scheppen en toen sefcynt ze over boord geuailen te zyn. O, ze merkten het pas uren laterToen zijn ze nog helemaal teruggevaren. Dat moet dan, zie je. Maar het is eigenlijk onzin. Je vindt zo'n mens immers toch niet meer. Ja, die blijft daar uren zwemmen in de Oceaan. WtlZen -htUie nog thee „Greig", zei mijn moeder, „Wat staat daar op dat bord?" „O, dat zijn de spelletjes" nep mevrouw Van Driel enthousiast. „Enig! Mens, als ifc je raden, mag, doe aan alles mee. Er wordt iedere auond gebridged—" wie moet je dan spelen?" vroeg mijn moeder. „O, dat wordt geloot", zei me vrouw Van Driel, „Dat is altyd goed. Tenminste ik heb maar een fceer pech gehad. Dat tocs mijn eer ste reis. Toen werd er ook geloot en toen moest ik met drie kape laans, Ik zei: „Nee, dat vertik, ik". Nou. ze - .waren aardig beledigd. „Waarom niet mevrouw?" vroegen ze. Maar ifc zei: JVee, ifc vind het niet. gezellig**, .po's tocb waarMet drie kapelaans, da's toch «ie' „ezel. lig ,J2e wegbrengers móeten van boord",riep de luidspreker. Ik nam afscheid. Ze keek een. beetje sip, nu het ernst werd. Jloe is *t?" vroeg ik, bij de loop plank. „Toen jij vier jaar was ben ifc eens met je op een rondvaartbootje gegaan", antwoordde ze-, „Op 't mo ment dat we wegvoeren, set je; ,JLk wil d'r af." Zo voel ifc me." „Straks wordt het leuk", beloof de ik. Ik heb haar lang nagewuifd. Als ze nu maar geen kapelaans trekt. KRONKEL, Advertentie IM.) Voor 1001 plakwerkjes uw kantoorboekhandelaar DAGELIJK5 FEUILLETON DOOK ANN BRIDGE het wegscheppen van zand op de bodem van deze vergaarbak, waar bij ze het over de muur naar boven wierpen; Madame La Besse riep hun een groet toe in het Arabisch en ze riepen terug, goedgeluimd en vrien delijk. Er stoof steeds maar weer zand naar binnen, legde Madame La Besse uit. Dat moest heel slecht ge weest zijn voor de Phoenicische wijn. gaf er een zoute smaak aan, merkte Julia op, een opmerking die de oude dame deed lachen en haar hoofd schudden. Vervolgens inspecteerden ze wat X~hfiRVty VtmtLTDt KMDLRtn ovtfi "■*3"ZIJN VtRLEDtn We;u£ttotrfDubttn HAG tri. n AAR tl&fcfl Lijn W* OAtOttfiTAL tl IJ GAAT WflbhltTZQ PLCZit f Mt£,nAC« t ££M V LAHGZAMtR WAAROrt Ht&LlJVEJI itnwntim VOOR nilKAn MO& VtÉLttARDtRj POUTJt thousiastelinge kon niet wachten de S e h u U i dï olik5 Voor de eerste week om was kreeg nieuweling het terrein zelfs te laten waar de oUiv^ ^brfizïld^veSen Julia tot haar grote voldoening de zien. De opgx dingen waren werke- voordat deolif erSt ïeoerstwerd opdracht de oude dame naar het op- lqk boeiend en de ruïnes op ver- j was d dit aiwpniet Qver' arBvin<»^-r»n toriiHerV Tc t,ra« nrt* nnfftPP witr. hlrtntofelocrrT Aan hot OUiia W3S GOOr Oil 8I16S DOT OVK tuigd. daar er met veel anders te zien was dan een groot steenblok, om- gravingsterrein te rijden; ze was nog nuftïge wijz- blootgelegd. Aan het helemaal niet buiten de stad ge- bovenste eind waren drie grote on- weest en was da^khaar voor do go- dorgroodM oiotomeo die nog water „XorlS. In&pè^Sotrt'. Ifldflnht>l8 Wtc. hsar rt11 OPhnHor VI.*„rr? hAVatTPTl ttuoo g» Jan harfrlon non 6. - Tl legenheid die haar nu geboden werd bevatten twee e. /an hadden een lets van het landschap te zien. Het gewelfd cementen dak zoals de Ro- inkeping of goot. De visbakken echter die ze hierna bezochten wa- 3272. - Honk vertelt Dot», dat ze hier win om films te maken en dat hij daarbij Werkt met on- derwatercamera's. „Zo," zegt Lou, „dus jullie duiken hier? Nou, dat doen wij ook, Vij vissen op parelmoer en bloedkoraal. Dat doen we nou al iaren en wij hebben hier rechten. Julhc zou den ons een plezier doen met cliiect te verdwij nen." „Daar voelen we niets voor," a::.' .wordt Hank, „we zijn hier pas en we hebben t- uoeie plek gevonden. Bovendien liggen we jullie hele maal niet in de weg. En wat zijn dat voor rechten, warn- je over praat?" ..Dat doet er niets toe." zezt ,,u. „en als jullie niet vrijwillig verdwijnen, moei ;e het zelf maar weten. Maar dan zijn alle tionale Zone WBariö de stad Tan- de derde had een dak van over elk- vnpt hrc-ed' en 2e- ger ligt ingebed als een pit in een aar liggende droge stenen zonder f-en ach? voït diep langs drie zij perzik - aan de kust achter de cement ertussen; dit legde Madame luchthaven; Julia reed de zoemende La Besse uit, was de Phoenicische stijl S ,2 «"a^en allemaal bemetseld met Chrysler langs een prachtige weg, voor zulke dingen. ««SSS eerst door buitenwijken dan over Julia vroeg hoe het water de cis- iets voor vis, of die' nu levemfrond- ,open veld door akkers die beploegd temen bereikte en kreeg enkele sec- zwom, lag te zouten in de pekel of waren of hegroeid met blauwe wilde ties te zien van in steen uitgehakte te weken in de olie, het was ten- Spaanse irissen, en langs stromen regenpijpen waar het doorheen ge- minste moeilijk in te denken dat de- waarvan de oevers wit waren van de leid werd vanaf de bronnen die op ze bouwsels voor iets anders ge- narcissen cue daar in grote, melk- de hoger gelegen gronden verder schikt konden zijn. Julia volko- witte bossen groeiden. Toen ze ver- landinwaarts lagen. In de volgende men onbekend met Romeinse, laat der reden m ae richting van de omslotenheid, lager dan de cisternen staan Phoenicische overblijfselen S" jBelegen elke activiteit in deze bekeek alles wat haar getoond werd slechter, tot deze ten slotte uitliep in oude fabriek was gelocaliseerd in met een open, maar lichtelijk scep- wat niet meer was dan een geel een eigen afdeling naar de meest tisch oog; ze luisterde eveneens een zandpad; de bebouwing hield op en moderne trant waren ondiepe ge- beetje sceptisch, naar de enthousiaste ln plaats daarvan kwam een geung, metselde tanks om druiven te tre- uiteenzettingen van de oude archeolo. he deachtig landschap vol wilde den; Julia was eens naar de Douro Dat het bouwwerk in het midden scitla s. Tussen de heide en cistus geweest om de wijnoogst bij te wo- van hel geheel, met zijn slanke ele- zag Julia nu een langwerpig geval nen en merkte nu geamuseerd op game pilaren een tempel was wilde van lage stenen muren in een dat deze Romeinse of Phoenicische ze nog wel aannemen en zelfs kon ze vreemde kleurschakering die tussen bouwsels exact geleken op de 1 a g a- een eervol saluut brengen aan een ci- aiepcreme en een hleke zandkleur res waarin tot op de huidige dag vilisatie die priisstelde op het equt- in lag; het terrein helde zachtjes af blootvoetse Portugezen in broeken valent van een kapel gebouwd in het naar net echte zand van de kust, van bloemetjes katoen de druiven hart van zijn fabrieken. Maar ze voel- waarlanga de groene Atlantische gol- treden om port te maken, waarbij de zich minder zeker omtrent drie ven oprezen, «ven stil in de lucht het enige verschil is dat in Portugal lange ommuurde ruimten die meer hingen om neer te vallen in een don- de ruwe wijn afgeleid wordt door naar het lager gelegen in zeewaartse derend geweld, van schuim; het ge- pijpen, terwijl ze hier door een klein richting lopende deel van het ge- Z6l maa j n was ,PIe ,,rJg °pem prachtig gemetseld kanaaltje bouwencomplex lagen, waarvan Ma- ?j ju-f" Lioren, daar op die wilde afgevoerd werd naar een verschei- dame La Besse verklaarde dat het lieflijk geurende kust en onder de dene voeten diep gelegen tank er- opslagplaatsen geweest waren voor krachtige, hete zonneschijn. naast. „Die moet op zijn minst acht- de eindproduklen die daar lagen te Ze parkeerde de wagen naast een duizend gallon kunnen bevatten," zei wachten op de verscheping eea kleine ruw in elkaar getimmerde Julia, de tank in haar gedachten ver- voor wiin, één voor olie en .een voor schuur, die omge\'en werd door een gelijkend met die welke op de boer- de gezouten vis. „Maar hoe w e e t risico's ook voor g ïuïtiei wkeitrngj HAjaat ween kleine tuin vol tuiten en voetstuk- der IJ en van Glentoran geïnstalleerd u dat ze daarvoor bestemd waren, aan boord van \«\n&ar de J ken van amphorae, tegels en archeo- waren. vroeg Julia op haar slome toon, ter- „Golondrina". Tif. aj,detis_zUn fcnet vechltian fcoordIlogischebrokstukken van alle:"-' „Negenduizend", zei Madame wijl ze haar werkgeefster van achter van de ..Sea Sersenpent" heeft hij zijn oé goed de 4 soort; in de schuur zelf. lcgcl»1 M T,a Besse trots „Consett zei op zijn de grote donkere glazen van haar kost gegeven en be opgemerkt, dat de manning me La Besse uit. bevinden zich minst negenduizend." zonnebril aankeek, uit vyf personen 1 bestaat. Jmeer waardevolle voorwerpen ach- Twee Berber-arbeiders met stro- ■ter slot en grendel. Ze gingen tx hoeden op waren druk bezig met (Wordt vervolge"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1