- - - - Aandacht voor riool-ellende aan de Vlaardii Vlot toneelspel van Gemeentewerken Hövéner winnaar van Rembrandt librebeker De enige oplossing blijft: een nieuwe rioolbuis! Vier spelen kamp Zwemdiploma's voor jeugd van Reddings-brigade Meisjes nu s avonds welkom in ijs-salons Het handbal- programma Strijd rond de korven Koeriersters AGENDA V ooi ms tiiim on ten Leger, des Heils Bij opening seizoen Hengelsport in recreatiegebied Huizen-veiling Concert in Plantage Spuisluis over 3 weken gereed SVV bezoekt YSV RK-KERKKETHEL BIJNA GEREED „ACHTER DE WOLKEN../.." Hermes-cricket TECHNISCHE S6H8QL INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN MUZIEKKORPS HEILSLEGER BLAAST 60 JAAR MEE EEN ELEKTR. LASSER- IJZERWERKER HOUTEN-IJZEREN SCHEEPSBOUWER Opendeurdienst Vergadering K.v.K. De Behangsel beurs C. VISSER Kerkdiensten Zaterdag 17 mei 1958 Advertentie IM.) Het 'muziekkorps van het Leger des Heils te Schiedam bestaat dezer dagen 60 jaar. Hoe -zal het korps dk jubileum beter kunnen vieren dan .door versterking van het instm-inenten/ontta? Want met zijn instrumenten richt het korps zich tot de burgerij en omlijnt, het de prediking van de Blijde Boodschap; én daarvoor komt al leen het beste in aanmerking. Dit vraagt echter veel geld en hier voor doet het fonds een beroep .op de burgerij óm medewerking. Gaarne beveel ifc deze actie by C7 aan, De Burgemeester van Schiedam, Mr, J* W. PEEK. Bellen frtj ongeval: Ci.U en. GJU- Tumiaao BO telefoon Straat), Politie-alarmnummeT B46S6 Apothekers nachtdienst; M. M. H, Evers." Lange Haven 81. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cd Bibliotheek Lange Haven: ge opend tedere werkdag (behalve maandag) van 0.30 tot 16.30 uui en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag! van 19 tot 20.30 uut Zondags gesloten R.-K Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve maandag» van 9.SU tov 16.30 .um en iedere avond (behalve woens dag en gaterdag), van 19 tot 20.30 uurZondags gesloten. Stedelijk Museum! dagelijks geopend .Van 10 tot 17 uyr zondagen van - 12 tot 17 uur Karei Appel op klein formaat, tot 27. mei. „Oude Japanse, volkskunst". BHlSIHIHBN Passage, 2, 4.IS,. 7. en 9,15 uur: „Sissi, keizerin en moeder". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur; ,,Op leven en dood", - DIVERSEN Sportfondsenhad. 7.30 uur: W.F. kin- derafzwemfeest. Mnsis Sacrum, 8 ..uur: P.V, Fontijrie. '■•.Toneel,.. v.- Zandvlakte, 49 uur: demonstratie- kamp St. Hubertus-groep. Zon dag van 129 'uur. Tlvölf, S uur; SFC. Contact. Volksgebouw. 8 uur: N.O.V. Steeds Vooruit/Contact. verleend. Nu zijn de betrokken gemeente lijke instanties het er wel over eens dat het hier weer een noodoplossing is geweest. Een geheel nieuwe riool buis is de. enige oplossing, maar daar voor heeft men de medewerking van de huis-eigenaren nodig. Moge lijk dat het onwillige deel daarvan .overgehaald kan worden, om de ge blokkeerde gelden van de huur verhoging daarvoor aan te wenden. Een andere oplossing is misschien dat de tuintjes of een deel daarvan onteigend.wordt en dat dan in de zo- gemeentelijke eigendom gewor den grond de rioolbuis wordt ge legd met eventueel daarboven een steegje, dat als achteruitgang tot dr huizen kan dienen. Ook een wens van vele bewoners. Maar dit wordt een ingewikkelde procedure.' die van te vóren wel van alle kanten bekeken dient te worden. Twee weken geleden hebben wij op deze plaats reeds de wantoestand op woongebied gesignaleerd, die er heerst in de rij huizen aan het be gin van de Vlaardingerdjjk. Een wantoestand, die veroorzaakt wordt door het feit,; dat de hoofdrioolbms, waarop deze rij woningen is afge sloten, in de loop dei jaren kapot is geraakt en vaak verstopt Is, met het gevolg dat het water uit dat riool weer door de inlaat-putjes naar bui- ten stroomt, waardoor dan weer de achtertuintjes hjj die huizen onder water komen te staan. Erger is ech ter dat het dravende vuil, oa. uit de toiletten afkomstig, over de tui- nen verspreid wordt. Een ondrage/ lijkc stank is daar het gevolg van. „De gemeente kan hier weinig aan doen," schreven we toen. Deze wan toestand heerst al jaren en de klach ten daarover zijn: legio. ïn een ver gadering van de gemeenteraad heeft de wethouder Van. Gemeente Werken er onlangs nog op gewezen dat de bedoelde huizen en tuinen ;en dus ook het riool in die tuinen particu lier eigendom zijn en dat de ge meente de huiseigenaren niet kan dwingen om een nieuwe rioolbuis te leggen: de enige afdoende oplos sing. Nu is het echter zo dat de meerderheid van die huiseigenaren wèl bereid is om. voorzieningen te treffen maar de weigering van en kelen maakt het uitvoeren onmoge lijk.' - Maar dat er van de zijde van het gemeentebestuur wel degelijk be langstelling bestaat om aan deze wantoestand een einde te maken blijkt uit het feit dat kortgeleden de directeur van de gemeentelijke Bouw- en Wonmgdienst met een van zijn hoofdambtenaren en in gezel schap van de commissaris van poli tie een onderzoek heeft ingesteld op de plaats waar de hoofdrioolbuis ge regeld verstopt raak. Daarna zyn de werkzaamheden begonnen om.de verstopping op te heffen. Tot groot ongerief overigens van de bewonervan. het: buis "bij bedoeld tuintje. Want hij moet maar toelaten dat de. werklieden 'door' zijn'huis trekken en dat door zijn gang de buizen worden ge legd dm, het riool lègg' te pompen'. Hij heeft dan pok "al eerder ge weigerd om- de'werklieden toe. te laten. Vandaar dat bovenbedoeld- gezelschap voorzien was van een speciale machtiging van burge- meester;-en--wethouders om: toe gang te verkrijgentot de woning; Het was ditmaal overigens niet- nodig, want de medewerking werd Er was gisteravond bij de Vier- spelenkamp rtogal belangstelling voor de blljartpartljen welke, tussen de cracks van Duijl en van Soelen ge- speeid werden. Zowel de libre- als cadre party viel, wat spanning be- treft; al direct tegen, omdat van Soe- j len zeer zwak partij gaf- Later, bij de .een-bands en drie banden partij kwam dan toch nog de verwachte spanning, toen van Soelen zich van zijn beste kant liet zien en zich uit l zijn depressie in belde voorgaande i partijen, wist los te maken, i In de libre partij had van Soelen i met zjjn te maken 325 caramboles, slechts een voorgift van 50.van van i Duijl. Doch in de 8e beurt, toen van I Soelen pas op 8 stond, noteerde, van i 'Duijl reeds 95. Slechts enkele malen i kwam de E.N,-speler met zijn .series I in de dubbele cijfers. van Duijl 375 375 31 62 13.88 I van Soelen 325 143 31 38 5.29 i In de cadre partij liet van Duijl su bliem spel zien, waarin hij zelfs een j serie-.van 77 voor zich liet noteren. Van Soelen kon ook in deze partij niet in zijn spel komen, zijn hoogste serie tvas 37. i van Duijl 250 250 S 7? 27.77 j van Soelen 225 34 9 17 3.77 Bij de een-bands partijherstelde van Soelen zich plotseling en toonde zich niet galleen een waardige, doch zelfs een gevaarlijke tegenspeler. Toch ging het spel gelijk op, waar- voor van Duijl alle zeilen moest bij- i zetten en de spelers in hun 14e beurt j met 22 gelijk stonden. van Soelen 30 30 35 8 2.00 van Duijl 3Q .22 15 7 1.46 In de'laatste partij toonde van Soelen zijn kunnen en vond keurige oplossingen, wanneer de ballen in uiterst moeilijke situatie lagen, van Soelen .20 20 31 3 0.645 van Duijl 20 20 31 5 0.645 Bij de openihg van 't hengelsport- seizoen- op -1 juni.' zullen leden van de „Algemene Schiedamse Hengel sportvereniging" en „Sehiedam en Omstreken" kunnen gaan vissen in hét recreatiegebied ten westen van de Poldervaart. Het oostelijk .gebied wordt in orde gebracht voor het vol gende jaar. Deze regeling geldt voor ouden van dagen en Schiedammer- t jes beneden de -3 5 j aaren- eenbe perkt aantal van, de gewone leden. Zij die voor een vergunning in aan merking denken te komen, kunnen zich tot en met. 23 mei richten tot de vereniging waarvan zij lid zijn. In verband met het gevorderde 'seizoen, is besloten, om de vis uit. de singr1 bij de Algemene Begraafplaats niet meer over te brengen. Ook degenen die al..óm een vergun ning- tot wissen hebben gevraagd, wordt verzocht mededeling te doen, of zij hun verzoek handhaven. ROOS AHSTtStDAM. ovoi* voo* roem vos cowtnou Aan de vrij belachelijke toestand dat volgens de Schiedamse verorde ningen meisjes beneden de achttien jattr zich na zes uur 's avonds niet meer mogen bcuindeti in „inrichtingen tot het verb ruiken ban eet- en drinkwaren''', tenzij ze vergezeld zijn van één van har er ouders of haar- voogd, zal binnenkort een einde komen. Want de Commissie voor. de Strafvordering van het gemeentebestuur stelt aan de Raad-voor dit bedoelde artikel maar te laten vallen. Het verbod was goed bedoeld. Het is in de bezettingstijd in de Ver ordening gekomen, met het doel het verkeer tussen jonge meisjes en militairen tegen te gaan. Na de bevrijding, is het verbod even opge heven geweest, maar in 1946 door de Tijdelijke Gemeenteraad weer in gesteld. Ditmaal betroj het andere militairen... Het verbods-artikel heeft toentertijd goed voldaan, maar is, nu de normaleverhoudingen in het maatschappelijk verkeer zijn terug ge keerd, uit de tijd geraakt. Het is immers heel .normaal, dat meisjes' beneden de achttien jaar clublokalen, ijssalons of winkels-met-avond- verkoop bezoeken - ook zonder ouders of voogden! Dit is door het ge meentebestuur ingezien: na-ndaar het voorstel om hef verbods-artikel maar weer op te heffen. De regeling van art 54 van de Drankwet geeft voldoende waarborgen tegen misstanden. Maar nu de bedoelde. Verordening toch wordt ge;wijzigd, zullen ook enkele andere artikelen herzien worden. Zo worden ae boete-maxirna verdubbeld.' Bij de huizenveiling, gehouden door het notariskantoor A. S, H. A. Blaisse heeft de afslag plaats gehad van devolgende panden: Putters- hoeksestraat -52/ 54, 56. en 58 voor tezamen, ƒ16.990 en Aleidastraat !93 A en B voor tezamen 11.000. De ande re panden werden opgehouden. BROMFIETSER REED TEGEN VRACHTAUTO Met een hersenschudding en schaafwonden aan het"'gezicht moest mevrouw J. Q.-G. gistermiddag in't Gemeenteziekenhuis worden opgeno men, nadat zij met haar bromfiets tegen" een vrachtauto, bestuurd door 'de heer M. P- de J.-was gebotst. Het ongeluk gebeurde in de Burg; van Haarenlaan. toen zij een vrachtauto passeerde en tegen de auto botste, die van de tegenovergestelde rich ting kwam.. -.n/ St. Ambrosïus geeft morgenavond om acht uur onder leiding van C. L. van Beurden, op het podium in de Plantage een uitvoering. Op het programma staan o.a. Marche Lor raine- van Louis Canne, Qrphée aux Enters- .van Offenbach, wienerblut van J. Strauss en l'Arlésïenne-suite van Bizet. - Hoogstwaarschijnlijk zal de nieuwe Spuisluis bij de Havcndijk over drie weken in gebruik genomen kunnen worden. Daarmee zal dan {eindelijk) een einde komen aan het .euvel dat. bet vaak zo stinkende water in de Schiedamse havens onvoldoende ge spuid wordt. Doordat enkele stukken beton wegens te geringe draagkracht afgekeurd moesten worden, is de aflevering van 'het grote werk wat j vertraagd. V/e vernemen verder dat de sluis 'versierd zal worden met een beeld, een werkstuk van de Dordtse beeld houwer Petri. Het stelt een man voor, die een "lans draagt. Een symboli sche aanduiding dat door deze Spui sluis de burgerij beter beschermd zal zijn tegen de gevaren van een i stormvloed. Nu het einde van de handbal- competitie in zichtis, is het pro gramma voor dit weekeinde- maar klein. Dames 1 van Wilton, reeds kampioen, speelt zondag aan de Vlaardingerdijk tegen de Jagers. De- ze ploeg promoveert automatisch naar de districts eerste klas, dus zon- I der •promotiewedstrijden.. Heren 1 van DWS,1 de laatste tijd prima spelend, kan aan winst komen tegen WIK uit Den Haag. Ook de re serve-dames van Wilton kunnen van RHC uit .Reeuwijk winnen in een wedstrijd/waarbij niets op bet spel staat. Heren 2 van DWS kunnen vol le winst halen bij het bezoek aan het Rotterdamse Hermandad. UVG-heren, niet best op dreef, krijgen het daarentegen niet makke lijk tegen het tweede team van St. Lodewijk. Bij de junioren' gaan de jongens en meisjes van .DWS naar St. Lode- Wijk. Aspiranten'. Wilton meisjes— UVG; DWS meisjesADO en DWS jongens—Actief. Zondag gaat SVV op bezoek bij VSV.. Daar de Velsenaren. theore tisch hekeken, nog steedsnietin veiligheid zijn, kunnen de rood-groer De werktuigkundige WD. ver. nen er op rekenen dat VSV er alles mist uit zyn hut aan boord van >op zal zetten beide punten in handen het stoomschip Aagtedijk, dat by de te krijgen, werf De Nieuwe "Waterweg ligt.- een 1 De SVV'ers moeten echter in staat portefeuille met 120 - gulden, een j worden geacht VSV er onder te hou- 20 dollar biljet en al zijn pa-j den. maar dan zal er zondag stevig pieren. moeten worden aangepakt. Volgende week vrijdag zal in Tuin dorp Kethel de Katholieke noodkerk, van hout opgetrokken, officieel in gebruik genomen worden. De inrich ting is byn3 gereed. Het altaar en de banken, in een stijl gehouden, zijn reeds opgesteld. Het kerkje biedt plaats aan 300 gelovigen, Burg. van Haarenlaan 87, Tel. 67883, Schiedam Het eerste cricket-team van Her mesDVS gaat'zondag in Haarlem op bezoek bij Rood en Wit, een tamelijk jong elftal. - Tettelaar is weer van de party en W. v.' d. Sloot moét voetballen. M. Hille, die geblesseerd was, speelt waarschijnlijk. Behoudens onver wachte wijzigingen komt Hermes— DVS met de volgende spelers uit: H, Stolk, captain; J. v. Noortwijk, wicketkeeper; A. C. Bailey, A. v, d Ende, C. Tettelaar. H. v. Meürs. Mr B. Hoek. J. Stahlie, M. Hille, H. Noor- dijk. De elfde speler wordt nog aange wezen. Het 3e elftal speelt op het complex Poldervaart tegen het Lëidse LCC. en Goede vooruitzichten. Brieven onder nr, S-657 bur. van. dit blad. De Evangelisatie-commissie van de Hervormde Kerk orgafüseert zondag avond om 7 uur in de Grote Kerk een Opendeurdienst. Spreker is ds. B. van Gelder,, Herv. predikant in Haarlem. Onderwerp: „De man, die altijd weifelde." De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Benaden-Maas houdt op dinsdag 20 mei in „Har monie" te Vlaardingen "een verga dering; aanvang 2.30 uur. Op dè agenda staat de installatie van twee nieuwe, leden en. de.behandeling van tal van aangelegenheden, zoals winkelsluitings-aangeiegenheden, 'de binnenscheepvaart op de Nieuwe Waterweg, FTT-tarieven en con tact met de K.v.K/s in E.E.G.-ver- band. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106. tele foon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Voor goed behang en stoffeerwerk Telefoon 63005. St. Lïduinastraat 65 Collectie .1958 en staal- boeken op zicht Ned. Herv. Gemeente, Grote Kerk, 10 uur ds J. A. Hebly en 7 uur ds. B. van Gelder, Haarlem (Opendeurdienst). Bethelkerk, 10 uur ds. J. G. Jansen en 5 uur ds. J. D. SmLds. OpEtandingskerk 10 uur dr. <L. J. Cazemier en 7 uur ds, H. W. Hemmes. Vredeskerk 9 en 10.45 u. ds. H, W. Hemmes en 7 uur ds. J. Gras, Kethel-10 en 7 uur ds. Brummelkamp. 11-30 uur Kinderdtenst. Ned." Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene 10 en 4 uur ds. J. Wi3gerhof, Ve«- nendaal. Evang. EiUtb. Gemeente, 10 uur prof. dr- W. J. Koolman. Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7^0 ut. Avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92.10^0 uur ds. J, B. Schouwink. Jehova's Getuigen. Volksgebouw 6.30 uur wachttorenstudie, onderwerp: „Een 1 nieuw lied voor alle mensen van goede wil". Woensdag 7.39 uur dïenstvergade- ring en theocratische bedienmgsschooï. Oud-Kath. Kerk. Dam 28,. 10 uur Hoog- mis. Chr. Geref. Gemeente. Volksgebouw 10 en 4 uur ds. M. J. Middelkoop. Oud-Geref. Kerk. Jeugdhuis Lange Ha ven 97. 10 en 5 uur ds. F. Luytjes. Baptlstengemeente. Kerkzaal Lange Haven 59. 10 uur ds. Vegter ezj .7 uur ds. J. Reiüng. Leger des Hells. Lange Haven 27.10 vu heiligingssamenkomst en '7^0 uur vef- Icssingssamenkomst. Gerrit Verba onstr. S.30 uur openluchtsamenkomst oj.v. bri gadier J. J. Kerkroan^ Ziekendienst Getneenteziekenhuls. 7 u. ds. 3. A. Hebly, Geref. Kerk. Oosterkerk 10 uur ds. W. S. Pontier (HonseJaarsdijk) en 5 Uur ds. E. J. Oomkes. Elantagekerk 8^0 uur ds. VV. A. Krijger en 4.30 uur ds. J. Vrolijk,. Delfahaven. Julianakerk 30 uur ds. J. Oomkes en "5 uur ds. W. A. Krijger. Kethel 9.30 uur ds. G. Brinkman en 2J0 uur ds. W. A. Krijger. Hëlène Permanent met'toe stel, het beste wat er is, com pleet 5.—; stroomloos 7.50 Op vertoon van. deze adver tentie 1.— korting! Daraes- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Alles op het gebied van giaa in lood. Aa-Ve Glas-in-lood- bedrijf. West Frankelandse- striaat 16, telefoon 66280. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking ais meuw terug. Het goedkoop ste ndres DUK, Groenendal la (Broersveldpad).teL 67028 (na 6 uur telef. 66789). Ledi kanten. hutledikanten, kam- pcerbedden enz.Kom eens praten. Leesbibliotheek. De nieuw-, ste boeken zijn voorradig. West, detective romans en realisten. J. Boon, Rotter, damsedijk 54. Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor. Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen. Hoogstraat 62, te lefoon 65783. Reparaties on- der garantie. Bet/in overleg. RoiriUns vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K. van Vuu ren, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2