De Gaulle heeft maar één doel van Groot'man Pope kan op zware straf rekenen door FRANK GODWIN SPROETJE SPARKS geprikkeSd berhjK man die zichzélf en zijn land overschat HOLLANDiA-CEMA PATENT AO' SCHOENEN Oudste raadslid van Pijnacker door gas om leven gekomen ASBAK kiest. £cn vreselijk bondgenoot. In zijn handen is de nationale trots een „nuisance value" geworden, die bijna een zwarte marktprijs op moet brengen. De ronde tafel van Europa zal nog trillen, wanneer hij eraan plaats neemt. Want Europa bete kent voor hem ^èh raad, die door Frankrijk wordt, voorgezeten, zoals hij zelf zijn ministerraad voorzit, en zelfs de muren van de Nalo zullen nog schallen, a's hij er de stem van Frankpjk laat klinken. Een man, die de nationale sou- vereiniteit zo hoog neemt, dat hij tegenover andere landen, met in begrip van bondgenoten, geen enke le scrupule kent of erkent. Dat leidt tot een miskenning van de betekenis van de moraal in het ver keer der volkeren: en dat vloeit weer voort uit een grenzeloze overschatting van de betekenis van zijn land en van zich zelf. Een fenomeen, dat men niet vergeet. Integendeel: hij zal ons nog lang heugen. een uitkomst voor de be- slyitelozenwant heeft U iets gekocht en wilt -U het Jiever anders? Geen gehannes met rullbonnen, neen, Uw geld terug,'zonder meer. En daarom koopt U zo gemak kelijk uit deze grote partij dames- en heren pyjama's tegen ongehoorde prijzen. fAdvertentie LM.J .karoeo door voortdurende pijn "AKKERTJES" heipen direct Zaterdagmorgen bm 9 uur be- gint de verkoop van deze dames- en herenpyjama's In vele modellen en A9>3 49 kleuren, in alle aL GASx maten, door Ja elk'aar voor Gevangenen afgeslacht DJAKARTA Procureur-gene. raai Soeprapto heeft in een persge- sprek verklaard, dat de gevangen genomen Amerikaanse piloot Pope zeer waarschijnlijk de zwaarste straf zal' krijgen, welke deIndonesische wet voor staatsgevaarlijke activiteit ten kent. Dat de berechting tot In ternationale verwikkelingen zou leiden, geloofde Soeprapto niet. Intussen heeft de minister van Buitenlandse Zaken over het geval Pope een onderhoud gehad met Na- soetion, de chef-staf van de weer macht. Een woordvoerder van het leger te Djakarta maakte melding van voortgang in de zuiveringsactie Sn Zuid- en Midden-Celebes: regerings troepen hebben o.a, Pangi. bezet. -■ In het zuiden van Tapanoeli fNoordoost' Sumatra) ig eon pa trouille van regeringstroepen door opstandelingen overvallen; hierbij sneuvelde één militair. Volgens het Indonesische minis terie van voorlichting zouden de troepen van dé opstandclihgen* in1 Midden-Sumatra .de vorige week een bloedbad onder hun gevangenen hebben aangericht: in; Sitoedjoeh zouden 148 gevangenen met dyna miet om 't leven "zijn gebracht, in Seloeki zoudeti 'er iöO levend zijn verbrand. later ook van Stalin, dat ze hem zouden behandelen op voet vail ge lijkheid. Hij heeft zelden-meer kun nen bereiken dan dat ze zekere Vor men dier gelijkheid in acht namen en zelfs -dat niet altijd; Maar hij {heeft daaruit een vormendienst, een aandacht, voor protocol overgehou den, die soms als een obsessie aan doen, Tenslotte kwam," dat zijn wer kelijkheidszin niet ten' goede.. Stalin, de ruwe realist,, die niet In staat was mensen .te kennen, maar wel zeplompweg te wegen, heeft hem bij de-arm en bij de neus ge nomen, Speculerende op de natio nale IJdelheid, die in De Gaulle be lichaamd was, heeft Stalln De Gaul- Advertentie TM.) (Advertentie IMJ PIJNACKEH. Donderdagmiddag is de nestor van de gemeenteraad van Pijnacker, de 71-jarige heer J. H. Kerkvliet, door gasverstikking om het leven gekomen. Toen de melkknecht bij de boer derij kwam, vond hij de deur geslo ten. Hjj rook een sterke gaslucht, waarop hij een glasruit verbrijzelde en zich zo tóegang verschafte. Hij vond het slachtoffer bewusteloos op. de grond liggen en bracht hem naar' buiten. Nog circa drie kwartier werd kunstmatige ademhaling toegepast, maar vergeefs. f Advertentie f.AÏ.) iljn BUIGZAAM als de voetièltt Aanbevolen' door voet-ipcdallatrnrb De schoen die U GULDENS/ bespaart aan reparatiekosten. MET MAANDEN GARANTIE OP Cï 'ZOLEN. iwartfwi) en klourart 8 DE WERELDBEROEMDE ITALIAANSE FIlMf jBSSBMaag 'Benru \/oort DURbMD HIER ^ÖEBLEVÜi? BEHALVE IK. IK MOES» ÊEff paar boodschap- KJPEM dock met de auto. IK HEB HÉT HEEL DE AVOKD ZO DRUK GfcH AD DAT IK Gtffl. TIJO HAD om op iemand tl/ - LETTEM Wu) 'T IS MOGELIJK,MAAR DIE. B0ftTjA»Ef1 ZIjH KIéT VAKZELE VERDWLMÉrt IN5PECT£UR,HET PtRbO- MEEL 15 DOODEERLIJK,DAAR 5TA IK VOOR irt. JA. wij allemaal. BEHALVE^ hout omhoog en laat het mot grote kracht neer- kén belden naar het lichaam van de oudfc Brian, komen op het hoofd van haar oom. Brian valt.en Margot heeft met het stuk hout geslagei omdat sleurt Diek mee, die zich nog net op het ntpper- ze niets anders kon doen, maai' als Brianöood is. tje aan een graspol kan vastklemmen. „Dick!" wie zal dan bewijzen, dat zij dit slechts heeft roept Margot uit, „wat heb ik gedaan?..Kijk gedaan om te voorkomen, dat Dick inde af-, eens!Hij verroert zich niet meeri" Ontzet kij- grond zou storten? 3318. De oude Brian is buiten zichzelf van woede en probeert Dick in de afgrond ie duwen. Margot grijpt haar oom in de jaskraag vast, maar wat kan zij uitrichten? „Laat hem los!" schreeuwt zij. Het helpt niet. Dan grijpt zij in haar radeloos heid ccn afgebroken boomtak op, heft het stuk (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1