Economische terugslag van „mild" karakter President Nederlandse Bank: EXPORT VAN GROOT BELANG GEWORDEN Spreiding bevolking dringende noodzaak Stoffelijk overschot Willem V naar Delft OPGEV loon FRA^^QMil AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Fransen geven korting voor toeristen In tlr ukwe kkend Grijsgehemde bende doet roofoverval in Marseille Geen gedenkplaat in Ridderzaal voor werk in Indonesië Prof. Groenman overRandstad Speelse Speurtocht A\ - Jif: Dinsdag 29 april 1958 ("Advertentie f.MJ Van Nelle bestellen! PARIJSHotelhouders en reis- bureaus in Frankrijk zullen deze zomer tien procent korting verlenen aan de toeristen die In buitenlands geld betalen. Dit is in officiële krin gen te ParUs vernomen. De hotels en reisbureaus 2ullen dienovereenkomstige voordelen op belastinggebied genieten. De datum van ingang zal binnenkort worden bekendgemaakt. Het is de bedoeling van de Franse regering, de toeristen er toe te be wegen buitenlands geld naar, Frank rijk mee te nemen in plaats van dit geld in' het buitenland in francs om te wisselen, hetgeen vaak voordeliger voor de toeristen is. MARSEILLE Vier gemaskerde en gewapende mannen hebben gis teren een pantserauto, waarin zich de Ionen van het personeel van een sociaal verzekeringsorgaan bevon den, aangehouden en zijn er met een bedrag van 35 miljoen franc vandoor gegaan, na een begeleidende politieman te hebben doodgeschoten- Alle overvallers waren gewapend met machinepistolen en droegen grij ze windjacks. Zij waren kennelijk leden van de bende der „Blouses Grises',. die berucht is om zijn roof overvallen In Zuid-Frankrijk. t Advertentie l.M.) Van Nelle bestellen! DEN HAAG. „De Ridderzaal is niet de ju:' *te plaats voor het aan brengen van een gedenkplaat, als blijk van waardering voor de per sonen en de diensten, die tijdens het Nederlandse bestuur over Indo nesië, daar belangrijk werk hebben verricht." Dit antwoordde minis ter-president dr. Drees op schrifte lijke vragen van het Tweede Ka merlid. de heer Gerbrandy. De vergelijking met de West minster-abbey, gaat volgens de mi nister-president niet op, omdat de Ridderzaal nmt zozeer, zoals de Westminster-abbey, bedoeld is om grote figuren uit het verleden te herdenken. Onlangs heeft koningin Elisabeth in -de Westminster-abbey een ge denkplaat onthuld voor de ver diensten van haar landgenoten in India. (Advertentie M VaTt Nelle bestellen! spreker die het kortzichtig noemde om nu de Randstad Holland uit te leggen en binnen de beperkte be grenzing daarvan allerlei steden tot ontwikkeling te brengen en dan maar af te wachten tot men. weer vast loopt. „Slechts een nationale visie kan de problemen van het westen en van het noorden met elkaar verbinden. De nationale ruimtelijke en economische politiek op lange termijn moet- een beleid uit één stuk zijn en mag niet verbrokkeld zijn over de verschillen de departementen met elk hun eigen beleid", aldus prof. Groenman. i f.4dementie f M Van Nelle bestellen! JTïOOR leden van dé Duitse ,.Bun- deswehr" wordt de kist met het stoffelijk overschot van prins Wil lem V, gedekt met de Nederlandse vlag uit de Domkerk in Brunswïjk gedragen. Kort tevoren waren de stoffelijke resten van de laatste Ne derlandse stadhouder officieel over gedragen aan .de Nederlandse auto riteiten. DELFT. Met een korte en so bere plechtigheid, te vanmiddag, In aanwezigheid van koningin Juliana en prins Bemhard, het stoffelijk overschot van prins Willem V bij gezet in de Nieuwe Kerk in Delft, die een rudiplaats biedt aan een lange rij van Oranjevorsten, De prins rust naast lijn gemalin, prin ses Wilbelmïna van Pruisen. Toen de. trompetter het signaal „taptoe" had geblazen, werd de lykkis-t, na dat de Nederlandse vlag* eraf geno men was, door manschappen van de Koninklijke Marechaussee de grafkelder ingedragen. Daarna klonk het signaal „reveille", en was een langdurige ereschuld £Um stadhou der Willem V ingelost. Gisteravond om tien over acht, was het stoffelijk overschot van de. prins weer in Nederland. Acht Duit se militaire motorrijders hadden de lijkkist van Brunswïjk haar do Ne derlandse grens begeleid. Acht mo torrijders van de Koninklijke Mare chaussee namen, daar hun taak over en escorteerden de lijkauto naar Delden, waar overnacht werd. Vanmorgen om negen uur vertrok men naar Delft, waar vele belang stellenden in eerbiedige stilte de korte stoet, en. de lijkwagen, die ï1a standaard van prins Willem voerde, voorbij zagen trekken. Even' nadat de kist de kerk was ingedragen, arriveerden koningin Juliana en prins Bemhard. f Advertentie l.M.) De moderne 1/ stimulans voor Jij de hedendaagse vrouw Bij opotfce«l« «<i dr«giit (Advertentie l.M.) Van Nelle bestellen! DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE MME KUNNEN ER ZELF5 VOORDEEL VAM HEBBEN A15 JE DE NftAM VAN DAT DETECTIVEBUREAU TE WETEN 7/1 KUNT" tij fflr-g komen/ Dan kunnen w£ Er wEtMEE ophouden hè! Ik WAS IN DE. SOORT VJN.DESTALIEH EN IK HOORDE. SPROETJE, Tg. GEN TEX ZEGGEN, DAT Ver. zon detective x V KOMT op het Dat is niet nodig. 32S4. Voor wind cn stroom wordt de „Ram- z9\ stoten is lang niet denkbeeldig, maar telkens Rob kans voor anker te gaan. De rotsen rjjzen bier" voortgesleurd tussen de hoge rotsen. Maar wanneer Rob denkt, dat het nu mis zal gaan, vrijwel loodrecht uit zee omhoog. Waar Rob zich dan komt het scheepje in een luwte en boven- sleurt de sterke stroom de ..Rambler'' weer voor- bevindt, w-eet hij niet. Hij heeft de. laatste 48 dien neemt nu ook de kracht van de storm bij een gevaarlijke plek. Toch zal hij een nood- uur geen blik meer op de kaart kunnen slaan enigszins af. Rob kan beginnen met de'ravage tuig moeten maken, wil hij althans weer een Enfin, dai komt er ook niet zo erg op aan. Het op te ruimen, een karwei, waarmee hij uren beetje kunnen manoeuvreren. En eindelijk riet gaat er nu om het noodtuig klaar te krijgen, bezw is. Het gevaar, dat het jachtje od een k1*"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1