Verscherpte verhoudingen Hef vreemde goudland roept 0 m m I Miljoen ONDERGANG VAN HET RIJK DER INCA'S Vrouw lid van Raad van State Peter Townsend in Parijs bestolen ADELOZE CAPTAIN. In de toekomst stofvrije en kleurige kolen STAATSEXAMEN (HBS t Gymn.) RESA-HILVERSUM Premiebetaling voor vrijwillige leden fondsen verandert méér kracht véérkracht Prins Rainier geef t zijn zoon 5 weken hoge onderscheiding B¥@i@IDeTandpasta van standing r-T SPROETJE SPARK door FRANK GODWIN -Speelse Speurtocht Zaterdag 19 april 1958 VAN hel ogenblik ai. dat op mid den-Sumatra een tegenregering is uitgeroepen, heeft JSjalroedclin, de leider hiervan, verklaard, dat in het geval van een militaire nederlaag in het open veld, de strijd van de bergen en het oerwoud uit in de vorm van een guerilla zou worden voortgezet- £r is enige reden om aan te nemen, dat Sjafroeddin dit minder zei in de verwachting, dat het zovei zou komen, dan met de bedoeling, Djakarta van een militair ingrijpen af te schrikken. Hij had lang genoeg in Djakarta gewoond om iets te weten van de neiging tot compromissen, van het vermogen tot het slaan van bruggen tussen schijnbaar onverzoenlijke standpunten, in de kring der leidende figuren. Het was juist één van zijn grieten, dat dit eeuwige geschipper bij voort during de communisten in de kaart speelde. Sjafroeddin verliet Java in december vorig jaar ten tijde van de anti- NederJandse actie, welke de communisten even onverwacht ais straffeloos zover buiten de opzet deden uitdijen. Hij had kennelijk de hoop opgegeven, dat langs normale wegen nog iets tegen hen viel te ondernemen. Als direc teur van de Indonesische Bank was hij op de hoogte van de financiële war winkel en de versombering der economische vooruitzichten. Hij besefte ook het gevaar van een afhankelijkheid van de communistische landen, nu het Westen meer en meer moest twijfelen aan Indonesië's betrouwbaarheid en democratische gezindheid. Wat hij nodig had was een positie, van waaruit hij druk kon uitoefenen zonder te worden gestoord door communistische manoeuvres. Hij meende die te hebben gevonden in midden-Sumatra met zijn in verhouding ont wikkelde bevolking en zijn aanzienlijke natuurlijke rijkdommen. Hier leefde de federale gedachte en had liet communisme zeer weinig in te brengen. Het kostte hem weinig moeite om een groep gelijkgezinden om zich heen te verzamelen. Men weet hoe het verder is gegaan: eerst werd de regiering Djoeanda gesommeerd om af te treden, en toen dat niet gebeurde, volgde de voorlopige afscheiding. NOGMAALS, wij hebben zo'n vermoeden, dat Sjafroeddin een grootscheeps militair optreden van Djakarta als iet of wat irreëel beeft beschouwd. Hij had zo'n idee, dat officieren en manschappen hiervoor niet te vinden waren, en dat hei in de gebruikelijke trant zou komen tot praten, eerder achter de schermen nog dan in het openbaar. En daarbij had hij een sterke positie. Door beheersing van het grootste deel van de Sumatraanse handel en van de olievelden van Pakanbaroe kon hij de hand leggen op het geld, dat de regering te Djakarta dringend nodig had. Zo moest hij in staat zijn, de beslissingen af te dwingen, die op andere manier niet waren te verkrijgen. De redenering lijkt wel gezond, en daar ze die was van een zo ervaren man als Sjafroeddin, waren velen geneigd er geloof aan te hechten. Zeer waarschijnlijk echter lieeft ze gefaald. Djakarta heeft een verrassend grote militaire paraatheid aan de dag gelegd; er is gevochten ïnplaats van onderhandeld, en de tegenregering is. nu van de zee afgesneden, waar ze het van had moeten hebben. De oorzaak hiervan is, dat andere krachten dan de schipperende en eeuwig zwenkende in dc hoofdstad de overhand hebben gekregen. Sjafroeddin had het kunnen weten, want in feite was dit de reden van zijn vertrek. De communisten hebben met a! hun kracht de militaire oplossing van het conflict bevorderd, de binnenlandse communisten en de buitenlandse, die in de ambassades zetelen. Deze laatstcn hebben de wapenhulp van bun landen weten te versnellen; en het is de vraag of het bij wapenhulp is gebleven. De tegenregering daarentegen heeft, ondanks alle alarm- berichten van de communistische propaganda, zeer weinig steun genoten. Ook dat is een tegenvaller voor Sjafroeddin geweest, en ook dat had hij kunnen weten. Zijn bewind was niet erkend, en de Westelijke landen nemen nu eenmaal geen risico's. En vertoont de democratie niet altijd een zekere radeloosheid jegens revoluties, die haar gunstig zijn gezind? J All EN geleden, bij de strijd om Madioen, die het gevolg was van een te vroege en te onberaden communistische poging om zich van de macht te verzekeren, is gesneuveld de christen Sjarifoedin, die zich achter de communisten had geschaard, omdat die de enigen waren die wisten wat zij wilden. Drze desperate stemming heeft sindsdien op ver ontrustende wijze veld gewonnen. Het optreden jegens de tegenregering ver toont in zijn opzet zeer duidelijk de invloed van de communistische doortas tendheid en het communistisch gebrek aan scrupules. Palar, oud-lid van de Nedeilandse Tweede Kamer en than® Indonesisch ambassadeur in de V.S., heeft gepoogd, de communistische invloed te ontkennen, zeggende o.a. dat men van beide kanten zoveel bezwaar had om te vechten. Maar het staat wei vast, dat dit verschijnsel bij de Sumatraanse troepen veel sterker was dan bij het expcditieleger van de centrale regering. Nu zijn Sjafroeddin en de zijnen inderdaad aangewezen op de bergen en het oerwoud. Hoe goed deze zich lenen voor een guerilla, hebben de "communisten in Malakka bewezen. Maar voor zoiets zijn grimmigheid en doodsverachting nodig; en van het bestaan daarvan is tot nu toe niet zo veel'gebleken. Misschien vergissen wij ons; misschien begint inderdaad met een jungle-oorlog de strijd pas goed. Maar wij twijfelen sterk. Tot nu is het resultaat van de revolte alleen geweest een versterking van de communistische invloed en daarmee een verscherping van de verhoudingen in Indonesië die voor de vrijheid en de democratie in dat land het ergste doet vrezen. /j ANGESTOKEh, door het gran- beëdigd dioze succes dat de Spaanse standaai edelman Herndndo Cortéz en de werd standaard gewijd. Uit Panama, dat reeds zijnen behaalden btf de verovering Spaanse handen was, vertrok in juni f ../i— niAriAn «mMim ...I.» «.i. 1531 een kleine vloot voor de eigen- ufln Mexico, voelden velen zich ge- J - roepen voor het vaderland en het hjke veroveringstocht. Het was maar christendom nieuw land te ontdek- een handjevol mannen dat zich in leen en te veroveren scheepte op de drie schepen waaruit Dc lokroep van hei de hele vloot bestond: 190 man voet- goud en van edele ge- volk, 27 ruiters en 30 Indianen die al steenten inspireerde tot °P vorige tochten mee geweest tva- grootse daden De ren en die als toIk moesten dienen. groepjes die er óp uit- Gebrek aan water en vers voed- trokken om te zien Kat fel dwongen Pilar,o al spoed,g lot er in het fabuleuze landen ,n de Golf van Smt Matten, goudland te halen was Het plan was de troepen te laten op- voegüen geen nieuw ge- marcheren naar Tumoes, terwijl de bied aan het Spaanse keizerrijk toe. schepen langs dc kustlijn zouden vol- Mcor hun optoindende verhalen wak- ®en. leer den de zucht naar avontuur fel begon een schier onbescbri, le ant!. Francisco Pizarro, van huis uit tosM door vreemd gebied on- ecu eenvoudig man, die als soldaat der onbekende omstandigheden. De zijn mannetje stond, pakte het wat uiannen moesten hun weg zien te grootscheepser aan dan zijn voorgan- vinden dwars door dichte wouden gers. Na diverse strooptochten te en rivieren oversteken zonder hülp- hebben ondernomen keerde hij naar ^ludsien. Spanje terug met een kapitaal van ongewone klimaat, de verstik- 3500 dukaten om een expeditie uit kende vochtige hitte had vele man ie rwten nen al in een dodelyke worggreep Ridder Pedro de Candia vergezel- no« ZA het lokkende land Êoed de hem als adjudant. Met buitge- en wel hadden gezien, maakte gouden en zilveren voorwer- °P, d®z.e zouden ook de per pen maakten zij hun opwachting aan slachtoffers vallen onder de m- het hof van keizer Karei V, die op heemse bevolking en de Spaanse w- dat moment het toppunt van zijn Eenet\.,ro^d |Te^leurl worden d<?or macht bereikt had Hernando Cortez hu" bloed- Nederzettingen werden had het veroverde land der Azteken zonder enige waarschuwing overval- aan de keizerlijke voeten neergelegd 3en en de bewoners neergeslagen. De en nu kv;am Pizarro met beloften veroveraars zagen by voorbaat af over het rijke iand der Inca's. Kerel STn V hoorde de plannen met een wel- £at.Z1J bang waren, dat de buit dan willend oor aan en gaf zijn toestem- kl®_mer 20U zyn- ming. Lauding Spanjaarden goudland Peru. Naarmate de buit toenam steeg de moed en groeide het aantal man- De enthousiaste verhalen, gepaard schappen. De schepen onderhielden mannen onderweg misdreven had, gaande met het aanbieden van vor- een geregelde pendeldienst op Fana- Toen de Spanjaarden in Tumbez stelyke geschenken bezorgden Pi- kostbaarheden beladen voe- aankwamen troffen zij een, volko- zarro de rang van goeverneur van ren 2ij heen, met nieuwe manschap- me verlaten stad aan, waar mets net nog te veroveren land van Peru. pen keerden zij terug. Na korte tijd meer te halen was: geen mensen en Hij X'erwierr zich by die gelegenheid was troepenmacht aangegroeid geen kostbaarheden. De bevolking tevens de oint Jago-orde, een van tot 300 man voetvolk en 50 ruiters, had alles meegenomen en had zich ae hoogste onderscheidingen die net een lange en afmattende tocht in de omringende bergen terugge land in die tijd kende. bereikten de veroveraars Tumbez. trokken. Pizarro liet onmiddellijk Op 26 juli 3529 werden de beslui- Daar wachtte de eerste teleurstelling, drie gevangen genomen Indianen een ten officieel goedgekeurd door de Pizarro was al eens eerder in Turn- boodschap overbrengen aan de Ku- Raad van Indie, waarbij Pizarro een bez geweest. Hij had zich op deze raka van Tumnez. Hij verzocht de macht voor de rest van zijn leven vroegere „oriëntatietocht" vredelie- bevolking terug te keren en de drie kreeg die gehjk stond met die van vend gedragen en zelfs drie van zijn Spanjaaarden die de vorige keer onderkoning. Hij kreeg een jaarin- mannen op hun verzoek m Tumbez achtergebleven waren vrij te laten, komen van 1600 goudpesos. dat ech- achtergelaten, met de bedoeling hen Hij beloofde de levens van de in ter betaald moest worden uit de toe- later op te halen. heemse bevolking te sparen, maar komstige opbrengsten van het te ver- De inwoners van Tumbez hadden voegde er aan toe, dat hij hen als overen land. intussen al lang gehoord wat het opstandig volk zou uitroeien als zijn Op 27 december werd hij feestelijk nieuwe legertje blanke, baardige bevel met werd opgevolgd. DEN HAAG. Met ingang van 1 juli 1958 is in de vacature dr. J. H. Scholten benoemd tot lid van de Raad van State mcj. mr. A. E. Ribbius Peletier te Amsterdam. Zij is thans lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor de Partij van de Arbeid en de eerste vrouw die in de Raad van State is benoemd. PARIJS, Peter Townsend. op terugreis van vakantie in Parijs, is donderdagnacht voor ruim driedui zend gulden bestolen. Uit zijn auto werden twee koffers, vele papieren en enkele fototoestellen vermist In de Franse pers doken ter stond geruchten op dat er zich on der de gestolen papieren ook brie ven van prinses Margaret zouden bevinden (Advertentie LM.) „Free-kick, hands, buitenspel, corner.,, en de scheidsrechter fluit niet eens... hii loopt maar te lezenI" (Zó boeiend is nu PANORAMA!) Advertentie l M Aan U de keus op welke wijze'U Alofenaar's Kindermeel wilt klaar maken ZELF KOKEN BORDKLAAR (het Molenaar'* Kinder meel m de van oud* be- ktnde verpakking) De oude, beproefd thode. De pap wordt In pannetje aangemaakt door U zelf gaar ge kookt. (het Molenaar* Kinder meel pak met de rode band) Het meel wordt recht streek* uit het pak melk op het bord itrooid opgeklopt Het kinder meel werd reed* fabriek gaar gekookt. De dokter «gt: &ant*oedtng daarna ESSEN. Een gouden, stofvrije tijd zal voor de huisvrouw aanbre ken, tenminste wat betreft de kolen. Een Amerikaanse procédé, waarbij men her „zwarte diamant" niet al leen stofvrij kan -maken, maar ook nog een vrolijk kleurtje kan geven, is door de kolenmdustrie in het Roergebied overgenomen. Het kolenstof wordt gebonden door een speciale chemische sub stantie, die men over de kolen sproeit. De huisvrouw hoeft dan niet meer bang te 2ijn voor de gebrui kelijke zwarte stofwolken, als de kolenman zijn last in de kelder uit stort. En in de toekomst kan men ook niet langer van het „zwarte dia mant" spreken. Men zal dan gouden cokes, zilveren kolen en rode bri ketten kunnen kopen. Maar de fabri kanten bedoelen dat met zozeer ais een verfraaiing van hun somber produkt, zij hopen er een kwaliteits garantie mee te bereiken m hun strijd tegen minderwaardige kolen- soorten. DJAKARTA - Volgende week woens dag zullen de Nederl. employe's van de Billiton Maatschappij met hun gezinn. in totaal ongeveer 330 personen, van Billiton vertrekken. Het Italiaanse passagiersschip „Cas- tel Felice", dat voor dit doel werd gecharterd, zal Tandjongpandan, de naven van. Billiton, daarvoor aan doen. i Advertentie i M.) De kortste on roardahgsie opleiding (Bekenda SchrifialIJka Cursus) (Van een onzer redacteuren! AMSTERDAM. Naar wjj verne men zou het ontwerp Ziekenfondswet, dat minister Suurhoff binnen afzien bare tüd by de Tweede Kamer hoopt in te dienen een principiële wijziging brengen voor de vrijwillig verzeker den. Er zou voor hen een soortgelijke regeling zijn ontworpen als die welke reeds voor de bejaarden geldt. Er zou voor de vrijwillig verzeker den een gedifferentieerde premiebe taling worden voorgesteld me' «nkele premiehoogten naar gelang n de draagkracht van de verzekerde. Het zal duidelijk zijn, dat bij een derge lijke regeling een bijdrage uit 's rijks kas nodig zou zijn, waaruit via het Vereveningsfonds de betalingen van de verzekerden uit de ziekenfondsen zouden kunnen worden aangevuld. Ook volgens het ontwerp Zieken fondswet,. kunnen alleen personen wier inkomen beneden de welstands- grens (thans 6900) blijft van de \rrij- willige verzekering gebruik maken. Het ligt in de bedoeling in de wet de bestaande ziekenfondsen te erken nen. In dat verband herinneren wij er aan, dat het een omstreden vraag stuk is of ook de ziekenfondsen op levensbeschouwelijke grondslag in een bij de wet geregeld ziekenfonds stelsel moeten worden, opgenomen. (Advertentie LM.) Elke jmorgen door de MONTE CARLO. De thans vijf weken oud prins Albert van Mo naco heeft vandaag zijn eerste de coratie ontvangen. Zijn vader, prins Rainier, benoemde hem tot groot kruis in de orde van Grimaldï, de hoogste onderscheiding die het prinsdom heeft. De officiële mededeling vermeldt niet, hoe de zuigeling op dit eer betoon reageerde. De kleine prins heeft van een gravin, uit Zwitserland een telegram m chocoladeletters gekregen. Het woog twaalf kilo. dat Is driemaal zo zwaar als het prinsje zelf. 1 N een buitenlandse krant stond laatst een toto van een brieyeu- S beste/Ier, die in een voetbalpool een miljoen gewonnen had. Hij keek met echt blij- Een uitdrukking van diep I geluk kan men. in dit leven, ürou- i-ioens alleen waarnemen op de ge- zichten van mensen, die in het sta- dion hun club een doelpunt zien maken. Wat aan de nieuwbakken miljonair het meest opviel was dat hij veel te weinig schouders had, om alle handen die de hem omrm- igende personen er op wilden leg gen te torsen. Schier gewurgd door vriendschap stond hij met zijn cheque tn de hand geklemd en keek 'met een klein, sluw lachje dat zeg. gen wilde: „Als jullie maar niet denken dat je er wat van krijgt." Zo'n plaatje brengt je aan het peinzen over de tjraag; „Wat zou ik nu doen als ik plotseling een miljoen kreeg?" Onmiddellijk mijn betrekking op zeggen, natuurlijk. Dat is de klassieke reactie. Een broodbezorger, die vroeger bij ons thuis elke dag kadetjes bracht, ver nam eensterwijl hij bezig was zxjn wijk te doen, dat er een prijs van. duizend gulden ojj zyn staatslootje was gevallen. Hij wierp zijn pet met de jirmanaam in de grachtliet zijn kar midden op straat staan en verdween in een wolk van onjuiste voornemens. Dit voorbeeld is illu stratief. Eigenlijk moet je je betrek king niet opzeggen, geloof ik, want sinds de paradijsvloek heeft de mens een ingekankerde behoefte aan een acceptabel levensvoorwend sel. Bijna niemand brengt de geest, kracht op, die blijkbaar nodig is om volkomen harmonisch te zeggen: „Nee, ik doe niets, ik ben geheel nutteloos, ik bezit veel geld dat ik verbras voor mijn eigen genoegen en daarmee vut Ik myn dagen op een manier die my bevredigt." Ik weet wel dat u en ik, zo op het eerste gezicht, deze verant woordelijkheid a raison van een miljoen gaarne op ons zouden ne men, maar op de duur schijn je toch behoefte te krijgen aan een etiket, aan een gezicht, aan een eigen draadnagel in de eeuwigheid, v-aaraan ze later, als Hein is wezen maaien, je leven ten gerieve van het nageslacht kunnen ophangen. Nu kun je natuurlek ook je geld besteden aan het doen van goede werken. Daar ondank 's werelds loon is, leidt dit al spoedig tot de verbittering die je nodig hebt om er weer mee op te houden. En als je karakter je daarvoor behoedt, loop je weer andere risico's. Een vriend van mij, die onlangs een enorme erfenis kreeg, had al jaren lang de gewoonte op weg naar huis een haring te eten btf een vast karretje. Op een nacht werd de kar door brand verwoest. Aangezien mijn vriend sympathie kad gekregen voor het mannetje tastte hy spon taan in zijn zak en betaalde ae schade. Leukmaar de gevolgen wa ren het nietWant toen hij, bij de nieuwe kar, om een haring kwam begon het mannetje, met een ser viele grijns, ten aanhore van alle andere eters te roepen: ,JDadr is mijn weldoener! Aan deze heer heb ik alles te danken!" Het was zo walgelijk dat hij sindsdien nooit meer haring heeft gegeten en via een omweg naar huis sluipt om met langs die_ kar te hoeven. Neenik geloof dat je nog de meeste vreugd zou beleven aan zo'n miljoen, als je er gekke dingen mee deed. Ik noem biaar ietsje ziet vaak vliegtuigjes boven de stad en die trekken letters achter zich aan, die een sigarettenmerk vormen of een stag zin voor zeeppoeder. Zo'n vlieg tuigje kan iedereen hurenStel nu eens dat je een hekel hebt aan Koos Kanebretjer. Dan bestel je een vliegtuig en laat het, op een mooie, windstille zondag, boven zijn stad cirkelen met de zin: ,JCoos Kanebreijer is een fcl etsmeijeri'. Daar kar. Koos niets aan doen tenzij hij afweergeschut op zolder heeft. Leuk lijkt me ook om, als er s zomers een enorme politieke openluchtmeeting is met de een of andere demagaochelaar als spreker, een vliegtuig boven het veld te stu ren met de zin„Geloof hem niet, hoor!" 't Kost een paar centen, na tuurlijk, maar het geeft vast dieper bevrediging dan elke dag kreeft KRONKEL A rl rcrie'Uïtr I M f Tube 9S-70c> DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE oTEVIG£VCf16T£R& Haar van Binnen uit LÊVmn IEGEEJ1PR0 BULtriOP Dfc nijnt WAt> GROT£R..ttAAR DfcitlbWtLntTlO nooi o ttAtiLtrttn 6 tpvctnt rvsomotR, oit zieti mews ver non i YiW noRTori'S Fwn öinntn tekoheh ntr hulp vul Sproetje tnMiy.on nitJS verhoeden..tnjnttni de niDEun<iVAnnzxms> ^arMSSklSi- 1 ^v/ATttn WAS Dit VAM 5ALQM GRONDIG IN ZICH OP UITZICHT 3286. En ook Barbara handelt snel. Binnen een oogwenk is zij in de kleren en dan springt zij in de snelle motorboot, die langszij ligt. Baker en Pablo zijn al met de „Golondrina" weggevaren en zij zal wel niet eerder bij de „Sea serpent" kunnen komenWat ben je eigenlijk van plan?", vraagt Pablo aan Baker. Hij wil hier, in de haven waar hij thuis hoort, liever geen herrie hebben. „Maak je geen zorgen, Pablo", antwoordt Baker, „de hele zaak is eenvoudig: wij halen Lou Spencer van boord en dan. gaan we samen terug naar Tulip-xock. En ik zal hem wei aan zijn ver stand brengen, dat hij moet duiken. Ik laat mij door zo'n kwajongen geen loer draaien." Even later praait hij de „Sea serpent", die nog steeds hulpeloos ronddraait. Op hetzelfde moment krijgt hij de motorboot in de gaten en hjj herkent Bar bara. bod majesteitelijk van de hand. Zelf stak ze er een op, „Wanneer denkt u dat ze terug zul len zijn?" vroeg ze. Dit scheen haar een ongevaarlijke vraag en het was belangrijker in contact te komen met Colin dan uit te vinden wat hij naar bet buitenland vervoerde in Marokkaanse bruidskoffers. „Waarschijnlijk na dezelfde ter mijn als altijd," antwoordde de oude man. Maar wat was die „dezelfde ter mijn"? Het was om dol van te wor- hen toegeschuifeld tot vlak in ^n „Ze de rook uit en waagde opnieuw een kans. „Over een maand misschien?" „Oh nee, voyons. Mademoiselle meestal is het'op zijn minst zes we- hun buurt. In haar gespannenheid, „Maar natuurlijk, Mademoiselle, haar intense concentratie en verbijs- Op die manier wordt toch de expe- tering was dit de druppel die de em- dition geregeld, zoals Mademoiselle mer deed overlopen; ze verloor to- Peesla^ 1S °pJ?ro" maa«dPavoor zich natuurlijk realiseert". Julia rea- taal haar zelfbeheersing. keQ. maar vaker twee maanden voor liseerde nch helemaal niets ze had „ote-tol de 141" schreeuwde ze bij. zelts geen idee, Klaai-Dlukeluk nam tegen de gids - „Blijf buiten. Bathyadis stilzwijgend aan dat ze al- 2oais ,k je al tweemaal gezegd heb!" les van Colm's activiteiten rfwist, Terwijl Abdul zich terug trok zag ze NI"1 wat die dan ook mochten zijn ter- hoe opnieuw een glimlach klein, 1 wijl ze er m feite niets van afwist, listig, maar nog steeds goedkeurend ze terugkeren." „Tiens," zei Julia neutraal. Dat was niet best. „Twee maanden is 'n lange tud," zei ze peinzend. „Daar ik er haast achter moet zetten, is t misschien werkelijk dat ik mijn Een ogenblik hield het woord eapé- véróchïen"m Ba»yatïrT°aTriTr- nee! „a!:ht5r"a.,reis SÜS? 0Prfaf'is dition haar aandacht gevangen chale baard non. Mademoiselle - dat Js Purcell had gezegd dat de roodharige onmogelijkDe man was auiae- ,man kisten met whisky en gin ge- Pjj?rfflte VrfJtH«f, „i 1«k geschokt door dit idee. „Ze wer- kocht had om mee op reis te nemen, ketl °P verschrikkelijke plaatsen en dus op een expeditie; maar waar- Jorelï v 11 e s endroits was de mtdruk- om fluwelen koffers om Je drank m de aanval fcmg ^ie Bathyadis bezigde) „waar te doen? Toen herinnerde ze zich dat 0VJ' ür een jongedame zoals u niet naartoe in het Frans expédition ook het ver- P ogen- jcan gaan_ Hoe zou u in die c anti- zenden van goederen kan betekenen: D13K- nes moeten overnachten? eer. jon de man die iemands bagage en meu- „Ah nee, Mademoiselle een paar gedame alleen? En het is een woest bilair van de ene plaats naar de an- dagen geleden zijn ze hier geweest, en verlaten landschap!" dere verzendt wordt een expéditeur maar ze zijn weer vertrokken," De arme Julia kreunde in stilte, genoemd de fluwelen kistjes zou- „Waarheen?" "Waar lagen die „viles endroits"? den dus heel goed gebruikt kunnen Bathyadis maakte een vaag ge- Én wat waren in vredesnaam bij de worden om iets in te vervoeren, baar met zijn hand. Morakkanen „cantine8"? In En- Waarschijnlijk gebeurde dit ook. „Naar het zuiden, net als altijd geland overnachtte nooit iemand m Maar wat en waar naartoe? Vervoer veronderstel ik". Opnieuw sprak hij kantines het waren gelegenheden binnen Marokko? Vast met. Haar op een to0n alsof jujia wel wist wat waar fabrieksarbeiders en soldaten hersenen werkten koortsachtig, zon- hij bedoelde. Het was allemaal bui- aten. der dat haar gezicht iets verried, tengewoon kwellend: Bathyadis. die „Dan moet ik zijn adres hebben» Souvenirwinkeltjes aan de kust, za- maar zonder enige grond aannam dat is alles," zei ze, met een flinkheid ken doen met de zoon in. Casablan- alles van Colin afwist hoe- die niet overeenkwam met wat ze ca, een haven: expedition oh, ze Wel se er op 't ogenblik niet achter voelde, moest het uit zien te vmden. Terwijl j{0n komen waarom hjj dit eigenlijk Bij het horen van deze woorden ze haar meest onnozele gezicht trok dacht was bereidwillig genoeg om sprong Bathyadis achteruit alsof hU besloot ze nog een pijl op goed geluk met haar te praten, zo bereidwillig gebeten was door een slang, ai te schieten. zelfs als niemand het tot nu toe was „Nee nee nee, Mademoiselle hoe „Export, bedoelt u", zei ze lang- geweest; als ze nu alleen maar de komt u daarbij! In de eerste plaats zaam en nadrukkelijk. En even lang- juiste vragen wist te stellen! Tot nu trekken ze voortdurend van de ene zaam verscheen een welwillende toe- had ze een buitengewoon geluk plek naar de andere; en bovenal glimlach boven de baard van Monsi- gehad, maar ze moest heel voorzich- moet, zoals Mademoiselle heel goea eur Bathyadis, de glimlach van ie- tig te werk gaan en de weg af blij- weet, niemand ze ooit schrijven mand die eindelijk een spoor van in- ven tasten. laat staan bun namen. Een naam OP telligentie ontdekt bij het onnozele „Ja ja," zei ze, terwijl ze wijs met een brief, op een bureau de kmd. Hij knikte niet eens maar de haar hoofd knikte. Opnieuw haalde postel dat zou noodlottig ku.nr glimlach was voor Julia veelzeggend ze haar sigarettenkoker tevoorschijn nen zijn. Mademoiselle denkt met genoeg. Ze had het gevonden of en deze keer bood ze de koopman er na," zei de oude man vriendelijk be- tenminste iets gevonden. een aan, zich niet realiserend dat een rispend, terwijl hij' zijn vroegere Tot haar ongenoegen merkte ze goede Moslem (in tegenstelling met welwillende houding hervond, juist op dat moment op dat Abdul de de Berberarbeiders bij de opgra- wmkel weer binnengetreden en op ving) niet rookt; hij wees het aan- (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1