D Steel. Museum kreeg t daglicht terug de Yierspelenkamp Duitse graficus in Stedelijk Museum Jeugdige Lutheranen hielden Bondsdag Schiedamse clubs namen deel aan korfbalseries Duivensport Schoolkorfbal-wedstrijden hadden sportief verloop DRZ verliest tenslotte de beslissende wedstrijd Majoor en mevr. Drent je namen afscheid M. Kooy winnaar van Bi Sli Schiedam ter stembus „Actie-comité Hoogbouw' eist snelle beslissing L. Koeriersters Prof. Grieshaber was geen nazi Brand door vergeten van dompelaar Afd. Schiedam de gastvrou w Verkleedpartij bij Jeugd Jolijt ,,De Postduif" AGENDA Blauwe Doffer" NA „GROTE SCHOONMAAK" Korps Schiedam Leger des Ileils ..De Vrijheid Slraatvoetbal- competitie T waalfde Avond vierdaagse Vakantieschool naar „Warande" Diefstal van kleding WALDO RIJSCHOOL 39* 64.65.0 Kees Deenik leidde zang in Grote Kerk Laatste opvoering „De Boomgaard" rbFFlCIEËLTUËOwsT B.B.-oefening Burgerlijke stand TRAILER CHAUFFEUR Woensdag 28 mei 1958 3 39' In het Stedelijk Museum van Schie dam is gisteravond de tentoonstelling geopend van werken van de heden daagse Duitse graficus prof. H. A. P. Grieshaber de eerste tentoonstel ling overigens aan een Duitser ge wijd. Conservator P. L. A. Jansen, die de expositie inleidde, kwam er eerlijk voor uit dat hy vroeger een tegenzin had moeten overwinnen om een Duitse kunstenaar in ons land te moeten introduceren. Maar lang zamerhand Zijn WÜ over deze gevoe lens heen, vond hij, en het moet toch mogelijk zijn dat ook hier authen tiek en eerlijk werk van een Duitser te zien is. Bovendien is Gireshaber een Euro peaan en nooit nazi geweest. Reeds in de oorlog maakte hij, deels in het geheim, kleine uitgaven die zich wat inhoud en vorm betreft, duidelijk keerden tegen het „Derde Rijk". Cu rieus is verder dat er een duidelijke verwantschap bestaat tussen hem en de Nederlandse graficus Hendrik Werkman, die in 1945 door de Duit sers is gefusilleerd. Werkman's oeuvre maakte zo'n die pe indruk op Grieshaber en zyn leer lingen, dat zij aan deze Nederlandse kunstenaar een boek hebben gewijd, waarin duidelijk vermeld staat dat Werkman door Duitsers is doodge schoten. Dit boek is op de tentoon stelling te zien en ook te koop. Wat het geëxposeerde werk betreft, het zijn hoofdzakelijk houtsneden, klein èn enkele zeer groot. Hieruit spreekt een pure onversneden kracht en een kleurige levenswil. De exposi tie kwam tot stand in samenwerking met het Stedelijk Museum te Am sterdam. In zijn rede heeft de heer Janssen er zjjn spijt over uitgesproken dat exposities als die van Gri^ehaber en van de Japanse Volkskuns), slechts voor zo korte tyd hier in Schiedam gehouden kunnen worden. Het moet toch mogelijk zijn, zo meende hy, dat ook kleine musea de zaken op wat langduriger en bredere wijze aan het publiek kunnen tonen. Voor de opening van de expositie- Grieshaber bestond slechts geringe publieke belangstelling. Gedurende'de Pinksterdagen heeft de Ned, Lutherse Jeugdbond In Schiedam de jaarlijkse bondsdag ge houden, waarbij de plaatselijke af deling als gastvrouw optrad voor de ongeveer 150 jeugdige Luthera nen die daaraan hebben deelgeno men. - Een flink gevuld programma Is daarbij afgewerkt. Zaterdagmiddag zijn de congressisten ontvangen in Irene terwijl daar ook 's avonds een toneelvoorstelling van de Lutherse toneelgroep „Lutona" is bijgewoond. Ook is toen kennis gemaakt met de „pleegouders" voor die dagen. Zon dagmiddag had de eigenlijke bonds dag plaats, terwijl 's avonds oud- Schiedam is bekeken. Maandagoch tend werd de ochtendwijding bijge- Voor 250 gulden schade is er za- woond, terwijl 's middags een tocht terdag aangericht jn de woning van 1 met de Spidoboot door het havenge- .1 1 - V1 ?v» J_ Alftirl,. 1 Viirt j nn Unf w-nw— nmn de familie Van K in de Aleida- straat, toen een elektrische dompe. laar op een stapel wasgoed was ge legd. Men was vergoten de stekker uit het contact te halen. Wasgoed, de wasmachine en een fototoestel werden door het vuur vernield. De bewoners blusten de brand met een paar emmers water. De brandweer behoefde geen dienst te doen, Omzwermd door een menigte ka meraadjes, ouders, bekenden en ge heel belangeloze nieuwsgierigen ver trok gisteravond een bonte stoet ver klede kinderen van de Willem Brou- wcrschool in de Dwarsstraat, voor afgegaan door de band van de Oranje Garde. Om zeven uur zou de stoet star ten. maar het werd half acht, met het gevolg dat het plein Voor de school al gauw overbevolkt raak te. Het was er een gejoel van jewel ste. Een drie meter lange, kleurige toverfluit werd op een carrier mee gevoerd en een leder die hem niet gezien heeft, moet dit aan zichzelf wijten, want de stoet was van ver al tc horen, dank zij die trommelsla gers. Als de jeugd de toekomst heeft, dan moeten we, afgaande op wat zij droeg in deze optocht, vaststellen, dat de mode weer héél lang en sle pend wordt en dan de konen knal rood. geverfd zullen worden ter wijl piekhaar of een meegedragen heibezem hierbij niet zullen misstaan. De Ned. Lutherse Jeugdbond heeft gedurende de Pinksterdagen een druk bezochte bondsdag ge houden in Schiedam, fn de Plan tage werd deze foto gemaakt van al de deelnemers IBIillIl ODI heeft de naam van korfbal lend Schiedam hooggehouden op de De postduiven-vereniging De Post duif heeft haar zevende wedvlucht gehouden vanuit Noyon, een afstand van 280 km. Om 6 uur werden er 500 duiven gelost. Eerste duif binnen om 9.02.00 uur, laatste mo 8.28.00. De uitslag is: 1 3 45 74 87 111 118 117 Gebr. v. d. Windt; 2 4 7 29 115 119 A. Smits: 5 25 55 94 105 J. Doejaaren; 6 J. de Waard; 8 26 33 43 83 120 123 C. Ver linde; 9 P. Gouweleeuw; 10 17 23 24 31 37 47 52 70 85 M. Mourik; 11 113 M, de Ruiter; 12 69 88 96 104 A. Hee- ren; 13 58 64 73 Harmeien en Vol; 14 Jac. Koogje; 15 72 91 Joh. Christen; 16 80 93 100 A. v. d. Grijp: 18 101 121 Weelie; 39 52 - Hellen 0$ ongeval: G-G en G~D. Tutnlaan BO, telefooD 692Ü0, Politie-aiarmnummer 64686. Apothekers nachtdienst: Fa. Gouka. en Co., Groenelaan 127. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven; ge opend iedere werkdag {behalve maandag) van 9.30 tot 1630 uur en tedere avond behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20 30 uur 2ondags gesloten. Bondsdag, die jisteren door de CKB in Arnhem is gehouden. Het eerste twaalftal won de le prijs van de le klasse A! De eerste wedstrijd werd i met 30 van Albatros gewonnen, de J tweede werd van „Vlug en. Vaardig" 1 verloren met 30, maar Fiks en DVS 2 werd.en weer verslagen en wel i met 1—0 en 13, waardoor onze j stadgenoten de meeste winstpunten f in hun afdeling binnenhaalden. Schiedam eindigde op de 4e plaats j van zijn afdeling in de seriewedstrij- den van Sperwers in Rotterdam. De roodzwarten boerden niet slecht, maar door op het nippertje de twee htedeiyk Museum: dagelijks geopend R.K. Leeszaal en Bibliotheek Dam. geopend iedere dag (be) ilv® maandag) van 9.30 tot 16-30 uur en iedere avond behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur, Zondag3 gesloten. eerste partijen te verliezen raakten ze achterop- De uitslagen waren: Overkanters—Schiedam 21; Schie damSperwers 2—3; Spangen Schiedam 22 en SchiedamTrek vogels 21. Succes bleek op de AIO-series in Den Haag te hoog te zijn ingedeeld, waardoor alle partijen verloren gin gen. KNS, HKV 2 en Die Haghe ,r>- .k .v, trokken met respectievelijk 81, w vLitmo™. 4—0 en 0—1 aan. het langste eind rmeim^n, OnJr rfp pn rit» asniranten 20 ^oToTfeV^lVv. S3S£dC Het ledental is in 1957 vrijwel con stant gebleven, zo bleek uit de jaar verslagen. Volgend jaar zal de bonds dag in Ede of Dordrecht worden gehouden. In het bestuur hadden vrij veel wijzigingen plaats. Zo trad de voor zitter ds. Burghom af en werd opge volgd door de heer K. Schroder, theologisch student. Secretaresse Ire- ne Schmidt droeg haar functie over 329 punten; als ook op de ere- en aan mej. Seller. 1 directeurs-prijs. Muzikale prijs Onze -stadgenoot de heer H. Kree- rner heeft als dirigent succes geboekt met het koor van de zang ver. „Voc- vos" uit Zoetermeer op het nat, mu- ziek- en zangconcours m Maarssen beslag gelegd op de eerste prijs met en Schrumpf; 21 42 51 79 F. Eijken- broek; 22 38 124 A. Délmotte; 28 A. verloren alle partijen. De reservetwaalftallen van ODI - V d Tuiin- 32 66 57 71 99 T Ar Kos- met uitzondering van de aspiranten, tof-34inbfch£^irf^™l°Sv.^« ?°kwinstpunt kon. ter; 34 39 Du Chatenier: 35 98 W. v. Beuren: 36 D. Ram; 42 W. Broek huizen; 44 J. de Waal; 49 L. Borrani: 51 J. Nieumeijer; 53 C. Verboom; 54 W. Koogje; 59. C. de Graaf; 60 123 H. Crama; 61 Th. Jansen: 65 75 97 W. v. Deurzen en Co.: 66 C. v. d. Grijp; 67 78 L. v. d. Meij; 56 68 102 112 H. v. d. Kant; 76 H. Houtsma; 77 J. Ver meer; 82 A. v. Wagtendonk; 84 L. Verheugen; 85 J. Hersbach: 86 108 J. Verbeek: 95 H. Hagen; 103 P. v. Os; 106 W. Westerholt; 107 P. Hinten; 109 110 C. v. Tricht; 118 H. Blonde; 122 J. Lips. „De Blauwe Doffer" hield eveneens een wedvlucht vanuit Noyon. Er wa ren 217 duiven; er werd gelost om den boeken eindigen in de mid denmoot van hun afdelingen. van 10 tot 17 uur. zondagen van 12 tot 17 uur: „Oude Japanse volkskunst <tot 22 juni). Grafisch werk van Grieshaber tot 22 juni. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Tarzan en de verloren Safari". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Kruispunt Bhowani". Musis Sacrum, 8 uur: Wilton Feijen- oord O. en A. ,.Die Geisha". Wijkcentrum (Nieuwland), 8.15 uur: "Alg. Fotokring. Lezing- Niet alleen particuliere huïshou-zoekt men het meer in de opstel- bied op het programma stond 's Avonds heeft ds. Jenner uit Rotter dam, de enige Lutherse veldpredi- kant een referaat over z'n werk ge houden terwijl het congres besloten werd met een gezamenlijk diner in een Rotterdams restaurant. Voor het congres zelf bestond gro te belangstelling van de zijde van de autoriteiten. Zo waren o.a. aan wezig wethouder Th. J. L. van den Berg, de oud-katholieke pastoor C. P. v.ö. Berg. de heer Van der Kamp van de Synodale commissie, de Lu therse predikant ds..S. G. v.d. Haa- gen en drie leden van de kerkeraad. Verder ds. Lindeyer, redacteur van het eigen blad, ds. Meyer uit Rotter dam-zuid en zr. de Ruyter, de dia cones. Er is een appèl gehouden, waarbij de vertegenwoordigers van de 25 vertegenwoordigde afdelingen zich presenteerden, terwijl drie nieuwe afdelingen, nl. Leiden, Amersfoort en Arnhem werden geïnstalleerd, Daarna werden de verschillende i Begunstigd door het mooie weer heeftde schoolkorfbal commissie dins dag weer voor een prettige herhaling van de jaarlijkse sehoolkorfbahved- stryden op de Boshoek gezorgd. Drie ëntwintig twaalftallen hebben van tien tot vier uur de „sportiefste van de sporten" beoefend. Er werd fel en goed strijd geleverd. Bij de lagere scholen ontliepen de krachten elkaar niet veel. In de afdeling LO 2 werden in tien wedstrijden zelfs slechts drie doel punten gescoord. Bij de ULO's viel het uitstekende spel van de Willem de Zwijgerschool op. Deze groep speelde korfbal zo als het behoort, snel en met goed vrijlopen en ver rassende worpen. De Renobothschoo] kreeg in deze afdeling zware neder lagen te^ incasseren (10—0 en 7—0). De leiding was weer in perfecte handen van de heren Joop van der Tuuk (Schiedam) en W. J. Kijlstra. Vlot werd het programma afgewerkt, incidenten kwamen niet voor, hoe wel de EHBO enkele malen dienst heeft moeten doen. Zelfs moest een knaapje met gebroken arm naar het ziekenhuis worden vervoerd, maar dat kwam door het stoeien. De heer K. J. Heyboer. de pionier huishoudelijke zaken afgewikkeld, van de korfbalsport, reikte na dit DRZ is geen kampioen geworden. In Dordrecht toonde 's Gravendeel zich de sterkste. Tweemaal hebben de rivalen elkaar een „onbeslist" moeten geven, maar maandagmid dag' heeft 's Gravendeel in de beslis- Zondag leidde senior-majoor en mevrouw J. H. Drentje voor het laatst de samenkomsten .van het Le ger des Heils te Schiedam in de functie van bevelvoerend officieren van dat korps. De avondsamen komst was speciaal aan het afscheid geweid. Na de gebruikelijke opening van de avondsamenkomst, sprak as. W. A. Krijger namens de Schiedamse predikanten majoor en mevrouw Drentje toe. De dominee maakte zich de tolk van velen, in zijn dank voor de prettige samenwerking en het goede onderlinge contact. Na dat de dominee gesproken had, kre gen de gezinsbond, het jeugdzang- koor, zangbrigade, de korpskadetten en het muziekkorps gelegenheid om door middel van lied of muziek af scheid te nemen van hun officieren. Kotps-sergeant-majoor W, van Senior-majoor H. Drentje en mevrouw Drentje, die zondag af scheid heben genomen uan het Korps Schiedam van het Leger des Heils. Iperen sprak daarna de scheidende officieren en hun kinderen toe; hij bracht de dank over van alle heils soldaten en vrienden van het Le j %_r des Heils voor dc arbeid die zij in Schiedam hebben verricht. Nadat mfevrouw Drent je-Haas, mej. G. Drentje en de heer H. J. Drentje een woord van dank en afscheid hadden gesproken, besloot sr.-majoor Drentje de samenkomst met een korte toespraak naar aan leiding van Matth. 25 vers 3146. Na de toespraak zongen de aanwe zigen de scheidende officieren en hun kinderen de zegenbede toe. singswedstrijd op het terrein van Fluks dc winst kunnen grijpen. Reeds na vijf minuten kwam 's Gravendeel gemakkelijk aan een doelpunt. Een voorzet van de rechts buiten kwam via een ogenschijnlijk ongevaarlijk schot bij de Schiedam se doelman. Deze liet het leer uit zijn handen in het doel vallen. In de twintigste minuut maakte midden voor J. Wigmans met een prachtig schot gelijk. Na vijf minuten was het echter weer de rechtsbuiten, die zijn club de voorsprong gaf. DRZ kreeg de kans op de gelijkmaker toen Wigmans in het .strafschopge bied gevloerd werd. Joop Molen dijk had echter pech, zijn schot ver dween over het doel. Toen de Schie damse linksachter geblesseerd op de grond lag schoof de rechtsbuiten de bal naar de middenvoor en DRZ was de geslagen ploeg (31). Zeven minuten voor het einde werd het 4—1. Na afloop feliciteer den de Schiedammers hun tegenstan ders en tweede voorzitter A. Groene- wegert bood aan de aanvoerder van de kampioenen namens DRZ bloe men aan. Deze spannende match werd bijgewoond door 2500 toe schouwers. geslaagde toernooi de prijzen uit. „Ik W. v. d. Kant 17 21 32; st. Jacobs Gasthuis in 1940, overal tereen nieuwe kleur gekregen en het r 19 20 40; Leenders 22 24: wereld sterk veranderd zyn. resultaat is dat men thans in deze I o. »r tmtciei xo in, jjCCUllCl I Mevr. Domenie 26; Wijntjes i 31; Lopik zn. 28 33; Muiiwiil! 27 De nieuwe taken, waarvoor hetzaal de kunstwerken op eigenlijk ie- Lopik zn. 28 33; Muilwijk 29; A. Schiedams museum zich bovendien j der uur van de dag zonder kunstver» d. Heiden 35; T. v. d. Heiden 36; sedert een vijftal jaren gesteld ziet, i lichting kan zien. In de bovenzalen Hersbach 37; B, v. Gogh 38; Kou- maakten ook een andere inrichting werd dinsdagavond een tentoonstel- wenberg 41. 1 nodig. "Werd begonnen met de kleine ling geopend van de Duitse graficus zaal op de eerste verdieping, daarna H. A. P. Grieshaber. kwam het trappenhuis en vervolgens Met 279 duiven heeft De Vriihetd de Sr°te entrée-zaal aan de beurt. „ÏZllEt V"£?,r+ Onlangs kon de nieuwe zaal m uur. De eerste was binnen om dens worden by tijd en wijle geteis- ling van de kunstwerken in de ruim- i 9.16.55 uur, de laatste om 9.41.4L De J terd door grote schoonmaak, maar te. b.v, op schotten. Volgens dit prin- i uitslag is:j ook musea. De laatste jaren is men cipe zijn de veranderingen in de ...Tb v- v. Vrouwendeunt zn. 1; A. Broeders In het Schiedams museum voortdu- Schiedamse zalen doorgevoerd. Sn? tnm} ?k 2 5: Gebr- Letis 3 6 34 42 dpi.: rend bezig geweest met het inner- De vernieuwde grote bovenzaal hph" Hi steeds gekorfbald p jjorra 4 25; Ilmer Co. 7 10 23 lyk opknappen van het gebouw, wat heeft de ramemvand weer terug, tL w;ni" i 1 i Egging 8; Balvers 11; Brokling nodig was omdat de inzichten om- maar deze ramen worden doorzich- w wt 12 39 44; Ouwendijk 13; v. Gogh trent de inrichting van een museum tig afgeschermd met metalen, jalou- Co' 34 18Kerkhof 15 43; W. v. d. sedert de laatste restauratie van hetzieën. Bovendien hebben de wanden /Silveren Korf, een wissciprijs, die zij Hoeven 16* W - - - •- voor de derde achtereenvolgende j_ "Wenteler maal wonnen. 1 De prijswinnaars zijn: Afd. ULO: 1. Willem de Zwijger- school. wisselkorf en liuwertak; 2, Huishoudschool en Technische schooi (medaille CKB). Afd, ULO 2/VGLO: 1. Willem de Zwjjgerschool 2; 2. Prinses Irene- school (medaille SBLO). Afd. LO: 1. Oranje Nassauschool (wïsselbeker en lauwertak); 2. Ko ningin "Wilhelminaschool (medaille); 3, Klaas de Vriesschool; 4. Comenius B. Afd. LO 2; 1. Prof. dr. Kohnstam- school 2 (beker); 2. Oranje Nassau- school '2. In de straatvoetbal-competitie worden vanavond gespeeld; afd. A: LDTCy— V73K-, afd. 13; WW—DSB; afd. C; KI. Real Madrid—Little Manch. Donderdag: afd. A. RapidRowallen- huis: afd. B: St. Joris Doele—VVR; afd. C: DVW-DWB. Vrijdag; afd. afd, C: DOS—DGB en De afdeling C Is inmiddels in tweeën gesplitst, omdat het verschil in sterkte te groot was. In afd. C I spelen: WW, DWB, DVW I. DOS. K. Arsenal en DGB. In afdeling C II spelen: Rodeo. KI. Man Onlangs kon de nieuwe zaal in de linkervleugel in gebruik worden ge nomen, en nu zal de grote bovenzaal in de rechtervleugel eveneens een nieuw gezicht vertonen. Het kernprobleem bij al deze maat- een wedvlucht gehouden vanuit Pont Saint Maxence (Fr.), een. af stand van 319 km. Gelost om 6.15 uur, eerste prijsduif binnen om 9,56,26 uur, laatste om 10.36.22 uur. De uitslag is;. 1 20 27 28 62 C. Middendorp snr.; 2 15 23 31 52 J. van der Ent; 3 30 34 54 A. van Limborgh; 4 Gebr. Bak ker: 5 Jac. Duijmel; 6 10 17 21 41 A. de Rouw; 7 11 W. Vorstenbos: 8 J. Schrumpf; 9 13 35 38 42 50 59 61 64 ne3£.d- vooral wandopperv.akte te combinatie W. en W.; 12 32 40 55 63 In Schiedam wordt de 12e Avond vierdaagse van de wandelsport W. Vermeer; 14 18 19 J. Art>t; 16 26 D. v. d. Moer: 22 39 49 65 Adr. Pronk; i 24 08 69 M. Putters; 25 29 57 06 J. A. van Bodegom; 33 J. J. Mieloo; 36 51 i J. Mackaij; 37 48 70 H. J. v. d. Steen; I 43 Th, Stieber; 44 J. Benningshof: 45 66 J. van Alphen; 46 53 J. ert J. C. 'Verboon: 47 J. de Raaf; 58 Flamingo's—LUTO; en J. L.. V'erboon; 47 J. de Raaf: 58 n dpw—Eidos jr. i J. Blom; 60 G. Barzilaij; 67 Th. van - Duïvenbode. Zondag wordt er gevlogen vanuit Corbeyl (Fr.), een afstand van 398 fcn- Asn. concours kan men deel- Chester. KI. Real Madnd, DVW II, El- I nemen in provinciaal en bondsver- dos jr. en dpw. I band. van regelen was, dat het St. Jacobs Gast- kring Botterdam e.o. gehouden van huis nu eenmaal niet kan beschikken dinsdag 17 juni tot en met vrijdag 20 over natuurlijk bovenlicht, maar juni. Gestart wordt bij de Koren- daarentegen wel over veel zijlicht. j beurs op de Dam, elke avond om 7 Was men vroeger in de musea ge- j uur. Burgers, militairen, semi-militai- ren, bedrijfsgroepen en B3.-gröepen seum werd gevonden in het afsluiten en verder iedereen boven de 14 jaar van ramemvanden, tegenwoordig kunnen deelnemen en lopen dan een afstand van 15 kilometer. Jeugd-, school- en speeltuingroe- pen lopen 10 kilometer, evenals de jongens en meisjes van acht tot en met dertien jaar. Zij die de avond- vierdaagse met goed gevolg vol- brengen, ontvangen voor de eerste J maal het W.K.R. Avondvierdaagse Kruis. Voor de tweede keer het cij fer 2 enz. Voor de vijfde keer Voor de tweede maal dit Jaar is wordt een verzilverd kruis uitge- Sehiedam t-andaag ter stembus ge- r?ikt. Voor de zesde keer een ver- trokken, dit keer ter verkiezing van ril ver de 6. enz. Een verguld gouden de leden van de gemeenteraad. De kruis voor de tiende keer. Groepen j verkiezingsstrijd is nu heel wat fel- van "en personen plus een leider, lier dan in maart j.l., wat ook te j ontvangen bovendien een g^oeps- Terwijl de winnaar in de Vierspe- j een biljart-toernooi, dat niet de be- lenkamp 1958 al bekend was, n,l. M. langstelling heeft gekregen, die het Kooy van B.V. „De Sluis", is gister- verdiende. Er waren slechts zes deel- avond in café Pleinzicht de laatste nemers! En dat voor een toernooi dat wedstrijd gespeeld tussen J. van ais een van -de leerzaamste wordt be- - - begrypen Is. daar het nu immers gaat om de verkiezing van stad- 'oten. De kiezer heeft alle activiteiten de partijen over zich heen laten gaan en is vandaag rustig ter stem bus getrokken. (Advertentie LM.) i j,. - i De Schiedamse Gemeenschap is van schouwd. Vroeger, bij het begin, was recds begonnen aan de voorherei- het anders. In het eerste jaar, toen (jjngerï voor de „Vakantie-school 1958". Deze zal gehouden worden in het mooie openluchtbad „De Waran de" in Oosterhout, sen van cuds be- Duijl en G. Buitenhek, beiden Rembrandt Daarmee is een einde gëkomen aan in de foyer van het Passage-theater werd gespeeld, bleek die ruimte te j klein om alle belangstellenden te prijs. De E.H.B.O. en het Rode Kruis zullen bij de marsen aanwezig zijn. om eventuele voetklachten te behan delen. Hond gevonden In het dierenasiel in de St. Anna Zusterstraat is een jonge gladharige fox opgenomen, die zwervend werd aangetroffen in de P. J. Troelstra- laan. De 64-jarige heier J. W. W. ver mist een zwart lederen jekker, een. colbertjasje, een wollen shawl en een boodschappentas, die hij giste ren in de nabijheid van de Spui- kunnen bergen. Toen de belangstel-1 kcnd laats> ling later terugliep werd verhuisd De ^zendingen hebben wat vroe-sluis aan de Havendük had neerge- naar Pleinzicht en ook daar zag men g piaats dan vorige jaren en wel J zet, terwijl hij daar aan het werk het aantal deelnemers gestadig terug d£e wcken; van 21 t/m 25 juli, t was. j lopen, j van 28 jyH t/m 1 augustus en van 4 Het is moeilijk te verklaren waar- i t/m 8 augustus. Iets nieuws is dat de om dat zo is, want verder bestaat er uitzending zal geschieden is gemeng- in het District Schiedam toch heus 1 de groepen, dus geen onderscheid in wel belangstelling voor het biljarten.openbaar en bijzonder onderwijs. In Hopelijk zal het 't volgend jaar beter de leiding van elke groe» zullende gaan> drie richtingen vertegenwoordigd zijn. Een voordeel is dat men nu kan De laatste partijen tussen Van kiezen in welke groep men de kin- Duijl en Buitenhek verliepen als deren wil meesturen, terwijl het Het Actie-comité Hoogbouw" in zake de melk-bezorging heeft giste ren in een brief aan het bestuur van de Schiedamse melkhandel er krach tig op aangedrongen dat de oude ser vice tt.1. het bezorgen aan de deur ook in de boven-etages, weer In de In de Grote Kerk heeft gisteravond een vrij groot aantal mensen deelge nomen. aan de samenzang onder lei ding van Kees Deenik, waarvan door de NV Phonogram (Philips) opna men werden gemaakt. Zoals Kees Deenik zei, zijn eerdere opnamen van dergelijke gebeurtenis sen uitstekend in de smaak van het publiek gevallen, terwijl er ook van de zijde van geëmigreerde Nederlan ders grote belangstelling voorbestaat. Heel wat technische moeilijkheden moesten in de loop van de avond worden opgelost en alvorens men met de eigenlijke opname kon begin nen, werden er dan ook verschillen de psalmen gezongen om te wennen aan de acoustiek van de Grote Kerk Het Hervormd Kerkkoor, dat eerst achterin de kerk was gezeten, moest vandaar al spoedig naar voren trek ken, maar na enige tijd kon men dan toch beginnen en vulde de ruimte zich met de stemmen van de aanwe zigen en de klanken van het orgel, dat werd bespeeld door Jac, P. Bek kers. De avond werd voorbereid door de Bijbel Kiosk Vereniging. oude vorm hersteld zal worden, waar na in. onderling overleg tussen Ac tie-comité en Melkhandel een nieuwe regeling voor de bezorging Ln de hoogbouw gevonden zou kunnen wor den. Het comité, moreel gesteund door het grootste gedeelte van de bewo ners m de hoogbouw, heeft verklaard zich tot nog toe onthouden te hebben van enigerlei directe actie, maar heeft in bedoelde brief duidelijk te verstaan gegeven dat het comité reeds de voorbereidingen heeft getroffen om zo nodig a la minute een dergelij ke actie in te zetten. Dit zou dan betreffen de afnafne van de z.g, „bijproducten" als kaas, boter, eieren, enz. die de klanten dus ook bij andere verkopers niet-melk- handelaren kunnen betrekken. Het comité heeft reeds contact opgeno men met enkele grote bedrijven die graag de verlangde service wèl zou den willen verlenen. Het Comité dringt er daarom bij de Melkhandel op aan om snel een beslissing te nemen. Anders kan het wel eens te laat zijn, zo wordt ge schreven. volgt: Libre: Van Duijl Buitenhek Cadre: Van Duijl Buitenhek Een-bands: Buitenhek Van Duijl Vier-bands: Van Duijl Builenhek De eindstand voor de spelers is als volgt: 1. M. Kooij (de Sluis) 38 pun ten, winnaar van het „zilveren bil jart"; 2. J. van Duijl (Rembrandt) 31 punten; 3. R. van Stigt Thans (DKC) 23 punten; 4. B. van Soelen (Entre Nous) 20 punten; 5. G. Bui tenhek (Rembrandt) 19 punten en 6. C. Ruggenberg (Rembrandt) 19 p. 375 375 14 81 26.78 275 161 14 48 11.50 250 250 19 41 13.16 200 200 19 34 10.53 30 30 16 17 1.437 30 23 16 7 1.875 20 20 17 6 1.176 20 9 17 4 0.529 zelfs mogelijk is dat een kind twee weken gaat. De bijdragen zijn vastgesteld op ƒ10 voor het eerste kind; ƒ7,30 voor het tweede en ƒ8 voor het derde. Wegens het vertrek van Hans Kaart naar het buitenland zal het Rotter dams Toneel op zaterdag 31 mei in de Rotterdamse schouwburg de laat ste voorstelling geven van „De Boom gaard", De voorstelling van .Niets is zekér" is in verband hiermee verschoven naar zondag 1 junL SCHIEDAM GEMEENTE SSCHIEBAM Ter algemene kennis wordt ge bracht, dat op zaterdag 31 mei a.s. een B.B.-oefening zal worden ge houden, aanvangende 15.00 uur en eindigende 17.00 uur. Begin en einde zullen door sirenegelaei ken baar worden gemaakt. GEBORLN: René, z. v. A. van den Heuvel en J. Penning; Leen ders C., z, v. F. Heesbeen en J. v. d. Meer; Johanna C., d. v. F- J. S. de Goede en J. M, H. Visser; Jozephine C„ d. v. Z. Klijn en C. M. Eikelenboom; Gert J., z. v, J. v. d. Steen en A. ter Horst; Tj eb be C.. z. v. J. Tiersma en A. Klerk; Marjolyn C„ d. v. J. v. d. Brand en H. van Walsum; Anna J. W. d. v. J. T. Maissan en L. A. Chambon; Giuseppe L. F., z. v. G. Toms en A. M. van Potten; Adrianus W,, z. v. A. W. Krijger en J, T, Ribbens; Wilhelm J. J. z. v. W. F. van Oeve- ren en J. C. M. Valk; Antoon, z. v. D. A. Bakker en M. P. Vis. OVERLEDEN: E. J. Litsenburg, 85 jr. wed. C. C. Steens; H. Ris, 67 jr.; E. M. Straatman, 65 jr, echtg. van K. Rijke; R, Stadman, 81 jr. wed B. Santïng, Te koop In Vlaardlngen aan de Prof, Kamerlingh Onnes- straat no. 1214 twee vrije HERENHUIZEN met en zon der tc.ccc en 35.000.vrije vestiging. 9 uur. J. F. Paul, Terbregse- weg 89, R'dam, telef, 121683. Soepele financieringsrege ling. Te bezichtigen: donder dag 29 mei van 35 uur, 7— UW OMZET VERGROTEN ADVERTEERT DAN IN ONS BLAD Prijzen" 28.000 Voor pasfoto'» naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, tele foon 68720. In spoedgeval desgewenst tn 1 uur klaar. Werkster gevraagd voor donderdags. P. F. v, d. Ham men, Vlaardingerdijk 221, Schiedam. Ontwikkelen van rotfilms, des morgens gebracht des zgz..J.z LIv. Vuuren, Hoogstraat 105, Schiedam. avonds klaar. ONDERNEMING TE VLAARDINGEN vraagt een ervaren Zij, die in het bezit zijn van dipl, E.V.O. genieten de voorkeur. Voor een bekwame kracht komt binnen kort een eenvoudige, voor een klein gezin geschikte dienstwoning beschikbaar. Schr. soil, met verm, van leeft, vorige en huidige werkgevers, enz. onder lett. Z.H.Z, aan Nijgh gc v. Ditmar, postbus 830, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2