Merkwaardige demonstratie met zwarte lijsten onrust in De visite lifeBpoaoï Bij verstek veroordeeld m Mr. Huvgens mag dr. O. bezoeken Gemonteerde bloembedden TULPEN-RALLYE: x* - Saldo van rijk bij centrale cr -SPROETJE SPARKS HMMiW AVONTUREN VAN KAPITEIN Speelse. Speurtocht Goto zo! EnnfctDit VirtOtRAFDRUKKEN ntntrt k Art m tWEL n ELPtn Dat Ht&irt VAAKOErioe& GfcZILfL A fKritszt! WACdTflAAR tVEfiV Ik wjlgraag detec TJV£wOROE.f1-.£in ALLt&LEREMOVtR Vin&ERAFDRUKKEfl tnzo., Wacht EEN protestmars van tegenstanders van kernwapens vertrok vrijdag middag uit Londen en bereikte maandagmiddag Aldenhaston, vraar een wetenschappelijk centrum voor kernwapens is gevestigd- Vele deelnemers aan deze driedaagse tocht waren intussen uitgevallen. Van de duizenden, die van Trafalgar Square waren afgemarcheerd, arriveerden maar zeshonderd aan het eindpunt. Uiteraard ontbrak het daar niet aan belangstelling van mensen, die de tocht niet laadden meegemaakt. Er was nog enige beroering, doordat de demonstranten eeii iuidsprekcrauto tot. zwijgen moesten brengen, die Ieu2en deed horen, tegengesteld aan die welke de demonstranten op borden en doeken meevoerden. Hel geval was typisch Brits door de ernst enerzijds en zin voor redelijk heid anderzijds. De poging, door een sportieve prestatie indruk te maken, past geheel in.dé Britse opvattingen. Het feit. dat voor tal van deelnemers de lange tocht ie veel bleek, droeg er eerder toe bij. de indruk van de demonstratie te versterken dan te verzwakken. Het is geen schande, iets tot het uiterste te proberen en dan op een gegeven ogenblik niet verder te kunnen. 0e zin voor redelijkheid kwam uit in de resolutie, die te Aider* ntaston werd aangenomen. Deze richtte zich niet uitsluitend tót de Britse regering; ze doet een beroep op Amerika, Engeland en Rusland, de aan maak en opslag van en de proeven met kernwapens onmiddellijk te staken. Het is een eervolle vermelding waard, dat men na drie dagen vastbe-i raden marcheren in koude wind en sneeuwbuien toch weerstand heeft geboden aan de verleiding. Rusland Rusland te laten en Amerika Amerika en alleen tot de regering te Londen te zeggen: houdt er mee opf Er waren er ongetwijfeld wel, die het zo hadden gewild. Op Londen kan men druk uitoefenen; Rusland ie zo'n ver en zo'n vreemd land, en Amerika trekt zich zo weinig van Engeland aan. Maar het argument heeft het gewonnen van het sentiment. De wereld is niet geholpen met uitbanning van een deel van de kernwapens; ze moeten alle verdwijnen. OP deze grondslag kan veel huidig misverstand verdwijnen. Wat ons betreft, wij houden vol. dat de kernwapens dienen te sneuvelen in een algemeen ontwapeningsakkoord, omdat men ze niet verbiedt, teneinde terecht te komen in een oorlog met conventionele strijd middelen. Veel is'-echter al gewonnen indien het internationaal karakter van het probleem wordt onderkend. Ér zit iets oneerlijks in het streven, nationaal van sommige risico's bevrijd te worden. Want de consequentie! is veelal, dat anderen die risico's maar op zich moeten nemen. En de' solidariteit der volken is niet alleen maar meer een uit moreel oogpunt i behartigenswaardige zaak; ze wordt ook opgelegd door de omstandigheden. Neutraliteit is thans een nog veel onmogelijker zaak, dan ze in 1939/,40 is gebleken te zijn. Wat ons betreft kan men nooit genoeg druk uitoefenen op de regeringen, kernwapens absoluut en andere wapens binnen redelijke'verhoudingen af te schaffen. Doch voorwaarde daarbij is steeds, dat men de regering te Moskou niet vergeet, omdat die zo onbereikbaar is. Óp het ogenblik is liet maaT al te dikwijls zo. dat deze regering, die beschikt over verreweg het grootste leger' en de machtigste bewapening, zich bedient van eerlijke ontwapenittgs-propagandistcn in. andere landen, door zich achter hun woorden en acties te scharen en te doen alsof zijzelf er alleen maar lan- ciers en boogschutters op nahoudt. Het zou zeer tragisch .en eigenlijk onvergeeflijk zijn. indien de voorstan- ders.van de ontwapening zich splitsten ih mensen, die sommige kernwapens I meld. Dezelfde lijsten worden van een of- Op gezette tijden dwarrelen in Oost-Duitsland pamfletten boven steden en dorpen naar beneden, die door een mecha niekje hoog in de lucht zijn losgemaakt van bal- Een gesmokkelde foto van een proces tegen zeven „splonajcc-agenben" voor een Oost-Duitse rechtbank. Links zit ten de beklaagden met aclïter hen dc bewakers. Zoals van bijna elke rechtózank achter het ijzeren gordijn hebben de Vrije Juristen ook hier hun gegevens v*n. 100.000 politieke gevangenen door het -..r.vw E*WWW. v- tonnen. De parnilet- communistische regiem veroordeeld, tuigonverklnnngen en de gegevens kaansc spionnen tol zware straffen van rechtszaken in het.commünisti- hnd veroordeeld. En dat hij Uvce sche Duitsland, breiden het aantal uren voor hij dut deed als eert gelo- schuldige nomen steeds uit. Con- vige katholiek ter kerke ging. Hij tactpersonen zorgen in opdracht, dat wordt gewaarschuwd, dat wanneer ontbrekende gegevens'worden opjte- hij ooit het regiem., dat hem de hand spoord- boven het hoofd houdt, zou moeten De waarschuwingslijsten, die de ontvluchten, in het westen de celdeur onrust moeten zaaien gaan als twee- open gaat. Ook wanneer het ooit tot de fase iii een geraffineerd systeem een hereniging van de twee Duits- irtA «aov ccji jicimuurau »vsii:cjil t-eu iicictJiKuiK van ten' zijn waarschu- f rdoodstraffen^mtge- de luci,t ifti Eerste stap is een per- landen mocht komen, winefsliisten waar- O aa m a soonlijke brief aan degene, die op de Aan de rechter wordt verteld, dat IJ l liJ5t staat vermeld en daarmee bui- hij op de wa&rschuwlngslljst van de op de namen voor- f,l£" hoten de wetten van een democratisch West-Duitse VrijeJuristen is ge- 1Ji- 1 un e e,d' wanneet ze de grens jand -ll} geplaatst. De juristen plaat- plaatst. De rode rechter Walter Thie- sen pas iemand op zo'ri lijst, nadat nel weet, dat de Jehova's Getuigen komen van hen, die ^'snse™Ueteid' in de Duitse - Democratische De vrije juristen Republiek onrecht begaan aan ^^^'arreltaüe hun medemensen. Naast dé na- moeten leiden, men staan woonplaats, functie Daarmee komen en vergrijp op de lijsten ver- S5urtic vanlri het ficiële gerechte lijke instantie. Zij en kernwapenbasea. te lijf gaan, en zich deswege pacifisten noemen, en ande-ook in West-Duitsland ver- Kg Ianu reu, die het vraagstuk in zijn geheel internationaal willen oplossen, en 5 spreid. Be Duitsers, diè op deze zijn6 echfer. deswege in de verdenking worden gebracht, een oorlog te bevorderen. Kernwapens zijn duivelachtige dingen, maar ze zouden eerst goed duivel achtig zijn wanneer maar één land, cn dan nog het verkeerde, er over beschikte. Op het ogenblik zijn ze, juist door hun 'al-verwoestend karakter, niét in de"laatste plaats een waarborg tegen het uitbreken venteen oorlog met ouderwetse wapens. TE Aldennaston sprak ook dominee Niemöller,, Hij behoort tot degenen, die Duitsland willen neutraliseren en de hereniging' ver de voorkeur geeft boven Westelijke samenwerking, die naar de mening van vele goede democraten voor zijn land de enige methode is om te ontsnappen aan het noodlot, waaraan het welhaast een eeuw iang is onderworpen geweest. Wij geloven niet dat deze predikant, die onder Wilhelm II heeft gediend, en onder Hitler veer zou hebben gediend, indien deze laatste het had gewenst, eert goede bondgenoot is van de ontvapenaars. De moed, die Niemplier heeft getoond 'als duikbdotcominandant en later els predikant te Berlijn-Dahlem, is zekér niet gering. NiemÖlïer heeft altijd veel gewaagd en veel getrotseerd. Maar hij is toch eerder Duitser dan democraat; hij„pacteert liever met de Russen over dc. hereniging van West- co Oost-Duitsland, dan dat hij zich inzet voor de werkelijke gecste, Jjjke ontvoogding, in Oost Duitsland en alle onderdrukte Janden. De rol, die men deze man heeft laten spelen in de Britse demonstratie, toont eens te meer, boezeer het sommige pacifisten ontbreekt aar» het ver mogen, zich de juiste bondgenoten te kiezen. (Advertentie i.M DEN HAAG. Na overleg tussen de Haagse deken. jhr. mr. J. H. de Braauw en ..de procureur-generaal mr. Busier in Leeuwarden is beslo ten mr, M. H. Huygens in de gele genheid te stellen zijn cliënt, de Berkelse arts dr. O. vrijelijk te be zoeken. en inzage te nemen van het strafdossier- NEW YORK. In Amerika is weer iets nieuws op de markt ge bracht, Mannen en vrouwen, die te tui zijn om zelf iets aan hun tuintje te doen, kunnen thans een voorat geprepareerde en van zand en kunst mest voorziene grondlaag kopen, deze over hun ruin uitspreiden en zon en water voor de rest laten zorgen. Na enige tijd heeft men de prach tigste bloembedden. Zelfs onkruid hoeft niet gewied te worden want dat kan niet groeien wegens de toe gevoegde chemicaliën. (Advertentie l.M.) „Ook bij déze contrólepost niemand te bekennen allemaal aan ,t lezenV* (Zó boeiend is nu PANORAMA!) -) Jf&* «auauu <jp «J 11 iiautiv \etzameien a& de bewijsvoering is afgerond. Ober- lijsten voorkomen, zijn voor de n*ej-' "vyant het mi- u j. nistcrie van Jus- vnje wereld politieke misdadi- titie van de Duit. gei's. Zodra zij over de grens se bondsrepubliek ÜQt van de Bondsrepubliek komen, Duifié ™fS worden ZIJ gearresteerd en. oe- samenwefkino ie daarom 'n Unicum. ren rïrti-riiin Iron or Olloe o«>on »^ni. systemen mt,t namen uilen zich recht. geen spionnen zijn, maar slechts een gehate volksgroep onder het IJzeren regime. Drie dagen later bómerkt hij, dat de waarschuwiiigslijsten exact ter plaatse zijn aangekomen, want zijn huis is er mee volgeplakt. Een contactman. schrijft de juristen, dat de volkspoïitie de volgende dag met emmers en geweren de biljetten ver- wijder d heeft. Walter Th ion el werd na; drie weken overgeplaatst. Zo Zaaien de Vrije Juristen onrust' achter de zonegrens en trachten in! de hermetisch gesloten gemeenschap i door intimidatie nog iets te redden.' steeds weer aan. ..Rode Guillotine' liilde Benjamin, mager en schriel samenwerking is daarom 'n unicum, ren Gordijn kan er alles over vertel- De duizenden wanhopige of alleen len- maar apathische clandestiene bezoe- De wsarschüwingslijsten kwamen aan. het begin van haar ministerschap, liet zijn er niet veel, die komen, kers van de andere.kant van het IJ- in de stad, drie ,dagen nadat by zijn nu een zware vrouw, staat daar-bo- zu-zullen alleen maar- in uiterste zëren Gordijn zorgen gedeeltelijk brief kfeeg. Daarin zette men uiteen, venaan. Voor rechtsverkrachting, nood de Bondsrepubliek binnengaan, voor de gegevens, die de zaken in het dat hij enkele weken geleden, in een vervolging van onschuldiger!- .vrij- Maar het komt voor, dat ook zij voor archief vaste vorm geven. Hun ge- proces Jehovö's Getuigen als Ameri- heidsberoving en moord, de ijzeren: band van het communisme moeten vluchten. In liet westen' wor den zij op. gezag van de Vrije Juris ten in de cel gesloten, om zich voor een West-Duitse rechtbank te ver antwoorden. In de villa aan de Limastrasse heb ben de Vrije Juristen een archief van meer dan zestigduizend namen van Oostduitsers, die'-zich schuldig hebben gemaakt aan politieke* mis daden. Het getal van die misdaden 'is niet gering: sinds de oorlog weiden Deman. die lange tijd terreur als een systeem in Oost-Duitsland lie- drecf. Ernst tVoUwctier, voormalig chef 'van de Siehcrhejtsdienst. In het. archief van de Vrije Juristen staan achter zijn naam een groot aantal walgelijke misdrijven. Maar het sys teem is sterker dan-xlfn discipelen, ook hij Is nu „weggezuiverd". AMSTERDAM Nadat vorige week de circulatie op bet hoogste punt van het jaar was beland zijn deze week, geheel volgens verwach ting dc biljetten teruggevloeid tot 'n bedrag dat betrekkelijk meevalt, ruim ƒ65 miljoen. Toch beweegt de circulatie zich nog ver boven de ƒ4 miljard. Niet alleen de banken, ook de staat heeft zijn saldo bij de centrale bank kunnen verbeteren en wel met bijna 28 min, waarmee dit saldo gestegen is tot ruim ƒ494 min. Deze stijging wekt verwondering omdat de staat op I april ƒ30 min heeft moeten be talen aan rente en aflossing, alsmede ƒ72 min,, aan. promessen, en op 8 april wederom 79 min aan promes sen. in totaal dus 180 min. Dat het saldo van het rijk is gestegen moet ongetwijfeld, worden toegeschreven aan de grote kwartaalbetalingen uit de loon- en omzetbelastingen. Een andere mogelijkheid is dat de stor ting der Jening van de Bank voor Ned er 1 a ndsche Gemeenten ad ƒ100 min ten dele bij het rijk is terecht gekomen. Het goud bleef onveranderd, de netto deviezenreserve nam toe met ƒ5 min, convertibele valuta vermin derde mét 4 min en per saldo wa ren goud en deviezen samen ƒ4525,7 min tegen vorige week 4520,7 min, (Advertentie LM.) DEN HAAG- Het ligt in de oe- doeling van de Koningin aanwezig te zijn bij de opening van de soda- fabriek te Delfzijl op 5 juni, Prina Bemhafd zal niet in de gelegenheid zijn de opening der fabriek bij te wonen aangezien hij op die dag het woord zal -voeren tijdens een bij eenkomst van de Christelijke Boe ren- en Tuindersbond in Utrecht, PEKING. In communistisch China is de zestigste verjaardag van de Amerikaanse nefferzanger Paul Robeson op uitbundige wijze ge vierd. Ook de Russische pers maakte veel ophef van Robesons verjaardag* Zoals bekend heeft de Amerikaanse regering Robeson een paspoort ge weigerd. Hij wordt verdacht van communistische sympathieën, 1 /t M STERDAM had een hoop ui si* f A* te, deze Paasdageru Duitsers en Fransen verdrongen zich, tijdelijk weer eens eensgezindvoor onze twee plaatselijke topics de Nachtwacht wan Rembrandt en de apenkooi van Ar fis. De diergaarde binnenivande- lend.is het boeiend om te sien, hoe de ezel tn de kind'" - 'rderij een op de grond gevonde jorpagina van dg Volkskrant nutAyi, aandachtig proe vend van Romme's hoofdartikel, dat je volzin na volzin in hem ziet ver- dwijnen een soort experimenteel, die na de gewonnen strijd met de taal, nu ooft de uerdoröe grenzen van het ouderwetse lezen heeft doorbro ken. tn het laume. stinkende avenhuis zit ik even later met drie oppassers op een bankje naast de kooi van de spinaap, een elegante melancholicus, i die onder het naar de eisen der ntode ouer het voorhoofd gekamde haar het aan dope verslaafde masker van funny Valentine moedeloos prijs geeft aan de dagjesmensen. De oppas sers bemotnpeten uakbelangcfï, geven elkaar raad hoc je moet voorkomen dat de chimpansee je onverhoeds in hef. gezicht watert cn laten daarbij hun blikken door de zaal dwalen, als geroutineerde schoolmeester die tij- dans het vrij kwartiertje op de weel- plaats toezien dat er geen itaoelc spelletjes van komen, „K\jk, Pasja is weer bezig", zegt er een. Hij doelt op een klein en beweeg lijk 'napje in een ordinair con/ectie- t tweed je, dat hevig opgewonden uit liet tmitenhofc dc kooi tegenover ons binnenwipt met een lange stok in de hand, die ftQ kennelijk ac.n een be zoeker heeft ontwrongen. „Hij weet wel dat het niet mag", zegt de oppasser. Het aapje kijkt, trillend van de zenuwen, naar de bank waarop zijn baas zit, siet hem langzaam van neen schuddén eft toeet dan zéker dat hij scheef hangt. Haastig iJlt HU weer door het luikje naar buiten met ztfn slok, waar hij 'm even later op-een paar vadsige medebewoners doet neerkomen met de schichtige spoêd van iemand die in grote tijdnood is en de dag moet plukken voor de avond vatt. Een eindje verder drommen veel mensen zwijgend samen voor de roof- dierengalerij, want twee oppassers hebben zich, om de Paasdagen wat op te luisteren, in een kool vol poema's begeven. Ze spelen met de slttiperige dieren en aaien de valse, verhuilde koppen, maar. zij bewaren daarbij toch. dé verstandige, steeds in de rug gedekte réserve die Ayrippinct des tijds in acht nam als ze kleine Nero baadde. Eensgezind wacht de menig te op de hap. A Is die uitbhj/t ver spreiden ons ontgoocheld. Want al behoren wc tot diverse nationali teiten iae zijn tenslotte allemaal mensen. Artis i.1 voor de Pactsvisite oen ge schikter toevluchtsoord dan het Rijks- museurri waar, bij ontstentenis van poema's, de cuUütir vreet aan tlen- termoéde echtparen en dodeliflc ver veelde kinderen, Niettemin verdringt tnen zich voor de cassu of er voedsel "tóordt uitgereikt. Eeb Duitser met i een harde vrouw, twee stuurse zonen I en een biijet van honderd gulden, be- I vindt dat het r(jk der Nederlanden i zün coupure nier kan wisselen, «raapt cle menigte om hulp en stuit op een zwijgen dat opwelt uit de bestedings beperking of nog dieper bronnen. Ik sta naast een. oud. echtpaar in de rij. De man. kranig bekneveid als een tambour, majoor in ruste, houdt een'tas onder de arm geklemd. ,£>ie moet u in de vestiaire afge ven, meneer", zegt de suppoost. „Kari' niét", antwoordt de oude. „Daar zit. mé eten in". „Dat haalt u er dan maar uit', houdt de ander vol, „Tassen zijn ver boden", i De grijsaard opent de tas en haalt er een enorme papieren zak uit. Even later kijken deStaalmeesters ironisch toe, als hij de tanden zet in een boterham met kaas een recht vaardig man, dte zijn stoffelijke be langen niet onder de honger des geen. tes laat lijdenKRONKEL. Advertentie i M,J DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE HtBJtERDtbPULUtt VOOR? N££,}Antt£R &tnot& 3278. Lcu ig» buiten kennis, wanneer hU aan boord van de „Sea serpent" wordt gehesen, maar na oen kwartier toepassing van kunstmatige ademhaling komt hij weer een beetje bij. Dc haai heeft hem toch nog behoorlijk toegetakeld, want zijn been is gewond en bovendien heeft hij een seheurwond aan zijn .rechterarm. Hij heeft: boven-, (Dat gebeurt en Pablo, die al een tijd werkeloos dien een shock; want hij rilt en beeft over zijn. heeft-loegekeken. antwoordt, dat hij zal komen, hele lichaam. -.En wat doen we nou?" zegt Hank, De schipper is wel eert beetje ongerust. Als er „we kunnen hem hier niet houden..." „We moe-, iets met Lou is gebeurd, weigert hij misschien ten die lui van dat andere schip praaien", ant- verder te duiken en. dan kan hij naar zijn duizend woordt Rob, „daxi kunnen, ze hem komen halen." f dollar wel fluiten. met en Abdul het zand al uit d« gro te wijntank hebben gehaald," zei Madame La Besse. ..Die wind blaast het er allemaal weer In en ik wil de bodem zien." -y -• De vroegere wijnpersedi lag iets meer naar boven dan de plaats waar ze nu stonden; ze gingen erheen en keken neer in de diepe tank. Abdul en Achmet hadden het. zand wogge- schept en het laatste restant in krui wagens weggereden; de bodem scheen bedekt met een donkere mod der.. Madame La Besse maakte Julia t* M. j n attent op een plek die een andere 42 „En kijk alsjeblief t goed in welke op één van de bepleisterde opzichten hij op de onze lijkt of er- ?i1den waBrbii ze opmerkte dat het „Wat nu al? Maar Je bent nog maar van afwijkt. Men zegt dat Volubilis wJel 6' cen purperen wijnvlek kon pas begonnen! Verveelt mijn werk je gebouwd is op de ruines van eea zijn jujja v0nd dat men om dit zo Vlug?" Berberstad, de naam h afgeleid, van edn tfi 2ien het «eiDOf moest „Nee, helemaal met ik veraf- een Berbernaam. De Phoemclfers zijn vebbeh maar ze zei 't niet. De twee good het werk," zei Julia, hartelijk er ook geweest. Ik heb een theorie Berbers hadden- de korte ladder en naar waarheid; „Maar ik moet ontwikkeld, hoewel ik die nog niet waarmee ze de put in en uit klom- gaan. Ik heb u gezegd dat het wel kan bewijzen, dat het Phoeniclërs weggedragen: Madame La Bes eens nodig kon zijn, mijn beate Ma- waren die begonnen zijn met het e- betreurde dit, ze had naar bene dame," („zoals u zich overigens zult kweken van de olijf en de olie-pro- den wü\en klimmen om de vlek met herinneren"). Madame La Besse duktie in Noord-Afrika. lang vo.or het vergrootglas te onderzoeken dat gromde „En waar „moet" je dan zo de komst van de Romeinen; alle in- ze eVenais de troffel onveranderlijk nodig naar toe?" lichtingen zijn daarom waardevoL■• bii zich! droeg Julia stelde voor de „Naar Fez/ Julia^beloofde haar best te zullen. la"daer te ^alen als Madame La Besse „Fez? Ti ens, als je naar Fez doen. Daarna stelde ze een prakti- hafir het Berberwoord ervoor kon gaat zou je iets voor me kunnen sche vraag. zeggen; maar dit kon Madame La doen,' 2ei de oude Belgische dame, „Hoe ver ligt Volubilis van Fez-. B®| ztch op'het ogenblik niet her. plotseling omgedraaid en terugval- .„Oh, niet ver -—zestig of zeventig inneren en terwijl zé daar besluite- Jend op haar gewone kinderlijke en- kilometer misschien.' j00s stonden woei hun een scherpe thousiasme. „Is er een busverbinding?" regenvlaag in het gezicht. Julia had „Ik zal het met het grootste ge- „Chère enfant, hoe moet. ik alleen maar een vest aan ver noegen voor u doen/als het in mijn dat weten? Maar hoe dan ook, je domme, had ze baar regenjas toch macht ligt," zei Julia, terwijl ze kunt toch niet reizen in een autobus maar gehaald! een paar zinnen' in haar meest ele- in Marokko! Je moet een taxi afhu- „Hier, tegen de muur aan hier gante en vormelijke Frans ten beste ren," staan we een beetje beschut," riep gaf ze had reeds geleerd dat dit „Hum," zei Julia, zich afvragend de oude dame uit, terwijl ze haar een kalmerend effect had op Mada- -wat het tochtje zou kosten. De reis verschoten overjas losknoopte; ze me La Besse als deze prikkelbaar naar Fez zou in ieder geval niet trok die uit en wierp een. punt. over werd. „Ik bid u, 2egt u mij, mijn goedkoop zijn. Maar op dat moment de schouders van Julia, toen ze naast beste Madame, wat het is dat u van arriveerden ze bij het opgraving»- elkaar gehurkt zaten vlak boven de mij wenst." terrein en nauwelijks was de^ Chrys- tank onder de lage muur, die inder- Mak als een lam en gretig als een Ier gekeerd en bij de schuur gepar- daad een zekere beschutting bood te- klein meisje, vertelde Madame La keerd of de oude dame. gloeiend gen de hevige regenvlagen. Julia had Besse het haar. van enthousiasme over dit nieuwe nog nooit eerder zo'n zware stortbui „Ik zou ^raag willen dat je naar project, nam Julia mee om voor de meegemaakt; de zilveren regenstaaf- Voiubiles ging. de ruïnes van de Ro- zoveelste maal naar de zozeer twij- jeg sprongen van de aarde terug als meinse stad in de buurt van Fez. Ik leiachtige oliemakerij \e kijken. Tc- hagel en veroorzaakten een witte heb gehoord dat daar een heel goed zamen staarden -ze naar het ronde rnist tot op een voet hoogte boven exemplaar van een Romeinse olie- gele steenblok, de cirkelvormige ge- de grond; de regen siste tussen de makerij te vinden is en ik zou graag metselde kanaaltjes en naar een an- stenen en trommelde een geheel willen dat je die met de grootste der vierkant blok waarvoor de oude ander geluid op de bodem.van nauwkeurigheid onderzocht en op de dame, zoals ze zelf bekende, nog de tank aan hun voeten. Terwijl ze plaats zélf een beschrijving ervan geen oplossing had gevonden Julia onverschillig toekeek en nog 'n beet- maakte, sodat ik hem met onze klei- van haar kant had voor deze gele- je uit haar humeur omdat ze Ver ne huilerie. onze oliefabriek, genheid evenipin „intuïties". Ze hinderd was haar jas te halen, zag hier kan vergelijken. Misschien," zei stonden enkele ogenblikken te spe- ze plotseling iets dat haar met een Madame La Besse, terwijl ze Julia culeren: er was een kille wind op gevoel van ontzag vervulde. De rc- hoopvol van terzijde aankeek," zou komen zetten en donkere wolken- genval Was zo hevig dat er al spoe- je er zelfs een schetsje van kunnen massa's hingen zwaar boven het dig aan alle kanten kleine stroom- tekenen?" bronskleurige voorgebergte dat de pjes water de heuvel-afliepen, en Nee, Julia kon niet tekenen en ze baai in het zuidwesten beschutte nog geen paar minuten later stond had ook geen camera: maar ze be- Julia huiverde. de hele bodem van het oude wijnvat loofde een meetlint mee te zullen „Ik geloof, dat ik mijn regenjas blank; de regen gutste neer tot het nemen en terug te komen met de even ga halen," zei ze, schuim erin ontstond en het nauwkeurige maten van de huil e- „Laten we eerst even naar de schuim was rood! wijnpers gaan om te kijken of Ach» (wordt vervolgd) Donderdag lOaprïï 1958

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1