DE ONWELKOME GAST H' 5 isterms en stilte werken betoverend fwrariiëi ÖS ssrzss&siï Hc«l^ïmó6t fkpa: lilfll SfiPSS tan €@ta Bewer M Seéébtaflek,ee,band Ronald Colman (67) overleden AVONTUUR bkl diep ondergronds ^H3 beroemde geneesmiddelen j in 1 tablet j doen wonderen I Bergen heeft privé-walvis foto Spitst icw fijne ff eed viermaal s». Issntj moeff aanI Diefstallen op het vliegveld Twente Onderzoek naar verhouding VS- Zd.-Amerika Loonsverlaging voor Tsjechen H Seiêctofle klee!band l SPROETJE SPAR s I d oor FRANK GODWI %3£% IS' Speurtocht vToens(la«; 21 mei tvi>o r ET verhaal van Nixon's avonturen in het Zuiciamerikaanse won derland ia al weer oud;, men' heelt het in alle- kranten kannen lezen. De reis van de'vice-président had tot doel, een groet en een betuiging van warme sympathie aan het adres van de Latijns- j\merikaan-if staten te zijn maar vele Latijns-Amerikanen bleken er niet erg door geroerd ie wezen. Anders hadden zij wel op. andere wijze ge reageerd dan doi»r middel van hoos geschreeuw, rotte eieren en kr-.ir van overrijpe Zuidamerikaansc vruchten, üe weinig vriendelijke gevoelens richtten zich overigens niet tegen Ni.ton alleen. Ook de consulaten en ambassades van de V.S. tuoesten het hier cn daar ontgelden. Een succes kon men Nixon s reis dan ook niet bepaald noemen. Alaar leerzaam was ze wel. Terug in zijn f.-nid heeft Nixon van Eisenhower enige vriendelijke ■woorden te boren gekregen over zijn stoïcijnsheid cn dc .onverstoorbare wijze, waarop hij toch zijn programma volgens het plan had afgewerkt. Het kan niet worden ontkend, dat in Nixon's houding veel was. wat voor hem pleit. De man heeft moed en hij heeft stijl, hetgeen zonder twijfel belangrijke dingen zijn. Maar belangrijker i* toch het feit van de vijan. digheid. die hij heeft ontmoet. Waarom bestaat in dc Zuidamcrikaanse staten zoveel bitterheid jegens de V.S.? Er is reden om aan te nemen, dat de felheid der uitingen voor Washington een (onaangename) verrassing was. Nixon is geprezen om zijn waardige houding, maar in de hoofdstad der V.S. had men geenszins voorzien, dat zo'n houding nodig zo» zijn. De veronderstelling is geuit, dat de communisten er achter zaten. Hoe men ook over het nut van dc communi-tcn mag denken, he; is toch wel prettig dat de schuld van allerlei hinderlijke dingen on comfortabele wijze op hen kan worden afgeschoven. Natuurlijk zijn wij volstrekt niet in staat om te verklaren, dat de communisten in de betogingen geen groot aandeel hebben gehad. Maar er man dan toch ook een gezindheid zijn geweest, waarop zij konden speculeren. De ervaring leert immers telkens weer, dat de communisten alleen daar in staat zijn onrust te slichten, waar Ids van hun agitatie een stemming van ontevredenheid heerst. TWEE dingen moet men in het oog houden. Het eerste is, dat de republieken van Zuid-Amerika in economisch opzicht in hoge mate van hun gxote huur in het Noorden afhankelijk zijn. En de tweede is. dat deze grote huur tamelijk protectionistisch is. Dit protectio nisme, zetelt ni.ct in de eerste plaats bij de regering te Washington, al ontbreekt het daar in genen dele. Het uit zich vooral in het machtige Congres, dat alüjd zeer gevoelig is voor de betogen van belangengroepen. De Europese landen hebben het meermalen tot hun schade bemerkt; en de laatste tijd hebben in het bijzonder de Zuidamcrikaanse republieken het tot hun schade bemerkt. Hun economie pleegt nogal conjunctuur gevoelig te zijn. omdat ze berust op één produel olie, koffie, koper, tin. En nu .de recessie in de V.S. zo duidelijk merkbaar is. is liet streven, de iroportlanden eerder dan de eigen bedrijven de dupe te laten worden, niet zonder succes gebleven. Er is nog wel meer. flct zou overdreven zijn. het gros van de Zuid- amcrikaanse republieken uls in economisch opzicht vergevorderd aan te merken; maar dat heeft niet tot gevolg gehad, dat zij in enigermate merkbare wijze uit de V.S. de steun hebben genoten, die andere achter gebleven gebieden in zo ruime ruate deelachtig is geworden. Zonder twij fel heeft voor wat Zuid-Amerika betreft het motief gegolden, dat het toch buiten de communistische invloedssfeer ligt. De conclusie, dat het ..com-, muriismë zeer lonend kazijn, ligt .voor .de hand en is, wie weet, in Zuid- Amerika ook wel getrokken. In elk geval is de wrevel over de V.S. zeef ver- breid: es: degenen, communisten of anderen, die wel .voelden voor een' relletje tegen de Amerikaanse vice-president, hadden dan ook weinig moeite hier een groot aantal mensen-geestdriftig voor te krijgen. Hot was niet leuk voor Nixon, maar hij heeft er waarschijnlijk veel wijsheid door opgedaan,; IN de V.S. kan men nu nadenken over de vraag of het wel verstandig is. de economische betrekkingen met Zuid-Amerika zo sterk té doen afhangen van de conjunctuur, als het laatste jaar is geschied. En tevens kan- hét een punt van overweging zijn, in hoeverre meer tot de economische ontwikkeling van dit werelddeel behoort te worden bij gedragen dan lot dusver. Dit is overigens een moeilijk punt. Er is zeer veel geld uit do V.S. geïnverteerd in Zuid-Amcrikn; maar daar zou me» dc dollars veel liever gebruiken om zich van de grote broer onafhanke lijk Ie maken. 1 Dit is het nationalistische of. zo men wil., het anti-kolonialistische element in de onvriendelijke houding, waar Nixon mee kennis beeft go- maakt. De redenering i?:. ge gunt ons wel onze politieke vrijheid (met overigens een voorkeur voor naar Washington kijkende dictatoren), maar ge houdt ons economisch in uw macht. Ziehier hetzelfde punt als waar mee Nederland in Indonesië in auuraking is gekomen, cn trouwens in her algemeen cle grond van zoveel misnoegen en geprikkeldheid in de „jonge" landen jegens liet Westen. Wij vermelden het aspect, zonder er te diep op in te villen gaan. Er zijn natuurlijk ook vormen van nijd, waaraan hrt niet mogelijk is. veel 1 toe te geven. Opbouwende steun aan achtergebleven gebieden is waardevol, maar vrijheid en welvaart moet ieder \olk tenslol'.e zelf verdienen. newie I.M.J Amerikaans filmacteur SANTA BARBARA. De film acteur Ronald Colman is, 67 jaar oud. in het ziekenhuis van Santa Barbara" (V.S.) 'overleden als ge volg van een longaandoening. Tót vrijkórt voorhet uitbreken van de tweede wereldoorlog speel de hij jeune premier-vollen. Hij ver wierf een Oscar voor zijn rol in „A double life". In zijn. lange ac teurscarrière werkte hij mee aan meer dan honderd films. De laatste ja ten trad Colman met zijn vrouw Benita Hume op in „Halls of Ivy", een van de bekendste Amerikaanse tel e visieprogram ma's. Uitsluitend voor zijn genoegen vervulde hij een kleine rol in „De reis om de wereld intachtig da gen". Op het hoogtepunt van zijn car-, rière verdiende Colman 150.000 dol lar per week. (Van' èèh onzer redacteuren) wankelen onder hun voeten en storten Het bleèf .stil. tk riep: „Hallo' Hal- doordat aan de .bovenkant van mijn 7 i fF in rir hpi l-inrf Mnr. neer-duizenden kilo's steengruis mee-lol" dijen de' riemen van mijn harnas 1/ t A ./v-wtu. ivo/ voerend. „Ik was erg bang in de „Het duurt niet lang. Tien mi nu- te veel knelden. Het duurde tot in V bert Casteret, als zijn grotten. Vaak maakte ik plotseling ten, misschien... een uur". het oneindige... In het gebeel heeft otidrr? hem ptl pvIcpIp Inné'e rechtsom keert, dan vluchtte ik met Ik ontplofte: „Eeo uur"! bet twee uren en twintig minuten v bonzend hart omdat ik geheimzin- „Misschien moeten \ve. je weer la- geduurd. Graag had ik in slaap wit- meenemenvoor een'tocht door nige geluiden had gehoord, of-alleen ten zakken". len vallen of het bewustzijn willen de bergachtige streken in Zijn meende dat ik ze had ge- „Wat"?, hu brülde ik, „Wat? Me verliezen. Maar dat zou té heerlijk neboortelavd Cavrnrme boord laten zakken?Maar 'dat' is waanzin", zyn geweest. Nooit in mijn leven geuoorzeiana Lrascogne. Up een Geen heeft de ondragelijke span- Stilte. „HalloZouden jüllie me had ik me zo.ellendig gevoeld stMle plefc m de ruige bossen, ningen. die de speleologen soms door- niet vijftien meter kunnen optrekken pit js het verkorte verhaaT van picknicken Zij; na tot de richel, Op 290 meter?" Haroun Tazieff, een dier bezetenen j I -!. Haroun Tazietx, een der makkers „Onmogelijk".., die het ondank* atie donro#.Btane de maaltijd Stelt va- van de verongelukte Marcel Loubens '„Luister: ik hang hier midden in Sfen de ondanks hïtafsehuwelHkl der Casteret voor geen water- °dtf hüï? S^Su- 'de o rot van Bami- 1™ ,V. e a£®rond.;v511 -Pler™T ?'.?hle dïerall aan. Ik wees wel tien b os lrof ond31,ks kou sldta wn. au c/rol van aacu Samt-Martxn zesendertig uur lang kilo meer aan toen ik opsteeg. Je zaamHeid duisternis niet kunnen la- ran te bezoekenbij zijn stervende vriend waakte en moet me laten optakelen tot die ri- ten af te' daien jn de nnviën in do Hoewel een tante zijn stoffelijk overschot hlelp begra- chel". huidvanAoéde? aarde gedieven ttoewei een tante Veu. Augustus 1952: Labeyrie en Oc- „Gaat niet, kerel". doir ee£ jïfaemeen me^ t „griezelig' vindtchjalini zijn al, hangend aan de vijf. „Laat me dan in hemelsnaam maar hoefte aan U D* zoekt Casteret sr. een Qids OV millimeter „dikke" stalen kabel, om- -weer zakken". Ria r* „„„j7.k„ SZ hoog getakeld. Dan is Tazieff aan „Onmogelijk. Cfte hen naar de spetonk brengf. de beurt: „Ik kwam aan het grote Eensklaps was het met mijn ge- Moeder Casteret moét haar blok, voelde me opgetild en ging duld gedaan. „Hallo! Hallo! Wat js zoontie hel-npn hiï W Yfrinfrm loodrecht naar boven". Soms hoort hij er toeh aan de hand bij jullie? Zeg zoomje neipen op net ajdalen per telefoon vragen van z(jn vrienden, het dan toch. ais man tégen man! Je langs de glibberige, vty Steile veilig naast de loodrechte ingang hoeft me niet als een kind te behan- Kellinq. De banqe tante aarzelt van de afgrond. delen, ais het iets ernstigs is, zeg t. - -i'i «et me dan, voor de drommel, Hal- even, aun trekt zij haar rokken io-. stralc oTTi zich heen en laat-zich Het bleef Stil. Ik tierde:",.Je kunt angstig gillend, omlaaq qlijdeh. toch tenminste het contact wel bewa- 3 J s*« ren! Je denkt' zeker dat het gezel lig is hieri Hallo"! Niets. Willoos hing ik in 't ondoor dringbaar duister, door een mantel van ijskoud water omgeven. Eindelijk werd ik weer toegespro ken. Ik herkende Janssens. Hij legde me uit dat de lier een wonder van mechanische perfectie overigens te licht en te broos bleek om lasten van meer dan honderd kilo (Tazieff nam veel gereedschap mee omhoog. Red.) uit de grenzeloze put op te avontuur en op zoek naar gegevens, die de wetenschap kunnen verrijken. Midden in de zaal steekt de gids een bos'stro iri "brand zodat allen kunnen zien hoe groot de grot is. „De vlammen wierpen een roodach tig schijnsel öp muren en gewelven, maar de hoeken bleven donker en de contouren vaag. Ik voelde de ge heimzinnige aantrekkingskracht van dit romantische decor. Ik was me bewust, dat ik op de drempel stond van een nieuwe wereld vol myste- „Gaat het goed?" ricuze dreiging en ik had het heftig ..Het gaat goed, dank je" ..„„.„e. verlangen door te dringen tot in het „Praat maar veel", zei Cosijns (de- trekken. Boven heerste koortsachtige verste deel van de grot waar bet zelfde .natuuronderzoeker, die met activiteit: Cosijns, .Pierre-Louis, de daglicht nooit kon komen Stilte, prof. Piccarö in een luchtballon tot m mecanieien, Labeyrie. Delteil allen eenzaamheid, duisternis: het zijn de stratosfeer doordrong. Red.), „dan specialisten wat lieren betreft zon- woorden die me nu nog betoveren, weten we meteen of de telefoon re- nen om middelen om de lier te ver- ze brengen me in extase en wekken gelmatig functioneert". sterken, onmiddellijk het vurige verlangen T ',0" v""'" me v^ecr onder de aarde te bevinden", - schrijft Casteret later („30 jaar onder niet", zei ik. „Veiliger zoantwoord- Iansspn„ do aarde'1}, over zijn eerste ervarüt- de Max. Cosunsmeft in „Een kwartierr twintig minuten mis- -gen als grottenonderzoeker. de ruimte, op «ju,3o meter hoogte en We dat hnrir„t van af piorre- Speleologen zijn géén helden. Zij du5„e ^fad^di^^ de6schemerige Louis boort een gat door de as van kennen, sterker wellicht dan wij, w l «ill de katrol. Zo meteen zet hij er een vrees, doodangst. juist als zij honder- S rl mmp stelschroef in", den meters onder de grond moei- Ifc begreep het nauwelijks, maar zaam voortgaan, soms kruipend door liln 'T-ectfc ik was blii technische bijzonderhe- spleten van slechts enkele decime- ^ölenvanmijn lamp taak. Zestig, d r t horen, iets anders --- - J zeventic meterPlotseling stokte dan dit ^ne, iets anders dén dit tr-Virti TOni- water, iets anders dan dit getol, dan Êebeurt 5fdie afschuwelijke vermoeidheid, dsn Langzamer dan mijn voorgangers T ging ik omhoog,,vËrg vlug ggat bet °Jg'eduwen maet"?, "meeL ik B FRANKRI3K PjANJE FRANKRIJK F PAN JF ters hoog, of tot hun .kin wadend zeventig meter door wilde stromem waarvan de tem- e --a-P peratuur slechts enkele graden boven het vriespunt is. Verdwalen zij niet in die nog nooit dobr mensen betre- den spelonken? "Als het water van dur die volkomen' "onberekenbare rivier tjes maar twee centimeter stijgt, dan.» Rotsblokken, tientallen tonnen zwaar. Casteree's seboortcstreek Gascogne, dar, vol zit met grotten en spelonken. Ook de Pyreneeën Is een stuk poreuze buid van moeder aarde. Bil p|n, snep of .Undetig ge*ott io^l «o i (ailel rfai U veer «et pfetier Uw werk kunt deen 1 (Van onze correspondent) KOPENHAGEN. -Noorwegens grootste havenstad Beroem heeft een ongewone toeristische attractie ge kregeni'il. een tien meter lange wal vis, die zich' in het algemeen zelden in dit cteel van de Atlantische Oceaan ophoudt. D„e walvis is per vergissing het havenbekken binneugezwommen waar hij door het gekrioel van grote en kleine schépen in de war geraakt is en geen kans ziet er weer uit te komen. Gebrek aan voedsel lijdt de zeldzame gast niet en hij schijnt.het naar omstandigheden goed te ma ken. Een voorstel liet dier te doden is door de inwoners met verontwaar diging afgewezen. (Advertentie LM.) Voor zwart/wit en kleuren 3 QE WERELOBEROEMOE ITALIAANSE FILM Zo hing Tazieff twee uur en twintig minuten in de schier grondeloze af grond van dè Plerre-Saint-Martln. IAdvertentie LM.) voordelige manier Castella "Woiwas in huis te halen. Zeer tijdelijk be taalt u voor dit prachtige fijne-was- middel...; slechts een kwartje per Voordelig Castella-aanbod Heeft u zich voor dit voorjaar een .fleurig nylon jurkje uitgezocht? Prachtig. Maar het zal heel wat mar 'len gewassen" moeten worden. En wees 'daar echt niet bang voor. Cas- ,tella Woiwas gaat .uiterst behoed- i zaam om met uw fijne spulletjes. Na talloze malen wassen zijn wol en J nylon, uw jumpertjes, uw fijne lin- geïie nog.zo nieuw en fris als op de dag., dat ze .'kocht. Met Castella i Wotwas gaan alle .tere weefsels wel vier maal zo lan^ 'mee! En u heeft [nu de gelegenheid, op een uiterst pak! Alie dames, die twee pakken Castella Gezinswas of Farete bij haar winkelier bestellen, hebben- recht op een pak Castella Woiwas tegen de tijdelijk geldende prijs;van 25 et. Voor deze actie is jn iedere winkel een beperkt aantal pakken Castella Woiwas beschikbaar. Het is dus raadzaam, direct op dit aanbod te reageren,-vóór de normale, prijs weer van kracht is! ENSCHEDE.- - De marechaussee [heeft vier militairen van de op de ,viiegbasis Twente gelegerde lucht. [doelartillerie gearresteerd,, op ver» [moeden van diefstal van 13.000' kg [stalen rijplaten, waarvan landings- i banen worden gemaakt. Zij zouden Door trein gegrepen en aan gevolgen bezweken (Van onze correspondent) NIJMEGEN. Op het stations- emplacement is gistermiddag de 35- jarige J. Dijkstra uit Eist door een goederentrein overreden. Hij werd zó zwaar gewond dat hij korte tijd later is overleden. Dc heer D. vvas in dienst van een particuliere onderneming bezig met - - - .werkzaamheden aan een wissel en 1 deze rijplaten, als schroot hebben was zozeer daarin verdiept, dat hij t verkocht aan een opkoper in Almelo, de trein niet heeft horen naderen; WASHINGTON De Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van de Amerikaanse Senaat heeft een volledig onderzoek gelast naar de be trekkingen tussen Amerika en La tijns Amerika in verhand met de aanvallen waaraan vice-president Ri chard Nixon bloot gestaan heeft. De commissie besloot verder een nieuwe subcommissie in ie stellen, om de noodzaak te onderzoeken van een" intensiever bestudering 'van de Amcrikaanse politiek elders, in. het licht van de recente anti-Amerikaan se uitbarstingen in Libanon, Indone sië, Birma en andere landen. PRAAG De wijziging in het stel sel van arbeidsnurmen cn premies, die voor een groot deel van de ar beiders neerkomt op eeti loonsverla ging in sommige gevallen van 15 of 20 procent heeft in Tsjccho-Slo- tvaküe grote ontevredenheid gewekt. De overheid heeft meegedeeld, dat zij de tering naar^ de nering moet zetten. Als het arbeidsrendement om hoog gaat. zégt men. kunnen ook de lonen beter worden. (Advertentie l.M.) VOOR DUIZEKD £H ÉÉM 0OELEIH0EK Advertentie I.M.J t ''tjSÖÜ-vëklcwèi-lcjes':. 'V; '.if'4 bij uw kantoorboekhandelaar J ENSCHEDE; Bij de textiel fabriek Van Heek en Co. N.V. te En_ schede is een verkorte werktijd van 2 tot 21^ dag per week ingevoerd, voor 125 tot 150 personen, ongeveer 8 pet. van het totaal aantal in dit bedrijf werkzame arbeiders. Het be treft hier de afdeling smaldoek. IK fAOÊT NLT ootri OF IK DÉ DÉ.UR th 0£ GflfErl HOUD. f£RW»JL ÖllP £R WAT RAadtN U AAIS ZOU IK BIJ Dt ófWO- POliTlt OAAN PRWÉ-DlTEC W0R0ÉM Dat hatiót E.R van aé MAAR WAT j£ OOK DOÉT tRUjK ELRBrtDlG HET HET BO«r VAN DOOR GAAT Bedankt VOOR HÉT WATER SPROETJE. ItRwnt HANlLtr SCHijrtHtlUd 60ËDL RAAD ÖttfT MAAKf Zljfl HAUDLANóZÜ ZICH UlT Dé VOtTtti MéT ££Ji VRACHT BOWMAN' rtLb Die MecR dan too ooo dollars WAARd i5 3311. Dick heeft Mnrgot sne! ingehaald. Zij is helemaal overstuur en barst in snikken uit wan neer Dick zijn urmen om haar heen slaat. „Ze be handelen mij als een gevangene." snikt zij. „en wat kun >k er icgen dr>en? Ik ben geneed in nun macht." „Hoor eens." zegt Dick, „het feit. dat je oom je kort na je geboorte als wees heeft ge adopteerd, geeft hem nog niet hot recht om over je leven te beschikken. Jij moet hier vandaan, Margot. Je kunt hier onmogelijk langer blijven." Tante Amelie is teruggekeerd naar de salon en bevend van opwinding vertelt zij haar broer, wat zij zojuist heeft gezien, „Je vergist je niet, Ame- 6lhG Ex-N IÉIÉ.N lie? zegt B Harper was ders kunnen kend." zegt A je zal hem overeind komt „Wie zou het an- Ik heb hem her- DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE herkenbaar aan de met stijlen af gezette ingangen: ze onderzocht ze met haar sigarettenaansteker maar ze varen alle leeg. 2e rappor teerde deze a.in ,'amforth cn hij ging met haar mee om ernaar te kUken -— jawel, daar had je het, zet hij: va omgeving was er mee bezaaid, maar ze wartn allemaal leeggeroofd en voor hem dus waar deloos. Op de avond voordat ze naar Cas- sablanca vertrok ging Julia naar de bar in de hoop een laatste woord met Purcell te kunnen wisselen, maar 73 blootgelegd was kon men zien dat hoewel het nog heel vroeg was, was de aarde naar binnen was gevallen het café niet leeg meer, *n lange man De volgendts dagen heerste er een langs de trap tot in tie verborgen met donkere glazea zat op een van koortsachtige activiteit op het voor- kamer: onder zijn supervisie liet de hoge barkrukken te lezen in Le gebergte. Carnforth - drong met Carnforth deze door de Berbers Mensonge dc Vanger. Julia kracht aan dat ten minste zes van wegscheppen hij was getroffen een klein beetje geërgerd, keek nau- de Berbers van Madame La Bess door het feit dat ze biezen manden wetijks naar de indringer toen ?.e naar boven zouden klimmen zodra mee hadden gebracht waarin, ze de zich naar haar tatel begaf. De lange hij arriveerde om onder zijn leiding aarde konden (frasen. man had echter zijn krant laten zak te graven, terwijl ze hun middag- „Ah, het zijn'nog niet zulke dom- ken. sprong van zijn kruk cn riep maal mee moesten brengen om geen oven, die Berbers," merkte Madame „Julia! Wat doe jij in godsnaam tijd te verliezen zodoende was hij La Besse ijzig op „Het is niet de hier!" hij-kuste haar hartelijk, in staat aan meer dan een. heuvel- eerste keer dat zë een graf "blootleg- „Angus, jij? Ik herkende je niet tje tegelijk te werken. Er zijn ver- gen!" met die spookachtige bril op" zei Ju- schiïlende eigenaardigheden aan Binnengegaan,' zagen ze bij het lia, terwijl ze de Hertog van Ross- Phoenicische graven, in ieder geval licht van de lantaren, die de> profes- shire terugkuste, zij het ietwat he in Marokko. Eén ervan is dat ne- sor meegebracht had, langs de zij- heerster. „En waarom ben jij hier? gentig .procent van de graven al ge- kanten- van de grafkamer rauwe O, ik weet het jij zit op de Fr' opend zijn geweesten leeggeroofd stenen nissen waarin de kisten van dit was het geval met de eerste dode Phoeniciërs eens met eerbied drie van de vier die de professor waren geplaatst en die nu leeg wa- onder handen nam. Een andere ren. Al met al was het nogal aan- eigenaardigheid is de vervelende om- doenlijk, dacht Julia deze niet- standigheid dat,,zodra men een graf Christenen, die zoveel zorg hadden heeft geopend men er mee door moet besteed aan een verantwoorde en gaan totdat men beeft vastgesteld dat prachtige rustplaats voor hun doden, het leeg is of de inhoud heeft verwij- Maar hoe verantwoord, hoe aan- derd; anders zullen de vindingrijke doenlijk deze tombe in l et bijzonder Berbers uit de omliggende dorpen ook was, hij was. nu leeg. De pro- Ze ging zitten en de Hertog bracht 's nachts komen - tiezwermen, de fessor maakte aantekeningen en no- zijn glas naar naar tafeltje". Pureeü opgraving voltooien en alles mee- teerde de afmetingen twaalf voet sloeg deze ontmoeting m"t onverho- nemen wat var enige waarde is. lang, zes voet breed, zeven voet van len belangstelling gade. De enige oplossing om dit te ver- de vloer tot het hoogste punt van „En vertel nu verder", zei -lulia, hinderen is om een wacht te plaat- <Je met stenen beklede, zoldering toen de Hertog zijn glas naar haar sen bij het niet r%heel uitgegraven maar dat was het enige dat er voor opgeheven had, „Ik ben. erg nieuws- si-af tijdens de urén dat het donker hem aan zat, en nil ging verder naar gierig;-. is zijn andere met steenhoopjes ge- „Mijn beste Julia, gewoon omdat merkte heuvels. Hoewel Julia bij het 'k geen brood en kaas kan kopen, Het eerste graf was een prachtig, opgraven van de eerste tombe opge- laat staan een borr als sk langer exemplaar en fascineerde Julia in' wonden was geweest, verloor ze met dan twee maanden pc „taai in net hoge mate: men trad er binnen door haar vlinderachtige manier van Verenigd Koninkrijk verblijf! Ik heb een elegante, kleine opening van doen spoedig alle interesse en het helemaal uitgerekend: drie .we stenen pilaren en 'deurstijlen van- dwaalde ze de volgende dagen doel- ken breng ik met Mollle jr in Lon- waar een korte trap naar een ka- loos over de kam van net voorge- den t.jtums „the season", ei r i e doeh- mer leidde bedekt met keurig ge- bergte, kijkend naar ooievaars en ters. houwen platte stenen. Toen de spa- reigers op het moerassige land in de v.'at h den van de'Berbers de laatste grond diepte en naar de culinaire bedrij- die de ingang aan het oog onttrok vighcid van de bemanning van de weggehaald hadden, beduidde Carn- Fineita op het nogal vuile dek, forth hun dat ze opzij moesten gaan waarbij haar verrekijker haar goe- en deed heel voorzichtig het laatste de diensten bewecf: Mum- tijdens stukje zeif, bijgestaan door Julia met haar omzwervingen stuitte ze nog haar troffel. Toen de deuropening verschillende malen op lege tomben. v 'o 1 i t y maar dat neemt niet weg, wat doe je hier?" „Mijn beste Julia, wat we allemaal doen proberen in 1 ven te blij ven ondanks de Kanselier van de Schatkist! laar wat wil je.drin ken? Wat vind ik dit leuk:'' „Scotch, evenals jijt mijn beste An gus", zei Julia „maar niet op een van die pilaren, Dit is mijn tafeltje". 2 season", ;cste.kind! - on i an scholen me kosten; 1 weken in augustus op Invers op korhoenders te paar vrienden te veertien dagen om zalig in mijn een tje achter he' wild san tu sluipen op Gartavaigb. En dot is dan al!es," (wordt vcrvoigJj ie Kusujii. ""IJ op In ver glass i jagen als i'.< e loge'en heï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1