I Staking in Roergebied morgen beginnen Verkeer eiste WEER doden en gewonden Alleen VAKBOND WIJST COMPROMIS AF Lodder vermoord Advocaat mocht tijdens verhoor niets zeggen Vandaag nog een laatste poging Chroesjtsjew Toestand kritiek voor regering Boekittinggi nu (vele) brieven „Paul de Groot autoritair" Bankbiljetten in brievenbussen Grote brand in Samarinda op Borneo Onbeslist Laatste Bomans Topprestatie Euro-gevoelig" Nog eens Onder het Melkwowct rg&LANGS HET LIJNTJE SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN Speelse Speurtocht Dins jag 8 april 1958 Advertentie.A.M.) Angst voor iedere hap eten :met dat zuurbraaden in 't verschiet. Bennies blussen 't vaur in 'n ommezien/ Menigeen kan pee" «ten meer zienal- leen om de angst in 't vooruitzicht van die zourbran'd op de maag, Rennies nemen zo nodig bijl voorbaat De hevigstezuurbrartd stilt al-op *t mo ment dat n Rennies .begint .te smelten op de tong. Druppel voor druppel met uw eigen speeksel komen de zuorbrand dovende ingrediënten i« de maag en brengen 't maagzuurgehalte weer in balans Wég pijn' Vervolg van pa«* 1 eerder dan Goede Vrijdag, toen hij mocht opbellen, als raadsman aan gezocht. Zijn brieven aan mij zijn echter niet doorgestuurd. Noch aan hem noch aan mij is dit meegedeeld. Ik vind het een groot schandaal, dat hij, verdacht van het ernstigste mis drijf dat ons wetboek kent, zo be handeld wordt" Mr. Huygens beroept zich op art. 50 van het Wetboek van Strafvor dering, waarin staat dat iedere ver dachte die zich in verzekering be vindt. vrij contact met zijn raadsman mag. hebben. Volgens de Leeuwarder politie is dit artikel echter op O. niet van toe-, passing, aangezien de arts een zoge naamde afgestrafte is. door zijn von nis tot levenslang wegens moord op zijn vrouw. „Ik heb mr, Huygens alleen naar Leeuwarden uitgenodigd, omdat O. niets meer wilde zeggen zonder mr. Huygens." aldus commissaris Hou wing. „Toen deze advocaat hier was heb ik direct tegen hem gezegd: u bent een buitengewoon .goed advo». caat en een buitengewoon. eerlijk mens, .maar er praten hier slechts twee mensen; O. en ik. Als ti wist hoe deze zaak zat, zou 11 zijn raads man niét willen zijn."' Commissaris Houwing voegde er tegenover ons aan toe dat Lodder naar zijn mening toevallig het slacht offer van O. is geworden:Hij heeft eerst geprobeerd anderen, wier- ver klaringen in deze zaak nu'van groot belang zijn, in de gevangenis te ver giftigen." Toen O. merkte geen ver trouwelijk gesprek met mr. Huygens te kurinen voeren heeft hij gewei gerd zich verder te laten verhoren- „Intussen," aldus commissaris Hou wing, „heeft hij echter toch v/eer met ons gepraat. Maar al zei hjj niets meer, dan nog waren wij met deze zaak klaar. Het dossier gaat over enkele dagen naar de justitie." Er is noch voor de Nederlandse, noch voor de Belgische politie voor alsnog .aanleiding, O.'s neef in Bel gië te arresteren wegens het ter be schikking stellen' van de cyaankali, zo deelde commissaris Houwing ons verder mede. „Als de justitie O. niet voor deze tweede moord zal vérvol gen. omdat de man toch al tot le venslang is veroordeeld, is het dos sier toch in elk geval goed om O.'s re visie-verzoek te torpederen." Dr. O. is sinds 5 februari, toén Lodder dood in.de gevangenis werd gevonden, volkomen geïsoleerd van de buitenwereld- Hij mag geen cor respondentie en. bezoek ontvangen, geen brieven schrijven, geen kranten lezen en piet werken en zit al twee 1 maanden alleen in een cel. ,-,Een hoogst gevaarlijk mens." •vindt commissaris Houwing. ..tegen ■wie het onderzoek zo, moeilijk was. omdat wij moeten werken met ver klaringen van gevangenen uit Leeu warden, waar immers de zwaarste misdadigers uit ons land opgesloten zitten." Over de dood van -ijn echtgenote beweert O.; „Lodder heeft een ver houding met mijn vrouw gehad. Toen 2ij een kind van hem verwacht te. heeft hij haar gezegd dat zij aan de zwangerschap een einde kon ma ken door cyaankali in te nemen." O; ontkent dus nog steeds zijn vrouw te hebben vermoord. DUSSELDOKF. De minister van .Arbeid van Noord-Rijn Westfalen, Hemsath, zal vandaag nog een aller laatste poging ondernemen om de staking van 184.000 staalarbeiders, die morgenochtend dreigt tc begin nen, te voorkomen. Inmiddels gaat de vakbond voort met het treffen van voorbereidingen jr de staking, die, indien zij doorgaat, de grootste West- Duitse staking sedert de tweede we reldoorlog zal zijn. Een compromisvoorstel van minis ter Hemsath werd zaterdag door de vakbond verworpen. Hij had loons verhogingen van 4.33 tot 5,33 procent voorgesteld. De werkgevers waren bereid dit voorstel te aanvaarden. De va kbondsafgevaardigden verwierpen het voorstel met 117 tegen 3 stem men. De vakbond heeft reeds een sta kingscomité gevormd, dat zijn hoofd kwartier te Essen zal vestigen. Dit comité zal dinsdag bekendmaken of alle arbeiders van de ijzer- en staal industrie in het Roergebied het werk moeten neerleggen, dan wel dat er alleen in bepaalde gedeelten van het Roergebied zal worden gestaakt. Hemsath zal vandaag te Dussel- dorp spreken met vertegenwoordi gers van de werkgevers. De vak bondsleiders zullen klaar staan om de onderhandelingen te hervatten, als de werkgevers een beter aanbod doen dan de loonsverhoging van 5 procent, die zaterdag is verworpen. De bond van metaalarbeiders had aanvankelijk 10 procent geëist tAdvertentie LM.) Drink stimulans voor de hedendaagse vrouw Bij apotheek e.n drogist Vervolg van pag 1 de oprukkende troepen van Nasoetion tot staan te ;brengen of zelfs terug te' slaan. Woordvoerders'van'de te gen-regering wezen er echter op, dat de troepen van Dj aki rtaver in. de meerderheid zijn,' eri dat- het wel licht spoedig noodzakelijk zal zijn volledig tot een gueriïla-oorlog over te gaan. In Cheribon op Midden-Ja va, liepen dertig personen verwondingen op, tpen maandagavondeenonbekende een handgranaat wierp temidden van 'honderden.mensen, die uit twee bio scopen kwamen. De autoriteiten ver klaarden dat de handgranaat was gegooid door een terrorist die ver warring wilde zaaien, nu op Mid- den-Sumatra opstandelingen ae cen trale regering bestrijden. Volgens berichten uit Makassar wordt het vliegveld bij Paloe in Midden-Celebes,' dat op 31- maart op de opstandelingen werd her overd, sinds enkele dagen door de Indonesische luchtmacht gebruikt. Acht Indonesische militairen wer den giidocd toen een vrachtauto van het leger jn een hinderlaag reed bij Tjibanten in het zuiden van West- Java. Volgens berichten uit Ban- dceng was de hinderlaag gelégd door 200 opstandelingen van de Daroel Islam. WASHINGTON, Chroesjtsjew zet de traditie van Bcelganin als de Grote Briefschrijver voort. Een groot aantal staatshoofden onder wie Elsenhower heeft dit weekeinde ecn brief van hem on tv in gen waarin hij erop aandringt het Russische voor beeld te volgen en de kernproeven te staken. Eisenhowers perschef, Hagerty, gaf later een verklaring uit waarin ge zegd v.'ordt dat de brief „niets an ders is dan een herhaling van Gro- mykos verklaring". De andere staatshoofden deden er tot nu toe het zwijgen toe. Chroesjtsjew herhaalt nog eens, dat de Sowjet-Unie, indien haar voorstel tot staking der proefnemin gen met kernwapens niet wordt aan vaard, zich ontslagen zal achten van haar belofte om deze proeven te staken. AMSTERDAM, De heren Wage naar, Gortzak, Reuter en Brandsen, die als leden van de CPN zijn ge royeerd, en mevrouw LipsOdinot, die niet als lid is geroyeerd, maar wel uit het partijbestuur is gestoten, hebben, een verklaring uitgegeven, waarin zij hun standpunt ten op zichte van het partijbestuur bekend maken. Al geruime tijd hadden zij kritiek uitgeoefend, in het bijzonder op het autoritair optreden van CPN- secretaris Paul de Groot, die een be leid voert, dat volgens hen ingaat tegen de Leninistische beginselen en die weigert een werkelijk principiële discussie over het beleid van de par tijsecretaris te openen. De geroyeerde leden zeggen, dat zij hun werk in dienst van de arbei dersbeweging zullen blijven voort zetten. Zij hopen ook de commu nistische partijen in het buitenland in te lichten over de huidige moei lijkheden in de Nederlandse com munistische partij. (Advertentie r.M 150 Nederlandse gezinnen krijgen tezamen 25,000.— belastingvrij, verdeeld in porties van 100 tot 1000 gulden, in hun brievenbus. 3.015,000 speciale kranten zullen tus sen 8 en 17 april 1958 huis-aan-huis (gezinsverspreiding) namens enige tientallen Nederlandse bedrijven ton gunste van de actie „Appèl 2" wor den bezorgd. Notaris or, M. J. Meijer te Arasterdam hoeft 150 kran ten. waaraan geheimen zijn verbon den, toegevoegd. Op 18 april zullen in een speciaal programma (402 m.) tussen 22.00 en 22.30 uur de geheimen bekend ge maakt worden. De mogelijkheid L derhalve aanwezig, wanneer U één dezer dagen de voor tl bestemde krant uit de brievenbus haalt, dat iiö krant op 18 april bankpapier blijkt te zijn. DJAKARTA. In Samarinda, de in grootte derde stad van Borneo, heeft een grote brand gewoed, waar door 15.000 mensen dakloos zijn ge worden. Twee personen kwamen om het leven; terwijl talrijké anderen gewond werden. De helft van het aantal woningen in de stad werd vernietigd. De oorzaak van dé brand is niet bekend. (Advertentie LM.) Dat kunt U gemakkelijk met de Deense ZUiETAöLcTTEN ndincj von Or, Rosenberg MADRID Von Brentano. de Westduitse minister van Buitenland se Zaken, is zondagavond in Madrid aangekomen voor een bezoek van twee dagen. Hij zal een overeen komst tekenen aangaande de na de tweede .wereldoorlog in Spanje in beslag genomen Duitse activa. GIETEN, In de nacht van zon dag op maandag heeft op de provin ciale weg Gieten—Assen een ernstig auto-ongeluk plaatsgehad, dat aan twee personen het leven heeft ge kost. De 33-jarige arts J. H. Schrenrs uït Her^'.stede, die als plaatsvervanger ophad in Oudehaske (Fr.) ïs ver moedelijk doordat hij in de auto zocht haar een asbakje, met zyn auto in volle vaart tegen een langs de weg staande boom gereden. De vier inzittenden van de auto moesten zr-aar gewond naar het WHhelmina- ziekenhuis in Assen worden overge bracht, waar do bestuurder twee uur na het ongeluk overleed. Gistermor gen vroeg is daar tevens zijn 28- .iarlge schoonzuster, mevrouw B. van der Beeke-Kallenveld uit Hooge- veen bezweken. De heide andere zwaargewonden zijn de ver'oofde van de arts, mejuffrouw H. Veerman uit Den Haag en de moeder van de bestuurder, mevrouw B. Schreurs- Poltr. eveneens uit Heemstede. Dlemen. Op de rijksweg Am sterdam—'t Gooi is tweede paasdag avond de door de 24-jarige H. M. van der Steen uit de hoofdstad be stuurde scooter gevallen doordat het achterwiel er af liep. De duopassa- gicre, do 23-Jarige mej. H. J. uit Am sterdam. werd met een schedelbasis- fractuur en de bestuurder met een hersenschudding in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis opgenomen. 's-Hertogenbosch. Gisteren zijn ter hoogte van het stadion twee luxe bestelauto's met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de ene auto. de heer S. uit Arnhem, raakte bekneld achter het stuur. Hij werd zwaar gewond naar het Groot Zie- ken.gasthuis in 's-Hertogenbosch overgebracht, waar hij kort daarna overleed. De bestuurder van de an dere auto. de heer H. Bosch uit 's- Hertogenbosch, werd eveneens ge- wond naar het Groot Ziekengasthuis overgebracht, doch kon later huis waarts keren. Ootmarsum. Gisteren omstreeks vier uur is in de buurtschap Nutter een auto, bestuurd door de heer B. Damhuis uit Geesteren, waarin bo vendien rsog zes medepassagiers za ten, in volle vaart uit de bocht ge vlogen entegen twee langs de weg staande eikebomen terechtgekomen. Alle inzittenden werden min of meer ernstig gewond en na ter plaatse voorlopig verbonden te. zijn, werden zij met drie auto's naar het R.K. Ziekenhuis in Almelo overge bracht. A LS radio .en tv - ooit een kans hebben gekregennde volledige aandacht van de luisteraar en kij ker ie trekken, dan was dit wel op deze gure Paasdagen, waarop het eigenlijk alleen maar thuis, gezellig bij de warme kachel met een beste kop koj'jïe en zoo Is utirilt me£ een lekkere sigaar of sigaret daarbij, goed toeven was. 't Was alsof beide: media sterk re kening hadden gehouden met de noodgedwongen huizipheid; -tj wik kelden zich zaterdagavond reeds in een' sportieve strijd,-die gisteravond werd afgesloten. Tja, én. nu ver wacht 11 van ons natuurlijk de uit slag. Hier komt-ie dan: onbeslist, met een ere-vermelding voor de V ara-radiomensen, die met een kwartje op zak twee en een halve dagaan de kost moesten zie t. te komen.' Zij gaven een uitstekende indruk over de drukte tijdens dit lange weekeinde. Helaas 'vielen zij elkaar bij de gesprekken iets te veel in de rede. OP het scherm moest de NCRV. de rij openen. De opdracht was moeilijk. Hoewel niemand haar het recht zou willen betwisten om de avond voorafgaandeaan het paas feest aan :te passen aan. het karak ter van deze dagen, zullen vele kij kers bij de voorbeschouwing van het programma het betreurd heb ben, dat we In Nederland slechts beschikken, over één station. Deze bedenkingen vielen geheel weg bij het zien van het NCRV-programma, en. maakte plaats voor warme waar dering. De passiemuziek van Hein- rich Schtitz bij de zeven, kruiswoor den werd een stuk bewogen en doorleefde muzikaliteit; het bood de cameraman bovendien, volop gele genheid tot goed werk. Minder ge lukkig was de overgang tot de film van Walter Rilla: Zie de Mens. De monoloog van de Romeinse hoofd man bij. het Kruis moest een. brug vormen tot de meeslepende beeld- meditatie van Rilla over de laatste week van het leven van Jezus op deze aarde. De vertelkunst van Tob Bcrdes reikte edhter nietver ge noeg en de -beeldregie bleef daarbij or.der de maat. Zondagavond vond dé 63e en laat ste uitzending plaats' van Godfried Bomans „Ernst en Humor"-mijme- ringen. Het werd een „afscheid van de luisteraars", waarin Bomans op wat weemoedige maar besliste toon uit de ether stapte. Sinds het najaar van. 1955 (toen de serie begon) heeft Bomans 'zich aan zijn, luisteraars voorgesteld als een microfoonfilosoof die de hem toegemeten tien minu- ten steeds vulde met voorzichtig uit-- gesproken, maar scherp snijdende ironie, een vleugje vermaning, een tikje opbeuring: Hij was zo'n radio spreker, die"naar vroeger gelden de nor-men eigenlijk helemaal geen radiospreker was hij sprak onevenwichtig, traag superieur, mis schien zelfs wat vervelend, maar vervelend was het nooit. EEN topprestatie leverden onge twijfeld zondagavond. de West duitsers met hun uitzending van Bizets opera Carmen. Zelden heb- ben we meer genoten van een ope ra als van deze. Be muzikale en vocale bezettingen waren zeer sterk, de zangers en zangeressen, acteerden uitstekend, maar boven alles uit stak de fantastische regie van Har- ro Dicks. Bizets opera, nu al meer dan tachtig jaar oud, kreeg nieuwe kleur en' fleur, nieuw leven'. Een stuk tv-werk om niet snel te ver geten en dat sterk doet verlangen naar een volgende uitzending van Harro Dieks. DE beeldbuizen kregen niet veel gel 'genheid tot .afkoelen. Na 'n voortrefielijk extra kinderuurtje met een allerliefste film over een verdwaald eendje en een herhaling van de film gemaakt van het be zoek van prinses Beatrix aan de West, volgde 's avonds weer een uitzending van de AVRO. Dick de, Vilder wat een gezellige compè- re is-ie toch opende de avond met zijn Meridiaan, dié uitstekend aansloot op de pagsdagen en het. nieuws. Hoogtepunt'was het praatje van de dichter Gabrïël Smit met een bekend architect over kerken bouw. Het slot vandeze uitzending be vestigde weer de Buro-gevoeligheid van de Nederlanders. Na de over winningen in het Songfestival en in de strijd om de Gouden Gondel, veroverden nu onze amateurdansers en. niet te vergeten danseressen, de erepalm in het Europese danstoer- nooi. Deze reportage uit Schevenin- gen was gezellig en. sfeervol. Hij kende, slechts één. gebrek. De re gisseur en de cameraman hadden stellig het was een Eurovisie uitzending, waarnaar men in zes landen keek wat meer aandacht moeten besteden aan de buitenland se paren. De Belgen en de Denen b.v. kwamen er bekaaid af. Jammer ook. dat het dubbelbeeld, waarin de uitslag werd vermeld, te vroeg kwam en commentator en camera man de climax onthield. D. SPRONG Dylon Thomas heeft ook de Ne derlanders te pakken. De VPRO kreeg talrijke verzoeken tot een herhaling van zijn hoorspel Onder het Melkwoud, dat door de Neder landse Comedie voor de radio werd gebracht. Op 18 april 's avonds om half acht kunt u er weer naar luis teren. Na Hoteld-oradio, dat z'n gebrui kelijke tijd zal opeisen, om 10-25 'n bespeling-door Leen 't Hart van het i carillonvan de O.L.V, Kerk te Amersfoort. Ton de Leeuw besluit om 10.40 zijn serie ovér de experi- in.et.tele muziek met een algemene j beschouwing en een terugblik. De j operaliefhebbers kunnen om 10.05 op Hilversum I luisteren naar de warme stem van de Engelse bariton l Ranken Bushby. Hij wordt begeleid OMDAT myii hele gezin reeds met Paasuerloj was gegaan voelde ik mij des avonds; na het nuttigen van een onbekioaam bereide maaltijd, eenzaam en verlaten, zodat ik besloot mijn kranten te gaan lezen in een buurtcafé. Op weg daarheen liep ik door een smalle, donkere straatvoor een buis stond een man'die ér uit zag als een slecht terecht gekomen broer van de heer Luns en stak als een lifter zijn hand op. „Zeg meneer", sprak hij, „Hebt u soms een loper in uio zak?" Ik knikte. „Geef 'm dan eens even", beval hij. Ifc deed het, hy opende de deur, gaf me de loper terug en verdween zonder verder parlando in het pand. Ik wandelde verdér en ging het café binnen waar het, op dit brakke tyd- stip, te vroeg en te laat was voor veel publiek. Een dikke, pralende man nuttigde een. gebakken ei of hij een Wagner-aria zong, bij elke hap fier om zich heen kijkend als een dekselse kerel, die onbetaalbaar weet te eten. In de hoek druilde een uit gepraat echtpaar - een vrouw 'om achter de cassa van een stoomcarous- sel te zitten en een man die helemaal grauw:sag van verveling. Hij staarde met lege ogen naar een jeugdig stel letje dat zich in de vrij-nis had ver- schanst. Het meisje, schier bedolven ónder de lispelende begeerte van de jongen,, keek over .siin schouder heen ■haar de televisie dieven paar ondui delijke figurm sprakeloos aan her buffet kluisterde. Ik heb het niet op televisies in café's, want ze verdelen de klanten in ttoee vijandige groe pen: de fanatieke kijkers, die nijdig „sst!" roepen tegen de echte bezoe kers, die een kroeg bèschouwen als een plaats waar je kunt .-'drinken, ■lachen, wauwelen of schreeuwen. Daarenboven heeft televisie .hétzelfde nadeel als zoute pinda's: je kunt er niet afblijven. Ofschoon gekomen dm de krant te lezen, was ik even later toch- verstrikt in een carhediestukje, dat ik hélemaal niet wilde zieii: Er kwam een inspecteur van- politie', in voor en misschien nioest ik daardoor wel ploiseling denken aan de man in de lege, donkere straat die mijn lo per had geleend. „Wie weet is 't een.; dief", peinsde ik. „Dan draagt hij noii: het kuis leeg en ik: ben medeplichtig.'-: Na. een minüut of vijf had- ik vol doende op. deze - mogelijkheid ge knaagd .om tegen de kelner te zeg gen:, moet éven weg": „Sssst!" riepen dekijkers. Maar ik was al buiten: Op een sukkeldrafje liep ik) terug naar'de straat en vond. het huis zon der moeite. Allé ramen waren don ker, maar ik trok toch adn de bel. En nog eens. En een derde keer. Ein delijk werd boven een raam opge schoren. De man, gekleed in een paars pyamajasje stak zijn door slaap verward hoofd naar buiten cn riep: „Wfltis daf?": „0,uwóónthier",zeiik. „Wat?Ja, natuurlijk woon ik hier. Wie ben jy?" knarste hy. ,£>an is het wel in orde, hoor", riep ik. „Ik wou even kijken of u hier woonde „Wat is dat voor gedonder?" loei de hij. Er kwamen zoveel woorden achteraan, die ik niet zou weten te spellen omdat je ze nooit gedrukt ziet, dat ik de straat nog sneller uit was dan ik er in kwam. In het café. bleek alles bij het oude. De held had zijn ,ei pp., en. keek met dromerig welgevallen naar zijn vingernagels. Het jonge stelletje vry'de plichtma- tig, omdat ze daar nu eenmaal voor gekomen', waren; En' de echtgenoot geeuwde mei overgave. „Je gaapt",, zei de vrouw verwij tend. „Zorrie", sprak de man. Als hij abonnee op „Tirade" was geweest, zon hijf viet Chamford heb ben geantoord: ,Jjieveling, man en vrouw zijn één-en als ik alleen ben verveel ik me." KRONKEL door Benedict Silberman en zijn Prcnienade-orkest. De tv vertoont, *na Appenzell. de Zwitserse bijdrage tot de serie Klei ne steden van Europa, de Engelse film A run for money (de wat vreemde vertaling in het Neder lands luidt: Twee- bolhoeden naar Londen). (Advertentie l.M.) Wat mankeert die man van het scorebord toch!. Volgens hem staat het nog steeds O-O! Die zit maar plaatjes te kijken..." (Zó boeiend is nu PANORAMA!) Nederland viel tweede paas dag in het Kurhaus te Sche- veilingen de eer te beurt de jaarlijkse internationale dans- kampioenschappen van de AVRO te winnen. Het Neder landse team met v.l.n.r. de echtparen Holshnysen, De Wit, Van Herweijnen en Kleinhout. DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE rtfvrt-n.WtflurirtÊfiHÊtt G£BRLHKEM ZOflDERDAT Mljhtf WAT ZOU Hij HIÉR DOtn?-. HEIZELFDE AL6 wij nou£HOP DENK IK GELOOP HIJ EtRUJK &ÊW0RDEH WfcfcTJE2LHERDAIrllj \J"J HfctfnARVfcYÏ HET JOUIF1 DtnORHtEfï &ezeteh,6lip 3276. Inderdaad vindt Lou de netten! Nu is er geen twijfel mogelijk:-die twee knapen van de „Sea serpent" zijn' op dé een of andere wijze op het .spoor van het erts gekomen en ze hebben geprobeerd om hem en Pablo om de tuin te lei den. Maar hoe krijgt hij de netten naar boven? Hij zal een lijn omlaag moeten brengen van het schip want, in zijn eentje kan hij die vracht niet' meenemen. En het. wordt trouwens de hoogste, tijd om weer naar de oppervlakte te gaan, want hij beeft maar voor enkele minuten lucht over. Nu ja, Pablo zal wel verheugd 2ijn, dat al zijn zoeken toch niet zonder resultaat is geblevenMet enkele forse slagen stijgt Lou omhoog. Rob en ook Hank, die eveneens in de buurt is vol gen de duiker precies. En met ontzetting zien bei den, dat nu opeens de gevreesde haai naar. voren schiet. Ook Lou heeft het monster gezien en trekt onmiddellijk armen en benen in. Hij bevindt zich op een diepte van twintig meter» Niemand verkoopt op O1' naasappelen,. mevrouw „Wat voerden zé uit?" „O, ze smokkelden natuurlijk. Maar ik ben er zeker van dat dat al wset" met een snelle blik in haar richting. „Wel, ik vermoedde het. „Ja, dat was het. Maar na een tijd je werd hun de grond te warm onder de voeten, veronderstel ik; Waar schijnlijk zat de Zone-politie hun op de hielen, of Interpol ze werken samen, weet u in ieder geval schijnen de jongemannen er tussen uit te zijn. geknepen. Ik heb het laatste jaar niets meer van ze ge- bordje van Purcell zo bescheiden uit- zien -weg laten we zeggen de laat- nodigend hing. ste üen eif maanden." manier si- Ze was nog steeds te vroeg de jje iaatste vyf woorden deden in Hathaway gesluierde deur was gesloten. Julia juiia's hoofd iets klikken. Tien of elf had volkomen gelijk toen ze zei dat tikte op de deur met de stelen van maanfjen tien precies kwam over- er iets. achter zat: en hier noemea haar boeket; vrijwel onmiddellijk een met de overmaking van Coiins 2e het zelfs niet eens sinaasappelen daarop werd de deur geopend en said0 van Duntroon naar Casablan- verkopen, gewoonlijk dekken ze gluurde de kleine Arabier naar bui- ca Maar er viel haar nog iets op zich achter het mom van visser ten. Toen hij zag wie het was trok m purcells woorden. Er werd een die nonsens was alleen maar voor. hij de deur wijd open om haar'bm- ^oop informatie vrijgegeven maar huiselijk gebruik. „Daarna sneed ze nen te laten, buigend en groetend m gjies v/a's op de een of andere ma- het onderwerp Reader verder aan. wat Frans heette te zijn - Julia njBt niet definitief geformuleerd „ik „De man is werkelijk een raadsel, voelde zich nog meer thuis. „Mon- veronderstel", „waarschijnlijk", „ze Enorm capabel. vertelde de kapi- sieur Purcell?".vroeg ze, toen ze taai ^/hijnpn". Op haar beurt nam ze tein me; hij had allang de hoogste noch teken van hem zag. Even later purceu onderzoekend op, met een rang bereikt kunnen hebben, maar stond Purcell zelf achter de bar, iange, langzame blik. Zé zweeg. ;hij blijft in zijn ondergeschikte klein, correkt, kalm en hoffelijk, metMMag ik u vragen, wanneer ik niet i baantje omdat hij van. de route een glimlach van verwelkoming- onbescheiden ben. waarom u geïnte- ihoudt. dat zegt hij tenminste. En „Het spijt me als ik te vroeg ben, resseerd bent in de heer Monro?" [ik.kon hem niet thuisbrengen. meneer Purcell, maar ik wilde met vroeg de man. i Hij ziet er verschrikkelijk uit, in u spreken/', zei ze. „Ja, een martini. „Natuurlijk, Hij is een'neef van 1 'n beestachtige oude uniform en met graag. mij en we hebben in geen tijden iets [die baard, en hij is in zeker opzicht „Het zal mij een groot genoegen van hem gehoord. Ik had gehoopt i korzelig en kortaf; maar hij praat zijn," zei' Purcell, terwijl hij de Vér- dat u iets wist. Kent U: de-naam van ials een heer als een zeer welop- schillende ingrediënten in een mixer het jacht bijvoorbeeld?". i gevoed heer, als je me begrijpt goot. „Wat een mooie bloemen!" „Neé, ik heb geen idee. Dat slag [en hij weet alles af van schapen en „Ja, vindt u ook niet? Er is een mensen praat niet graag, over zich- ide winter over houden en nuchtere schattige oude Berbervrouw op de zelf." Zijn gezicht was haar nog 1 kalveren. Het schijnt dat hij in Nor- Gran Socco die ze maakt een steeds een open raadsel. S.abeto- thumberland opgegroeid is, waar ze reuzin!" do had Reeder gezegd maar of veelal hetzelfde met schapen doen „Ik weet wje u bedoelt," zei Pur- hij .zeggen zou wat hij wist was een als in Argyll": cell, terwijl hij met Julia's glas om-andere vraag. Ze besloot al haar ge- En in een ondeugend P.S. voegde het ronde uiteinde van de bar heen- schut tegelijk in het veld te brengen, ze eraan toe liep en het op het tafeltje neerzette.„Mijn beste meneer .Purcell," 2ei ze „Hij zegt dat alles wat zwart haar „Ze tovert met bloemen als een met ogen als van een treurende duif heeft hem wild maakt." een heks." „U. moet me hiermee.helpen! Ik - Terwijl ze naar het Engelse post- „Ja, inderdaad. Luistert u eens; me- ben wanhopig. Ik moet hem vmdèn." kantoor liep om haar missive te pos- neer Purcell, gaat u twee minuten „Waarom.bent u wanhopig? Waar ten, door de -kalme heldere avond- 'zitten, totdat er mensen komen ik om moet u hem vinden?" - lucht en. het gouden avondlicht dat heb een hekel aan schreeuwen:" Pur- „Ik moet hem vindénomdat ze zelfs een glans legde, over/de lelijk- cell ging zitten. hem thuis heel erg nódig hebben, ste villa's, viel alle neerslachtigheid „Wilt u zelf niets drinken? U Luistert u .alstublieft „Ze gaf bet potseiing van haar al Ze begon drinkt geloof ik helemaal niet?" hele. relaas van Glentoran; Purcell zich in Tang er thuis te voelen, alsof „Nee, nooit. Maar ik zal een kop luisterde zwijgend toe; „In ieder ge- ze er hoorde; en de-stad trok haar koffie nemen." Met zachte stem val, zijn moeder weet niet wat te be^ meer aan dan ooit tevoren ze was vroeg hij de kleine Arabier een kop gionen hij is haar enige zoon," niet langer bang de weg kwijt te koffie. besloot Julia. „Is het u nu duide raken in de oude stad-en na een van „Meneer Purcell," zei Julia, hebt lijk?" „Waarom vraagt u geen raad die verrukkelijke ruikers gekocht te u ooit den jongeman ontmoet die aan uw vriendin Lady Tracy?" hebben van haar reusachtige bloe- Colin Monro heet, hij heeft hier een vroeg Purcell. Bij dit voorbeeld van 'menvrouw op de Gran Socco, die jaar of twee drie rondgevaren op Purcells alwetendheid schoot Julia haar begroette met uitbundige kre- een jacht met een aantal andere in de lach, ze kon er niets aan doen, ten van plezier, stak ze over naar de jonge Engelsen?" Ze had een hele prettige lach, diep Socco Chieo, met zijn overvolle ca- „Ja, natuurlijk ken ik hem. Hij is en klokkend, en traag als dé wijze fé's en langzaam rondslenterende hier vaak geweest: ze hebben hier xvaarop ze sprak, net alsof ze haar leeglopers en zocht het kleine rus- een tijd rondgehangen, zoals u zelf plezier kauwde en proefde het tige straatje op waar het uithang- zegt." deed Purcell glimlachen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1