INTEGRITEIT VAN DE RECHTSPRAAK II r iM! Verraad aan de Inca-koning t Wh 5 Record Dat lijkt me geexi ONDERGANG- VAN HE" RIJK DER Blijf meester Vijfjarig jongetje verdronken Kamer stemt op zes mei over DML-onderzoek Hoe in een maand sterker worden méér kracht véérkracht Steeds meer Duitse aannemers bij schandaal betrokken Man gaf gezin vergiftigde oliebollen Ook Spierpijn V I" SPROETJE SPARKS -'..«. door •^Speelse Speurtocht VONTUREN VAN KAPITEIN ROB 2 Zaterdag 26 april 1958 MAJOOR KOOPMAN heeft thans de vrijspraak gekregen die hem op grond van de hekend geworden feiten toekwam. Het heeft vele ietwat juridisch geschoolde mensen in Nederland verbaasd, dat dit geval inderdaad een rechtszaak is geworden. Er was reden genoeg geweest voor d Krijgsraad om dc zaak niet in behandeling te nemen. De acte van besehuldiging, zoals die bij de eerste behandeling was uitgebracht, was op zijn minst twijfelachtig. En twijfelachtige zaken laat men veelal lopen, Er valt geen eer aan te behalen en op het publick ple gen zij een slechte indruk te maken. Het feit, dat de Krijgsraad het toch op een behandeling heelt laten aankomen impliceerde, na de voorgeschie denis, bijna een veroordeling. Er was veel rumoer geweest over de detentie van matoor Koopman en de moeilijkheden die hem in de weg waren gelegd bij het voorbereiden van zijn verdediging. De indruk kon geen andere zijn dan dat hier iets buiten gewoon ernstigs en zeer ongewoons aan de hand was. Het was zowel de auditeur-militair als de Krijgsraad intussen duidelijk geworden dat van de aanvankelijke, ernstige vermoedens zeer weinig was overgebleven. Het had daarom de voorkeur verdiend, dat men zijn vergissing op een vroeg tijd stip ruiterlijk had erkend, boven het- te laten aankomen, op de onver mijdelijke vrijspraak in hoogste instantie. Thans heeft zich van alles voorgedaan wat niet geschikt is geweest om de goede naam van en de eerbied voor de Nederlandse Justitie te verhogen. Wij hebben weinig bewondering voor de wijze waarop de Telegraaf deze zaak heeft opgeblazen, maar erkend moet worden dat dit blad daartoe maar al te 2eer de gelegenheid heeft gekregen. Ook gunstig bekend staande bladen hebben zich in zeer critische zin over de rechtsgang en de houdbaarheid van de feiten uitgelaten. De beste samenvatting van het bewijsmateriaal is gegeven door de advocaat-fiscaal, mr. Van Gilse. Zijn conclusie was natuurlijk dat het onvoldoende was, niaar hij vertelde daar mee geen nieuws meer, Ieder wist dat al. Zo is de integriteit van de Nederlandse rechtspraak in hoogste instantie wel bevestigd, maar liet blijft de vraag of de uitspraak goed maakt wat eerder was bedorven. MAJOOR KOOPMAN is vrijgesproken, de rechtspraak heeft ten slotte niet gefaald, maar dc twijfel over de wijze waarop de mil joenen van de landmacht worden besteed is eerder groter geworden dan verminderd. Wat uit de zaak van majoor Koopman is overgebleven is de overtuiging dat wel was geknoeid, zij het niet door de beklaagde. Bij de feiten, die bij deze zaak min of meerïijn gebleken, is een reeks andere gekomen. De helmen-affaire heeft in hoge mate bijgedragen tot het wakker worden van de consciëntie; het geld voor de defensie wordt te zuur opgebracht, bet mag niet op onverantwoorde wijze worden uitge geven. Hopelijk zal de commissie die nu door de Kamer zal worden ingesteld nuttig werk verrichten. Wij willen wei als onze mening zeggen, dat de verzekeringen die minister Staf zo vaak heeft afgegeven op het punt van een zuinige en juiste besteding van de beschikbare gelden, in het jicht van wat de laatste tijden is gebleken, op zijn minst sceptisch moeten worden "beoordeeld. Het is de hoogste tijd dat op dit punt het Nederlandse volk wordt gerust gesteld, en het is zeer de vraag of dit mogelijk is zonder enkele mutaties en ingrepen die doeltreffender en zakelijk juister zijn dan indertijd de arrestatie van majoor Koopman. m Advertentie over Uw zenuwen. Neem Mijnhard*'* Zenuwtablelten Zij schenken de rust tot herstel ^(Van onze correspondent) EMMEN. Te Klazienaveen. ge raakte de vijfjarige H. Kroeze spe lenderwijs in de Schut wijk toen hij een bal uit het water wilde halen. Reddingspogingen, door de moeder ondernomen, faalden. De heer J. Hui- sing slaagde er in de knaap uit het water te halen. Hij was toen bewus teloos. Het is niet gelukt de levens geesten weer op te wekken DEN HAAG. In de Tweede Kamervergadering van 6 mei zal worden gestemd over de moties welke tijdens de interpellatie-Rit meester over de helmen-affaire zijn ingediend. Het gaat hierbij om een motie- Ritmeester (VVD) -voor een onder zoek naar de werkzaamheden van het Directoraat Materieel Land macht door een commissie van „ge zaghebbende buitenstaanders" en om een motie Vermeer (PvdA), die mede ondersteund wordt door leden van de KVP, de CHU en de ARP. welke een onderzoek verlangt door een bijzondere kamercommissie, dat zich niet tot de DML beperkt maar ook zal worden uitgestrekt tot het Directoraat Materieel Luchtmacht en de hoofdafdeling Materieel van Marine. ZICH in dié dagen van een tegen stander te ontdoen door hem eenvoudig te laten verdwijnen v>as een gewone zaak. Maar dat dit speü- ietje niet met een Incakoning te spelen tras zagen de Span- jaarden wel m. 8$ vrijlating uan deze heerser tras hun on dergang nog slechts een kwestie van tyd en voor twee heersers teas er geen plaats in dit rijk. Deze redenen vormden de argumentatie voor het doodvonnis tian de koning, die geloofd had zijn vrijheid van deze lieden te kunnen kopen. Een beschuldiging was snel ge vonden: de broeder van Atahuallpa, zijn vroegere medeheerser was ver moord. geruchten deden de ronde dat de Incakoning hiertoe het bevel ge geven had; verder beweerde men» dat deze in het geheim een nieuwe legermacht aan het verzame len was om de Spanjaarden te ver nietigen. Een zogenaamde rechtszit ting vond plaats, die geheel volgens voorschrift gehouden werd, daar men altijd nog verantwoording schuldig was aan 't vaderland. Dertien stem men spraken het schuldig uit, tegen elf tegenstemmers. Deze dertien zou den in latere jaren allen de dood vinden onder gewelddadige omstan digheden, volgens overleveringen zijn zfj allen door de Indianen vermoord. Tot het laatste ogenblik bleef Atahuallpa vorstelijk en onbe vreesd. Toch is deze man nog als Christen gestorven. Daar zijn te rechtstelling door verbranding vol trokken zou worden, kon hij zich hiervan vrijkopen door zich te laten dopen. Volgens zijn oude geloof zou er geen opgaan in het Zonnerijk zijn als zijn lichaam verbrand werd, en zo gebeurde het, dat de laatste Incakoning gedoopt werd, enige ogenblikken voor zijn gewelddadi ge dood! Die nacht gingen velen met hem de dood in. Honderden wil den hem vergezellen naar het land van de Zon en velen van zijn vrou wen, zusters en edellieden pleegden zelfmoord. Zolang de koning nog leefde, kon er niets gebeuren zonder diens woord. Anders werd het na zijn dood. Er stonden volksmenners op. De Perua nen zagen met een mengsel van af schuw en begeerte het teugelloze ge drag van de Spanjaarden tegenover •rouwen en zij beseften plotseling de .-aarde van het goud. Verborgen hartstochten braken zich baan bij een volk, dat honderden jaren ge leefd had onder Spartaanse tucht en gewoonten. De eenheid van het volk loste zich op in afzonderlijke stam men. Pizarro die hierin een bedreiging zag. kroonde eigenhandig een nieuwe koning, die in feite slechts de slaaf van de overheersers 2ou zijn en liet het bericht hiervan overal ver spreiden. Intussen werden schepen vol gouden en zilveren sieraden naar Spanje gezonden, waarmede te vens de voorzichtigcn. die genoeg binnengehaald hadden naar huis gin gen. va -ly" er- WwC v. véWiéW Zoals in het oude Inca-riJk de In diaan planttegebeurt het ook nog door da moderne Indiaan. In ruil daarvoor kwamen anderen die ook wel wat konden gebruiken, zodat langzamerhand steeds meer Spanjaarden in Peru aankwamen. Begin september 1533 kon Pizarro zich met een strijdmacht van vijf honderd man naar de hoofdstad op weg begeven, onder meevoering van de nieuwe schijnkoning. Bij de stad Xauxa stuitte men op het eerste georganiseerde verzet, dat echter gebroken werd, waarop men in de verlaten stad kwartier maakte voor enkele maanden. In tussen stierf de schijnkoning, doch weldra zou zijn piaats ingenomen worden door diens halfbroer, prins Manko. zodat in feite niet veel ver anderde. Op 15 november 1534 trok Francis co Pizarro de hoofdstad binnen, waar veel volk toegestroomd was om de witte mannen te zien. waarvan zij al zo veel verschrikkelijks had den gehoord. Op dat moment zullen weinigen vermoed hebben, dat met de komst van de witbaarden de vrijheid, al gemene welstand en hoge cultuur van het land ten ondergang gedoemd wa ren. De stad Kaxamalka had 160.000 inwoners, talrijke paleizen, een goed georganiseerde politie, belastingkan toren, gerechtshoven» grote maga zijnen, kazernes etc. Alle paleizen, staatsgebouwen en tempels werden geheel volgens plan door de nieuwe overheersers geplunderd, waarbij zelfs de koningsmummies niet veilig waren. Vele kunstvoorwerpen die aan de zonnecultus gewijd waren werden ook hier vernietigd. Steeds meer goud wilde men heb- ben en daarom werd zelfs de be- volking gefolterd om eventuele ver- borgen schatten te verraden. Lande-' rijen werden verkocht aan de Spanjaarden die het vechten moe waren, waarbij de bewoners meege leverd werden als slaven, Vrouwen werden eenvoudig uitgedeeld! (Advertentie LM.) Algemene, en zeker nerveuze ver moeidheid, lusteloosheid en gemis aan J.eetlust, zijn meestal te wijten aan verarming van de rode bloedcellen in het bloed. Zorg voor „nieuw bloed" en herwin aan kracht door het volgen van de - ij zerkuur. f Wanneer u zich lusteloos voelt, dan is het de hoogste tijd bij elke maal- I tijd medicinaal ijzer in te nemen, zo tals de Pinkpillen dit bevatten. Ze f zijn zo opbeurend, dat 4 weken vol- staan om van 500.000 tot 700.000 rode bloedlichaampjes per mm3 bloed te herwinnen. Het aldus weer gezond geworden bloed kan wederom al het nuttige halen uit de versterkende bestanddelen van het voedsel en uit de levenskrachtige zuurstof der lucht; en wel in die mate, dat de vitaliteit van alle cellen van het organisme wordt hersteld. Van de eerste week af krijgt men weer eetlust. De spie ren worden van dag tot dag sterker. Verzwakte manne' f mannen met bloedarmoede wo. weer sterk en dynamisch. Pinkpillen bil apof .ekers en drogis ten. Bespaar 1.35 door aankoop van de grote doos voor een volledige kuur. f Advertentie LM.' MOLENAAR-S KINDERMEEL I ij B QRDKLAAR ZELF KOKEN (het AwenaJr'i KlntStrmttl pat met <fe rade bind). Hei we«f wo«-dc r«eh«treefc* uit h«t pik fn de mefk op tiet bord gestrooid «n mei een work op geklopt, Het kindermeel werd reedt in de fabriek iur gekookt. (net Molenaar t Kindermeel vanouds bekende verpakking) De oude, beproerde methode De pip wordi in «en pannetje aangemaakt en door U aetf gaar gekookt (Ad u er ten tie l.M.) Elke j morgen dóór de DÜSSELDORF. Het Duitse aan nemersschandaal neemt steeds gro tere omvang aan. Er zijn nu reeds 820 aannemers veroordeeld tot hoge boeten, omdat ze bij het uitvoeren van werken voor het Britse leger, steekpenningen hebben aangenomen, en andere onregelmatigheden heb ben gepleegd. Eis voor Hof 8 jaar AMSTERDAM. De procureur- generaal bij het gerechtshof te Am sterdam. heeft tegen de 49-jarige timmerman J, L. N, uit Midden- meer, die zou heben gepoogd zijn vrouw en drie kinderen te vergifti gen, een gevangenisstraf van acht jaar met aftrek geëist. De rechtbank te Alkmaar had hem veroordeeld tot tien jaar, overeenkomstig de eis %'an de officier van justitie, waar bij echter dat deel van de eis, waarin onvoorwaardelijke terbeschikking stelling was gevraagd, niet was over genomen. Evenals voor de rechtbank heeft de_ raadsman, mr. 'N. P. Yestermg, vrijspraak" gevraagd op grond van de overweging, dat zijn cliënt een ondeugdelijk middel voor het vol» vo-ren van zijn oogmerken zou heb ben gebruikt. Subsidiair drong hij aan op een lichtere straf met voor waardelijke terbeschikkingstelling. De verdachte had in september '56 op de verjaardag van zijn oudste zoontje voor het hele gezin oliebol len gebakken en daar een insekten- vergif, parathion, in gedaan. De rechtbank zal 9 mei uitspraak doen. LONDEN. De Britse regering heeft de Sow jet-Unie voorgesteld, onderhandelingen ovar culturele kwesties te openen om de directe en indirecte betrekkingen tussen de volkeren der beide landen te ver gemakkelijken. (Advertentie l.M.) en rheumatische pijnen wrijft U weg met /N het Londense Savoy Hotel was ik op een door meer dan duizend personen bezochte partydie werd gegeven ter ere van Agatha Chris tie, de onbestreden keizerin van de moord. Haar stuk „The Mousetrap" loopt nu zes jaar achtereen en heeft het Londense record, tot voor kort berustend by „Chu Chin Chow", een lang vergeten trekker uit de dertiger jaren die het tot 2238 voorstellingen bracht, overtuigend geslagen. De be zetting van de thriller is in die zes jaar drie keer ververst en zol ook in de toekomst nog wel eens moeten worden afgelost, want de deskundi gen achten het niet mogelijk, dat „The mouse trap" het tien jaar vol houdt. Men ziet mevrouw Christie haar lucratieve bedrevenheidin het be denken van uiiaine misdaden niet aan. Zij ts een vrolijke, vitale dame van zeven en zestig met lachende ogen achter een tot afzakken geneig de bril. en zij spreekt over haar werk met de op het Britse eiland nu eenmaal onvermijdelijke zelfspot. „Ik geef er de voorkeur aan se te vergiftigen," zegt ze. „Maar als het moet, bén ik niet te hooghartig om naar een doodgewone revolver te grijpen, of naar een mes." Dit alles met de glimlach van de Engelse professorsVrouv), die haar archeologische echtgenoot nu al vele jaren trouw volgt op zijn weten schappelijke pelgrimstocht door 's werelds woestijnen. Waarschijnlijk ■is zij blijer met een eeuwige scherf, die hy heeft opgegraven, dan by met het tijdelijk record van haar stuk De hele theaterwereld was er, op de party, en het wemelde niet alleen van sterren, doch ook van geld min nende heren, die reeds likkebaarden naar Agatha Christie's nieuwe stuk. Het is klaar en het heet „Verdict", j Alleen de schrijfster zelf zou iets over de inhoud kunnen vertellen, maar zij laat dat na. Het manuscript bevindt zich, in een verzegeld cou vert, in de safe van de heer Saun ders, de producer van „The Mouse trap", maar hij heeft aan alle op dringende journalisten verklaard, dat hij hel niet gelezen heeft, een probaat middel om zich tegen loslip pigheid te beveiligen, Dc actrices en acteurs die Savoy bevolkten slaagden er onopvallend in om op te vallenmaar toch niet in zodanige mate als de ene man die was weggeblevenCharles Laughton. Hij bevindt zich op het ogenblik in Londen tvoar hij mejuffrouw Ann Lynn regisseert, een jeugdige ont dekking van hem, die de hoofdrol zal vervullen in Jane Ardens „The Party". Laughtoh laat alles'wat hem bij het Britse publiek populair zou kunnen maken, op de grimmigste wijze na. Een interviewer, die tot hem doordrong met stekelige vraag jes als: „Vindt u het niet prettig om weer in uu> geboorteland te zijn?" en: „Waarom is u eigenlijk Ameri kaans staatsburger geworden?" kreeg niet veel meer terug dan een dodende blik en een soort leetuvcn- gegrom. dat na ontcijfering bleek in te konden: „Daar antwoord ik ■niet. op," een schrale oogst, die de man op beschermende toon deed aantekenen, dat Laughton nu een maal zelf zijn ergste vijand is. Na zijn fabuleus optreden in Aga tha Christie's .kroongetuige" zou zijn verschoning op de party voor de hand gelegen hebben, maar hi; bleef liever bij z*n vrouw, de actrice Eïsd'Lahcaster, die al negen entvrintig jaar enorme maaltijden voor htrm kookt en. zoals de kranten tussen de Tegels door verwijten, haar aanzien lijke talenten min of meer op het fornuis voor hem offert. Later op de avond verscheen Dick Shaion, een Amerikaanse comedian, die in Londen veel succes oogst met zijn landerig cynische conference. Hij ontvouwt een theorie: „Alles is veranderd. Vroeger had je succes met deze mop. „Wie. was dat meisje, waarmee ik je gisteren zag?" zegt 'de ene man. Antwoordt de ander: „Dat was geen meisje. Dat was mijn vrouw". Tegenwoordig vinden ze dat flauw. Je moet 't nu zó vertellen: „Zeg, wie was dat meisje waarmee ik je gisteren zag?" Antwoord: „Dat was geen meisje. Dat loos mijn broer. Hij heeft problemenMerkt tt het verschil? Dat is de invloed van de harde rock'n roll jeugd, waarover zo veel bitters wordt geschreven. O, ze toeten het precies, hoor. Ze heb ben iemand die 't ze voorleest," KRONKEL. DAGELIJKS rtUILLETON DOOR ANN BRIDGE m /T GEWONE ZWERVER, ME- HEER»,.Dit ZOU ER GELIJK VANDOOR ZIJN GEGAAN NA~ JW HIJ WfiT^flEKRESEH HAD. OP AANDRINGEN VAN HARVEY VERTELT SPROETJE AAM VENEER MORTON OVER DE ZWERVER DIE HET HU/S WILDE BEKIJKEN Maar inbrekers gebruiken 50MS ALLERLEI TRUC5 OM EEN HUIG BINNEN TE. KOMEN. DAAR HEB IK GENOEG OVER GEHOORD TOEN IK. //VTUSSEN HEEFT HAMLET OP ZIJN KAMER ZON ZWER VERS VERMOMMING AFGELEGD. DAT DOEN ZE NIET... Ze ZIJN NATUURLIJK BANG DAT ZE OP HUN KOP KRijGEl-f. EN A15 DIE KINDEREN NOU RONDVERTELLEN DATJE HET HELE HUIS GEZIEN 3292, De ..Hambier" ia volledig uitgerust," ver telt de scheepsbouwer. „Als u wilt, kunt u er zo mee vertrekken." voegt hij er aan toe. „Ik heb niet zoveel geld om zo'n schip te kopen." zegt Rob. „Maar nu is het de beurt aan de scheeps bouwer om verwonderd te kijken, „Weet u dan -iöt. wpprrm mrs. Robinson u gevraagd heeft naar Kilmare te komen?" vraagt hij verbaasd. is duidelijk genoeg. Rob kan niet anders doen Nee, Rob weet echt van niets. Dan haalt de scheepsbouwer een brief uit zijn zak en laat deze aan Rob lezen. „Nou." zegt hij. „dat is dan een aardige verrassing voor u. Mrs. Robinson heeft u het jacht cadeau'gegeven." Daar staat Rob toch wel even van te kijken!... Maar ja. de brief dan het prachtige geschenk aanvaarden, hij krijgt de benodigde papieren van de bouwer en dan rest hem niets anders dan aan boord te gaart, de zeilen te hijsen en de overst sek naar Terschelling te maken, „En hij Is even dood alsof hij een enorme misstap had begaan", zei Ju. 1 lia bijtend. „Weet u, meneer St. John, ;een dergelijke laagheid vind ik on~ i voorstelbaar." „De mensen in Casablanca zijn het [met u eens. Het staat nog niet in de t krant, maar ik heb gehoord dat de prefect gisteren, door de menigte na- gejouwd werd toen hij de begrafenis .bijwoonde door Arabieren zowel i als door Europeanen." „Net goed." „Toch niet helemaal. Het Is een sympathiek nam met een ruime geest ien hij is de inlandse bevolking wel- gezind; doch zijn handen zijn gebon- jden door voorschriften en bovenal idoor dingen als het budget voor ko- 'loniale zaken in Parijs. De werkelij- 'ke schuldigen zijn de Franse politici dom, vol eigenbelang en eeuwig [schipperend voor hun miserabele ^partijen zonder acht te geven op 'Frankrijks werkelijke belangen, laa* (staan op die van de van haar afhan kelijke valken. Geef hun de schuld „O, dat doe ik ook! Ik heb ze dit al jaren lang kwalijk genomen ei genlijk al toen ik een schoolmeisje was. Frankrijk is al langer dan een eeuw de zieke vrouw vc.n Europa, ,i nietwaar? En bovendien nog een i verwende en grondig bedorven zieke ook." St. John lachte. „Mijn beste jongedame, u bezit een formidabele gave om u uit te druk- •ken! Een gave. die als ik het zeggen I mag, nogal in tegenstelling is met uw uiterlijke verschijning", zei hij. „Niemand kan helpen zoals hU er .uitziet", zei Julia, die heel goed wist idat ze er uitzag aks de domste eller 'domme blondines, maar ze bekom- Imerde zich er weinig om. Op dit .moment wes ze blij dat haar onge- i zouten mening over de Fransen het s oude heertje opgemonterd had en jze was nog meer in haar schik met ;zijn kennelijke ingenomenheid toen ze vroeg of ze niet weer in de mu- seumtuin konden gaan zitten. „Ah, vond u het er prettig? Ik houd er ook van een allerchar- mantste plaats, ja, laten we daar naar toe gaan". Maar St. John voelde zich verre van op z'n gemak toen Julia hem vroeg, nadat ze opnieuw op de rand van de fontein plaats genomen had den, hoe ze Colin Monro zo spoedig mogelijk te pakken kon krijgen. Hij schrok, liet zijn stok vallen waarop hij zijn knokkige oude handen had laten rusten, pakte hem weer op en vroeg toen geprikkeld: „Wat weet u in godsnaam af van de jonge Monro? En wat moet u in hemelsnaam van hem?" „Ik wil dat hij naar huis gaat Maar als ik hem niet vind, kan ik hem niet vertellen dat het noodzake lijk is". St. John zag er nu inderdaad uit als een heel kwade schildpad. „En waarom denkt u dat hij hier is?" Wat voor. een halfbakken journa list Julia in de ogen van Edlna ook mocht zijn. ze had in dat beroep ten minste geleerd dat het blootleggen van feiten die ze reeds in haar bezit had dikwijls leidde tot de onthulling van nieuwe feiten en deze tech- n! paste ze nu toe. „Oh. ik weet dat hij op het ogen blik hier is", merkte ze als terloops op „Net een paar dagen geleden is hij naar het zuiden gegaan, met het roodharige type waarmee hij optrekt en een nieuwe lading van die mooie fluwelen koffers, maar ik moet hem vlug te pakken zien te krijgen." Deze verklaring had een opvallen de ractie ten gevolge, St. John liet opnieuw zijn stok vallen en nam de gedaante aan van een uiterst woe dende schildpad; toen hij weer in staat was te spreken Julia had de ze keer de stolt opgepakt stotterde hij bijna van ergernis en zei verbijs terd: „Wie wie bent U? En hoe bent U dit allemaal te weten gekomen?" „Ik ben een nicht van Colin en zijn moeder heeft me hierheen ge zonden om hem te zoeken en hoe ik dit allemaal te weten ben gekomen, wel, men heeft zo zijn relaties", zei Julia een beetje bluffend, maar op nieuw met een. zekere bedachtzaam heid. St. John keek zo bezorgd en was zo uit 2ijn doen dat het hart haar een ogenblik in de schoenen zonk, maar ten slotte had ze de hele reis ge maakt voor dit ene doel en de tegen werking die ze zo vaak ondervonden had, had haar koppig gemaakt; maar ze kon niet toestaan dat mede lijden haar van haar doel afhield, zelfs niet als het ging om deze aardi ge, oude man. Zijn volgende vraag verbaasde haar evenwel. „Maar Lady Tracy zij heeft me toch over U geschreven". Hij keek of, hij er helemaal niet meer uit wys kon worden. „Weet zij hiervan af van deze speurtocht van U?" „Maar natuurlijk. Ze beloofde me te ïullen helpen alleen ging op dat moment haar neef, de botanicus, ik veronderstel dat U hem wel kent, op de vlincerjacht, zodat ze niet veel kon uitrichten. Hij schijnt haar spe ciale verbinding met de buitenwe reld te vormer". „Aha!", St. John werd een naden kende schildpad Julia kreeg op de een of andere manier de indruk dat haar iets ontgaan was of dat za zich bloot had gegeven; maande ou de heer was nog steeds uit zijn doen, zo zelfs dat hem een opmerking ont glipte die hij niet afmaakte: „Ah, dan kan 2e niet weten." Hij hield zich bijtijds in. Julia stierf bijna van nieuwsgie righeid om te vragen wat Lady Tra cy niet kon weten, maar ook zu hield zich In; ze moest zichzelf niet verspreken of zich verder blootgeven als ze dit inderdaad al gedaan haa; het was alleen maar een indruk en nog een vage bovendien. Ze wachtte zwijgend ai totdat St. John weer zou gaan praten en keek ondertussen naar de vreemde vormen van de no men in de museumtuin die in aonke- re silhouetten tegen de blinkend» Marokkaanse hemel stonden. Het duurde enige tijd voor baar metge zel weer begon te spreken. Toen nu het deed, gooide hij het over een an dere boeg. „Waarom wilt dn* de jong* Monro naar huis gaat?" Een beetje mat. als een acteur ote een vervelende rol voor de hondera- ste keer speelt, somde Julia de rede nen op: het landgoed, de do<Ki van oom John. Edina's goedbetaalde car rière. Colin moest thuis komen. (wordt vervolgd»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1