;eiuk dwong Russen tot van roeven SAMKALDEN SCHORST JU STITIE-AMBTEN AAR Zo van tv-toestel BRYLCREEM Dubbafis fjuablng oor FRANK GODWIN SPROETJE SPAR Zooder geluid Mr. Reyers schreef in dagblad over gesta po-methode KIJKERS NAAR WEST-END Tramstaking in Oslo geëindigd "ïfie perfect hairdressing Deens blad over atoom-neerslag: Wie krijgt de voogdij over Geen conservatief liberaal verbond Uaa 2'aspro,!...&iUr&vtuteek Maandag 14 apriPWHS f Advertentie jtf Door een defect aan de geluids- zunder te Eernsum begon dP tele visie-uitzending in Noord-Nederland zaterdagavond zonder geluid, iuist toen veler verwachtingen hoog ge spannen waren voor de uitzending van de ..One Man Show" van Toon Hermans, De beelden sleden over het -r^erm: als eens in de periode van de stomme film; In Eernsum werkte men intussen onder hoog spanning orrt' het''euvel zo snel mo gelijk" te verhelpen. Op het laatste «Hoertje kwam het geluid- terug, even voor het optreden van Toon Hermans. - {Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Dc minister van Justitie heeft een Amsterdam se justl e-"» mbten aar uit zijn func tie geschorst omdat deze in een krant een artikel heeft geschreven waarin wordt gesproken over „Ge- stapo-methoden" in het vooronder zoek van de zaak tegen majoor K. De geschorste ambtenaar is mr. J. G. Reyers. substituut-griffier bij het gerechtshof in Amsterdam, Hü schreef rp 15 maart in De Telegraaf een artikel waarin hij het opnam voor de heer J. Fabius. redacteur van het weekblad De Nieuwsbrief, die. zoals mr. Reyers zegt „op ze kere dag besprongen werd door een overval commando van de Haagse po litie." Wat men hem daarbij aandeed was volgens mr. Reyers ..willekeur, derhalve Gestapo-methode". Mr. Reye-s trekt in het artikel van leer tegen de Haagse procureur-ge neraal die de heer Fabius liet ver horen en X'er gel ijkt dan de militaire en de burgerlijke rechtssystemen, Mr. Reyers vergelijkt in zijn artikel de manier waarop een militair wordt berecht en de wijze van berechting van een burger, waarbij hij opmerkt dat het militaire systeem niet meer voldoet aan moderne democratische eisen. Belangrijker dan de systemen noemt hij echter de wijze waarop deze systemen door mensen worden gehanteerd. „Een integer auditeur militair zal op menselijke, en recht vaardige wijze werken en doen wer ken met de verouderde Rechtsple ging Landmacht, een procureur-ge- voor gezond haar, voor mooi haar Het een khn niet zonder hei aiider! Daarom berust de werking van Brylcrcern op twéé wetenschappelijke principes: t Brylcreem bevat vele waardevolle haarvoedende stoffen en zuivere, natuurlijke oliën - zij houden haar en hoofdhuid gezond en fris. Massage met Brylcrcern bestrijdt roosvorming' en maakt droog haar weer vitaal Brylcreem houdt uw haar gezond! Brylcreem is geëmulgeerd. Daar- fitSf door kan Brylcrcetn iedere haar apartsoepel, glanzend co vrij van stof en vuil houden. Geen „gepiakte" haren mecri Met Brylcreem valt uw haar los en natuurlijk, en blijft toch korrekt op zijn plaats. Heel de da*.. Beeeham'(Nederland) N.V. Voor. engros: Jacq,: Mot N.V, Amsterdam WASHINGTON. Het Deense blad „Berlingske Ti- dende" heeft bericht dat de Russen door „een catastrofaal" ongeluk gedwongen werden hun kernwapen-proeven te staken. Dit ongeluk zou een doen stromen. Hierdoor zullen 10.000 hectaren land voor katoeribouw ge schikt kunnen worden gemaakt. Het is mogelijk dat dit dezelfde explosie is waar senator Humphrey over sprak. Volgens de diplomatieke corres pondent van de „Sunday Dispatcn" heeft Engeland president Eisenhower medegedeeld, dat het zijn proeven met de waterstofbom deze zomer zal staken als de Verenigde Staten het geheim van hun eigen bommen met Engeland delen. Vader doet aanbod HOLtVWOOD. Restaurant houder Stephen Crane, voormalig echtgenoot van de filmster Lana Turner, heeft gezegd, dat htf de kinderrechter wil verzoeken hem de voogdij over zün veertienjarige dochter Cheryl toe te wtfzen. Crane wil het meisje, dat onlangs de ond^wereldfiRuur Johnnv Stom. .panato doodstak op een school doen waar men het kind 'niet kent. De kinderrechter moetechter .nog be slissen of het meisje op vrije voe ten zal. komen. Pas dan komt het voogdijschap ter sprake.- Ella Fitzgerald heeft haar bezoek aan Plein 8 uur 13 moeten afzeg gen. Ze was te vermoeid en kon niet naar Hilversum' komen. De VARA-technici hebben" de luiste raars echter een teleurstelling "we ten te. besparen. .Zjj fdgen met hun apparatuur naar Scheveningen en maakten daar opnamen. Om tien uur. precies hoorde men Ella toch en werd; haar optreden waarschUn- liik uitgebreider dan het op net Plein was geworden. (Advertentie I.M.) Zitten is er voor een huisvrouw niet bij. Het werk moet 'doorgaan. Daarom b>J opkomende pijnen: 2 'ASPRO's en de pijn verdwijnt. Zorg dat U altijd 'ASPRO'bij de hand hebt. Ook zenuwpijn, lusteloosheid, moeheid of dat gevoel van riMerigheld verdwijnen snel en zeker dcor 'ASPRO': want... 'ASPRO' doet meer! Wem 'ASPRO' doet meer. 'ASPRO' mcakt cot U ach 1 I prettiger voelt, ft! U kort het werk weer oan' i f Advertentie LM.) DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE LONDEN. De Britse liberale partij, die de laatste tijd verkiezings- successen heeft geboekt en voor het eerst in 29 jaar een parlementszetel op een partij heeft veroverd, heeft zaterdag,besloten geen anti-socialis tisch verbond met de conservatieve partij aan te gaan. it'M' «fit f'tfrjmmj 0' *£WO£X" 'Mn tuntmhi'g {JW m.) -e<3ere Ztnd/gmO'gen 10.45 tuf. ttOU.HOt Y DATU|KT£R k IS.-ie?A AARDIGOP, Out, HAm.tr. iK&AHUtt ritDELIJPtfiOPWEK. Ktrt ALS, halfver. MOnOÈBPtZMtRVER PAK ttrt ouot }A& Ett ütn A k_ PRUIKJjps Pak Pt hoffer.Slip, IKWttl ttriKAKitR 0Mnöm0fl'5FARMRUS tig te bttt'jKtft 3281. —1 Pablo laat zich terugroefen naar zijn mannetje!" Hank zegt tegen Lpu. die nu totaal „Als ik dat had gezegd, had hijmij zeker ge schip, maat bij schreeuwt Loü nog toe: ..Denk uitgeput tegen de reling leunt: „Als ik jou was dwongen weer te «aan duiken," zegt Lou. „en ik maar niet. dat ie er zo eemakkellik af komt. Ik zou ik nu eerst maar eens een paar uur gaan sla- dóé het niet meer... nooit meer." Hij lilt nog als wil je ntet eens moer aan boord hebben Ik za) pen. Je bent doodop. Maar waarom heb je Pablo hij terugdenkt aan het afschuwelijke avontuur, je je spullen laten brengen en dan zoek je het niet gezegd, dat je de netten hebt gevondendat hij r.et achter de rug heeft, zelf verder maar uit. Maar dit zal je bezuren. Dan had hij zeker zo'n scène niet gemaakt."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1