Heropvoeding voor ONDERGANG VAN HET RIJK DER INCA'S oor FRANK GODWI AVONTUREN VAN KAPiTEIN ROB Chröesjtsjew in praatbui: Luftwaffekok mag niet koken voor Margaret Staaf goud vermist, uit vliegtuig DATGENE, wat de heer Bruins Sint in Trouw daags na de jongste verkiezingen nogal uithundig als de grote ommekeer beschreef, te weten de achteruitgang van de P.v.d.A. en liet goede resultaat van de protestantse partijen, heelt in het licht van de definitieve cijfers geen stand'kunnen houden. Het is waar, dat de uitslagen voor de PvdA niet guiistig waren, maar per saldo verloor die maar enkele zetels; minder dan dé ARP en de CHU. Pe verschuiving deed zich niet voor in de richting van deze partijen, maar in die van de WD. De juichkreet van de héér -Bruins Slót-:bleek"een ,dag:later dan ook aJ weer verstomd; en op het AR-partijconvent te Utrecht verklaarde de voorzitter, dr. Berghuis, dat de verkiezingsuitslagen moeilijk kunnen gelden als teken van het zoeken naar hernieuwd geestelijk fimdarnent in de politiek. Het was een;heel wat minder vrolijk!congres, dan het zou zijn geweest, indien de aanvankelijke beschouwing van de beer Bruins Slot door de' fdte.i ivas: gestaafd. Nu kon de heer Berghuis niet anders vaststellen dan een verderf achteruitgang van de AR partij, gering in verhouding tot de 1 Kamerverkiezingen, maar niettemin onmiskenbaar. Dc -PvdA heeft ver- loren. zo zei hij, inaar de „ontgeestelijking" gaat haar gang, zodat de réden tot verontrusting iri. volle omvang is gebléven. Onder deze om-1 standigheden moest"de verhouding tot de CHU wel weer ter sprake komen. De heer Berghuis deed dit met enige voorzichtigheid, maar vond toch, gelegenheid, enkele kritische woorden te wijden aan de halfslachtigheid van sommige CFLfigurenhalfslachtigheid in dié zin. dat zij self in het onzekere verkeren omtrent de noodzaak van het christelijk organisatie- wèzen- 'v- - - -■'X De zaak is echter nu eenmaal, dat voor een anti-reyoluti on air sommige dingen ,ivat vanzelfsprekender zijn dan voor; een lid van de CHU. En het is stellig wel juist, dat veel CHU-ers meer begrip hebben voor sommige hervormden in de PvdA dan voor sommige gereformeerden in de ARP. Zo blijft het de vraag of een fusie van de beide protestantse partijen niet leidt tot eenzodanige verstoring der klimaten" dat de werfkracht van een christelijke volkspartij veel geringer zaJ blijken dan velen verwachten. TERUGDRINGING van de staatsbemoeiing, waarnaar de ARP vol gens de heer Berghuis zozeer streeft, beeft, komt bet ons voor, maar heel weinig te maken met strijd op geestelijke grondslag. Er mag aan worden herinnerd, dat prof. Zijlstra, de huidige minister van Economische. Zaken, dié tot de ARP behoort, ten opzichte van de over heidshouding jegens een ongunstige conjunctuur, er heel andere op vattingen, op na houdt dan weleer dr. Colijn, voor wie de crisis een natuurverschijnsel was, of misschien een soort Godsgericht, maar in elk geval - iets, waar volken en regeringen vrijwel machteloos tegenover stonden. En trouwens, de hele ARP zou het van de regering niet in orde vinden, iudien die de werkloosheid, met dezelfde hardvochtige en onvol- doende, middelen te lijf ging als indertijd Ruys de Beerenbrouck en Colijn dat déden. .-] Wij zeggen dat niet-om op het verleden terug té komen, maar om aan te tonen,-dat die staatsbemoeiing1 een zeer betrekkelijke zaak is en dat de opvatting Van de ARP er "over slechts gradueel van die van de* PvdA ver-] schilt. Het is, met andere woorden, moeilijk om te zien, waar de geestelijk gefundeerde én gezonde AR politiek eindigt en de door geen geestelijke grondslag geschraagde en 'verderfelijke socialistische politiek begint. Of, meer in negatievezin geformuleerd, wanneer ARP en VVD op het stuk derstaatsbemoeiing hetzelfde willen, waar ligt dan het geestelijk onder scheid? Men zou roet dit gescherm met beginselen toch wat voorzichtiger moeten zijn. De heer Bruins Slot, die later op de dag sprak, gewaagde van de noodzaak, de minister van Landbouw in het oog te houden, ge/jen diens socialistische maatschappij-opvattingen. Maar voor staatsonthouding in landbouwzaken sprak de heer Bruins Slot zich riet uit. en het staat trouwens wel vast, Hat hij daarvan niet wil weien. Is het echter in gemoede denkbaar, dat de boeren „vrij" blijven op kosien van de staat? Het ant woord moet natuurlijk luiden, dat de steim aan de boereo binnen redelijke grenzen behoort te blijven en dat het effect cr van zo groot mogelijk-dient te zijn, hetgeen zonder enige „bemoeiing" nu eenmaal niet gaat. VERDER hebben de aanwezigen dc heer Bruins Slot weer zijn be- kende beschouwingen horen houden over de regering, die het parle ment onvoldoende laat meepraten en aldus de parlementaire demo cratie. ondermijnt- Het zal wel aan ons liggen, maar wij begrijpen hiervan weinig. In de eerste plaats immers kau het parlement elk rege ringsbeleid doorkruisen en in de tweede plaats heeft iedere regering in Nederland, ook de slechtste en de slapste, altijd rekere grenzen gesteld aan wat zij kon toegeven aan de Kamer. De beschouwing (wij hebben het al meer dan eens betoogd^ klinkt bovendien vreemd uit' de mond 'van een man, wiens partij altijd voor sterke regeringen heeft gepleit; regeringen, die weten wat zij willen en zich bij gelegenheid het lastige parlement van het lijf weten te houden. Of geldt dat alleen maar in die gevallen, dat AR ministers zich op dc 'lei- dendc posten bevinden? "Wij proeven in de'verwijten van de beer Bruins Slot een beetje spijt over het. feit, dat het zo moeilijk is om van twee wallen te eten, door het 1 voordeel te genieteiï regeringspartij te zijn en tegelijk de vrijheid te be zitten, die het voorrecht is van de oppositie. Al met al komt het er op neer, dat de A.R.P. er zich maar moeilijk in schikt, een tweede viool te «pelen. En daar zal ze toch aan moeten wennen. I/ET enige mttïtaat var. Pizar- 'iè^'7'-1*0*7 IJ ro's ultimatum aan de beuol- 4" i*' Vy-VJf king van Tumbez om naar de uerla- ten stad terug te keren bestond uit schermutselingen tussen de Span- y, "v- jaarden en losse eenheden van de rAA gevluchte bevolking. Pizarro zag in, .*•- - -- dat voortdurende slachtingen geen --x. r goed zouden doen aan zijn verove- iV- 1 Hngsplannen en dat de vf*-' f- ÏIL ^Spanjaarden het op die manier op den duur toch rottden ïnocien af- 2»* j leggen tegen een Iand i van Peruanen. Puerto j** JS. V.% sloot vrede met de tn- gg maar desondanks loeigerde deze groep terug te keren naar de veria- ten stad. Éen duidelijk bewijs, dat V pBsSPs^-'1 X* - althans deze Peruanen niet het min- ste vertrouwen meer hadden in de XjfrX' blanke indringers. Intussen was de .y *rf&K stemming onder de Spaanse man- »- schappen er niet beter op geworden. T' Zij waren immers niet naar Pent V'X -■*; gekomen om in een verlatensaaie V-''- I stad rond tc hangen waar niets te mittlTiflk ar-trrtn\t' halen viel- Zij toilden nteuto land JkSt.4 - veroveren met inbegrip van dc grote «w' butt, die overal voor het grijpen Sar moest liggen. W Om dat moge. uk te maken werd wjwmw de hoofdstrijdmacht in drie groepen gesplitst, die er ieder op uittrokken nulnesteden uit de Incatljd, getnl- om grote strooptochten te onderne- yend van welvaart en handwerk- men; Merkwaardig was, dat de mees- kunst, te dorpen zich zonder de geringste tegenstand overgaven. Hierdoor wer- men leeggeplunderd en vervolgens den veel -mensenlevens gespaard, met de aardbodem gelijk gemaakt, hoewel er later nog stromen bloed Daarna begon de opmars tegen ko-; zouden vloeien op deze bodem. ning Atahuallpa, die in Cajaznarca, In deze periode werd ook de eer- verbleef, twaalf tot vijftien dagmar-i ste Spaanse kolonie gesticht: San sen verder gelegen. Miguel.de Piura- Het: was de eerste Met nauwelij.'s 200 man: 87 man' opbouwende daad van de Spanjaar- voetvolk, die met lansen en zwaar- den, die hiermee een vaste basis dei: bewapend waren, 20 boogschut-1 ischiepen. een bruggehoofd. zouden ters, 3 buksschutters, 67 ruiters en moderne strategen zeggen, van waar- 25 Indianen als dienaren en dragers, uit zij hun operaties konden voort- trokken de Spaanjaarden het grote zetten. avontuur'tegemoet. Op 29 september 1532 werd de ko- Ontzettende moeilijkheden zou lonie, die bestond uit blokhuizen en men moeten ovenvinnen, ontbenn- i palissaden, feestelijk ingewüd. De gen in allerlei vorm zouden hen op 1 bevolking uit die streek was er wel- deze noodlotsmars r vergezellen en 'willend ®n vriendelijk bij aanwezig, tocb zoU dit handjevol mannen zege- Om de Spaanse soldaten volledig vieren tegenover een legermacht van in de feestvreugde te laten trieede-, tienduizenden! len, organiseerden do commandanten een feestelijke strafexpeditie naar Spaunsc troepen op wer naar Caja- ecn nor niet ..gepacificeerd" dorp in marca informeren by inboorlingen de buurt. Het plaatsje werd volko- naar de te volgen route. tAdvertentie i-M.) Als 't vunr hoog opschiet in de keel - opUalead vanr.lt da mug Dat ls geen kwaal die ge nog langer hoeft te dragen. Neem Keimies die blussen de brandende pijn. Voetstoots. Rennies neutraliseren flde overtollig maagzuur en nemen zo de oorzaak weg Van die snerpend brandende pijn. LONDEN. De kok Franz Posch, die in oorlogstijd voor de Duitse luchtmacht heejt gekookt, en die was uitgezocht voor het bereiden van de maaltijden van prinses Margaret bij 'haar bezoek aan het Westindische eiland Tabago, heeft het eiland moe ten verlaten. Posch beriep zich een beetje te- veel op zijn préstaties bij de „Luft. waffe", wat voor de politie van het eiland aanleiding in geweest zijn 1 verblijfsvergunning in te trekken. i - f De moderne y stimulans voor de hedendaagse vrouw Bij apotheek en drogist-' DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE PARIJS Een staaf goud van 25 kg is zoek geraakt "bij het ver voer per vliegtuig, van Karatsji naar Saigon. De ïending bestond uit 12 staven van elk 25 kg. De waarde wordt geschat op 75.000 gulden. Natuurujk, dat komt omdat IK 6En SROOT TotttEi-SPtK BErt. •-Olt KltfDtRul tIEPEW /Tfc, tR PRACHTIG l«. villi rtiEE 1 IK DÊrlK OAT HET t£M BEDRIEGER ISl HEt. WAAR 15 DAT PAPttRETJ KSERVET DAT Hl) 1, heeft gebruikt7M Dat hes ikweö^VVerdraaid; ik heb atüoOtD...WAAROMV HET tJOOlü VOOR ZIJH r—VlrtSERAFDRUKKErt DEMK JE DATDIL ZWERVER VR0E6LR, ECHT RIJK.IS 2 geweest Dtö WE KUHHErt MoRMH'J FARM KRAKEN, r DEUKJE? rfm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1