H Vernieuwing in Arabië Nieuw-Guinea was in 50 slechts één grote „dump Na '53 bewust beleid T vóór Papoea- belang TWEE MANNEN GINGEN EN ÉÉN KWAM (II) Zeer grote handicaps jyw,t Jie *':hn' Sprookje ZES DAAGS E-RIJ DER 5 IJskastpolitiek" Nieuwe signatuur Doelbewuster lijn Griekse oppositie blijft verdeeld PRAKTIJKEXAMEN RESA-H1LVERSUM In 30 dagen nieuwe kracht voor verzwakte mannen Gesprek over Kasjmir geheel onaanvaardbaar Egypte krijgt lening van Wereldbank Twintig koeien overleden na giftig voer PROETJE SPARKS door FRANK GODWIN ft Speelse Speurtocht AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Zaterdag 5 april ï^/58 EEN Italiaanse architect heeft een proces aanhangig gemaakt tegen koning Saoed van Aiahtë. die bii hem een plan voor een vervaarlijk paleis had besteld, maar die nu de bouwkundige laat zitten met zijn ontwerp en met de rekening. Ziehier één krantenbericht over de Arabisrhe koning in de laatste tijd, Er waren er nog meer. Uit Cairo en Damascus kwamen opgewonden verhalen over een poging van Saoed tot het huren van iemand die bereid was Nasser uit de weg te fuimen. De beschuldiging wa« afkomstig van een Syrische officier, die bet geld ai had opgestreken om, naar hij zei, het klinkend bewijs in handen te hebben. En het derde en laatste bericht: koning Saoed heeft een aanzien lijk deel van zijn bevoegdheden afgestaan aan zijn broer, prins Feisal. De2e Feisal heeft men in enkele kranten op de foto gezien, de hand van Nasser drukkend. Wat is er aan de hand met Saoed, tot voor kort onbeperkt heerser? [s deze aanhanger van de Etsenhowerieer feitelijk aan kant gezet en vervan gen door een roan, die van plan is het te zoeken in de revolutionaire sferen van de Egyptische en Syrische leiders? Deze mening is in het Westen hier en daar verkondigd; een Britse krant heeft zelfs met enig leedvermaak de veronderstelling geuit, dat Amerika in Arabië voor zijn „A bad an" staat. Er zijn echter geen aanwijzingen, dat men te Riad, de Arabische hoofdstad, Jets beoogt te ondernemen tegen de Ararnco, de Amerikaanse maatschappij, die de petroleum bronnen in het land exploiteert. En het is inmiddels ook duidelijk geworden, dat Feisal toch niet meer is dan grootvizier; zij het dat hij Saoed meer is opgedrongen dan dat deze hem heeft verzocht, het te worden. De berichtgeving uit Arabië kan nu juist niet zeer volledig of zeer betrouwbaar worden genoemd, maar geleidelijk worden toch wei enige feiten duidelijk. Het moet wel vaststaan, dat de Syrische kolonel Serraj uit de kassen van Saoed flinke sommen heeft ontvangen, die bij had moeten aanwenden om de totstandkoming van de Egyptiseh-Syrische Unie te saboteren. Dat hoefde natuurlijk nog geen moordaanslag op Nasser te betekenen, en evenmin hoefde Saoed er iets van af te weten; maar in elk" geval kwam het neer op een complotteren tegen zoiets verhevens als de Arabische eenheid. Hiertegen nu heeft de familieraad van bet Arabische koningshuis gemeend te moeten ingrijpen. 1 ET is intussen wel duidelijk, dat hier verschil moet worden gemaakt tussen de oorzaak en de aanleiding. Feisal is grootvizier (of zoiets) geworden na het complot tegen de Egyptisch-Syrische Unie, maar er is reden genoeg om asn te nemen dat dit feit zoiets was als de druppel, die de emmer deed overlopen. Het absolutisme van koning Saoed had zijn tijd gehad: ziehier waar het in werkelijkheid om ging. De dingen zijn niet meer als in de tijd dat Vader Ibn Saoed zijn groot Bedoeïnenrijk stichtte: in de oude trant, met een goed leger van welbewapende en zeer Koran-vaste ruiters. Woestijn, oasen, tentenkampen en gele lemen steden, dat was de wereld van Ibn Saoed. de sjeik der puriteinse W&hahieten, die het grote Arabische vasteland weer verenigde onder de vaan van de profeet. Toen kwamen de Amerikanen olie halen, en streek plotseling de adem tocht van een nieuwe wereld en een nieuwe tijd over de zandheuvels en dadelpalmen van Arabia deserta. Ibn Saoed, de rechtgelovige, heeft het nog meegemaakt, en hij kon er geen weerstand aan bieden. In de primitieve hiërarchie, die geen scheiding kende tassen de kas van de heerser en die van de staat begonnen de miljoenen te vladen; rijkdommen, waarvoor men eigenlijk geen zinvolle besteding wist. De koninklijke familie bouwde paleizen, maar geen goede huizen voor de Arabieren, ze kocht Cadillacs, maar legde geen wegen aan, ze stichtte lustoorden voor eigen genoegen, maar verzuimde de water voorziening van het volk te verbeteren. De zoon. minder scrupuleus en kleiner van geestelijk formaat ook dan de vader, heeft kans gezien ondanks de stijgende inkomsten uit de olie, bet land een aanzienlijke schuld te bezorgen. Het was bet complot, dat de gelegenheid tot ingrijpen bood; maar het was het verschijnsel van de ergerlijkste weelde temidden van een armoedige omgeving, dat er de grondslag voor had gelegd. De koninklijk familie .handelde misschien uit een oogpunt van landsbelang, tnaar niet minder ook uit overwegingen van zelfbehoud. FEISAL zal stellig niet streven naar een parlementaire monarchie. Maar hij is bereisder en ontwikkelder dan Saoed en schijnt nu doende, departementen van algemeen bestuur te stichten en de staatsgelden te scheiden van de familiefondsen. Bij dit ingrijpen zal hij het familiebelang niet verwaarlozen, maar het is wel waarschijnlijk dat de Italiaanse architect, zo bij al" zijn werk betaald krijgt, toch zijn paleis- ontwerp geen werkelijkheid ziet worden. De Saoed-familïe heeft voldoende paleizen. Het wordt nu tijd, iets voor het land te doen. Er Is reden om aan te nemen, dat Feisal hiervoor vooral naar Irak kijkt. In dat land .wordt het oliegeld goeddeels aangewend voor het uit voeren van grote openbare werken ten behoeve van de bevolking. Veel verwaarloosd land, waarop de oude beschavingen bloeiden, wordt weer vruchtbaar gemaakt; er dat is slechts een deel van het vele opbouwwerk, dat daar geschiedt. In Arabië, dat grotendeels droog plateau is, liggen de dingen zo eenvoudig niet; maar dat het veel faewoonbaarder kan worden gemaakt, is wel zeker. Zo is bet gebeurde in Arabië (althans voorlopig) internationaal van minder betekenis dan nationaal. Van aansluiting des lands bij de Egyp tisch-Syrische Unie zal geen sprake zijn; en evenmin van een breuk met Amerika, want Feisal's plannen berusten geheel op het voortduren van de dollarstroom. Van de vraag in hoeverre hij over de gelegenheid, de tijd en het talent beschikt ora de feodale Arabische maatschappij zonder schok ken te moderniseren,, hangt echter wel meer af dan enkel de toekomst van zijn land. (Van een onzer redacteuren) DE eerste gouverneur van Nieuw-Guinea, de heer-S. L. J, van Waardenburg, betrok begin 1950 zijn post te Hol- landia in een rijksdeel, dat materieel weinig méér was dan een grote „dump" van afvalmaterialen uit de wereldoorlog, daar achtergelaten door de Amerikanen na de laatste taferelen van de Pacifie-strijd en met een administratief en bestuurlijk appa raat, dat in de middelbare en lagere rangen een aaneenschake ling van vacatures vertoonde. Talloze Indonesiërs, die tevoren bij onderwijs, politie, bestuur, gezondheidsdienst of boswezen werkzaam waren geweest, hadden immers na de souvereini- teitsoverdracht gekozen voor terugkeer naar hun onafhankelijk geworden vaderland een keuze, door de toenmalige Neder landse autoriteiten grif bevorderd. NEW YORK. Cumming's Dan delion Killer Co in Orangeburg heeft een paardebloemen verdelger in de handel gebracht, waarvan vol gens de firma één Ges voldoende is om twee en een halve hactare Jand van paardebloemen te zuive ren. WESLACO Texas. De leerlingen van de middelbare school hebben de 17- jarige negerjongen Leon Jackson uitgeroepen tot populairste jongen van de school* Meer dan 500 blan ke jongens bt achten hun stem op hem uit. (Advertentie LM.) nWat is er toch met de organisatoren aan de hand? We trappen al zo'n dag of tien. En zij zitten tnaar te lezenW... (Z6 boeiend is nu PANORAMA!) HierbjJ voegden zich de moeilijk heden van de vele duizenden mij len lange aanvoerlijn ter zee voor materialen, voedingsmiddelen en mensen; slechts een veertiendaagse (later wekelijkse) vliegverbinding, in charter voor de regering uitge voerd; een wisselvallig radiografisch contact, dat alle handicaps van half vergaan materiaal cn atmosferische storingen ten volle voelbaar maakte. Al even gebrekkig en lacunair was de contactmogelijkheid tussen de „hoofdplaats" (toen nog een collectie golfijzeren hutten) en de voornaam ste posten langs de kust Biak, Manokwari, Sorong, Merauke om van 't verdere binnenland maar in 't geheel niet te spreken. Tegen deze achtergrond moet men de bestuursperiode van de heer Van Waarden burg beoordelen. Er is over de mérites van dat beleid nog al wat te doen geweest in Nederland; de kritiek kwam in hoofdzaak hier op neer, dat het onder zijn bestuur staande gebiedsdeel steeds sterker het karakter kreeg van een „ambte narenstaal" en dat het werkelijke, le vende contact tussen de bestuurlijke en de maatschappelijke sfeer ont brak (men sprak in dit verband van een „ivoren toren'', waarin 't bestuur zich opsloot). Daarnaast maakte men er de eerste Achteraf de balans opmakend, mag men constateren, dat de kri tiek de heer Van Waardenburg niet in alle opzichten billijk heeft behan deld. Deze gouverneur, van aanleg een uitstekend ambtelijk administra. teur, is misschien niet geheel vrij gebleven van enige neiging tot „over. organdsatie"; het feit blijft niettemin, dat onder zijn leiding uit de chaoti- PROF. W. J. A. KERNKAMP men welbewust de autochtone pa. poea-belangen centraal gesteld heeft. Uiterlijke tekenen van deze nieu we koers waren o.a. de eerste parle mentaire missie naar Nieuw-Guinea. de bezoeken van minister Kern kamp, het langdurige studiebezoek van de uitgebreide commissie voor agrarische aangelegenheden, de syste. matische mijnbouwkundige explora ties, welke tot ontplooiing kwamen en daarnaast vooral, in de autochto- sche situatie van 1950 een ambtelijk ne sfeer de sterke uitbreiding van en bestuurlijk apparaat is gescha. hygiënische zorg en voorzorg, de ver pen, dat, tnet de wijzigingen en aan-1 breding der basis van het volkson- vullmgen, welke de tijd gebood, ook nu nog het stevige geraamte vormt van het landsbestel in Nieuw-Gui nea. Daarnaast mag worden opgemerkt, dat het bewind van gouverneur Van Waardenburg grotendeels is samenge. vallen met de periode van de Ne» delandse „ijskastpolitiek", toen Den Haag, teneinde toch vooral de Indo nesische gevoeligheden niet te prik kelen. angstvallig vermeed, tevee! actieve belangstelling jegens Nieuw- Guinea aan de dag te leggen. Noch op financieel gebied noch in andere opzichten, viel in die jaren Nederland tot doelbewust stimuleren der ont wikkeling van het rijksdeel te bewe gen en men kan de heer Van Waar denburg nauwelijks verwijten, dat hij niet de sterke figuur gebleken is, die dit beleid wist om te buigen. In dit opzicht en in andere heeft z(jn opvolger „de wind mee gehad". Mede onder de drang van hetgeen zich rondom Nieuw-Guinea in de Verenigde Naties afspeelde, viel gouverneur vooral een verwijt van, het in de lijn der Nederlandse 'poli dat onder z:jtl bewind uiterst wei- j tiek, de materiële en culturele ont- nig gebeurde, wat inderdaad bewust gericht geacht kon worden op de belangen der autochtone bevolking en haar ontwikkeling. Deze kritiek, welke omstreeks de zomer van 1952 haar hoogtepunt bereikte, heeft ze ker mede bijgedragen tot een ver vroegde wisseling van ambtsbekle ding te Hollandia. als gevolg waar van dr. J. van Baal, die tevoren de post van hoofd van 't kantoor voor Bevolkingszaken had bekleed, daar in de waardigheid van gouverneur terugkeerde. plooiing; van de Papoea-gemeenschap zo krachtig mogelijk te bevorderen en door het daadwerkelijk tonen van Nederlands actief aandeel in 't rijp maken der inheemse bevolking voor van de lal., «irrtmdir. ie «frasen 4ra„t- T ?Dt derwijs en de aanpak van belangrij ke economische projecten als 't vee teelt- en rijst-polderplan bij Koem- be in zuidelijk Nieuw-Guinea. De nieuwe signatuur van het be leid kwam mede tot uitdrukking in de nauwere samenwerking in econo misch en bestuurlijk opzicht tussen de Australische en de Nederlandse helft van Nieuw-Guinea. waartoe de eerste schreden nog onder 't bewind van minister Kernkamp werden ge zet en welke thans, kort voor het af treden van gouverneur Van Baal, een meer concrete vorm hebben gevon den. Bij de illustratie in het artikel over Nieuw Guinea in ons nummer april j.l. was een gedeelte van het onderschrift tU het zetten weggeval len. waardoor een zinstorende fout ontstaan. De bedoeling was in. het licht te stellen, dat op de talrijke scholen, van. zending en missie in Nieuw Guinea duizenden papoea's onderricht ontvangen, dat hun de weg opent naar grotere zelfstandigheid en betere economische weerbaarheid. dragen woordelijkheid, de staatkundige po sitie van ons land ten opzichte van dit rijksdeel te rechtvaardigen. Reeds de keuze van dr. J. van Baal, uitstekend kenner van de Papoea- stammen (speciaal in zuidelijk N.G.) kon men zien als een getuigenis, dat Den Haag ernst maakte met de ver plichtingen, in het VJM. handvest ver vat. In deze tweede bewindsperiode, welke 1 april jl. werd afgesloten, vloeiden de financiële middelen uit Nederland ruimer dan vóór 1953 het geval geweest was. Onder de bezie lende aanpak van de nieuwe gouver neur werd tevens een krachtig begin gemaakt met het opzetten en uit werken van een systematische „plan- ning" voor de ontwikkeling van 'Nieuw-Guinea in sociaal-economisch opzicht en de verheffing der bevol- king jn de culturele sfeer, waarbij DR. J. VAN BAAL Advertentie l M Boekh, N«d, Fran*. Duit* «n Engel* De kortcta en voordelfg*(« opleiding (Bakende Schriftelijk* Cursus) (Advertentie IM Algemene, en zeker nerveuze ver moeidheid, lusteloosheid en gemis aan eetlust, zijn meestal te wijten aan verarming van de rode bloed cellen in het bloed. Zorg voor „nieuw bloed" en herwin aan kracht door het volgen van de ijzerkuur. Wanneer U zich lusteloos voelt, dan is het de hoogste tijd bij elke maal tijd medicinaal ijzer in te nemen, zoals de Finkpillen dit bevatten. Ze zijn zo opbeurend, dat 4 weken vol staan om van 500.000 tot 700 000 rode bloedlichaampjes per mm3 bloed te herwinnen. Het aldus weer gezond geworden bloed kan wederom al het nuttige halen uit de versterkende bestanddelen van het voedsel en uit de levenskrachtige zuurstof der lucht; en wel in die mate, dat de vi taliteit van alle cellen van het orga nisme wordt hersteld. Van de eerste week af krijgt men weer eetlust. De spieren worden van dag tot dag sterker. Verzwakte mannen of man nen met bloedarmoede worden weer sterk en dynamisch. Pinkpillen bij apothekers en drogis ten. Bespaar 1.35 door aankoop van de grote doos voor een volledige kuur. Premier Nehroe van India: NEW DELHI. Premier Nehroe van India heeft het voorstel van de VN-afgevaardigde dr. Frank Graham om topbesprekingen tussen India en Pakistan over de kwestie Kasjmir te houden „geheel onaanvaardbaar" ge noemd- Men verwacht nu, dat Pa kistan er bü de Veiligheidsraad op aan zal dringen zo spoedig mogeiyk te vergaderen ooa het verslag en het voorstel van dr Graham te bespre ken. In de verhouding tussen India en de Portugese enclave Goa is weer enige verandering gekomen, daar India de in- erx uitreisbeperkingen voor de burgerbevolking van Indi sche afkomst heeft opgeheven. Ook geldzendingen kunnen voortaan weer als vroeger worden verstuurd Men vermoedt dat de opheffing van het vroegere inreisverbod een toe vloed van Goanezen naar Goa ten gevolge zal hebben, wat de econo mische toestand in de enclave on gunstig zou beïnvloeden. Dit zou de Goanese vrijheidsbeweging aanmoe digen, aldus een memorandum van de Indische regering. CAIRO De Wereldbank heeft besloten Egypte een lening aan te bieden tussen de 70 en 100 miljoen dollar voor verbetering van het Suez-kanaal. aldus deelde het blad „El Aliram" gisteren mee. De lening zal het onderwerp van bespreking vormen tussen Eugene Black, directeur van de Wereldbank en Egyptische autoriteiten als Black ceso week een bezoek aan. Egypte brengt gezamenlijk optreden bij de a.s. algemene verkiezingen te komen zijn mislukt door een onoverbrug baar meningsverschil tussen de uiterst linkse Eda en de progressie ve partij van de Markezinis. Mar- kezinis eist, dat in het verkiezings- HORTA (Azoren). De Neder- program van de verenigde oppositie landse sleepboot Poolzee is aangeko- gezegd zou worden, dat Griekenland men voor herstelwerkzaamheden aan een integrerend deel van de NAVO een van de twee baggermolens die moet blijven. Dé Eda wil deze els van New York naar Southampton niet inwilligen. I moeten worden gesleept (Advertentie LM.) ill £aHTE medie'nale bloedwijn „ATLAS" iPH Houdt L" kalm, geeft U ru-liï en...de smook is heerlijk! ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ D£ SLIJTERiWUNHANDELAAR. r"-* Voor'Hë hartdtT: lEMCOVINOS" Schiedam ZO. nu. zal ik nog even op de ■rand van het bed een verhaaltje vertellen, maar dan baat het licht uit, hoor. Er teas eens een jongetje, en dat was een heel slecht jongetje Hij deed tnet grote accuratesse, oiles wat een slecht jongetje behoort te doenHij rukte vliegjes de vleugel' tjes uit. Hij sloeg kleine, gebrekkige meisjes met een stok. Hy liet blin demannen struikelen Hij trapte btj regenweer expres in plassen. En hy heette Piet. Piet "UUp groeide op. Hij ging in de handel en deed zeer viez% zaken. Van het daardoor verkregen geld het stonk inder daad niet kocht hy krotten, die hij hardvochtig begon te melken. Als de oude moedertjes die er in woonden de huurpenningen met konden betalen, zette hij ze, doof voor hun gekerm op straat, al wacht te hij altijd even tot het regende of sneeuwde, ontdat dakloosheid bij zonnig weer niet erg genoeg is. Mel kend werd hij bemiddeld. In de oor log collaboreerde hij, dat het een lieve lust was. Na de oorlog intri geerde hy zich rijk. Toen ging hy stil lenen met zijn wroute, genaamd Marte. Een zeer slechte vrouw. Maar zij hadden een goed huwelijk, want ook slechte mensen kunnen elkaar standvastig beminnen. In een groot huis met zestien ka mers zonder inwoning zaten zij sa men slecht te wezen. Aangezien zij dat graag deden, waren zij gelukkig. Maar op een avond ^ei Piet opeens: „Marte, ik voel mtj niet wel." „Dan moet je naar de dokter", zei ze. En hij ging. De dokter bekeek, beklopte, be- rook en betastte hem aan alle denk bare zijden en sprak tenslotte: Meneeru mankeert niks". De man ging naar huis en zei: „De dokter meent dat ik niks man keer. Maar toch, ik voel mij niet wel..." „Dan moet je naar de professor gaan", zei Marie. En hij ging naar de professor en de professor bekeek, bekloptefee- rook en betastte hem in een duur dere prijsklasse nog veel doorwroch- ter dan de dokter had gedaan, doch moest tenslotte toch bekennen: .Meneer, ifc kan niets by u ein den." Hy zei er bij: „Het spyt me", want een professor spijt het als hij niets kan vinden, omdat hij zo knap is. dat hy eigenlijk altyd iets zou moeten kunnen vinden. De man ging naar huis en sprake „Het spijt de professormaar hij kan niets bij my pinden. En toch, ifc voet mij niet wel..." En zij pakten hun koffers en reis den naar het tutitenïand, consulteer. den alle geleerden van -betekenis tn alle steden van aanzien, maar kregen overal nul op het request. Want niet alles ts voor geld te koop, Eindelijk thuisgekomen, zei de •man: „Nu zeggen ze allemaal wel dat ik gezond benmaar toch, ik voel my ntet wel." En hy stierf. Marie bleef achter met een groot fortuin, een slecht karakter en een martelende onzekerheid omtrent de doodsoorzaak. Maar zie, of liever; maar hoor, op een avond klonk ge rucht in het grote, stille huis en tote stond tn de gang? Piet zij het in schimvorm. .Marie''steunde h(j, want schim men steunen altijd. Jk weet nu waar ik zo'n last van had". „Wat tras het dan?" vroeg ze. mijn geweten", zei hij. En verdween voor eeuwig KRONKEL. ik LEEUWARDEN. Twintig koeien van acht veehouders zijn plotseling gestorven, doordat zij te. sterk kwikt houdende veekoekjes hebben gege ten. Aanvankelijk bestond de vrees, dat er een besmettelijke veeziekte was uitgebroken, doch een snel onderzoek van een veearts wees in een andere richting. De fabriek, die de getroffen vee houders schadeloos zal stellen, heeft ijlings maatregelen genomen om de verkeerde koekjes te achterhalen. DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE JtHt&T GEUJK, ÓPRObtJt^n BtnTEACHTER. D0CKTI& HIJ L'jKT lit BC5T itKtR IK&trt&UJWT EÊMAAROI&hhtRtL./ K<jnifcRtt£Ut Etiï KAflbKRijGT. n&E,HAMLfcT..ZlÊltDIEdMULnET PAT Haaljekoutocm &ten Dinotfi in lttt00fD,PATfy..MATyüRUJKi6HAR VEYGtett HOORDtriAAR ...DAK HAD E VAD ER H ET TOCh I&K&R GtVVETbrt PA A R D.n IJ H EETT 6 AM EflMCT, mi IftDELIK GEZETtn i 3275. Maar vandaag heeft Lou ook geluk. Pablo heeft hem gedwongen nogmaals te duiken en nu ontdekt Lou een erot, waar hij tevoren, nog niet is geweest De gedachte flitst hem door het hoofd, dat die lui van de „Soa Serpent" best hier de net ten opgeborgen zouden kunnen hebbenen dat IS ook zo! Maar Rob heeft Lou ook gezien en volgt Jn»m. Hij is gewaywnd met nnderwatergeweer, dal hij heeft meegenomen om eventueel de haai van het lijf te kunnen houden, die zich nog steeds m deze omgeving ophoudt. Zou die duiker de netten vinden? In dat geval breekt de herrie na- tuurlyk los.Ha. daar is de haai! Kuk, hij volgt de duiker, die zich kennelijk van geen gevaar bewind i? Rf>b schoudert zijn geweer. Pablo wordt ondertussen een beetje ongerust. Lou is nu al veertig minuten onder water en het wordt tijd. dat hij weer naar de oppervlakte komt. Waar blijft die jongen, nou? Er zal hem toch meta zijn overkomen? Wat zca er achter kunnen zit ten? Ze herinnerde zich nu een beetje spijtig, dat ze op Glentoran had gezegd dat detective-je spelen een leuk karweitje was maar het was niet leuk op alle punten nul op 'het rekwest te krijgen en niets 'uit te vinden, heerlijk als het was om in Tanger te zijn tussen de bloe men in de zon, en mee te helpen bij de opgravingen, op zoek naar drem- ,peis en vloeren, terwijl ze zelf bij het graven hielp met een troffel die 1 ze in Kent's Emporium gekocht had en rapporten samenstellende voor de !oude dame. De tijd ging voorbij en ze vorder- de niets. Ze herinnerde zich dat La- dy Tracy ook het verlangen had uit gesproken mee te willen helpen bij het opsporen vanuit haar stoel; en dezelfde middag nog huurde ze leen taxi bij het uur (wie Spaans «spreekt kan dit doen in Tanger) en ging naar het huis op de rotsen. Lady Tracy zat op het dak dat plat was en behangen met waslijnen terwijl ze grapjes over de ballu- strade schreeuwde naar de Arabi sche bewoners van een paar kleine krotwoningen in de diepte. De rotsen lagen hier om zo te zeggen in twee 'lagen: eerst het bovenste rif, dan 1 een helling van steenslag begroeid met gras waar nu een groot aantal geiten graasde en kleine blokkedoos- huisjes stonden; dan een tweede ver ticale glooiing naar het blauwe wa ter dat onophoudelijk tegen de gele klippen sloeg. „Het zijn zulke aardige men sen," zei Lady Tracy, toen Julia haar begroet en omhelsd had, terwijl ze met haar magere oude hand over de balustrade wuifde. „Hiervandaan kan ik ieder facet van hun leven ga deslaan; hop ze wassen, koken zie je dat kleine kacheltje daar in de |tuin? de geiten melken en op jacht zijn naar eieren. Ik moet eraan denken Nulifur te zeggen dat haar bruine hen een nest heeft in die grote bos distels daar zie je het. daar onder dat rotsblok? het is een feit dat ik bijna meer van hen af weet dan zijzelf, glurend vanuit mijn arendsnest." Dit was een andere aardige trek In Lady Tracy's karakter en Julia stelde zich voor hoe ze daar dage lijks troonde boven op het dak, het huiselijk leven van de Arabieren ga deslaand en lange af tandsgesprek- kei voerend met haar vrienden een honderd meter in de diepte. Ze was evenwel blij toen de ouae dame op een gegeven moment tegen haar zei „Wel. en hoe staat het met je speurwerk?" „Slecht," zei Julia. „Ik wilde u vragen of uw onderzoek al iets aan het licht heeft gebracht, omdat het mijne niets opgeleverd heeft." „Oh, dat is jammer. En ik ben bang dat ik evenmin van veel nut ben geweest Ik heb een neef die nogal eens wat weet maar helaas is die op het ogenblik niet in de stad heel vervelend „Ja," zei Julia kort en bondig. Dat is het. Weet u, ik heb geen flauw idee wat de volgende stap is die ik moet doen. Wanneer denkt u dat uw neef terug is?" „Mijn beste kind, ik heb géén idee. Daar kom je nooit achter bij hem. Hij is botanicus en vliegt zo nu en dan als een vimder achter de een of andere bloem aan. Hij weet precies waar hij de zeldzame exemplaren moet zoeken iets waar echte vlinders zich geloof ik niet om bekommeren," zei Lady Tra ce met een afwezige blik in haar ogen. „Die willen alleen maar honing, denk je niet?" „Ik veronderstel van wel," zei Ju lia nogal mat. Ze voelde zich plotse ling teneergeslagen; ze had veel van Lady Tracy's hulp verwacht en nu scheen er nief.s uit de bua te komen. De oude dame zag haar verslagen heid. Ze boog zich naar haar over en klopte haar bemoedigend op de hand. „Mijn beste kind, het spijt me werkelijk dat ik ja niet heb kunnen helpen. Ik zal zien of ik toch niet wat activiteit kan ontplooien, ook voor Hugh terug is en denk ondertussen aan wat Paulus zei over z'n ziel m lijdzaamheid bezitten. Of was het Paulus niet?" „Ik herinner het me niet" „Vertel me eens," zei Lady TYacy, plotseling van onderwerp verande rend .kun je opschieten met Ma dame La Besse?" „Oh, het graven is verrukkelijk," zei Julia, op een wat opgewekter toon, „en het is bijzonder plezierig in haar gezelschap te vertoeven. La dy Tracy vertelde haar Sat de Belgi sche zeer met haar ingenomen was. evenals met de hulp dié z> bood. Ze zegt dat je een goede intuïtie hebt." zei ze* met een ondeugende blik in haar ogen. „Dat is zo, ik vloeide over van in tuïtie," antwoordde Julia speels. „En ze is helemaal niet zo lastig als. u me wilde doen geloven tot nu toe tenminste niet." „O, wacht maar!" zei Lady Tracy. Julia besloot dezelfde avond nog een van haar „intuïties" op te volgen. Daar Lady Tracy niets te weten was gekomen opnieuw had Julia de oude dame niet op de hoogte gesteld van alle feiten, maar dit zag ze over het hoofd was de tijd aange broken om Purcell ronduit naar Co lin te vragen. Het was nog te vroeg voor de bar om open te zyn en toen ze in de villa Espagnola terug kwam, gebruikte ze de tijd om Edi- na een brief te schrijven, die ze al lang geleden op de hoogte had moe ten stellen, dat wü zeggen, haar tan te Ellen kennende, schreef ze twee brieven; een kort vervelend briefje om te zeggen dat ze Colin nog met had gevonden, maar dat ze hoopte dat dit spoedig het geval zou zijn en hoe heerlijk Tanger was en dat ze een baantje had aangenomen als se cretaresse om zich m haar onder houd te voorzien -- en een andere, bestemd voor Edina's privé-oog, „Colin voert naar alle waarschijn lijkheid iets in z'n schild." schreef ze „hoewel ik rot nu toe niet heb kunnen uitvinden wet en Paddy evenmin" en ze gaf nu een leven dig verslag van haar ontmoeting met Panoukian. „Ik geloof in de eerste plaats dat hy smokkelt.'' ging de brief verder; „de stuurman cp de boot. een wonderlijk type met een baard luisterend naar de naam Ree der, suggereerde het or.miodeli:jk en iedereen die ik sindsdien heb gezien neemt het stilzwijgend aan, het Con sulaat-Generaal inbegrepen. (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1