Einde van een beschaving Oók alaan ONDERGANG W ER INCA'S Vragen over lonen van NS-personeel Bsscl)erni Uw gezin met l'reiilckcn Radio nationaal Senaat milder Sgens minister Vondeling Ontploffing in Russisch atoomstation BELANGRIJKE MEDEDELING Trior bij TV Koning Faroek geen Egyptenaar meer Zonder tango! druk? lijm met SNELFIX Cetn-BevM SPROETJE SPARKS door FRANK GODWI - -^Speelse Speurtocht SüïS» 2 Donderdag Inieï J U58 Langzaam breidde van de Spanjaarden zich uit over Peru, hun macht echter örofckelde steeds meer af door onderlinge mis- vattingen en afgunstDe bevolking ging gebukt onder de harde methoden der nieuwe heersers. Het plunderen en moorden werd weliswaar minder, doc*1 begrijpelijk is het, dat het na een jaren lange onderdrukking begon te gisten in brede lagen der bevolking. Prins Manko, eveneens door Pizarro gekroond, had hier een actief aandeel in, zoals later zou blijken. In feite was fry een ge vangene uan de Spanjaarden, die on der strenge beiocfring stond en geen bewegingsvrijheid genoot. Na een eerste mislukte poging ge lukte bet Prins Manko te ontvluch ten. Hij stelde zich aan het hoofd van de nieuwe legermacht. Tot een eerste treffen kwam bet in het Dal der Yucay waar de Spanjaarden voor het eerst, sinds de gewelddadi ge dood van Atahuallpa, weer tegen over georganiseerde troepen kwamen te staan. Ernstiger nog was de situ atie in de stad ciu2ko die door troe pen omsingeld en van de buitenwe reld afgesloten was. Vijf maanden woedde hier de strijd van tweehon derd Spanjaarden wiens gelederen versterkt waren met honderd man Canaris en Yanaconas, gezworen vit- anden der Inca's Volgens kroniek schrijvers werd de stad belegerd De'verm'ocdeHilic oSeflmfdfloan'' Vanuit hel keizerrijk trachtte men Peru Ondanks een periode van be iaarden uit te honeerpn werd kracht een ,°Plossing te vinden om aan deze trekkelijke rust en opbouw zou dit b1?S5 door herbaalde SSvalVen en ^stana «n «"de tc maken door land nooit meer het peil bereiken ëjfjï i°nrt «Shietai arrSf het le"den van sterke mannen, die waarop het zicli eens op eenzame opgang van het Britse Imperium be- als vice-konmg het gezag moesten hoogte bevond. De Spaanse kolome tekende het definitieve einde van overnemen. De eerste werd eenvou- Peru zou een volledige mislukking Spaans Amerika, dig door de Spanjaarden gevangen betekenen voor bet moederland. De SLOT. gezet en teruggestuurd naar het va- (Advertentie l.M.) Kkme kwaalt|es kunnen va3k grote ongemakken worden Laat het m UW gezin noou zover komen Doe als »k ..Neem 'ASPRQ' in huis1" Zodra er in mijn gezin wordt geklaagd twer hoöfd kies of keelpijn of aver verkoudheid of moeheid, dan vlug 'A5PRO' en ons gezellige kringetje blijft een gezellig kringetje :j 'ASfflO' hefpt direct, houdt ons fit en vo levens«eugde Ja. 'A5PR0' doet meer HERHALING O' VtPZCc 'aspro' fit/ fijijio Luiembu't (ZOS mied«t ztnd)jnwjen '0 W uur. Straatjes tn vele malen Kuzko, een stad die an bezetter veranderde. bleven branden. De toestand zag er zeer somber uit voor de bilzetters. M_ Uiteindelijk echter sloeg het aanvals- deriand wapen, het uithongeren terug op de aanvaller zelf. Het is een schier on- r,„„, Dl„h mogelijke taak om een leger van 9°°^? e®" broer van d« - tiprmnnvrln uprfiuoruaf nam nu Hat 200:000" man gedurende langYre tijd >'e;','I1°0r?G ï"overaa„r; "an\ het te voorzien "an alle noodiakelijke hff e" ^™velc!5„f voorraden. Het betekende werderom lri.!_ J 0 ,,:oc:!] Z1A" eer, overwinning van de Spanjaar- i-1 uitstrekte \an de Atlanti- den die Kueko konden behouden. In- sche Oceaan tot Arauco. Het zou ech- ca Manko trok zich met zjjn leeer- ter "iat. meV, .bal™' ™ant macht terua in de ontoesankelhke vo0r de inmiddels gearriveerde meu- bergen ïn^voortafn' al'ïen" bal- linf» in cï?en land ppnocEen mneten beroemde Pedro de la Gasca, S^en raef bet gSSSïm™vin hh« figUUt* strooptochten, overvallen van trans- het hoo£d boeten buigen. Sïf in N°g eenmaal ZOu een Pizarro zijn: ÏJ£» S ïnmfr? Wpf troepen aanvoeren op het slagveld- .5 as, een Op 27 km westelijk van Kuzko in' 7aak ^1rJpniPpVOp%HHfeewRc:VHrit)rHp het dal Van Xaquixaguana kwam het; zaak, net enige effect was dat de _n o anP;i 1547 +nt de hpeiiissendp vntknmtrf^fntfpdrt^rrfVel"anri° het slag. De oorlogsgod liet Gonzalo in' HergrooMfgeS? Ar kwam gf |^g dnnr ningsgezinden". Beseffend dat verder S J h«L lï fr£fa^ ?e SS" bloedvergieten nutteloos zou zijn.' -honger begon men elkaar te wan- „„p uu 7ir>, over en werd vnnr Gasca' trouwen en ajgimstig bezag de oen gg"l1 zlcJ] 01 er 01 wera voor L,ascd! het succes van de ander. Intriges, s verraad en gewelddaden over en Tijdens het „verhoor" verklaardei weer namen steeds meer toe waarbij Gonzalo pizarro: „Het was mijn fa-1 men zich niet ontzag ten strijde te m,iie die dit land veroverd heeft, ik' trekken tegen de eigen strijdmakkers had aue aanspraken op het gouver- van voorbeen. neurscbap en heb voor mijn recht' Almagro b v. die de stad Kuzko tot gevochten"' Niets kon hem echter1 zijn gebied verklaard had moest meer redden daar de uiteindelijke; hiervoor boeten met zijn hoofd. De uitslag van deze rechtszitting net zo edelen die onder zijn bevel gestaan nauwkeurig" van te voren bepaald hadden zonnen op wraak. Deze was als met Atahuallpa en vele an- wraak zou het smadelijk einde bete- deren. Gonzalo moest boeten met de' kenen voor de veroveraar Francisco doodstraf door onthoofding. Pizarro, die door de opstandige ede- Zijn rollend hoofd betekende de of-' len in zijn paleis te Lima vermoord sluiting van een der bloedigste; werd. hoofdstukken in de geschiedenis van. A/flSSCHlEN dat zij die goede 1 herinneringen bewaren aan de vele voorstellingen die het beroeps toneel, laatstelijk in de oorlog, van DE radio was gistel en de ganse dag „nationaal". Helaas wil du niet zeggen, dat zij in alle opzichten beter was dan anders. Nationale onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Een mildere stem- aing jegens minister Vondeling Landbouw cn Voedselvoorziening) .twain dinsdag onmiskenbaar in de .erste Kamer totuiting. De be- .vindsman zelf verklaarde, dat de oorzaak van de moeilijkheden met de melk voornamelijk op het inter nationale vlak liggen, Hij koestert tcenneiyk weinig hoop, dat men door internationaal overleg een oplossing voor die problemen kan vinden. Vooralsnog meende hij, dat men de oplossing op binnenlands terrein zou moeten zoeken. In landbouw schieef de deeltehjk de „woeligheid" toe, gedu rende de eerste maanden van zijn ministerschap. Hij geloofde, dal het de landbouw ach teraf toch wel wat tvas meegevallen. Hij meende ten minste, dat de on gerustheid, welke bij de interpel- latie-Droesen tot uiting was gekomen over een reorga nisatie van zijn departement, door zijn recente publicatie over de pacht normen ongemotiveerd was geble ken. De antirevolutionaire prof. Rip gaf ruiterlijk toe, dat de melkgarantie hem over het geheel „niet was tegengevallen". Met deze bekentenis j verklaarde minister Vondeling zich 1 zeer ingenomen. De begroting werd uiteindelijk z.h.s. aangenomen! PRAAG. Volgens onbevestigde de DEN HAAG Het lid van de Eerste Kamer, prof, mr. A". N. Mo lenaar heeft aan de minister van verkeer en waterstaat een aantal schriftelijke vragen over de gang van zaken met betrekking tot de Io nen van het spoorwegpersoneel ge steld. Prof. Molenaar wenst te -weten, waarom, indien het waar is. dat het college van rijksbermddelaars een beschikking heeft getroffen met be trekking tot de Joonregeling van hel spoorwegpersoneel, de noodzakelijke verandering van, het op de loon de nvet-eevneiiaheid" van de regeling betrekking hebbende regie- de ..ovetgeyoengneia van «e ment niet overeenkomstig artikel - 1 104 van het algemeen reglement van de dienst op de'spoorwegen aan de minister van verkeer en waterstaat ter goedkeuring is voorgelegd en waarom de minister de beslissing niet heeft genomen. Indien de minister de gevolgde procedure meent te kunnen moti- EERSTE KAMER veren door naar een der artikelen van het Buitengewoon Besiuit Ar beidsverhoudingen te verwijzen, njst, aldus prof. Molenaar, de vraag, hij welke wet artikel II van de over gangsbepalingen van de wet van 23 juli 1907. sedert gewyzigd. waarin mede van overeenstemming met de betrokken minister' gesproken wordt, is gewijzigd. De minister wordt gevraagd de Kamer mee te delen en tc motive ren de inhoud van de beschikking van het college, alsmede de afwij kingen van de door de directie m overeenstemming met de personeels- raad vastgestelde reglementswijzi ging, welke deze beschikking bevat, „Indien de directie van de Ne derlandse Spoorwegen geen for mele wijziging van het vorenbe doelde reglement bij de minister heeft ingediend, is de minister dan bereid de gang van zaken, zo als deze heeft plaats gehad, aan de Kamer mee te delen?" f Advertentie i M t aanzienlijk in prijs verlaagd Herman Roelvinks „Freuleken" programma's zijn in hei vaderlandse heeft gegeven, gisteravond met iets omroepbestel nu eenmaal gelegen- geruchten die In Praag de ronde j van vertedering naar de tv-uoorsrel- heidspiogramma's. Een van de ple-doen, is er een ongeluk gebeurd hi Zing hebben gekeken. Bij ons werd zienge kanten ervan is, dat er op-een station voor kernonderzoekIn de vertedering bijna verveling. Wat eens veel meer Nederlandse compo- het gebied van Kamtsjatka (SïberiéJ. ntet 20 zeer aan het toch wel char-1 nisten blijken te zijn dan de pro- Er zou zich een enorme ontploffing ruimte stukje dan wel aan de opvoe- gramma-leidois zich gewoonlijk rea- hebben voorgedaan. 1 ring ruoet worden geweten Ook 1 liseren, Radmgs, Voormolen, Orthel. t Volgens deze geruchten was de ex- zonder de storing door fret uuyaUen Wouter Paap. Wo^naai, Henk Stam plosie aanleiding tot een „misver- t'on een camera was alles erg traag. op één dag meeir dan anderi m stand", dat geleid heeft tot het jong er teveel nadrukkelijke aan- een week of misschien wel een ste Russische protest ip de Verenug- maand. H. S, NIEUWE PRIJZEN ZIJN BIJV.: afdruk op AGFACOtOR- papier 6f x 67 of 6^ x 9f - f 1J0 verjrottng op AGPA- COLOR-papier 7J) x 101 of 9 x 9 - f1-80- De Pr,jw» voor grotere formaten v^eet de fotohandelaar. Kleurenfotografie Is dus veel ;oedkoper geworden Probeert U het liefhebbers kleurenfoto's! De xeer jrote opgang die de kleurenfotografie met Agfaeofor-Negatlcf- film In de laatste jaren heeft gemaakt en dt in gebruikneming van nieuwe, elektronische afdrukappa raten. stelt de bedrijven die deze negatieven ift complementaire kleuren afdrukken en/of vergroten in staat.de prijien voor werk aanzienlijk te verlagen. f Aavcrientu* t Ai 1 Rook met verstand, rook met smaak rook sigaren! dacht aan de uitspraak van streek dialect en achttiende eeuwFrans- Hollands, te weinig aandacht aan de eigenlijke dialoog-regie besteed. Dir utel extra op na de zeer uitvoerige inleiding, waarin de regisseur ons door z'n gesprekje met Magda Jans- vitaal na z'n ernstige ziekteeen prettige verrassing bereidde, maar waarin hij zelf naar meer bondig heid had moeten streven. Het kwam ons voor, dat de jongeren de sfeer van het Ackterhoekse genre-stukje nauuielyfcs acnvoelden. Hun presta ties bleven achter bij die van Sara Radio-regisseur Karei Prior zal in het seizoen 1958-'59 televï- sens en Louis van Gasteren (uiterst i s'e"re^'?.s^ur <-*er Luglenburg assis- «ifnffi tut oion^i c>on leren bij dc presentatie van de week end-show. Ger Lugtenburg blijft be last met de totale leiding van dit zaterdagavond programma. Onze Gooise correspondent meldt nog. dat de heer Prior ook in het komende seizoen het radio-programma Hotel- doradio blijft samenstellen. Dit zal Heyblom, die in hrjir spel de heer- korier porden lijke herinneringen die :e aan de aan de b«na am- die >wt to! rol van tante Henriëtfe bij Verbeek üusverre duurde, zei te frebben, waar maakte. Wat yr T Ineke Brinkman, JVienfce Sikkema 1 en Hans Croiset deden bleef niet - order de maat, zij kwamen echter zelden tot echt samenspel. de Naties tegen „provocerende" Ame rikaanse vliegactiviteit in het noord poolgebied. De ontploffing zou geregistreerd zijn door dc defensieve radargordel in het noorden van de V.S. waarna er „algemeen alarm" werd gegeven toen oorzaak en plaats niet dadelijk kon den worden vastgesteld. Een woordvoerder van de Ameri kaanse luchtmacht heeft woensdag-, v«ur>ii«-h* rmm- avond tegengesproken, dat bommen- I CAiRO Het Egypt1 sche min werpers van het Strategische Lucht- j sterxe van binnenlandse zake» heeft commando door een ontploffing m ex-komng Faroek en o8 andere lc- een Russisch station voor kernonder- den van de voormalige koninklijke zoek zijn gealarmeerd. De Amen- familie de Egyptische nationaliteit kaanse regering wilde niet zeggen of ontnomen, op grona van het feit dat de V.S. de ontploffing waarvan in 1 zij meer dan zes maanden buiten de geruchten melding wordt gemaakt, het land z'jn en niet het voornemen hebben ontdekt. hebben terug te keren. CN 17 NEGATIEFFILM AMSTERDAM. Nadat de 63- jarige mevrouw B. uit het raam van haar woning aan de Lauriergracht te Amsterdam was gevallen, hebben re chercheurs van het bureau Raam poort haar 73-jarige echtgenoot voor verhoor aangehouden. Er circuleer den namelijk geruchten m de buurt dat hij haar uit het raam gegooid zou hebben. De politie heeft center nog geen enkele aanwijzing. Gisteren zou men trachten de vrouw, die in het Wilhel- mina-Gasthuis is opgenomen, te ver horen. Zij is niet ernstig gewond. Komngmneilsig GESLAAGD mag de reportage worden genoemd, die de N.T.S. in de ochtenduren verzorgde van het défilé in de turn van Paleis Soest- dijk: intelligent camerawerk met goede totaalbeelden en levendige close-ups. Het goed begonnen over zicht van de feestelijkheden in den lande, samengesteld door de jour- naalredactie werd jammer genoeg later wat rommelig. HET programma van Hilversum II staat in het teken van de 1 mei- j viering. Na een reportage van een I bijeenkomst m Maastricht, wordt j van 915 tot 10.10 uur door Bert Garthoff een nieuwe uitzending in j de reeks „Dit is uw leven" gepre- senteerd. Daarna een internationaal mei-programma van österreichischer Rundfunk, Radïodiffusion Télévision Framjaise, N.I.E., Hessischer Rund funk en V.A.R.A. Via de andere zender van 3.20 tot 9.45 uur het Steravondprogramma „Kom d'r in". (Advertentie LM.) DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE HtT 15 KM AP GEVAARUJK. watje. DOET hamlet naa Mortons Farm gaan als PRIYE- DETECTIVE... KUNNEN DE KINDEREN ,y t NIET HERKENNENjfT^;;, "7- Ahjeziet ER PRACHTIG Uü PATTy/ Toch Maak ik me ongerust over die zwerver, j eveet NOOIT WAT HIJ DOET T&ü: Hij KAHNter VEEL DOEN ER KOMT EEN DETECTIVE RUS5NOR VOOR NIET VIND z Vooral in de grote steden, veron derstelde ze, mais non! daiir uiteraard ook, maar ze wa ren overal, zelfs in de afgelegen 3295, Twee dagen*zwoegt Rob om een noodtuig te maken en wanneer hij daarmee eindelijk klaar is, is ook het weer opgeknapt. De storm is gaan liggen en rondom de toppen van de rotsen hangt nu een lichte nevel Wanneer Rob het anker wil lichten, ziet hij opeens tot zijn srote verbazing vlakbij een schip. Een dnemastoark, volledig ge tuigd. maar slechts de onderzeilen voerend. Dat er hier nog zulke schepen zouden varen wist Rob niet, maar hij besluit de bark te praaien om zijn positie te weteö te komen. Er koroj echter geen antwoord, maar wel maakt de bark opeens een scherpe manoeuvre, waarbij het nauwelijks van dc rotsen vrij loopt. Aan dek is niemand te zien. Duidelijk is de naam van het schip op de ouder wetse, ovale spiegel te lezen.; „Rose of Hellwick". Even later verdwijnt het schip achter een hoge rots. Rob huivert. Wat is dat voor een vreemde verschijning? En waarom antwoordde er nie mand op zijn roepen? tikel had ze haar eigen boontjes te doppen; ze kwam terug op de mij nen. Waar lagen die? Ten zuiden van de Atlas maar een nieuw gebied., dal ze nog maar een jaar of wat geleden waren gaan gebieden waar de mijnen Jagen: ze ontginnen lag nóg meer naar het h t praatten er met die arme, onontwik- blj DfRdüUl> 20goed als in de is- kelde Berbers, ontevredenheid zaai- Sahara'. d!t deei w*as enorm rijk en end. Frankrijk aanklagend'dat alles. daar het op dezel£de hoogte lag als ]a .a-He? het land gedaan had ^et Spaanse gebied van Rio de Oro hij had het met zijn eigen ogen ge- wag de aanieg van een spoorlijn om zien. Velen van hen waren Spanjaar- de produkten naar de Franse kust te vertellen; en u kunt me geloven als ik u zeg dat er genoeg vieze zaakjes aan de gang zijn, illegale exploitatie en export, om de hoge bedragen te ontduiken die betaald moeten wor den voor concessies en exportvergun ningen." „Maar hoe spelen ze het dan klaar?" vroeg Julia, werkelijk geïnte resseerd het smokkelen van ko balt vond ze nog steeds vreemd. Was dit de achtergrond van de wenk die Bingham haar had gegeven, toea nu zei dat een knipoogje even goed was als een knikje? „Oh, ze houden er allemaal hun eigen methoden op ns vermom mingen, valse paspoorten; links cn rechts grote bedragen om de mond te snoeren; en de goederen zelf verstopt ets anders, zodat het iets andws dan het is." zei de hotelier nuch ter. „Én ze staan voor niets, ces mes sieurs li ais iemand te nïeuwgie- ng wordt, loopt hij grote kans dat hem iets overkomt. Wat mij betreft, ik ben blij dat ik niet langer in het u 1 C11CCI1 ill u Vï, n ü'J .iuv. ,uvb geroorlog en die nu het welzijn van julia. werden de produkten van de andere, gelukkiger mensen probeer- oudere majnen ten zuiden van de Sa- den te ondermijnen door op hun na- bara naar de kust gebracht? <Dit was tionaal gevoel te werken en de af- een probleem waarin ze zeer gein- gunst op te wekken bij hen die voor teresieerd was>. Was er een spoor de eerste keer m hun leven een eer- W0g? 0 neC( a]Ies gjng pcr c a ra j 0 n lijk en heel behoorlijk loon_ verdien- de waarde van de geexporteerdc goe voor dat er met zo lang geleden regeringsambtenaar gedood werd W de bar van mijn eigen c a n 11 n. „Mijn hemel! Op wat voor ma nier?" .Met een zelf gefabriceerde bom. V - - -- ae waarae van ae LCCI.QV gue- op. den, in plaats van overgeleverd te de vooral van kobalt dekte zeKs Verscheidene personen ^S coor „in aan lnflör an anna an eloahra J Mnnn .annnan PP V.61 V uUL zijn aan weer en wind en slechte - I stecnie grote uitgaven die aan het transport wond. maar ze zorgden er oogsten; en die nu zagen dat hun vrachtwagen verbonden waren, dat ze de man kregen die re op b« werkgevers rijker waren dan zij Jooral v00r ^)ke maohtJEe belang- W, hadden; hij was te hardnek-Je Zt* -j - „r vooral voor zulke machtige belang- vanzelfsprekend. „Want om mijnen hebloende als de concessions; op te richten, machines te installe- r e s dje de zaak m handen hadden, ren. lonen uit te betalen, daar is ka- geweest oij'zijn informaties ea wist teveel." ,Maar werden ze met gepakU pitaal voor nodig, Mademoiselle; en ^a.chLi*a .vrachtwagens d:?ld|ab0meeew^rDennAadden, bedoel wat voor kapitaal kunnen de Berbers vol fluwelen koffers misschien. Maar P aanbieden? Een kameel en een ezel!" het woord concess.ormres trok haar „lin?«,w zijn Julia lachte en vroeg of de commu- aandacht en ze stelde er een vraag De hotelier haalde opnieuw w nisten beledigender, gevaarlijker wa- over- het was duidelijk dat voor scnouders op. i rÏA övdiÏAlfaTifl rtI*» mddv haii „aai* Wa ILTa^QmAirn ren dan de "radio-uitzendingen van de exploitatie en meer nog voor de Cairo. De hotelier barstte bijna uit export van strategische mineralen elkaar, een concessie van het gouvernement nodig was; zonder deze was niets te „Maar Mademoiselle, dat is een. en beginnen, dat wil zeggen, wettelijk hetzelfde ding! Moskou tracht van- niet; natuurlijk hoorde je allerlei ge- daag de dag bij de Arabische wereld nichten over illegale activiteiten. De „Mademoiselle, wanneer er eert bom wordt gegooid in Maio,w* wordt die altijd door eed natioriaus» of terrorist gegooid, of doer een con tra-terrorist! dat kan er alt'jd van gemaakt worden en net zal, door ie dereen gelooid worden. Dit Dtedt een fc UUII-tJi v.Cl JU JV. C.IJ l'I.VIJ, VIl Cl.11 pViUUlu >v w, Mv.fci Vj in het gevlij te komen en steunt, of hotelier haalde zijn schouders op. II- prachtige camouflage om te nworos zelfs financiert het Mohammedaanse legale activiteiten, door wie? vroeg uit heel andere motieven, zoals com nationalisme voor ziin eicen doelein- mprfiM*» nf internationale riva« nationalisme voor zijn eigen doelein- he't meisje. den; het is voor een Fan-Arabisch Oh, natuurlijk door die vervloekte Noord-Afrika, één enkel bondgenoot- Duitsers! mercièle teit." Julia ,iuu.u-„uir.ii, v.!.,,. uunugvuuui- jjuiisers: wgg^aChuE gewoon, schap van Egypte tot Marokko onder „Maar hebben zij dan geen conces- langzaam. Ze dacht aan de woorden leiding van de communisten. Ah, hun sies?" vroeg Julia die zich nu gemak- van st John „waarschijnlijk ie~ ogen zullen geopend worden ces kelljk herinnerde wat Bingham over venseevaarliik" als ze doorging p a u v r e s bougre? als het er ooit de Oostduitsers had gezegd en dat zij met navraag 1e doen naar Colin. van. komt!' het waren die de jacht op zeldzame schien was dit onderdeel, van Communisme, peinsde Julia, was mineralen waren begonnen. speurwerk ten slotte toch niet zo iets dat de Foucauld met voorzien „Sommigen wel, anderen niet," wit- heel plezierig, had Maar hoewel dit allemaal heel woordde de hotelier. ..Ik, ik heb mijn goed te pas kon komen voor een ar- vrienden daar, die me wel eens iets (wordt verv olg<U

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1