s Werelds grootste grot eindelijk overwonnen 7 Hersenschim en werkelijkheid Chefs rine „4" doet wonderen AVONTUUR lokt diep ondergronds U kunt uw fijne goed nu zoveel malen 'wassen, als u wilt kreeg boete Kr upp - directeur naar Moskou naar Europa Volkstemming in Hamburg verboden Jongen mishandeld die jonger zusje wilde beschermen Lichte straf voor arts uit Horst wegens aanrijding geeft uw zenuwen rust J SPROETJE SPARK door FRANK GODWI heel Mortons farm zal nu wel AVONTUlN VAN PfTEN Speurtocht Woensdag 28 mei 1958 Ir. Queffelec heeft een nieuwe lier OOR hem die neerrrndevc uitgevonden zo ingenieus, zo inge- Ut lem* aie 9een anaere wikkeld dat Casteret er diodgewoon DE vraag wat -precies in Frankrijk aan de orde is, is gauwer gesteld dan beantwoord- Maar in grote lijnen kan wel worden gezegd, dat het land thans zeer duidelijk voor de keuze tussen fictie en werkelijkheid is gesteld. Zeer lang reeds hebben de Fransen gepoogd,'volkomen "tegenstrijdige dingen met elkaar te verenigen. Er was enerzijds'een, streven naar het handhaven van de grote militaire en kolo niale, tradities en anderzijds een totale onwil, de hiervoor nodige offers te Brengen. Er was enerzijds een wens, grote mogendheid te blijven, en anderzijds, een volkomen ontbreken van de politieke en geestelijke voor waarden, die daarvoor onmisbaar zijn. De opeenvolgende regeringen heb ben in feite het onmogelijke mogelijk willen maken. Ze hebben gepoogd, Frankrijk tegelijkertijd een welvaartsstaat en een oorlogvoerende staat te doen zijn. Ze hebben getracht, tegelijkertijd een Europese politiek en een zelfstandige grote-mogendlieid-politiek te voeren. Reeds lang hebben velen zich afgevraagd, hoe dit zou aflopen. De onvermijdelijke crisis ia er thans. Ze had zich ook op andere wijze kunnen openbaren. Maar eenmaal moest er toch iets gebeuren. Het feit, dat het de generaals in AJgerië zijn, die het spits hebben afgebeten hoeft, alles in aanmerking genomen, niet te verwonderen- Zij toch werden geacht, dag aan dag de Franse glorie en de Franse macht te vertegenwoordigen. Maar het moederland bleef in gebreke, hen in die taak en hun ge"oelens op voldoende wijze bij te staan. Zo ontstond bij hen een wrok tegen het van geestdrift en geloof in eigen zaak zozeer gespeende parlement. Er werkten nog wel meer factoren. Zielkundig is de Franse legerleiding de schok van de grote nederlaag in 1940 nooit te boven gekomen. Dit heeft een zekere neiging tot overcompensatie doen ontstaan, waarbij de trouw aan het regime beslist niet meer voorop stond. In dilj opzicht werkte de breuk van de traditie in de oorlogsjaren, toen de nood zaak bestond achtereenvolgens trouw te zijn aan elkaar vijandige systemen, na. De opvatting is titans dat, als de natie van het leger verlangt, dat dit zijn plicht doet, het leger van de natie verlangt, dat die niet in gebreke i blijft. PFUMXIN zien de generaals als een onaanvaardbare figuur, omdat hij ten opzichte van Algerië weifelt. De generaals zeggen, dat Algerië niet door de burgerlijke regering mag worden prijsgegeven, nadat het door de militairen is behouden. De regering te Parijs, roepen zij uit, moet het moreel van de troepen versterken en niet verzwakken. Zij ver- langen De Gaulle, meer als symbool dan als staatsman. Het gaat er om, dat de natie voelt, haar plicht te moeten doen; op de wijze dan, zoals de generaals dat wensen. De generaals nu wensen een ander Frankrijk of, zo men wil, de herleving van het oude Frankrijk. Datgene, wat geleidelijk tot een herinnering is geworden, willen zij van nieuw leven vervullen. Europa zegt hun niets; Amerika, die nieuwe grote macht, ven'uit hen van wrokkige afkeer. Waarop berust de macht van de generaals? Natuurlijk, zij commanderen het leger, maar als de regering te Parijs hen ontslaat en tot de soldaten zegt, dat zij geen gehoorzaamheid meer schuldig zijn aan hun comman danten, is moeilijk te zien, hoe die zich kunnen handhaven. Want het hele militaire bestel in Algerië hangt van het moederland af. Het sterke punt van de generaals is echter, dat geen enkele regering iets durft doen, wat zou lijken op een in gevaar brengen van de posities in Noord-Afrika, Salan c.s. speculeren er op, dat Parijs het niet waagt, hen in de steek te laten. Deze speculatie is tot dusver gelukt. Misschien lukt de speculatie ook verder nog. Misschien komt De Gaulle inderdaad aan het hoofd van Frankrijk te staan. Doch wij moeten ons al1 sterk vergissen, als dan het luchtkasteel niet spoedig ineenstort. Want een grondwetswijziging kan de geest van Frankrijk niet veranderen, en Frank- j? J feTl5 de drang ge- neuX) ontdekkeren de Pierre- rijk is geheel buiten staat om de geschiedenis in haar loop te stuiten of J^0 orefcen met alle sleur, Saint-Martin bereikt na het over- ze een andere koers te doen nemen. De tijd, dat Frankrijk het gezicht T Pic d'Arlsi» (2 060 m| 2 Pic «J'Ame i2 504 3. Boflm van do algroni i Zaal Lepmeu, 6 Gtalhouvol vai> Loabwi Ondaraafds lesno 6 Zaal tliübeih Casleict V Zaal Loubent 10 Da 'Ondo'jisndi»' 11 Zaal Qu»I1g)cc 12 Zaal Adelde 13 Zaal Chevelief 14. Zaal van Verna 15 Zaal van Navana 16 Zaal van Cainlic 17 D>ep «aier (ei«d« ««pïd'iu (Van j»en onzer redacteuren) aspiraties heeft dan een ru.S- niet aandenkt er iets over te ver- tig bestaan in een qoed huis feilen: 't is hem té technisch. Hij T. hijst zich in zijn waterdichte nara- met een inkomen, dat hem in ehutistenpak en sjort aan weerskan- Staat Stelt in alle bescheiden ten daarvan 'n waterdichte plunjezak behoeften te voorzien en mis- schien iets Opzij te leggen VOOT Dan bevestigt men de staaldraad ongunstiger tijden, is de speleo- aan de Ieren riemen welke zijn kos- logie wellicht pure waaghalze- rij. Hoe moet hij anders be- èn beruchte grot: is daarin niet een tchouwen het feit dat nm iaar tevoren de bekwame speleoloog scnouwen net jeit, aat om Mareel Loubens te pletter JevaUen? ae boaem 271 de grote put van Erg schokkende voorvallen geschic- de Pierre-Saint-Martin te be- den er niet- totdat Casteret 270 reiken - grotter—derzich «TÜS 346 meter loodrecht omlaag Wijken en neerdaalt in een enorm moeten loten vnk+ 8ewe& Het licht van zijn elektrische moeren tatert za\c- Jamp stult op geen en^ele voorwerp> Ken, hangend aan dat hem het gevoel van ruimte zou een slechts enkele kunnen geven. Hoewel hij weet, dat millimeter* dikke» hi^regelmatig met een snelheid van miuimezers „aiKKe Vl}* meter per minuut daalt dringt staaldraad? Drie- zich de impressie aan hem op: „Ik hrmderdrevenneor bang roerloos in een volslagen leeg- diS; ais de onderzoekers, bevend van veilig in deze schier onmetelijke za- te„ Dan ziet hy beneden zich een vermoeidheid op de onderste richel len. Het is, alsof de Pierre-Saint- tig meter: hoger flauw, groen schijnsel: het fosfores- van de Vemazaal zijn afgedaald en Martin geen mensen m z'n ingewan- dan de Eiffeitoren, bijna drie- c erende kruis Op het graf van Lou- hun hoogtemeter in werking stellen, den verdraagt. enppnhnhm TTt-reehftd rw*i*rt bens- Enkele minuten later bereikt geeft deze... bijna 730 meter onder Ieder ogenblik kan er Iets fataals eneenaatve uzrecnise UomtQ- de bodem van de put en glijdt de grond aani Haastig rekenwerk bo- gebeuren: de Fierre-Saint-Martm be- rens Op elkaar! De laatste 70 m uit op de glibberige rotsblokken. De ven toont aan, dat de topografen zich dreigt met de verpietteringsdood ie- zakkend in een koepel, waar- kou maakt hem huiverig; de thermo; hebben vergist bij^de berekening van dereen^ die zijn geheimen tracht te van men plafond noch wanden kan zien Gelukkig dat er maar héél weinig mensen zijn, (Advertentie LM Tegen pijnen w gnep Geschikt voor de gevcefigjle mug, want die word!beschermd da<M hal bestanddeel Chefaro*. Schematische doorsnede van de afgrond Pierre-^amr-Mariio meter wijst vier gradèri boven nul enkele hoeken. „Kopgroep" en reke- doorgronden. aan. naars sluiten een haastig en gemak- Ook de ontzaglijke wijdheid van Vrij kort na hem arriveert dokter kelijk compromis: de Pierre-Saint- de zalen hangt als een beklemming Mairey die Loubens tijdens diens Martin moet 728 meter diep zijn, de over de onderzoekers, die zich er in laatste uren heeft verpleegd. Samen diepste grot ooit bezocht. Een record, wagen: de laatste zaal van de Pierre- bezoeken zij diens graf, samen trek- dat overigens maar één jaar stand Saint-Martin heeft een lengte van ken zij verder schuin omlaag. Zij houdt, want in 1954 blijkt de Gouffre- zeker 200 meter, een breedte van volgen een onderaardse beek: tem- Berger tenminste 903 meter te halen. 120 en een hoogte van 100 meter, peratuur drie graden! In gezelschap Zeker is de Pierre-Saint-Martin Hij is minstens twee keer zo groot van anderen dringen 2ij verder door de grootste en interessantste grot: als de Parijse Notre Dame". Hoe in de vrijwel onbegaanbare chaos hij „leeft" nog. Hij is, wat speleolo- ontzaglijk klein voelt zich de mens van wankele rotsblokken en. spiegel- gen. noemen, nog jong: onder invloed in deze ruimte, maar toch ook: hoe gladde hellingen, die in hun veria- van gigantische instortingen die groot is hij in zekere zin dat ten,, woeste karakter hen herinneren voortdurend geschieden en de m- hij het aandurft zover af te dalen aan Dante's „Hel". De plafonds van vretende werking van water veran- in de grotten en spelonken, die som de machtige zalen zijn zo hoog, dat dert hij onafgebroken van inwen- mige gebergten het aanschijn geven geen lamplicht hen bereiken kan. dige gedaante. Tientallen meters ho- van een immense gruyère-kaas. Dan staan de voortrekkers voor ge rotsblokken trillen er in wankel, Was het ook een uiting van Pierre- een barrière, zo hoog als een flat- evenwicht: een geringe stoot .is vol-- Saint-Martin's vijandschap tegenover die nooit de drang naar avon- gebouw met zes verdiepingen. Treut- doende hen te doen kantelen en an- zijn overwinnaar die Marcel Loubens iintr nnn-r bar b7,ihard, lenig als een panter, weet er dere rotsblokken tijdens hun ver- zes jaar geleden't leven kostte? Over iu.nr, /tuur net uuiiengewone, tegen op te klimmen: hij ontdekt dat woestende val te verbrijzelen. Geen diens tragische dood en moeilijke naar het sensationele hebben de spelonk zich nog veel verder uit- seconde voelt men 2ich volkomen berging in het volgende artikel. gekend. Zelfs de meest ,aeze~ ?trekt- Da? zi^ de mannen van de'" x*. kopgroep te vermoeid om verder te ren burger heeft, zeker tn zijn gaan. Lêpi-1 Nalatige moeder j Soldaat Elvis ierre-1 C7 van de wereld bepaalde, is al lang voorbij en komt niet terug. Men zou De Gaulle iets beters gunnen dan. als man van tegen de zeventig gedoemd te rijn, een Don Quichotte-roi te vervullen in zoiets overleefds als een ridderroman. HET is waar. dat Frankrijk Algerië niet kwijt wil en het is waar, dat dit wordt geadstrueerd met begrippen als eer en glorie en trouw en culturele zending; maar het verandert niets aan het feit. dat de oude koloniale verhoudingen volkomen uit de tijd zijn. Er komt bij, dat Frankrijk ook het vermogen mist. zodanige verhoudingen te prolongeren. De welgestelden weigeren, voor de Algerijnse oorlog belasting op te brengen; cn de arbeiders weigeren, rich de beperkingen op te leggen, die een feitelijke oorlogstoestand vereist. Thans zoals in 1940 is Frankrijk niet bereid, de oorlog, die het aan de ene kant noodzakelijk acht. aan'de andere kant ern&tig te nemen. En ditmaal, anders dan in 1940, «onder twijfel met recht, Grondwetswijziging* helpt Frankrijk niet. weer de natie te worden die het is geweest. De Gaulle kan ook een hersenschim niet in werkelijkheid omzetten. Frankrijk kan met nieuwe methoden waarschijnlijk iets bereiken overleg op de basis van het zelfbeschikkingsrecht inplaats van gewapende strijd; Europese samenwerking inplaats van opereren op eigen (zwakke) krachten. Het heeft met zijn verstand al lang afscheid genomen van het verleden; het zal het met zijn hart ook moeien doen. Want alleen, wanneer 'bet begrip heeft voor zijn werkelijke positie, kan het weer een bijdrage leveren tot de wereldorde; de nieuwe, die zozeer verschilt van de vroegere. (Advertentie l.M.) 'Voordelig Castella-aanbod Nylon jurkjes, fijne wollen jumper- tjes, vederlichte lingerie..., het is allemaal mooi, maar allemaal ook teer. Toch kunt u dit alles ontelbare malen wassen, zonder dat de kwets bare weefsels schade lijden. Daar voor is er Castella Wolxvas in de we reld, het speciale wasmiddel, dat zo behoedzaam omgaat met alle tere weefsels. Hoeveel malen uw fijne «pulletjes ook in de was gaan, ze komen er weer zo nieuw en fleurig uit, alsof u ze zojuist had gekocht. Zoals altijd geldt ook bier: het is een Castella produktdaarom zo goed! ARNHEM De 23-jarige Nijmeeg se huisvrouw M. H. M. is dinsdag te doen wat anderen nooit winnen van onvoorstelbare moeilijk- doen. Enkelen blijven in de ban h«d™.op de I5e augustus het einde bn*x J 1 T van ae spelonk. Twee topografen van het avontuur, Uit hen re- uit zijn gezelschap hebben, naar zij.se nuisvrQU»v 1V, quireert de speleologie haar be- menen uiterst nauwkeurig, de grot*door de rechtbank veroordeeld tot oe fenaars 311 kaart gebracht en zijn diepte ge-j inn nf gn Hagen Als in augustus 1953 de „Speleo- ™emeld maatoz'cS'een'liStó tSwï! j zli had «er kaderen in haar zich aangordt om deze grootste aller meester .maar" 656"meter dus spelonken te overwinnen gaan de ge- de Pierre-Saint-Martin^iet de Sen- J°n«e^e Tvan vier graag met lucifers dachten van Norbert Casteret een ste gfoTvan FraukriS. De ,.T?ou du" 1 S';?!iclS,ier.dff'dIwas <V ,sbruari En u heeft nu de gelegenheid, op een uiterst voordelige manier Cas tella Wolwas in huis te halen. Zeer tijdelijk betaalt u voor dit prachtige fijnewasmiddelslechts een kwar tje per pak' Alle dames, die twee pakken Castella Gezinswas of Parels bij haar winkelier bestellen,, hebben recht op een pak Castella Wolwas J mogen zij geen voet tegen de tijdelijk geldende lage prijs* A'-- van 25 cent. Voor deze actie is in iedere winkel een beperkt aantal pakken Castella Wolwas beschikbaar. Het .is dus raadzaam, direct op dit aanbod te - reageren vóór de normale prijs weer - van kracht is! - ste grot van Frankrijk. De „Trou du rfwen in 'f 1 PaBr eerste Glaz", in het departement Isère, wint ^tenschappeluke grot- het met twee meter! rf.c««» bestond, de uit- De groep Casteret-Mairey zal ech- koorden, ter de laatste grote grootste zaal tw f -nt311 Y1"^ PrU1"- in volle omvang trachten te meten. oveT de Voor zij op weg gaan vraagt een fSt +een vh?g: grappenmaker van boven: „Hebben g ^landingstroepen, dat jullie 'n houweel bij je?" „Nee. waar- hutes drie ton gereed- om?" „Om de afgrond uit te diepen f staaldraadladders, le- en het zo te winnen van de Trou du vensmiddelen, heren, gereedschappen Glaz". Maar... dèt blijkt niet no- enz. Het plan tot afdaling in die immen se put is grondig besproken met au toriteiten van 't leger, de marechaus see, de PTT en meer van dergelijke orga- nisaties.Maar aan éen zaak hebben de spe leologen te weinig gedacht: de Pierre- Saint-Martin ligt precies op de grens van Frankrijk en Spanje en de grens lijn is daar eigenlijk nooit zuiver vastge steld. Daarom heb ben Spaanse soldaten de ingang bezet en duurt het lang. voor dat men een compro mis vindt: de Franse speleologen mogen ondergrond alleen het Franse deel van de grotten onderzoe ken, in 't Spaanse zetten. Als dan. aan deze dwaze, nations. Ustische formaliteit is toegegeven nie mand trouwens die er zich ondergronds één seconde aan stoort! kan de af daling beginnen. door toedoen van dit kind brand uit gebroken, gelukkig zonder ernstige gevolgen. Verdachte zou haar kin deren vaak alleen hebben gelaten. ESSEN Berthold Beitz, algemeen directeur van de Krupp Werke, is voor handelsbesprekingen naar Mos kou vertrokken op uitnodiging van Mikojan, de Russische vice-premier. Deze uitnodiging werd eerder deze maand gedaan toen Mikojan een reis door West-Duitsland maakte. Van de zijde van Krupp wordt mee gedeeld, dat gesproken zal worden over de mogelijkheid van verdere sa menwerking tussen Krupp en de Sow jet-industrie. Kort geleden heeft Krupp de Russen een fabriek gele verd voor synthetische produktie. Het bezoek aan Moskou zal zeven dagen duren. DJAKARTA Het laatste Isla mitische dagblad, dat nog in Dja karta verscheen, heeft dinsdag me degedeeld om financiële redenen de verdere uitgifte te moeten staken. Na deze maand zat het blad Pemandangan", dat het standpunt van de anti-communistische isla mitische „Masjoemi" placht weer te geven, niet meer verschijnen. NEW YORK Elvis Presley, de koning van de Rock 'n Roll zal kort na 20 september voor het ver vullen van zijn dienstplicht naar West-Duitsland komen. Dit is offi cieel meegedeeld door zijn onder deel in Texas waar Elvis een spe ciale tank-opleiding krijgt. DEN HAAG Het nunlstene van Financiën deelt mede. dat op donderdag 5 juni 1955 ten kantore van de agent van het ministerie van Financiën te Amsterdam de inschrijving zal worden opgengesteld op schatkistpromessen roet een. looptijd van respectievelijk dne, zes ger negen en twaalf maanden, tot een. bij I De KARLSRUHE Het Westduitse hof voor grondwetszaken heeft dins dag in een voorlopige uitspraak een volksstemming over de uitrusting der Westduitse strijdkrachten met kernwapens, die op 8 juni te Ham burg zou worden gehouden, verbo den. De Bondsregering had een voorlo pige uitspraak gevraagd in afwach ting van een diepgaande bestudering van de vraag, of een dergelijke volksstemming in overeenstemming is met de grondwet. In Hamburg hebben de socialisten de leiding. Zij wiüen ook elders, waar zij de meer derheid hebben, volksstemmingen houden. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM -7 In Amsterdam- Noord zijn een 20-jarige varensgezel en een 21-jarige baickenschipper aan gehouden, die een zestienjarige jon gen ernstig zouden hebben mishan deld. Het tweetal viel op een sportter rein aan de Cornells Douwesweg meisjes lastig. Op een gegeven mo ment grepen zij een vijftienjarig meisje vast. Haar broer, Johan Wxnd- houwer, nam dat niet en beschermde zijn zusje. Toen de jongen en zijn zusje even later het sportterrein verlieten, wer den zij opgewacht door het lastige tweetal. Johan Windhouwer werd dusdanig mishandeld, dat hij bewus teloos m het Binnengasthuis moest worden opgenomen. ROERMOND. De* rechtbank heeft de 37-jarïge dierenarts A. V. uit Horst veroordeeld tot zes weken, voorwaardelijk met drie maanden intrekking van het rijbewijs. De of ficier van justitie had twee weken geleden tegen V. dne maanden en acht maanden rijverbod geëist. De dierenarts waren vier feiten ten laste gelegd: aanrijding,^ beledi ging, weerspannigheid en rijden on der invloed. Na een nieuwjaarsfuif reed V. in Venlo tegen een lichtmast waardoor twee dames die in de wa len zaten lelijk werden toegetakeld, politie had de grootste moeite toewijzing vast te stellen bedrag, j mët "de"arrestant dié haar allerlei B'mSCSSmE&JSIi uü: I beledigende uitdrukkingen naar het gegeven onder dagtekening van 7 juni j hoofd slingerde. In zijn kring is V. 1958. 1 een gezien man. (Advertentie l.M.) ontspant en is zo lekker gezond lokker fris DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE INTVASttl m HAWLcJS HOJUKAMLR PROBEÊPT O KALM Tt BllJVÊM IK &£I DIRECT D£ POLITIC ZEGI WAAR is OlE DEFECTIVE?! BEROOFD' reken DflftR MAAR OP' HET KRlOCH ER 5TRAK5 VAN DE. politiemannen! OP ZIIN KOP ÏÏAAN! Bontjas 606 3318. Rob zit nog altijd in zijn hotelkamer, ver diept in de lectuur van het dossier over de „Rose of Hellwick". Dan hooit hij buiten opeens opge wonden stemmen schreeuwen. Rob staat op en kijkt naar buiten. Hé, wat is het^ licht over zee en dat op dit uur van de nacht. Hij rukt het raam open en 2ïet dan opeens maar niet langer dan gedurende een onderdeel van een. seconde: het vreemde zeilschip, dezelfde bark, die hij enkele dagen geleden bij het eiland Hoy heeft gezien. Hij begrijpt er nu helemaal niets van.... Even later gaat de deur van zijn kamer open en Ted Williams komt binnen. „Hebt u het schip gezien, kapitein?" vraagt hij. Rob knikt. „En dit keer was het toch echt geen spookschip, mr. "Williams," I zegt hij, „de bark probeerde de haven binnen te lopen, maar de zeilen sloegen bak door de land wind. Gaat er nu een sleepboot uit om het schip te assisteren?" Ted schudt zijn hoofd. „Niemand zou zich voor dat karweitje lenen," zegt hij, „de mensen in Hellwick zijn doodsbang voor deze verschijning." om in de buurt van de mijnen rond te toeren." „Ja, inderdaad, zover zijn we nu al. Ik vraag me evenwel af hoe die meneer Smith het met twee paspoor ten klaarspeelt." „Twee auto's, en een valse baard op een van de paspoorten, misschien.'' „Ja en een omkoopbare garage houder," „Maar wat zou dat erts toch zijn?" vroeg Julia, „dat ze er zoveel druk te over maken?" „O ja ik heb je het onder de lunch Vergeten te vertellen, je was „Het vlotte niet erg met die me- zo m de weer met die Smith. Het neer Martin," zei hij. „De wagen staat zijn inderdaad de Oost-Duitsers die „Ja inderdaad, wat? Dat is mij er inderdaad ik heb hem gezien; dit erts het eerst gevonden'hebben-— ook niet erg duidelijk. Maar moeten een zwarte gesloten auto. de oude Bmgham had het bij het wc nu niet eerst zien uit te vinden Maar het kostte me het grootste juiste eind geholpen door een waar de auto van de heer Charles deel van je duurverkregen francs om Zwitserse metallurg die in het Smith zich momenteel bevindt? Kun- los te wurmen wat we zo graag wil- Vreemdelingenlegioen heeft gediend nen je fiche-experts ons dat niet ver- den weten;, nl. dat de heer Smith eu hier is blijven hangen; ze grepen tellen?" voor zijn reisjes naar het binnen- de kans met open armen aan, opdat „Ze zouden het moeten kunnen. Ze land zijn wagen hier achterlaat en ze nu iets unieks hadden dat ze aan zullen, er enige moeite voor dienen deze verwisselt voor een gesloten de Russen konden verkopen, zodat te doen. maar gelukkig kan. ik met camionnette." ze *n ruil daarvoor ook eens hun een van hen goed opschieten. Ik Enorm' Heb 1e het nummer?" eisen konden stellen, begrijp je? zal er gelijk na de lunch werk van "Ja d'at heeft me het meeste eeld Ze Zljn ln het bezit van enkeIe maken - en wat doen we als ik 'f* Hoe sta ertïSn twee rechtmatige concessies, meestal voor klaar ben, een bezoek brengen aan °nr?" chroom en molybdenum, maar ze de jonge meneer Bathyadis?" J weten ook de hand te leggen op dit Het bezoek aan Bathyadis leverde ik heb meer dan genoeg. Ik goedje en exporteren het in het ge- niets op, zoals Lynch al voorspeld had word nu betaald in francs, weet je. heim tezamen met de andere deif- behalve dat de ligging van de win- „Ik zte het wel niet helemaal stoffen." i( kei opviel, die zich juist buiten maar hier zyn we weer. Wacht nog „Maar wat Is het dan, Paddy? de Oude Medina, de oorspronkelijke even, wil je?" „Het een of andere vreemde erts. Arabische wijk. bevond en daarom Ze stonden voor de zoveelste keer Jk moest de man die het me vertelde vlakbij de haven lag. voor de deur van de Administratie— zo dronken voeren dat ik het tenslot- De jonge Bathyadis drukte be- deze maal duurde het maar kort te nauwelijks meer kon verstaan! leefd zijn ingenomenheid uit maar voordat Lynch terugkwam, Maar het heeft enkele bïzondere scheen verder nogal gereserveerd, „De heer Smith heeft nu een me- eigenschappen, behalve dat het vrij- hoewel hij Paddy een prachtig, an- tamorfoze ondergaan." zei hij ter- wel puur uranium is met bijna geen tiek koperen dienblad tegen een zeer wijl hij wegreed. „Hij is nu een afvalprodukten, zodat het zelfs de redelijke prijs verkocht. Er waren Zwitser en heet Herr Nussbaumer. moeite waard is het in ruwe staat geen fluwelen bruidskoffers te zien Hij reist in heren- en dameskleding verzenden, m die koffers var. jou. en Julia vroeg er ook niet naar, in het zuiden. Wat denk je daarvan? Op dit punt gekomen reed hij de „We zullen even bij de Admi- Zou dat de man zijn die we be- aPto handig dc oprijlaan naar zijn nistratie lang. gaan om te horen of doelen?" villa in Julia stapte uit cn een ze die auto al opgespoord hebben," „O ja, vast alles duidt er immers paar minuten later was hij bij haar zei Lynch, toen ze wegreden. Julia op. Ik weet alles of van die Zwit- l.n de zitkamer en schonk cocktails wachtte in de wagen even later serse en Oostenrijkse reizende koop- in- Tijdens het korte ogenblik dat keerde haar gastheer terug met een lieden: ze verkopen overhemden aan ze alleen was had Julia nogeens ge- nieuw papierstrook je. het personeel va'n de mijnen, en jur- dacht aan wat St. John met zoveel „Hij staat in een garage in Casa- ken en nylongoed aan de vrouwen nadruk beweerd had, nl. dat Colin blanca," zei hij, „we kunnen er.be- van de cantinehouders." niet iets bezig was dat ie belangrijk ter direkt op afgaan." Ze reden naar „En hoe weet jij dat? Je schijnt om in de steek te laten, voor de garage, waar Julia opnieuw bui- nog wel het een en ander in petto voor erfenis dan ook. ten bleef wachten. te hebben.' „Daarom veronderstel ik dat on- Deze keer duurde het nog al Julia vertelde van de hoteleige- ze mensen er ook belang bij heb- even. Eindeiijk kwam Paddy weer naar en zijn vrouw in Fez, die zo ben," zei ze. „Ik begin het nu door naar buiten „Heb je geld bij je?" mededeelzaam geweest waren, „Het *e krijgen. Het zijn de Oost-Duitsers „Ongeveer twintigduizend franc." schijnt allemaal prachtig m elkaar die Colin en Smith als rivalen be- ;,Dat zal wel genoeg zijn, hoop ik." te passen. Zou je geen koffers of schouwen en mfj nu ook Bathya- Ze gaf hem het bankpapier en zakken met erts op de vloer van een dis en de arme oude St.John waren wachtte weer. Toen Paddy eindelijk vrachtwagentje kunnen leggen onder het er beideir mee eens dat de Duit- weer kwam opdagen reden ze snel de kostuums en japonnen? En ze sers onze vijanden waren." weg. zouden een prachtig excuus hebben (wordt vervolgdJ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1