Het goud stroomt toe m&m smr! ONDERGANG VAN HET RIJK DER INCA'S i6*fRA*|GODWl.i VÖNTUREN VAN KAPITEIN HOLLANDIA-CEMA patent H SCHOENEN Officier van Justitie: Van schaking verdachte mag niet trouwen Gouverneur van Malta neemt bestuur over Op proef gesteld Willem Teil in F5 schiet mis Blokkade van M.-Sumatra opgeheven Transparante klenrlafe ceta-Bever Voorjaarsmoeheid? Speelse Speurtocht lts. wfSPS AIl&EN"VERKRIJGBAAR BIJ DE SUIJTER-WWNHANDEtAAR: Voor dhandel: "EMCOVINOS, Schiedam. fAdvertentie I.M.) zijn BUIGZAAM als de voet z&lfj Aanbevolen door voet-specialisten.. De schoen die U GULDENS bespaart aan reparatiekosten, HÊT 6 MAANDEN GARANTIE OP DÉ ZOLEN. {Van onze correspondent) HAARLEM. De Amsterdamse verfhandelaar B., die verleden jaar de inmiddels meerderjarig: geworden dochter van een Haarlemse hoofd ambtenaar schaakte en dinsdagmid dag voor de rechtbank terecht zou staan, heeft geen toestemming van de officier van justitie gekregen om. te trouwen. Zijn. raadsman, mr, P. J. Prinsen Geerligs, had vorige week donderdag daartoe een verzoek in gediend. Mr. Prinsen Geerligs heeft zich over het optreden van de officier van justitie schriftelijk bij de president I van de Haarlemse rechtbank be klaagd. Hij heeft verder het voor nemen, daarvan ook deprocureur- generaal te Amsterdam op de hoogte le stellen. JDe bevolking was ook bier verplicht te zorgen voor zijn bezetters! (Advertentie. I.M.) vraaef AGFA films niets! LA VALETTA De gouverneur van Malta heeft donderdag een ver bód op alle betogingen en openbare bijeenkomsten te La Valetta en in Florida afgekondigd en de .leiding van het burgerlijk bestuursapparaat op zich genomen. De aftredende pre mier Dom Mintoff had verklaard, niet langer voor de handhaving van orde en rust te kunnen instaan.1' Min- toffs kabinet trad. enkele dagen ge leden af. Men verwacht dat de gouverneur, Sir Robert Laycock, vandaag het par lement zal ontbinden. PNOMPENH Cambodja heeft een nieuwe regering, onder leiding van Sim Var, die tevens minister van Defensie is. Minister van Buiten landse Zaken is Troeong Cang. De nieuwe Nationale Vergadering heeft donderdag haar goedkeuring aan het regeringsprogram gehecht Ti ARLINGTON. De 29-jarige Derek Mowatt zal zich voor de rech ter moeten verantwoorden, wegens het verwonden van zy** vroutu, Zy vertelde, dat hij haar gedwongen had een doosje op haar hoofd te zetten, waarop hij met een windbuks schoot en had gemist. Het kogeltje kwam in haar hoofd en meneer Mowatt wil de het met alle geweld met het broodmes verwijderen, mat sy tuist te verhinderen. Haar man ontkendegeprobeerd te hebben zijn vrouw letsel toe te willen brengen. Hij zei, slechts haar vertrouwen in hem op de proef te hebben willen stellen„Wij doen dit om elkaar onze liefde te bewijzen", zei hij ontroerd. Adv ertentie I.M.) SINGAPORE De Indonesische marine heeltde blokkade tegen Midden-Smnatra opgeheven en de schepen in Singapore maken zich weer gereed om naar de op de op standelingen veroverde havens van Midden-Sumatra uit te varen- De Indonesische regering beeft donderdag drie schepen met ladin gen die voor Singapore bestemd waren, na ze twee maanden te.heb- ben vastgehouden op het eiland Roel au Samboe op 8 kilometer af stand van Singapore, naar hun be stemming laten vertrekken. ontspant en is zo lekker (Advertentie LM.) Produet isn WASHINGTON De raad van be- DEN HAAG Ter gelegenheid van roep van, het Amerikaanse ministerie de opneming van Kuala Lumpur in van Handel heeft het besluit be- het luchtnet van de KLM zal op 2 mei krachtigd, waarbij het vorig jaar van Schiphol, op uitnodiging van de twee Nederlandse en een Engelse KLM een klein gezelschap de ope- maatschappij op de zwarte lijst wer- ningsvlucht naar de hoofdstad van den geplaatst, omdat zij Amerikaanse Malakka meemaken. anti-biotica illegaal opnieuw naar China zouden hebben uitgevoerd. De BOEDAPEST Zes kinderen, die Nederlandse maatschappijen zijn probeerden een granaat uit elkaar te N.V. Transmare Handelsmaatschappij halen, werden gedood, toen deze ont- in Rotterdam en Nisan Simon Cohen plofte, drie andere werden ernstig in Amsterdam. gewond. f Advertentie LM.) Ook U kunt zich fit voelen door ECHTE medicinale bloedwijn „ATLAS" en...de smaak is heerlijk DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE van zichzelf te zien: zijn muren en zijn opeengedrongen platte daken, met 'n enkele tamelijk buikige mina ret er bovenuit stekend. Het weer was somber en dreigend geworden, de ber gen hadden de kleur van inkt en onder deze donkere vormen scheen de stad te hurken, vaal en vijandig Julia vond Fez sinisterder dan ooit. Steve slaagde erin Julia's adres in Tanger los te krijgen en. de belofte dat ze hem zou laten, weten wanneer ze naar Port Lyautey zou komen. De volgende dag maakte ze met St John nog een korte wandeling door de medersa's en de souks ter wijl ze ook het Arabische huis be zochten waar maarschalk Lyautey vroeger in gewoond had; maar de kleine oude heer scheen een tikje af wezig en de vloed van scherp 'ge beeldhouwde woorden scheen min der gemakkelijk zijn mond te verla ten dan gewoonlijk, terwijl hij bij na voortdurend een fluitend gehijg uitstiet. Er viel Julia die morgen nog iets op: in de overvolle steegjes stuit ten ze herhaaldelijk op groepjes mensen die zo dicht op elkaar ston den dat het onmogelijk was zich er doorheen te wurmen zoals men dat gewoonlijk kan doen door een Ara bische mensenmassa; er omheen schuifelen was de enige methode. En in het centrum van ieder groepje stond een Arabier met een krant in, zijn handen, die er hardop uit voor las, terwijl de gezichten om hem heen ernstig toeluisterden. „Waarom zijn ze allemaal zo ge ïnteresseerd in wat de krant schrijft vandaag?" vroeg Julia ten slotte. „Door de moord", 2ei St. John nuch ter. „Nee, toch, alweer een moord? Wie is dit keer het slachtoffer? Een nieu we Moulay?" „Nee een Franse dokter in Ca sablanca, een man die zeer geliefd was; hij had zijn praktijk groten deels onder de Arabieren, aan wie hij zich geheel wijdde. Hij werd vanach teren neergeschoten toen hij zijn kli niek in de nieuwe Medina verliet." Hl) HEEFT HET HEIE HUIS MAAR BEKEKEN HÈ.? DAT MOETEH WêJ HIJ HELFT .EVEN AAN MENEER MOR- J t\ETS ME.L&E- ^^TOn VERTELlEfL^'llOMEtl. IK HEB v 7^ 7H G0£D 5H DE- GAj Jg TEri GEHOUDEtt-J Het WAh EEN MAGERE KEREL Hij HAD HONGER..FN HET GEK KE WAS, DAT hij HET HELE Huis wilpe zien. Terwijl de anderen nog toekeken had Julia een tweede kamer ontdekt die in de eerste uitkwam en was er binnengelopen. Hier werd de pulp geperst in platte, ronde zakken of netten van ruw touw tijdens een ge compliceerd proces, waar 'n platte steen en een lange houten paal, door een handel verbonden aan een grote schroef van gepolijst hout, aan te pas kwamen; de heldere olie sijpelde en druppelde in glinsterende parels tus sen de ruwe vezels door in een ander cementen kanaaltje dat een rond steenblok omgaf, waarop de zakken, met pulp stonden. Dit blok en de goot eromheen waren volkomen ge lijk aan het blok en de goot op het opgravingsterrein van Madame La Besse. Julia slaakte een kleine kreet 1 toen ze dit zag. „Wat hebt u ontdekt", vroeg St. John, terwijl hij al tastende met zijn wandelstok over de hobbelige le- men vloer op haar toeliep. „Alleen maar iets dat mijn werk geefster in extase zal brengen", ant woordde het meisje. Toen ze tamelijk laat en hongerig in Fez terugkwamen, drong St John er op tactvolle wijze op aan dat de twee jongemensen alleen zouden lun chen; maar voor ze uiteen gingen vroeg Julia hetn nog of ze de volgende idag nog niet eens 'n wandeling door Fez konden maken, daar Ze waar schijnlijk de dag daarna zou vertrek ken hij zegde direct toe haar i's morgens te zullen komen halen. Steve beklaagde zich nogal tijdens de lunch „Ik zag wel in dat wij uw kleine Methusalem mee moesten nemen en hij weet een hoop;, maar 'hij is bepaald niet om mee naar Ve- 'netië te gaan." Julia lachte en stem de er na de lunch in toe dat de Arae- i rikaan haar over de prachtige weg langs de hellingen die de stad om ringen en die de Fransen de Route du Tour de Fez noemen, rondreed; hier vandaan ziet men vanaf de verschil lende punten alles wat Fez toelaat Dat lij KT WEL VAKWERK SPROETJE... VAM WIE Zljfl DIE vingerafdrukken .Jt 0.ZOMAAP' VAN een ZWERVER.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1