Topconferentie staat op NAVO-agenda bovenaan Twee gezinnen door felle brand dakloos Indianen willen geen tolgeld betalen Dimsis? xzz zï t ^«,e.»s»?ncr!.£ MINISTERS IN KOPENHAGEN BIJEEN Ernstig ongeluk van Nederlands- Canadees gezin Eén-voor-één in Moskou Recordbezoek aan Keukenhof Jacht in Wenen op Hongaarse diplomaten KNMV vindt motorbelasting onredelijk Herdenking vindt steun Voe tbali i ef hebbers Zuidpoolplan Grote opdracht voor Verolme Amokmaker in Reims doodt vier mensen gende schotels door treïnvertraffing *3? S had Mteriaï amo!: ge. ANWB ageert tegen „autovar bij Amsterdam Staking bij Billiton in Suriname voorbij te laat in stadion Russen willen boter van Denen kopen Water eiste 3 slachtoffers Vanavond Nieuwé relletjes in Israël eisen elf gewonden Bill Simficld New York legt het loodje Koningin Juliana ontving Oekrainers SPRGETJE SPARKS süjSppiS! doöt*mANKG©DW!{^ WONTUREN VAN KAPITEIN OB Textielindustrie wil 5-daagse werkweek Speelse Speurtocht Maandag 5 rnei 1958 CROSBY, North Dakota. Een Canadese vrouw, haar vijf jaar oude zoontje en haar moeder, een.bezoek ster uit Nederland, zyn zaterdag- bij een autobotsing om het leven ge komen. Mevrouw Johanna Marie Carroll (33) en haar zoon Robert Charles waren op slag dood, terwijl haar moeder, de 57 jaar oude mevrouw Johanna Caroline van Vanetta uit Amsterdam op .weg naar het zieken huis overleed. De echtgenoot van mevrouw Car roll, Charles, werd slechts licht ge wond. maar de toestand van een andere zoon, de 2-jarige Timothy. die hoofd- en borstwonden opliep, is levensgevaarlyk. Een derde zoon, de elfjarige Patrick, liep slechts enkele geiaatsblessures op. MOSKOU De Westelijke Drie hebben zich in nota's aan de Russi sche redering akkoord verklaard met afzonderlijke besprekingen tussen hun ambassadeurs en minister Gro- myko. In de drie "Westerse antwoordnota's wordt verklaard dat de Verenigde Staten, Groot-Brittannie .en Frankrijk de voorkeur hadden gegeven aan gezamenlijke beraadslagingen, onder meer omdat deze een. snellere werk wijze zouden hebben verzekerd. Er wordt in de nota's op gewezen dat aanvaarding van het Russische voorstel in geen enkel opzicht als een precedent kan worden beschouwd voor de wijze waarop toekomstige beraadslagingen zullen worden ge houden. het SLto mSSl? bpzemder groot maar dit mag ons niet te pessimistisch stemmei?' zef hii Onder zun gehoor bevond zich ook minister DuJJes, Ook in Nederlandse kringen i men van mening dat de topconferentie het belangrijkste punt van bespre king zal zijn; Er is wel enig pessimis me gerezen na Ruslands botte afwij zing van het Amerikaanse voorstel om een inspectiezone voor de Noord pool m te stellen. In, conferentiekringen wordt ver- waeht, dat minister Dulles reeds van daag een kernachtige verklaring zal afleggen, maar in Amerikaanse krin gen Js verzekerd, dat althans in het eerste stadium Amerika deze kwestie grote reserve zal benaderen. Het Nederlandse standpunt houdt het midden tussende nogal gereser veerde Amerikaanse houding en de meningen van Engeland en Frank- rijk. die naar wordt verwach» b»* Jangryk minder terughoudende c- ningen zullen uitspreken. Het eerste punt, waarop naar Nc derlands inzicht zeker "kans van sla gen aanwezig dient te zijn bij een ontmoeting tussen Oost en West, is de kwestie van de ontwapening. Daarbij wordt zeker niet gedacht aan een regionale ontwapening zoals de jongste Poolse voorstellen voor n kernwapen vrije zone. Eerder dient de basis voor een oplossing te worden LXSSE. De Keukenhof jn Lisse heeft gisteren een topbezoek gehad van 45.000 mensen. Dc bezoekers kwamen in 375 toeringears, waarvan de helft uit Nederland afkomstig was en de helft uit het buitenland. 38 procent van de by Keukenhof ge parkeerde bussen kwam uit Duits land. Ondanks deze drukte liep het ver keer in de omgeving van Keukenhof perfect. Ook elders in de bollen streek, waar men duizenden bezoe kers telde, werd het verkeer over het algemeen soepel verwerkt. j gezocht in het uit de weg ruimen van de politieke vraagstukken van- Euro pa als voorwaarde tot het bereiken van enige ontspanning. Er zijn op de komende conferentie twee vraagstukken die naar men in Nederlandse delegaiiekringen meent, niet aan de orde zullen komen, hoewel de. belangrijkheid daarvan boven twijfel wordt geacht, In de eerste plaats de brandende kwestie van Noord-Afrika. Met de huidige poli tieke moeilijkheden in Frankrijk is een bespreking van dit probleem zeker op initiatief van Frankrijk niet te verwachten In de tweede plaats de kwestie van de raket bases. Het militaire plan van het NAVO- hoofcikwartier. zo dit inderdaad over de plaats van deze bases zou beslis- sen, zal niet'door de ministers van WENEN. De Weense politie, heeft twee Hongaarse diplomaten op heterdaad betrapt, toen zi) trachtten, een Hongaarse vluchte ling te werven voor de Hongaarse geheime dienst- Eén van de diploma ten. die in een tram probeerde te vluchten, bleek de eerste secretaris van het Hongaarse gezantschap tc zijn. De ander, die een diplomatiek paspoort I had. werd dooi de vluchteling out- maskerd al<j een .voormalige cffi- cier van de Hongaarse geheime dienst, die hem in 1955 In een: ge vangenis van Boedapest had .be- j handeld". Het incident wordt door j het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzocht. Buitenlandse sproken. BOGOTA Een gewapende ben de heeft zondag een' groep van 23 boeren, die in een vrachtauto naar een stembureau onderweg was. in het district Tolima vermoord. Overigens verliepen de verkiezin- DEN HAAG. De Kon, Ned. Mo torrijders Vereniging, heeft zich tot de minister van Financiën gewend, met een verzoek tot herziening van de maatstaven, waarmee de wegen- belasting voor motorrijwielen wordt vastgesteld. j In tegenstelling tot de bereke- j ningswijze voor de overige catego- I cieen motorvoertuigen, voor welke het gewicht maatgevend is. houdt het systeem voor motorrijwielen een be- j rekening naar gewicht en aantal zit- plaatsen in, waardoor een wel zeer ongelijke verdeling van lasten ont- j staat. ■- j Het duidelijkst springt deze onbil- J Iijkheid naar voren, aldus de KNMV, j bij een motorrijwiel, dat voorzien i is van duo en zijspan, waarvoor, als j het in. dé gewichtsklasse tussen 120 ■rni VI Het Britse persbureau, dat ons hier- j bijgaande foto toezond, noemt Sonne- 1 veld „the Dutch Danny Kaye". Wat S OBER, strak en daardoor indruk-1 wij, met alle oprechte bewondering wekkend was de reportage, die de j voor de zéér grote humorist die Dan- overdige luxe .vinden. Om- - wekkend televisie zaterdagavond heeft gewijd aan de herdenkingsplechtigheid op de Waatsdorpervlakte in Den Haag. De cameralieden hebben dankbaar ge bruik gemaakt van de mooie wolken lucht, die een prachtig natuurlijk de cor vormde voor het stil gebeuren. Na dit stijlvol beeldverslag werd een Zaken worden be-gen in de hoofdstad Bogota zelf rus. j piobil". eveneens een driewieler en i tig. beneden de gewichtsklasse van 250 kg, bedraagt 30.—. De KNMV heeft de minister van Financiën verzocht, deze onbillijk heid op te heffen, door ook voor motorrijwielen, al dan niet voorzien van duo en'of zijspan, bij de bereke ning uitsluitend uit te gaan van het gewicht. Uit het brandende huis worden ge-r i bracht. De inboedel van zijn schoon- 1 zoon. die de tweede 'verdieping be-VUIl .LjlSdlllO WCT woonde, ging geheel verloren. j De verzekering dekt slechts ge deeltelijk de schade. NEW YORK Verolme Verenigde Scheepswerven in Rotterdam hebben een contract gesloten voor de bouw van een scheepswerf bij Rio de Ja neiro, aldus heeft president Verolme verklaard. De heer Verolme, die zaterdag met het passagiersschip „United States"' naar Europa terugkeerde, deelde aan de pers mede, dat de werf hellingen zou krijgen voor schepen van 50.000, 33.000 en. 10-000 tori. Hij zei eveneens een contract gesloten te hebben voor de bouw van een dergelijke werf in Ierland. Tijdens zijn verblijf in New York heeft de 58 jaar oude Nederlandse in dustrieel geconfereerd met L. Edgar Detwïler, president van de Ameri can-European Travel Project Inc., die plannen bekendgemaakt heeft voor kg en 250 kg valt. een bedrag van I knappe filmmjpressie uitgezonden - van j,et Verzetsmonument, «at Mar» Andriesscn maakte voor Enschede. De indringende tekst van Ed. Hoor- nik werd door Ton Lutz congeniaal voorgedragen. De korte uitzending, die was ge- ƒ48,50 aan wegenbelasting verschul digd is. Dit bedrag ligt zelfs hoger dan de wegenbelasting voor de licht ste categorie automobielen (j 48, De wegenbelasting voor een „scoot- ny JS, «at Sonneveld. toch echt 'n klasse apart genoemd mag wórden. Helaas hebben we op het ogenblik, dat deza regels ons uit de pen. vloeien, nog geen berichten van onze Londense correspondent over de appreciatie van het Britse tv-debuut van onze grote cabaretier. We. vertrouwen, dat die gunstig is uitgevallen. Wim heeft het zeker verdiend. Vorige week is hij iedere middag voor de repetities naar Londen heen en; weer gevlogen, om 's avonds weer te kunnen optre den in het eigen land. Tussen twee opend met een goed gecomponeerde haakjes: geen van beide dames,in het GOUDA. - Twee gezinnen zijn dakloos geworden, toen een felle brand zaterdagnacht hun huis geheel verwoestte. De dertien inwoners kon den zich slechts met moeite in vei ligheid stellen. Een baby var» zeven weken moest 'door haar moeder uit het raam worden gegooid, waar een meisje van dertien jaar het kind op het nippertje kon opvangen. Een voorbijganger hoorde gegil op de bo venste verdieping, rende naar boven en wist nog een twee-jarig meisje te redden. De brand is vermoedelijk veroor zaakt door een omgevallen petro leumkachel- Alleen het meubilair van de hoofdbewoner kon nog tijdig beeld heet. Marjolein. Rechts ziet u Irene Clair, links de choreografe Eleanor Fazai. Vóór de uitzending heeft d.e altijd charmante Sonneveld aan alle twee een bos rode tulpen geoffreerd. I ESTA AN ze dan tochDr. IL JLJ c REEMS. Franse politie heeft met steun van tanks een café in Reims belegerd, waarin een 27-jarige bar keeper zich had verschanst, nadat hij vier mensen, onder wie zijn vronw, gedood en verscheidene anderen ge- - maakt en zyn. slachtoffers onver- de bouw van vier passagiersschepen wachts vermoord. van IfiRflOÓ. tnn oilr mot ooti cariarMtoit DEN HAAG. De ANWB is in het geweer gekomen tegen een „auto- val" by Amsterdam. Agenten in bur ger jagen op de Sloterweg op auto mobilisten, die harder rijden dan 50 kilometer, terwijl de waarschu wingsborden geheel ^ontbreken. Men kan op de Sloterweg niet zien, waar de rijksweg ophoudt, en de stadsweg begint, omdat de mid denberm nog een kilometer doorloopt in de bebouwde kom. De ANWB heeft besloten, aan Ge deputeerde Statenvan Noord-Hol land te verzoeken, voor het mislei dende weggedeelte de 70'kilometer- grens vast te stellen. PARAMARIBO- Vandaag mUen na een staking van 2es weken de arbeiders van de Billiton My. in Suriname het werk hervatten. Zowel de vakbond als de directie hebben een voorstel van de bemlddelings- raad aanvaard, waar by werd over eengekomen, dat de arbeiders een week loon zullen ontvangen. Aangezien door deze overeenkomst alle tussentijdse voorstellen verval len zullen de door de Billiton Mij, in het begin van het jaar in het voor- wachts vermoord. j van 108.000 ton elk met een capaciteit Toen de politie onder dekking van van 8.000 passagiers. KOFENHAGEN. De Sowjet- ZANDVOORT. Zaterdagmiddag is de 45-jarige arts J. ML B. W. uit Amsterdam, na viermaal een bad ge nomen te hebben,. Overleden aan een UTRECHT. Enkele honderden i een Pattontank, die zij van het le- voetballiefhebbers, die op weg waren ger geleend had, tenslotte het ver- naar de interlandwedstrijd Neder- I nielde café binnendrong vond zij de land—'Turkije in het Amsterdamse i man dood op de grond liggen, met stadion zyn te laat in het stadion i een kogehvond in zijn borst. aangekomen, doordat half twaalf de 1 stroom uitviel tussen het baanvak Halfweg en Sloterdijk. De Spoor wegen bestreden de moeilijkheden door bussen in te zetten. Ook zaterdag waren er enige moei lijkheden in het. treinverkeer. Door e.en ontsporing bij het Centraal Sta- J Unie, heeft aangeboden gedeelten af hartverlamming, nadat hij de laatste tion in Amsterdam was er enige ver- i te nemen van de overtollige Deense maal met moeite het strand had be- traging op de Rinen van Amster-boter, die op het ogenblik tegenreikt. dam naar Zaandam, Alkmaar en verlaagde prijzen in het binnenland OUDERKERK a/d AMSTELZon- wordt verkocht dagmiddag is een kano op het Am- stel -Drechtkanaai omgeslagen, waar in zich twee jongens bevonden. Om standers slaagden erin, de beide knapen, de boerenknecht P. en de 15-jarige L.. beiden uit Ouderkerk, i uit het water te halen. Bij L. waren de levensgeesten toen al geweken. i MIERLO. Uit het Eindhovens kanaal, js het lijk opgehaald van de I4«jarige jongen C. v. Z„ die zaterdag j j niet was thuis gekomen. Bij het dreg- t gen heeft men ook de fiets van de i jongen opgehaald. Men vermoedt, dat i hij in het water is gereden. Amersfoort. aflevering van het NTS-journaai, werd besloten met de vertoning van het „Lied dér Volkeren", de korte Verdi-film die enkele maanden na de bevrijding in de bioscopen grote indruk maakte. Bij de hernieuwde kennismaking werden we vooral ge-j boeid door de suggestieve close-ups j van Arturo Toscanini. i §jpO!*it j_j Qroott geen onbekende in cstro- n«i»«hJik <inar on-KNVB oe. over de berichten van. landingen van ASHINGTON. - Engeland. Aus- i peren loestemminp - een"beeldverslag '^öer^ tralië, Japan en Noorwegen hebben j pon de iets minder spannende matchd? Oraat %2 ingestemd met het plan vL Eisenho- j Nederland-Turkije. Met genoegen ^oeLdaaei l en'll mei om kvaft wer om een internationale couferen- Jebben bef Brit" voor 71l'ee OMer dit intriaprende tie te honden voor het vreedzaam dertandse cameraicerk voor bet Bnr- gebruik van het zuidpoolgebied. De se zeker niet onder deed. Minder ge- Atnerikaanse uitnodiging was gerichtnoegen hebben wijbeleefd aan dc I lot elf landen, die belangen in dit commentaar ,dié Leo.Pagano oy Ne- gebied hebben. Ook Rusland hoort derland-Tïtrfctje leverde. Deze radio- daarbij. reporter schijnt nop steeds niet te De Amerikanen, die willen vermij- beseffen, dat de televisiekijkers thuis den dat het zuidpoolgebied een poli-! even veel zien als hij in het stadion. 1 Toch ha<ï hij van Aad van Leeuwen zaterdagmiddag veel kunnen leren Over radio-reporters gesproken: hv; I voor twee over dit intrigerende o?i- derwerp causeren. TT ET is feest. Radio en televisie A A zijn dus beide nationaal. Het ra dioprogramma begint met de repor tage van een. "bevrijdingsbijeenkomst r de Groningse Martinikerk, waar tiek twistpunt wordt, wensen een verdrag waarbij het elk land vrij staat wetenschappelijke onderzoekin- uver raaio-r«pori«is gesyiua-eiu i»n. T B croonenhnre een dan de zuidpool te verrichten. de kamer naast de onze werd gister- r P^i J HvanLroonenburg C,S.Sp„ Het verdrag zou, volgens de nota, avond tegen half zeven gelmsterd pro{: p'A v n stemovoort het „omHrViton wan i naar het. znnriniïRKnnrtmnrnaal van ïr" öcempvoort net woord voeren. HetGroot Omroep- geen enkele natie verplichten van s naar het zondagssportjournaai van zijn réchten en aanspraken in het! de VARA. Op 'n gegeven ogenblik zuidpoolgebied afstand te doen. TEL AVIV Tengevolge van relletjes, 2ijn acht politiemannen en drie burgers gewond, en 33 personen' gearresteerd. De relletjes ontstonden, toen een communistische propagandist het woord trachtte te voeren op een Arabische protestvergadering tegen het optreden van de politie tijdens de 1 mei-vie ring. dachten we, dat er brand was in de j studio. Be vonken sprongen uit de luidspreker. We haastten ons naar het belendend vertrek, om vast te stellen dat er géén studiobrand maar 'n reportage van 'n atletiekwed strijd gaande was. Alle waardering voor de vocale energie van de heer Feter Knegjes! H. S. ri.il t als Wim Sonneveld op in de BBC- televisie-show „The world out stage" SYRACUSE. Vier een oorlogspad. Toen ze Indianen een e.remplaar dappere Tuscarora- b\j de fol kwamen op van een oude indianen- Indianen hebben voorlo- ae supersnelireg, wear- iret van 1803 te ooor- pig een klinkende over- over ze balsturig voort- schijn haaldeteaarin winning behaald op de hepen, eiste de tolgaar- stond, dat de leden van verkeersautoriteitcn van der het verschuldigde zijn stam voor eeuieig de staat New York. Afs rolgeid. De Indianen vrijgesteld waren van-- -- - tooordvoerders ran hun tachtten hem echter uit, toloeïdere Verbluft lie- - zaterdag in palms Soesldyk een ten de tolgaarder en de Jelsgatie ontvangen van zeven m; Koningin Juliana stam, waren ze op pad en zeiden, dat ze daar- gegaan, om de autoritei- van vrijgesteld waren, brigadier de vier onver- ten eens flink de les te De ruzie liep hoog op st-oorbare Indianen pas- lezen over het voorne- en de tolgaarder waar- se ren. men een gedeelte van schuwde dc staatspolitie, hun grond te onteige- De brigadier, die na kov- nen, om er een kracht- te tijd verscheen, werd uitzicht gestelde 'loonsverhogingen station neer te zetten. echter volkomen over- van kracht worden. Het pad werd al gauw troefd, toen één van de Nederland en zeven In België ver- blijvende Oekrainers, bij welke laat- ste groep ook twee kinderen mee- kwamen. Aduocaten bestuderen Het gezelschap werd begeleid door nu de kwestiedie een mgr. A. G. Smit uit Soestdijk.,- Het schadepost voor de staatUtrechts Byzantijns koor zong enige belooft te wordenstemmige liederen. HAMLCr, DIE ZICH ACUTE Riff OE WA6EM HAD VER&ORGEtl HELFT DL DETECTIVE BEWUSTELOOS 6E5LACEI*. WE GOOIEN HEM OrtDERWEfi WÊLOrïDE Auro. ergens waar GAUW VINDEN MAAR MOND VOOR sows bijkomt. Kom slip, dan sjouwen WÉ 3208. De „Rambler" wordt op de helling ge haald en Collins verzekert Rob, dat hij het scheepje weer helemaal zeewaardig zal maken „Laat u het maar gerust aan my over. Sir." zegt hij. „ik zit al een mensenleven in de scheeps- bouwerlj en ik verzeker ti, dat het piekfijn in orde komt." „Is op deze werf soms ook de „Rose of Heilwick" gebouwd?" vraagt Rob. Collins kijkt I vreemd op. „Ja." zegt hij, „maar dat zal nou laat kijken, zo't» vijftig jaar geleden zijn. Maar hoe kent u de naam van die bark?" „Ik ben het I 1 schip onderweg tegengekomen." zegt Rob. Col- I Jins lacht ongelovig. ,.U moet met mij geen grap- jes maken, Sir," zegt hij dan, „de „Rose of Heli- wiek" is 25 jaar geleden met man en muts ver gaan." Rob begrijpt er nu helemaal niets meer van, musr hij zal d*rc o'ide baas mrtar niet ver der lastig vallen. Hij zal eens gaan kijken of hij in het stadje logies kan krijgen gedurende dc tijd, dat de „Rambler" in reparatie gaat. DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE 82 ..Waanzinnig is het juiste woord," antwoordde Julia. Toen; „Wat is er aan de hand? Keiler scheen na te denken. Waar gaat u naar toe?" „Zeg eens. staat u vroeg on?" vroeg Julia voelde zich nogal dwaas. Het hij ten slotte, scheen haar het beste toe open kaart „Als het moet. Hoe dat zo?" te spelen, tenminste tot op zekere „Wat denkt u ervan als ik u mor- hoogte. „Ik ga inderdaad terug naar Tan- ger'. zei ze. ..maar ze hadden hier ver wacht dat ik langer zou blijven en ze zijn zo aardig voor me geweest daarom zei ik als excuus dat ik naar Casa ging om over de moord te schrij ven." „Wat voor moord? O, die dokter. Maar wat bedoelt u met schrijven? Bent u schrijfster?" „Wel, ik ben journaliste." Hij keek haar aan. koor zingt, de Marinierskapel voert onder leiding van de eerste luitenant H. C. van Lijnschoten o.a. de ouver ture van Handels Waterrriuric uit. Van 9.15 tot 9.30 een door Tonny ^chi ff er stein onder het motto „Der tien jaar later ennog gelukkig" samengesteld amusementsprogram ma. waaraan o?a.- Hetty. Blok, An drea Domburg. Georgette Hagedoom, Jules de Corte, Simon Carmlggelt en het Metropole-Orkest o-l-v. Dolf van der Linden meewerken, j Het tv-programma heet heel origi- DE naam hierboven is een flauw neet „Met vlag en wimpel". Er is een grapje van ons. De heer-met-pet j Qtiiz vol herinneringen in opgeno- op de foto was zaterdagavond wel in i men. mitsgaders een door BBC-ca- Engeland, maar hii trad heel gewoon I meraliedcn onder regie van Leen Trip gemaakt filmpje over de men sen, die ons in de bezettingsjaren het nieuws uit de vrije wereld brachten. AMSTERDAM, Het congres van de Algemene Bond van Textiel- en Kledingindustrie heeft zaterdag tot slot van het tweedaags congres een. resolutie aanvaard waarin wordt ge pleit voor een verkorting van de werkweek van zes tot vijf dagen. Het congres plaatst zich achter het door het NW ingenomen standpunt in zake de nationale loonpolitiek. Verder wordt vastgesteld dat er met betrekking tot de lonen in het maatkledingbedrijf sprake is van een achterstand. Met teleurstelling ziet men dat de maximum basisuurlonen niet in overeenstemming zijn met de vakbekwaamheid en verantwoorde lijkheid van een groot aantai arbei ders. Het bondsbestuur werd opge dragen' te streven naar eer» betere C.A.O. te dienen met gebakken uien. tot grote afschuw van mevrouw Monro en Forbes: maar ze maakte een heerlijke Spaanse versie van kedge ree waar Edina en de gast dol op waren: mevrouw Monro, die een he kel had aan de sterkgekruide smaak ervan had voor zichzelf een ei ge kookt m het kleine, elektrische kookpannetje. Plotseling vulde een. geur van verbrand brood de kamer. Edina sprong op en liep naar de bij zettafel.' ..Dat rotapparaat! Waarom kan dat ding de toast ook niet wegduwen," riep ze uit, terwijl ze twee harde ver koolde stukjes toast uit de glinsteren de rooster haalde. Ze keek er een ogenblik naar en draaide zich toen verontwaardigd om. „Moeder! Die Forbes is werkelijk waardeloos! Hij heeft het op zes in gesteld. Twee is voor de buitenkant Ik begrijp niet waarom u hem nog langer aanhoudt," voegde het meisje er aan toe, terwijl ze de kïiop af stelde en nog twee sneetjes brood afsneed. „Het -is de grootste stomme ling die ik ken." „Geen afwas." mompelde mevrouw Hathaway. „Dat is waar maar moeder zou hem kunnen leren bet kleine beetje werk dat hij kan doen tenminste goed te doen. Ik kan geen toezicht houden op het landgoed èn het huis," zei Edina ongeduldig. Haar moeder zei wijselijk niets. Wat mevrouw Hathaway betreft, deïe had de vorige avond reeds op- gen eens naar Tanger breng, als u absoluut weg moet tenminste? Als wc vroeg op weg gaan zou ik dezelfde avond nog in Meknes terug kunnen zijn. Wat vindt u ervan?" Julia zei onmiddellijk ja. Het zou haar de reiskosten uitsparen, ze zou meer van het landschap zien en het zou het mannetje met het loensende oog volkomen op een dwaalspoor brengen, tenzij „onze vijanden" hem een wagen konden verschaffen. Steve zei: „En u zorgt weer voor een van „U ziet er niet uit als een journa- die rauwe pïcnic-pakketten van u, tjste' Wel u lijkt misschien een niet?" op een toon van grote yoldoe- beetje op Virgina Cowles die is ning. Ileuk genoeg om te zien." zei hij, ter- Julia maakte zich maar geen zor- wijl hij haar nog steeds aankeek, gen over Steve, daar zijn genoegen „Maar moet u daar dan niet heen om nog een dag met haar door te bren- de moord te verslaan?" gen overduidelijk was. Het was heel gemerkt dat Edina rusteloos begon „O nee ik schrijf voor weekbla- gewoon dat jongemannen bleven klit- te worden door haar gedwongen ver den, zodat ik kan sturen waar ik zin ten. zodra ze ze één keer ontmoet had blijf in Schotland en de oudere in heb." en dat ze haar mee wijden nemen op vrouw begreep nu waarom mevrouw „Waarom moet u dan morgen weg? autotochtjes of naar de schouwburg Monro haar die onsamenhangende Kunt u dan niet een tochtje met me of met haar zeilen wilden in een on- noodkreet had gezonden otn „over maken en maandag teruggaan?" gemakkelijke, kleine boot. En wat te komen cn de toestand eens te be- Julia aarzelde éen moment, maar dat vroege opstam betreft, de trein praten", wat haar de dag tevoren ook niet langer dan één moment, zou toen om zev-ai uur 's morgens naar Gienioran had gevoerd. Het „Nee, ik moet gaan," zei ze. „Ik heb vertrekken. Ze duisterde hem nog was evenwel typerend voor Ellen een baantje in Tanger en als ik mor- eens in het oor dat hun bestemming Monro dat ze tot nu toe geen enkele gen terugga kan ik maandag weer verondersteld werd Casablanca te neiging had getoond om over iets art- begmnen te werken. Mijn werkgecf- zijn en bestelde vervolgens h3ar ont- ders dan de incest triviale onderwer- ster was er nogal tegen dat ik hier bijt en een picniclunch vonr twee en pen te praten, terwijl 2e nu door bu- heen ging. «ïng daarna weg. om met hem te di- ren gehaaid werd om een dienst in „wat voor baantje? U zit vol ver- neren. de Presbyteriaanse kerk in Dunttoon rassingen, is het niet? ik dacht ge- En de volgende morgen, precies om bij te wonen. Presbyteriaanse kerk- woon dat u een rijke toeriste was. acht uur, gingen ze op weg met het diensten trokken noch mevrouw „Geen enkele Engelse toerist is rijk picnicmandjé achter in de auto: dc Hathawa noch Edina aan en daar de vandaag de dag." zei Julia. „We krij- zon scheen zilverig tussen de olijfbo- dichtstbijzijnde Episcopaalse kerk gen precies honderd pond, wat min- men toen ze door Marokko toerden, meer dan veertig mijl verder lag he- der is dan driehonderd dollar, om in afdalend naar de kust en Tanger. ten ze iedere gedachte aan kerk- een heel jaar in het buitenland op te Diezelfde zondagmorgen zaten diensten maar varen en installeerden maken: daarom moeten we als we in mevrouw Monro. Edina en me- zich bij het haardvuur. „Wan- het buitenland willen wonen ook in vrouw Hathaway tc ontbijten in dc neer heb: u hut kmtst ;ets van Jhlia het buitenland ons geld verdienen sombere eetkamer op Glentornn. Van gehooid''" vroeg Edina. terwijl zc een dat is alles." porridge bracht Olimpia meestal Lob rad uj wegschopte om nog een ..Driehonderd dollar per jaar! Dat's niets terecht en evenmin van «epo- paar houtblokken uit de 'rote hout- waanzinnig,"' zei de Amerikaan- cheerde eieren, die ze in staal was op mand op het vuur tc lc; -*u.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1