Officieren in Algiers misrekenen zich D Rtvolui ie-caricatuur ExanfiÜ Vier hoofdfiguren in Frans drama Lacoste en Bidault niet in kabinet Komieken Vrijdag 16 mei 195ti PFLIMLIN NIET DOOR DE KNIEËN fotograferen; E- Opwinding in Algerië zakt Prins Bernhard vloog sneller dan geluid De Gaulle Salan, 3Ias.su en Pflimlin „Geen bewijzen van raketbases in O-Europa Geen verlaging hulp Gezin ernstig gewond bij autobotsing Gelakte meubels opknappen? Ceta-Bever SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN -if:Speelse Speurtocht E revoliiticiKigin» van de Algerijnse Kransen is te beschouwen als 1 de climax van een jarenlange chantage tan deze groep op de politieke partijen in het moederland en de regering te Parijs, j ,J<i Al"erijn<,e Prangen kunnen wordtn beschouwd als de meest behoudzuchtige groep in het Franse volk; zij zijn de mensen, die niets willen begnipen en niets willen aanvaarden, wat niet strookt met wat zij beschouwen als hun verkregen rechten. Zij oefenen van oudsher de poli- t tieke macht uit in Algerië en s'aan er op dat dit zo blijlt; zij' beheeisen het economisch leven t-u zeggen, dat geen macht ter wereld die hun kan ontnemen. Zij zijn tegen elke hervorming, tegen elke politieke mede zeggenschap van de inheemsen. Zij zijn legalisten van de oude stempel; zoals de dingen thans zijn geregeld, zijn ze goed geregeld; elke inbreuk op de geldende orde is onrechtmatig en dient met alle middelen te worden tegengegaan. Te Parijs. wa®r regering en parlement zich ten opzichte van de neger- bevolking van West-Afrika politiek zeer vrijgevig hebben betoond, heeft men zich in de Algerijnse politiek- altijd sterk laten leiden door liet 10I- ïomen negatieve standpunt van de kolonisten van Franse stam. Men mocht hen toch niet in de steek laten! Deze kolonisten hebben inderdaad lange tiid op hun wijze het beleid van de Franse regering bepaald. Hun opvatting, dat met toezeggingen aan de Algerijnen de Franse staat, de Franse cultuur, de Franse eer en de Franse eigendom geweld worden aangedaan, is ook in het moederland levendig gepropageerd. Geen tege moetkomendheid maar vechten, dat was het enige devies. De onaange naamheid was echfer, dat het meer en meer een ondeugdelijk devies bleek te zijn. ^Ondeugdelijk in die zin, dat men er eenvoudig niet mee komt. Frank rijk verarmt in de uitzichtloze strijd en. zet zijn prestige eD goede naam op het spel; en wat nog belangrijker is, liet heeft maar al te veel reden om zich af tê vragen of het met zijn halsstarrige houding niet meer ver liest dan wint. Zo waren de stemmen, die verklaarden, dat er op de een of andere wijze een compromis moet worden nagestreefd, voortdurend luider geworden. En nadat er een aantal ministers over Algerië was gestruikeld, deed zich in de persoon van Pflimlin eindelijk een formateur voor, die blijkens een reeks van uitlatingen op het standpunt stond, dat naar een oplossing door onderhandelingen moest worden gestreefd, nu een oplossing met de wapenen onmogelijk was gebleken. ^OEN Algiers hoorde van Coly's verzoek aan Pflimlin. brak de storm los. Het leek een zeer zware storm. Da burgerlijke leiders en de militaire leiders (en boe machtig is het leger daarginds) liepen te hoop en riepen op tot demonstraties, maar zij deden nog meer: zij stichtten iets, wat zij met de erkende 'evolutionaire naam van Comité de Salut Publique tooiden, en zij verzekerden, dat zij hun macht slechts zouden overdragen aan de vertegenwoordiger van een regering- De Gaulle. Het kwam dus hierop neer, dat De Gaulle aan de macht moest komen of er was een heuse omwenteling in Algiers. Als dc cor rupte politici in het moederland dan niet naar Algiers wilden .luisteren, i dan zou Algiers het hun wel anders lerenI Het klonk dreigend en dapper, maar wie goed luisterde en even na- I 1 I V-C OUUBI nis aailildLlgCl' vau dacht, begreep wel dat het hier geen revolutie, maar slechts een canca- de muitende generaals bekend staan, tuur van een revolutie kon zijn. Het was een revolutie op de verkeerde zou van de regering de „formatie plaats en in de verkeerde richting. Algiers kan chantage uitoefenen en '-1-" heeft dat lang genoeg met succes gedaan, maar het kan niet de loop der dingen in Frankrijk bepalen, nadat het volkomen in gebreke is gebleken, de dingen in Algerië zelf in de hand te houden. En Algiers kan nog veel minder door verzet tegen het land, waarvan het afhankelijk is, de kansen doen keren in de strijd tegen de koloniale ontvoogding, die .,j -tri - r» 1 i u&navue iracue ii««ir ijauusie zv net met militaire middelen niet heelt kunnen winnen. Deze achterwaartse 1 gend naar de achtergrond geschov revolutie miste elke historische voorwaarde van slagen; ze was ver loren, nog voor ze begon. De bedoeling was. De GauïJe aan de regering te brengen; maar De Gaulle heeft duidelijkerwïjs te laat gereageerd. Toen hij zijn bereid verklaring uitgaf, had Pflimlin al definitief het stadium van formateur met weinig kansen achter zich gelaten. De schok van de Algerijnse re bellie had de partij'en zich doen vermannen en de grondslag gelegd voor een bewind op brede basis, dat niet van zins was. het gedoe van He generaals te tolereren. Het is ondenkbaar, dat in het. moederland de rechtse ultra's via de straat iets van belang zouden kunnen ondernemen; en het is nauwelijks denkbaar, dat de militaire leiders daar zouden proberen, het wettige bewind aan kant te schuiven. En De Gaulle zelf js veel te trots om zich* als volksmenner te gedragen. Als de regering vastberaden is, kan ondanks alle lawaai en dreigementen het einde van de opstand te Algirirs niet ver meer af zijn. (Advertentie ijm Riskeer, 'njets To (Van onze correspondent) PARIJS. Frankrijk is kalm. In Parijs hebben enkele op stootjes plaats gevonden, uitgelokt door opgeschoten jongens maar de politie had er geen moeite mee. In het land is het volkomen rustig, nergens is ook maar enige pogirg gedaan sympathie met de muiterij te betuigen. Ik heb in de bioscoop kunnen constateren dat het filmjournaal over Algerië bij het publiek nauwelijks enige reactie uitlokte. Dat heb ik wel anders gezien, en bij minder ernstige gelegenheden. De socialisten hebben besloten bun welwillende afzijdigheid te laten varen en toch weer aan de regering deel te nemen. Pflimlin heeft ook de conservatief Pmay een vice-pvemier- schap aangeboden. Maar deze heeft geweigerd. Zijn «roep heeft nem ge dwongen Pflimlin de eis te stellen dat Lacogte en Bidault in de rege ring worden opgenomen. PfTirnlin heeft ëat geweigerd. Die weigering is het feit v*n de dag. Want de eis van de conservatieven had bij enkele Kamerleden uit an dere fracties bijval gevonden, naar bet schijnt, zelfs bij Mol let. De toe voeging van Lacoste en Bidault, twee figuren die. de een als heimelijke en de ander als openlijk aanhanger van har-1 Jd en verdreven en heeft plaats gemaakt voer de militaire comman dant. Overal hebben de militaire commandanten de werkelijke macht in handen. De officieren hebben zich misre kend. Zij hadden gedacht dat hun optreden voldoende zou zijn om Pflimlin ten val te brengen en Sou- stelle ais minister van Algerië te krijgen. Zij hebben er geen ogen blik aan gedacht, dat het parlement zou weigeren. Toen bekend werd, dat Pflimlin de investituur verworven had stormden enkele kolonels, die in het regeringsgebouw van Algiers vergaderden, de kamer uit onder de uitroep; „Wij gaan er §an". De politieke onbekwaamheid en onervarenheid der officieren is zó groot, dat enkele dagen vastbesloten heid voldoende zal zijn om hen in verwarring en tot aarzelen te bren gen. Deze feiten zijn onder meer tot ons gekomen door een radiogesprek met Parijs, dat een paar journalisten in Algiers met grote koelbloedig heid hebben gehouden terwijl para chutisten. om hen te intimideren, de wapens op hen gericht hielden. Deze vier journalisten zijn inmiddels door de parachutisten gearresteerd. Op het moment, dat die sympto men van aarzeling tot Parijs door dringen komt generaal De Gaulle met een verklaring. Zij bevat geen woord van afkeuring aan het adres der generaals die nietttemm hun muiterij met zijn naam pogen te dek ken. Ze nemen dus geen stelling en ze stippelen geen lijn uit. Wanneer Pflimlin in zijn stevige houding volhardt zal kunnen blijken dat De Gaulle overbodig is. Advertentie LM.) IRusHg denken M ij n har d t't ftabl etten ^11! l "JWHWi ilimi WH I'll II"1!' iiMSII li'MlMimMB !fflilill/ll Hü'l ffiUlilllliaWl'iiil'lill!;®! II11! WïliH'f'HlllMf1MlC LOS ANGELES. Prins Bern- hard heeft op Hemelvaartsdag in een Loekheed-Starfighter een uur lang met een snelheid van ruim tveemaal het geluid gevlogen. Zijn medtpiloot was de Amerikaan Ed Brrwn. Daarvoor was de prins als tweede piloot met de Amerikaanse vlieger Herman Salmon in opu Lockheed Electra naar Palmdale ge vlogen. In Vancouver (Canada) hebben gemeenteraadsleden erover geklaagd dat met sirenes loeiende motor agenten prins Bernhard vorige week zo snel door de straten van hun stad hebben geloodst, dat zijn auto een publiek gevaar werd en de kinderen yiet de kans kregen hem te zien. WIE in staat is, erg Frans te denken, kan - het gebeuren in Algiers tragisch, noemen; maar het is zeer wel mogelijk, dat het achteraf heilzaam blijkt te zijn geweest. Heilzaam dan in die zin, dat liet eindelijk de regering te Parijs de moed en het inzicht heeft gegeven, nodig om het over een andere boeg te gooien. Er zijn nu goede redenen om in te grijpen het leger, dat zich (getuige het bombardement van Sakiet) een macht had toegeëigend, die in genen dele meer verenigbaar was met behoorlijke parlementair- democratische verhoudingen. Er is thans gelegenheid, de eigengereide generaals te vervangen door figuren, die beseffen, dat het leger uit sluitend militaire taken heeft te vervullen en dat de politieke beslis singen thuishoren bij de regering. Eveneens zou het nieuwe bewind beneden zijn taak blij\en, indien het geen gebruik maakte van de kan*, een krachtiger houding aan te nemen tegen de Franse bevolking van Algerië en van Algiers en omgeving io liet bijzonder. Het zal nel onbegonnen werk zijn om deze mensen duidelijk te maken, dat zij met hun houding van niets, niets, niets, te willen prijsgeven hun eigen toekomst \olledig bederven; maar in elk geval kan de regering hun bijbrengen, dat geweld en terreur van hun kant niet meer zullen worden geduld. En dan is misschien eindelijk de tijd rijp voor het overleg; het overleg, dat de enige ietwat uitzicht biedende methode schijnt om op de duur in Algerië nog iets voor Frankrijk en de Fransen te redden. AMSTERDAM Bij de spaar banken, aangesloten bij de Neder landse Spaarbankbon d werd in april ingelegd ƒ55.183.450,. en terugbe taald ƒ52.800.294,-, een spaarover- fchot dus van ƒ2.383.156,-. ZUIDLAREN (Gr.) Het te Zuid laren wonende echtpaar A. Weerts en H. 'Weerts-Hulsing zal maandag 19 mei zeventig jaar getrouwd zijn. De man is 91 jaar, zijn vrouw 86. Hun lichamelijke gesteldheid is nog vrij goed. van algemeen welzijn" gemaakt heb ben. die de opstandelingen van Al giers als eis hadden gesteld. In feite kwam het voorstel der conservatie ven dus neer op een verkapte ca pitulatie van hej parlement. Het is niet doorgegaan. De socia listische fractie heeft Lacoste zwij gend naar de achtergrond geschoven. Mollet heeft het snel begrepen. De twee ministers, die direct mei de Algerijnse kwestie te maken neb ben, de heren Mutter Algerië en De Chevigne oorlog zijn twee zeer conservatieve heren, die echter van het slag zijn dat uiter mate lastig wordt wanneer ze ze met onwettige handelingen wor den geconfronteerd. Mutter, die door een fractiegenoot, depute van Algiers, werd gewaar schuwd dat de Fransen overzee hem straks onvriendelijk zouden ontvan gen blafte zijn fractie af met de de woorden: „Ik weet dat mijn leven in gevaar is. Er kan dug geen sprake dat hij enkele malen aanvallen van gewetenswroeging heeft gehad. Hij is dus een man wie1 het aan heider inzicht in niet-militaire zaken ont- Minister-president Pflimlin is een m het Lagerhuis. vooraanstaande katholieke leider. Hij 1 ^mster Sandys heeft verder mce- is vooral een bekende financiële spe- gedeeld, dat later deze roaandI de cialist. Het is een kalme, zelfs koele landen van de W.E.U. gezamtnlijk man die een. gereserveerde maar ook 1 voorstellen zullen bestuderenter (Van onze correspondent) j besliste indruk maakt HL behoort PAKIJS. Generaal de Gaulle is i tot de sterke figuren van de MRP. de man dïe in 1940 in Londen het Hij is een^ beslist tegenstander van - Bidault, wiens ultra-rechtse politiek hij reeds lang afkeurt, pflimlin is voorstander van een liberale politiek ia Algerië, een strenge financiële politiek in Frank rijk en een nauwe samenwerking met de vakbeweging. Hij behoort onge twijfeld tot de vooruitstrevende, be trouwbare en energieke elementen van het Franse parlement. iestaat, geloof ik, geen moet- ly-.er opgave in de schrijverij don eenboek over een komiek. Ik las er, toevallig, in de afgelopen weken drie '.en over Danny Kaye, een over GrOicho Marx en een over Joe Lewis. The D<hny Kaye Saga" een Kurt Singer hoicit zich gewetensvol bezig met de wpsen downs van de particu lier, die ieet m de fenomename ko miek ee\ blijkbaar oppassende, vriendelijke vympathieke man, over wie niemand )oit een boek zou schrij ven, al" hij dt mensen met zo harte lijk Icon loten lachen. Maar var, dm toonde rlyk meter geeft de auteur ons nn juist geen tee id. iVe moeten het doen met de bhgrafische feiten, die overeenkomen net hetgeen elke naar de top geklommm ucteur te vertel len heeft. Aardig is een in Londen, na Kaye's optreden in Palladium aj- getmsterü gespreid# van twee man nen, dat typisch is voor de Engelse uitbundigheid, „Void jy 'm leuk?" „Ja". „Waarom?'' „Sfou, hij tiet me bytia lachen". En toichant is het ver haal over Danny F aye's vijf jaar oude dochtertje dat, t?en ze hem voor het eerst van haar leven zag optre densnikte van woeie en veront waardiging, omdat al tie mensen zo om haar vader dorsten lachen Joe Letais is een naam, die we hier nauwelijks kennen omdat hy nooit films heeftyemaakt en zijn grote faam smeedde cis entertainer in Ameri kaanse nachtclubs. Art Cohn schreef onder de titel The joker is wild" een knap boek. o-aer zijn leven, dat zeer bete ogen iaas. Teen hy in zijn jonge jaren succes begon te krijgen en van engagement veranderde orn aat hij in een andere tent meer ver dienen kon, drongen drie gangsters, die financiële belangen hadden in het etablissement dat hij de ntg toe had gekeerd, zijn hotelkamer binnen cn sneden hem de keel af. Hij kon nog nét in leven worden gehouden, maar moestals 'een baby, weer van voren af aan leren praten. Met geweldige energie slaagfie hij er jaren later in zijn oude roem te herwinnen, door met zijn schor en rauw geworden stem de grappen te vertellen die hem in Amerika het predicant the fun niest man who ever lived" bezorgden. Cohens boek heeft de ongewone verdienste dat het ook een beeld weef te geven van Leicis' optreden en van zijn nogal gepeperde confe- rences die hij, meestal onder invloed Kort afstandsraketten mei mobiele Teel aica-n0]t grotendeels ter lanceerinrichtmgen behoren lot de j plaatse improviseerde. Toen hij op normale uitrusting van militaire een- j een av0nd de man die zijn financiële heden in die landen aldus minister 1 belangen, behartigde in de zaal zag Sandys in Lagerhuis: LONDEN. De Britse minister van Defensie, Sandys, heeft woens dag gezegd nog niet te beschikken over bewijzen, dat er In Oost-Duits- land. Polen cn Tsjecho-Slowakye af- schietbanen voor lange-afstands raketten worden gebouwd. vaandel van de stryd ophief toen de regering van Vichy voor Duits land capituleerde. Hy is de vader van het Franse verzet. Als „redder des vaderlands" In 1944 in Frankrijk ontvangen bleek hy al spoedig on machtig de Franse democratie tot een efficiënter werkwijze te dwin gen. Idealist, maar hooghartig ver- Sandys^m ajitwoord op een vraag j zitten zei hy; „Mag ik u even voor stellen Mr, Morgan, mijn bankier. Een bankier is iemand die ie geld mil lenen als je kunt bewijzen dat je het 'tiet nodig hebt". man uic ecu genacivcBiw '"«"i w* -r7_._ u,u:j Een beschoufceiie, die on de eerste productie op het 6ebied van de be j kwetsf me 3? n-wt ,tg0eje- wapening. 'nacht" ben komen zeggen". Toen de i man. wakker geworden, hinderlijk begon ie interrumperen, gaf hy hem de volle laag en hij besloot aldus: TTf, i 1 t| „Meneer, als ik soms beledigende V b aan buitenland termen heb gebruikt, gelóóf zeEen menu; liedje aan kond igsnd, zei hij: vreemdde hij alle redelijke figuren van zich tot hij tenslotte ontmoedigd en verbitterd ae macht die hem als premier was toevertrouwd van zich zijn dat ik mij van mijn portefeuille afschoof en zich in een dorpje Cce I WASHINGTON - Het Amerikaan- sc Huis van Afgevaardigden heeft woensdagavond met 259 stemmen tegen 134 stemmen hulp aan het bui- i tenland ten bedrage van 3,603 mil- joen dollar voor het begrotingsjaar dat 1 juli begint, goedgekeurd. Alle ontdoe' Wat De Chevigne betreft, hij is meteen begonnen het leger te reor ganiseren, Alle regionale comman danten zijn van af heden direct ver antwoording aan hem schuldig. Generaal Salan. is door de rege ring belast met het handhaven van de orde en heeft opdracht over zijn beleid te rapporteren. Zijn eerste rapport is al binnen Daarmee komen wij aan het twee de feit van betekenis. Het is duide lijk. dat in Algerië de opwinding, in elk geval in militaire kringen ge daald is. De opstand is uitgelokt door de Franse burgercomité's. Zc hebben generaal Massu, commandant in Algiers, de leiding opgedrongen met voorbijgaan van diens superieur de opperbevelhebber Salan (die wei nig populair is in Algiers: men ver wijt hem de nederlaag m Indochina). Na enige uren wrijving is dat her steld: Massu gehoorzaamt Salan. Maar er is meer: de officieren, die onder Massu werken, hebben de dag na de opstootjes de kantoren van het civiel bestuur die door de bur gercomité's bezet waren van deze overgenomen en de burgercomité's eruit gedrongen. Deze eomité's voe ren nu een ondergrondse strijd voor het behoud van de restanten van hun macht. Overal zijn nu in Algerië derge lijke burgerlijke eomité's opgericht. In Oran weigerde de prefect, een vooraanstaand lid van de SFIO. het lombey les Eglises Heru^ tjeok. Hij heeft sindsdien herhaaldelijk als orakel gefungeerd, maar zijn politie ke loopbaan, en vooral het roemloze einde er van hebben altijd belet dat hij terug geroepen werd. Generaal Salan is een officier die zijn hoogste graad in Indo-Chma be haald heeft. Het is een hoffelijk man, die wars is van acties van extre misme en daarom niet heel erg po pulair is bij de diehards van het le ger. Men heeft hem - ten onrechte overigens de ongelukkige- afloop van de oorlog in Indo-Chma verwe ten cn er heeft enige tijd geleden een bomaanslag op hem plaats ge had, die het leven kostte aan zijn stafchef. Salan is niet erg populair bij de soldaten en dat weerspiegelt zich zowel in zijn verhouding tot Massu als m zMn eigen weifelingen. Men neemt aan dat hu het allerliefste buiten de gehele zaak gebleven was. Gpneraaf Massu is een echte houw degen, die enorm populair is bij de troepen en vooral bij de elitetroep der parachutisten. Hij is de man die m Algiers het terrorisme de kop heeft ingedrukt door met harde hand de Kasba, de Arabische wijk van Algiers, uit te kammen. Het is een zeer emotionele man, die soms zelfs mystieke bevliegingen heeft,. Hy staat zeker aan de oorsprong van de systematische folteringen die thans door zekere elementen van het Franse leger in Algerië bedt i leden schipbreuk. I Het wetsontwerp gaat thans naar de Senaat. President Eisenhower had TffiiTWARnw On de smalle aanvankelijk 339 miljoen dollar meer LIEUwARDEN Op oe smaue hulp aan het buitenland ge- bochtige weg langs deze^ktus- De goedkeuring door het Huis sen de kop van de Afsluitdijk en na fen debnt £an drie dagen Makkum zijn 4™iïerdag toesper- d Amoriltaanse buitenlandse sonenautos met elkaar m Botsing gekomen. j Zes inzittenden van de ene auto, tvt i t i 1 ?%bafïgnwcui? viedcfer,^werdenNederlander gewond crnariB gewond. De heer Van HJ- j J^ j vljegonge[Uk NEW DELHI Een Pakistaans verkeersvliegtuig van het type „Convair* 'is donderdag kort nadat het van* het vliegveld by New Delhi was opgestegen met bestemming Karatsji verongelukt. Van de 38 in zittenden verloren er 21 het leven. Onder de gewonden bevond zich één Nederlander, de landbouwattaché van de ambassade te Nicuw-Delhi, dr. ir. D, de Waal. Hij zou buiten levensgevaar zijn. ,De componist knn «iet aa nwezig zijn. Hij ligt by re komen ran een vachtmerrie, want hb droomde dat Tsynkowski i» leven was en- een goe de adromat had". Toen het pabliefc eens lauw reageerde on zijn grappen zei hij' „TVH ran de kelners cicb pogingen om dit bedrag te verlagen even ophangen? Jk rinrf het afschil- sen verkeeii in levensgevaar. Zijn echtgenote, schoonvader, achtjarige zoon, twaalfjarige dochter en een elfjarig vriendje moesten allen in het Algemeen Ziekenhuis te Har- ltngen worden opgenomen. De andere personenauto werd be stuurd door de heer J. de Vries uit Leeuwarden, die met verlof, uit Pakistan bij zijn'familie in de Friese hoofdstad vertoefde én met hen een ritje maakte. Dezen behoefden met naar een ziekenhuis te worden over gebracht. welijk, alléén tc sterven". Het leven van Groucho Marx, de ziel ran de onvergetelijke Marx Bro thers en de uitvinder van zovele, aan hogere waanzin grenzende wise cracks, is beschreven door zijn zoon Arthur, m een onderhoudend boek dat gelukkig een hoop anerdotes. bevat. Deze vond ik wel aardig, Groucho, een dagje ouder gewor den, zit met een vriend in een fcroep en zingt de' lof van de middelbare leeftijd. Je Iweft niet meer op te staan voor dames in de tram. Jc hoeft je niet meer zo druk te makenDe jongeren moeten de wereld vu maar eens redderen. Je hebt 't lekker alle maal achter de rug „Maar zou je niet jong tcillen we zen en 't nog eens overdoen?" vraagt de vriend. „Voor geen geld!" ,.Ook niet roor een miljoen?" Waarop Groucho alleen vraagt Belastingvrij?" KRONKEL (Ad-verteli£ie LM.) Tr&nsptrante kleurlak DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE gepeupel te gehoorzamen. Hij is mis- I worden. Het is echter ook bekend IK HÉ.& DOR5T phAftR IK KAM HIER Ml ET WEG WIL jl) £EM GLAS WATER VOOR ME HALEN natuurlijk v MEMEER JONGEMAN, IN ONS VAK IS HET MEE5TE WERK HEEL GEWOON MAAR TOCH BéLAHG RIJK T IS EEN VLUG JONGETJE- \K MOET 3NEL WERKEN, VOOR HIJ TERUG 15/ Laat de kraan MAAR LANó LOPE.M/ Wat is mijn OPDRACHT? EEN SCHURK 5CHADUWEN7 landschap. De vlakke grohd recht onder haar was moerassig; troepen kleine, witte reigers zochten er al pikkend hun voedsel, ooievaars schreden langzaam en majestueus rond het was fascineren hoe dicht dc machtige glazen deze die ren bij haar ogen brachten. Haar kijker op verder weg instellend ont dekte ze in het van haar afgelegCii einde van de zandbank een rauw vaargeul die van de oceaan de lagu ne m scheen te leiden ei een ogenblik later, toen ze haar kijker landinwaarts gericht bnd, zag ze dat 69 Gran Soeco en leer de menigte heel dit inderdaad het geval moeit zyn, langzaam af te tasten, zodat u ieder want vlak onoer het landinwaarts Het antwoord, dat kwam was ge- gezicht duidelijk kunt zien." 1 gelegen gedeelte van de rotspartij heel naar haar renoegen. Ze was al- De volgende avond nam Julia haar waarop ze zat lag een kiem, wit tijd welkom, ook al was Nlta nog cheque mee en rapporteerde dat ze jacht. He, een gekke plaats om te steeds in Engeland en Lynch had erin geslaagd /as haar Berberbloe- liggen voor een jacht! Onhandig met het zo geregeld dat hij van. vrijdag menvrouw op de markt r uit te pik- de lenzen manoeuvrerend, slaagde tot woensdag vrij was voor een ken„En niet aan haar stalletje; Julia erin een close-up van ne* kiei- tochtje naar Marrakesh. En wat die ze liep rond te scharrelen over de ne vaartuig te krijgen. Het was De- geheimzinnigheid over de telefoon markt." mand en niet opgelegd voor de wm- betrof. ze moest geen Sherlock Hol- „Door blijven gaan," was het eni- ter, want er wapperde wasgoed aan ge wat Purcell zei. het tuig en een paar Arabieren m Julia ging door maar niet alleen de meest uiteenlopende kledy liepen op de markt. Ze nam de kijker de met blote voeten over hel dek. en mes allures gaan aannemen. Ondertussen polste Julia Madame La Besse prompt over de expert die de Phoemcische graven zou bloot- volgende dag mee naar bet opgra- leggen. De naam van professor Cam- vingslerrem en beklom het hogt forth zou Consett in extase gebracht voorgebergte ten zuiden ervan, waar hebben; Je ongeïnteresseerde Julia zei de veronderstelde Phoemcische gra- deze niets, maar ze was blij te horen ven ifHc" «je weldra door --ofes- dat hij precies over een week aan sor Camforth opgedolven zouden zou komen, zodat ze in ieder geval worden. Het voorgebergte was een nog iets van zijn werkzaamheden vreemde plaats, met grote, brons- zou kunnen zien voordat ze naar kleurige blokken van harde, gladde Marrakesh „ing een "onderwerp steen, grotendeels rechthoekig en waarover ze een angstvallig stilzwij- me^ J scherpe kanten, die dikwijls gen bewaarde tegenover haar werk- rechtop stonden, waardoor ze deden geefster. Ze liet evenwel niet na om denken aan deuropeningen van reu- v.-6 ergens op het voorschip werd ge- vingsterrein en beklom het hoge kookt op een soort kachel of comfoor. Puur uit nieuwsgierigheid probeerde Julia de naam van het schip te ont cijferen de vergulde letters ston den cr. maar het vereiste nog heel wat gedraai aan het apparaat voor dat ze ze zo in het focus had dat ze ze kon lezen >f bijna kon lezen er stond zo iets als 7 i n e 11 a. Gek zo heette een van de dochters van de Monteiths; de knapste, met wie Colin een van die kinderlijk on- 3307. Ted Williams vertelt Rob. wat er aan de band is met Dick Harper en Margot, het nichtje van meneer Brian van Douglas Hall. „Er is een oude vete tussen Brian en de vader van Dick," zegt hij. „De oude Harper had hier vroeger een assurantiekantoor en dat staat ook weer in ver band met die geheimzinnige geschiedenis van de „Rose of Heli wiek". Als u zich voor die geschie denis interesseert, kunt u het dossier wel lezen, dat Ïk bij mij heb. Maar ik waarschuw u, dat het een ingewikkelde historie is met verschillende nog niet opgehelderde punten." Nou, Rob wil het dossier graag lezen. Zo langzamerhand dringt het tot hem door, dat hij op een heel vreemde zaak is gestuitMargot staat al geruime tijd op de uitkijk, wanneer zij in de verte de lichten van een auto ziet naderen. Dat moet Dick zijn! Als oom en tante nu maar niets van haar ontmoeting met Dick merken fgeeister. z.e net evenwei mei na om vm. ----- - ---- --- --------j T de dag nadat ze Ladv Tracy eezien Jen de ruimte ertussen zouden de schuldige verhoudingen had had naar de Ear te gaan om Purcell toegangen hebben hunnen zijn tot de laatste zomer dat ze op Glentoran Jte vragen haar een tweedehands corridors of zelfs tot graven, ianta- was. Hoe dom van haar -ze had 5 Zeiss-kijker te kopen; opnieuw be- gierde Julia. Weggeblazen zand vul- de Monteiths nooit opgezocht e» m wees de man zijn grote competentie <Ie de spleten tussen de geweldige tegenstelling tot wat Geoffrey vooi I en nog geen drie dagen later over- rotsen op en bemoeilijkte het lopen, speld h.-.d was ze ze ook nooit tegen handigde hij Julia een pakje en een fiaar tenslotte bereikte ze toch de "u™.,., rekening voor een kleine vieren- ^°P_ Yan lange kam dïe op een twintig pond. walvisrug Jee - en kon ze een blik I „Als u het liever met een cheque werpen aan de andere zijde, betaalt, dan kan dat ook," zei hij. Tot haar verrassing ontdekte ze „Werkelijk? O, dat is prachtig. Gi- dat ze neerkeek in een geheel ande- braltar natuurlijk: dat is eigenlijk re wereld. In tegenstelling tot de Engeland, is het niet?" zei Julia en de donkere, met heide begroeide hellin- eigenaar van de bar lachte. „Is ie gen en lage heuvels achter haar, was maanden zou wegblijven. Maar haar goed? Hebt u er doorgekeken?" het landschap voor haar groen en nieuwsgierigheid naar het iacht met „Natuurlijk, anders zou ik hem bijna vlak; een glinsterende lagune de bekende en ongewone naam was niet gekocht hebben. De reikwijdte aan de randen, begroeid, met riet :nog steeds niet bevredigd en op is niet bijzonder groot, maar de liep er in uit, afgesloten van de haar volgende vrije dag vier da- scherpte is buitengewoon en dat is oceaan door een zandbank waarte- gen per week zoals met Made ne La wat u voor uw doel nodig hebt. gen de Atlantische golven donde- Besse was overeengekomen wan- Oefen* u in het kijken zoveel u kunt rend te pletter sloegen. Julia ging delde ze naar het Constultaat-Gene- voor u weggaat; Zeiss-kijkers moet zitten, haalde haar nieuwe aanwinst raai en bracht opnieuw een bezoek je leren gebruiken. Ga ergens staan van haar nek en bestudeerde na de aan de jonge en hoffelijke vice-con- van waar u neer kunt kijken op de kijker ingesteld te hebben dit frisse sul. vWUrat vervolgd» gekomen. Nog steeds een beetje nieuwsgie rig over ae naam van La* jacht, bel de Julia die avond toen ze thuiskwam hun huis in de Kasbah ze_ kreeg echter te horen dat het gezin een paar weken geleden naar Zuid-Afri ka was vertrokken en verscheidene

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1