konden Joodse niet breken iu |aar herleefd Israël AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB V" Ëxameii doen? Spionagenet in West-Berlijn opgerold Speelse Speurtocht iREMIA 53-8 Donderdas 8 mei ls;58 (Advertentie i.A 1.) Bent U enige dogen voor die fïjd reeds onrustig, neem dan Mijn- ha rdf's.Zenuwtobletten, don on dervindt. U reeds van te voren hoe rustig, beheerst en heider- denkend U er door wordt en blijft. den de Joden terroristische acties tegen Britse burgers en soldaten uit. Beide partijen verklaarden om het hardst dat ze tegen geweld waren. De Britse regering zei dat zij slechts rust wenste, maar zij was verant woordelijk voor het Britse optreden. En de Joodse leiders zeiden dat ze tegen terroristische acties waren, maar er was wel degelijk een band tussen hen en de ondergrondse strij ders. -V t /~)E befaamde Bob Hope ts zojuist I in Hollywood teruggekeerd van f éen bezoek aan Moskou maar hij t- zoals de term luidt - „irt het kader fuan de culturele uitunsseZinp tussen I Amerika en de Sowjet-Unie" schijnt f te hebben opgetreden. Wie daar in staat waren rijn orapjes te volgen is niet geheel duidelijk, maar het iu- terview dat hij, bij zijn thuiskomst, aan de journalisten toestond vond ik erg amusant. Omdat de Nederlandse kranten er geen aandacht aan heb ben besteeddoe ik er even een greep in. Vraag - „Bob, mat is, volgens jou, het verschil tussen het communisme en het kapitalisme?" Antwoord - Jftoomservice Vraag - „Heb je in je conferences daar nog politieke grapjes gemaakt, over het communismebijvoorbeeld?" Antwoord - „Ja. Ik zei dat ze me zo veel eer hebben bewezen door bij mijn aankomst 21 schoten te lossen op hét vliegveld, dl zou. het leuker zijn geweest als ze hadden gewacht tot het toestel was geland. Ik heb ook de douanen geprezen, door te zeggen dat ik in Moskou, voor het eerst turn mijn leven, geheel gratis ben geröntgend". Vraag - „Wat is, volgens, jou, het verschil en de overeenkomst tussen de Russen en de Amerikanen?" Antwoord - .Moeilijk te zeggen. Op .straat zie je de mensen zelden lachen. Maar dat is in New York net zo. Als ze een'restattrant zijn bin nen gegaan en er een. beetje wodka tegenaan hebben gegooid, stijgen ze gauw naar het plafond. Dan is ieder een erg gelukkig". Vraag - „Wat denken ze daar over onze explorer?" Antwoord - ,JDaar denken ze hele maal niet overgeloof ik. Ze hebben het alleen maar over fran_ Spoetnik". Vraag - „Bob. heb je in Rusland wel eens het gevoel gehad dat je werd gehaat of gewantrouwd om dat je een Amerikaan bent?" Antwoord - O neen. helemaal niet. We teerden overal hartelijk verwel komd met speeches en wijn en. vruchten en wodka. Ze hebben veel belangstelling voor onze films en voor onze jazz. De bands in de res taurants speelden arrangementen van Les Brown e?i Glen Miller. En de platen van Elvis Presley en Safch- mo Annstrony rijn erg geliefd". Vraag - „Bob. je bent. er heen ge gaan in hét kader van de culturele uifunsselinp. Wat moeten we nu voor jou in de plaats krijgen?" Antwoord - „Ik weet het niet pre- cies. Zoiets als een missile cossack" i of een gedresseerde beer, lijkt me". De A7ncrikaanse krant, die het in- f terview afamkt. schrijft, er bij: „Deze I observaties bewijzen een ding: zo- lany er leven is, is er Hope". f KRONKEL Mem zie de nogal gretige geruchten, dat de staatssecretaris van Oorlog, de heer Kranenburg, op het punt staat om af te treden, ook in dit licht. Hij zou "verantwoordelijk zijn voor de onregel matigheden bij de Dienst Materieel Landmacht en hij zou zich aan de interpellatie-Ritmeester hebben willen onttrekken door middel van een reis naar de V.S. De aandacht mag er echter op worden gevestigd, dat, nu er een commissie van onderzoek wordt ingesteld, die toch eerst met haar rapport klaar zal moeten zijn alvorens met vrucht over onregelmatig- heden en de verantwoordelijkheid daarvoor kan worden gepraat. Verder schijnt het wel vast te staan, dat de reis van de heer Kranenburg al was vastgesteld,, voor de beer Ritmeester zijn interpellatie had aangevraagd. Ep tenslotte kan met een grote mate van zekerheid worden aangenomen, dat minister Staf toch zelf op de interpellatie-Ritmeester had geantwoord, ook ai was de heer Kranenburg in het land geweest. Het is een goede regel van de democratie, dat een minister of althans een figuur met ministeriële verantwoordelijkheid heengaat bij het falen of de afkeuring van zijn beleid, oofc zonder dat juridisch zijn „schuld" wettig en overtuigend is bewezen. Doch het is evenzeer een goede regel, dat dit falen of die afkeuring op de een of andere wijze duidelijk wordt vastgesteld. En er is in de Karaer (nog! niets vastgesteld. Hoe zou dan een minister of een staatssecretaris kutfnen aftreden? Natuurlijk kan wel eens zonder zichtbare aanleiding in het ministerie een reorganisatie worden doorgevoerd. En natuurlijk kan een minister of een staatssecretaris op motieven van persoonlijke aard heengaan. Het is echter ongebruikelijk en trouwens ook ongewenst, dat dit geschiedt op een ogenblik, dat hun beleid in sterke mate in discussie is.Dan zou er inder daad van een vlucht uit de verantwoordelijkheid kunnen "worden gesproken. Men hoort nu hier eii daar zeggen, dat de reis van de heer Kranenburg naar Amerika niet zo noodzakelijk was geweest. Het is mogelijk, dat dit zo is., maar het zou totaal onjuist zijn. hem op die grond te laten gaan, omdat als een paal boven water staat dat de natie er heel iets anders achter zou zoeken. En terecht! (Advertentie l.M „En of. Ik heb een van. die fluwe len koffers gekocht", zei Julia, ter wijl ze haar eigen ogen op zijn. ge zicht gericht hield. Hij keek haar even scherp aan. „Ah." Hij zweeg; Julia vermoed de dat hij zich afvroeg of ze er meer mee bedoelde dan ze zei. „Waarom deed u dat?" vroeg hij ten slotte. „U mag driemaal raden!", zei Julia lachend dit was dan het grapje dat ze zichzelf beloofd had. Hij keek haar aan, terwijl er langzaam eert trek van bezorgdheid op zijn gezicht kwam, maar hij zei niets. „Wilt u niet raden?" ging 2e verder. „Zal ik het voor u doen? Omdat hij zo mooi was? ja. Omdat meneer St. John me geholpen heeft hem goedkoop te krijgen? opnieuw ja." Purcell keek opgelucht. „Omdat ik dacht dat hij wel eens van pas zou kunnen komen, wanneer ik er iets in zou .willen-meenemen Marokko uit zonder dat het herkend zou wor den voor wat het was?" vervolgde Julia. „Wat antwoordt u hierop, meneer Purcell?" De man stond op en kwam op haar toe. „Het komt me voor dat u geen tijd verspild hebt in Fez", zei hij. „Nee. dat heb ik ook niet. Ik plaag u alleen maar ik ben u werkelijk erg dankbaar dat u me daarheen hebt doen gaan." „Dank u. Maar. ik zou heel graag iets meer horen." Ja, en hoe ik'er achter ben geko men, is het niet? dacht Julia bij zich zelf, En ze zei „Oh. ik heb u een heleboel te vertellen. Maar ik zou graag willen beginnen met u 2elf een paar vragen te stellen." Hij keek lichtelijk geamuseerd. „Dames gaan voor! hoewel ik van nature weinig mededeelzaam ben." Julia aarzelde een ogenblik. Er was zoveel dat ze Purcell wilde vra gen, dat ze haast niet wist waarmee te beginnen. Ze nam de oude metho de te baat. „Waarom hebt u er omheenge- draaid toen ik u vroeg naar-de man met het rode haar? Waarom hebt u me niet verteld dat mijn neef met hem samenwerkt?" Purcell schrok op. „Heeft St. John u dit verteld? vroeg hij op scherpe toon. „O nee, hij niet, die arme, oude man alleen maar indirect. Bathy- adis heeft het me verteld." Hij staarde haar aam ,lk geloof dat u magische kracht bezit", zei hij langzaam. „Dat L> laatste wat ik van Bathyadis ver- vacht had." DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE onderzoek. Lady Tracy bovenop de top van haar rots was vol sympathie en goodwill maar had niets gedaan en ze had zich op een fatale wij ze vervreemd van de arme, oude St. John. Behalve Purcell was er in de praktijk niemand die haar kon helpen; als hij van plan was zijn deur voor haar neus tc sluiten zoals die verschrikkelijke deur in de Kasbah kon ze de hele zaak wel opgeven en naar huis gaan, zo als St. John haar had aangeraden. En op hetzelfde ogenblik, juist toen ze van plan was naar de Socco Chlco terug te gaan, klonk de stem van Purcell „Goedenavond. Was u van plan naar binnen te gaan? Het spijt me dat ik er niet was wilt u nog niet even binnenkomen?" Niets kon Julia op dit moment welkom er geweest zijn dan dat zonderlinge, half-negroïde gezicht, geen woorden meer welkom dan zijn groet. „Ja, dat zal ik maar doen," zei ze. zich omdraaiend om naast hem te gaan lopen. „Mohammed zei dat u niet thuis was maar ik ben dan ook aan de vroege kant." Purcell opende de deur met de huissleutel en liep meteen door tot achter de toonbank terwijl hij zijn hoed in het voorbijgaan op een haak wierp daarvandaan vroeg hij haar op zjjn gewone, hoffelijk formele toon. wat ze wilde drinken. „Een Martini alstublieft," maar ze nam niet plaats aan het tafeltje waar ze gewoonlijk aan zat in het nauwe gedeelte vlak tegenover de bar, ze liep door naar- het binnenste zaaltje en ging daar in een hoek zitten. Purcell bracht haar daar haar Martini. „Mag ik u vragen hoe het u ge gaan is in Fez?" vroeg hij. „Ja en u mag ook gaan zitten." Hij ging zitten, aan een tafeltje naast haar. „Ik heb het er niet slecht afge bracht." Julia heel opgewekt. Purcell zette een van die wonderlijk grijze ogen van hem op bij hot horen van deze toon. „Hebt u Bathyadis gezien?" Als het inderdaad zo was dat hij meer wist, dan hij haar ver teld had. wat zc heel aanne melijk vond. was het zaak bet uit hem te krijgen. Kijkend naar de palmbomen buiten het raam die hun kruinen heen en weer wiegden' in de zeewind van Tanger, dacht ze er lange tijd na over hoe ze het best te werk kon gaan. Volgens de beken de methode zelf een aantal pas ver worven feiten los te laten, een me tbode die zo'n pijnlijk goede uitwer king had gehad bij St. John? Mis- 1 schien hoewel Purcell 'uit een geheel ander hout gesneden was. In 1 ieder geval nam ze zich voor. zich 1 een klein grapje te veroorloven met 1 de alwetende Purcell- nu ze onver- wacht* zoveel teweten gekomen was. In een opgewekte stemming en met het gevoel dat het haar ..dag" 1 was. liep ze over de Gran Socco, 1 waar de grote ptataanbomen achter de muur van de Mendoubia-tuinen oprezen in het gouden avondlicht, door de drukke steegjes van de Me dina cn naar beneden naar de Soc co Chico. Het was prettig weer in Tanger terug te zijn; haar korte af wezigheid had zelfs liet gevoel dat ze hier thuishoorde doen toenemen. Bij Purcell's Bar gekomen kreeg haar opgewekte stemming een dom per. Julia had wel verwacht dat de deur nog op slot zou zijn. want het was nog heel vroeg, maar toen de kleine Arabier opendeed, deelde hij haar mee dat meneer Purcell niet thuis was en hij wisti niet wanneer hij terug zou zijn. Bij deze volko men normale verklaring raakte Ju- jia plotseling zender enige reden even in een paniekstemming. Haar ongenoegen maakte haar tot haar eigen verwondering duidelijk hoe zeer ze op die vreemde persoonlijk heid .was gaan bouwen en met hoeveel vertrouwen 't.e uitgezien had naar ern ontmoeting rnet hem. 7,e keerde zich langzaam om. zich voor hel eerst werkelijk, bewust wordend hoe alleen zc stond bij haar D)£-6urüTERDin6E.rl LOPEN GEEN 6EVAW MET JUWELEN BEMOEI IK ME NOOIT. SoMMlöt DAMES Y IK ZIE. HE.T. DRAGEN KOSTBARE &H1KÏAL.ER JUWE.LEM ZIET U WtL^OVER WAKEN^- DOE HET nMR NiET.SPROETJE. MlSSCWEH IS HÉT WtLGEWWR LIJK. KlJK.PATTy. DAAR HEÊ>|£ DE PR1VE DETEC TIVE. ZOU IK HEM MO- GEM HELPED? „Och." zucht Margot. „hij kwam oom vertellen, dat Dick in dc stad is Nu krijg ik hem natuurlijk niet te zien." „Dat is toch eigenlijk te gek." zegt An, ,.je bent nu 23 jaar en twh warempel geen kind meet Nou, als ik zo werd behandeld zou ik het niét nemen!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1