Verne weinig van s VmhcJk AVONTUUR lokt diep ondergronds dóór FRANK GODWIN SPROETJE SPARK: Donderdag 22 mei 10S8 A L meer dan een wei ;fc la tip, komt elke middag een vr -ouw van een jaar'of vijftig by me bellen. Zy is - krankzinnig. Met een ..„Qfistpjae"^" schrille stem begint ze tegen me té ratelen óver" de kernwapens, over God, over de wereldondergang, 0ver de zondvloed en nog een paar motie- ven, die ze allemaal dooreenhutselt tot een betoog, waaraan je geen toitto kunt vastknopen. Het heeft geen zin iets terug te zeggen; want zeAuistert toch. niet. Met gtoté, radeloze ooen kijkt ze me aan en. ze praat maar door, steeds sneller en verwarder. Ik ittister altijd met'een zekere .wroe ging naar hoar, want zéheeft iets van een erbarmelijk tyds&ymbbol,. vind'ik. -•'; De meeste mensen, die in medische zin;, normaal zijn, praten bijna nooit over het probleem van dé kernwa pens. Het is te groot^voor de conver satie. Terwijl de angst, als een soort permanente migraine, in ons -leven meedreïnt, doen we de gewone din- petjes. Kijken, naar de televisie.' Spe len canasta. Drinkeneen drupje, Gaan eens naar de bioscoop. Bet kan niet veel anders, maar eigenlijk is onze schynrust, 'in de schaduw wan aHe onvoorstelbare, onheilen, waar aan op het rnomenl door de vaklui wordt gedokterd. veel krankzinniger dan het gefabuleér van de uit de rails geraakte juffrouw, die haar zeer reële verontrusting, alleen .nog maar kan uiten in een eruptie van onsa menhangende geluiden. Omdat ik op de vraag, -wie van ons beiden nu'ei genlijk gek is, wel een wettigmaar geen overtuigend antwoord weet lutster.ifc «laar ©eduldip naar haar. Nu zwijgen -niet alle normale men sen over het probleem. De pacifisten bijvoorbeeld roeren zich en voeren heftig actie tegen de kernwapens. Ik wou dat ik pacifist was, maar tcie helpt me af van een paar realiteiten, waar ifc nu eenmaal niet omheen kan? Laten we kier, in het westen, een zijdig ontwapenen," zeggen de paci fisten. „Ja, maar dan komen deSussen," antwoord ik. Lange tijd betoogden mijn pacifis tische vrienden dan, dat ifc my daar in vereiste, aangezien dé Russen ons helemaal niét willen overheersen Dat is een standpunt, maar tevens een politieke prognose die ifc niet deel. In de laatste tyd paou veel pa cifisten een stap verder. Ze zeggen: „Goed, latenÖe Russen dan maar komen. Alles is beter .dan vernieti ging. Liever slaafdan dood". Dit standpunt tvordt ook gehul digd door dominee Buskes, die in een artikel schreef, waarin hij onder ■meer zei: „God wil dat u?y leven. En als God ons laat .leven, zelfs in slavernij, zoals Hij onze broeders in Honparye in slavernij laat Ieven en niet .laat doodgaan, hebben u?jj niet het recht ie zeggen: liever dood dan slaaf." Als ifc dat lees, denfc ifc: moet hier nu eigenlijk niet staan onze broe ders in Hongarijevoorzover, die nog niet zijn uitgeroeid"? Daar hebt u' nu een van de realiteiten, waar ik zo moeilijk om heen kan. De mensen, die, met de dood In het hart, op het standpunt van het machtsevenwicht staan, dragen een geweldige verant woordelijkheid, daar hebben de paci- fisten gelijk in Maar hoe zwaar de verantwoordelijkheid'is, die de paci fisten dragen zie je pas goed, geloof ik. als je het aantal onbekende facto ren In de problematiek .vermindert door eèn.beetje inet dé'Chistorische feiten tè schuiven. Stel het eens zo. We leven in dezelfdeatoomnacht- m err ie, die nu ons bestaan verpest, maar we worden niet bedreigd door de Sow jet Unie, maar door Hitier en ivc weten wat de Nazïbezetting zal betekenen. Het uitroeien van een paar midi- oen Joden, bijvoorbeeld. Nu zeggen de pacifisten tegen mij: „Laat ons eenzijdig ontwapenen. Laat Hitier maar komen. Liever slaaf dan dood." Maar een paar milZioen zullen «iet eens Slaaf mogen zijn. Die gaan er aanal wil God dat ze leven. Vindt dominee Buskes nu, dat ifc die verantiooordelijkheid mei moet torsen? Kan hy het? Ifc' zou het best' eens willen weten. Want net als de krankzinnige juf frouw, die elfee middap bij mij komt bellen, besta ik voomamelyfc v« onbeantwoorde vragert. KRONKEL. Advertentie J.M:), HET li VenkoJc KWALITEIT Mokka Sticks NIEUW: Croqnante wafel- staafjes met een pittige •crimcvuiliog.in een char mante verpakking. Prijs 85 cent. (Advertentie l.M.) VERPAKTE BiSCUlfS... die lijn heerlijk) DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE NEE HOOR'. Ik molt hem zitn T£5M£RtM mAAR -HOE KOM IK.VAM DAT C LASTlóL JOCH AF?.. Y IK Eu O _|A... E.VLH DIT GLAS Y MAAR DL KEUKtri V BREM&EM Hoe Schaduwt u ten VLROACHTL.MLMttR? Utter u ML MOü w MODUS 5peotrjE.\ je zou mét ML DAM- i> S6" S 3312 Het dossier, dat Ted Williams aan Rob probcerd de assurantiesom van dc .Rose of Heil- Hall en bespreken de problemen, die hen bezig heeft gegeven is zo boeiend, dat Rob tot laat in wick" in handen te krijgen door het schip te houden. De oude Brian heeft een jas aangescho- ae nacht opzit en leest. Zo langzamerhand wordt laten vergaan. Trilby is hiervoor gearresteerd ten. zijn jachtgeweer gepakt en is nu op zoek het hem duidelijk wat er zich rondom de „Rosé en veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf, naar het tweetal. Hij ziet Dicks auto staan en of Helwick" heeft afgespeeld. Zo'n 25 jaar geleden Hij is in dc gevangenis overleden Terwijl leidt daar uit af. dat beiden niet ver uit de buurt waren Brian en zijn zwager Trilby kleine reders Rob zich in deze trieste historie verdiept, lopen kunnen zijn. met grote financiële zorgen. En zij hebben ge- Dick Harper en Margot door dc Uiin van Douglas

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1