SUL' 0 Honkbal-toernooi van „Schiedam55 Pinksteren bracht alleen competitie-overwinningen „Kruispunt Bhowanf tragedie van halfbloed Jeugd Jolijt SVV zet overwicht ook in treffers om BRflan Lutona speelde voor congres Lnth. Jeugd AlTïDRAAk Duivensport O.K.G. bracht een moeilijk te realiseren toneelstuk WF verliest van S broek KNVB-beker- wedstrijden HONKBAL SVV verliest leiding door onverwachte nederlaag Excelsior op tweede plaats I èf£N i srs Koeriersters MONOPOLE VERTOONT: Selectie-wedstrijden voor Ned. negental het hoogtepunt Jonge helpers maken reis Meisje reed haven in WALDO RIJSCHOOL 64.65.0 -*« 14:75: VOETBAL IN SCHIEDAM i Eïs&rïïffiS. PVS-Schiedam 4-6 Klaverjas bij Singelkwartier Burgerlijke stand SCHIEDAM Dinsdag 27 mei 1958 3 In hoek Bhowani Junction heeft John Masters het grote dilem ma van de halfbloed willen schet sen. De halfbloed» die zich verloren voelt in het niemandsland tussen blank en bruin, omdat geen van hei de rassen hem of haar als een vol waardig individu wil erkennen oi opnemen. Victoria Jones, een jonge vrouw van gemengd Engels-Indische afkomst» krijgt deze verscheurende problematiek' te verwerken in de woelige tijd, vlak voor de geboorte van de nieuwe vrije staat India. De gelijknamige film van George Cukor gaat naar Amerikaanse be grippen vrij diep op dit nog steeds actuele rassen-probleem En er is veel werk gemaakt van de couleur locale. Toch is het resultaat niet indruk wekkend. Ava Gardner heeft inder daad de geschikte uiterlijke eigen schappen voor de hoofdrol van het halfbloed-meisje; maar jiet scenario sleurt haar door zö'n bonte reeks van sensationele avonturen, dat zij wei- Gekostumeerde optocht In het kader van Jeugd Jolijt wordt vanavond een gecostumeerde optocht gehouden. Verzameld wordt in de school aan de Dwarsstraat. Vertrek om 7.30 uur. De te volgen route is: W. Brouwerstraat, Maasdijk (rechts) Maasdijk (links). Een drachtstraat. Hoofdstraat, Nnieuwe Haven, Haga- straat, Dwarsstraat, Leliestraat, Beyer- landsestraat, Voornsestraat» Geervliet- sestraat, Havendijk, Abbenbroeksestr.» oude Maasstr, (rechts afOude Maas straat (evenkant), hier trekken de kinderen langs elkaar en kunnen dan de optocht zelf zien), IJsselmondese- straat, Poortugaalsestraat, Havendijk naar het Hoofd Einde. De band van de Oranje Garde zorgt voor muzi kale begeleiding. De fiets-puzzeltocht die woensdag avond 28 mei zou plaats vinden is verschoven naar woensdagavond 4 juni. Dit i.v.m. de uitzending van de voetbalwedstrijd en de uitslag van de verkiezingen. BADMINTON COMPETITIE Opgeven voor deze competitie t/m zaterdag 31 mei. Een inschrijfformu lier verkrijgbaar bij bureau S. G. Plantage. Er worden twee groepen gemaakt n.ï. 12-15 jaar en 16-21 jaar. Na 31 mei worden geen deelnemers (sters) meer ingeschreven. „De Snelvliegers De postduivenvereniging „De Snel vliegers" heeft zaterdag een. concours gehouden vanuit St. Quentin, een af stand van 244 km. Gelost werd om 11 uur en door de gunstige wind was de eerste al binnen om 13.40.30 uur, de laatste om 13.57.22 uur. I nig kans krijgt enige diepte te ver lenen aan het tragische hoofdthema: haar gemengde afkomst, waardoor ze op dit „kruispunt" (Bhowani) in haar leven komt te staan. In dit opzicht is het weer een echt-Ameri kaan se film geworden: een opwin dende serie van bloedige en roman tische incidenten, die men in iedere exotische spannmgsfilm tegenkomt. De verwarring, gesticht door het lij delijk verzet van de Indiërs, het na derend einde van het Britse bestuur, het communistische vissen in troebel water, dit alles is wei goed regie- werk, maar langzamerhand komt men tot het besef, dat het niet veel meer dan een entourage is voor een individuele en helemaal met zo be langrijke avonturengesehiedenis. Stewart Granger is de Engelse kolo nel, bij wie de niet éénkennige Victo ria zich tensoltte toch het gelukkigst voelt. De kleur, Eastman Color, is ditmaal niet erg geslaagd. Bellen bij ongeval: G.G er» G.D Tuinlaao 80. telefoon 69290, Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Fa. Gouka, en Co., Groenelaan 127. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 930 tot 16.30 uur en iedere avond f behalve woehs. dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur Zondags gesloten. R.K- Leeszaal en Bibliotheek Dam, geopend iedere dag (bel tlve maandag) van 9-30 tot 1530 uur en iedere avond «behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20-30 uur. Zondags gesloten, Stedelijk Museum: dagelijks geopend (Advertentie LM. Neem de vergelijkende scheerproef De honkbalafdeling van „Schiedam" heeft ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de voetbalverenl- van 10 tot 17 uur, zondagen van ging gedurende de Pinksterdagen een 12 tot 17 uur: „Oude Japanse volkskunst (tot 22 juni). BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Tarzan en de verloren Safari". Monopole, 2t 7 en 9 uur.' „Kruispunt Bhowam". DIVERSEN Grote Kerk, 8 uur: Samenzang. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: SGP. Openb. verg. Sted. Museum, 815 uur: Opening ten toonstelling. Musis Sacrum, 8 uur: Brinkers Mar- garinefabr. Prop. avond. SCHIEDAM. Wijzigingen in de aanvalslinie van SVV hebben het team van de rood-groenen weer de noodzakelijke stootkracht gegeven. Tegen RBC hebben de Schiedam mers fel en verrassend gespeeld. Vooral voor rust had SW voortdu rend een veldoverwicht en ook de persoonlijke duels werden door de SVV-ers gewonnen. Scheidsrechter Bronkhorst keurde zelfs volgens ons ten onrechte twee Schiedamse doelpunten af. In de tweede helft heeft RBC met wind mee nog gedu rende perioden g.oed verweer kun nen bieden, maar de 41 zege van SVV geeft ten slotte de verhouding wel weer. Cees Maltha verschafte dc rood groene aanval al direct de nodige inspiratie. De rappe rechtsbinnen is na lange tijd weer in het team op genomen en de come-back is zeker succesvol. Zo fel zette Maltha door in de achtste minuut dat hij langs verscheidene tegenstanders liep, hard tegen de linkerpaal kon schie ten en daarna alleen voor doel op fraaie wijze de terugketsende bal inkoppen. Na een goede passe van Kaneman. botste Van Pelt even la ter op doelman Mertens. Het werd 20 na een kwartier toen RBC niet reageerde op een eenvoudige Schie damse combinatie. Rechtshalf Cla- rijs schoof de bal naar Van Pelt. die op de doellijn stond en deze zette voor aan Corbeau ïn de doelmond, die rustig kon intikken. Vlak daarop ontstond weer een. doelpunt. Corbeau draafde naar het Roozendaaïse doel. Hij wei'd gehin derd door twee verdedigers. Van Pelt schoot de vrije trap tegen de paal en de toelopende Köneman schoot in. De heer Bronkhorst meen de dat Könemann in buitenspelposi tie was toegelopen. Linksbuiten Lindhout moest zich even later la ten vervangen door Cor van Schijn- del. die rechtshalf ging spelen. Cla- rijs werd in de voorhoede opgeno men. Dit betekende geen verzwak king. Steeds weer kwam SW fel voor het Roosendaalse doel, maar Köne mann, Corbeau en Clarijs hadden pech. Even minderde het Schiedam- binnen Vermunt, Vijf minuten voor rust was het echter rechtsbinnen Lazeroms, die bij een snelle aanval beheerst kon inschieten. Dit doel punt stimuleerde SVV weer vol doende, Van Schijndel schoot over de lat. Toen Könemann een hoek schop nam, stompte Mertens de bal omhoog, waardoor de toestormende SW-ers de bal in het net werkten. Ook dit doelpunt werd afgekeurd, waardoor de sfeer onaangenaam werd. In de tweede helft'heeft RBC de gastheren even in de verdediging kunnen drukken. Een verre trap van Maltha naar Corbeau,' die bijna scoorde, bracht SVV weer de nodige ruimte. Prachtig vocht Könemann zich langs ettelijke RBC-ers en zijn pass werd door Gerrit van Pelt goed benut (31). Na dit doelpunt in de i zeventiende minuut heeft nog slechts middenvoor Bruynindtèc doelman Tap met een hard schot belaagd. Cees Maltha schoot tegen de goalie van RBC, Clarijs werd door Mertens een kans ontnomen en in de dertig- aantrekkelijk honkbaltoernooi op de Boshoek georganiseerd. Helaas was het weer de tweede dag spelbreker, zodat slechts-enkele honderden de se lectiewedstrijd van de kandidaten voor het nationale negental hebben gezien. Op de eerste dag zorgde Schiedam voor een verrassing. De oude rivaal, stadgenoot SW, weed met 43 gesta gen. In de eerste inning werd de slag- ploeg van SVV in bedwang gehou den, terwijl Schiedam drie punten kon scoren. In de drie volgende slag beurten scotsrde SVV eveneens drie punten, maar C. J. Reinierse jr. be zorgde Schiedam de overwinning. In de tweede match werd een on machtig Sparta, dat niet van de sterkste formatie was, door WVHEDW verslagen. De Amsterdam mers speelden een fraaie en enthou siaste partij. De twaalfhonderd toe schouwers hebben genoten van het mooie demonstratiespel. Met 9—0 werd Sparta geslagen. Ook een hersteld SW sloeg Sparta, in de eerste slagbeurt kwamen de Rotterdammers op 10, maar in de laatste inning werd het een debacle voor Sparta. SVV zag kans zes pun ten te scoren. Schiedam stond daar na in de finale voor de zware taak een goed resultaat tegen het sterke WVHEDW te behalen. In de eerste inning lukte dit, na een 10 voor sprong kwamen_ de Amsterdammers echter geleidelijk op 8—1. Toch vocht Schiedam nog goed terug en verdienstelijk werd het 83. Voor zitter J. van der Touw heeft zondag avond voor de kantine op Boshoek de prijzen uitgereikt aan de aan voerders van de teams. Selectie Op de Tweede Pinksterdag was de selectiewedstrijd van de kandidaten voor het nationale team het evene ment van de dag. De coaches Keule- voorzitter van de KNHB, de heer dr. Posthumus; door de commissaris van politie tn Schiedam de heer K. Ryp- ma, door de secretaris van de Sport raad, de heer J C. Bronneman en an dere genodigden, Ruim 30. scholleren die hebben deelgenomen aan de Zilvervloot actie van de Nederlandse Vereni ging tot Bescherming van Dieren, zijn vanmorgen van Plein Eendragt vertrokken om met zeven autobus sen een tocht te maken naar Gel derland, waar zjj o.a. een boottocht maken in Oosterbeek en een be zoek brengen aan het Openlucht museum te Arnhem. De heer H. WÏUems van Beveren deed de jongens en meisjes uitge leide en. dankte hen, zowel hun ouders als schoolhoofden, voor de prettige medewerking. In totaal werd gedurende de actie voor 16.000 gulden aan gebruiksvoorwerpen verkocht. Piet Drjessen, leerling van de Technische School, presteer de het om negen kaarten vol te maken en was dus „winnaar". Hij werd door de heer Willems van Beveren even bij de microfoon ge haald en kreeg een fraai boek over dieren. De actie was opgezet, om geld bijeen te zamelen voor het rendabel maken van de dierentehuizen m ons land. De 15-jarige Antonia van G. uit de Hoofdstraat is zaterdagavond om streeks half zeven in de Lange Haven m Wie eenmaal een Braun goed geprobeerd heeft, wil zich nooit meer anders scheren. Dankzij: het gepatenteerde, elastisch® scheerblad - de halfronde kop en het extra comfort door de precisfe-tondeuse (ook voor dames). met tondeuse in luxe etui f 59.75 mie icKakelitr (zonder tondeiue va. I 34.75) Leverine en foMer 10BS bit Uw hantftlur. Imp. N.V. Hapé, A'dam-C, tel. 43957 (4 lijnen). mans en Ch, Urbanus hebben twee j gefietst en zou daarbij bijna verdrom teams opgesteld, die elkaar in krachtken zijn, als niet de 25-jarige winke- niet ontliepen. Er werd door de In- her H. H, Adams, van de Hoogstraat, temationaals en zij, die het hopen te ste minuut kreeg Maltha het loon j worden, uitstekend gespeeld. In het voor zijn doorzetten. Linksachter 1 veld werd goed gevangen en aan Adan tikte de bal langs Mertens to- j slag konden de cracks goede tikken rug en Maltha liet SVV juichen, uitdelen. SVV bleef gevaarlijk, maar Mer tens en de agressieve Adan keer den het Schiedamse geweld. Van Pelt, de vrijetrappenspecialist, streel de nog eenmaal met een, hard schot de lat. (Advertentie t.M.) De uitslag is: Chr. Zwetstra 1; Pv. se tempo en RBC kon daar een goed Eijk 2, 11; J. C. Konings 3, 5, 8; J, gebruik van maken. Tap verrichtte Tromp 4, 7; A. Faas 6, 9, 14; M. H. mooie saves op gevaarlijke schoten Bruijn 10. 12; H. Tjaden en Co, 13. van linksbuiten De Boeff en links- Uit alle delen van het land zijn za- vel" van Dick Faber. Deze komedie is i (erdagmiddag ongeveer honderdvfjf- er één zoals zovelen, gebaseerd op In de selectiewedstrijd van de kandidaten voor het nationale honkbalteam, die gespeeld werd tijdens het jubileumtoemooi van Schiedam op de Boshoek, toonde de beroemde werper en slagman Hannie Urbanus aan slag zijn kunnen. Hij trok daarbij uiter aard alle belangstelling. De ach terste figuur op de foto met masker) is de bekende oud-inter nationale honkballer en voetbal ler Henk Schijvenaar, die hier als scheidsrechter fungeert. De ZVart plaatste een homerun en Brandts en Qosterbaan scoorden met drïehonkslagen drie runs. Een bijzon dere vermelding verdient 't dubbel spel van Walker met Regeling en De Nieuwe. In het B-team stonden de beste power-hitters" opgesteld. B zegevierde over A mefc 5—-4. Coach Henk Keulcmans toonde zich even- eeng een vaardig slagman, maar in het verre veld werd hij ook goed uit- gevangen. Enkele malen werd de bal over de afrastering geslagen. In de morgenuren had Schiedam 2 met 3—1 gewonnen van USC. Feijen- oord sloeg er lustig op los tegen het 'Haagse Celeritas. (13—1"). USC'be- haalde in de strüd orxi de derde prijs i tegen Celeritas in de tweede inning een 7—6 voorsprong. »n de derde in ning werd het tenslotte 87. In de finale moest Schiedam 2 in Feyen- oord de meerdere erkennen. Met 10—3 wonnen de Rotterdammers. De tweede voorzitter van de Ko ninklijke Nederlandse Honkbalbond, de heer A. van Driel Krol heeft aan het slot van het toernooi de prijzen uitgereikt. Spreker roemde daarbij de propagandistische activiteiten van het jubilerende Schiedam. Het honk baltoernooi werd bijgewoond door de tig leden van de Lutherse Jeugdor ganisatie ïn gebouw Irene aangeko men, om gedurende de Pinksterdagen de gast te zün van de Schiedamse afdeling van deze vereniging en te vens van leden van de Ned. Herv, Gemeente. In Schiedam hield de ze Jeugdorganisatie nl. haar jaarlijk se bondsdag. Diezelfde avond was gebouw Irene weer geheel gevuld, toen de toneel vereniging Lutona daar 'n opvoering gaf van het blijspel „De Denneheu- - zeer aanvechtbaar - Ook de tweede wedstrijd om het kampioenschap van Rotterdam heeft Wilton Fyenoord verloren, maar deze strijd heeft door arbitrale beslissin gen een vreemd karakter gekregen. Schïebroek begon met fraaie aanval len, maar aanvoerder Korpel en rechtsachter Van der Zwan hadden het goede verweer. Na een kwartier schoot spil Blommestein tegen de scheidsrechter op en de middenvoor van de Rotterdammers kon scoren. Linksbuiten Schell had vijf minuten later alweer gelijk gemaakt. Tien mi nuten voor rust verkeek doelman Huisman zich op een ver schot, even later blunderde Huisman weer waar door het vla de Schiebroekse mid denvoor 13 werd. In de tweede helft overspeelde Wil ton Schiebroek. Binnen vijftien mi nuten was het 3—3 door doelpunten van middenvoor Van Unen. Bij een plotselinge uitval van Schiebroek werd het 3—4. Fel vocht WF terug. Rechtsbinnen Van Wagtendonk werd door de Rotterdamse doelman j hard aangevallen. De scheidsrechter kende geen strafschop toe, maar toen Wagtendonk even later de keeper aanviel zond hij deze speler van IVF naar de kleedkamers. Vijf minuten voor tyd speelde de rechtsariiler van Schiebroek de bal met de hand, hy liep er zelfs enkele meters mee, maar arbiter De Jong kende geen straf schop toe. De Rotterdamse rechtsbin nen kreeg daardoor de bal, hij strui kelde in het strafschopgebied over het 'eer en »u wees de referee Schie broek een penalty toe. Deze werd benut, zodat deze ere- wedstrijd tussen dc kampioenen van de afd. Rotterdam om de „Gouden misverstanden, het verwisselen van .koffers in de trein, een neef die wordt aangezien voor de nieuwe huisknecht, enz., enz. Het is daarom een onbegonnen werk om al deze verwikkelingen hier uit de doeken te doen, maar het spel van Lutona ver dient een woord van lof, vooral om de frisse natuurlijkheid en het ple zier dat de spelers er kennelijk in hadden. Dit was met 't publiek trou wens ook het geval. Annie van DijkWessel speelde een gezellige oude theetante en Mie- ke Bakker had een rol als haar spor- tieve nicht, die zij ongedwongen en levendig uitbeeldde. Het klassieke type van de levensvreemde stude rende neef was een prachtige creatie van. Ton van Wijk. waar hartelijk om gelachen kon worden, vooral als deze in aanraking komt met een barse overste, die gespeeld werd door Jan Kramer. Rie van de Slot—-Clements was een gemoedelijke dienstbode, terwijl de neef die voor huisknecht komt spelen, een rol was van Jan v. d. Slot. Lutona speelde dit keer zonder regisseur, maar op de prestaties van de spelers is dit blijkbaar niet van invloed geweest. De avond werd geopend door fls. S. G. v. d. Haagen, terwijl de voorzitter van de Schiedamse afdeling van de Luth. Jeugdorganisatie, de heer J. van Dijk een welkomstwoord sprak tot zijn gasten. Op eerste Pinksterdag is de Bonds dag gehouden, terwijl men gisteren op het podium in de Plantage een groepsfoto liet maken en een rond vaart per Spido maakte vanaf het Hoofd, Deze tocht eindigde in ïlotter- waar toen in de Duitse Kerk een referaat werd gehouden door ds. W. F. Jense over „Mijn ervaringen als soldatendominee". Gevaarlijk spel Bij spelen op het bouwwerk aan de dr. Kuy per laan heeft de achtjari ge Nanne van K.» uit de Fabvistmat, zaterdag omstreeks half twaalf een balk op zijn arm gekregen, waar. door hij een polsfractuur opliep. De GG en GD heeft hem naar het Ge meenteziekenhuis gebracht Na te ?yn behandeld kon hij naar huis gaan. Qp het concours van de Neder landse Bond van Mondaccordeon- veremgmgen te Delft hehaalde de CJMV mondaccordconvereniging Bravoonder leiding van de heer ,T. J Ktommenhoek een eerste prijs met 'of der jury, me' een totaal van gekleed te water was gesprongen en haar drijvende had gehouden tot een groepje omstanders hen beiden door handreiking er uit kon halen. Het meisje werd in een woning in de omtrek van droge kleren voorzien en is daarna met een. auto van de politie naar huis gebracht. Zij kon niet zwemmen en had daardoor veel water binnengekregen, zodat zij on der doktersbehandeling moest wor den gesteld. Zij is waarschijnlijk te water ge raakt, doordat zij met haar knie tegen het mandje voorop haar fiets stootte en toen de macht over het stuur ver loor. De fiets, is later opgevist. GEMEENTE 1 ÏSCHIEDRM I OFFICIÉÉL NÏËUWS~i Gemeenteraads verkiezing Ter openbare kennis wordt ge bracht, dat het hoofdstembureau op vrijdag 30 mei a.s., om 10 uur, in het stadhuis een openbare zitting zal houden ter vaststelling van de uitkomst der stemming ter verkie zing van de leden van de gemeen teraad. Onmiddellijk aansluitende aan bovenbedoelde zitting zal het centraal stembureau in een open bare zitting, eveneens ten stadhuize, de uitslag der verkiezing bekend maken. De processen-verbaal van beide zittingen zullen ter gemeentesecre tarie (afd. Alg. Zaken, stadhuis) voor een ieder ter inzage worden gelegd. De spelers van de amateur-toneel- verenigïng „Onderling Kunstgenot" hebben zaterdagavond enigszins te leurgesteld met de opvoering van „Het rampzalig oponthoud", een stuk van Ivan Butler en Kenneth Watson. Hoewel men het onbevredigende resultaat enerzijds aan de keuze van het stuk zou kunnen toeschrijven, moet toch ook worden gezegd dat de rolkennis van de spelers niet vol doende was. In dit toneelspel wordt dan verteld van een groepje reizigers dat in een leegstaand huis binnen trekt, omdat hun autobus ïn de buurt is gestrand. Na verloop van tijd verschijnt er een dame, die voor geeft de eigenaresse te zijn van het huis en door haar merkwaardige persoonlijkheid de bezoekers er toe beweegt het onaangename in hun vel eden te vergeten en als het ware een nieuw leven te beginnen. Wan neer later de echte eigenaar ten to nele verschijnt, blijkt de dame even plotseling te zijn verdwenen als zij gekomen is. Dit en ander irreëel gedoe draagt er niet toe bij, dat het stuk aan duidelijkheid wint, al zou men ach ter alles symboliek kunnen zoeken. Voor amateurs lijkt het ons echter een moeilijk te volbrengen opgave. Hoofdrollen werden vertolkt door de heren H. Marrevee, C. v.d. Graaf en A. Lanser. De laatste had tevens de regie, waaraan wel de nodige aandacht was besteed. De dame werd gespeeld door mevr. Vender- bos. Voorzitter C. v.d. Graaf opende deze avond, die in Musis Sacrum werd gehouden, en moest tot rijn teleurstelling vaststellen dat de zaal maar half bezet was. De beide zaterdagclubs zijn in de volgende ronde van de bekercompe- titic van de KNVB gekomen. HBSS won op duidelijke w(jze met 51 van de vierde klasser Pelikaan en in Wassenaar deed PFSC het voortref felijk door JAC een gelijk spel af te dwingen. Zoals bekend gaat de bezoekende club na een gelijk spel over naar de volgende ronde. De uitslag 11 was dus gunstig voor de Schiedammers. Vooral HBSS was in Kethel de sterkste, In de tiende minuut opende Groen de score, daarna werd het door Sleeuwenhoek, Hoogendam al gauw 30 en keeper Aaldyk schoot een strafschop in. Pelikaan scoorde nog voor rust? het tegenpunt. In de tweede helft werd een doelpunt van D ui venbode afgekeurd. Een speler van Pelikaan werd door de scheids rechter het veld uitgestuurd. Dertien minuten voor het einde maakte Sleeuwenhoek met een prachtig schot het vijfde Schiedamse doelpunt. Op de gewestelijke bondsdag in Amsterdam hebben de senioren van HBSS de eerste prijs behaald. Het Bl-team behaalde een tweede prijs. De A-junioren en B2 kwamen niet in de finale. (Advertentie t.M.) City Centrum aanbieding van de Ster Loop morgen eens een stoffen zaak binnen en vraag wat 'n goede kwaliteit stof kost voor een volle cirkelrok met meter onderwijdte. Dat is méér dan U bij de Ster betaalt voor deze zwierige rok kant en-klaar! Italiaans kunst maan motief in 3 bijzonder mooie kleurstellingen op no- blita, óf zwart/wit kubistisch decoratief met rood, koraal of aqua op katoen. Haten 34 t/m 44, „Vlieg" naardeSter om daarvan te profiteren'. BINNENWEG OOORMANSTR. Aan de Schiedamse honkbal-suc cessen is zaterdagmiddag gedeelte lijk een einde gekomen. Wel hand haafde Schiedam zich fraai aan de kop door In Eindhoven PSV met I 6—4 te slaan, maar In de overgangs- werd het noog voor de rust 3—2, ïn de tweede helft belaagde RDM vrij lang het Schiedamse doel, maar daar na kon Excelsior weer het offensief nemen en door een hattrick van Tim- De KNVB-ers produceerden met j tweede helft kreeg SFC het even be- 1 mers werd het 42. Vijf minuten Pinksteren slechts overwinningen, j nauwd. In de 15de minuut brach- Excelsior '20 greep op overtuigende j ten de gastheren de stand op 3—2, wyze de tweede plaats door een ge- maar daarna drukte SFC terug. Even degen 5—2 zege op RDM. De siadge- voor tijd kreeg SFC een strafschop noten zijn deze competitie geëindigd wegens hands toegewezen, die door Bosman werd benut. met slechts een punt verschil op lei der OVV. DHS toonde zich ook ster ker dan de HoIIandiaan (52) en een verrassing was de prestatie van SFC in Dirksland, dat met 3 Invallers goed speelde op het eiland Flakkee. Ver diend behaalde SFC de overwinning, waardoor een betere positie op de ranglijst kon worden ingenomen. Dirksland-SFC 2-4 DHS-Hollandiaan 5-2 Het was zaterdagavond duidelijk voor tijd maakte Aad Briehuizen er 52 van. Op zaterdag Heinenoord-GSS 2-4 De Gustomannen gaan door met hun successenreeks. Het recht op de tweede plaats bleef behouden door een degelijke overwinning in Heinen- ten uegcujM: uvciwiuujng ui ncuien- ™nrSn WrtiiinnlaaM 4—1-Daarna r {gj aan^ maar putters vond 10 minu- scoorde De Hollan aan nog eenmaal ten voor rust voor tweede maal Voor rust was SFC met wind mee DHS toonde met een vijfde het doel/ De inValler rechtsbinnen sterker. Uit een hoekschop genomen doelpunt t werwtjt aam Gouda be- Schot scoorde na rust hct derde doei„ door Bosman kopte Oudeheusden het nutte voor DHS een strafschop. pimt en daarna deed GSS het kalm aan. Heinenoord kreeg daai*door de klasse faalde SW. De semi-derby tegen Neptunus werd gewonnen door de Rotterdammers met 71 Voorlopig heeft SW de kop dus moeten prijsgeven. De slagploeg van SW, anders zo gevaarlijk» was ditmaal „te graag" met slaan. Toch kwam Neptunus door Hennie Smit (met een home run in de eerste inning) en eert op- offenngssla" van Brandenburg ïn de derde inning eerst niet verder dan een. 2—0 voorsprong Het veld van Neptunus was hecht genoeg om SVV het scoren te beletten. In de vijfde inning plaatste Bennie Hes hof, de beste slagman ditmaal, een tweehohkslag en Nico Kolmeyer loodste hem met een opofferingsslag binnen. ïn de achtste inning sloeg Neptunus zich naar de overwinning. Brandenburg, Smit, Markenstein, Corpeleyn. Jorissen plaatsten honk- slagen. SW had geen verweer tegen dit slaggeweld. zodat de oude ri vaal de zege behaalde. Irt een fraaie en spannende strijd heeft Schiedam de oude rivaal PSV kunnen slaan. In de derde inning kreeg Schiedam een man over de plaat, maar in de vierde inning was de stand gelijk door een tweehonk- t j- slag van Richardson, die Meulstee i S^hnans; Helena T.. d. van C. van over de plaat bracht. In de zesde I L. Bakelaar, De kïavexjasvereniging „Het Sin gelkwartier" kent het systeem van de huiscompetities.Heel gezellig gaan de paren, naar de woning van hun tegenstanders om daar stryd te leveren. Ieder jaar krijgt de deelne mer met het hoogste puntentotaal de wisselbeker; vorig jaar won de heer Schippers het eremetaal. In Beatrix heeft de voorzitter A, Huis vrijdagavond de prijzen uitgereikt aan de dertien deelnemers, die in deze zesde competitie het hoogste puntentotaal hebben bereikt. De spe. ciale öamesprjjs werd gewonnen door mevr. Velthuizen. De heer P. C. Manders kreeg de wisselbeker met een puntentotaal van 432571. Tweede werd de heer A. Jongste met 429965 punten. De prijswinnaars kregen huishoudelijke artikelen. Ver der werd op deze gezellige contact avond een genoeglijk kaartje gelegd en er werd gedanst. De prijswinnaars zijn: 1. J. van Munster 70191; 2. W. van Weelie 69770; 3. Th. v. Weelie 69637; 4. C. H. Zonneveld 69322; 5. mevr, Velthuizen 68895; g. E. Lenos 68525; 7. B. G. Sanders 68429; 8. P. v. d. Feelen 68354; 9. C. Zonneveld 68275; !°- mevr. Huele 68152; II W. Man ders 68124; 12. mevr. Wiegman 67702; 13. W. v. Kampen 67528, T G,?B2R,E:,N: Adtianus G. J„ z. van J. C. Bakker en C. van Loenen; Hans A, B., z. van L. p. s. Gom- mers en A. H. L. Brouwer; Jan, z. vani_P. Zuidgeest en C. E, G. Breu- inning kwamen de punten binnen. Reynierse. Tettelaar en Naterop plaatsten honkslagen. waardoor het 41 voor Schiedam werd, maar ook PSV scoorde in deze inning door vier-wijd en een honkslag van Wij- nands. De zevende inning dreigde noodlotting voor Schiedam te wor den. Verkeerd stellen van het derde bönk en een gelukkig dubbelspel vcjrmden drie nullen op het score bord. Compaen met een tweehonkslag en De Pijper met een vier-wijd wer den door Paks binnengebracht. In de achtste inning echter kreeg Schiedam weer een voorsprone door Kok. die 20OVFmN; H. W. van Tilburg, eerste doelpunt in. Vijf minuten later ri speelde de defensie van de thuisclub J\Tj^T-FjXCCisiOr 2-5 'gelegenheid te scoren ën dat was voor .over de "plaat "ine on een sla e van de bal verkeerd terug en door raid- lalujiui - 'J GSS het sein voor nieuwe tegenaan- Tettelaarlnde!^ denvooi Viauwdeunt werd het 2 -0. Binnen vijf minuten had Excelsior vallen. Op rechtervleugel gaf De Nijs ,de voorsprong goter door Cambeen Tien minuten later scoorde Molen- '20 een 2—0 achterstand maar daar- de bal goed aan de vrije Putters en (4—6i. De inspanning van PSV je- graaf zelfs het derde doelpunt uit een mee had RDM alle kruit verschoten. het was 41. De middenvoor van verde 'daarna nog veel spanning maar dieptepass van Bosman. Door een 'Na een kwartier scoorde T. Volle- Heinenoord kon vlak voor tijd nog {geen punten op zodat de vechtlust Piak"~op"vrèe*mdë* wiTzè "inhèTna-1 347" punten, hét hoogste behaalde foutje van de Schiedamse defensie bregt het eerste Schiedamse tegen- i een doelpunt scoren. Smits en Jonge- van Schiedam naar waarde werd be deel van WF eindigde aantal op dit concours. I werd het voor rust nog 3—1. In de punt, door middenvoor Giel Timmers t neel speelden bij GSS voortreffelijk.1 loond. Diversen Alles op net gebied van glas in lood. Aa-Ve Glas-in-lood- bedryf. West Frankalandse- straat 16. telefoon 66280 Kokershoest en oehtendhoest geneest u spoedig met Dom proost. 40 tabletten 1.45. Bij apothekers en drogisten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2