De vrede geen koopwaar Voorschriften remmen bouw i Goedkeuring plan vergt meer tijd dan zetten van huü - n €Biefarine,4 d Kolenvoorraden in Duitsland stijgen Meer zendtijd voor NTS-journaal iS Griezelig toog 4-voudige combinatie, een wetenschappelijk succes! Protestant in Sittard op lijst van KVP Shirley Temple Vanavond DE Bestuurder gered Auto te water na slippartij VERKEER EIST WEER DODEN Boete geëist voor veroorzaken van treinbotsing Jeugdige hulpkok en vriendinnetje veroordeeld „Caltex Den Haag" op Bittermeren in aanvaring Uit de OTEM j Suez, in bö-tsing gekomen. Ford concurreert met buitenlandse kleine wagens fiOKONii IMII SPARKS doorFRANKA3ö0VVrlN: PI r^. Speelse Speurtocht 3i susndTis ,8eIeïn giu,,5iio- - s Zn. Woensdag 2 april 1958 CHROEbj tiiJliW. 20 machtig nu als Stalin nmar, naar wordt ver ondersteld, niet zo wieed, heeft aangekondigd, dat Rusland de proeven met atoomwapens zal stopzetten. Japan slaakt al juichkre- ten: men placht in Siberië te experimenteren met tamelijk grol toateriaal. wgardoor lïter in Tokio en elders radio-actieve regen viel. Het Js wel een geruststelling, dat het nu uit is. Is het weJ uitV Chroesjtsjew, de almachtige, verklaart dat, wanneer de andere landen het voorbeeld van Rusland niet volgen, hij in de toekomst zijn standpunt opnieuw zal moe ten bepalen. Waarom zouden echter Amerika en Engeland niet hetzelfde doen? Het was tenminste iels. De zaak is. helaas, niet zo eenvoudig. Daar is allereerst het feit, dat Frankrijk op het punt staal, zijn eigen kernwapens te beproeven. Frank rijk pretendeert, een grote mogendheid te zijn. Is het "redelijk om te ver iaogen, dat het er zich nu bij- neerlegt, op het stuk van de kernwapens tot de. kleine mogendheden te blijven-behoren omdat Chroesjtsjew toevallig heeft besloten, de proefnemingen te staken? Het is inderdaad een punt; maar toch nog niet het voornaamste. Het voornaamste punt is, dat in een zo moeilijke zaak als die van dp kernwapens de landen elkaar hun wil niet kunnen opleggen. Besluiten moeten ziln internationale besluiten. En een internationaal besluit tot het stopzetten van de proeven met kernwapens heeft alleen zin. wanneer het tevens voorziet in een deugdelijke controle. Rusland, het is herhaaldelijk gebleken, wijst deze controle af, omdat ze een aantasting zou zijn van rijn souvereinïteit. Het argument is tamelijk dwaas in een stadium van de wereldgeschiedenis, dat de totale souvereinï teit beeft leien kennen ais een verouderd begrip; tegelijk echter is het noodlottig omdat ontwapening en internationaal toezicht daarop nu een maal niet te scheiden zijn. Zo moet het Russische besluit dan ook wor den gezien als een poging, langs de weg van propaganda te verkrijgen, wat liet langs de weg van de Verenigde Naties niet gedaan kan krijgen. ER zit een fraai nummertje propagandistische muziek in zijn besluit: dat weet Chroesjtsjew opperbest. Nadat Rusland de wereld heeft overstroomd met propaganda tegen de kernwapens, behalve zijn eigen, kan het nu de slechtheid aantonen van de Westelijke landen, die immers niet bereid zijn een goed voorbeeld spontaan en vrolijk te vol- gen. Men moet hierbij inachtnemen, dat de Bussen zelf genoeg proeven hebben genomen en genoeg technische uitrusting bezitten om de produktie van kernwapens van allerlei kracht en kaliber met voortvarendheid te doen doorgaan. Wel -mag het gevaar van de proeven niet worden onderschat, maar de bedreiging van de wereld schuilt toch niet daarin; ze schuilt in een oorlog reet massavernietigingsmiddelen van deze soort. Voor een zodanige totale oorlog bestaat maar één alternatief: de totale vrede. Het is Eisenhoiver, die dit heeft vastgesteld; maar iedere andere goedgezinde had het in ongeveer dezelfde woorden kunnen zeggen. De to tale vrede nu is alleen bereikbaar door gemeenschappelijke daden, niet door eenzijdige Russische besluiten van hoofdzakelijk propagandistische strekking. Dit is een feit. dat niet duidelijk genoeg kan worden beseft, vooral in Europa, waar velen thans ontsnappingspogingen zouden willen doen in een richting, die alleen maar een nieuwe bevrijdingsoorlog onver mijdelijk zou maken. Europa heeft niet eeuwenlang geworsteld om de gees telijke vrijheid, om thans bereid en geschikt te zijn zich te bukken onder een totalitair juk. Ziehier het kernpunt van de huidige problematiek. Dr. Berkhof heeft herinnerd aan het standhouden van de geest in een. door de barbaren over weldigd Europa en Bertrand Hussel! heeft gewezen op de edele gezindheid van Koeblai Khan, die toch een nakomeling was van de verwoester en massa-moordenaar Djingis Khan; beide heren beoogden, de West-Euro peanen een beetje te verzoenen met de idee van een Russische overheer sing, die het gevolg zou kunnen zijn van een eenzijdig opgeven der kern wapens. Het zijn argumenten, in omgekeerde verwant aan een pleidooi voor het achterwege laten van de deltawerken. dat Nederland geologisch gezien op de duur toch verloren Is. DE vrede is een kostbaar goed en wordt te kostbaarder naarmate het hele !e\ en op aarde staat en valt met het behoud er van. Dit is volkomen duidelijk, maar het betekent niet, dat het Westen daarom zijn vrijheid maar moet prijsgeven omdat het niet meer verantwoord is, enig risico te Jopen. Een capitulatie van deze soort zou een opoffering zijn van het beste stuk uit «der vaad'ren erfdeel zonder enige garantie, dat de kernwapens verdwijnen; want wie zou de machthebbers daartoe verplichten? De jongste stap van Chroesjtsjew hoort thuis in een systematische po ging tot geestelij <e ondermïjni.;,T van het Westen. De enige verantwoorde houding tegen dezt poging besloet koelbloedige "vastberadenheid; vast beradenheid om de goede voorwaarden te "verkrijgen voor de totale vrede als eindpunt van een ontwapening over de hele linie. Ais de kernwapens zo gevaarlijk zijn, dan moeten ze ook werkelijk radicaal worden opgeruimd in feet kader van een internationale uitbanning van alle wapens, ook de minder erge. Zo behoort het Westen bet te stellen op de komende topconferentie, uit overtuiging en zonder beduchtheid, dat rijn eigen kracht tekortschiet. De vrede is nu eenmaal niet koopbaar, zelfs niet voor de hoogste prijs. Hij moet verworven worden, weggesleept desnoods voor de helsdeurem Irt de artikelenreeks aWOLK OVER WELVAART: tVONING- l nood ïiebhen wij ons onlangs bezig Keliouden met de problemen van de woningbouw. Wij beslo- ten met een klacht over de ver scheidenheid der gemeentelijke 1 bouwverordeningen. Dezer dagen verscheen in „De Woningbouw- 1 vereniging" een artikel waarin v gezaghebbende zijde deze klacht dik wordt onderstreept. BONN. De voorraden kolen en cokes bjj de steenkolenmijnen in West-Duïtsland zfjn reeds gestegen tot 3,(54 miljoen ton. ploitatje-maatschappy wordt in be paalde kringen minder juist geacht. Met het oog op de onafhankelijkheid van de bemiddelaars, zowel als van de exploitatie-maatschappij. Om r dezelfde reden is reeds vroeger de IMBURGSE apnl-grappenmakers Algemene PubHciteits Unie uit de ■*-* hebben gisteren het ANPtal maatschappij getreden. van krantenredacties, Polygoon-Pro- filti en óók de redactie van het NTS-joumcial verschalkt. De nieuws- I -*• jagers van de NTS hebben de ge- t tegenheid dankbaar aangegrepen, om Darmstadt is de politie er dank- de kijkers op een kostelijke april- ee* tv-camera in geslaagd een grap te onthalenMet hun collega's j dief op heterdaad te betrappen. De moesten de journaal-mensen een grot j camera stond verdekt opgesteld in 11rlr eanippflliC van A* Rillrctilhlin- de garderobe van de Rjjksbiblio- theek, waar geregeld voorwerpen werden ontvreemd uit mantels en jassen. De dief werd door de camera „betrapt", toen h|j op het punt stond een nieuwe diefstal te plegen. in. Craubeefc, een gehucht nabij Klimmen, in om daar praehistorische wandtekeningen 1e bezichtigen. Een Heerlens dagblad had die tekenin gen in samenwerking met een Klim mensp textielfabrikant „ontdekt". Vu de grot kwam slechts een kof- met een steen, waarop in grote Letters „1 april" was geschilderd. In een plaatselijk café werden journa listen en cameramannen later tegen j v»van dp televisie hehhenPnk-ëfê een achtergrond, van grote foto's van dagen KeWerkt od de daken van hole «„«efcn ui, de Men kan er slechts een beangstigende indruk van hebben hoe funest precies de invloed is vaji alle ambtelijke bemoeiingen met de woningbouw. Deze .krasse uitspraak valt te lezen in het laatste nummer van ,.De Woning bouwvereniging', het maandblad van de Nationale Woningraad, Voorzitter W. Scheerens doet hierin een „logboek der vertwijfeling" open over de warwinkel van controles en schoolmeester^ van allerlei instanties, waar door het langer duurt en navenant veel kost om een bouwplan te maken en goedgekeurd te krijgen dan om het uit te voeren. Cameramannen en technici 1 V-»Vi reptielen uit de oertijd ontvangen door de burgemeester van Klimmen. (Advertentie LM.) Vier werkelijk beirowbare middelen helpen elkaar en.... doen wonderenf Ken belangiijke ontdekking op geneeskun dig gebied is „synergïsmus". Hiermede •rordt bedoeld de wederzijdse versterking ■an de werking van verschillende genees- tniddeien. De vier middelen verenigd in Cfeefar!ne„4"«elkafzonderlijk al beroemd- Werken fezamen nóg beter. Ze beipen ook «ïan, wanneer andere middelen falen en doen werkelijk wonderen I w Teijïn wen en gnep (mdukl voof ie g«»oel(^4e»»»g, wnt Jit wotdt beschermd door Ket bejUodJ**' üwhiot SITTARD Voor de Komende raadsverkiezingen heeft de KVP ecu overeenkomst getroffen met de protestants-christelijke groeperingen ds kandidaat van deze groepering de zesde plaaüs op de KVP-lijst aan geboden. Hierdoor is het mogelijk, dat ook het groeiende protestants-christelij ke volksdeel in de raad een verte genwoordiger krijgt. Als de prote stants-christelijke groeperingen al leen aan de verkiezingen deelnamen, zouden ze hoogstwaarschijnlijk geen raodszetel krijgen. Het is de eerste keer in Limburg, dat de KVP op deze wijze met een protestants-chris- tcloke groepering samenwerkt. Hoe hef daar toe ging hebben de kijkers kunnen zien. De redactie van het NTS-journaal had alle reden, om goed geluimd te zijn. Een lang gekoesterde wens zal immers binnenkort -in vervulling gaan. Met ingang van 1 mei wordt het aantal journaaluitzendingen uit gebreid met drie tot vier. Dit be tekent, dat behalve op dinsdag-, don derdag. en zaterdagavond ook op maandagavond een journaal wordt uitgezonden. Het buitenlands nieuws waaraan toch reeds verheugend veel aandacht wordt geschonken, zal dank zij een nieuw contract met Engelse filmmaatschappij, nog wi den uitgebreid. Het ligt in de bedoeling binnen kort ook te komen tot uitzending van een weekoverzicht van een half uur. Het zal echter nog wel even duren, eer het zo ver is. Dit week overzicht i? v*<x rlopig geprojecteerd op de woensdagavond. Als op 1 januari 1959 de uitbreiding van de zendtijd, waarop wordt gerekend, er Komt. zal het naar de zondag avond worden veiplaatst. NTATUURLÏJK herinnert Shïrlrv Tomr' zich daar op geklommen om opnamen te maken voor een documentaire over het werk van de schoorsteenvegers, die de NCRV op donderdagavond 10 april onder de titel „Hoeil" zal uit zenden. Verslaggever Dick van Bommel, die in de dakgoot inter views afnam, zei dapper: „Van buis uit ben ik niet zo'n geveltoerist, want ik heb iets tegen grote hoog ten. Maar voor je werk doe je de wonderlijkste dingen iN het programma van Hilversum II van 9.10 tot 9.50 het luister spel „De verdwijning van Eliza Dunn", de bewerking van een de tective-verhaal van Agatha Christie. De rol van detective Hercule Poi- rot wordt gespeeld door Ko Arnol ds S. dp. Vries Jr. heeft de regie. pianiste Leonore Auerswald voert samen met het Omroep Kamerorkest o.l.v. Roelof Krol van 9 30 tot 10.15 via Hilversum I het Concert voor Piano en klein or kest in Es van Ludwig van Beet hoven uit. IN hel door de KRO verzorgde te levisie-programma om 8.30 uur een _Yan de „wonderlijke" spelen J—vo Jaren van afmattende strijd tus sen degenen, die willen bouwen .en hen. die de plannen moeten beoor delen, gaan vooraf aan het leggen van de eerste steen. De heer Schee rens vraagt zich af. of het nu wer kelijk nodig is, dat zo'n lange reeks van zich steeds weer herhalende controle-maatregelen wordt toege past, als men toch mag aannemen, dat de opdrachtgevers de best denk bare resultaten willen bereiken. Het is een warwinkel van bepalingen waaruit de opdrachtgever voor een bouwwerk moet proberen wijs te worden. Een poging, die bij voor baat tot mislukken gedoemd is, want zo schrijft de voorzitter van de Nationale Woningraad het is de laatste tyd gebruik om tydens en zelfs op 't moment van afsluiting der prijsonderhandelingen met de aan nemer van hogerhand willekeurige verlagingen van dp toetsingsprijzen voor te schrijven. Dit maakt een zakelijke behandeling van de wo ningbouwprojecten vrijwel onmoge lijk. De heer Scheerens beschrijft jn den brede de gang van zaken tus sen het plan om ergens in een ge meente een huizenblok neer te zet ten en het leggen van de eerste steen door de metselaar. De architect klimt daarvoor niet op de kruk achter zijn tekentafel, nee. hij verdiept zich achter zijn bureau in de „Wenken en Voor schriften voor het Ontwerpen van Woningwetwoningen," alsmede de „Beschikkinr Bijdragen Woningwet- bouw". met een bundel daaroo be trekking hebbende circulaires. En natuurlijk in het dikke boek dat gemeentelijke bouwverordening heet. Hij rekent en becijfert. Hij kent langzamerhand wel een paar foefjes maar dat helpt hem nog niet zo veel. Want als op ambtelijk ni veau voor het eerst van zoveel ke ren zijn plannen worden bezien, dan blijken allerlei maatstaven te worden aangelegd, waarvan hij geen weet had. Er zijn allerlei geheime i richtlijnen, die <en departemente zuiniger worden bewaakt dan de Verenigde Staten hun atoomgehei men behoeden. AI met al probeert de architect zo getrouwelijk mogelijk de voorschrif ten. voorzover die hem hekend zijn. na te volgen. Of hij daarmee ook de best mogelijke woningen ontwerpt, is weer een heel andere vraag. Dan voert hij correspondentie bij de vleet. maakte „winst" in feite een illusie is. „Wij zijn er van overtuigd, dat men (bij een analyse) tot de conclu sie zou komen, dat er per woning honderden guldens worden besteed om ondoelmatige voorzieningen en onderdelen te repareren of ze te ver vangen". Dit soort werk is altijd duurder en minder goed dan direct goed te bouwen. De heer Scheerens heft dit klaag lied niet aan om ambtenaren of de ambtenarij aan de kaak te stellen. Hij keert zich fel tegen het systeem, dat zijn doel ver en ver voorbij schiet. Hij geeft ook wegen aan om tot verbetering te komen. Heel wat ballast van tegenwoordig kan over boord worden gesmeten. Hij beveelt ook aan de verantwoordelijkheid voor het bouwbeleid wat meer te centraliseren, óf de rijksdiensten regelen de woningbouw tot in alle onderdelen, óf de gemeentebesturen dragen die verantwoordelijkheid, waarbij zij dan ook tot het nemen van beslissingen in staat moeten worden gesteld, zonder in Den Haag met smeekbeden deuren plat te moe ten lopen. Veel zou naar zijn mening 1 ook al bereikt kunnen worden, wan neer het ministerie van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid zijn toe zicht beperkt tot controle achteraf. En wat weliswaar als laatste punt wordt genoemd, maar zeker niet het onbelangrijkste is: ernst maken met de unificatie van dé gemeentelijke bouwverordeningen, die nu nog uit blinken door verscheidenheid. DEVENTER. De auto van de landbouwerW. G. A. uit Colmschate is gisteren geslipt en over de kop in het langs de weg lopende Almelose Kanaal geslagen. Tijdens de salto werd A. uit de wagen geslingerd. Hij kwam in de buurt van de auto in het water terecht. De man die niet kon zwemmen klemde zien aan de wagen vast, die naar het midden dreef en zonk: De 42-jarige E. Vermeer, bewoner van een woonschip, wist op het laat» -ste moment de autorijder, die intus sen op het dak van zijn wagen was gekropen, in zijn boot te trekken. ROTTERDAM De vierjarige Elisabeth Stolk Is gistermiddag om vyf uur voor de ouderlijke woning aan de 's-Gravenzandseweg In Hoek van Holland, toen plotseling van achter een heg overstak, aangereden door een passerende auto. Het meis je was op slag dood. IJsselstein. Gistermiddag om ongeveer half negen is op de krui sing Provindaleweg—-Hoge Biezen- weg de 58-jarige J. van de V. verop- gelukt- Van de V, reed per fiets op de Hoge Biezenweg in de richting IJsselstein. Bij de kruising met de provinciale weg kwam van rechts een personenauto, bestuurd door S. uit Haastrecht, Van de V. werd door de auto gegrepen en in een langs de weg lopende sloot geworpen, waar uit hü levenloos werd opgehaald. Het slachtoffer laat een vrouw en vier kinderen achter. ARNHEM. De rechtbank heeft de 22-jarige hulpkok M. D. I. V. Uit Vught conform de eis veroordeeld tot een jeugdgevangenisstraf van een jaar en vier maanden met aftrek. Verder werd bij verstek veroordeeld de 22-jarige hulpverplcegster H. H. ,Mlu H. tot een gevangenisstraf van veer- fichte discjt .„aire "straf tion ristfpn nrivnnrwaardellitr A-.„„,,...1 ALKMAAR. De officier van justitie heeft dinsdag f 100.— of 25 dagen hechtenis geëist tegen de 36- jarige F. P. eerste stationsambte naar en waarnemend stationschef in Heiloo, die terecht stond wegens het veroorzaken van een botsing tussen twee treinen. Op zaterdag 4 januari reed een van Uitgeest komende materieel- trein op de in Heiloo stilstaande per- I sonentrein uit Amsterdam. De wa- genvoerder A. van Kraanen van de materieeltrein had het gevaar zien aankomen en-wist. de snelheid van zijn trein tot 15 km te verminderen. Hy reed tegen de stilstaande trein op, nadat hyzelf zich in zijn wagon j had kunnen terugtrekken. Verdachte erkende zijn schuld, maar kon zich met de kwalificaties 1 „hoogst nalatig" en ..hoogst onvoor zichtig". zoals die in de dagvaar ding voorkwamen, niet verenigen. Nadat de stationsambtenaar na het ongeval psychotechnisch weer getest was. is hij in zijn functie gehandhaafd Hij had ^slechts een een zo genaamde "on tevredenheidsbetuiging moeten incasseren. tien dagen onvoorwaardelijk. De huipkok zou volgens de ten- ïastelegging samen met de hulpver- pleegster op verscheidene plaatsen in het land misdrijven hebben ge- l DEN HAAG. De geldighetds- pleegd. I duur van het handelsakkoord tus- De officier van justitie had tegen sen de Benelux-landen en Zwitser- Ongetelde uren. aldus de heer Schee- de hulpverpleegster een gevangenis- land, dat op 1 april 1937 in wer- rens, gaan met dit overbodige werk j straf van vier maanden, waarvan king trad en op 31 maart afliep is v. a.--,-. L -„.A orurtey Temple nog, het Ameri- van Henri Ghéom „Pelgrimage naar kaanse meisje, dat in de jaren '30 als Compostella." fdm-wonderkind zo populair was. Shirley, thans de 29-jarige mevrouw Charles Black en moeder van drie Kinderen, heeft deze week haar rentree gemaakt. Niet op het witte doek maar of> het televisie-scherm. Zij trad op in het sprookjesspel „The Legend of Sleepy Hollow", i Mevrouw Black vertelde later, dat1 z« heel nerveus was geweest voor i- ---- haar optreden. De critici hebben dit ^cr Cahforme (8108 ton) en de Ne- -derlandse tanker Caltex Den Haag <10.821 ton) zijn gi„ eren in de Bit termeren. 50 km ten noorden, van PORT SAID De Italiaanse tan optreden unaniem geprezen. Dj Beide schepen behoorden tot een E „Cotelco", een combinatie van j kontooi op weg naar de Middel zeven grote advertentiebureaus, lanöse Zee. Op de Bittermeren was heeft zich uit de Onafhankelijkehet konvooi tot stilstand gekomen Televisie Exploitatie Maatschappij en bij het wegvaren kwamen beide (OTEM) teruggetrokken. Door ditschepen in botsing. Het Nederlandse besluit wordt, zo meent de Cotelco, I schip kon de reis voortzetten, maar die een. van de oprichtsters van de de Italiaan zou zwaar beschadigd OTEM was, de verwezenlijking van zijn en is In de Bittermeren achter in Neder- j gebleven voor nood-reparatie. Beide j schepen hadden olie geladen in Perzische havens. •erloren. En dat »s nog maar het be gin. Natuurlijk, zo gaat het artikel verder, kan men informeren waarom dit of dat nu ineens weer moet of niet meer mag. Maar daarmee moet de bouwheer heel voorzichtig zijn. Hij komt op de stoep bij een instan tie. die hem beziel als iemand die de Staat der Nederlanden flink wat geld door de neus wil boren. Hij I moet galant en charmant zijn. Pas drie maanden voorwaardelijk. een proeftijd van drie jaar geëist. DETROIT. —Ford zal in mei zes met overeenkomstig de bepalingen van dit akkoord verlengd tot 31 maart 1959. de commerciële televisie land bevorderd. De aanwezigheid 1 van reclame-bemiddelaars in de ex- op de stoep kan hij zijn gal luchten, modellen van de in Duitsland gepro- Immers: hy zal hier nog eens i duceerde Tannus op de Amerikaanse vaker moeten gaan vragen. f markt brengen, in een poging te De heer Scheerens wijst dat concurreren met de kleine buiten- de -behoudzucht hier een grote rollandse wagens, speelt. Het is te begrijpen, dat wie In de maand januari bereikte de een maatregel bedenkt, er maar verkoop van buitenlandse auto's in moeilijk toe komt die op een be-1 de Ver. Staten een recordhoogte van pa aid moment weer overbodig te 5.1 percent van de totale verkopen, achten. Vorige week maakten de Peugeot Als een bittere consequentie van fabrieken bekend, dat zij dit jaar deze door ambtelijke apparaten na een begin zullen maken met de veel geschrijf en geconfereer bedon- verkoop van hun produkt in de Ver. gen bezuinigingen en versoberingen Staten, Er zullen 8000 Peugeots wor- ziet het artikel, dat de hiermee ge- gen geïmporteerd. (Advertentie I.M.) **MERPUNTC1*" Voedsel DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE M/UUURUJtt.ttAARWAT ÈRGtR WAilriijMlHtE VFUÜIDtri'MADDttt RtVOLVtRS! it BE&Lortrt on HtiutiTt vtairtti.,.. TOèM M£T DU5 Té.LAAT WAÓ OHTDtKTt IK PAT iK IM Pt WAüfcrt ZATritïTritt GtWAPtdDt AUTO. pi&vtnm kom mtTBEW'fcff oat ik tR MILT BIJ MQORDfc.ZO WERD IR VEROORDEELD.,.. ÊM HAALDE DE POLITIE JULLIE 1H? 563 - 3273, Paplo is het wel met Lou eens. dat ze nier geen dwarskijkers kunnen gebruiken, maar alvorens drastische maatregelen te nemen tegen de „Sea Serpent" wil hij eerst toch wel weten of die lui iets afweten van de netten met stenen, waaroyer kapitein Baker heeft gesproken Lou trekt zim duikerskostuum aan om direct een on derzoek in^te stellen. Hij weet precies, waar hij de netten langs de rotswand heeft bevestigd en. ja, zijn vermoedert wordt bevestigd: die zoge naamde film- en fotojongens hebben hem "een loer gedraaid, want de netten zijn spoorloos ver dwenen Aan boord van de „Soa Serpent" heeft men inmiddels ook wel begrepen, dat Lou maar een verhaaltje heeft verteld over dat duiken naar parelmoer en bloedkoraal. Kijk maar eens, hoö die knaap is uitgerustZulke apparaten ge- i bruiken koraalduikers niet! „Hoe het allemaal i precies in elkaar zit, begrij'p ik nog niet," zegt] Rob. „maar ik geloof, dat we ons in een wespen- nest hebben gestoken." ge stenen tegels bloot kwamen en ver scheidene stenen bakken of tanks, die in de grond gezonken lagen, roet één afbellende zijde, die Julia aan niets zozeer deden denken als aan de gemetselde wasbakken in de waskei- der op Glentoran; de mannen groet ten Madame La Besse uitbundig en met eik van hen wisselde ze een paar woorden het was duidelijk, dat ze hier algemeeri bemind was. De uitge graven aarde werd tot Julia's ver wondering in kruiwagens weggedra gen om een honderdtal nieters verder „Waar zouden ze anders voor tun- l?aar vingers langs de Ireemde Sfom ^ef'emle ^keï- nen dienen? En als je het aantal indrukten op de prachtige, ruw gou- h d te kunnen vaststellen waar een scherven van gebroken amforae ge- den steen van de muur ging. liet ze bepaaW roora.erp dat in de zeet zien had dat Je er uit gehaald heb- gedurende enige ogenblikken haar hg,,n v..m(faan eelcomen „as. ben zou je hetzelfde denken! Olie en vei beeld mg de vrije loop iets wat Had GcoArey dit eigenaardige proce- wijn werden natuurlijk vervoerd in ongewoon voor haar was, terwijl ze dé ge/.ten, v/oeg zich af? ze zei amforae: hoe ze de vis verzonden zich voorstelde hoe deze arbeiders ec^ter mctg weten we niet waarschijnlijk m van lang geleden zwoegden in de vis- D x biezen manden bekleed-met de bla- bakken of volle amphorae naar de Madame La Besse zat een beetje m den van dwergpalmen. triremes of qumqueremes droegen. J**®' °le kleine stenen tanks of bak- „Wat zijn dwergpalmen?1' vroeg die geankerd lagen aan de mond van en ze vroeg Julia of 2e een idee 'Julia. de kleine rivier die juist achter het waarvoor die gebruikt waien. „O, die plant waarvan de Arabie- terrein een baai inliep beschut door Julia vertelde van de wasbakken in iren erin végétal maken, waar- een voorgebergte, zwetend onder ie wasserij - „Als je de aarde aan 'mee ze hun matrassen vullen —de hete zon zoals zij alleen al zweette de achterkant weg zou graven, zou je hele omgeving staat er vol mee, je van het rondlopen. Hier, waar yle misschien een leiding vinden of jets .zult ze wei zien als we gaan lun- geuren van de heideachtige boven- dat water er naartoe voerde, zei ze; chen," zei Madame La Besse in haar landen de warme lucht vulden en de ze a reec-s een deel van het onder- wiek geschoten. Ze sleepte Julia mee branding bulderde op het Urand be- _8rundse systeem van stenen buizen om naar de baden te kijken in het neden, deed mets denken aan donke- K®zien waarin het water door middel lager gelegen deel, ook deze ove.-- re satanische werkplaatsen, als je fa- van zwaartekracht aangevoerd werd tuigden Julia volkomen, ze had ha- brieksarbeider was zou je beter afge- l,!* cisternen aan het boveneinde mei ijk dezelfde soort gezien in En- weest zijn bij de Phoeniciêrs, vond vaP. i terrein en had de vinding- geland toen ze eens door Geoffrey ze. En grote, aarden kruiken vol geu- "Jkheid ervan bewondeid. Madame meegenomen was om de romeinse rige, aromatische wijn zoals ze die H* öess® m haar schik met het bouwvallen te bezichtigen. Héte ba- 's avonds dronk gratis, daar liet lt,ef Xan,r wasserij; ze trok een den. koude baden, stenen trappen die vinho de mesa was in de Espagnola, haar riem en begon ernaar toe voerden; de tegeigewel- vormde een interessante tegenstan- Staven, lei wijl ze een Beiber ven van de kamers van het hypo hanger voor de tractors en luxe wa- JieP om haar te helpen. Julia keek caustum, waar vuren gestookt wer- gens die ze had zien uitladen uit het *ae en wenste dat ze ook een üoftcl den onder het sudarïum, de sauna luimvande V i d a g o aan deze zelf- of spade had om mee te graven: en vlak er boven: de vloer van de mees- de kust interessant, en ergens aan- onderwijl ging Madame La Besse, te van deze kamers was ingelegd met genaam aandoend, zoals eerlijke wijn die op haar kmeen lag, hardop verder tegels in visgraat-patroon en hier en aangenamer aandoet dau wat voor meL speculaties ten beste te geven daar kleefde nog een fragment van machinerie ook. £f het nu een wasserij of een was- een vrolijke fresco, in oranje en wit Deze overpeinzingen waien alleen "U1S geweest was of met aan de muren. maar mogelijk, omdat de voorman „Ik weet het!'*, riep Julia plotse- Julia overzag dit alles met een die de leiding had over de arbeiders ling uit goedkeurend oog; als deze plaats naar boven vas gekomen om Mada- wat weet je?" vroeg de oude da- werkelijk een fabriek was geweest mc La Besse enkele aanwijzigingen nic terwijl ze óp haar hurken ging waren de arbeidsvoorwaarden vóór te vragen, maar haar gepeins werd zitt'en en haar transpirerende gezicht de arbeiders bewonderenswaardig, spoedig onderbroken: de man ging met een vuile hand afveegde. Zou Mooie baden de kompels, 2eï weg en de enthousiaste oude dame dlt njet de plaats kunnen zijn waar e en moes: oen voor Madame ging haar voor naar beneden waar 2e de vis schoonmaakten Htcr vlak- La Besse ver- i en uitleg geven het grootste deel van het eigenlijke bjj het strand, zodat ze de pekelka- over de voorsc-^ jten voor de Engel- graafwerk plaats vond, voor dp naar mer niet vuil behoefden te maken, se niïjnwei'kéU, (Li ze zich moésten dé zeê gekeerde muur van het bouw- jjt, vishandelaren in Londen maken wassen voor re van hun werk naar werk. Hier waren een zestal andere ,te vis altijd schoon m ten soort goot- huis gingen. Maar ondanks haar na- Berbers met hoofdbedekkingen die rteen mrt stromend water je ziet smeulende scepticisme kwam ze varieerden van rafelige tulbanden tot re wel achter «n de winkel." onder de indruk bij de gedachte aan versleten strohoeden, bezig de grond een dergelijke fabriek, die meer dan weg te graven waarbij merkwaardi- iWordt vervolgd"».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1