In Menado werkkabinet nu zonder Sjafroeddin Terreinverlies voor opstandige troepen AJC opgeheven na 30-jarige arbeid CST1FLE2 iifmt kmê alle hout 1 Atoomexperts binnen drie weken bij een Maas in Limburg sterk gewassen Djakarta krijgt voor f 9,5 miljoen wapens uit VS Tivee lichtgeivonden Bus met 15 man reed sloot in Francis Garco overleden Sportvliegtuig neergestort CCKP vraagt steun van het publiek Moordaanslagen j op Cyprus Oud-redder op Texel ten grave gedragen Werkplaatsde overgang tot nieuwe vorm PHnP* Kijkers era kijkgeld Geen aanval op Moorman SPROETJE SPAR door FRANK GODWI Speelse Speurtocht (f Dinsdag 27 me! 1958 MANILLA Volgens radio-Meöa- do heeft de Indonesische tegenrege ring de Instelling van een „werk kabinet" aangekondigd, dat zijn zetel heeft in Menado, Het kabinet zal worden opgeheven zodra de revolu tionaire regering weer bijeen aai kunnen komen. Kolonel Warouw is zouden enkele opstandelingenleiders zijn gearresteerd. Radio-Djakarta meldde maandag dat de troepen der centrale regering de opstandelingentroepen op Halma- heira in de noordelijke Molukken. hebben omsingeld. De opstandehn gen werden uit Djaiiolo, de hoofd' -V °7 "'"tl' "tL uc muuj-u- m de nieuwe regering waarnemend plaats van noordelijk Halnsaheira. -mmetaverdreven naar door de Japanners aangelegde verdedigingslinies. Volgens de jongste berichten uit Noord-Celebes zouden daar vier schepen van de opstandelingen tot zinken zijn gebracht en dertig re bellen zijn gedood tijdens de lucht aanvallen, die de luchtmacht der centrale regering in het begin van deze maand heeft uitgevoerd. In een communiqué deelde het In donesische leger 'zondagavond mee. dat regeringstroepen op 21 mei de eilandengroepen Sangi en Talaud, minister-president en minister wederopbouw, industrie en defensie In het kabinet hebben onder meer ook zitting dr Soemitro, Financiën en Handel (en waarnemend minister van Buitenlandse Zaken), prof. Mochtar Lintang; (Sociale Zaken en Arbeid en waarnemend minister var» Binnenlandse Zaken) en kolonel Sa- leh Lahade, (Justitie en Binnen landse Veiligheid en waarnemend minister van Voorlichting). Hadio-Menado maakte geen mel ding van het lot van Sjafroeddin, Het nieuwe kabinet streeft naai een verbod van het communisme, het verdrijven van het regiem van Soe- karno, volledige autonomie aan de buitengewesten, juiste financiële ver houdingen tussen de centrale rege ring en de provincies, herstel van de nationale eenheid en regeling van het geschil over Nieuw-Guinea on der toezicht van de Verenigde Naties. In Makassar werd zondag officieel meegedeeld, dat vijf vooraanstaande leiders van de opstandelingen gear resteerd zyn. Volgens betrouwbare bronnen bevinden zich onder de ge arresteerden ook Saleh Lahade en Mochtar Lintang. Ook op Borneo ongeveer 160 km ten noorden van Menado hebben bezet. Volgens een onbekende radiozen der van de opstandelingen plegen guerilla-strydkraehten overvallen op stellingen van de regeringstroepen in Pajakoemboe op Sumatra. Vorige week werd deze laatste basis van de opstandelingen in West-Sumatra door de regeringstroepen veroverd. De troepen der Indonesische cen trale regering hebben een offensief ingezet tegen opstandige elemen ten in het Zuidwestelijke deel van Celebes. aldus deelde radio Djakar ta maandagavond mede. Tijdens dit offensief werden in Pare Pare ver scheidene opstandelingen gevangen genomen of gedood. Dit was de eerste officiële aan wijzing, dat de opstandige bewe ging- van Noord-Celebes zich thans heeft uitgebreid tot het zuidelifce deel van het eiland. Versterkingen zijn naar Pare Pare onderweg. (Advertentie l.M.) Van Nelle bestellen! Eisenhoiver stelt voor: WASHINGTON President Eisenhower heeft aan de Russische premier Cbroesjlsjew voorgesteld, dat Amerika en Rusland wetenschap pelijke experts aanwezen, die bin nen drie weken in Gcnève zullen beraadslagen over de manier waarop een stopzetting van proefnemingen roet kernwapens gecontroleerd kan worden. Eisenhower zegt ïn zijn brief, dat aan de kant van het Westen experts benoemd zouden kunnen worden door Amerika, Engeland. Frankrijk en mogelijk andere landen. Dit opent voor Rusland de moge lijkheid experts mee te brengen uit Janden als Polen en Tsj echo-Slowa kije, indien het dat wenst. De enige voorwaarde welke Eisenhower stelt is dat de geleerden gekozen moeten worden op wetenschappelijke' en niet op politieke gronden. (Van on2e correspondent) VENLO Door de aanhoudende en. plaatselijk zeer zware regenval (zondag viel er hier zelfs 19 mm regen) heeft de Maas voor de tijd van het jaar met 12.50 boven KA.P. een abnormaal hoge stand bereikt. De zemerhaven en loswal te Venlö zijn overstroomd en staan plaatse lijk een halve meter onder water. Tweede pinksterdag steeg de rivier een halve meter. (Advertentie LM.) Van Nelle bestellen! WASHINGTON lilt goed inge lichte bron wordt vernomen, dat de VS exportvergunningen tot een to tale waarde van ruim 4,5 miljoen gulden hebben uitgegeven voor klei ne wapens en ander materiaal voor Indonesië. Amerikaanse firma's mogen voor een bedrag van ongeveer 190.Q00 gut den aan pistolen en munitie voor de Indonesische politie uitvoeren. De rest van het bedrag is bestemd onder meer voor onderdelen ten behoeve van de Garoeda-luchtlijnen en voor de Indonesische luchtmacht. Er zijn aanwijzingen dat tenslotte licenties zullen worden verstrekt tot een to taalbedrag van 9H miljoen gulden, waarvan de helft bestemd zai zijn voor de Indonesische politie. (Advertentie IM.) Van Nelle bestellen! AMSTERDAM Op de verkeers weg tussen Loenen en Nieuwer- sluis is een autobus van de NBM op de lijndienst Amsterdam—XJtrecbt met 15 passagiers door een lekke baad in een. naast de weg gelegen sloot gereden. De wagen kwam zijdelings in het water terecht. Door de schok wer den twee passagiers licht gewond. De overige inzittenden kwamen met de schrik vrij. De autobus, die op weg was naar Amsterdam, kon pas enige uren na het ongeluk uit de sloot worden gelicht. Het verkeer werd ernstig gestremd. FARIJS. De Franse schrijver Francis Carco, die bekend staat als „de dichter van de Bohémiens", is maandag op 71-jarige leeftijd te Pa rijs overleden. Hij heeft lange tijd in Montmartre gewoond en was bevriend met Pi casso, Utrillo Vlaminck en andere schilders. Zijn bekendste werken nale Lpcbtaartscbool vla* voor d, 1 2fe."J®usTlï "rHl>mme to" ljuc en „ra xrue toegangspoort van het vliegveld j Hilversum neergestort. Het vlieg-1 tuigje, een Piper Cub was een uur j tevoren opgestegen. i De Amsterdamse sportvlieger A. M. Dwinger keerde no een tocht boven het Gooi terug, toen de stuurkmippel van het vliegtuig los- j raakte, waardoor het toestel onbe- stuurbaar werd. Het toestel stortte neer in het struikgewas vlak langs de weg naar het vliegveld. Veel zondags-wandelaars ont snapten aan een ernstig gevaar, ook een vader met drie kinderen, die enkele meters van de plaats waar fc°t toestel terecht kwam. lanes de weg zat. LOOSDRECHT. Zondagmiddag is een sportvliegtuig van de Natio- DEN HAAG. In aansluiting op de telegrafische mededeling aan de minister-president, waarin het CC KP zich bereid verklaarde, de zorg op zich te nemen voor als verste keling repatriërenden, die niet zul len worden teruggezonden, maar die naar het oordeel der regering over het algemeen niet voor overheids zorg in aanmerking zullen komen, heelt dit comité thans een oproep tot de Nederlandse bevolking ge richt. Hierin zegt het CCKP, dat NICOSIA, Op Cyprus ziiö maandag verscheidene mensen ge- i wond in botsingen tussen linkse en rechtse Cyprioten, nadat er vijf po litieke moorden in het weekeinde waren gepleegd. Deze moorden worden toegeschre- ven aan de verzetsbeweging EOKA De laatste van de vijf moordaanslag gen werd maandagochtend te Fa- magusta gepleegd. Er werd maandag 24 uur gestaakt op het eiland. Sommige Winkeliers hadden hun zaken met gesloten, on danks de stakingsoproep van onder communistische leiding staande vak bonden. (Advertentie l.M.) Van Nelle bestellen! Dat de ptnkstcrdmkte l*ngs de weg niet geheel zonder ongelukken zou aflopen, viel te vooralen, Eén der ernstige ongevallen deed zich ln de nacht van zondag op maandag om streeks half twee voor onder Utrecht, waar de veertigjarige schilder H. H. Hagen uit Amsterdam met zfjn wa gen slipte, toen hij met een vaart van honderd kilometer de afrit van rijksweg 22 naar rijksweg 12 tracht te te nemen. De auto sloeg driemaal over de kop en kwam daarna op de andere weghelft terecht. De heer Hagen heeft het ongeluk niet over leefd. een echtpaar uit Amsterdam, dat bij hem In dc wagen zat, kwam ,er met de schrik en lichte kwetsuren, af. (Advertentie LM.) Van Nelle bestellen! DEN BURG In Coksdorp op het eiland Texel is zaterdagmiddag het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de op 80-jarige leeftijd overle den oud-redder G. van der Kooy, die I zonder één tegenstem en met vier (Van een onzer verslaggevers) VIERHOUTEN. Een buitenge woon congres vaa de Arbeiders Jeugd Centrale heeft zaterdagmid dag besloten de huidige gestalte en werkvormen stop te zetten, „omdat deze niet meer aan de nu te stel len eisen voldoen". Dit besluit werd ^?r_ Dwinger, een gebrevet- genieend heeft, door deze gedrags- 6e^ s^,° J2" lijn te handelen in de geest van de vleeswond aan een der overgrote meerderheid van het Ne- benen. Hij kon, na m het nabij ge- dK.jandK volk. legen Marinekamp te zijn verbot!- In vl„.baaij hiermede doet het den. naar hius worden vervoerd. tllans op he, puWiek een dringend Hot toestel .werd geheel vermeid. bclw,p 'om h|t CCKP in deBuit. ruim 30 jaar lang lid is geweest van de bemanning van de aldaar gesta tioneerde reddingboot. Hij heeft als zodanig vele tochten naar de Eier- landse Gronden gemaakt om be manningsleden van gestrande sche pen bij te staan. Gedurende die tijd bracht hij ongeveer 90 mensen veilig aan wal. (Advertentie l M Van Nelle bestellen! biciding van zijn taak. welke hoiCARACAS Het kabinet van i op zich heeft genomen, financieel j Venezuela heeft maandagavond zijn en moreel te steunen door het sto-- i ontslag ingediend bij schout-"bij- ten van een bijdrage op giro Den nacht Larrazabel voorzitter van de Kaag 850. t.n.v.-het CCKP. 'junta. f Advertentie i.M De moi stimulans voor de hedendaagse vrouw Bij apolheek en drogist «mmmmmfM PinU.ster-fY teleuisie heeft tydens het jLSPinksterweekend een opmerke. (Advertentie l.M.) Van Nelle bestellen! wekkende onderwerpen, die helder werden belicht: het probleem van de als verstekelingen uit Indonesië ge komen jongeren; tomatencultures op grint ende vliegende schotels, waarvoor dr. H. Groot weliswaar geen afdoende verklaring wist te geven maar waaraan hij toch ook niet helemaal twijfelde. „Naar Gods bestek", een lekespel van Jan Wit, bleek te statisch om zich voor een tv- uitzcnding te lenen. H. S. OMDAT hij meent, dat roet de wensen van de televisie-kijkers niet of nauwelijks rekening wordt gehouden, heeft de Zandvoortse za kenman L. Foppen met enkele vrienden het initiatief genomen, een vereniging van televisie-kijkers op te richten. Hij heeft in een aantal dagbladen een oproep geplaatst, waarin hij de kijkers vraagt adbae- sie met zijn idee te betuigen. Het sie met zijn idee te betuigen. Het .heet daarin, dat de ge zamenlijke televisiekijkers. die per jaar meer dan negen miljoen gulden aan kijkgeld opbrengen, be schouwd worden als een volkomen onbelangrijke groep. Dat moet ver anderen, meent de heer Foppen. Als hy voldoende reacties binnen krijgt, \}pe activiteit 3.' wil hil een vMcnirinp nnrichtw met Het ontspanningsprogramma van de een bestuur en Ssschfen" met VARA bewtzfle zaterdagavond als be- vuur zittende Nederlandse kijkers- Albert van contributie? ni vp'rïri vin""nu dan langrijkste bestanddeel het slot- Het avondprogramma bracht een lich Maria contributie, me veremfin_ „nu dan hoojastttfe tffln ,pension Hommeles", voortreffelijk iilmversjag van de en Cora Canne Meyer. Als zodanig was het tenminste aan- goodwill-reis. die de Amerikaanse Het televisie-programma omvat geJcondigd, maar Wiro lbo Jcirain. aan neger-zangeres Marian Anderson twee filmdocumentaires, waarbij een het einde van de uitzending van ach. vorig jaar door twaalf Aziatische Duitse over het streven naar vrede ter s'n .gouden boek"' glunderend landen heeft gemaakt. Hier en daar en veiligheid m de wereld, en (van vertellen, dat het muzikale blijspel moesten we even denken aan de 9.3010.30) een rechtstreekse repor- het volgend seizoen zal taorden Unicef-film van Danny Kaye. Het tage uit Brussel van het optreden Vanavond IN het programma van Hilversum I van 8 uur tot 10.45 Mozarts opera -O—,.-,,, -aDie Zauberflbte, uitgevoerd door het dag niet in het water maar smolt Omroepkoor en het Radio Philhar- in de hitte. Een merkwaardige sen- monisch Orkest onder leiding van SS h1i'aecnnverén1Sio oDrichten'niet Het oJitspannijigspi-osrommS van de satle ïoor <to bij bet knappend haard- Bernard Hattink. Solisten rijn o a. ïn iïït iE- «it VARA Oeunfte zaterdagavond als be- vuur zittende hiederlandse kijkers. Albert van Haasteren, Fritz Wander- lontribuüï Die verm?«in- -ou dan lenqrgkete bestanddeel het slot- Het avondprogramma bracht een lich Mene van_Dongen, Nel Duval Eerdmans „benaderde" de deelne mers heel sympathiek. De rechtstreekse reportage van het internationale jeugd voetbaltoer nooi in Augsburg, viel zondagmid- onder haar leden een enquête kun nen houden, om de meningen te pei len, waarna een gesprek met „Bus- sum" zou kunnen worden gehouden. De heer Foppen acht het van groot belang, dat men in Bussum weet. wat er onder de kijkers de - - f -f, verheuoen- klanten vap de televisie, volgens p/L>rl«rinn. w,nnt dezp neaertde hem gaande is Van contact tus sen kijker en televisie-leverancier is. de mededeling, uxrot deze negende aflevering bevestigde het hoge peil „JIJS! JS.V"IT'Zrrs;,s »<m Iht dal 2?.. t;. ba? L tonder resert'e het fnUerJ besre mag geen sprake. Zelfs niet f ia het .e- lcDr£jen genoemd, teat de vaderland- eigende orgaan van de verschillende tot duSMire in het re- cmroepveremgingen. het program- c,enltp.9Mre heejt gepresteerd. KO mablad. „U moet niet denken", zo verze kerde hij onze Haarlemse corres pondent, „dat wij. als wij maar vol doende reacties binnen krijgen, met de vuist tafel zullen gaan slaan. Wat wij W'illen is contact met Bus sum en erkenning %'an de wensen verschil was. dat de prachtige zan geres rechtstreeks propaganda maak te - voor de Verenigde Staten. Op een heel sympathieke manier dat moet gezegd. Bovendien had de ver maarde tV-commentator en producer Edward Murrows, deze voor z'n ru briek ..See it now" bestemde film uiterst bekwaam gecomponeerd. Veruit het beste deel van het ge varieerde E ur O'vis i e-spor tpr ogr amma van Benny Goodman en zijn orkest op de Expo. onthouding genomen met de bedoe ling mettertijd ook iot verandering van naam over te gaan. Toen 7.x- terdagmiddag: in de Zonnebal te Vierhouten op vier na alle stem- kaarten omhoog geheven werden. ten teken dat de afgevaardigden het hoofdbestuursvoorstel steunden, werd het een ogenblik stil Na meer dan dertig jaar had de jeugdorganisatie haar bestaan in de oorspronkelijke vorm beëindigd, teneinde de moge lijkheid te scheppen van een oien- wc werk. of organisatievorm, dte in 1955 zal dienen te beginnen, „Het belang van de AJC wordt wel eens gedemonstreerd door erop j te wijzen, dat zij zovele functiona- I rissen voor de PvdA en voor de J vakbeweging heeft geleverd en dut uit haar oud-leden Kamerleden en ministers zijn voortgekomen. De AJC is waarschijnlijk nog van veel f méér betekenis geweest voor hen die niet op deze plaatsen zijn ge- komen. De anderen zouden er zon- 1 der een AJC waarschijnlijk óók wel I gekomen zijn," meende voorzitter Maurits van Haaien, die na het 1 ogenblik stilte de grafrede voor de le „arbeidersjongens die op de Ja- Itfii „arbeidersjongens die op de la gere school slechts rekenen, taal op schrijven hebben geleerd", heeft do AJC leren zien wat er om ons heen te zien is. De heer Van, Haaien besloot zijn toespraak met de opmerking: „Laat ons begrijpen, dat als wij er niét in slagen een nieuwe vorm van sa menleving te Introduceren, wij op weg zijn naar een catastrofe". Het nieuwe werk, dat men zich in AJC-kringen denkt, zal minder intensief zijn en dus minder tijd eisen. Het zal meer werken zijn van samen bepaalde uitgangspun ten uit. dan gericht zijn op bepaal de doelstellingen. Het zal geen ver antwoordelijkheid van bovenaf op leggen, doch de beslissing over het aanvaarden van verantwoordelijk heid meer vrij laten. Kefc congres besloot de overgangs periode tussen het zaterdag gehou den congres cn het congres in 1950, waar de nieuwe organisatie zal be ginnen, aan te duiden met de naam „Werkplaats". Ook de naam waar mee boven-zestienjarige leden van de AJC reeds verscheidene decen nia werden aangeduid: „Rode wach ten", kwam te vervallen. Een nieu we naam werd nog niet gevonden. Hei pinksterfeest dat in aanslui ting op het congres werd gehou den onder de naam ,3(egmj '58" leverde voor het Nederlandse woud in Israël 107 bomen op. Voorzitter Van Haaien droeg het geld hier- vocr gistermiddag over aan twee vertegenwoordigers van de Joodse Jeugdled oratie. E, Vermeer verklaart: AMSTERDAM, .De voorzitter van de PvdA, de heer E. Vermeer, heeft in een nadere verklaring- ge zegd. dat hij in zijn aanvankelijke mededelingen Ew verband met de houding va» de KVP-fractie der Eerste Kamer, niet bedoelde te stel len, dat van I'vdA-zijde na een aanval op staatssecretaris Moorman zal worden begortn nu mr. Kra nenburg is afgetred Eijn bedoeling is .ochts geweest, aldus deze nadere verklaring, tot uitdrukking te brengen dat door de houding van de KVP-fractie de gemeenschappelijke verantwoorde lijkheid van de beide grote partijen voor het defensiebeleid, zoals deze blijkt uit de samenstelling van de leiding der beide defensie-ministe ries, in gevaar wordt gebracht. In dit verband wees hij op de wijze, waarop de PvdA-fractie in de Twee de Kamer had gehandeld bij de mo tie inzake de „Karei Doorman", ten einde aan te tonen, hoe men een eigen standpunt kan. verdedigen, zónder de desbetreffende bewinds man in een dwangpositie te bren gen, ROME In het oude „ghetto" van Rome, dat nog steeds hoofdza kelijk door Joodse gezinnen wordt bewoond, hebben" 2ich anti-joodse relletjes voorgedaan! waarbij leuzen werden geschilderd op de muren van een synagoge en op gedenktekens voor gesneuvelde of door de Duit sers terechtgestelde joden. De be drijvers van de relletjes waren jon gelieden van de neo-fascistische be weging. (Advertentie LM-I Van Nelle besteilen! (Advertentie l.M.) Dyk speelde z'n dankbare gast rol zo knap. dat we het jammer vonden dat hy tenslotte toch een écht spook zag en het huis ont- van de tweede pinksterdag vormde vluchtte We hadden hem er graag de reportage van het internationale in oktober terug gezien. Het spel concours hippique in Wiesbaden. van de raste gasten was voortreffe- Boeiende beelden en een uitmunten- lijk. Hetzelfde kan taorden gezegd de, deskundige commentaar van rit- van de kijkers, dié bij elkaar in hun »o» regie, tekst en melodietjesDe meester J. J. Gruppelaar. In het apparatuur een bedrag van ruim quiz „Weef wel wat je waagt" werd door de NCRV verzorgde avondpro- driehonderd miljoen gulden hebben ditmaal een duttr geval, voor Ne- gramma had Peter van Catnpen en ge mvesteerd. derlandse begrippen althans. Theo kele rustige gesprekken over belang- knnstbarsliim Cet a-Bever DAGELIJKS PEUIUETOM DOOR ANN BRIDGE tN DIT, DAME.5 £N HERE.N WORDT DAN DE LAATSTE DANS <Jtr D£ QARDtROBE KLJtiKT t£h AfLÜEf KOM.DPRO&TJE.. Dfc LAAT5TÊ. DANS Ja,hét feest 'S WEER B0NTMAN- liVEó1 VOORBIJ &SPVS3 vattïng op na hield welke dingen voor moesten gaan, bracht de volgende morgen op weg naar de bank meteen een bezoek aan de of ficiële instantie in Casablanca; hij belde Julia op om te zeggen dat ze vrij laat zouden lunchen, daar hij onder „een nuttige borrel" iets met iemand wilde bepraten, en of zij het tegen Mohammed wilde zeggen. Julia lag heerlijk lui tussen de ge raniums op het terras in de zon, terwijl ze opnieuw in het vettige notitieboekje van Moshe bladerde. Verschillende malen voorafgaande aan de dag dat ze Colin op het dak van het huis in de Kasbah gezien 3315. - Maar ook Dick en Margot merken nu. dat i eens, op het ondermarszeil is een grote, rode roos verpaagt de nevelflarden. Kijk. de zeilen van de er iets vieemds» gebeurt. Er hangt een witte waas afgebeeld! Dat moet de „Rose of Heil wiek" zijn! bark slaan bak. Bjjna op hetzelfde moment ver over de zee en plotseling scheuren de nevelfiar- jDick en Margot hebben het schip weliswaar nooit 1 dwijnt het licht en ook het spookschip schijnt den uit elkaar en statig komt in de verte een vol- eerder gezien, maar hier is geen vergissing moge- zich in het niets te hebben opgelost. Abel Brian, getuigd zeilschip aangegleden. Sprakeloos staren luk. Zonder een woord te kunnen zeggen staven die even door een hevige schrik bevangen, is ge- Die k en Margot maar ook Abel Brian, naar de j beiden naar het schip, dat nu vrijwel stil ligt. wenst, springt nu naar voren, het geweer in de spookverschijning. Een zeilschip!En kijk'Dan rimpelt de zee even. Een lichte landwind 1 hand. 77 ieder geval proberen. Wil je je nog verkleden?" Maar nog terwijl het Joodje op In de aardig tngerjchtc staapkamer hJ&„„stond tr een »xo!" e" 'f i meelijwekkende toon zei: „Monsi- eeiijkvloers die voor haar in gereed- ,.X02" aangegeven, maar geen enkele eur, ik heb geen carnet," vloog zijn was gebracht vond Julia een maal daarna; waarschijnlijk stonden j ene hand beschermend naar zijn vest- aan jjSar geadresseerde luchtpost- deze tekens voor Colin en de rood- zakje; maar Paddy's hand volgde de jjrie;e op de toilettafel liggen. .O ja bange man en toen ze Tanger ver- i zijne en trok er een klein boekje uit. sorry die kwam vanmorgen," zei laten hadden was iemand anders hun „Tres bien! Ik zal het bij me hou- Lynch, „maar met ai dat Scherlok fJevolgd, terwijl Moshe de opdracht den. En nu, vooruit het is verbo- Holmes-gedoe heb ik het je vergeten kreeg, zoals Purceli geopperd nad, den in Casablanca jongedames te te zeggen. Zullen we over een half baar te schaduwen. Er plooide ^lch 1 achtervolgen." Hij keerde terug naar uur eten?" langzaam een glimlach om faa.r de auto, terwijl hij het aanteken- Terwiil Julia inderhaast de koffers r?on<* ze ontdekte dat de laat- hnt>i.-ip in TuHs'c ^ehnnt wiern xerwgi juna «loernaasi ae nouers ste aantekening op gisteren geda- pouye jn junas senoot wierp. uitpakte en zich verkleedde vond ze teerci stond met een c" en een Tezamen bladerden ze erin in Pad- toch nog de tijd de brief open te ma- autonummer; waarschijnlijk dat van idys villa. Er stonden verschillende ken; ze las hem terwijl ze haar ge- pa(jdy Zou de kleine jood het ook i data m aangegeven: o.a. van de twee zicht bijwerkte. Hij was van me- in „j™ eeheusen eenrent hebben? '?;seS dÜt;ruli? eeS, be21ek aa£ Ea" vr?uw Bathawayaan wie ze had ge- L;^ch skwal| jn etm opge. .thyodis had gebracht, met een kleine schreven dat ze naar Casablanca zou Wekte stemming i,I" ervoor; verder het nummer van gaan. Na van haar bezoek aan Glen- ra, van hp PiPPnaar Steve's auto (dat ze zich toevallig toran verteld te hebben en de sug- van die auto ze? hii torwTll hii herinnerde), met de datum van haar gestie die ze Edina had gedaan om een strookje' panier naar Julia terugkeer naar Tanger en zo'n groot een rentmeester te nemen, ging me- w;prn Hpt pt>n rnwkman aantal vermeldingen met een „P" dat vrouw Hathaway verder: „En de maar eeen "'MonroTnlia oakte het Paddy hardop begon te lachen toen jonge Struthers bleek inderdaad vrij p™g^roojHe 1 er' stond o»' M. J Julia uitlegde dat deze niet anders te zijh en zit hier nu; Edina werkt Charles Smith" .dan ham'bezoeken aan Purcell's bar hem in en ze zegt dat hij zulke goede Ze was me't stomheld geslagen, konden aanduiden. vorderingen maakt dat ze hoopt de zodal Paddy OpSi0„d e„ haar „Geen wonder dat je een goed be- volgende week naai Londen terug te toekwam, taald baantje moest aannemen je kunnen gaan. Zo is er natuurlijk erg „Wat is er aan de hand?" schijnt je domicilie in die bar gehad .sCllll5; E"op te,*usxen „Niets alleen betekent het waar- te hebben," zei hij vergenoegd. Julia mt wat je vriend Geoffrey zei (maar schrjnlijk dat Colin op de Finetta e,ing hier niet op in en bladerde ver- ?e£ "fm, n'et, "a,1 Je Yeri?eF* geweest is." der in het aantekenboekje naar heb), leek het ook weinig zin te heb- „Dat jacht met de verdovende m:d- aanleiding van wat Purceli had ge- uie,r {P het oneindige delen? Waar maak je dat in hemels- I zegd, namelijk dat de Jood haar b]e«* wachten tot Colm terugkeerde.' naam uit op?« waarschijnlijk pas was gaan volgen „Heel goed, mevrouw Hathaway! Ze legde het hem uit en toen nadat hij haar voor dat huis in de „riep Julia uit1'. Maar ik vraag me Mohammed in de arcade verscheen Kasbah had gezien, probeerde ze de af wat Geoffrey nu precies gezegd die naar de eerkamer leidde, werd datum van de dag te vinden dat ze heeft. „Zelf had ze haar oude vrien- hem gezegd „Nog vijf minuten." naar de Mendoub was wezen kijken, din in vertrouwen geschreven, dat „Ik heb je dit gisteren allemaal Daar stond ie met „X01" en „X02" ze meende Colin op het spoor te zijn. niet verteld, omdat het alleen maar 'ernaast. Met grote voldoening liet ze maar dat het nog lang met zeker was een vermoeden was," zei Julia ten- het aan Paddy zien. of hij kon of wilde terugkeren, zelfs slotte. „De data komen overeen en „Op de volgende regel staat een au- als ze hem vonden; maar deze brief Angus Ross-shire meende dat Monro i tonummer," zei hij. „Zie je dat? Ma- kon mevrouw Hathaway pas een één van de namen was die genoemd rokkaans om zo te zien." paar dagen na haar bezoek aan Glen- werden in verband met de Finetta „Ja waarachtig! Dat zou wel eens toran bereikt hebben, toen ze al voor- maar ik was er niet zeker van. Maar de auto kunnen zijn waarin ze de gesteld had een rentmeester te ne- ik "geloof dat het nu wel vast staat, gin en de whiskey hebben gehaald, men waaruit ze opmaakte dat „Ja. Maar wat zou het jacht daar Padöyl Zouden we ze aan de hand Geoffrey inderdaad iets losgelaten toch doen m die lagune waar je het daarvan met kunnen opsporen?" h«L zag liggen." ,Ja misschien weL We zullen het in uyneh die er een gezonde op- (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1