ïlffK Hand in eigen boezem 'êsmm Hef wonder van Bijtsen?... PrachtbijtS Ceta-Bever! 10 jaar herleefd Israël SPROETJE SPA Hoogtereeord in VS van ruim 30 kilometer fioafslplfii Belastingwet in Tweede Kamer aangenomen Speurtocht 30 Zr Mlf.R IS DE GARDEROBE. DAT BONT li EEN KAPITAAL WAARD. MAAR IK KAM ME MIET VOORSTELLEM DAT IEMAMD MET TDM ÖROOTSTUK AIS EEtl B0MTJA5 ER VAM A, ZOUGAAItI/® i'lfriary Ikialertoch i ssafifeftM maar op GaaSS! «JagU;:,. v I letten. 151038; J> memeer! yrgillfSfe WATEtiy TOESTAND. D£„DETECTI VE" DIE DE KOSTBAARHEDEN MOET BEWAKEN IS IN werkelijkheid EEH VAN D£ 6R00TSTE SCHURKEli!- TjoNGE.' de au IT WORDT GROTER DAM IK GEDACHT HAD..ÊM VEEL MOEITE HOÉf IK ER MIET VOOR TE OOEM.' K ■ROOI-admiraal. Dnnitz komt nu ook met gedenkschriften; jawel* de man, die Hitler opvolgde als leider van het Duitse: rijk en in Neurenberg tien jaar kreeg. Hu is het natuurlijk-volstrekt niet uilgesloten, dat zo iemand .belangwekkende dingenheeft te ver tellen; en als dat zo is, waarom zou hij het niet doen? Inderdaad, er is in beginsel geen reden - oro dertien jaar na de capitulatie van de Duitse strijdkrachten .op gezag-van Uönitz niet eens te luisteren naar deze man, die :misschienniet heiemaal; thuishoorde voor het Neurenbergse tribunaal en er dan ook-met de lichtste straf is afgekomen. Hetwfeil, dat Hitler deze aumiiaal als zijn opvolger aanwees, zié men als eep-ijlijk vanv Waarderihg voör diens trouw, maar tevens ais een gevolg van zijn; óvertüigiDg; dat eexi capitulatie op ietwat aanvaardbare voorwaar den eerdér door een "behoorlijke autoriteit dan door .ceh gecom promitteerde burg^ kon worden verkregen. De (particuliere) vredespogingen van Himmler in de maand april hadden bovendien Hitler's, vertrouwen in zijn omgeving nogal geschokt Dönitz was genoeg militair om te beseffen, dat'hét er niet op :aankwam, zo lang mogelijk door te 'vechten, maar om zo spoedig'mogelijk te komen tot een aannemelijke staking van het vuren. Dit is het wat'DSnitz heeft gepoogd in de enkele dagen »an zijn bewind. Hij knoopte daarbij aan bij wat Himmler ergeefs bad nagestreefd: de regeling, die op dé Westelijke fronten de wapenstilstand bracht, maar die de Duitsers op de Oostelijke fronten zou veroorloven-de Russen op een afstand te houden en zo mogelijk nog een eind weegs'terug te. drijven. Dit. streven, raen weet het, is mislukt. De Westelijke geallieerden hebben van een gedeeltelijke capitulatie niet wiJien weten.'Zij hebben de gelijktijdige algehele overgave van Duitsland aan alle fronten én aan alle bondgenoten verlangd en tenslotte verkregen. Het was de.enig juiste houding; maar bet blijkt, dat Dönitz dat ook na dertien jaar nog niet inziet. Hij verwijt nu Eisenhower, dat deze als opperbevelhebber van dc Westelijke strijd krachten de Russen Oost-Duitsland; in handen, beeft'gespeeld. HIER is sprake van een wonderlijk misverstand, daarin bestaande, dat Dönitz, die tijdens de, oorlog getrouwelijk de aanwijzingen van Hitlci heeft gevolgd en; mede daardoor tenslotte nog geduren de korte tijd diens opvolger werd. aan de geallieerde militaire -leiders een macht toeschrijft, die hijzelf als chef van de Duitse marine nooit heeft bezeten. Gelet op alles wat was voorgevallen en niet minder ook op de situatie van het ogenblik was de capitulatie een politieke veel meer dan een: militaire" aangelegenheid. De regels, hiervoor waren al geruime tijd vastgelegd. Eisenhower moest er zich aan houden en heeft er zich aan gehouden. DÖnitz beweert, dat Montgomery niet ongaarne een afzonderlijke wapenstilstand had gezien; en hij beseft klaar blijkelijk niet, hoé weinig dë particuliere mening van Montgomery er op aankomt. Van alle militairen ter wereld plegen immers juist de Britse rich.het meest te schikken naar de inzichten van hun regering. Er is een zekere overeenkomst tussen de beschuldiging van Dönitz aan- het adres van Eisenhower met die veertig jaar. geleden van de onttroonde Wilhelm II aan_ de koningen van Engeland én België: zij zouden hebben gecomplotteerd-tegen; Duitsland, en zo de oorlog in het Westen hebben •veroorzaakt, die hij niet had gewenst. De dwaasheid lag hier duimendïk bovenop, aangezien in de genoemde landen al lang de parlementaire regeringen en niet de koningen beslisten over oorlog en vrede. Ook Dönitz heeft niet begrepen, dat in democratische lauden de macht berust bij de staatslieden, aan wie'het parlement zijn vertrouwen heeft geschonken. Hij gaat er klaarblijkelijk van uit, dat democratie inhoudt het bestaan van een leger ais afzonderlijke machtsfactor; en misschien is hij wel van mening, dat de fout in Duitsland is geweest de te grote bemoeiing .van de burger lijke overheid, verpersoonlijkt in Hitier, met de militaire zaken. DE Britse schrijver Chester Willmot heeft een aantal jaren geleden uiteengezet, wat zijns inziens de. politieke fouten van Roosevelt ,eu diens regering zijn geweest. Er is inderdaad enige reden om .'van oordeel te zijn, dat de militaire bijdrage van Amerika aan de .oorlog een wat gelukkigere is geweest dan de poiitièke. Doch afgezien van het. feit, dat voor het bepalen van de verantwoordelijkheid men moet zijn in Londen en Washington en niet in de Westelijke hoofdkwartieren, is een man alsDÖnitz wd de laatste, die het recht heeft, verwijten te maken aan wie dan- ook. Hij immers is de trouwe dienaar van Hitier geweest gedurende de vijf oorlogsjaren. En wie anders dan Hitier en zijn aanhangers hebben de ellende over Duitsland, gebracht: de luchtaanvallen en later, toen de fnror .'.Teutonicus sterkere tegenkrachten ontmoette, de imisie in het' land van kanten?: Miescl>ie« yarnj-Sds" dingen.., nog anders gelopen, wanneer de; aansdag' op' Hitjè'r 'in juli 1944 was 'gêluku maar Dönitz en al te veel andere hoge militairen hebben aan de kant toegekeken inplaats van krachtig aan eert verandering van regime mee te: werken. Zd is de hechte solidariteit van de W.estelijke én. Oostelijke; geallieerden mede het werk/van Dönitz geweest. Als hij da» ook naar de schuld van de ongelukkige scheiding van West- en Oost-Duitsland e,n van de onbevredi gende politieke toestand van heel Europa wil zoeken, dan doet hij toch maar best, tien maal de hand in eigen boezem te steken, alvorens anderen verwijten te doen. WASHINGTON. - De Amerifcaan- se luchtmacht heeft officieel aan- ■praaje gemaakt op herwinning van het vrereldhoogterecord door het stij gen van een Starfighter van het type F 104a tot een hoogte van ongeveer 30.500 meter. - Volgens de luchtmacht overtreft de woensdag boven Palmdale in Cali- fórnië bereikte hoogte die, welke de vorige week door een Franse Trident Isère-06 werd bereikt met meer dan drie kilometer. De Starfighter werd bestuurd door de 37-jarige majoor Howard C. Johnson. DEN HAAG. De Tweede Ka mer is tot 3 juni op pinksterreces gegaan. Li verband mét de nade ring van Hemelvaartsdag, Pinkste ren en.de gemeenteraadsverkie zingen zal tot die datum niet in het openbaar worden vergaderd. Advertentie LM.) die niet wijken wil "AKKERTJES" helpen direct Tn de nacht van de 29ste no- vember 1947 dansten uitge laten Joodse burgers in de stra ten van Tel Aviv en die van New York en Parijs, l'n de be dreigde nederzettingen van Ga- lilea vielen mannen en vrouwen elkaar in ..de armen en voor 't eerst glansde er weer hoop in de doffe ogen van de joodse vluchtelingen in de kampen in Duitsland. En in synagogen overal op de wereld klon ken gebeden op naar Jaweh, de God van Israël. Want die avond hadden de Ver. Naties met grote meerderheid het verdelingsplan voor Pales tina en daarmee de Joodse staat goedgekeurd. De resoltie werd aanvaard met 33 stemmen voor waaronder Amerika. Rusland en Frankrijk, 13 tegen (de Mohammedaanse landen plus Cuba en Griekenland) en tien onthoudin gen waaronder Engeland, dat al verklaard had zich floor geen reso lutie gebonden tc achten. Dc vol- gende morgen kondigde het Pa- De Amerikaans-Russische samen- Opnieuw werd het Britse \oo.stei lestiinse Arabische comité een alge- werking was haast te mooi om waar aanvaard slechts een wapenstiistana mene staking aan maar het kon de te zijn. Zij was waar. Dat bleek ook toe te passen. Opnieuw weigerden historische beslissing niet meer on-' later. de Arabieren. g^iaaa maken. De Britse vertragingstactiek had Het was het ,,vmnder NMIDDELLIJK na het aflopen iffc ju^f^^^rst^^apenstUsfands- stellen voor hen ook waren Success Toen rn 1947 de VN gingen \J van bet Britse mandaat °P ld neriode begon was de oude wijk nederlaag, zouden, moeten erkennen, debatteren over Palestina, .zag de mei i948 braken er vijandelijkheden San jlruzalem vïlorei DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft de algemene wet rijksbelastin gen gisteren z.h.s. aanvaard. Nadat het omstreden punt van de mogelijkheid tot beroep tegen de .omvang van fiscale boetes deze week tot een oplossing was gebracht, is ér verder weinig wijziging in het wetsontwerp gekomen, Een poging van de KVP'er Lucas om artsen.'en. advocaten ook tegenover de fiscus inlichtingen óver hun patiëntenregis- ter te laten weigeren op grond van hun. ambtsgeheim, werd door de meerderheid verworpen. Alleen de CHTJ steunde de KVP-fraetie. Een poging van de liberaal Toxo- peus om de maximum straf op be lastingontduiking van vier tot twee jaar'te verminderen, w^rd eveneens afgewezen ("227) Alleen vóór de CHU-afgevaardïgde v. d. Wetering was een succesje weg gelegd. Minister Samkalden nam een amendement van hem over, dat be paalde, dat een strafvervolging niet zal worden ingesteld, als de schuldige alsnog een juiste; en volledige aan gifte doet, voordat hij weet of ver moeden kan, dat de inspecteur de onjuistheid of onvolledigheid van zijn aanvankelijke aar cuce is bekend geworden." Bewapende- Arabieren op vracht auto's roepen de bevolking op in verzet te komen tegen de Joden. Zij bleken echter niet opgewassen te zijn tegen hun tegenstanders. hun """"iö""":. yji noniet eezien'had il,ti w» van Jeruzalem verloren gegaan en )Y5i?Id,._YaL-3A n°iL"*et tussen Joden en Arabieren.uit. Ame- waren. de Egyptenai lestina dporgedrongi had al het. gebied, c verdelingsplan was pplwirto van' T<!Taëi- door de "aan- zijn bezit plus de kustvlakte van van emreie aagen veruvercien ze uc fSSfnï V.nn hït vM-deUnesolan ÏÏ- 2° ^nde! Jkheoen te s aken, door. HJajfa tot ds Liban011 ea de grooMte gehele Neg.b-woe.tifn en drongen a L.UOOL1J euutn mi n u.r.. v». toor hot eerst gingen Amerika en rjka steide met Russische steun hand "in han^Het SS de Ver- op 17rn# voor sanctiestoetepassen ^ebTedT'dat hït~ Wr "hëK vooiTJè^ ?nfede die blSffll bii de ^F|land r.?Teet 7Axl' verdelingsplan was toegeweren, in toe. In de loop - SSSSJ?"^i°„S',„!Sibd:.nr de'],aS: beide parten op te roepen - - v<iil uv. unarttiti vdi.ujM* fc.etwr~w waren de Egyptenaren diep in Pa- I OEN op 15 oktober de Egyplena- lestina doorgedrongen. Maar Israël A naren een Israëlisch voedselkon- 1 31-*--*^oeg Israël opnieuw an twee gevechten van van enkele dagen veroverden ze de ESfSWi'SSCSS'SiS -r - - Begin 1M» «as «P eei'flrsestolt St wareiv AmmSS der! deIsraehes toe- De Arabieren Israël was al dle tiM nunlenelt tisch grondgebied door. Engeland en rSsiLS die -or.^StoSÏ dï verre in de minderheid maar hei. dreigde toen Egypte te hulp te Jto- vers^erkende nddde]e*nf precies veer- „SPJJT «öd stand door ^militaire, in- wM tien minuten nadat Een Goeiion op 14 mei .1948 de oprichting van de staat Israël had bekend gemaakt, kondigde Trumanaan dat de Ver enigde Staten Israël de facto hadden erkend. Nog geen 43 uur later volg de Rusland. Grote, vreugde heerste er op 29 no vember 1947 onder*de Joden toen het verdelingsplan voor Palestina werd aangenomen. In de straten van Lon den voeten Joden een vreugdedans uit. (Advertentie LM.) Dit is geen aanbieding van goedkope Enkalons, neen, voor Moederdag is het beste nauwelijks goed genoeg. WJ00 paar En kal on kousen, gemaakt van originele Enka- longarens, met lijrie naad, (kleur op kleur) en slenderhiel, 20 en 30 denier, verkopen wij Zaterdag voor een speciale Moederdagprijs Zaterdagmorgen om 9 uur.begint de verkoop van deze Enkalons (irregulars) in enkele prachtige zomerkleu- ren, in alle maten, volledig geminderd, per paar voor.i van de Westduitsë minister" van Defensie. Strauss, dat de Russen, raketbases in Hongarije aanleggen. - Voor de radio zei hij, dat de ver klaring van Strauss zonder basissen belachelijk is. Tsjecboslowakije, Po- 3302. An. de keukenmeid; kent natuurlijk do hele historie; oom en tante Brian willen voor Margot een gefortuneerde man zoeken en zij willen niet. dat zij Dick ontmoet. ..Je weet hoe het is. An." zegt Mnrgot bitter, „ik moet nu een maal boeten voor wat mijn vader een kwart eeuw geleden oom heeft aangedaan. Ik móét wei ge hoorzamen." An schudt bet hoofd: als zij zo werd behandeld zou ze het wel weten... „Wil jij van avond de stad in gaan. Ah," -vraagt Margot. „,en proberen een afspraak met Dick te maken, net als xrige keer?" Dat wil An. natuurlijk-graag doen. -- Brian bedankt ondertussen Collins hartelijk dat hij hem zo snel heeft gewaarschuwd. „Och ja," zegt Collins, „nog iets, meneer Brian, er is vandaag een jacht de haven binnengelopen met schade. De eigenaar is een Hollander. Rob heet hij. En weet u, wat die beweerde? Hij had de „Rose'öf Heïhvick" gezien!" „De „Rose of Heli- wiek"? Zo, zozegt Brian nadenkend. dikwijls analfabeet en zonder ideaal, ten. Het hGP echter met een sisser waren wat <bt betreft geen portuur, af. En wat de ïsraëiies toch nog tekort Al die maanden bleef Rusland Is- kwamen. vergoedden ze soms met r&ël steunen, waarschijnlijk omdat regelrechte bluf. Een van de rede-Engeland op de hand was van de nen dat er geen buitenlanders in Arabieren en Rusland de Britse in- het door de Joden bezette deel wer- vloed in het Midden-Oosten wilde den toegelaten was dat men de vernietigen. In de Joop_ van. 1953 zwakte van de Israëlische troepen maal.lv Rusland een draai van hon- wilde verbergen. Had ook David niet derdtachtig graden. Het wedde door een handig trucje Goliath ver- voortaan op het Arabische paard, slagen? 'In' de loop der gevechten trok het Toen de gevechten op 9 juli weer grootste deel der Arabieren uit Pa- begonnen; was de situatie radicaal lestina weg, voornamelijk naar Jor- veranderd. 'Links ëh 'rechts hadden danïë. Zij werden daarmee een de Israeli's jÉvapens- gekocht. Waar? speelbal der wereldpolitiek, Israël O.a. in TsTecho-SIowakijc dat zes kan geen vijfde kolonnc riskeren en jaar later Israels voornaamste te- de Arabische landen weigeren de genstander Egypte met wapens zou vluchtelingen op te nemen omdat ze volstoppen. Ook daarna had Israël daarmee het bestaan van de Joodse nog minder wapens maar het ver- staa. zouden aanvaarden. Dc ellen- sclhl was toch veel minder gewor- de van de een miljoen Arabische den. In dc tien dogen strijd wierpen vluchtelingen is wellicht het trou- de Israëli's hun tegenstanders nog rigste gevolg van de geleverde strijd, verder terug. Sinds 1949 leeft Israël in een be- Graaf Bernadotte probeerde daar- trekkelijke rust. betrekkelijk omdat t WENEN Do woordvoerder voor na een verzoening tot stand te bren- men steeds beducht moest zijn voor?de Hongaarse regering heeft een gen. Op 15 september diende hij zijn overvallen (die echter na de succes- verklaring tegengesproken voorstellen in die zeer ongunstig volle actie tegen Egypte in 1930 voor Israël waren. Twee dagen later sterk zijn afgenomen). Israël kon werd hij door Joodse terroristen zich gaan wijden aan de vreedzame neergeschoten. Ondanks sterke aan- opbouw van het land en vooral wat drang van Engeland weigerden ook het bestaansrecht van de staat Is- de Arabische landen de voorstellen raël uitmaakt: het opnemen van al- van Bernadotte tc aanvaarden om- Ie Joden die in Israël een nieuwllen en Oost-Duitsland hebben reeds dat ze dan hoe gunstig de voor- tehuis zoeken. {eerder ontkend dat de Russen daar raketbases aanleggen. (Advertentie LM.) DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE Eén zacht gerinkel, dicht in hun buurt, deed hen beiden opkijken. Het kleine mannetje met het loen sende oog was zónder dat ze bet merkten binnengekomen: toen hij om de hoek sloop naar de binnenste kamer en onder een tafel dopr wilde kruipen, had hij een asbakje vex- verschoven. Julia barstte bijna van woede. Wilt u alstublieft tegen die kleine ellendeling zeggen dat hij ophoe pelt! Ik wil niet dat hij de hele tijd - om mij heen. .ngt!" Purcell .was opgestaan, een zorg- 64 kan krijgen ojn met mijn neef te lijk man; hij nam hem bij de schou- kunnen spreken. Bijvoorbeeld, gaan ders en voerde hem naar buiten, zijn „Nee, een toverheks ben ik met. ze zelf naar Casablanca om de uit- protesten negerend. „Purcell ik Ik heb alleen maar een beetje geluk voer van dat goedje te regelen of- wilde je spreken! Na de deur geslo- gehad en mijn ^conclusie getrokken, laten ze dat over aan de jonge Ba- ten te hebben draaide Purcell hem Daarbij kwam dat de zoon van Ba- thyadis?" op.slot en klopte op de bar; de Ara- thyadis uit Casablanca toevallig ook „Dit ook al," mompelde Purcell, bier verscheen met een verschrikt in Fez was en ook hem heb ik ont- bajf jn zichzelf, „Zoudt u me willen gezicht; Purcell veegde hem in het moet", vervolgde Julia, vei tellen van wie u dat allemaal te - Arabisch de jas uit 1 Julia kon er Purcell schrok opnieuw bij het weten, gekomen bent? Het is heel geen woord van verstaan, maar het horen van deze dubbelzinnige ver- belangrijk dat ik dat weet.". was duidelijk'dat Mohammed er ge- klarmg gedurende enkele ogen- HJar met genoegen wanneer u weldig van langs kreeg; hij wrong blikken zei hy niets en Juha merkte me precies verteld hebt waar en hoe zich in bochten en sloeg zijn handen met tevredenheid op hoe het effect ik jn contact kan. treden met Colin, smekend tezamen voor zijn meester, van haar toespeling doordrong. Ten Het heeft geen zin dat ik er in het die naar de tafel van Julia terug- slotte wilde weg op uit ga, om hem op te keerde. „Ik zou heel graag precies weten sporen in één van die vele door „Mohammed moet hem - door de hoeveel u weet zei de halfbloed. Duitsers geleide eantines: ik zou een achteringang binnengelaten, hebben" „Daar twijfel ik met aan. En ik zal auto nodig hebben, die ik niet kan zei hii, terwijl, hü weer eihè zitten. het u graag vertellen, wanneer u mij belooft de rest te vertellen", ketste Julia terug. Purcell lachte. „Ik moet u zelf eerst een vraag stellen", zei hij. „Komt u maar op." „Hebt u ,uw neef ontmoet?" „Kom nou, meneer Purcell ge- bekostigen, eri een tolk die ik „We hadden de. deur moeten horen; evenmin kan bekostigen," zei Julia, maar .wilt u me nu alstublieft" ver- „Verstrekt u me daarom alstublieft tellen wat u bedoelt met dat die een plaats en een. datum waar- en -man de hele tijd om u heenhangt?" wanneer ik hem kan treffen. Ik „Hij volgt me overal," zei Julia weet zeker dat u het kunt." nog steeds verontwaardigd. „Hij was Purcell keek haar weer scherp aan in Petit-Jean toen. ik over moest merkte ze op, toen ze had gesproken stappen en daarna zat hij achter me r.over de eantines die door Duitsers aan in Fez ik heb hem tweemaal draag u nu als een volwassene!" pro- werden geleid. gezien." testeerde Julia langzaam. ,Hoe kan fjk wou dat ik uw bronnen van ..Mag ik ook weten waar? Bij uw ik hem nu gezien hebben? U weet informatie kende," zei hij. „En dat hotel?" evengoed als ik wanneer ze Tanger allemaal in één week!"' „Nee. bij mijn hotel- heb ik hem verlaten hebben met al die gin en u >(Dc zal alles verklappen, zo gauw nooit gezien. Maar hij was bij de weet ook hoe lang ze nodig hebben u mij verteld hebt waar ik hem kan winkel van Bathyadis .beide keren om die grote koffers in te-.laden in ontmoeten" antwoordde Julia; dat ik er. heen ging." Fezen de rest in orde te brengen," Purcell zweeg hierop geruime tijd. Purcell trok een ernstig gezicht, zei Julia, er handig op los radend. Ten slotte zei hij met zijn karakte- «Hebt u hem ook ergens anders Wilt u me doen geloven dat u niet ristieke vooruitziendheid. „Nu het zo "og gezien? weet hoeveel tijd ze gewoonlijk no- Ver is, zou ik u natuurlijk moeten »Ja» in de Kasbah hier, toen ik dig hebben om hun mineralen bij- aanraden uw pogingen op te geven riaar Colin wilde gaan in het huis een te grabbelen in het zuiden? AI- uw nee| 0p te sporen en opmerken van die roodharige man. U hebt me leen met een vliegtuig zou ik ze mis- dat het zelfs als u slaagt geen en- no6 steeds niet. verteld waarom u schien hebben kunnen achterhalen," kele zin zal hebbenmaar ik ben gelogen hebt en gezegd dat hij in de Ziin ogen lieten haar geen seconde er evenzeer van overtuigd dat het Minzah logeerde," zei Julia koeltjes, los toen ze di' vertelde en Julia evenmin zin heeft om dit te doen." ..Maar daar zullen we het nu. niet sloeg hem ook nauwlettend gade. „Inderdaad," gaf Julia toe. Ze be- -°ver hebben. In ieder geval hing hij Verrassing; iets van consternatie; gon opnieuw hoop te krijgenhoe- daar ook rond. Wie is. die man? En maar ook een niet te- misduiden wel ze nog steeds niet wist waar '.waarom volgt hij me?" glimp van binnenpret., Purcell stond; zijn laatste woorden »Ik wii er wel even °P wijzen dat „U bent een gevaarlijke vrouw," klonken echter alsof hij van plan ;u niets verteld hebt over dat be« zci hij ten slotte. „Maar nu u zo was haar iets te vertellen. z?f aan de Kasbah, "zei POreell. veel weet, wat wilt u dan nog van „Daarom," vervolgde Purcell, „zou „Maar u zag nem natuurlijk op het mij horen?" ik u voor willen steller, om over dak Joe" u naar de,optocht van.de „Een heleboel. Ik wil weten waar een dag of veertien naar Marra- Mendoub ging kijken, ik ze zo vlug mogelijk te pakken kesh, te gaan en(wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1