Economische nivellering Actie van Soekarno heeft verdeeldheid versterkt JPa" Rood op Teriet na vlucht overleden Djakarta raakt steeds meer geïsoleerd Oud I West Java BALANS VAN STRIJD IN INDONESIË (I) Sneevlietcomité ontbonden Ziehier de weidaden van hei „ijzer" voor vrouwen met bloedarmoede Nestor zweefvliegtuiginstructeurs WÈM SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN 4PS Speelse Speurtocht 2 Z;iterrlag 12 april ÏQ.TK WIE aandachtig kennis neemt van de gang van zaken op econo misch gebied in ons 'and en m het ruimere verband van de Benelux. onfkcinU niet aan de indruk, dat er nog wat meer aan de orde is dan her teruglopen van de conjunctuur. Dit laatste verschijnsel is van internationale aard en tot dusver in ons land in rijn uitwerking binnen draapliike grenzen gebleven. In België merkt men er nu het ogenblik zeil® zeer weinig van als gevolg van de nationale inspanning voor de grote wereldtentoonstelling. Wat tot ongerustheid stemt, is heel iets anders en wel de aantasting van een aantal in verhouding belangrijke posities, die de Lage Landen zich in de loon der tijden door hun ligging en dooi andere oorzaken hebben weten te verwerven. In een d<ze week te Botterdam gehouden bijeenkomst hebben de heren Lichter.auer en Osterrieih. onderscheidenlijk voor de Rotterdamse en de Antwerpse Kamer van Koophandel, hun vrees geuit over mogelijke slechte gevolgen van de Eurnmarkt voor de grote haven* in onze landen. Deze havens zijn als het ware de gevels op het Westen met de ramen en de deuren altijd wijd open. Zal het niet 20 zijn, dat in de Eurnmarkt de oriëntatie andersom wordt en Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam er ais gevolg van gedeeltelijke overbodigheid veel minder aan te pas komen? Men bemerkt bier het onhehagcr» van de zeevaarders, die gedwongen wor den hun blikken landinwaarts te richter, waar zij niet* van hun gading vinden. Het betreft hier een zaak, die tiatuurluk veel verder gaat dan het be lang van de havensteden. De havensteden immers zijn de uitdrukking van de economische structuur en de mercantiele gee«t des land?- In de zee landen heeft men steeds de ruimte en de verre horizonten gezocht, en dat te meer, naarmatfc inwendig de mogelijkheden geringer waren. In vrijheid zijn deze havens gegroeid tot de belangrijkste van de wereld; en de grote vrees is nu, dat zij in continentaal verband mèt de landen, waarin ze lig gen, zullen terugvallen tot een provinciaal peil. IN wezen gaat het er om in hoeverre bet de kleine landen gelukt, hun economische specialiteiten te bewaren in een omgeving, die de nei ging tot gelijkvormigheid zat hebben. De beide sprekers te Rotterdam zagen ook wel lichtpunten, maar voorwaarde is in elk geval de hand having zoveel mogelijk van een „open*1 economie. Het is goed, dat Rotter dam en Antwerpen eens een demonstratie van eensgezindheid hebben ge geven; ze zullen elkaar wellicht in de toekomst hard nodig hebben. Trou wens, wanneer ooit de Benei"* betekent* heeft, dan is het wel in de strijd om het behoud van de zee als verbind «g van de volken en als middel tot uitwisseling van hun voortbrengselen op zo groot mogelijke schaal. De mogelijkheid, dat deze strijd toch nog met een goede uitslag wordt bekroond, vermag intussen de ogen niet te doen sluiten voor andere teke nen dat de kleinere Europese landen het moeilijk krijgen in die soorten van bedrijvigheid, waarin zij door allerlei omstandigheden zijn gaan uit blinken. Voor wat de Nederlanders betreft moet de aandacht worden ge vestigd op de hinderpalen, die hun in bun functie van transporteurs in de weg worden gelegd. De K.L.M, heeft in Amerika niet gekregen wat zij wenste, en moet nu alle zeilen bijzetten om in Singapore nog enigszins behoorlijke landingsrechten te behouden. En in deze gevallen zijn de onderhandelingspartners nog niet eens voormalige koloniale landen. Met Amerika en Engeland kan immers nog worden gepraat; met Indone sië is dat nauwelijks mogelijk. Te Singapore ligt nu de uit de Indonesi sche wateren verbannen Kj'.M.-vloot, en er is weinig reden om aan te nemen, dat die nog ooit weer zal varen, op de oude routes. Het zal vooral in dit geval belangwekkend zijn om te zien, in hoeverre elders bestaande mogelijkheden kunnen worden verwezenlijkt zonder verboden of tegen- maatregelen. In het algemeen hangt voor Nederland veel af van de kansen, 1 die bet op andere plaatsen krijgt, nadat aan zijn economische activiteit jn Indonesië een einde is gemaakt. 1 EEN waarschuwing tegen een te groot optimisme op dit punt lijkt1 •wel op haar plaats. De wereld streeft ook op economisch gebied naar nivellering, naar de uitschakeling van verscheidenheid. En alom is] er de neiging, de kleine volken niet te beoordelen naar hun be kwaamheden maar naar hun zielental. Helemaal zal deze vorm van diskwalificatie overigens nooit kunnen sla gen. Het is een troost, maar niet zo'n grote! Volhouden en het beste er van hopen alleen zijn beslist niet voldoende. Het zal van grote betekenis blijken te zijn, dat Nederland eo België hun belangen zoveel mogelijk coördineren. In dit opzicht is het op één podium verschijnen van vertegen- •woordigers van Rotterdam en Antwerpen en meer nog het feit, dat zij zozeer dezelfde geluiden deden horen, zeer bemoedigend geweest. I Wij hebben het hierboven over de K.L.M. gehad. Zou de tijd niet haast' zijn gekomen, dat de Nederlandse en de Belgische luchtvaartmaatschap pijen tot gehele of hoofdzakelijke eenwording hesluiten, gelijk de Scandi- navische dat al lang geleden en met veel succes hebben gedaan? Het is één mogelijkheid; er zijn er stellig veel meer. Er is alle reden om de. economische toenadering ook in deze vorm met goede wil en voortvarend- beid te betrachten. (Van een onzer redacteuren) rebellen me* die populaire steun gfe- merking. Er zijn talrijke andere par- niet. die nodig is om tot een werke- OGENSCHIJNLIJK heeft de mili- lijk 'national? inspanning te komen taire actie van de centrale "egering ten emde de eenheid te herstellen. t'i-groeperingen en individuele poli- ttCi en militairen, die graag mede werking verlenen. (Advertentie LM.) MOLENAAR'S ËJNDERHEEL BORDKLAAR ZELF KOKEN (hti Mottnjjr'ï Kmrfermee# m«i de rode band). Het meel wordt rechtstreek» uit het p*k In de melk op het bord jesfooid en met een vork op geklopt. Het kindermeel werd reeds In de fibrtek. gi*r «kookt. (het AwfiMar's Kindermeel in de vrinouds bekende verpakking) De oude, beproefde methode. De pap wordt in een pinnetje aangemnkt en door U zelf jaar tekookt SOEKARNO ,ziék en gedesillusioneerd in Djakarta tegen de rebellen op Su matra succes. In werkelijkheid staat Djakarta zwakker dan ooit. Dit is de pN hiermee komeI1 we tot een indruk, die men krijgt in gesprekken tweede overweging die de met rustige, intelligente vertegenwoor- zwakheid van Djakarta bepaalt. Wie 0 - j. doen er eigenlijk actief mee aan de dlgers Van de tegenregering, die in klachtsinspanning? De politieke par- Europa vertoeven. Zij laten zich dan tijen in Djakarta zijn zeer verdeeld, ook door de onrustbarende berichten w'mSffwtSS: over militaire successen van Djakarta al kar. zij dit. gezien de persbreidel niet uit het lood slaan. Dat wil niet de politieke terreur van de com- mumsten, niet al te openiyk zeggen, zeggen, dat zij geen zorgen nebben en vandaar het ietwat dubbelzinnige geen teleurstellende ervaringen. Tot standpunt van het hoofdbestuur van nu toe is het verloop van de strijd ook voor hen een bittere tegenvaller. Maar 't uitroepen van een tegenregering er zijn factoren en omstandigheden in eveneens onwettig is. Deze verklaring 1 j j. u -L. r j verplicht in ieder geval tot niets, al overvloed, die hun hoop geven In de dle;t toegegeven, das de rebellen er eerste plaats is dat de politieke constel- ook niet veel aan hebben Maar het latie in de Indonesische hoofdstad zelf. JioofdbEutuur is niet van de partij. Deze heeft een zeer energieke en President Soekarno, premier Djoeanda actieve afdeling in West-Java met als en stafchef Nasoetion, het drieman- hoofdzetel Bandoeng en hier spreekt schap, dat de leiding van de militaire h&Sa.'ffiSS" actie heeft, raakt steeds meer geïso- van de militaire kliek van Nasoetion. leerd van de overige politieke krachten Pe mil,ita.ire commandant van West- Java, kolonel Kosasih, steekt zijn en personen. Zij verliezen hier terrein sympathieën voor Padang niet onder op de beweging van Sjafroeddin en stoelen of banken. Hij weigert b.v. troepen onder zijn commando af te NASOETION te weinig troepen 'zijn aanhangers. Natuurlijk steunen de communisten een stemmig en zonder reserves, wel echter met bijbedoelingen, de regering en de president. Zij hebben daarbij alles te win nen. De tegenregering is im mers begonnen als een anti- staan voor de militaire acties. Zijn excuus is dat hij die niet missen kan in de strijd tegen de Drroel Islam. De Masjoemi-af deling West-Java organiseert in het geheim een tegen actie tegen Djakarta, waarbij men niet afkerig zal zijn van militaire middelen Daartoe schroomt men met samen te werken met de Daroel Is lam, die zich nu al sedert de onaf hankelijkheid staande houdt tegen de centrale regeringstroepen. Trou wens, de Masjoemi heeft altijd be denkingen gehad tegen militaire maatregelen ten overstaan van de Daroel Islam. Deze partij heeft daar voor in haar politieke ideologie zo wel als in de religieuze basis van haar beweging teveel verwantschap met de Daroel Islam. Alhoewel het communistische beweeine- Als waarvoor die verklaring was be- hoofdbestuur van de Masjoemi in t,-ï TM+AinXalHl- +^i doeld, geven te denken. De president Djakarta geen officiële steun of aan- zij UlI-inaeiijK naar aoelstei- heeft een scherp gevoel voor politie- moediging geeft, wordt door de Ma- ie, lingen in het gehele land zou ke getij-bewegingen en hij voelt dus sjoemi-West-Java dus ondergronds Iriinnpn vprwe>7onKiIri=r» rfnn dat ook Djakarta, aan verzet georganiseerd o.m. met me- ,ki,. j vwweAwuyiren, aan sympathie invloed zal verliezen dewerking van kolonel Loebis en zou de communistische partij als hij nog verder gaat in de eommu- daarbij is elke steun welkom, ook ongetwijfeld verboden worden, nistische richting. Hij moet boven- van de Daroel Islam. Maar niet al- of althans onder Strenge con- dien merken' dat z^n act*e tesen de leèE) öeze beweging komt in aan- ...zonder politieke'steun. trole geplaatst. Aangezien de communisten in de politieke wereld van Djakarta lang niet over een meerderheid beschik ken, moeten zij dus met andere personen of partijen samen werken. Op dit ogenblik dient Soekarno, gewild of ongewild, hun doeleinden. Maar er zijn tekenen die er op wij zen dat noch het genoemde drie manschap noch de communisten zelf met het door de omstandigheden op gedrongen bondgenootschap voor honderd procent gelukkig zijn. Span-, nrngen openbaren zich reeds hier en daar. Misschien mag men een teken hiervan zien in de recente verklaring] van Soekarno voor een groep stu-i denten, dat hij géén communist is,1 ook niet na zijn reis door Rusland en1 China, en dat hij voorstander blijft] DJOEANDA van een strikte neutraliteit tussen bei 1 communistische en het democratische deel van de wereld. Het moment van deze verklaring en het gezelschap ROTTERDAM Het Sneevliet Herdenkingscomité, dat zes jaar geleden werd opgericht, om het feit te herdenken dat het op 13 april 1952 tien jaar geleden was, dat Henk Sneevliet en een aantal van zijn medestrijders van het illegale M.LX.-front door de nazi's werden gefusilleerd, heeft op zijn laatste vergadering besloten tot ont. binding over te gaan. Het gedenk boek „Voor Vrijheid en Socialisme" dat in december 1953 verscheen en waaraan in vele bladen grote aan dacht werd besteed, praktisch geheel uitverkocht. (Advertentie i.M De puberteit, de periodieke dagen, de groei, de voeding van de zuige ling, de overgangsjaren, stellen de vrouw bloot aan verzwakkingOm „nieuw bloed" te vormen en verse krachten te herwinnen, is het dan nodig de ijzerkuur te volgen. Wanneer u zich lusteloos voelt, is het de hoogste tijd bij elke maaltijd medicinaal ijzer in te nemen, zoals de Finkpillen dit bevatten. Ze zijn zo opbeurend, dat 4 weken volstaan om 500.0QQ tot 700.0Q0 rode bloed lichaampjes per mm3 bloed te her winnen. Het bloed is weer gezond en kan weer al het nuttige halen uit de versterkende bestanddelen van het voedsel en uit de levenskrach tige zuurstof der lucht; en wel in die mate, dat de vitaliteit van alle cel]en van het organisme wordt her steld. Na de eerste week krijgt men weer eetlust. Verzwakte vrouwen of vrouwen, lijdende aan gebrek aan ioae bloedlichaampjes, worden weer sterk en dynemLch. Met de gezond heid herwinnen zij eveneens de le venslust en het bewustzijn van de volle bloei hare schoonheid. Pink- pillen bij apothekers en drogisten. Bespaar 1.35 door aankoop van de grote doos voor een volledige kuur. ROME De Italiaanse commu nistische partij zal tijdens de huidige verkiezingscampagne geen zendtijd krijgen omdat radio Praag in Itali aanse uitzendingen naar de mening van de Italiaanse regering al vol doende reclame voor haar maakt. ARNHEM. Op het zweefvlieg- centrum „Teriet" van de Koninklij ke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart is donderdagavond even voor 6 nur de nestor der Nederlandse zweefvlieginstruoteurs, de heer J- E. Rood, kort na een lesvlucht onwel geworden en na enkele ogenblikken overleden. Johan Elisa Rood werd op 1 juli 1903 m Deventer geboren en was van origine timmerman. Al zeer jong werd hij aangetrokken tot de luchtvaart en toen men in Overijs sel de zweef vliegsport ging beoefe nen, was de heer Rood als een der eersten van de partij. In de jaren voor de tweede wereldoorlog werkte hij bij de N.V. Vliegtuigbouw Deven ter, waar zweefvliegtuigen werden gebouwd, waarvan er verscheidene nu nog bij Nederlandse clubs vlie gen. Ook na de oorlog was de heer Rood al direct weer een der actief ste leden en instructeurs van de vliegclub Teuge bij Deventer. In 1948 verwierf hij het eerste zilveren prestatiebrevet dat sinds de oor logsjaren in Nederland werd uitge reikt. In datzelfde jaar ontving hij als winnaar der nationale zweef- vliegwedstrïjden in Venlo de zilve ren wisselbeker. Ook werd de heer' Rood in ,1848 Nederlands .zweef- vliegk'ampioen. Van het prille begin in april 1950 af, is de heer Rood als instructeur verbonden geweest aan het zweef- vlïegcentrum Teriet, en een 'zeer groot deel van de 2.900 Nederlandse zweefvliegers ontving bij hem in structie. De zorgen van „Pa" Rood, zoals hij werd genoemd, strekten zich vooral ook uit over de hon derden scholieren, die jaarlijks voor het zwee£vliegbewijs-B werden op geleid, NEW YORK Zes Amerikaanse politic-agenten" uit Muskogee in Oklahoma hebben in hun nacht diensten talrijke inbraken gepleegd. Dicht by Artis ts een klein café, waar uitsluitend oude mannen >uit de Roetersstraai komen Ik loop I cr graag eens binnen, Aiaurlts Dek- ker zou er kunnen leren dat de we- 1 reld toch een wachtkamer heeft, want de mannen zitten stil en uitqest-eden by een m een wolk van coni^mpla- 1 tie en voeren een talmend gesprek, 1 dat ten algemenen nutte is 1 Soms bespreken ri) een drama in het kastje van Ke w, by een on verwachte insfjectt vijl en zestig gulden gevonden. Die had-ie nog. Maar nou heeft het huts ze gepikt. Kees is er kapot van, wam hoe moet hy voortaan zijn borreltje kopen? „Ja. kijk eens. dat geld ts met weg, [dat blijft voor hem staan", zegt een 1 patriarch met een wat krap schippers- 1 petje op, „Maar hij kan er niet meer aan raken Ja, vijf gulden tn de J maand geven ze hem er misschien 1 uan. Maar 't is ook stom van Kees. i Wie legt nou geld in zijn kasme? f Da's uitlokken Je weet het toch JalZes gaat naar het huis. Je Suurhoff. iOf centjes die je nog van vroeger hebt. Nou ja, ze kleden je er voor en je 1 hebt je voedsel en je gezellige avon- den en je schoeisel en je bewassing. Dat kost allemaal geld. En ze gaan heus niet vragen: „heb je nou tuel ge- 1 noeg in je zak voor je borreltje?" ■Dat voel ifc mee. Maar als ik nou toch geld hebdan leg ik dat toch niet in me kassïe? Dat hou ik op me 1 lichaam. Of dat breng ik bij de kas- telein en dan drink ik 't gestadig an. Of als ik een beetje een betrouw baar kind heb, dan leg ik het btf me kind en dan haal ik zo nu en dan een tientje. Maar in je kassie ik leg nog geen drol in me kassie." Meestal komt het gesprek dan op eer geliefd onderwerp: het verschil tussen de oude directeur en de nieu we. De oude verschijnt in de namid- dagschemer van de kroeg, als 'n om- gloorde heilige. „Hij teas een goed mens macr ook een goedgelovig mens", zegt een kleine, slimme opa die ontspannen achter zijn zuinig besnuffeld neutje zit„Kijk, als je nou zin had om eens een paar deuren open te gooien, dan. ging je naar hem toe en dan zei je: „Me nicht is jarig". Ik noem maar een boom in het bos op. Nou, dat geloofde die man. Dan kon je nog wel eens vijf piek losmaken. Of een tientje. Maar ja, daar is misbruik van gemaakt. Je had toch types, die fctya- men terug als een meloet. Maar dat kan niet, in een gemeentelijk bouw werk. Daar hebben de rustige gebrui kers onder moeten lijden. Want die nieuwe directeur, dat is een gestreng mens. Als je nou bijvoorbeeld tegen hem zegt: „Me dochter is jarig en ik wou een tientje van me geld want ik wil haar een knap cadeautje ge ven en dan de treinkosten en zo.. dan telt hij heus de knaken niet voor je neer. Nee, hij is een uitpluizer. Dan gaat hij na of je dochter écht jarig is Ja, daar kun je lelijk mee door de stoel gaan. En als het nou nog eens een keertje waar is óók, dan zegt hij: Jouw dochter wil he lemaal niet dat je van je paar cen ten een cadeau voor haar koopt en die reiskosten geeft ze je heus wel terug". Begrijpt u wel? Een gestreng mens. Maar zo kom. je nooit eens lekker buiten met een tientje op zak". Er trad een statige, magere grijs aard binnen met een zwarte sneehoed op en sprak: „Een jonge. En geef zullie er ook maar een." Een die 'zich pan 1 i?e opa droftk •sdhielijk mit en Vroeg: „Wat is dat? Heb je gestolen?" „Nee," zei de man met de snee- hoed, „maar me zóón gaf me al tijd vy/tien gulden in de maand voor In me zak en daar heeft hij nou vijf en twintig van gemaakt". „Valt me mee van die jongen", wond de ander. Maar de lange schud de het hoofd. Allemaal hebberigheid," zei hij, „Hij heeft uitgerekend dat als hij mij verhoogt, net in een andere be lastingklasse valt, dus h.y houdt zwaar over aan dat tientje". En 't glas heffend: „Op Hofstra, dan maar" KRONKEL. diepe behaagiykheid maakte ?an iedereen meesterDe klei- Advertentie l.MJ „Het schoon,springen kan niet doorgaan - de badmeester heeft al lezende per ongeluk het water uit het bassin laten lopen..." (Zó boeiend is nu PANORAMA!) DATnAGjEfUETZtO». GEN.Iè BÊrtf G£Ért iU MOOR! Wij VlfiObtt JÊAAR. 1 016 ril&R HEB J£VA6T£Efl fcCHTÊ SCHURK VOOR JÊ VfcR£Art£Un& iKSNAPflOG y OÏGMMÊLIHG STfctD&m&rHQtwey heb je wei. eens HA&vtvnetnot. vArvttn doorc*. SfOHÉM MAART GEHOORD IjoHGeMier zitall£5 ui voor HtTrtEMEn VAM VirjGÉRAf DRUBHEM JK WOU DAT IK &EM ECHTtSCHURK voud 3280. Maar Pablo is niet van plan zich bij deze gang van zaken neer te leggen. „Hoor eens, Lcu." zegt hij, „je hebt een contract getekend en je zült duiken. Daarvoor word je betaald en goed óók..." „Niemand kan mij dwingen, om nog langer de vuile zaakjes van kapitein Charles Baker op te knappen," roept Lou, „en iü kunt gerust vertrek ken naar je smerige boot... Ik pis er voor om mijn leven nog langer te wagen.. Als Baker zo graag die gestolen ster.en wil verkopen, dan moet hij ze zelf maar komen halen. Ik doe het niet meer." Lou is razend en weet niet meer wat hij zegt. Rob, Hank en Donald hebben het gesprek gevolgd. Gestolen stenen? Charles Baker? Er be gint hun iets te dagen- Ondertussen begrijpt Pablo wel, dat er met de duiker niets is te be ginnen. Lou is helemaal overstuur en vóór hij nog meer vertelt, is het beter om inderdaad maar te vertrekken, overlegt Pablo bij zich zelf. DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE dat ze afwist van het enorme werk dat hier verricht was. Oh. misschien wei, antwoordde Keiler: hij had de hospitaais niet gezien, hij wist het niet. Maar hij was tegen imperialisme en kolonialisme, overal ter wereld. „Waarom?" vroeg Julia. „De Fran sen hebben op z'n minst één goed ding gedaan waar u in al die tijd nooit achter bent gekomen en verte! me nu niet dat de Arabieren die hospi taals zelf ook wel gebouwd hadden: dat hebben ze nooit nergens. Wat voor kwaad hebben ze gedaan?" 44 Julia zei hem de naam van het Daar wist hij geen antwoord op. 1 -ji rr t si, *rieine hotel. Het was alleen maar dit vage geemo- i JL„Dat is in de oude stad, 13 het niet? iioneerde gevoel, ondersteund door iets te eten krijgen. Door dit oponc- Een klem Frans geval? Oh, daar zou gebrek aan interesse en onwetend- Seen kamer willen hebben, als ik he,tL met geen hechtere basis dan tweeen vannacht in Port Lyautey u was. Kleine Franse hotels zijn ver- e^n overgeërfde gemeenschappelijke [rtjn, zei ae Amerikaan ontzet. schrikkelijk. Ooit in één overnacht? herinnering aan eeti vooroecld dat Julia gaf hierop geen commentaar, pat me juist uit Frankrijk weg- koloniaal beheer mis was gegaan en wflnSm hii gedreven, die Franse hotels, Ónvoor- een bittere smaak had achtergelaten; waarom hij naar Fort Lyautey ging. gtelbaar zo'n lawaai als de water lei- een gevoel dat was uitgemond in een Hij was daar naar het bleek gesta- dingbuizen daar maakten"' gemeenschappelijke houding die een tioneerd op de Amerikaanse vliegba- Julia lachte en zei dat ze Jn rrank_ blinde muur vormde voor feiten. rijk gewoond had, en dat het haar Julia was met schrik en afschuw belang van de Amerikaanse iuchtba- niet kon gehelenr zelfs dio waterlei- vervuld ze had meer Amerikanen ,ses m Marokko nog niet gerealiseerd, dingbuizen niet. Ze bleef haar Jan- ontmoet, maar allen van een ander, maar nu spitste ze haar journalisten- icee-ïcennis nog wat voeren, met het vod meer sophisticated soort dan de oren onmiddellijk en begon de vlieger 00g 0p jj0ar hoofddoel: als hij met z'n piloot: of 2e waren te ontwikkeld om uit te horen. Lyautey was een auto naar pez kWam 20U dat mooi dupe te worden van deze primitieve liet Probleem oplossen van Volubilis opvattingen, of te verstandig om zich ver naar het zuiden, behalve de vlieg- en die Romeinse h u 11 e 1* 1Hij was bloot te geven. leven wforLzover het rfiet t" maken wer!teI-!if5 v'eI aardig, concludeerde Ze viel terug op een Ingekeerd leven, voor zover nee niet te maKen ze. een beetje eenzaam, en hu ver- zwii&pn iet« waf haar «emakicpiiik Stiff1fc JSfiSE" veelde zich verveelde zich in Ma- genoeg afl ng „emakkp.ijk velend. Ze hadden een bibliotheek, vnkkn' TuHa kfAk- vnnrtHiironri mot 8"s' maar hij had de meeste boeken al ge- één oag uit het venster om het land De schemering begon te vallen, wat lezen; de rest van de tijd bracht hij schap fD te nemen mtï ^huizen ris einde maakte aan het naar huiteij door met brieven schrijven. Julia IwermeS wPtt? voS nn ^ljken' de onverwarmde trein werd vroeg hem uit over de straalvliegtui- w^ekTe velden de ooievnars die mal &cel koud duIia.was bl« dat f gen, waarover hij enthousiast was iesteitehik over het andere?]ïMar êevo®Tde laarsjes die zozeer tie prachtdingen! Ze hadden er een aan- Lnd iietLn een troeD die7-nn bewondering van Reeder opgewekt tal aan de Fransen gegeven voor hun kon thufsbrenceS Ws de Vel kadcien" aangetrokken had. Ze had basis in Meknes en instructeurs ge- begroeidaéïeS van eïn stroom honger gekregen en besloot ]ets zonden om de Kikvorsen te leren hoe zouden hit geen hlkunnen Pan eten; ze kon cr niet onderJult ze moesten vliegen hij was er juist 2«n-> Wa "herten in Marnttft" baar reisSezeI ook iets aan te bieden mee bezig geweest voorhij met ver- |fvro^het hl arnÏÏJwï tinnf.^1 en terwi^ ze bet mand3e uit hct net lof ging om een kijkje in Frankrijk haar |d migeSeeldT harf dat hH haalde cn °P de kleine tafel bij het te nemen; hij hoopte dat hij er weer s?eve en dat hli f 11wee r^m bQ-RT' uit te Pakken zei ze: naar toe gestuurd zou worden. Mek- 4,arMsrnHm wrfim» w '<Eet u 00}c iets mee? Ik heb meer nes was een waardeloze stad, hoewel 3 "s dan genoeg. Dat wil zeggen, als u er het een aardige poort had „Een Hij wist het niet hij wiet opval- Scan bezwaar tegen hebt te delen soort boog, weet u; maar werkelijk lend weinig van het land waar hij zo een verstokte imperialist, die wel aardig" maar als hij er was lang gewoond had. Hij was er blijk- een ovei'tuigd aanhanger is van het reed hij dikwijls naar Fez. „Fez is baar nooit nieuwsgierig naar geweest, koloniale systeem voor onder ontwik een moordstad, met niets anders te evenmin als naar zijn bewoners; de kelde volken." vergelijken. Kent u het?" Arabieren waren een geslepen volkje, Hij lachte hartelijk Julia zei dat ze naar Fez ging. zei hij, wat niet wegnam dat die var- „Die is voor u! Ik heb honger." De piloot zei meteen dat hy het zo domde Fransen er niets te maken Zijn gezicht begon te stralen toen hij zou proberen te fixen dat hij direct hadden. Welk recht hadden ze om haar een lang brood tevoorschijn za£ naar Meknes gezonden werd m ie- daar te tronen en de bevolking uit te halen plakken rauwe gerookte ham, der geval had hu nog vier o£ vijf da- zuigen? Julia, die schrok van deze tomaten en een flesje zwarte olijven, gen verlof tegoed; hij had genoeg van houding, noemde hospitalen in Casa- en ten slotte zelfs een fles rode Ma- Frankrijk gekregen en was terugge- blanca als voorbeeld dat Frankrijk rokkaanse wijn. keerd, zodat hij over kon komen wan- ook wel iets voor Marokko gedaan neer hij wilde. Waar logcetde ze? had tot nu toe was het het enige wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1