Pacifisme en oorlogsgevaar Tunesisch beroep op VN bij langdurige Pa rij se crisis .Aardverschuiving' in Groot-Londen zenuwpijn vee! gerookt? Verrassende zetelwinst voor Labour Mijnongeluk in O.-Duitsland Bourguiba heeft week geduld Tito komt aan t-wensen tegemoet Johnny Ray Expo '58 Franse mijnstaking afgelast wegens kabinetscrisis 'i Blijft verboden Zoon van elf - schildert zelf - met gemak en OETALAÖ SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN Speelse Speurtocht Vrijdag 18 april 1958 D KLEINEN, die uit vredelievende overwegingen eenzijdig willen In eken mei de atoomwapens en alles wat daarop betrekking beeft, veigeien iiaai onze mening één eenvoudig ding: dat het verdoemen van kernwapens en het voorkomen van oorlog twee zeer verschil lende zaken zijn. üe Zwitserse theoloog prof. Brunnej heelt onlangs in een Uitermate lezenswaardig artikel betoogd, dat deze vorm van pacifisme bel oorlogsgevaar alleen maar zal doen toenemen. Hij achtte deze waarschu wing op' haar jilaals, niet om mensen, die op godsdienstige gronden de geweldloosheid voorstaan, tot andere gedachten te brengen, maar wel om duidelijk te maken dat'hun houding slechts kan dienen om met hun eigen gebeten in het reine te komen: niet om de wereld aan de vrede te helpen waar ze zuzeei naar uitziet. Het recht op een persoonlijke benadering van het probleem der kern wapens kan men niemand ontzeggen. Maar een politieke benadering ont komt niet aan de noodzaak, de mensengemeenschap eer en meer te zien dan de afzonderlijke mens. Nooit en nergens ia de staatkunde er van uit .gegaan, dat.de ondergang van de staat niet zo belangrijk is, wanneer de bewoners ieder voor zich maar een zuiver geweten hebben. N'u boren wij vele. zich pacifisten noemende, mensen al roepen: Wij willen de maat schappij Juist beschermen en redden van de ondergang. Wij zijn het, die het leven stellen boven de atoomdood. Ons antwoord luidt, dat het gevaar van de atoomdood blijft, wanneer de ene partij baar kernwapens prijsgeeft en: de andere partij dit nalaat. Laat men zich hoeden voor verwarring. Wie, de stem van zijn gewetenvolgend, zegt: ik doe er niet aan mee, mag niet pretenderen, daarmee het redmiddel voor de hele wereld te hebben ge vonden. Dat dit veelvuldig wèJ geschiedt is. geloven wij, de bron van'allerlei huidig misverstand; in ons land en ook in andere landen. Er is weinig verschil van mening over de noodzaak, de wereld te bevrijden van de bedreiging met kernwapens en andere wapens. Laat er ook geen verschil van mening bestaan over het feit dat het Westen, door eenzijdig van zijn beWapening af te zien, dé eigen maatschappij en de eigen beschaving op het spel zet, om bet maar niet sterker uit te drukken. EN begrijpe ons goed: wij «eggen dit niet bij wijze van verwijl. Het-ligt ons verre, om aan wie dan ook hét recht te ontzeggen, het voortbestaan van zijn eigen maatschappij minder belangrijk te achten dan de zuiverheid van zijn geweten. Het argument, dat de ondergang van de maatschappij ook minder belangrijk is dan bet voort bestaan van de mensheid, dat sommigen geneigd zullen zijn te bezigen, klinkt natuurlijk heel sterk; alleen, dit alternatief is niet in bet geding, hetgeen wij hieronder zullen pogen aan te tonen. Het is noodzakelijk, de dingen zuiver te stellen. Eenzijdige Westelijke ontwapening en Russische overheersing liggen in eikaars verlengde. Tal van zich pacifisten noemende mensen zijn ook-wel zo eerlijk, dit te erkennen. Het is punt. dat in de gedachtenwisseling niet mag worden verdoezeld. Be waarheidszin gebiedt óm toe te geven, dat de strijd van ongetelde generaties voor vrijheid en democratie dan in een nederlaag ia geëindigd. Be waarheidszin -gebiedt om niet onder stoelen of banken te steken, 'dat er een regiem zal komen,' dat in zijh methoden weinig verschilt van dat, hetwelk van 1940 tot 1945 in West-Europa heeft gewoed. De waarheidszin gebiedt om te erkennen, dat de bevrijding niet van legers zal kunnen komen, maar alleen maar van de geest. Bertrand Russell zegt, dat de cultureel hoogstaande volken de barbaren steeds hebben weten te temmen. Bertrand Russell is Ver over de tachtig en heelt naar het lijkt, dekrijgshaftige dingen vergeten, die hij vroeger heeft geschreven tegen de Hitier-terreur. Wij willen er nogmaals zeer uit drukkelijk de aandacht op vestigen, dat bij de komst van de Russen het afgelopen zal zijn met de kenmerkendste en waardevolste verworvenheden en strevingen, van de Westelijke mensen. Na een worsteling van lange, -lange, eeuwen om de vrijheid in allerlei vormen zal de slavernij zijn teruggekeerd. H ET beeld is hiermee niet volledig- Er zullen geen bevrijdingslegers komen, immers hetWesten beeft gecapituleerdmaar de geest zal zich weren. Dit is het uitgangspunt, de geest, die sterker is dan de wapenen der barbaren. Zal bet uitlopen op stakingen, op non-coöperatie, gelijk Gandhi die indertijd heeft toegepast? Men moet er zich rekenschap van geven, dat de tegenstander nog altijd over kernwapens beschikt en heeft bewezen, in bet onderdrukken van tegen stand niet de minste scrupules te kennen. Zo is de kans groot, dat men aiJes heelt geofferd om de atoomdood te ontgaan, en die desondanks krijgt. De kwasi-hïstorische beschouwingen van Bertrand Russell zéggen ons niets. Zo de omstandigheden al zijn gewijzigd, dan geldt dat ook in een geknechte wereld, waar deheersers zich van kernwapens kunnen be dienen. De Britse filosoof:-springt weB wat hooghartig om met het leed van vele-geslachten. Natuurlijk zal het zo niet komen. Daarvoor is het getal dergenen in het Westen, voor wie hiet aloude „liever dood dan slaaf" geldt,-veel te groot. Het gevaar, dat Srunner schetst, ligt ©Iders en wel in de kans, dat-de zich pacifisten noemende mensen het streven van de Westelijke staatslieden om tot een ontwapening over de héle linie te komen, in hun noodlottige verwarring van wat het persoonlijk geweten zegt en verstandige staatkunde voorschrijft tot rnislukking zuilen doemen; met alle dodelijke gevaren daarvan. Advertentie AM,.) BERLIJN Het officiële Oost- duitse nieuwsagentschap ADN, heeft gisteren gemeld, dat zes arbeiders om het leven rijn gekomen en zes anderen zware verwondingen heb ben opgelopen, toen tengevolge van een 3ek ïn een potasmijn. kool- znonoxyde vrijkwam. Reddingsploegen hebben 87 mijn werkers, die tijdens het ongeluk on dergronds werkzaam waren kunnen redaen. Bij zes arbeiders mocht kunstmatige ademhaling echter niet meer baten. Zes. andere mijnwerkers moesten naar ziekenhuizen worden vervoerd. Het lek is ontstaan door proefbo ringen. (Advertentie LM.) spit of spierpijn "AKKERTJES" helpen direct RABAT Via een lange omweg zijn Marokkaanse troepen donderdag in Tarfaya, de voornaamste .stad van het Spaanse protectoraat in Zuid- Marokko, aangekomen. Zij moesten deze omweg door de woestijn maken omdat Spanje weigerde de Marok kanen door de Spaanse sahara te laten trekken. Probeer dan eens. een flesje RIVELLA. Verbazend zoals U daér van opkikkert 1 RIVELLA rs verfrissend, speciaal na hel gebruik van koffie, alcohol en nicotine. Bevordert de spijsvertering. RIVELLA is een natuur product uit melk. Sprankelend goudgeel Advertentie LM.) TUNIS. President Bourguiba van Tunesië beeft donderdag te Tu nis verklaard dat zijn land een be roep op de Veiligheidsraad zal doen, indien er in Frankrijk een langdu rige kabinetscrisis zou ontstaan. H|j zei een week te zullen wach ten. Bij een nieuw beroep zal Tu nesië de Veiligheidsraad verzoeken voor te schrijven, dat de Franse troepen worden teruggetrokken, niet alleen uit Tunesië, maar uit geheel Noord-Afrika. Intussen heeft president Coty don derdag zijn overleg met politieke figuren voortgezet. Men -acht het mogelijk, dat geen formateur of in formateur zal worden aangewezen voor begin, volgende week. Intussen geloven waarnemers, dat naar een „klassieke" oplossing van de regeringscrisis wordt gezocht. De president zou overwegen een poli ticus van het centrum, een radicaal of een radicaalgezinde aan te zoe ken als formateur. Nadat de eerste besprekingen door de. president van de republiek ge voerd zijn heeft men de onderhande lingen over de crisis voor een paar c/an an<feü Verkrijgbaar bi] Uw wijnhandelaar en de horecabedrijven. BELGRADO, De Joegoslavi sche communistische leiders hebben het ontwerp voor een partijprogram, dat de volgende week op een par tijcongres zal worden besproken, aanzienlek gewijzigd. Waarnemers geloven, dat dit is gedaan om het meer aanvaardbaar te maken voor de Sowjet-Unie. In de gewijzigde tekst wordt ge zegd, dat het pact van Warschau gerechtvaardigd is als „een natuur lijke - defensieve reactie" op het Noordatlantïsche verdrag en de her bewapening van West-Duitsland..; Voorts wordt verklaard, dat 3lle 'volken zich moeten inspannen voor opheffing van de blokken, die de betrekkingen tussen Oost en -West moeilijker maken. Volgens waarnemers is de nieuwe tekst meer aanvaardbaar voor de Sowjet-Unie, omdat te verstaan wordt gegeven dat het Westen ver antwoordelijk is voor de spanning in de wereld. dagen stopgezet. Zondag worden I het Soustelle was die hem propa- kantonale verkiezingen gehouden en geerde, heeft de naam van De Gaulle niemand wil zich voor deze dag niet erg vee] goed gedaan. De socia- bloot geven. Bovendien gunt men listen hebben zich ai met beslistheid elkaar de positie van formateur niét, j tegen het experiment-De Gaulle uit- zolang de verkiezingen van zondag gesproken en daarmee is het, naar niet voorby zijn, omdat men mening is, dat hij die op het' ogen blik ais formateur wordt aangewezen zoveel publiciteit krijgt, dat zijn partij bij de verkiezingen van deze tveek bevoorrecht zou zijn. Inmiddels is wel gebleken, dat de voormannen van de rechterzijde. Bidault en Soustelle. niet al te veel kans maken. Soustelle heeft opnieuw de naam van De Gaulle naar voren gebracht maar het feit alleen al, dat het schijnt, al van de baan. Inmiddels zijn de Brit Beeley en de Amerikaan Murphy, twee bemid delaars in het Frans-Tunesische con flict uit Parijs vertrokken. Bij aankomst in Londen verklaar de Murphy donderdagavond: „Ik zou niet willen zeggen dat onze zen ding als gevolg van de huidige po litieke toestand in Frankrijk vol tooid is. Zij is alleen maar opge schort". (Van onze correspondent) LONDEN Labour heeft gisteren bfj de verkiezingen voo_r.de Londen- se graafschapsraad zijn meerderheid inderdaad meer dan verdriedubbeld. Zij steeg van 22 tot maar liefst 76 zetels, Van de 126 zetels die de Lcm- dense graafschapsraad telt, bezet Labour er nu 101 en de Conservatie ven 25 (de liberalen waren onfor tuinlijk). Een dergelijke meerderheid heeft de Labourpartij sinds zij in 1934 van de Conservatieven het bestuur* van Londen overnam, nog nimmer beze ten. Het is dus begrijpelijk, dat alle Labouraanhangers in. de wolken zijn. Men doet echter vermoedelijk goed, om uit deze „aardverschuiving" niet al Ie snelle conclusies over.de uitslag der algemene verkiezingen te trek ken. In Landen stemde slechts 30,3 procent van de kiezers! Maar het is aan de andere, kant een feit, dat in 1955, de toen voor de Conservatieven gunstige uitslag in de graafschaps verkiezingen ook door succes bij de algemene verkiezingen gevolgd werd. Eigenlijk is, gelijk ook de Man chester Guardian hedenochtend op merkt. het „omgaan" van de raad van Middlesex belangrijker dan de enorm aangezwollen meerderheid in Londen. Nu Labour ook Essex heeft teruggewonnen, heeft het vrijwel heel Eet gebied van „Groot-Londen" in zijn greep. In de overige graafsehapsraadver- kiezingen is Labour niet zo succesvol als in het Groot-Londense gebied geweest. Het veroverde in totaal vier graafschapsraden (Lancashire, Essex, Carmanthenshire en Middlesex) en bezit nu de controle in elf van de .62 graafschappen van Engeland en Wales. Staffordshire en het weste lijke deel van Yorkshire, dat het in 1955 ook verloor, won het net niet terug: in beide graafschappen zit een „onafhankelijk" lid op de wip. Aan totale zetelwinst won Labour om streeks 250 zetels, een groter aantal dan in 1952. toen de Labourpartij in de graafschapsraadverkiezingen ook opmerkelijke successen behaalde. SCHIPHOL Van 26 april tot 6 mei zal de KLM in verband met de jaarbeurs in Hannover haar dage lijkse vluchten naar deze stad ver dubbelen. Op het ogenblik bestaat er één verbinding per dag van Am sterdam via Bremen naar Hannover JA/e hebben gisteravond echt een •F beetje meelij gehad met John ny Ray. Wat moet die arme jongen 't is waar hij verdient er een boel centen mee zich vermoeien om zijn toehoorders te boeienEven scheen hei also hij het physiek niet zou col brengen. Maar nee, Johnny u?ist niet van- ophouden en drie kwartier lang, zonder zich een se conde rust te gunnen ging hij door. De fans zijn aan hun trekken geko men. Zij die- Ray's zingen niet zo beminnen zullen rvat vermoeid zijn geraakt. Als. niet-bewonderaar van deze nerveuse en soms arrogante Amerikaan, moet ik toegeven dat hij met zijn optreden aantrekkings kracht uitoefent. Hij is impulsief, suggestief, zeer muzikaal en... weet een goed stuk show te verkopen. Het was van de Avro tv geen slechte keus om het optreden van Ray op film op te nemen, want voor de cameraman was deze zanger een dankbaar object, waarvan goed ge bruik werd gemaakt.Bep Rotuaïd en zijn Skymasters begeleidden zeer bescheiden en muzikaal. Het sparipanorama miste zijn cli max doordat de volgorde van de reportages niet gelukkig was. Ve uitstekende opnamen gemaakt op het Brasemermeer waar de Neder landse zeilers zich voorbereiden op de Olympische Spelen hadden een climax gevormd, wanneer zij aan het slot van dit programma waren vertoond. Er werd deze avond ook af scheid- genomen: van de rubriek ..Is dit ook uw probleem" Lest best, aril ee?i gezegde, 't Was een goed af scheid en veler harten zullen ver warmd zijn geworden door de posi tieve antw'bordehi van ds. Henkels, dr. Saalborn en pater Jelsma op de vraag: Moeten we toestaan dat er in Nederland raketbases komen? Zij adviseerden een referendum. D.S. De complete openingsceremonie van de Wereldtentoonstelling ln Brussel is via Eurovisie voor het mïljoenenleger van Westeuropese televisiekijkers zichtbaar gemaakt. Men zag de aankomst van hot ko ninklijk gezelschap en de autoritei ten vlakbij gehaald door de „Zoomah-lens" waarna men de redevoeringen kon volgen in de grote zaal. Attente regie zorgde voor de mogelijke beeldwisselingen toen een spontaan applaus losbrak voor koning Leopold door deze voormali ge Koning der Belgen onbewegelijk in ontvangst genomen. Na de openingswoorden van- ko ning Boudewijn gavencamera's uit de hoogste bol van bet atomium een overzicht van het tentoonstellings terrein. Het was de eerste Brusselse' uitzending die in de komende we ken en maanden door vele meer gedetailleerde reportages gevolgd zal worden'. maakt het ruwe houtoppervlak giadt 75 Ct per pakje Verpakking-v»n «54grtrn 4 J.20 AIA3A3TINE HOUAKD XV. UtDSKK«xi* •KI MIS Uit de wijdopen AVRO-kluis, die al een aanzienlijk bedrag móet her bergen voor het Nationaal Rbeuma- fonds, het- Koningin Wilheimina- fonds en het Prinses Beatrix Polio fonds, rolden, gisteravond voor hoofdprijswinnaar Sanders uit Am sterdam achtereenvolgens: een rode kinderstoel ,(voor zijn kleinkind), een wasmachine (voor zijn dochter), studieboeken (voor zijn zoon), een bandrecorder, een cassette tafelzil ver, een keukenuitzet, een- elektri- Gijs Stappershoef, Wim lbo. Kees Brusse en Tom Manders ontvingen gistermiddag uit handen van HU- versums burgemeester J. J. G.- Boot de Nederlandse Televisie „Oscars", die uitgeloofd werden door een Ne derlands radio- en televisieblad. De Oscars werden uitgereikt poor tele visie-regieprestaties, amnsements- groepprestatie, persoonlijke speel- prestatie en- persoonlijke amuse mentsprestatie. PARIJS De leiders der Franse mijnwerkers hebben de staking ter ondersteuning van looneisen, die maandag zou beginnen, afgelast, omdat een staking, als gevolg van de regeringscrisis, mogelijk „nutteloos" veMengd zou worden. De mijnwer kers zullen maandag echter wel een ïangzaam-aan-staking beginnen. WARSCHAU President Worosji- lof van de Sowjet-Unie is gisteren aan het hoofd van een kleine dele gatie in de Poolse hoofdstad aange komen voor een officieel bezoek. In antwoord op een begroetingstoe spraak, heeft de maarschalk ver klaard. dat Polen krachtig en onaf- hankeUik moet blijven, een waardige plaats innemend in bet socialistische kamp. scbe koffiemolen, een stofzuiger en een televisietoestel. De heer Sanders week niet af yan de standaard reactie van alle prijswinnaars: „Het is. geweldig!" De cijfercombinatie van gister avond werd (dit voor wie niet heeft kunnen luisteren); 6-9-2-4-5-3-8-1-7 DE laatste tijd "is herhaal delijk sprake van suggesties, soms van proefnemingen, die len doel hebben in bepaalde gebieden de ont vangst van Nederland-se o£ buiten landse TV-zenders te verbeteren. Vanzelfsprekend is dit probleem ook bij PTT bezien. Technisch is hier voor een aantal oplossingen aan t© geven. Aan dit vraagstuk kleven ech ter behalve technische ook andere problemen, o-a. dat men voor even tuele plaatselijke of regionale her uitzendingen gebruik moet maken van frequenties (golflengten) waar omtrent PTT internationaaF aan be paalde afspraken gebonden is. Maat regelen om het gehele land een goede ontvangst van de nationale TV-pro- gramma's te verzekeren zijn in volle uitvoering. Plaatselijke heruitzending van TV- uitzendingen door particulieren is in.strijd met.de wet. Advertentie LM.) PLASTlöVtRF van Ceta-Bever DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE Komu DAI1 MAAR net mooi zoülouKAnm DE HELE BOEL E£nS> RUMIO OPrtE/IEM Z.U LLtfi WE HET DOErt?HlJKAnWtL itT«> STELfcn HOEriAnDA" nou^WEbuj Vtn T0CHB»J HEM Graag.. Alöik de iïALOn Z.1&EF1 6ALIAAL DAD KAN !KMt WEER ££n OGEfl&LIK VOORTELLEN DAT IKZELF RH K&tn Wilt u het HELE HUIS zitn medeleven te kennen, maar Julia kreeg de indruk dat er iets was dat hij maar vreemd vond; hij bleef naar de kleine koffer kijken die ze nog steeds op haar knieeën hield. Ten slotte zei hij langzaam en aar zelend ►Maar als Mademoiselle geïnteres seerd is in de zaak, waarom schalt ze zich dan de kleine koffer aan?" Voor Julia kwam deze opmerking geheel onverwachts. Wat voor zaak? En wat hadden fluwelen koffers 49 haar intuïties, zoals Madame La. Bes- daar mee te maken, of ze nu klein se ze noemde, besloot Julia èen schot waren of groot? Alvorens antwoord Bathyadis groette baar met een in de ruimte te wagen. „Ik geloof." te geven stak ze om tijd te winnen ontwapenende hartelijkheid en liet vervolgde ze, „dat hij in gezelschap een sigaret op en dacht snel na. Ter- zijn bediende onmiddellijk weer is van een andere Engelsman, een wijl ze de rook uitblies zei ze ten muntthee halen. Julia zei tegen lange man met vuurrood haar". slotte op onverschillige en luchtige Abdul dat hij buiten moest wach- Dit sloeg wel aan, zag ze - Ba- toon „Een koffer kan altijd van ten, maar de gids legde haar instruc- thyadis trok een ernstig gezicht en pas komen, nietwaaren voor ver- tie, nogal op een vrije manier uit en werd plotseling veel meer op zyn schillende doeleinden. En deze" v. bleef in. de open voorkant van de hoede. „Mijn neef heeft evenwel heel raakte bet voorwerp op haar schoot winkel rondhangen terwijl Julia met donker haar en een wit gezicht," zei even aan '„is in de eerste plaats succes op de prijs van de kleine ze Gr achteraan terwijl ze de oude mooi," fluwelen koffer, of kist, die ze de scherp opnam; en ze meende vorige dag gezien had, afdong en °P te merken dat die beschrijving „Mooi, ja maar hij is zo klein, hem ten slotte kreeg voor de tegen- ook ergens aansloeg Bathyadis Zou de grotere niet beter zijn?",, waarde van zevenendertig en een bleef met een. ernstige blik voor zich „Dat vraag jk me af," zei Juua, halve shilling. Ze hield het koffertje uitkijken en antwoordde niet on- nog steeds trachtend tijd te winnen op haar knieeën en keek er met wel- middellijk. „Hij houdt er een raar en een vaag, nadenkend gezicht gevallen naar, terwijl ze op het on- trucje op na met zijn rechterduim," trekkend. In de eerste plaats zou ze der werp overging waarvoor ze eigen» vervolgde Julia wat was dubbelge- die grote kist gewoon niet kunnen lijk gekomen was. Een vriend had wricht in. het Frans? Het deed er betalen, dat stond vast. „Denkt u haar verteld, zei ize, dat Monsieur, niet toe. „Als hij nerveus is trekt dat werkelijk?" vroeg ze, terwijl ze Bathyadis haar misschien zou wil- hij_ de gewrichten uit elkaar alsof de de oude Arabier met een vertrou- len helpen door "haar enkele inlich- duim gebroken is, met een knap- welijke blik aankeek. tingen te verschaffen nee, niet pend^ geluid plut desagréa- „lïet zijn meestal de grotere die Monsieur Saint Jonne. hoewel hij b 1 e." 2e kopen en dan verscheidene zonder twijfel hetzelfde zou zeggen, Hierop begon Bathyadis metter- lijk. Mademoiselle," gaf bij positief voegde ze er bij wijze van bevesti- daad te lachen. ten antwoord. ging aan toe dit was een andere Ik geloof dat ik le jeune Mon- Dit verbaasde Julia nog meer. Wie vriend in Tanger. Ze liet haar stem sieuj die u bedoelt ken," zei hij waren die „zij"? Waarschijnlijk Co- zakken toen ze zag dat Abdul nu voorzichtig, „maar zou u mij mis- ifn en die" roodharige man. Maar domweg de winkel binnengekomen schien kunnen zeggen waarom u het .waarom kochten ze in godsnaam as en binnen gehoorsafstand rond- mij vraagt? daar u immers weet 'die fluwelen koffers, de grote, bij klungelde „Blijf buiten," zei ze dat hij hier is en met wie hij is?" meerdere, stuks tegelijk, in Fez? In kortaf tegen hem. Abdul trok zich haar gedachten zocht ze naar een mo terug. De zaak was vertrouwelijk, Julia bad kunnen springen van gelijke reden Colin die er een legde Julia uit, en meteen daarop opwinding, ze had regelrecht in de beetje wd j,y wilde verdienen in zei ze er overheen dat ze van Enge- roos geraakthet was zonder enige souvenirwinkeltjes aan de kust? land gekomen was om eontact te twijfel Colin geweest die ze ia de Brandend van nieuwsgierigheid e" zoeken met een jonge Engelsman Kasbah gezien had in het huis van zonder er wii- uit te kunnen wor- genaamd Monro die een neef van de roodharige man. Maar uiterlijk den, merkte ze met dit idee in haar haar was: ze_ had reden om aan te bleef ze kalm en vertelde Bathyadis j10of^ 0D. nemen dat hij in Fez geweest was, in vage bewoordingen van haar Ti- „irnnriprstel dat zaken doen of nog was, en dat hy ïn contact dringend verlangen onmiddellijk met ,Li't I1W 70nn fn Cassbiancamijn stond met Monsieur Bathyadis. hem in contact te treden (ze zei "J.n?Selik dit keer niet waarom). Ongelukkig- ^1?^! boog de iuie Ba- Bijna voor de eerste maal sinds gerwijze was ze hem juist in Tan- thyadis zich naar haar over en cc.-c 3285. Rob probeert sleepboothulp te krijgen,u!t zijn bed. Die is uitermate verbaasd Pablo te vindt, die voor de ingang van de haven ligt. En {ze met het inwinnen van ïnlichtin- ger misgelopen, voegde ze er ter- haar aan met de toegefelijke uitdruk- maar het lijkt wel of zo vroeg in de morgen ieder- zien, want de afspraak was immers, dat hij naar Lou wéét waar het Lutoaium ligt opgeslagen!Igen begonnen was veroorzaakt? het loops aan toe. alsof ze hem zeker ^ng waarmee een vriendelijke cv een in Gardenas nog slaapt. Hij krijgt althans geen Nassau zou varen.In enkele woorden legt Pablo „Ik ga met je mee", zegt Baker, „wacht even, J noemen Colin's naam geen enkele ontmoet zou hebben wanneer ze wjjze oU(je man een bijzonder dom verbinding én moet werkeloos toezien, dat dei heen uit, wat er is gebeurd en dat Lou Spencer dan schiet ik wat kleren aan." Barbara Robinson f reactie. Bathyadis' gezicht had een maar bijtijds gearriveerd was; en 0f j^ioot kind aankijkt. „Golondrtna" de haven binnenloopt cn vlak bij die geweigerd heeft langer voor Baker te wer- is door het gepraat wakker geworden en zij I welwillende maar niet begrijpende men had haar doorgezonden naar de ..Neptune" meen. Pablo gaat onmiddellijk aan ken, zich aan boord van de „Sea serpent" be- heeft het gesprek afgeluisterd. Suitdrukking: klaarblijkelijk zei de hem, Monsieur Bathyadis. boord van de „Neptune" en klopt Charles Baker I »naam Colin hem niet». Met een van De oude man luisterde en gaf zijn v6*v«30'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1