Tunesië verwerpt toezicht van VN In Vogezen heeft men nog vakantie-ruimte Buytenhek kampioen in de hoofdklasse Deense en Duitse gasten handballen bij DWS Districts eerste klas titel naar A. van Buuren Amsterdams Volkstoneel speelde Rooie Sien Shell-service in gebruik genomen Roda Sport bij SVV A. N. Cattel jubileert in Amstelbron Geslaagd bij GemeentelijkeJuniorenstrijd Nijverheidsavondschool SW-Martini Aan de rand van de heV\ het leven op een vliegbasis Lezing P. P, G. Spronkers voor IvAO Café Heinsbroek heropend Haagse Comedie bij Schied. Kunstkring AGENDA BEMIDDELING DREIGT TE FALEN „Puck" speelt voor Kath. Kring AT STRIJD TOT IIET LAATST Antiek drama Burgerlijke stand Loonconflict in Roergebied nog niet opgelost KERKDIENSTEN MONOPOLE VERTOONT: in Energie-hal IN PASSAGE: Rühmann, het Zondagskind ...ir ds c vd Eis 4j jaar voor beroving Hernies-junioren in klavervier-toernooi Dulles prijst de NAVO Wie heeft iets verloren? BILJARTEN Artsen met Pasen i Lijkschouwing zaak- Kriek uitgesteld Zaterdag 5 april 1958 Zaal 8 ran het Volksgebouw was donderdagavond propvol. Met aan dacht hebben de leden van het In stituut voor Arbeidersontwikkeling de lezing van de heer P. P. G. Spronkers over de Vogezen gevolgd. Waren de kleurendia's en de talrij ke zwartwit diapositieven, die wer den vertoond al een .verlokking, de spreker maakte het de Jts. vakantie gangers nog aantrekkelijker door te vertellen dat in dit Franse bergge bied steeds voldoende ruimte be schikbaar is voor de liefhebbers. Het gebied heelt elke afwisseling, die maai- wenselijk is. De bergen zijn niet hoog. gemiddeld van 1000 meter tot 1400 meter. Er zyn pracht- tige dalen en bossen. In Frankrijk gaan de bewoners de laatste j xen in de vakantie naar het zuiden. De zelfgebouwde „Natuurvriendenhui zen" hebben daarom altijd wel ruim te voor bezoekers uit het noorden. Spreker vertoonde een aantal van deze tehuizen, die door de Na tuurvrienden" zijn vervaardigd van de ruwe steen, die in de om geving wordt gevonden. Beschikt men over een vervoermiddel, dan is er geen handicap, maar de Neder landers, die zonder vervoermiddel naar het topje van de bergen gaan, doen dikwijls de ervaring op dat ze dagelijks enkele uren moeten lopen om levensmiddelen te bemachtigen. Na een grondige verbouwing, die ongeveer twee weken h'^èL geduurd, is donderdagmiddag het café-hotel restaurant J. Heinsbroek aan de Vlaardingerdijk 1, heropend. Het moderne interieur met een still volle bar werd ontworpen en uitgevoerd door de heer L. van Dijk. Het in heldere kleuren uit gevoerde schilderwerk is van de fa. v. d. Brink en Roovers. Bij de ope ning waren er vele bloemstukken van klanten en relaties. Voor de Schiedamse Kunstkring geeft de „Haagse Comedie" op don derdag 1? april in het Passage-thea ter een voorstelling van „De Cirkel", een blijspel van W. Somerset Mau gham in de vertaling van Alfred Pleiter. De regie heeft Paul Steen bergen. Aanvang acht uur. Ook hebben niet alle tehuizen de zelfde gewoonten. Zo kent het fraaie tehuis in de grote plaats Colmar gescheiden slaapzalen, er zijn echter weinig ka mers. In het grotere Epinal echter 2ijn uitsluiteno grote zalen, waar de sexen niet gescheiden gebruik ma ken van de slaapgelegenheden. De talrijke belangstellenden hebben zich op deze voorlichtingsavond een goede voorsteiltng kunnen maken van dit gebied m Frankrijk, dat vanuit Nederland niet zo moeilijk te bereiken is. Er werden opnamen van alle facetten in de Vogezen ge toond. Zo zag men de bewoners van die streek op primitieve wijze bui ten op het erf de was doen met een stuk boomstam als wasbord. Vrouwengroep PvdA houdt vergadering De Vrouwengroep van de P.v.d A. houdt op donderdag, 10 april iD het Volksgebouw een huishoudelijke vergadering, waarbij tevens mevr. Van Sleen zal spreken over „De taak van dé vrouw naast het beroep van de man." Bellen bö ongeval: G.G. en G.D. Tiltnlaan 80, telefoon 69250, Politie-alarmnummer 64666- Apothekers nachtdienst: Nieuwland apotheek, Dr, Wibautplein 17 en Apotheek C, Jansen, Swammer- damsingel 41. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek: Lange Haven. Ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 950 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woensdst en zaterdag van 7 tot 850 uur) Zondags Besloten. E.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend Iedere dag (behalve maandag) van 950 tot 4.30 uut en Iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 7 tot 8 30 uur. Zondags gesloten Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 5 uur; zondagen ."ai 12 tot 5 uur Start-tentoonstel ling tm. 13 april Werken van Gerrit Benner tm 21 apriL BIOSCOPEN Parage, zo. en ma„ 2, 4.15. 7 en 9,15 uur: „Het Zondagskind". Mono po] c, zo. en ma.. 3, 5, 7 en 9 uur; „Aan de rand v. d. hel". DIVERSEN zaterdag Irene, 8 uur; Cefa „Eroïca" Arcade, 8 uur: Acc. ver. KDO- Uit voering. Musis Sacrum, 8 uur: De Dilettant. ToneeL Tivoli, 8 uur: Voetbalver. WK. Contact, maandag Irene, 8 uur: Uitreiking BB-diplo- ma's. TUNIS. De Amerikaans-Britse commissie van goede diensten beeft voorlopig gefaald in haar pogen overeenstemming te bereiken tussen pre mier Gaillard van Frankrijk en premier Bourguiba van Tunis inzake een internationale controle van de Tunesi5ch-Algerijn.se grens. Fresiden* Bourguiba heelt gisteren de Anglo-Amerikaanse bemiddelaars meegedeeld, dat hjj geen internationaal toezicht zal aanvaarden. De Franse premier Gaillard had geëist, dat de grens verzegeld zou worde» om te voorkomen, dat Algerijnse rebellen steeds een goed heenkomen zochten aan ac Tune sische zjjde van de grens. Verder zou president Bourguiba aan de bemiddelaars Murphy en Beeiev hebben gezegd, dat het Al- De Schiedamse handbalvereniging j DWS krijgt gedurende de Paasdagen 1 buitenlandse gasten op bezoek. Leden an de Deense dub Tsps, die enige dagen in Alblasserdam hebben ver toefd, komen zaterdagavond aan en worden op de Grote markt bij „Het Spinnewiel" ontvangen. Zondagmor gen wordt er aan de Oudedijk ge speeld tegen de Denen; de dames om 12 uur en de heren daarna om 1.15 uur, *s Avonds is er een gezellige avond in Tivoli en maandagochtend vertrekken de Denen. De Toneelgroep „Puck" speelt op donderdag 10 april voor de leden van de Katholieke Kring in het Pas sage-theater de kluchtige comedie en toen kwam dokter Frost." De regie berust bij Egbert van Pa ridon. Daarna komen de Duitse gasten uit Wupperthal aan de beurt. Ook dan wedstrijden aan de Oudedijk. Om 12 en 1 uur spelen de dames teams. Nel Robart is met van de par tij, wegens blessures, maar Jopie van Ammelrooy van Minerva Dordrecnt speelt als gast mee. Verder wordt er gespeeld maandag Heren 4—Dynamo 5 Heren 3Attica uit Dordrecht en Heren 2 speelt te gen een Snelwiekcombinafcie. Gisterrniddap is de heer J. L, de Heide, procuratiehouder bij de N.V. Metaalbuizenfabrieken „Excelsior" te Schieuam gehuldigd voor het feit dat hij vijfentwintig jaar werk zaam is by genoemde N.V. De zil veren jubilaris, met mevr. De Heide en kinderen in het directie-kan toor ontvangen, is daar door een heel lange rij van sprekers gehul digd. Di.ar tras als eerste directeur W. A. Renardel de Lauateüte fop de foto rechtsdie de heer De Heide gelukwenste en tevens een zilveren sigarettendoos met inscrip tie overhandigde, namens directie en staf. Daarna spraken nog de he ren Burgers namens de beambten- commissie, Kottoyk namens de fa brieksbazen, Hoogstad voor de naaste medewerkers. Van de Mark namens de fabriekskern, De Boer namens de pcrs.vereniging en Van der Vlies en Kolierhaek. Al die icoorden onder aanbieding van ge schenken. Maar cl die sprekers leg den de nadruk op de goede fctcah- - - teilen en bovenal de menselijke 1 oBtvangst nemen, eigenschappen fan de jubilaris, die hem juist daardoor zo waardevol maken op de vertrouwelijke positie dte hy bij de N.V, bekleedt. Na de huldiging in het directie-kantoor volgde een druk bezochte receptie tn de kantine. Teneinde de spanning zo boog mo- gelijk op te voeren, z\jn de beide laatshe partijen om het biljart di- stncts-kampioenschap le kl. libre gelijktijdig gespeeld. Er waren nog tuee kandidaten voor deze titel; A. v. Buuren jr. (Luctor) dte Uft zijn 5 gespeelde partijen de volle winst had behaald en M. Oostveen (Oos ten) die slechts één party had ver- foren. Daar Van Buuren zijn partij won, kon hij na afloop heel wat ge- Het Amsterdams Volkstoneel heeft donderdagavond in het Passage-thea ter een voorstelling gegeven van „.Rooie Sien", een „drama uit het volksleven, met zang en dans" van Marins Spree, dat nn al enkele tien tallen jaren meeloopt, en het blijft een vraag hoe dat mogelijk is. De voorstelling had weinig boei ends en is duidelijk niet van deze tijd. En ook niet van de vorige ge neratie, want Rooie Sien was Rooie Sien niet meer. Hoe ijverig sommige leden van het troepje met de felle en canailleuze Beppie Nooy voorop, ook hun best deden om 'm naar oude trant van katoen te geven, de op voering van dit mals zwart-witte ze- denstuk was, ook door de moderne kostumering en de schetsmatige, veel te sobere, décors, een anachronisme. Het verscheurende volksdrama was burgertoneel geworden, dat bleek bij voorbeeld in de tamme kroegscène overduidelijk. De souteneurs waren geen echte apache-figuren meer. de vrouwen geen sletten. Maar de gespierde taal kon het vrij talrijke publiek af en toe nog wel tot een schaterlach ver leiden. Donderdagmiddag is aan de Ho ge banweg (hoek Van. 's-Gravesande- j straat) het vierde Shell-station ge- opend, met het doorknippen van een I dwars door de zaak gespannen lint door de heer C. Wassink, districts chef van de Shell Nederland N.V. Exploitant van dit nieuwe bedrijf chert, 20 U J- Drenth. 23 j.fflM. Ver- is de heer J. v. d. Kamp. die m 1953 m... A Knlkhnv.n I. U. Mdan;g weri„aam het Shell Service station aan de Vlaardingerdijk. De opening van dit tweede be drijf bewijst wel, dat de heer v. d. Kamp naast vakmanschap ook onder- v' ruarwinCTcJtiet J1P71I e+stïrtn aan I Oostveen speelde in zijn partij te gen v. d. Lee niet op zij'n gemak. Si echts vijfmaal kwam hii in zijn 41 beurten in de dubbele cijfers, het geen ook bij Van de Lee het geval v. as. Bijna gelijktijdig eindigde de par tij Dijkshoorn-Van Buuren in het voordeel van laatstgenoemde. De uitslagen van de gespeelde De eindstand is geworden: A v. Buuren jr. 1200 1200 199 6.03 12 M. Oostveen J. v d. Velde L. v. d, Lee KL Dijkshoorn P. Eikenbroek serijnse Nationale Bevrijdmgsfront I heeft gedreigd binnen een maand een regering ut ballingschap te zul- I len vestigen in Cairo, indien Bour guiba in het grensgeschil met Frankrijk zou toegeven. Een derae- lyke regering zou waarschijnlijk door alle Arabische staten worden erkend, wat de nog steeds Westers georiënteerde Bourguiba in 'n moei- lijk parket zou brengen. in Algerië was de toestand de I laatste dagen bijzonder onrustig Gis- teren zouden Franse troepen 100 re bellen hebben gedood bij zware ge vechten tn. Oost- en West-Algerie. Volgens de Franse minister van De fensie Jacques Chaban-Delmas zou den de laatste drie maanden 5900 op- i standelingen gedood zijn. En ook in Frankrijk zélf is met 1200 933 227 4.11 1200 1042 231 4.51 .1200 909 218 4.12 1200 796 275 2.82 GEBOREN: Louise J. M„ d. v. R. J Melchers en L. Kmapstra; Adrians, d, v. J. de Ligt en J. Kousemaker; Arend, z. v. H. Koens en J. Winkel; Robert B z v. A J. Jonk en H. J. den Herder. ONDERTROUWD; C. A. C. Flasza, 38 j. en H. Wanders, 42 H. E. Ohlsen. 27 j. en C. W. Becht, 24 j.; J. Loendersloot, 25 j. en G. van den Berg. 23 j.; J. 5. C. Remmerswaal. 25 j, en W. F. L. Wie maas. 27 j.; A. Kalk hoven, 26 j. en M. M, Greten, 24 j.; J. A. Roodenrijs. 26 j. en A. C. Bemaert, 22 j.: A. M. A. Steg- mann, 23 j. en J. A. Kramer. 22 j G. Overdelinde. 28 j. en G. J. E. Deutekom, 27 j. partijen zijn; v. d Velde 200 200 42 20 4.76 Ei ken broek 200 162 42 17 3.88 v. Oostveen 200 200 41 26 4.87 v d. Lee 200 141 41 17 3.43 Dijkshoorn 200 147 34 25 4 32 v. Buuren 200 200 34 27 5.83 Het interieur van het café-restau- raat „De Amstelbron" aan de Broers- GEHUWD: J. A. Merks. 37 j. en. M. j "^"1 "b^r'HeT^mbon aan, w-"* *J- IsJ* 3^S!?bmwe| Lt JooSf van I tekenis is voor het verkeer tussen Oud-Mathenesse en Rotterdam, is voorzien van pompen voor autoben zine en gemengde doorsmering. Be halve het normale onderhoud van auto's, zullen liter ook kleine repa raties verricht kunnen worden. M- J. Jansen. 39 j.; W, Kramers. 25 j, en A, W- Broekhuizen. 24 j.: S. Veld hoven. 24 3. en C. Vredenbregt. 49 j.; M. J. de Nys, 22 i. en J. C. van. Schaften 23 j.; J. Goudzwaard, 27 j. en P. J. Jon- gertus. 21 j.; S. C. Bronwasser. 27 3. en J- van der Gaas, 25 D. W. Fokkema. 25 j. en M. A. Herfst. 26 j. est ia dezer dagen in een wat vro- die daar nu de toon aangeven pas- I sen eigenlijk uitstekend bij het feit, dat bet op 8 april precies vyfentwin- j tig jaar geleden is, dat de exploitant, de heer A. N. Cattel zijn zaak begon. Een jaar of zeven stond tie zaak daar toen al. maar in de winter van JoSn 'e Ia5!es zo stabiel als men wel zöu wen- sen. Terwijl premier Gaillard voor de radio heeft gezegd dat er geen sprake kan zijn van loonsverhogin gen In verband met het zo nodige financiële evenwicht dreigen so cialistische en katholieke vakver enigingen met een grootscheepse mijnwerkersstaking van 24 uur op {zaterdag 12 april. Weliswaar heeft de leiding van de genationaliseerde mijnen een loonsverhoging van vi.it procent aangeboden, maar dat vin- den de arbeiders, gezien de verho- 5 ging van hun productiviteit met ge- Voor SVV staat op Paasmaandag noeg. thuis een wedstrijd tegen RodaOverigens was de minister van Sport op het programma. Deze hek- j Financiën Ffimlin in zijn "ede van kesluiters (in welk team ook J. Veld donderdag toch. nog betrekkelijk op- van Hermes is opgenomen) zullen j timistisch. omdat het er zd. naar uit- verwoed vechten om een paar pun- zag, dat de ontwikkeling in de rich ten. ting van prijsstabilisatie in Frank- Rnda Sport speelt een stug en bij- j rijk aanhoudt, zonder fors verdedigend spelletje,Terwijl de wereldconjunctuur zich zoals SVV in de uitwedstrijd in in dalende lijn beweegt, zo zei hij, Kerkrad e heeft gemerkt. Deze on- is er in Frankrijk een definitieve prettige wedstrijd, waarbij men zo- stabilisatie te zien, die echter door wel binnen ais buiten de lijn op de i een algemene loonsverhoging ornnid- vuist ging. werd toen verloren met dellijk in gevaar zou worden ge- 30. De Schiedammers dienen nu bracht, het hoofd koel te houden en door beter voetbal de strijd te winnen. Het zit er in, zoals laatst nog tegen AGOW is getoond, toen met 611 werd gewonnen. i Van de straffe leiding van A. J. B. i Jeiders uit Den Haag zal echter veel afhangen. Tevoren wordt een pu-1 pilien-wedstrïjd gespeeld tussen spe- j lertjes van SW en Sparta. SW 2 heeft het kampioenschap binnen het bereik en mag geen mis- stap begaan tegen EDO m Haarlem SVV 4 krijgt het moeilijk tegen Overmaas 2. OVERLEDENA. Loekemeper, 80 j.; Men \s" ooit nögvan plan "om heti'^r33 werd. het gebouw ruim een dc Weter,n«- 70 J- echte- v- D-Shell-station aan Ve Vlaardingerduk i opgevijzeid, om op gelijke uit te breiden en te moderniseren, j Woensdag zijn in de kantine van de Technische School de getuig schriften uitgereikt aan hen die de Gemeentelijke Nijverheidsavond school hebben bezocht. Directeur J. Pulleman sprak zjjn bewondering uit voor het doorzettingsvermogen van de leerlingen, die na gedane arbeid nog de energie opbrachter om 's avonds aan hun ontwikkeling hoogte te komen met het trottoir op de Broersvest. De achterin liggende biljartzaal bleef op het oude peil, omdat deze met onderheid was. In de loop der jaren werd er het één en ander aan de inrichting van het bedrijf verbeterd, tot het in 1947 tevens restaurant werd. De geschiedenis van het terras vóór „De Amstelbron" is eigenlijk de geschiedenis van de verandeien- Scheidsrechter Chr Jacobs heeftde ,b™Mng van Schiedam. Aan- -• -iI vanlroliilr trac Vin* nuhlif k #»r mt. DUSSELDORF, Werkgever» en vakbondsafgevaardigden doen grote moeite om tot een vergelijk te ko- /~i 11 men in het loonconflict onder de LrOCClKOOp zwemmen 1 184000 arbeiders in de Ijzer enstaal- 1 1 industrie van het Roergebied- Voor- Kinderen beneder, de zestien jaar iopiR zyn de posities zo, dat de mi- kunnen lot en met 12 apru tegen nister van Arbeid van Noordr^n— i gereduceerde prijs zwemmen in het i Westfalen een loonsverhoging van I Sportfnndsenbad Dit geldt voor de 5,33 tot 4.33 heeft voorgesteld. De {werkdagen (behalve 8 aprtD van vakbonden eisen 10 proeent, terwijl I kwart voor negen tot kwart voor elf. jje werkgevers niet verder willen 1 gaan dan 3,7 procent. Hoewei waarnemers in Bonn op- f timistisch waren trof de vakbond vrijdagavond de nodige voorberei- dingen voor de staking, die even- tuee! woensdag zal beginnen en de industrie 250 miljoen gulden per dag zal kosten. Op Pasen Iedereen die belangstelling heeft 1 in deze film. Met William Hol- voor de ontwikkeling van de lucht- den en Virgina Leith. vaart, moet beslist deze week naar „Aan de rand van de Hel" gaan, waarin verteld wordt hoe het op een Amerikaanse luchtbasis toe gaat. In het centrum van deze span nende luchtvaartfilm staan de test piloten; kerels die iedere dag en ieder uur hun leven wagen om de Vliegerij vooruit te brengen. De wat weke geschiedenis van de majoor-vlieger, die in com munistische gevangenschap een ver klaring heeft ondertekend, dat de Amerikanen een bacteriologische oorlog voeren in Korea moet men maar voor Hef nemen. Daarnaast wordt men met de neus gedrukt op de vliegtuigindustrie van straaljager tot bemande raket. Zelfs zij, die ongeïnteresseerd staan tegen, over de luchtvaart, zullen ongetwij feld worden geïmponeerd door de fantastische toestellen, die opoffe ringsgezindheid van de testpïloten en de organisatie op zulk een erme basis als ons getoond wordt - het vrijdagmiddag niet moeilijk ge- t had bij de leiding van de interna- i tionale wedstrijd SWMartini. (Londen). Er hing rond het hoofd- veld van de roodgroenen een gemoo 1 deltjke sfeer en het was jammer dat 1 zo weinigen de kamp van de A-ju- moren tegen de Engelse jongens heb- i de semi-profs met aandacht gevolgd SphlPnaiTlSR HlflOKa CpSteiJ*J d Tegen het.einde van de eerste helft I ^LIIieUdllibE JUUUKd b Niet voor niets heeft men deze Duitse film de titel van „Het zon dagskind" gegeven. Van zondagskin deren wordt immers beweerd, dat zij voor het geluk zijn geboren. En een beetje geluk kan Heinz Ruh- mann. die in deze film als kleerma ker van de ene dwaze situatie in de andere rolt. best gebruiken. Het zou jammer zijn, u de inhoud van dit kolderverhaal te vertellen. Films waarin Heinz Riihmann zijn grap pen verkoopt, behoort men met eigen ogen te gaan zien. Ook dit maal zien wij de Duitse komiek weer op zijn best. Kurt MeiseL die „Het zondagskind" regisseerde, zorg de er voor. dat de bijrollen even- eens m goede handen waren. te werken. Ook bracht h|j dank aan het personeel, voor de betoonde ijver en toewijding in de afgelopen periode. Gediplomeerden 3-jarige cursus A: Klijse 3 w. C Possen,- HL Goudap pel. W_ Hoppe C. de Jong. H. Lupker (aant.), A. P. F v, d. Nol. J van Noordennen. D Overdijk G. J. Pronk, A. J. Wiegmann. Klasse 3 AR, H. P. Middendorp, T. J Stolk. C P. J v d Toom, Klasse 3 E. A. Boon T. Neer voort, W. B. v. Rossum. Klasse 3 KO. J M. de Jong, J, Kooy. J "Mulder. M. Notenboom, A. Pappers. C, L. Vermeu len, P. van Vliet Klasse 3 PL. P. van Bokkum. 1" Falandt J v d. Gaae, P. Jagt, D. - - Torenvliet Klasse 3 SB. F. Droge R. scoorden de jeugdige stadgenoten en C. van Hagen, v w. Klem. W. j. Lee- de tweede helft werd het door rent veld. K, A. v d. Lubbe. C. G, Pil. een ver schot van de rechtshalf 20. I J. H. P. Schop. Klasse 3 T. A. Blom. J. J. Eroklmg, J. J Dessens, A. ILand- keer Klasse 3 ST. T. Dolleman. C. Penning H. van "(Vieringen. Th. F. Wouters. Klasse 3 SCH. H M. Meeder. A. J. Rieken. J D. Schippers C V. d. Velde. C. Verbiest, J. J. Verwey. J H, P. Bakker. Gediplomeerden 2-jarige (vervolg)cursus B: Klasse 5 WI P H M. Aalberts, F E. v. d, Berg. J. G. den Boer, R. C Boer A Breur, A. C. Broekhuizen. D v d. Gaag. L. V. d. Hamer. A G. Hinten, B. Hokke, "W. Q van 't Hooit. J. Hoogendoorn, W. de Jong C A Martttus. M. H. Th. Markx. C*. Moret. Klasse 5 WZ c, L. Th. v. d. Hoeven. B. Noorlander F. J van Oevcren. P C. van Pelt. G. J. M. v. d Plas. J P. Plooy, J C. Putter, A. Rolandus C. Rljsdljk, J. J. Sa)a, B B. Scholte, G. J. Smirren. J. C. v. d. Velde. A. van Walsum G. M. Westhuis, H J. Wieg- 1 man Klasse 5 E. J H. van Cranen- burgh. D. v. d. Drift G M Heshof (aant.i, A. A. van Katwllk. H. Kuyt, J. Lens. M. F Markx, J Pals, C J v, <J VeJden, W. P Vlug Klasse 5 PL C van Gend. W. H. "Noordzvl J C, Ouwens. Klasse 5 SB. W. van tiden. Klasse 5 T. K A Dis. Klasse 5 ST. L J. Koevermans H. J. v. d. Nagel. Klasse 5 M. Th G. Witte. Klasse 5 SCH. B Landheer CURSUSSEN BOVAG IJ. VAM. W de Brum. H J M. Suckers. J J. van Everdmgen. A J. Jung, T. v d Lans, J. van Leeu wen, A. Ommerlng. ankelijk was het publiek er uit sluitend toe te bewegen daar een plekje op te zoeken als men verscho len kon gaan achter reusachtige bloembakken, maar vooral na de oorlog is men m dit opzicht geluk kig wat minder veeleisend gewor- e«=.oc JU„6Clia ,1CU. ^en kon het terras zelfs worden ben bijgewoond. Wel speefden de j ^Cid; teams geen grootse wedstrijd, maar ^ee.r Cattel na \ijfentwin.-Eerste paasdag iö er werd toch dikwijls goed gecom- J^ar, w.er ,Gn1Schiedam even Haagen: Baptisten bineerd. De Schiedammers waren terugkijkt in de tyd. dan kan hij tot overwegend sterker. Verscheidene ?^n. Senoegen constateren, dat het functionarissen van SW en ook in f,e2e stad- ondanks sombere voor trainer Arie de Vroet hebben de spellingen, toch nog meegevallen is. I verrichtingen van de toekomst Ned Herv. Gemeente. Eerste Paas dag» Grote Kerk 10 uur ds. J, G Jansen. 5 uur ds B. Baks CapeJJe ad. IJssel (Jeugddienst); Bethelkerk 10 uur. ds A Hoffman: 5 uur: ds E. i van Wienngen fOpendeurdienst), Op- I standmgskerk 10 uur: ds, H. W. Hem- f mes. 7 uur; ds A Hoffman: Vredes- kerk 9 en. 10 30 uur: dr. L. J„ Caze- mier: 7 uur: ds J. G Jansen; Tweede Paasdag: Grote Kerk 10 uur dr. L J Cazemier: KethelEerste Paasdag 10 en 7 uur; ds. Brummet- kamp. Tweede Paasdag 9.30 uur: (Gez. Paasdienst Herv en Geref. kerk ov ds. Oomkes en ds. Brurnmelkamp: Ned. Hen' Geref. Evang Gebouw Irene, 10 uur. ds. J. J Timmer, Woerden: t 4 uur: ds H Stolk. Schevemngen. 2e Paasdag- 10 uur. ds W Vroegmdeweij van Bleiswijk: Ned Prot Bond. West- 1 - - vert 92 Eerste Paasdag 1030 uur: ds. I v*an ^eedyk in Amsterdam naar T Schouwmk: Evang Luth Gem. gemeente Kerk- (Van onze correspondent) HAARLEM De officier van jus- titie heeft tegen de 22-jarlge koop man S. R. uit Amsterdam 4 Ja jaar I geëist met aftrek, voor beroving van twee passagiers, die b|j met zijn taxi Zaandam had gebracht. Het eerste slachtoffer was de Zaan- ,aoj- t-nt,p. cQ; b"":" i damse koopman J. H. die bij zijn dag; 10 uur; Br BalcS (rS°It. thtuSItomst PartHtje horloE» dam> en 7 uur: ds K Reiiing (Rotter- miste. Het andere slachtoffer was de dam»; Chr. Geref. Kerk. Warande hoek 35-jarige Zaandamse kelner W. van B.K.-Iaan. Eerste Paasdag: io^o uur: der B. die nog kon verteilen dat er =i'n Smeden. (Rotterdam) en i m auto van de koopman waarin 5 30 uur. ds. D. Slagboom sGraven- i - - - ,ndeiTweede Paasdag: 10.30 uur: ds. Ock een aantal Schiedamse ju- 'an Smeden. Geref. kerk. Eerste paasdag; Ooster- kerk 10 uur ds. G Brinkman en S uur ds. J Na wijn Plantagekerk: 930 uur W A. Kryger en 4 30 Uur ds. G. Een jumor-B-elftal van Hermes— DVS nam vrijdag deel aan het jaar- I hjkse „klaver vier"-toemooi. dat tus- sen Sparta, DFC, Haarlem en HDVS ny in Haarlem werd gehouden. Met de overwinning op DFC en Haarlem en een nederlaag tegen Sparta be zetten de goed spelende blauwwitte doka's, leerlingen. \an de sport- i Bi hikman Juiianakerk: 10 uur ds. J. school W. Bishoff zal deelnemen aan I „5 uur ds- w- A. Krijger. het lUdo-fBüyai op tweede Paasdag Sh?Jrsd3.0 „5. in de Energiehal te Rotterdam, geor ganiseerd door R. Hulsker. Dit zijn bij de gele banders" de lichtgewichten A. Sey, J. v. d. Ven, D. van Wijk en T v. d Tuijn, de middengewichten M. Witsel en M. Dingelo en zwaargewicht J. Kleé- heeg. By de oranje-banders 14e kyu> de lichtgewichten F. Nieuwenburg en C. Roovers, middengewicht A. Klepke. Verschillende judoka's ko men ook uit m een zwaardere klasse 230 uur ds. W. A KnjgwV—'Tweede' paasdag. Oosterkerk: 10 uur ds. W. A- Kryger. Ziekendienst Kemeente-riekenbuis: uur ds. 5. G. v. d. Haagen. vrouw en een jongeman gezeten had den met wie hij had gevochten. Het waren, de 28-jarige buffetjuffrouw F. M. B. en de 24-jarige drummer A H van V mt Amsterdam. Wegen a medeplichtigheid eiste de officier te gen hen twee en 2hz jaar. junioren de 2e plaats achter Sparta. dan ze wegen. Volgend jaar wordt dit toernooi in Leraar w. Bishoff B zelf aange- Sctuedam gehouden. zocht als scheidsrechter. WASHINGTON Ter gelegenheid van het feit dat de Noordatlantlscha VerdragsorgsuilBatie vrjjdag negen Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— jaar geleden werd gesticht, heeft de Wiltinm Holden, super-Jie-man no. 1 tn „Aan de rand van de hel". Op beide Paasdagen zijn de dienstdoende artsen: A L J. Kunze, Nieuwe Haven 115. tel. 67760; J. van der Veer, Ruys de Beerenbroeck- iaan 16, tel. 69873: mevr. C. Duy- ster-Jamin. BK. Laan 156, tel. 69991 en W. T, P. Nijcnhuis, B K. Laan 154. tel. 69880. Op 5. 6. en 7 april zijn de dienst doende apotheken: C. Jansen. Swam, merdamsingel 4t en de Nieuwland- apotheek. Dr. Wibautplein 17. De Rembrandt-apotheek, Rembrandt- laan 5. neemt de nachtdienst waar op 8, 9, 10 en 11 april. Onderscheiding De eremedaille verbonden san de orde van Oranje-Nassau is in brons toegekend aan mej P. M L. Kockx. huishoudster bij de familie G. J. Vincent te Schiedam. bolés te krijgen. Buytenhek zal deelnemen aan de wedstrijden om het Gewestelijk kampioenschap, welke op 10 en 11 mei as zullen plaats vinden in het clublokaal van de Biljart Ver. 't Oosten te Vlaardmgen Het persoonlijk Districts-kampl- oenschap Hoofdklasse libre. Is door de Rembrandt-speler G. Buytenhek gewonnen. 2|jn zwaarste concurrent was de DKC'er R- van Stlgt Thans waar tegen Buytenhek op 22 maart Jl. remise speelde. Doch in de eerste party vrijdagavond scheen van Stlgt Than,s nog een gooi naar het kam pioenschap te willen doen, toen het hem lukte, een overwinning op Buy tenhek te boeken. De DKC'er was nu uitgespeeld en had uit zijn 6 partijen dus 7 punten, eenzelfde aantal als Buytenhek uit 5 partijen die In z(jn laatste partij tegenover van Soelen zou komen te staan. Het is een zeer spannende strijd v goeien 2M geweest, waarin de spelers c'.krur Kuon Ac niet veel toegaven. Slechts 24 beur- j ten had van Stigt Thans nodig om Bu>tenhek 2M f zijn 250 vol te maken en het al« v Soelen 230 hoogste serie 50 voor zich noteren Wij zijn van deze speler de laatste G Bifvi<«nhefc l.W) tijd veel hogere series gewoon en p v gtl8t Th uw is het hieraan te danken geweest, s m. kooit l3(m i dat Buytenhek zyn party verloor 1 b v. Soelen isoo 12.39 uur en 2—6 uur; 2 p. nylon3; tasje met sleutels en gereedschap. Te bevragen bij de vinders. Beige herenhandschoen (L), G. v. .Nielen, Hagastraat 28; zwart glacé dameshandschoen. K. de Haan, Cort v d. Lindeniaan 26; 1 wollen want, 1 M. Koppenhagen, Middelharnisse- straat 34: damesportemonnee met inhoud. W. v. d. Toorn, Stephenson- straat 20a; fietstas. Nouwt, Hogen- bduweg 55; kinder portemonnee met j inhoud, W. de Wolf. Ridderkerkse- strsat 22a; herenportemonnee met inhoud. A. Soeters, Hoofdstraat 87: keukenstoel, J. C. Nuiten. Overschie- (sestraat 78; 2 gloeilampen. A, Brink man. Rotierdamsedijk 253a; streng koordtouw. Melchers. Korte Achter- j weg 4a: bos sleutels. De Boer, Mgr Nolensla an 850: vulpen. R, v, d. met een \erschii van slechts 25 caramboles. Van Soelen heeft goed partij ge geven doch was niet tegen Buyten- -T - hek opgewassen, dte slecht? 30 beur- I «eg, -ulianalaan 50; bril. S. Voogdt, ten nodig had om zijn 250 caiam- AnA Muysstraat 26b; bos sleutel: ntslagen de laatste partijen 230 230 24 30 1 0 41 230 223 24 34 9 37 203 40 6.34 v. Dokkum. Prof. Kamerïitigh Ön- neslaan 133a: bedrag aan geld. Scheffers. Boylestraat 14: bedrag aan geld, D. v. d. Ende. Vlaardin gerdijk 39a; vcrpleegstersbroche v. ri Sloot, Lange Achterweg 21; gou- |den daniesring. J Smeehuijzen, 1 Zwaerdecroonstraat 39b, Rotterdam- 1 Wautoped. V. Verweijen. Dr Wi- bautplein 54; autoped, Luijterink, Mgr. Nolenslaan 297: autoped, Hage. stein Jan Vermeerstraat 3a; regen broek. Meiier, Van Swindenstraat 7?a; grof«e z'jdcn shawl, Alak. Beierlandsestraat 2c: blauw klnder- I jasje, F. v. d. Goor, Mariastraat 125a; zijden shawltje. C. Kruger. Nassaulaan 40; grijs-groene heren- pantalon. G toen weg Sm gei 88; brume werkjas, pet. shawl en no titieboekje. J. Oosterhoit, Beetsstraat 46a. Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken Foster Dulles in een telegram aan secretaris-generaal Henri Spaak verklaard dat de vrije wereld alt|jd bereid is te onderhan- len voor een reele vrede maar niet voor een vrede op basis van lucht spiegelingen. „De vrede waar vnj naar stroven'„ aldus Dulles, „is geen toestand waar in oorlog ontbreekt maar een positie ve toestand van rechtvaardigheid en. rust voor de mensheid." Voorts meende Dulles in zijn ge~ j lukwens-telegram dat nog nimmer in de geschiedenis een bond van staten in zo korte tijd zo vesl tot t stand had gebracht. 1 LONDEN De lijkschouwing van Marie Kriek het 19-jarige Ne derlandse meisje dat op 6 januari dood werd aangetroffen in een grep pel bij Boxtea in Essex, is weer voor onbepaalde tijd uitgesteld om dat een der jurv leden ziek was. CAIRO, Een standbeeld zal worden opgericht voor Sollmaa el Halabi. die in 1800 de Franse gene raal Jeai-Bantirte Kléber heeft ver moord Voor de nieuwe Verenigde Arabische Republiek is El Halabi een «vmbooi en een martelaar voor de Arabische eenheid, zo verkl*»r- Nie. de donderdag het Egyptische blad „Ai Akhbar".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2