In Kethelse park werkt men aan de recreatie Schijnwerpers op de Schiedamse Sport Ik zie Carmen, want ik heb Philips televisie Gestegen werkloosheid maakte hervatting van het werk weer mogelijk De Coöperatie „D.E.S." telt ruim 5400 leden Biljart- uitslagen Eieren voor klaverjassers van Schiedamse bedrijven PHILIPS TELEVISIE Koeriersters Grondverzet volgend jaar gereed Inbrekers bang voor de hond Autodiefstal Geld en chocola uit kantine gestolen IN 1957 F 3.300.000 OMGEZET „Koningsbrug" naar Madurodam WALDO RIJSCHOOL *r> 64.65.0 -w Jeugdvoetbal SVV- Martini (Londen) PAASCONCOURS VAN S.B.K.C. Excelsior ontvangt Engelse vrienden Sowjet-diplomaat overgelopen PAASPROGRAMMA'S Zie 't op zijn best met Wie heeft iets verloren? gemeente) M SCHÜEDAM bedden - meubelen VVoPiisflap 2 april 1958 3 Na jaren van (gedwongen) rust VDfdt er weer gewerkt san de aanleg van het grote recreatie-oord hi Ketbel! En hard ook. Riet grote bussen worden ze dagelijks aangevoerd, die vissers uit Scheveningen en de werk lozen nlt Leiden om daar tn Kethel te graven en te spitten. Om zo vowr de Schiedammers een plaats te maken, waar zU in de zomermaanden kun nen genieten van de frisse Lucht en de natuur. Nou ja, natuurDe mens moet wel een handje helpen om op die soppige veengrond van Kethel een park te kunnen doen ontstaan. Hoe dan ook, hier zal een oord ontstaan van zo ongeveer 60 ha. waar de stadse Schiedammer volop kan genieten van ,Jiet bniten zijn". Dat mag dan ook wel, daar immers aan de overkant van de stad. steeds meer wordt geknaagd aan het andere oord, -waar de Schie dammer recreatie kan genieten: het Sterrebos. Het Kethelse parte is Immers ook bedoeld als een vervanging van de kleiner wordende recreatie-oorden in het zuiden. Maar de verwezenlijking hiervan zal nog wel even langer duren. Hier gaat de bestedingsbeperking weer een woordje meespreken. Ophoging nodig De toekomstige waterpartijen vor men wel een aantrekkelijk onder deel van het stadspark. Er is echter nog een andere reden ook .dat ze ontworpen zijn: hieruit wordt de grond verkregen voor het ophogen van de rest van het terrein. Dat is een bitter- noodzaak, want de vel den liggen op verschillende plaatsen maar twintig centimeter boven het grondwaterpeil in de polder. Het terrein is dan ook steeds drassig. Het grondwerk is voorlopig nog de grote kluif bij de uitvoering eti hier bij zijn de Scheveningers ingescha keld- In grote kuilen, kan men ze zien graven en spitten in de zachte Het is overigens wel een wat triest idee dat men in 'Schiedam heeft moeten wachten op een kentering in de Boog-conjunctuur met de daar aan gepaard gaande gestegen werk loosheid, voordat weer met volle kracht gewerkt kan worden aan de aanleg van'dit park. Maar het is nu eenmaal niet anders. Van het begin af aan heeft het Immers in de be doeling gelegen dat deze aanleg in werkverschaffing zou geschieden, waarbij het rijk dus voor 90% in de arbeidslonen bijspringt. Anders is de uitvoering door re gemeente niet te betalen. Dat zou miljoenen vergen uit de gemeentekai.. Toen. de Watersnood van '53 iveer veel werk aan de winkel bracht en ook toen daarna de groeiende indu strie de werkkrachten wegzoog, toen is het werk blijven stilliggen. Tot grote ontstemming overigens van die stadgenoten, die zagen hoe bij een steers uitdijende stad recrea tie-mogelijkheden in het gedrang kwamen. Ook in de Gemeenteraad is er op aangedrongen om de park- aanleg dar» maar op een andere, on getwijfeld kostbaarder, manier ter hand te nemen. Vissers aan de seliop Dat laatste heeft echter niet ge hoeven. De Scheveningers zjjn er weer, sinds december. Hun dikke, wollen zeemanstruien hebben ze maar aangehouden en velen ook de rubberen laarzen, want het is vinnig koud in Kethel, waar de scherpe wind over het vlakke polderland kan blazen. De zomer mag dan in aantocht zijn, aan de temperatuur is dat nog echt niet te merken! Goede werkers overigens, die Scheveningers. Sterk van lijf en le den, met krachtige armen en beslist met lui. Ais ze vers van hun schuit afkomen, kijken ze nog wat vreemd tegen zo'n schop aan, maar dat went gauw. En ze weten van aanpakken. Alleen» ze krijgen nu zo langza merhand weer de zee in de kop. Binnenkort is het Vlaggetjesdag en dan trekken ze weer met nun loggers en trawlers het ruime sop op. Dan denken ze er niet meer over om in Kethel te gaan spitten en graven. Hun plaatsen zullen dan voorlopig wel v/eer ingenomen worden door anderen uit de arbeids-reserve, maai toch. Onzekerheid Deze afhankelijkheid van de ar- beids-markt, maakt het ook zo moei lijk te voorspellen wanneer het werk aan het -ecreatie-oord gereed zal zijn. Wanneer de huidige sterkte van 150 arbeiders (niet allen Sche veningers. overigens) gehandhaafd kan blijven, dan ïs er een kansje dat het graafwerk eind dit jaar vol tooid kan zjjn, maar zeker is dit niet. De algehele voltooiing ligt nog verder in het verschiet, want de be planting, de aanleg van de grasvel den, enz. vergt ook nog tijd, Om maar niet te spreken van de bossa- gcs. die jaren n>dig hebben om op peil te komen. Waterpartijen In het oorspronkelijke plan, dat nog niet gewijzigd is, althans niet in hoofdzaken, staat ook de aanleg van vele singels ->n vijvers. Daar zal dan m de toekomst geroeid en ge- kano-ed kunnen worden. Heel ple zierig in de zomer maanden. Echter, dk voor de winter liggen hier mo gelijkheden. De dichtgevroren wateren bieden een haast ideale gelegenheid om te schaatsen. Temeer daar vijvers en singels met elkaar verbinden zijn, zodat een rondgaande „baan" van vele honderden me tem verkregen zal worden. De brnggen in het park zijn daar zelfs op berekend: ze lopen boogvormig omhoog, waardoor de sch.iatsers, zij het dan gebukt, onder docr kunnen. De bosjes In het park van elzen, wilgen, popullerei en wat dies meer zij, zullen er dan nog voor zorgen dat de schaatsenrijders heschnt zijn tegen dc oosienwind ook. Inderdaad wel ideaal. Verder voorziet het plan in de aanleg i een kampeerterrein op een ei 1b m? en van een. hertekamp. In de fabriek van pijpleidingen J. H, Töns aan. de Oudedijk is in de nacht van maandag op dinsdag in gebroken. De indringers sloegen een ruitje stuk en konden toen in de fabriek komen. Toen zij een loket raampje in het kantoor openscho ven hebben zij waarschijnlijk de grote herdershond, die zich daar op houdt. gezien en zyn toen terugge gaan langs de gewone weg. Er wordt niets vermist. Van de heer J. K. S. is in de nacht van maandag op dinsdag de personenauto gestolen die voor zijn huis in de Burg. van Haarenlaan geparkeerd stond. Het is een zwarte Opel kapitan, 'met het kenteken NP 93—31, Uit een trektafeï en een jukebox in de kantine van SW aan de Westfrankenlandsedijk is in de nacht van maandag op dinsdag een be drag aan geld gestolen. De inbre kers kwamen binnen, nadat zij een ruitje hadden stuk geslagen, en na men ook nog ongeveer vierhonderd repen chocola mee. veenbodem. Alles in handwerk, al staat er ook een grote graafmachine verdekt opgesteld om bij de aller beroerdste karweitjes te helpen. Ook heeft de Ned. Heide Maatschappij, die met de uitvoering is oelast, uiteraard onder toezicht van de ge meentelijke plantsoendienst, een railbaantje met piepkleine locomo tiefjes meegebracht voor de afvoer van de uitgegraven grond. Toekomst-belofte Het Is zo wel een bedrijvigheid daar in de vroeger zo verlaten hoek van Kethel. Alleen jammer dat de Schiedammers nog deze zomer niet de beschikking hebben van dit ver grote park. Zij moeten het voor lopig nog doen met het reeds gereed gekomen, meest westelijke deel van het park, het dichtst by Kethel- Tuindorp gelegen. Maar wat men daar ziet belooft veel voor de toe komst. Bellen by ongeval: G.G. en GJX TulnJaan 80, telefoon 69290. Poütie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: ADotheek fa. F. H, Backer, St. Liduinastr. 58. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek: Lange Haven. Ge opend tedere werkdag (behalve maandag) van 9-30 tot 4.30 uur en tedere avond (behalve woensdag er? zaterdag van 7 tot S.30 uur). Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam Geopend tedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 4 30 urn en iedere avond (behajve woens dag en zaterdag) van 7 tot 6 30 uur. Zondags gesloten Stedelijk Mnseum: dagelijks geopend van 10 tot 6 uur; zondagen .-an 12 tot 5 uur Start-tentoonstel ling tjn. 13 april Werken van Gerrit Benner Lm 21 april BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Wat ge beurde er met Julie?" Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Overrom peling der vuurduivels". DIVERSEN Chr. Soc. Bel., 8 uur: Chr. Bedr. Gr. Centrale, Lezing, Musis Sacrum, 1 uur: Bokswedstrij den. Irene, 8 uur: Tropica. Lezing over aquariums. Café Thalia, 3 uur: KJV Thatia. Contact Voor de Coöperatie „DES" is 1957 een gunstig jaar geweest, zoals maandagavond bleek op de 55ste jaarvergadering. De waarnemend voorzitter, de heer A. M. v. d. Wel, deelde mede, dat het ledental steeg tot ruim 5400, terwijl de jaaromzet 3.300.000,bedroeg. Ook in het eer ste halfjaar van het thans lopende boekjaai, bleef de omzet stijgen. nr de vergadering werd ook het overlijden van de heer N. C. Groene- veld. voormalig bedrijfsleider, her dacht. Op 1 september is hu in die functie opgevolgd door de heer A. Molendijk. Over de zelfbedienings winkel in de Groenelaan toonde de voorzitter zich zeer tevreden, waar bij hij ook een overzicht gaf van de plannen aangaande de winkels in an dere stadswijken. De bedrijfsleider gaf een kort overzicht van de rege ling betreffende de sanering van het "Vorig jaar hebben, wij er in een uitvoerig artikel op gewezen dat door de leerlingen van de Technische School in Schiedam een prachtig groot model van aluminium is ver vaardigd van de Koningsbrug in Rot terdam. Dit zuiver nagemaakte mo del, waar ook de Nederlandse Spoor wegen zeer veel interesse voor had den, was bestemd voor het minia tuur-stadje Madurodam in Den Haag. Het werkstuk zou reeds vorige zo mer overgebracht worden, maar door omstandigheden, z.a, het ontbreken van de motor om het brugdek „op te heffen", waardoor het model „net echt" zou zijn, is het er toen niet van gekomen. We vernemen echter nu, dat na de Paasvakantie deze trots van. de Schie- damse technische scholieren toch naar den Haag gaat Eind van deze maand Zal dan de officiële inge- bruik name in Madurodam gevierd kunnen worden. melk-bezorgen, waarna de jaarver slagen van secretaris en penning meester werden goedgekeurd. D»t was ook het geval met het verslag van het College van Commissarissen. De heer A. M, v. d. Wel werd als lid van het bestuur herkozen, ter wijl secretaris G. v. d. Zee zich niet herkiesbaar had gesteld. In zijn plaats werd de heer J. Schiller be noemd. De heer C. Batenburg is als commissaris gekozen in de plaats van de heer B. J. J. Westdijk. Op voorstel van Bestuur en Com missarissen zijn op de vergadering de bedragen vastgesteld van de ver schillende uitkeringen voor sociale doeleinden. Tot besluit heeft men afscheid ge nomen van de heer G. v. d. Zee, on der dankzegging voor de 41 jaar toe- geweide arbeid als secretaris. Na een dankwoord van de scheidende secre taris is de vergadering besloten. {Advertentie iJVlJ DRIEBANDEN: Poule 3 bij de B.V. Rembrandt: L. Dries 25 25 S3 4 0.! P. Kuljpers 23 15 83 t 0.: Poule 3 bij de B.V. R.E.S.; 25 25 48 6 Poule 4 bij de B.V. D.K.C.ï Hljnekamp 25 25 45 25 23 70 2 25 25 70 3 25 22 65 3 0,338 25 65 3 0.384 OM DE VRIJE VOLK-BEKER Poule 2: Ductor et Emergo b—O.B.K. a 2—8: A. v. Warneten N. Hartog 130 130 e? 130 36 36 13 15 2.69 3.61 L. Verduin H. Groen 90 100 73 100 34 34 13 13 2.11 2-34 J. Fa vie M. Geerlings 60 80 60 54 37 37 10 6 1^2 1.45 A. Brederveld N. Droppert 45 50 sa 50 36 36 S 7 1 00 isa Volksjeboaw hH.V.O. b J. v. d. Zande 130 130 C. Jacobs 130 83 4— 43 43 4: 9 9 3.02 2.0B P. Mondt G. Uebregts 90 90 65 90 46 46 8 8 0.72 155 Bejaart Verbrugge 70 SO 30 80 35 33 5 11 1.11 220 P. Gaat A. Korver 60 45 60 18 39 39 12 3 1,53 0.4S Poule 3: O.B.K. J. v. Dorssen L. Hofman b—de Waal 130 130 30 130 115 30 4— 29 10 4.33 333 W. Hartog A. Reedert 90 90 90 64 3fi 36 10 7 2.50 1.77 B. v. Heiningen P. Steenbergen 70 60 46 60 42 42 4 7 1.12 1.42 P. v. Opstal A. Niewijk 50 50 SS 50 33 35 4 7 1.13 151 Advertentie LM.) Goede Vrijdag 's middags om 2 uur speelt op het hoofdveld van SVV aan de bosrand een sterk ju nior-elftal van SVV tegen een En gels elfta] van de fa. Martini uit Londen. Dit engelse jeugdelftal is samengesteld uit verschillende jeugdspelers van Londenss voetbal clubs. die dit Paasweekeinde enkele wedstrijden spelen in ons land. Meer dan vol was de kantine van de NV Metaalbuizenfabriek Excel sior gisteravond toen daar het Paas- concours werd gehouden. Er waren meer deelnemers dan de organisato ren verwacht hadden en daarom moesten op het laatste ogenblik nog een paar stel kaarten tevoorschijn worden getoverd. En nadat toen ook nog enkele ta feltjes waren bijgeschoven kon de heer J, de Boer, voorzitter van de SBKC de wedstrijd laten beginnen. Vorig jaar namen aan dit concours 160 klaverjassers deel, terwijl dit aantal nu gestegen was tot 180: aan belangstelling voor deze sport is dus geen gebrek. De competitie is onlangs geëindigd en om het contact levendig te hou-, den heeft men dit concours georga niseerd als een brug naar de volgen de -competitie^ in september. Niet minder dan vijfhonderd eieren zijn er na afloop van een met animo ge streden strijd verdeeld tussen de koppels die de eerste tien plaatsen bezetten. Voor het zover was zijn er harde troeven gevallen tussen de vertegenwoordigers van de Schie- daraae bedrijven, die elkaar te min der een duimbreed zullen hebben toegegeven in de wetenschap dat dit keer niet alleen de eer maar ook de eieren op het spel stonden. De winnende koppels waren: 1. Van Heiten—De Wit 4382 ptn; 2. Wit. tebolDaalmeyer 4267 ptn; 3. mevr. Van HeitenJ. v. d. Burg 4228; 4. Zwaan—Wigman 4219; 5. Zwart— Heetkamp 4216 ptn; 6. mevr. Kriek Hamerslag 4210: 7. Kat—V. d. Horst 4192 ptn; 8. Lodder—Lodder 4177 ptn; 9. Levering—V. d. Lubbe 4159 ptn en 10. Hoek—mevr. Hoek 4152 ptn. Op Paaszaterdag zullen vele leden van Excelsior 20 naar de Oudedijk gaan, want dan komen de Engelse vrienden van de Wimbledon Sports Club op bezoek. Om half drie wordt een wedstrijd gespeeld tussen de Ex- celsiorveteranen en Excelsiorcricket 1. Om vier uur speelt het volledige team van Excelsior '20 tegen de Wim bledon Sportsclub. Na deze voet balmatch blijven de sportslieden in het clubgebouw gezellig bijeen, ter wijl er voor functionarissen, spelers, gasten en genodigden zaterdagavond in hotel Beyersbergen een gezamen lijk diner wordt gegeven. Vorige week heeft de Vegla Be- drijvencompetitie de laatste vergade ring gehouden. De competitie zal dit Jaar een ander karakter dragen. Er is besloten dat enkel bedrijfsvoetbal clubs kunnen deelnemen en dit houdt in dat bh het dozijn deelnemers een aantal bekenden ontbreken omdat dit teams waren waarin ook niet-leden van het bedrijf speelden. De Vegla start op 12 mei, er zal worden ge speeld op alle avonden in de week en ook op zaterdagmiddag. Twee velden van Excelsior'20 en twee velden van DWS aan de Oudedijk zullen wor den gebruikt. Op het spel staat o.a. een. wisselbeker beschikbaar gesteld door de heer J. de Groot. Begm mei start ook de competitie van de SBC, die de z.g. Pieterman- terreinen zal bespelen. Twee bedrijfs- voetbalcompetities kunnen dus gaan draaien, maar aangezien m de zomer ook de velden moeten worden geres taureerd kan nog steeds niet worden gezegd waar de „Straatvoetbalcompe titie" van Karei Scholten wordt ge organiseerd. Verder staan er nog ve le „incidentele wedstrijden op het programma. In de „gesloten periode" zal SFC ook op zondag 8 juni een juniorentoemooi organiseren. De terreinen op Boshoek zullen in de week na Pasen zwaar beproefd worden want de Schiedamse School- sportwedstrljden, die nu voor de elf de marl worden gehouden, worden steeds meer een succes. Dinsdag 8 april starten de lagere scholen: op drie velden spelen 22 teams 51 voet balwedstrijden. In vier afdelingen zullen 65 voetbalteams van alle Schiedamse scholen om de eer strij den. Donderdag zijn de topwedstrij den en vrijdag komen de handbal- teams (voor het eerst: zeventallen!) in het veld. In drie afdelingen nemen hier 33 teams aan deel. De fina'es van voetbal- en handbalwedstrijdeu worden op 30 april gehouden. Een van de bekende organisatoren. Loekasjewstz verdween op de terug- de heer W. Nieuwstraten heeft zijn reis naar Moskou. Later werd be- Junctie overgedragen aan de heer J. richtj dat hij in Bangkok was. Vol- S?,„?er bestuurslid van I Eens het Bangkofcse blad is Loefcas- HD VS en bekend oud-sportsman, j jewitz overgelopen met hoogst Se' Op vijftien, april belegt de SSV in j heime documenten aangaande de Musis Sacrum een sportavond. Ver- Russische strategie tegen de Zuid- toond zullen worden enkele films. I oostaziatische verdragsorganisatie. o.a. het volledige verslag van de „topper" EngelandHongarije. De bekende hoofdbestuurder van de KNVB. de heer Dirk Nijs zal als een „echte" conferencier de leiding van de avond hebben. Hij zal de kennis van de spelregels testen van een groep van zes sportverslaggevers en een team van zes bekende Schie damse voetballers, die op dit gebied tegen elkaar slag zullen leveren. Be kende functionarissen uit de KNVB als Ton Michïelsen. Ton van der Kuil e.a. zullen zitting hebben in de jury. Aan de vele gebeurtenissen ter ge legenheid van het vijftigjarig bestaan heeft de s.v. h.v. „Schiedam" er enkele toegevoegd. Er zal o.a. een fotowedstrijd worden gehouden. Een jury bestaande uit de heren J. van der Touw. J. F. Ebben en P. Harre- man zal beoordelen wie de fraaiste foto uit het leven van het zwartwitte „Schiedam" heeft gemaakt. De sympathieke aanvoerder van het eerste van SFC Jo Bosman, die seizoenen lang een steun voor zijn club is geweest heeft het tijd gevon den om het actieve voetbal de rug toe te keren. In de aanwinst Grims van Hermes DVS meent SFC maan dag in de belangrijke strijd tegen SIQD een goede vervanger te heb ben gevonden voor de zesendertig)a- nge goalgetter. BANGKOK. De Russische am bassadeur in Cambodja, Anikin, is naar Moskou teruggeroepen nadat vorige week de tweede sekretarls van de ambassade, Loekasjewltz, was verdwenen, zo meldt het Bangkofcse blad „Siam Rath". Ook met de Paasdagen heeft televisie weer veel te bieden. Met Philips televisie ziet u alles en goed! Philips televisie is méér waard, omdat u kunt rekenen op een helder, scherp, stabiel beeld-op een betrouwbare werking van het* toestel, zelfs onder de ongunstigste omstandigheden-op dubbele service: de directe service van uw bandelaar en de landelijke, unieke Philips service. Philips geeft u gulden voor gulden meer techniek» meer service en bovenal meer betrouwbaarheid. I •gr die u met Philips televisie haarscherp Ihint volgen U PAASDAG Hamburg: Z)ptta ^CARMEg* 21 PAASDAG Fihnversfaf 9ei» FÏ.KJT. Prinses Bêoirixnaar Me'WexS iKurkaizs Scheveningem A VRÖ Europees danstoemoof 12 APRIL: Volledige t.v.-uitzending van Toon Hermans' One-man-show kunt kiezen uit 5 Philips SUPER ontvangers met beeldbuis-dia meters van 43 tot 68 cm, in prijzen, vanaf ƒ795.- 21 TX 180 1065.- 53 cm beeldbuis Tc bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 26 uur: Vulpen; etui met pen, potloden en stuf; 1 p. grijze wollen handschoe nen: jongensschoen: kinderlak schoentje (1.); damespolshorloge; fietspompje. Te bevragen aan de politiepost te Kethel: motorbnl; glacé dameshand schoen (L>, Te bevragen bij de vinders: Auto ped. E. Wigman, 2e Tumsmgel 24; kinderkruiwagen. T, Hoplemans. Nieuwe Maasstraat 4a; schaar, K. v. Geene. Ant Muijsstraat 18: halsket ting met collier, E. v. Pelt, Fabri- straat 36a: bedrag aan geld, I. v. d. Akker, Fr. Haverschmidtlaan 54; cirkeltrekker. M. de Groot, Singel 82b; 2 badhanddoeken. Garage Wal do. Singel 41-43; pyamabroekje, Gundlach. Grofbaan 91; geruite jon genspet, A. v. d. Vlugt, Broersveld 109, zw. jongensblouse, J. v. d. Huls Mar conistraat 79; alpinomuts. Mineur, Sav. Lohmanlaan 76;- zwart lander- (SCH1EBA8 fÖFFICIEEL NIEUWS! Ophalen van huisvuilnis Ter openbare kennis wordt ge. braeht, dat op vrijdag 4 april a.a. (Goede Vrijdag) door de Gem. Ver voer. Reinigings- en Gntsmettings- dienst geen huisvuilnis zal warden opgehaald. schoentje (L>, Rooyers, Jan Vermeer straat 12a: hond (soort boxer, met rode halsband) Dierenasiel, St. Anna Zusterstraat; blauw kinderwantje, C Jansen, Broersvest 109: 1. bruin» glacé dameshandschoen. Janson. Lek straat 97; rood lederen dameshand schoen (r.i, mevr, Vermeulen. Heemskerkstraat 52. boodschappen tas, W. Droog. Beierlandsestr. 26; damesportefeutlle, N. Lansbergen, Molensingel 46, Kethel; vulpen, K. Westhuis, Ouddorpstraat 7b; vul pen. Haderman, werf Gusto. Maas dijk, jSchtedawi heeft weer een molen teruggekregenal is het maar een kleintje! fhj stond vroeger op een erf op de hoek odn de Overschiesetoey tn Ae Parallelweg en hod dear nogal u?at beJcöJcs. Maar de eigenaar, d* reehandelaar P, Bod verhuisde enige tijd geleden naar het Bergse Ver leal lei ar hij zijn oude rak van molenaar weer h-rvatte. Hy nam toen de kleine moten mee naar Rotterdam» H(j ts echtet kortflcleden weer terug gekomen om zich weer aan de Ooerschiesetoeq te restipeit. En tn pyi voor tuintje prijkt nu weer het molentje.' 2e Paasdag: zondagsdienst Normale dienst van R.E.T. op 4 april De directeur van de Rotterdamse i Elektrische Tram maakt bekend, dat op goede vrijdag 4 april, de "~ams en autobussen zullen rijden als op week- jdagen. Op tweede paasdag 7 april wordt de normale zondagdienst gereden, doch de lijnen 32, 33, 34, 37, 45 en 50 zullen worden versterkt. Op 24'58 werd door mij in het faill. van J. S. van Gils, schoemvinkelier. Hoog straat 71 te Schiedam, de enige uildelmgslijst gedepo neerd ter griffie van de an\- rechtbank te Rotterdam en het kantongerecht te Schie dam om gedurende 10 dagen ter inzage te liggen. De curator: Mr, G. M. HOVINGH Tuinlaan 100, Schiedam Foto, film, optiek Rolfilms verjrrien? Automaat staat voor u klaar Alle soor ten films Foto K van Vuu- ren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren Hoogstraat 106, tele foon 66720 In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Personeel geve. Werkster gevraagd, goed kunnende werken t.per uur. Aanmelden per tel, 67463 Lessen Autorijschool „Ahoy". Veilig, vlug, voordelig. 8 volle les uren 25.—, 17 volle lesuren 30.Ook losse lessen. Touwslagersstraat 20 b. tele foon 128460. UW OMZET VERGROTEN ADVERTEERT DAN IN ONS BLAD Formule Meubelen passen altijdEn door het praktische schakel-systeem krijgt U meer ruimte in uw kamers. Zie zelf hoe voornaam, mooi en solide ze zijn. In mahone-kleuren rn in blank essen. schledam, telefoon 67924 broersvest 64—66,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2